Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(9)
GDCD(10)
Hóa học(44)
Lịch sử(20)
Ngữ văn(159)
Nhạc họa(2)
Sinh học(15)
Tiếng anh(117)
Tin học(13)
Toán học(155)
Vật lý(30)
Địa lý(22)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 2541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 2544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 2594| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2609| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2641| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2760| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2889| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2894| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2904| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2953| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2954| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3081| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3086| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3103| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3111| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3147| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3245| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3254| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3269| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3286| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3301| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3357| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3432| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3485| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3941| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3964| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4127| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4333| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5849| 3 tháng trước

thì đổi ra phút xong rồi trừ lại cho nhau là đc rồi      ?

 

ID câu hỏi: 5956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6086| 3 tháng trước

Tỉ lệ truyền i là: \(i=\dfrac{Z_1}{Z_2}=\dfrac{70}{30}=\dfrac{7}{3}\)

 

ID câu hỏi: 6095| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6202| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6433| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 8794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 9482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10691| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10881| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11003| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11008| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11016| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11028| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11059| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11103| 3 tháng trước

1. educating-> educate

2. tried-> are trying

3. benefits -> benefit

4. that-> which

5. an -> the/ bỏ

6.to visiting-> to visit

ID câu hỏi: 11109| 3 tháng trước

1. nose

2. symtomps

3. miserable

4. from

5. illness

6. less

7. running

8. there is

9. how

10. others

Chúc cậu học tốt !!!

ID câu hỏi: 11145| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11209| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11237| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11315| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11335| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11361| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11471| 3 tháng trước

4,65 x 5,6 + 5,6 x 4,35 + 5,6

= 4,65 x 5,6 + 5,6 x 4,35 + 5,6 x 1

= 5,6 x ( 4,65 + 4,35 + 1 )

= 5,6 x 10

= 56

Hok tốt !

ID câu hỏi: 11568| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11574| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11675| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11679| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11685| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11721| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11722| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11725| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11865| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11871| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12005| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12029| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12080| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12105| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12118| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12134| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12194| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12202| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12228| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12299| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12401| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12455| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12493| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12527| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12552| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12564| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12601| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12628| 3 tháng trước

31. What is another way to call “Tet”?

A. Lunar New Year.

B. Easter

C. Passover

D. Christmas

32. When does Tet occur?

A. Tet occurs...

ID câu hỏi: 12645| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12714| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12803| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12841| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12845| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12881| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12904| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12972| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13020| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13042| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13052| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13093| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13113| 3 tháng trước

1. Some interesting new information has come to light

come to light: được làm sáng tỏ 2. Jack was banned from playing in the next two matches

be banned from...

ID câu hỏi: 13133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13265| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13296| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13570| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13575| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13691| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13694| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13750| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13760| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13786| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13811| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13901| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13954| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13970| 3 tháng trước

- Tuyên truyền rừng là tài nguyên quý

- Tuyên truyền luật bảo vệ rừng

- Giữ gìn tài...

ID câu hỏi: 13976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13993| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14024| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14029| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14031| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14100| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14131| 3 tháng trước

Bài 3 : Chép các thành ngữ sau vào 2 dòng (a, b): gan vàng dạ sắt, run như cầy sấy, vào sinh ra tử, nhát như thỏ...

ID câu hỏi: 14137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14179| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14184| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14227| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14295| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14335| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14351| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14372| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14410| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14496| 3 tháng trước

ID câu hỏi: 14531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14574| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14636| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14639| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14642| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14658| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14730| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14734| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14742| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14790| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14925| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14926| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14929| 3 tháng trước

a) Cứ mỗi khi mùa xuân về, hoa ban lại nở trắng núi rừng Tây Bắc tô đẹp thêm cho bức tranh phong cảnh nơi đây.

qht :...

ID câu hỏi: 14945| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14963| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15022| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15025| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15135| 3 tháng trước

Đạo Đức, tệ nạn xã hội, 

ID câu hỏi: 15136| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15356| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15471| 3 tháng trước

Đổi: nửa đêm = 24 giờ

24 giờ gấp 12 giờ là:

24 : 12 = 2 ( lần )

=> Bây giờ là giờ ở giửa 12 giờ trưa và...

ID câu hỏi: 15487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15517| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15526| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15608| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15618| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15754| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15767| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15798| 3 tháng trước

1. - Chu kì tế bào là một vòng tuần hoàn các giao đoạn xảy ra trong tế bào từ lần phân bào này đến lần khác

- 2...

ID câu hỏi: 15799| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15802| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15804| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15847| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15863| 3 tháng trước

\(\overrightarrow{AB}=\left(2;-3;-1\right)\) ; \(\overrightarrow{AC}=\left(-2;0;-2\right)\)

ID câu hỏi: 15979| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16015| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16028| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16038| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16099| 3 tháng trước

Trả lời: Chị ong rất chăm chỉ đi tìm mật

HT ~ K cho tớ nha

#Army

ID câu hỏi: 16129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16145| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16156| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16212| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16218| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16223| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16225| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16267| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16274| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16340| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16349| 3 tháng trước

Tham khảo :

Trong cuộc đời mỗi học sinh, những kí ức về thầy cô và mái trường luôn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Đối với tôi, mái...

ID câu hỏi: 16403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16428| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16430| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16509| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16744| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16885| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16894| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17009| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17024| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17140| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17208| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17445| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17454| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17456| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17470| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17569| 3 tháng trước

Một vài đặc điểm của thông tin số:

- Thông tin số rất đa dạng: được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau như chữ và số, hình ảnh, âm thanh,...

ID câu hỏi: 17577| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17676| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17694| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17703| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17771| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17785| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17876| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17887| 3 tháng trước

Quặng boxit ở huyện Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng

Thành phần chính của quặng boxit là Al2O3.2H2O

Từ boxit có thể...

ID câu hỏi: 17993| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18018| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18244| 3 tháng trước

-Siêng năng

-Sử dụng hợp lí

-Chịu khó

-Miệt mài

-Có kế hoạch

..........................

ID câu hỏi: 18255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18358| 3 tháng trước

1. He wants people to call him “Sir”.

 He wanted to be called "Sir"

2. Mary hates people looking at her.

 Mary hates being looked at

3. The...

ID câu hỏi: 18370| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18411| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18423| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18497| 3 tháng trước

Tôi vốn là một người bạn rất thân thiết của các bạn học sinh, tôi giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn, để nắm được nội dung bài học trên lớp thì các bạn ấy không thể không thiếu tôi đâu nhé....

ID câu hỏi: 18511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18523| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18538| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18579| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18692| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18778| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18791| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18883| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18936| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18948| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18957| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18981| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19052| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19066| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19326| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19329| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19428| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19478| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19552| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19567| 3 tháng trước

Bước 4: Cách viết kết đoạn bài nghị luận 200 từ( 2-3 dòng)

  • Liên hệ với bản thân.
  • Liên hệ với những...
ID câu hỏi: 19584| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19599| 3 tháng trước

Bao xanh và bao vàng chiếm là :

\(\frac{30}{100}+\frac{40}{100}=\frac{70}{100}\) ( tổng số bao )

Bao vàng chiếm là :

\(1-\frac{70}{100}=\frac{3}{1...

ID câu hỏi: 19634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19721| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19768| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19847| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19852| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19860| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19894| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19937| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20031| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20080| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20092| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20153| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20204| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20237| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20252| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20285| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20439| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20643| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20690| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20705| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20710| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20713| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20715| 3 tháng trước

a) 120 + ( 50 + x ) = 180 

                50 + x = 180 - 120 

                50 + x = 6...

ID câu hỏi: 20753| 3 tháng trước

1.vẽ 

2.trang trí 

3.tô màu

ID câu hỏi: 20768| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20852| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20896| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20904| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20967| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21001| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21012| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21090| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21143| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21179| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21267| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21288| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21349| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21372| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21377| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21379| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21451| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21453| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21496| 3 tháng trước

- “An Nam tứ đại khí" gồm bốn công trình nghệ thuật thời Lý, Trần: tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, đỉnh tháp Bảo Thiên,...

ID câu hỏi: 21536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21595| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21600| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21621| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21671| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21691| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21699| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21724| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21740| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21818| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21826| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22001| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22018| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22036| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22067| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22107| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22128| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22134| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22197| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22223| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22258| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22289| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22311| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22316| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22319| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22338| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22379| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22384| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22449| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22458| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22471| 3 tháng trước

a.

- tò mò

- miệt mài?

b. có thể vì phụng dưỡng cũng có nghĩa là nuôi

ID câu hỏi: 22478| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22484| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22496| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22505| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22558| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22587| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22611| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22638| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22664| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22693| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22699| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22751| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22780| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22801| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22802| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22821| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22852| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22874| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22898| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22910| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22916| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22929| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22936| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22947| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23011| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23059| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23115| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23167| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23177| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23209| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23273| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23301| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23333| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23336| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23357| 3 tháng trước
2004
ID câu hỏi: 23418| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23547| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23553| 3 tháng trước

*Tham khảo:

- Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp tập trung vào việc khai thác tài nguyên và...

ID câu hỏi: 23578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23588| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23675| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23735| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23767| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23838| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23845| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23855| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23856| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23936| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23984| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24003| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24029| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24106| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24116| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24127| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24134| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24213| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24273| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24355| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24359| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24370| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24375| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24428| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24450| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24470| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24564| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24576| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24577| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24623| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24945| 3 tháng trước

-Vì nếu chỉ một khu vực, một địa điểm phát triển được thì sẽ mất dần đi cơ cấu thị trường,..Vậy nên cần phát triển vì lợi ích của nhau,...

ID câu hỏi: 25346| 3 tháng trước

Tham khảo!

Ví dụ cách làm tăng áp suất

- Trong thực tế, để tăng áp suất của đinh khi đóng vào một vật nào đó người...

ID câu hỏi: 26440| 2 tháng trước

mik chậm tay rùi, ko vào được khocroi

ID câu hỏi: 27098| 2 tháng trước

Em tham khảo dàn ý nhé:

I. Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Bàn về sự nhường nhịn

II. Thân...

ID câu hỏi: 28260| 2 tháng trước

Bạn tham khảo nha:

Câu 1: Thể thơ tự do

Câu 2: Gieo vần chân ở cặp tiếng "sáu"-"nấu" ( au - âu)

Câu 3: Được gieo ở nhịp...

ID câu hỏi: 28573| 2 tháng trước

1 will have

2 wears

3 will you meet

4 are running

5 doesn't drink

6 reading - playing

7 to go

8 am not working

9 don't want

10 will...

ID câu hỏi: 28946| 2 tháng trước

1 He went to Turkey

2 His girlfriend Sue

3 He stayed in an expensive hotel

4 The weather was great

5 Because they argued about everything

ID câu hỏi: 29185| 2 tháng trước

Xào xạc, xào xạc, lá phượng rơi xuống nền đất của trường tôi vào mùa thu như thể những nỗi buồn mà phượng phải chịu đang rơi cùng với...

ID câu hỏi: 29567| 2 tháng trước

Vì sao phải bảo vệ hoà bình?

`-` bảo vệ hòa bình để không gây chiến tranh , làm hủy hoại đời sống nhân dân . phải bảo vệ...

ID câu hỏi: 29707| 2 tháng trước

Question 31.  A- distance B- space            C-...

ID câu hỏi: 30430| 2 tháng trước

a) M = (x + 3y)² - (x - 3y)²

= [(x + 3y) - (x - 3y)][(x + 3y) + (x - 3y)]

= (x + 3y - x + 3y)(x + 3y + x - 3y)

= 6y.2x

= 12xy

ID câu hỏi: 30643| 2 tháng trước

Hiện tượng này đã có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nhiệt năng. Đây là sự thực hiện công.

ID câu hỏi: 30865| 2 tháng trước

Cân bằng sinh học trong quần xã biểu hiện ở số lượng cá thể sinh vật trong quần xã luôn luôn được không chế ở mức độ nhất định (dao động quanh vị...

ID câu hỏi: 31091| 2 tháng trước
...
ID câu hỏi: 31237| 2 tháng trước

1 Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

2Thân em như tấm lụa đào

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

3Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc,...

ID câu hỏi: 31605| 2 tháng trước

*) Đặc điểm của mặt thoáng chất lỏng trong bình thông nhau là: các mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau đều ở cùng một độ cao khi cùng một loại chất lỏng và khi nó đứng yên.

*) 2...

ID câu hỏi: 32094| 2 tháng trước
Âm đệm là âm đứng ở vị trí thứ hai, sau âm đầu . Đây là âm trong môi trước khi đọc âm chính, có tác dụng làm biến đổi âm sắc của âm tiết sau lúc mở đầu, phân biệt các âm tiết khác nhau. Trong tiếng...
ID câu hỏi: 33210| 2 tháng trước

Tham Khảo

* Diễn biến:

- Tháng 11-1426, đạo quân của Vương Thông tiến về Cao Bộ.

- Quân ta bố trí mai phục ở Tốt Động...

ID câu hỏi: 33841| 2 tháng trước

Chúng ta hãy giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để cùng nhau tiến về cuộc sống tươi đẹp hơn.

ID câu hỏi: 34106| 2 tháng trước

Đáp án D

Sự tạo thành chuỗi axít amin diễn ra theo nguyên tắc khuôn mẫu (khuôn mẫu mARN) và nguyên tắc bổ sung (giữa codon và anticodon)

ID câu hỏi: 34212| 2 tháng trước

khi thu khí oxi vào ống nguyệm bằng cách đẩy không khí phải để vị trí ống nghiệm ngửa lên vì oxi nặng hơn kk nên có chiều hướng...

ID câu hỏi: 34436| 2 tháng trước

Câu 1: Ý nghĩa:

- Phản ánh trình độ phát triển cao, sự lao động và sáng tạo của người Ấn Độ

- Đóng góp nhiều...

ID câu hỏi: 34530| 2 tháng trước

Con sông quê em quanh co, uốn khúc như một tấm lụa dài

ID câu hỏi: 35225| 2 tháng trước

Tham khảo

1.It takes us more than two hours to see the film"Avatar"
=>The film "avatar' lasts longer than two hours
3.She only allows her children to watch...

ID câu hỏi: 35595| 2 tháng trước

Dàn ý phân tích:

Mở đoạn:

- Giới thiệu đoạn thơ trên:

+ Có người từng nói rằng văn học chân chính...

ID câu hỏi: 37048| 2 tháng trước

Em rút ra được bài học qua câu chuyện" Mẹ con cá chuối" :  là cần phải biết yêu thương cha mẹ mình vì...

ID câu hỏi: 37956| 2 tháng trước

1 - The teacher asked us :'' Sit down , please "

The teacher asked me to sit down.

2 - The doctor said to him : '' Don't smoke cigarrette here...

ID câu hỏi: 40457| 2 tháng trước

a)

TN1:

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{C_nH_{2n-2}}\left(A\right)=a\left(mol\right)\\n_{C_mH_{2m}}\left(B\right)=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

ID câu hỏi: 42513| 1 tháng trước

Cho x qua dung dịch Br2 chỉ có etilen và axetilen phản ứng nên propan sẽ thoát ra ngoài và có số mol là 0,1125 mol...

ID câu hỏi: 42563| 1 tháng trước

Tổng hai số là :

             108 x 2 = 216

Số bé là :

             216 : ( 5 + 1 ) = 36

Số lớn là...

ID câu hỏi: 43174| 1 tháng trước

Số thứ nhất là:

( 1048 + 360 ) : 2 = 704

Số thứ hai là:

1048 - 704 = 344 

Đáp số : ST1 : 704

             ST2 : 344

Chúc...

ID câu hỏi: 43412| 1 tháng trước

 Viết đề chẳng rõ ràng téo nào?! Viết lại này:

Một học sinh nhân một số với 463. Vì viết các chữ số tận cùng của các

tích riêng thẳng cột nhau nên bạn ấy được tích là 30524. Tìm...

ID câu hỏi: 45525| 1 tháng trước

Em cảm thấy sách ngữ văn kết nối tri thức 6 là một cuốn sách thú vị. Chúng em được mở rộng tri thức và vốn hiểu biết về từ vựng, ngữ pháp phong...

ID câu hỏi: 46769| 1 tháng trước

đù má nói vậy mk cũng nói được

ID câu hỏi: 46888| 1 tháng trước

loading...

Đây là chân dung 2 người đã có công trong việc cải...

ID câu hỏi: 47823| 1 tháng trước

đây đc ko ạ

Rabbit is the animal that I love the most. My family has a very beautiful white rabbit. His fur is pure white snow, soft and lovely. Pretty small head just by holding hands. His...

ID câu hỏi: 48136| 1 tháng trước

Cạnh thật hình vuông là: 4 * 500 = 2 000 (cm)

S hình vuông thật là: 2 000 * 2 000 = 4 000 000(cm2)

k nha

ID câu hỏi: 48384| 1 tháng trước

III. Put the verbs in brackets into the past simple or past perfect.

1. By the time the firefighters____arrived_____ (arrive), the fire_____has already...

ID câu hỏi: 48877| 1 tháng trước

Tham Khảo

 Văn học giai đoạn này là văn học trung đại gồm hai thành phần chủ yếu là văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm.

-...

ID câu hỏi: 49177| 1 tháng trước

năm 713 Mai Thúc Loan phát động cuộc khởi nghĩa nhanh chóng làm chủ ngoan Châu ông xưng đế xây thành và thanh sau đó ông...

ID câu hỏi: 50206| 1 tháng trước

Trước mắt em, cánh đồng mênh mông trải rộng. Một màu vàng dịu mát trong một buổi sớm bình yên. Quanh đây, thoang thoảng...

ID câu hỏi: 50239| 1 tháng trước

\(\left\{{}\begin{matrix}Zn\\Fe\\Mg\end{matrix}\right.+H_2SO_4\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}ZnSO_4\\FeSO_4\\MgSO_4\end{matrix}\right.+H_2\uparrow\)

Ta có: 

ID câu hỏi: 50940| 1 tháng trước

Tham khảo:

Sâu vẽ bùa (Phyllocnistis citrella) ...

Bọ xít xanh (Rhynchocoris humeralis) ...

Rầy chổng cánh (Diaphorina citri)...

ID câu hỏi: 50987| 1 tháng trước

môn gô lô it (là người da vàng ở châu Á) 

ơ rô pê ô it (là người da trắng ở châu Âu)

nê...

ID câu hỏi: 51153| 1 tháng trước

B

Al0 --> Al3+ + 3e

O0 + 2e --> O2-

ID câu hỏi: 51423| 1 tháng trước

EX1:Change into reported speech.

1.He said"I have already read this book"

=>He said he had already read that book.

2.Join said to his sister "I want to buy a gift...

ID câu hỏi: 51690| 1 tháng trước

A couple of months ago I, with my family, went to the Barossa Valley to have some relief from the city life. This was a great place indeed to get the desired relaxation. Wandering around the...

ID câu hỏi: 53295| 1 tháng trước

Trong nước luôn chứa một lượng không khí hòa tan nhất định. khi nấu một món gì...

ID câu hỏi: 53371| 1 tháng trước

ANH HÙNG VÕ NHƯ HƯNG
 

  Võ Như Hưng (tức Võ Như Trích) sinh ngày 5 tháng 5 năm 1929, dân tộc Kinh quê ở xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng,...

ID câu hỏi: 53562| 1 tháng trước

1. He took a rest because he felt unwell.
=> Because of...feeling unwell, he took a rest.
2. Although I didn’t eat anything, I didn’t feel...

ID câu hỏi: 54104| 1 tháng trước

Ngày xửa, ngày xưa, ở xã Nam Mẫu, thuộc địa phận tỉnh Bắc Cạn, người ta mở hội cúng Phật để cầu phúc. Bỗng xuất hiện một bà lão ăn xin không...

ID câu hỏi: 55854| 1 tháng trước

1. "I'm leaving here for Hanoi tomorrow," he said.

He said that he would living here for HN the next day

2. There was fog. Their flight was delayed. (so... that)

There was fog...

ID câu hỏi: 56784| 4 tuần trước

Đề 1 : Tả cô giáo hoặc thấy giáo đã từng dạy dỗ em và để lại cho em nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp .

                       ...

ID câu hỏi: 57695| 3 tuần trước

1. Lien is a gracefully dancer. She moves gracefully.
2. Peter isn't a good swimmer. He swims very badly.
3. Alice isn't happy, because she doesn't like getting up...

ID câu hỏi: 57965| 1 tuần trước

nhật thực là hiện tượng mặt trăng che khuyaats mặt trời

ID câu hỏi: 58941| 5 ngày trước

Bài thơ “Bàn tay mẹ” của nhà thơ Tạ Hữu Yên là một tác phẩm đầy cảm xúc, tôn vinh tình mẫu tử và công lao của...

ID câu hỏi: 59342| 4 ngày trước

Is soccer or badminton the most popular sport in Viet Nam?

ID câu hỏi: 59844| 2 ngày trước

Thời gian ô tô đi từ nhà đến Hải Phòng là:

8h55p-6h25p-30p=2h

Độ dài quãng đường từ nhà đến Hải Phòng...

ID câu hỏi: 60242| 1 ngày trước

 

 

Có 4 cách chọn chữ số hàng trăm

Có 4 cách chọn chữ số hàng chục

Có 3 cách chọn chữ số hàng đơn...

ID câu hỏi: 60334| 19 giờ trước

                 Giải:

Diện tích tam giác ABC là: 10 x 4,8 : 2  = 24 (cm2)

Độ dài cạnh AC...

ID câu hỏi: 60353| 17 giờ trước

Đồng nghĩa : kiên trì, kiên nhẫn, kiên cường

Trái nghĩa : nản chí, hụt chí, nhụt chí

Tick cho mình ạ

ID câu hỏi: 6058| 3 tháng trước
một ô tô chuyển động trên đoạn đường đầu với tốc độ 54km/h trong 20 min, trên đoạn đường sau dài 30km với tốc độ 12,5 m/s, Tính tốc độ của ô tô...
ID câu hỏi: 6338| 3 tháng trước
tôi đố anh em về vật lý này nếu một đêm mà không có trăng thì gọi là gì có 2 tên gọi ai đoán chính xác 2 tên đó thì tick cho chỉ 2 người dầu tiên ok
ID câu hỏi: 7104| 3 tháng trước
Cặp nst giới tính xx được gọi là gì, cặp nst xy được gọi là gì?
ID câu hỏi: 11205| 3 tháng trước
Kéo dài các cạnh BA, AC, CB của hình tam giác ABC được các đoạn thẳng AD = BA, CE = AC, BG = CB. Nối D, G, E tâ được hình tam giác DGE....
ID câu hỏi: 11244| 3 tháng trước
Japan, (23) ______on the Ring of Fire on the edge of the Pacific Ocean, has suffered some major earthquakes over the years. However, nothing before compared to the triple disaster of March 11, 2011: a...
ID câu hỏi: 11381| 3 tháng trước
(x+3)(x+4)(x+5)(x+6)+1   Đưa về hằng đẳng thức giup mk nhé  
ID câu hỏi: 11436| 3 tháng trước
Dấu hiệu chia hết cho 18 là gì?
ID câu hỏi: 11514| 3 tháng trước
tổng của hai số là 72. tìm hai số đó,biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé
ID câu hỏi: 11639| 3 tháng trước
kết hợp nào không phải một từ? A.nước uống               B.xe hơi C.xe cộ                       ...
ID câu hỏi: 11681| 3 tháng trước
Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm a) 3cm=..... dm.      b) 7kg=...yến.  c)5cm2=...dm2
ID câu hỏi: 11682| 3 tháng trước
Điền dấu phép tính: 4   4   4 = 6
ID câu hỏi: 11705| 3 tháng trước
Kết quả của phép tính: 75% x 4 + 22,5 : 3 - \(1\frac{3}{5}\)  là: (Viết kết quả dưới dạng số thập phân) Đang cần rất gấp
ID câu hỏi: 11819| 3 tháng trước
Tìm chữ số a biết 4567a<45671 27a569>278569
ID câu hỏi: 11830| 3 tháng trước
4. The permit expires at the end of this month.    The permit is...
ID câu hỏi: 12057| 3 tháng trước
Chia động từ trong ngoặc 11. For several years his ambition ________ to be a pilot. A. is B. has been C. was D. had been 12. Henry________ into the restaurant when the writer was having dinner. A....
ID câu hỏi: 12058| 3 tháng trước
Em hãy cho biết " Lộc bất tận hưởng" là gì?
ID câu hỏi: 12227| 3 tháng trước
Tìm x biết  (2x-1)2-25=0
ID câu hỏi: 12258| 3 tháng trước
Em hãy nêu các biện pháp để bảo vệ rừng A-ma-zôn?
ID câu hỏi: 12303| 3 tháng trước
Số tập hợp con có 3 phần tử có chứa a,b của tập \(C=\left\{a;b;c;d;e;f;g\right\}\) là bao nhiêu
ID câu hỏi: 12365| 3 tháng trước
Tìm x: 10 - | x + 1| = 5  
ID câu hỏi: 12752| 3 tháng trước
1/4 thế kỷ = bao nhiêu năm ?  1/3 năm = bao nhiêu tháng ? 2/3 ngày = bao nhiêu giờ ? 5/6 giờ = bao nhiêu phút ?
ID câu hỏi: 13116| 3 tháng trước
Một vệ tinh nhân tạo có khối lượng 100 kg, được phóng lên quỹ đạo quanh Trái Đất ở độ cao mà tại đó nó có trọng lượng 920N. Chu kì của vệ tinh là 5,3. 10 3 s. Biết bán kính Trái Đất là R = 6400 km....
ID câu hỏi: 13188| 3 tháng trước
Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong được đeo ấn hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế...
ID câu hỏi: 13320| 3 tháng trước
1+1=? ghi cho mình lời bài hát đi đi đi x nevada với(tiếng việt và tiếng anh nha)
ID câu hỏi: 13510| 3 tháng trước
Chọn đáp án đúng:   If you struggle with reading, then watching TV can certainly seem a lot easier. It certainly feels like a passive activity, requiring little effort from...
ID câu hỏi: 13595| 3 tháng trước
I. Put these sentences into the passive voice. 1. Should they help Jane with the...
ID câu hỏi: 13655| 3 tháng trước
Khi nào thì một phân số có thể viết  dưới dạng một số nguyên? 
ID câu hỏi: 13701| 3 tháng trước
viết số thích hợp vào chỗ chấm 1\3 phút = .......................  giay 1phut 8 giây= .................... giay 1\2 thế kỉ =.........................nam 1\5 thế kỉ =...
ID câu hỏi: 13716| 3 tháng trước
Chữ số 6 trong số thập phân 72,659 có giá trị là?
ID câu hỏi: 13825| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện đặc điểm địa hình, khí hậu, sông, hồ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
ID câu hỏi: 13840| 3 tháng trước
cho tam giác ABC cân tại A, Kẻ đường trung tuyến AM. chứng minh rằng: a) AM là tia phân giác của góc BAC b) cho AB=AC=10 cm; BC=12cm, tính AM
ID câu hỏi: 14117| 3 tháng trước
cho 10,2g nhôm oxit AL2O3 tác dụng hoàn toàn với xg axit clohidric HCL. Sau phản ứng thu được 26,7g muối nhôm clorua ALCL3 và 5,4g nước.     ...
ID câu hỏi: 14157| 3 tháng trước
 Chỉ với một chai nhựa 500ml và một ống tio có khóa của dây chuyền dịch cho người ốm, em hãy vẽ sơ đồ thiết kế dụng cụ để chiết tách dầu ăn lẫn trong...
ID câu hỏi: 14175| 3 tháng trước
hãy ghi các công thức tính chu vi diện tích hình ở bậc tiểu học
ID câu hỏi: 14373| 3 tháng trước
Thế nào là thành ngữ (cho ví dụ)
ID câu hỏi: 14554| 3 tháng trước
1.      The girl fell ___________ her bike and hit her head ___________ on the roaD. A. of / in...
ID câu hỏi: 14587| 3 tháng trước
một cửa hàng có 2 thùng dầu. Thùng thứ nhất có 75,5 lít, thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất 23,5 lít. Hỏi chia vào chai ...
ID câu hỏi: 14636| 3 tháng trước
Một số đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 2
ID câu hỏi: 14702| 3 tháng trước
2.Ai được nhân dân tôn là bình tây đại nguyên soái? A. Trương Định         B.Tôn Thất Thuyết            C. Nguyễn Trường Tộ 3.Dưới triều nghyễn...
ID câu hỏi: 14750| 3 tháng trước
phát biểu định luật bảo toàn điện tích và vận dụng để giải thích hiện tượng xảy ra khi cho một quả cầu tích điện dương tiếp xúc với một quả cầu tích điện âm???
ID câu hỏi: 14808| 3 tháng trước
viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật người cha trong câu chuyện bó đũa
ID câu hỏi: 15289| 3 tháng trước
Dựa vaò đại lượng cần đo đồng hồ đo điện được chia thành những loại nào?
ID câu hỏi: 15313| 3 tháng trước
Xác định tâm và bán kính của đường tròn đi qua cả bốn đỉnh của hình vuông ABCD cạnh a A.  Tâm là giao điểm A và bán kính R = a 2 B.  Tâm là giao điểm hai đường chéo và bán kính R = a 2 C....
ID câu hỏi: 15494| 3 tháng trước
Chia động từ: you (have) her phone number, would you let me know?  ai đúng tick
ID câu hỏi: 15545| 3 tháng trước
Bài 14 đề 5  Tìm số nguyên x , biết: c) (-8) . x = (-7) . (-6) - 2 
ID câu hỏi: 15603| 3 tháng trước
xác định hàm số bậc 2 có đồ thị là parabol (p) biết : a, (P) : y= ax^2 + bx + c có giá trị nhỏ nhất = -1 biết (p) đi qua điểm A( -1 ; 7) và (P) cắt...
ID câu hỏi: 15798| 3 tháng trước
1. Thế nào là chu kì tế bào. Chu kì tế bào gồm bao nhiêu giai đoạn. Phân biệt các pha của kì trung gian 2. Phân biệt các diễn biến chính trong các kì của quá trình nguyên phân
ID câu hỏi: 15921| 3 tháng trước
''Tôi đã khóc khi không giày để đicho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày'' Hãy...
ID câu hỏi: 16020| 3 tháng trước
Nguyễn Ánh có phải người cõng rắn cắn gà nhà hay không??? EM HÃY VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN CHỨNG MINH!!! GIÚP MÌNH NHANH NHA!!! #ĐANGGẤP
ID câu hỏi: 16089| 3 tháng trước
Viết phương trình hóa học  Nước tác dụng với: oxit axit , P2O5 , Co2 , C2O , CAO , oxit bazo , N2O5 Chất tác dụng với oxit axit : axit bazo , K2O , CAO Oxit bazo tác dụng...
ID câu hỏi: 16130| 3 tháng trước
1.Chim ưng tiếng anh là gì? 2.Cá mập tiếng anh là gì? 3.Sư tử tiếng anh là gì 4.Voi tiếng anh là gì? 5.Hổ tiếng anh là gì? 6.Tê giác tiếng anh là gì? 7.Sói tiếng anh là gì? 8.Cá sấu tiếng...
ID câu hỏi: 16190| 3 tháng trước
Hê– minh – uê là nhà văn của nước nào? A. Mỹ B. Đức C. Pháp D. Ý
ID câu hỏi: 16197| 3 tháng trước
b. Em hãy nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Từ đó, hãy liên hệ với cuộc đời của Nguyễn Duy để phát biểu chủ đề của bài thơ.
ID câu hỏi: 16265| 3 tháng trước
Hoàn thành đoạn văn sau :  1artist    2 audience 3 audition 4 busk 5 buskers 6 venue The piazza in Covent Garden is a great ____ for ____ and other street...
ID câu hỏi: 16327| 3 tháng trước
Tại hội chợ tết,gian hàng''đặc sản Đà Lạt'' trong ba ngày bán được một số rau củ sấy khô.Ngày thứ nhất bán được 1 tạ 3 yến,...
ID câu hỏi: 16344| 3 tháng trước
Câu 2:  Chú Nam sinh ngày 1 tháng Giêng của nhiều năm về trước. Năm 2002, tuổi của cô ấy bằng tổng của 4 chữ số trong năm sinh. Hỏi năm 2002 chú Nam bao nhiêu tuổi ?
ID câu hỏi: 16516| 3 tháng trước
Ở máy phát điện xoay chiều ba pha, khi nối tam giác, tải ba pha đối xứng: A. Ud = Up B. Ud = 2 Up C. Cả A và B đều đúng D. Đáp án khác
ID câu hỏi: 16721| 3 tháng trước
CHO HAI SỐ THẬP PHÂN LÀ 2,35 VÀ 8,35 . HỎI MỖI SỐ CÙNG PHẢI THÊM BAO NHIÊU ĐƠN VỊ ĐỂ ĐC HAI SỐ MỚI CÓ TỈ SỐ BẰNG 3/5
ID câu hỏi: 17127| 3 tháng trước
vẽ bản đồ tư duy môn tiếng anh có chủ đề là my home
ID câu hỏi: 17310| 3 tháng trước
Việc sử dụng chuồng lồng trong nuôi gà đẻ có những ưu và nhược điểm gì?
ID câu hỏi: 17340| 3 tháng trước
trái nghĩa với từ tốt bụng
ID câu hỏi: 17795| 3 tháng trước
Những vật liệu polime có tính dẻo gọi là? A. Chất dẻo B.  Cao su C.  Tơ sợi D.  Keo dán.
ID câu hỏi: 17899| 3 tháng trước
Có 5 cái can đựng đầy 50l dầu hỏa. Hỏi: a;7 can như vậy đựng bao nhiêu lít dầu hỏa? b;Nếu đổ số lít dầu hỏa đựng trong 7 ca n ở trên vào các ca n loại 5 lít cho đầy thì được bao nhiêu...
ID câu hỏi: 17966| 3 tháng trước
II. Viết các dạng quá khứ của động từ bất quy tắc. 1.go -> 2.come -> 3.buy -> 4.have -> 5.do ->
ID câu hỏi: 18033| 3 tháng trước
Tìm X : X × 2 + X × 3 = 40  Bài này dễ nên chắc chắn các bạn làm được, ai nhanh nhất mình sẽ tik !  
ID câu hỏi: 18245| 3 tháng trước
Các từ ngữ chỉ sự chăm chỉ?  
ID câu hỏi: 18267| 3 tháng trước
Vận dụng kiến thức về cân bằng hoá học, tốc độ phản ứng, biến thiên enthalpy để giải thích các điều kiện của phản ứng sản xuất ammonia, cụ thể: 1. Nếu tăng hoặc giảm...
ID câu hỏi: 18642| 3 tháng trước
Trong giao diện Gmail hộp thư nháp có tác dụng gì giúp mk cần gấp
ID câu hỏi: 18687| 3 tháng trước
Từ bài thơ ''Mẹ" em hay viết 1 đoạn văn khoảng 5-7 câu nêu suy nghĩ của em về bổn phận của con cái đối với cha mẹ
ID câu hỏi: 18787| 3 tháng trước
kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về một người có phẩm chất trung thực,bằng lời của nhân vật
ID câu hỏi: 18871| 3 tháng trước
Tại sao lúc đầu người ta xếp nắm vào giới Thực vật, nhưng sau đó người ta lại tách nắm ra thành giới nắm riêng biệt ?
ID câu hỏi: 18923| 3 tháng trước
1.     Dùng dụng cụ gì để đo giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mạch điện xoay chiều?
ID câu hỏi: 19200| 3 tháng trước
Tên tiếng Hàn theo ngày tháng năm sinh: +Họ lấy theo năm sinh (số cuối cùng của năm sinh): O : Park 1 : Kim 2 : Shin 3 : Choi 4 : Song 5 : Kang 6 : Han 7 : Lee 8: Sung 9: Jung +Đệm chính...
ID câu hỏi: 19274| 3 tháng trước
Đọc đoạn thơ sau: Mười quả trứng tròn                        Thành mỏ thành chân Mẹ gà ấp ủ            ...
ID câu hỏi: 19302| 3 tháng trước
vẽ biểu đồ hình 26.1;26.2 sgk địa trang 95,97 lớp 9 cứu cần gấp :))  
ID câu hỏi: 19436| 3 tháng trước
Phân tích khổ thơ 1 với khổ thơ 2 bài việt nam quê hương ta
ID câu hỏi: 19820| 3 tháng trước
Câu 3 : Nam đi bộ từ nhà đến trường hết 24 phút với vận tốc 5km/giờ. Quãng đường từ nhà Nam đến trường dài là: A....
ID câu hỏi: 19907| 3 tháng trước
write about your favorite season.                                             ...
ID câu hỏi: 19993| 3 tháng trước
Nêu các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.
ID câu hỏi: 20247| 3 tháng trước
Bị Động Kép. 1. It +is/was+said/believed/reported+That +S2+V2 2. S2+tobe+siad/believed/reported+To( Vnguyên mẫu /Have/V3) People think that he was an excellent actor. (Cách...
ID câu hỏi: 20251| 3 tháng trước
Để ghi nhớ công lao người lính An Nam, chẳng phải người ta đã lột hết tất cả của cải của họ, từ chiếc đồng hồ, bộ quần áo mới toanh mà họ bỏ tiền túi ra mua,...
ID câu hỏi: 20492| 3 tháng trước
Hoa sen viết tiếng Anh như thế.    Hoa hồng viết tiếng Anh như thế nào
ID câu hỏi: 20930| 3 tháng trước
Hoa trắng như hoa mận; Quả đẹp như quả đào; Tên gọi mới đẹp làm sao; Hát cười trong giấc ngủ. Là quả gì?
ID câu hỏi: 20944| 3 tháng trước
Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C 2 H 5 OH đun nóng.
ID câu hỏi: 21278| 3 tháng trước
Viết bài văn phân tích đặc điểm một nhân vật trong truyện ngụ ngôn mà em thích
ID câu hỏi: 21498| 3 tháng trước
Số hoàn hảo là số mà tổng các ước của nó bằng 2  lần chính nó. Ví dụ: 6  là số hoàn hảo vì  6...
ID câu hỏi: 21621| 3 tháng trước
Describe a heritage site that you have already visited or you would like to visit in the future? You can talk about its location, beautiful scenery, people or other special features of this place?
ID câu hỏi: 21748| 3 tháng trước
Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5000000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi suất là bao nhiêu? Gợi ý: - Tính số tiền lãi sau 1 tháng, tức là tìm 0,5%...
ID câu hỏi: 21807| 3 tháng trước
Viết đoạn văn nghị luận 7 - 10 câu suy nghĩ về lòng hiếu thảo trong cuộc sống .  
ID câu hỏi: 21881| 3 tháng trước
18. Góc liên kết là gì? Hãy giải thích tại sao góc liên kết trong phân tử NO2 bằng 132o , SO2 bằng 120o , CO2 bằng 180o ? Cho biết N (Z = 7)...
ID câu hỏi: 21919| 3 tháng trước
Gạch dưới những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt trong đoạn văn sau rồi dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu các từ ngữ đó:    Vân được bầu làm lớp trưởng.Cuối giờ học,đám con trai chúng tôi...
ID câu hỏi: 21940| 3 tháng trước
Cho các chất anilin, benzen, axit acrylic, axit fomic, axetilen, anđehit metacrylic. Số chất phản ứng với Br2 dư ở điều kiện thường trong dung môi nước với tỉ lệ mol 1:1 là : A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
ID câu hỏi: 22257| 3 tháng trước
Một hình chữ nhật có chu vi 32 m nếu cắt chiều dài sang chiều rộng 4 m thì trở thành hình vuông . Tính diện tích hình chữ nhật ban...
ID câu hỏi: 22403| 3 tháng trước
Hãy tìm nghệ thuật trong hai khổ thơ a và b sau a)Hôm nay sáng mồng hai tháng chín  Thủ đô hoa, vàng nắng Ba Đình  Muôn triệu tim chờ... chim cũng nín  Bỗng vang lên tiếng hát ân...
ID câu hỏi: 22424| 3 tháng trước
Câu 5 (trang 107, SGK Ngữ văn 10, tập 2) Đề bài: Trong bài thơ, cuối cùng nhân vật trữ tình cũng vẫn phải đưa ra lựa chọn của mình. Theo bạn, anh...
ID câu hỏi: 22449| 3 tháng trước
Từ đồng nghĩa với từ bay là.... Giúp mình nhé:)
ID câu hỏi: 22514| 3 tháng trước
Trái nghĩa với bình yên là gì
ID câu hỏi: 22695| 3 tháng trước
Cực dài,ai làm được không ạ ? Find one mistake in each sentence and correct them 1. During a car accident, I was free from danger. 2. My mother has gone shopping twice a week. 3. Never in my life...
ID câu hỏi: 22803| 3 tháng trước
X. Choose the word or phrase that needs correcting. 1. There are only two bedrooms on my house.             ...
ID câu hỏi: 23071| 3 tháng trước
có bạn nào là nam tên tuổi 2k7 ko
ID câu hỏi: 23094| 3 tháng trước
I________________ practice more to speak English better. *
ID câu hỏi: 23215| 3 tháng trước
A, Thu gọn đa thức a và xác định bậc của đa thức a A={-5/7x mũ 3 yx} {14/15xy mũ 2} {-1/2xz} mũ 2    
ID câu hỏi: 23225| 3 tháng trước
1.Giá trị nào sau đây không thuộc kiểu dữ liệu Char? * A.‘m’. B.‘5’. C.‘10’. D.‘@’. 2.Trong Pascal, từ nào...
ID câu hỏi: 23376| 3 tháng trước
Điền vào chỗ chấm sao cho thành câu              Cá không ăn muối ................. Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.
ID câu hỏi: 23642| 3 tháng trước
TẬP LÀM VĂN : Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài) 8. Giả sử hai đoạn văn sau đây được dùng làm đoạn mở bài cho hai bài văn tả người. Em hãy cho biết : Những bài văn ấy tả ai ? Bài văn được mở...
ID câu hỏi: 23862| 3 tháng trước
Talk about your dream job Các anh chj giúp em vs ạ Các anh chj làm ngắn ngắn giúp em
ID câu hỏi: 24063| 3 tháng trước
(1 điểm) Mẹ đi siêu thị mua sắm. Vì hôm nay siêu thị giảm giá 7% nên khi mua hộp mứt 35000 đồng thì mẹ được miễn phí vì giá hộp mứt...
ID câu hỏi: 24295| 3 tháng trước
Trên đường tròn lượng giác, hãy biểu diễn các góc lượng giác có số đo có dạng: a)     \(\frac{\pi }{4} + k\pi \,\...
ID câu hỏi: 24455| 3 tháng trước
Tìm số tự nhiên x , biết : (x-50).32=0 55-(20-x)=55 47x+52x+x=4.75
ID câu hỏi: 24498| 3 tháng trước
tại sao cuộc khởi nghĩa hương khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương
ID câu hỏi: 24499| 3 tháng trước
Chọn câu phát biểu sai? A. Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng ngắn hơn 0,38 m đến cỡ 10 -9 m. B. Tia tử ngoại được ứng dụng làm ống nhòm quan sát ban đêm. C. Tia tử ngoại có...
ID câu hỏi: 24735| 3 tháng trước
Làm giùm mấy câu so sánh 1. My boss works better when he is pressed for time. The less .................................................................... 2.If you read...
ID câu hỏi: 24800| 3 tháng trước
Bài thơ  Bánh Trôi Nước của Hồ Xuân Hương được mở đầu bằng cụm từ nào? cụm từ mở đầu sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? hãy nêu...
ID câu hỏi: 24992| 3 tháng trước
Cáp quang dùng để nội soi trong y học là ứng dụng của hiện tượng A. giao thoa sóng ánh sáng. B. tán sắc ánh sáng. C. phản xạ toàn phần. D. nhiễu xạ ánh sáng.
ID câu hỏi: 25216| 3 tháng trước
I live with my mum, my dad, my grandma and my sister. Our house is .............. a small village. Mum and Dad go to word everyday, so my grandma looks a.............. the house. Grandma makes my...
ID câu hỏi: 25240| 3 tháng trước
Viết đoạn văn từ 7 đến 9 câu chủ đề về lớp học của em . Trong đoạn văn có sử dụng câu hỏi tu từ
ID câu hỏi: 25245| 3 tháng trước
5. Complete the questions with the past simple form of the verbs. Then ask and answer the questions with a partner. (Hoàn thành các câu hỏi với dạng đơn...
ID câu hỏi: 25378| 3 tháng trước
câu 1: đọc đoạn trích trả lời câu hỏi'' sao anh không về chơi.... chữ điền" giải thích ý nghĩa câu hỏi mở đầu bài thơ " sao anh...
ID câu hỏi: 25465| 3 tháng trước
Câu 1. Nêu đặc điểm chuyển động của Trái Đất tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời Câu 2 . Trình bày các hệ quả của Trái Đất chuyển động: a. tự quay quanh trục (3 hệ quả). b. tự quay quanh Mặt...
ID câu hỏi: 25526| 3 tháng trước
Sức mạnh của tình yêu thương Một cậu bé đang đùa nghịch với một đống cát ở trên sân. Đang chơi, cậu bỗng nhìn thấy một tảng đá lớn choán chỗ ở phía trước. Cậu bé thầm nghĩ: “Sao lại có tảng đá ở đây...
ID câu hỏi: 25639| 3 tháng trước
Dựa vào những từ cho sẵn , đặt câu ở thì hiện tại tiếp diễn ( nhớ thêm từ để hoàn thành câu ) 1 ( they / learn new things ? ) 2 ( when / he / start / work ? ) 3 ( why / i / stay at home ? ) 4 ( it...
ID câu hỏi: 25800| 3 tháng trước
Có hai vòi bơm nước vào bể. Vòi thứ nhất bơm đc 80\(l\)  nước trong 1 phút. Vòi thứ hai bơm đc 50\(l\)  nước trong 1 phút. Hỏi sau bao...
ID câu hỏi: 25870| 3 tháng trước
Viết 1 đoạn văn về Vịnh Hạ Long bằng tiếng anh (khoảng 100 từ) 
ID câu hỏi: 26304| 2 tháng trước
Viết công thức cấu tạo của benzen, phenol, toluen.
ID câu hỏi: 26366| 2 tháng trước
2. Sau khi làm chủ hoàn toàn đất Đàng Trong, Nguyễn Huệ đã có quyết định gì kế tiếp 3. Vì sao Nguyễn Huệ lại nêu danh nghĩa...
ID câu hỏi: 26513| 2 tháng trước
1 + 1 = ? Lời bài hát con cò bé bé Lời bài hát lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Lời bài hát cả tuần đều ngoan. Lời bài hát ba thương con.  
ID câu hỏi: 26615| 2 tháng trước
Giair thích nghĩa của các biệt ngữ xã hội: Gậy, phao, lệch tủ, trúng tủ. Cho biết biệt ngữ xã hội chỉ nên sử dựng trong hoàn cảnh nào?
ID câu hỏi: 26708| 2 tháng trước
Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép so sánh, phép đối, cách sử dụng câu văn biền ngẫu có trong đoạn trích.
ID câu hỏi: 26739| 2 tháng trước
Tìm và phân tích tác dụng của phép tu từ chơi chữ trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan.     ...
ID câu hỏi: 26742| 2 tháng trước
Khi nào dùng BÀNG THÁI CÁCH,CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ NHA MN AI NHANH MÌNH TÍCH CHO :D
ID câu hỏi: 26753| 2 tháng trước
Cho Mg tác dụng vừa đủ HCL 7,3% sau phản ứng thu được 2,24l khí ở điều kiện tiêu chuẩn a, tính m dung dịch HCL 7,3% cần dùng . Thính C% các chất trong dung dịch sau phản ứng b, Lượng ãit trên vừa đủ...
ID câu hỏi: 26881| 2 tháng trước
Bài tập:Làm tròn mỗi số đến hàng chục rồi ước lượng kết quả các phép tính sau: 75+26 56x31
ID câu hỏi: 27376| 2 tháng trước
 Trong 3 giờ, xe máy đi được 93km. Trong 2 giờ, ô tô đi được 103km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu km?
ID câu hỏi: 27632| 2 tháng trước
71. My grandmother is older than every one in my family. => My grandmother is the__________________________________________ 72. No one in my class is as tall as Tam. => Tam is...
ID câu hỏi: 28097| 2 tháng trước
Mềm mại,bóng nhẵn trên bề mặt
ID câu hỏi: 28223| 2 tháng trước
IV. Choose the best word to complete the passage below. The Vietnamese are known to be polite, hospitable and sensitive. They have a casual and friendly (1)______ . They regard friendship as being...
ID câu hỏi: 28337| 2 tháng trước
Câu 1. Theo em, Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật nào (nhân vật bất hạnh, nhân vật dũng sĩ, nhân vật thông minh, nhân vật ngốc nghếch). Câu...
ID câu hỏi: 28425| 2 tháng trước
Lấy ví dụ cụ thể của từng loại tư liệu lịch sử  
ID câu hỏi: 28428| 2 tháng trước
jean cloth(make)......completely from cotton in the 18th century
ID câu hỏi: 28441| 2 tháng trước
Trình bày công lao của Quang Trung trong công cuộc thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
ID câu hỏi: 28633| 2 tháng trước
Which grade are you in?????
ID câu hỏi: 28685| 2 tháng trước
1.   You look really tired. You _________ take a few days off and have a holiday.       a....
ID câu hỏi: 28776| 2 tháng trước
chuyển đổi câu: the train came late becaus e it was foggy >>Because of.............................................. The train was late  because the fog was thick >> Because...
ID câu hỏi: 28832| 2 tháng trước
1. If he (study) ____studies_____________  harder, he can pass an exam. 2. She may be late if she (not hurry) __hurries______________. 3.If you study harder, you (pass) ________________ ...
ID câu hỏi: 29063| 2 tháng trước
Rewrite the following sentences, beginning as shown, without changing their meaning.(1.0 point) Question 1. Do you know that lady? I mended her car. @ Do you know...
ID câu hỏi: 29139| 2 tháng trước
I.Writing:Passive voice 1.They are talking photographs of the event. 2.His colleagues gave him a present when he retired. 3.We will send you the results as soon as they are ready. 4.we consider...
ID câu hỏi: 29155| 2 tháng trước
Nhận biết chất: NaCl, NaNO3, NaCO3
ID câu hỏi: 29192| 2 tháng trước
x:25 và 0 < x < 100
ID câu hỏi: 29209| 2 tháng trước
Các bạn giúp mình với nhé: 5. He learned to drive when he was eighteen. He hasn’t_____________________________ 6. I last talked to her when I met her at your party. I haven’t...
ID câu hỏi: 29267| 2 tháng trước
Sử thi Đăm Săn là của dân tộc nào ? A. Ba-na B. Ê-đê  C. Tày D. Mường
ID câu hỏi: 29415| 2 tháng trước
Lập dàn ý bài văn kể lại 1 câu chuyện mà em thích nhất trong những câu chuyện mà em đã được học Nhanh,ko chép mạng
ID câu hỏi: 29448| 2 tháng trước
0,6% có giá trị bằng phân số nào : A 6 phần 10            B 6 phần 100           C 6 phần 1000           ...
ID câu hỏi: 29661| 2 tháng trước
VIl. Rewrite each of the following sentonces in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it. 33. Try to recycle things and we will save natural resources. -...
ID câu hỏi: 30025| 2 tháng trước
Hãy nêu các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng
ID câu hỏi: 30200| 2 tháng trước
bài văn kể một trải nghiệm của em đối với người thân trong gia đình
ID câu hỏi: 30220| 2 tháng trước
tìm 5 từ có vần ưi mà có nghĩa ! xem ai giỏi nào thoải mái tra từ điển nha!!
ID câu hỏi: 30278| 2 tháng trước
Giải nghĩa các cụm từ dưới cho biết nó là thành ngữ hay tục ngữ. a) Chó treo mèo đậy b) Chuột sa chĩnh gạo   c) Tích tiểu thành đại d) Được voi đòi tiên 3 k
ID câu hỏi: 30393| 2 tháng trước
Hãy xác định biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu sau : Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng
ID câu hỏi: 30441| 2 tháng trước
1) Giải thích nghĩa của từ " Tráng sĩ "                                      Hãy giúp mình , mình ...
ID câu hỏi: 30586| 2 tháng trước
Cho các ý sau: 1. Sản phẩm của giai đoạn hoạt hóa axit amin là phức hợp aa-tARN. 2. Polixom có vai trò làm tăng năng suất tổng hợp protein...
ID câu hỏi: 30594| 2 tháng trước
cho e hỏi là lực hút của trái đất là bao nhiêu ạ ?
ID câu hỏi: 30721| 2 tháng trước
Từ 4 bước giâm cành đã học em hãy vận dụng 4 bước này để mô tả cách giâm cành rau khoai lang?
ID câu hỏi: 30740| 2 tháng trước
Nick asked Phong where     he will    go to the following day.                                ...
ID câu hỏi: 30793| 2 tháng trước
Câu53. Glucozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. (CH 3 CO) 2 O B. H2O C. ddAgNO3/NH3 D. Cu(OH)2
ID câu hỏi: 30796| 2 tháng trước
1.     (+) They decided to leave soon. (-) ________________________________________________________________. (?)...
ID câu hỏi: 30815| 2 tháng trước
Cho m gam tinh bột lên men thành C 2H 5OH với hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng CO 2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH) 2 được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa....
ID câu hỏi: 30826| 2 tháng trước
Giải phương trình sau:  x 2 +6x + 5 =0   
ID câu hỏi: 30851| 2 tháng trước
Trình bày chiến sự ở gia đình năm 1859
ID câu hỏi: 30921| 2 tháng trước
Bằng PPHH, phân biệt : HNO3, KOH, MgCl2, MgSO4 >.<
ID câu hỏi: 31010| 2 tháng trước
Làm thơ 4 chữ về mùa xuân
ID câu hỏi: 31059| 2 tháng trước
viết 1 bài văn cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu ước mơ ?    help .·´¯`(>▂<)´¯`·. 
ID câu hỏi: 31169| 2 tháng trước
A)viết lại câu. 1)she can meet him if he arrives before eleven. -So long...................................................................... 2)If would have been a superb weekend if it...
ID câu hỏi: 31358| 2 tháng trước
rtgeryryeyeterrtt docj laf gif
ID câu hỏi: 31462| 2 tháng trước
Rewrite the following sentences, begin as shown and keep the meaning unchanged 18. One of my favorite pastimes is watching plays. Going _____________ 19. You are the worst footballer in the...
ID câu hỏi: 31892| 2 tháng trước
Có ai học Vioedu không ạ? Nếu có thì đưa cho mình mật khẩu và ID nhé. Mình thách đấu và thi Đấu trường toán học cho. Mình uy tín lắm, đảm bảo không hack. Nhắn tin riêng với mình nhé(từ lớp...
ID câu hỏi: 32018| 2 tháng trước
Tính khối lượng mol trung bình của các hỗn hợp khí sau đây: a) Hỗn hợp gồm H2  và Cl2  có tỉ lệ 1 : 1 về số mol. b) Hỗn hợp gồm CO và...
ID câu hỏi: 32242| 2 tháng trước
Phân tích đoạn thơ sau theo bài Sóng của Xuân Quỳnh: Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ Sông không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể Ôi con sông ngày xưa Và ngày sau vẫn thế  Nỗi khát vọng...
ID câu hỏi: 32338| 2 tháng trước
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng đi qua trung điểm...
ID câu hỏi: 32380| 2 tháng trước
Dựa vào đoạn thơ sau, e hãy tả lại vẻ đẹp mùa thu: Cứ mỗi độ thu sang Hoa cúc lại nở vàng Ngoài vườn hương thơm ngát, Ong bướm bay rộn ràng. Em cắp sách tới trường Nắng tươi rải trên đường...
ID câu hỏi: 32502| 2 tháng trước
Cảm nhận về đoạn thơ sau: Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm Có tuổi hai mươi thành sóng...
ID câu hỏi: 32544| 2 tháng trước
có chất bột màu trắng: NaCl, BaCO3 , Na2SO4, BaSO4, MgCO3, ZnS. Chỉ dùng 1 dd để nhận biết 
ID câu hỏi: 32611| 2 tháng trước
Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất mỗi vòng hết 86 phút. Vệ tinh bay cách mặt đất 290km. Cho biết bán kính Trái Đất là 6400km. Tính: a)     Vận tốc của vệ...
ID câu hỏi: 32637| 2 tháng trước
Cho các chất Mg,Na,Cu Ag,HCl,H2SO4,NaOH,CO2.Chất nào tác dụng với HCl? Chất nào tác dụng với NaOH.Viết phương trình phản ứng
ID câu hỏi: 32753| 2 tháng trước
Hãy vẽ sơ đồ tư duy bài 11 GDCD 10
ID câu hỏi: 32789| 2 tháng trước
Câu 1: Điền vào dấu (…): Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử có cùng (…) A. Thông...
ID câu hỏi: 33124| 2 tháng trước
Viết công thức cấu tạo và gọi tên IUPAC các anken có công thức phân tử sau: C5H10 và C6H12
ID câu hỏi: 33318| 2 tháng trước
Câu 6. Trong bài thơ “Bàn tay cô giáo”, những sự vật được sáng tạo từ bàn tay cô sẽ tạo ra bức tranh về cảnh gì? a. cảnh...
ID câu hỏi: 33437| 2 tháng trước
nêu tính tan của muối, bazo, oxit
ID câu hỏi: 33557| 2 tháng trước
Giá bán ban đầu 1 bó hoa hướng dương là 60.000đ. Vào dịp khuyến mãi, giá mỗi bó hoa hướng dương được giảm 20% và nếu khách hàng mua 10 bó trở lên...
ID câu hỏi: 33562| 2 tháng trước
So sánh phong trào duy tân mậu tuất ở Trung Quốc với cải cách Minh Trị ở Nhật Bản
ID câu hỏi: 33594| 2 tháng trước
Phát biểu nào sau đây khi nói về kích thước của quần thể sinh vật là đúng? A. Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này là giống nhau giữa các loài B....
ID câu hỏi: 33868| 2 tháng trước
Câu 44: Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cách gương phẳng 2m. Hỏi người đó cách ảnh của mình một khoảng bao nhiêu?     A. 2m...
ID câu hỏi: 33892| 2 tháng trước
Trong "Đất nước" của Nguyễn Khoa Điềm có sử dụng nhiều chất liệu của văn học dân gian. Hãy nêu một số ví dụ cụ thể và nhận xét về cách sử dụng chất liệu dân gian của tác giả.    
ID câu hỏi: 34225| 2 tháng trước
1. Năm nay chị em tôi đã lớn cả, chúng tôi họp một buổi bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật cho bà. Từ“ bàn" trong câu trên thuộc từ loại nào? A. danh từ. B. động từ. C. tính từ. D. quan hệ từ. 2. Ngày...
ID câu hỏi: 34331| 2 tháng trước
  Đề cương ôn tập Toán 8 ( học kì 2) - Đại số 8 - Vũ Bình - Thư viện Đề ... đây là đề toán mà cô mk giao trong đây là một số bt co bạn nào làm đc giúp mk đc k?
ID câu hỏi: 34334| 2 tháng trước
Tính nhanh 75 -13 -17 + 25
ID câu hỏi: 34481| 2 tháng trước
nguyên nhân quyết định nhất đưa cách mạng mùa thu năm 1945 giành thắng lợi là giúp mình với trời ơi. mình cần gấp lắm
ID câu hỏi: 34644| 2 tháng trước
1 kg 10 g = bao nhiêu g giúp với
ID câu hỏi: 34765| 2 tháng trước
hế nào là năng động sáng tạo? lấy dẫn chứng qua các môn văn,toán, sử,....để giải thích cách học năng động sáng tạo là ntn?
ID câu hỏi: 34821| 2 tháng trước
Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2,0 ?    
ID câu hỏi: 35011| 2 tháng trước
hocjsinh cần phỉ làm gì để rèn luyện tính tự chủ
ID câu hỏi: 35064| 2 tháng trước
Trong “Cô Tô”, mặt trời lúc bình minh được ví như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Viết đoạn văn (khoảng 5-7...
ID câu hỏi: 35196| 2 tháng trước
bác hòa mua 2 bao gạo mỗi bao có 15 kg gạo bác hòa phải trả tất cả 435 000 đồng hỏi giá mỗi kg gạo bao nhiêu tiền giải bằng 2 cách    
ID câu hỏi: 35655| 2 tháng trước
Cách dùng thì quá khứ đơn(past simple)là gì Bạn nào đúng thì mình tích ngay và luôn!Thanks very
ID câu hỏi: 35779| 2 tháng trước
Cho các yếu tố sau đây I. Áp suất rễ II. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ các cơ quan chứa. III. Quá trình thoát hơi nước ở lá. IV. Lực liên kết giữa các phân tử nước với...
ID câu hỏi: 35913| 2 tháng trước
Viết lại các danh từ động từ tính từ đại từ quan hệ từ trong câu: một ngày nào đó anh sẽ tặng em một chiếc xe như thế và em sẽ thấy mọi thứ trong dịp...
ID câu hỏi: 35941| 2 tháng trước
Nêu tính chất của vữa xi măng. Tại sao vữa xi măng trộn xong phải dùng ngay, không được để lâu?
ID câu hỏi: 36123| 2 tháng trước
III. Complete the sentences with correct form of the verbs in brackets. 1. I (see) _____________ a movie yesterday. 2. I finished work, walked to the beach, and (find)_____________ a nice place to...
ID câu hỏi: 36131| 2 tháng trước
Trên xe buýt có 38 người .Đến điểm dừng xe buýt có 6 người xuống 14 người lên .Hỏi khi rời điểm dừng ,trên xe byuts có bao nhiêu người
ID câu hỏi: 36179| 2 tháng trước
Nhà máy thuỷ điện Hàm Thuận - Đa Mi nằm trên sông nào sau đây A. La Ngà B. Ba C. Trà Khúc D. Hàn
ID câu hỏi: 36411| 2 tháng trước
Cho 100 g dung dịch axit Axetic 6% tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaHCO3 có nồng độ Cm = a mol/l. Tính giá trị của a
ID câu hỏi: 36451| 2 tháng trước
Bài thơ Tiếng gà trưa của nhà thơ Xuân Quỳnh đã gọi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng ấy đã làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương đất nước. Em hãy...
ID câu hỏi: 36567| 2 tháng trước
địa lớp 10 nha : câu 1: 1 máy bay khơi hành , cất cánh từ TPHCM (việt nam) lúc 5h sáng ngày 6/4/2014. Như vậy máy bay đã mất mấy giờ?biết...
ID câu hỏi: 36572| 2 tháng trước
Hệ thần kinh dạng lưới được thấy ở A.  Ruột khoang B.  Giun tròn C.  Thân mềm D.  Chân khớp
ID câu hỏi: 36627| 2 tháng trước
Polistiren là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây A.  C 6 H 5 C H = C H 2 B.  C H 2 = C H - C H = C H 2 C.  C H 2 = C H C l D.  C H 2 = C H 2
ID câu hỏi: 36660| 2 tháng trước
Hô hấp tế bào là quá trình đồng hóa hay dị hóa? Vì sao?  
ID câu hỏi: 36708| 2 tháng trước
Nội dung dưới đây đúng hay sai?"Qua văn bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003" ta thấy được tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS đối với nhân dân...
ID câu hỏi: 36978| 2 tháng trước
Nao núng có phải là nao nứng ? ( đừng suy nghĩ bậy chỉ là cô giáo hỏi thôi ) 
ID câu hỏi: 36992| 2 tháng trước
(1 điểm) Một phân tử ADN có 80 chu kì xoắn và 200 nucleotit loại T. Hãy tìm số lượng các nucleotit còn lại.
ID câu hỏi: 37088| 2 tháng trước
28% của 100 bằng bao nhiêu?
ID câu hỏi: 37430| 2 tháng trước
Cho biết tỉ lệ các thành phần của không khí ? Hơi nước có vai trò gì?
ID câu hỏi: 37635| 2 tháng trước
1. Đọc thầm bài văn sau: Mừng sinh nhật bà Nhân dịp sinh nhật bà nội, chúng tôi quyết định tự tay tổ chức một bữa tiệc để chúc thọ bà. Chúng tôi có bảy đứa trẻ, đều là cháu nội, cháu ngoại của bà....
ID câu hỏi: 38079| 2 tháng trước
lớn, trung bình, nhỏ, bản đồ Tỉ lệ bản đồ càng lớn thì mực độ chi tiết ............ (1) càng cao. Những bản đồ có tỉ lệ trên 1:200000 là bản đồ...
ID câu hỏi: 38111| 2 tháng trước
Tìm năm tính từ băt đầu bằng âm “l”. Chọn một trong các tính từ vừa tìm được rồi đặt câu.
ID câu hỏi: 38152| 2 tháng trước
Nội năng của một vật là: A. tổng động năng và thế năng của vật B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền...
ID câu hỏi: 38197| 2 tháng trước
căn cứ vào bản đồ các múi giờ , hãy tính các múi giờ và ngày ở việt nam biết rằng ở thời điểm đó giờ GMT đang là 12 giờ...
ID câu hỏi: 38451| 2 tháng trước
Cho biết 1u = 1,6605.10 -27 kg, nguyên tử khối của flo bằng 18,998 u. Hãy tính khối lượng của một nguyên tử flo ra kilogam.
ID câu hỏi: 38547| 2 tháng trước
ai có đề tin học lớp 4 cuối kì 2 ko ạ cho mình với mai mình thi rồi
ID câu hỏi: 38835| 2 tháng trước
Để pha chế 250ml dung dịch NaOH 0,5M cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 2M và bao nhiêu ml nước? Help me please!!!!
ID câu hỏi: 38883| 2 tháng trước
thế nào là vẽ trang trí ?có mấy hình thức trang trí? em hãy nêu phương pháp vẽ trang trí của từng hình thức đó ?
ID câu hỏi: 38935| 2 tháng trước
Các câu thành ngữ tục ngữ nói về chủ đề lạc quan yêu đời là gì? 
ID câu hỏi: 39168| 2 tháng trước
Bài toán 1: Viết các tập hợp sau. a) Ư(6); Ư(9); Ư(12)       d) B(23); B(10); B(8) b) Ư(7); Ư(18); Ư(10)      e) B(3); B(12);...
ID câu hỏi: 39180| 2 tháng trước
Hãy miêu tả hành động của Thánh Gióng trong bức tranh bên . Trao đổi với bạn về chi tiết gây ấn tượng nhất với bản thân khi đọc hoặc nghe kể...
ID câu hỏi: 39183| 2 tháng trước
Biết 3,36 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200ml dung dịch Ca(OH)2 sản phẩm là CaCO3 và H2O. a. Viết phương trình hóa học b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng c. Tính khối lượng...
ID câu hỏi: 39427| 2 tháng trước
Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm B(1;4) va C(-2;3)
ID câu hỏi: 39933| 2 tháng trước
Bài  10: Tính giá trị biểu thức a,    456, 4 – 134,4 : 5,6 =            64,8 : 10 : 2,5 = b...
ID câu hỏi: 39988| 2 tháng trước
mẹ sinh con ra vào năm 1995 . Sau khi lớn lên con lại bằng 1/9 tuổi ông biết 2018 . Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi ông bao nhiêu tuổi ?
ID câu hỏi: 40232| 2 tháng trước
Cho tam giác ABC. Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  =...
ID câu hỏi: 40332| 2 tháng trước
Trong việc sản xuất Nhôm từ quặng Boxit, Criolit  (   3 N a F . A l F 3 )  có vai trò nào dưới đây? 1)Tăng nhiệt độ nóng chảy của  A l 2 O 3 . . 2) Giảm nhiệt độ nóng chảy...
ID câu hỏi: 40444| 2 tháng trước
một hình tam giác có chiều cao 8.4 m và bằng 70% độ dài đáy. tính diện tích hình tam giác đó.
ID câu hỏi: 40477| 2 tháng trước
Cho đề văn: Hãy kể lại kỉ niệm sâu sắc nhất của em với gia đình. a) Lập dàn bài b) Viết đoạn văn Mở bài và Kết bài
ID câu hỏi: 40508| 2 tháng trước
Độ ẩm tuyệt đối là gì? Độ ẩm cực đại là gì? Nói rõ đơn vị đo của các đại lượng này.
ID câu hỏi: 40514| 2 tháng trước
Tìm các số nguyên tố p,q thoả nãn p(p-1)=q(q2+1)
ID câu hỏi: 40608| 2 tháng trước
Tại ô A1 có nền màu đen chữ trắng. Tại ô B1 có nền màu trắng chữ đen. Nếu thực hiện thao tác sao chép của ô A1 sang B1 thì ô...
ID câu hỏi: 40832| 2 tháng trước
viết một bài thơ 8 chữ về người thân( lưu ý gieo vần chân)
ID câu hỏi: 40870| 2 tháng trước
Theo anh chị , hình ảnh nào, câu thơ nào trong bài vội vàng thực sự mới mẻ, độc đáo? Vì sao? Câu 2: theo anh chị tư tưởng nhân văn...
ID câu hỏi: 40922| 2 tháng trước
hãy viết bài văn biểu cảm về thầy,cô giáo
ID câu hỏi: 41165| 2 tháng trước
Đặt 3 câu có(cum động từ, cụm danh từ. cụm tính từ) và vẽ mô hình
ID câu hỏi: 41224| 2 tháng trước
tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy là 10cm, chiều cao của mặt bên xuất phát từ đỉnh...
ID câu hỏi: 41255| 2 tháng trước
Trong khai triển ( 1 + 30 ) 20 với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là: A. 3 9 C 20 9 B. 3 12 C 20 12 C.  3 11 C 20 11 D. 3 10 C 20 10
ID câu hỏi: 41280| 2 tháng trước
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 3       “ Nhà em có một giàn giầu,    Nhà anh có một hàng cau liên...
ID câu hỏi: 41515| 2 tháng trước
Quan niệm về chí làm trai của người xưa  
ID câu hỏi: 41609| 2 tháng trước
xác định các từ láy trong câu:nó mổ vài hạt thóc rồi đứng nhìn,đôi mắt lúng la lúng liếng,cái mào đỏ chót rung rinh trên đầu.
ID câu hỏi: 41665| 2 tháng trước
Nêu ý nghĩa câu thơ sai: Bàn tay ta làm nên tất cả, Có sức người,sỏi đá cũng thành cơm.
ID câu hỏi: 41671| 2 tháng trước
Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 6cm.Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó
ID câu hỏi: 41752| 1 tháng trước
Chiến tranh Trịnh – Nguyễn kết thúc với kết quả như thế nào?      A. Chiến thắng thuộc về họ Trịnh, họ Nguyễn bị lật đổ.  B. Chiến thắng thuộc về họ Nguyễn, họ Trịnh bị lật...
ID câu hỏi: 42052| 1 tháng trước
Read the following passage, and answer the questions: THE GREAT WALL OF CHINA In China, there is a wall that is 1,500 miles long. It is called the Great Wall of China. It winds uphill and down,...
ID câu hỏi: 42430| 1 tháng trước
So sánh năng suất quang hợp ở thực vật c3,c4,cam???
ID câu hỏi: 42467| 1 tháng trước
Viết báo cáo tìm hiểu về mô típ"thân em" trong văn học dân gian. a/ Lí do chọn đề tài b/ Phạm vi đề tài
ID câu hỏi: 42527| 1 tháng trước
Em hãy soạn lại bài Sơn Tinh , Thủy Tinh
ID câu hỏi: 42620| 1 tháng trước
Cho các thao tác sau : 1. Lựa chọn một cành khoẻ, không bị sâu bệnh 2. Đắp bầu đất bao quanh phần thân bị lột vỏ 3. Khi bầu đất xuất hiện rễ thì cắt cành đem đi trồng 4. Lột bỏ một khoanh vỏ trên...
ID câu hỏi: 42657| 1 tháng trước
Đa thức đột biến là gì ?
ID câu hỏi: 42935| 1 tháng trước
James Cook was born in England (1)......1728. His parents (2)........poor farm workers. (3)..........James was 18,he found a job on a coastal ship. He worked (4).............ships until he was 27...
ID câu hỏi: 42958| 1 tháng trước
nhà bác Tâm nuôi 3 con lợn. Con thứ nhất nặng 5 yến, con thứ hai nặng 3/4 tạ,con thứ ba nặng 17/20 tạ.Hỏi cả 3 con lợn nhà bác Tâm cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
ID câu hỏi: 43023| 1 tháng trước
Tính bằng cách thuận tiện nhất  a)42x36 / 7x4 
ID câu hỏi: 43258| 1 tháng trước
300g =       kg
ID câu hỏi: 43315| 1 tháng trước
Một đa giác có 27 đường chéo. Số cạnh của đa giác là?
ID câu hỏi: 43327| 1 tháng trước
Mình muốn hỏi câu nầy Tính nhanh: 234,5 x 34 + 234,5 x 65 + 234,5 Giúp mình nha!
ID câu hỏi: 43349| 1 tháng trước
SO SÁNH  (-1/5)^300 và (-1/3)^500
ID câu hỏi: 43375| 1 tháng trước
phân tích đa thức thành nhân tử  100x^2 -( x^2+25)^2  b;(x+4)^3 - 64 c; x^6 + y^6
ID câu hỏi: 43410| 1 tháng trước
A: Is your house big ? B: No, it isn't. It is small. A: Is it lod? B: Yes, it is a) A: Is your school___? B: No, it isn't. It is____. A: Is it ___? B: Yes, it is b) A: Is your room __? B: No,...
ID câu hỏi: 43421| 1 tháng trước
Reading the passage, and answer the questions. Today, there is a TV set in nearly every home. People watch television every day, and some people watch it from morning until night. Americans watch...
ID câu hỏi: 43473| 1 tháng trước
Khối lớp 5 có 256 học sinh ,biết 1/3số học sinh nữ bằng 1/5 số học sinh nam​ . Hỏi khối lớp 5 có bao nhiêu học sinh nam , bao nhiêu học sinh nữ​​​
ID câu hỏi: 43728| 1 tháng trước
Một thanh chắn đường AB dài 7,5 m; có khối lượng 25 kg, có trọng tâm cách đầu A 1,2 m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang cách đầu A 1,5 m. Để giữ thanh cân bằng nằm ngang thì phải tác dụng...
ID câu hỏi: 43806| 1 tháng trước
Một hộp đựng 100 viên bi có kích thước giống hệt nhau, trong đó có 25 viên bi màu đỏ, 25 viên bi màu xanh, 35 viên bi màu...
ID câu hỏi: 43893| 1 tháng trước
Use a Relative Adverb to combine each pair of the sentences below. 1. This is the house. We often stay in this house in the summer. 2. That was the time. He managed the enterprise at that time. 3....
ID câu hỏi: 43918| 1 tháng trước
Supply the correct form of verb : 1.She always (wash )………………………….her face every morning . 2. We (be)………………………….single last year. 3. Nam (listen)……………………..to music yesterday . 4. (He  have)...
ID câu hỏi: 43950| 1 tháng trước
Tính nhẩm: 81 : 9 =
ID câu hỏi: 43954| 1 tháng trước
Em có ý kiến gì về nhận xét: “Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt và học hỏi nhiều điều”?
ID câu hỏi: 44079| 1 tháng trước
Cho ví dụ sau :  Nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất  Nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam  Nêu ý nghĩa của hai câu thơ trên  
ID câu hỏi: 44378| 1 tháng trước
Khối lượng công việc tăng 43%. Hỏi phải tăng số người lao động thêm bao nhiêu phần trăm để năng suất lao động tăng 10%?
ID câu hỏi: 44513| 1 tháng trước
tìm từ đồng nghĩa với với bình tĩnh
ID câu hỏi: 44529| 1 tháng trước
Câu 1: Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí (nếu có thể) a) 48. 123 + (-48).33 – 90. 52 b) – (- 435 + 137) + ( -163 + 59) - 335 gấp
ID câu hỏi: 44637| 1 tháng trước
rất thích hôn gọi là gì?              Cấm tra google.
ID câu hỏi: 44689| 1 tháng trước
em có nhận xét gì về quân đội thời trần    
ID câu hỏi: 44749| 1 tháng trước
tính một cách hợp lí 11-12+13-14+15-16+17-18+19-20
ID câu hỏi: 44821| 1 tháng trước
Giúp mình làm 1 đoạn văn về cuốn sách mà mình yêu thích bằng tiếng Anh Giúp mình nha
ID câu hỏi: 44863| 1 tháng trước
1) Bournemouth, _______ we are going to visit next summer, is a real paradise for the retired. A. that B. what C. which D. in which 2) Thatcher, ______ birthplace was above a shop in the small...
ID câu hỏi: 45145| 1 tháng trước
Tìm lỗi sai và sửa nó  Do you have some homework today ? gạch chân từ Do some homework today Cho tick nếu đúng nhưng người trả lời sau thì không...
ID câu hỏi: 45164| 1 tháng trước
chuyển từ câu bị động sang câu chủ động 1.hiện tại đơn a,She cleans the house every day
ID câu hỏi: 45180| 1 tháng trước
Đặt câu có dấu phẩy có tác dụng: a) Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu b) Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ c)...
ID câu hỏi: 45238| 1 tháng trước
Cho 11,2 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa đủ thu được 4,48 lit H2. Tìm kim l\oại và tính khối lượng muối thu được
ID câu hỏi: 45368| 1 tháng trước
tính giải trí biểu thức ( 375,4 x 12,5 - 25,7 : 2,75 ) x ( 21,8 : 0,25 - 43,6 x 2 )
ID câu hỏi: 45408| 1 tháng trước
Hãy kể tên các số nguyên tố nhỏ hơn 100
ID câu hỏi: 45542| 1 tháng trước
Read the passage carefully , then choose the correct answers . Having a best friend to confide in can bring a positive effect on our emotional heath . An evening out with the closest friend may be...
ID câu hỏi: 45552| 1 tháng trước
I.  Use the suggested words to make complete sentences 1.     I haven‘t met him again since we ______ school ten years ago. (A. have left/ B. leave/ C. left/ D. had...
ID câu hỏi: 45584| 1 tháng trước
Ex:1:Rewrite the sentences without change their meaning 1,We enjoy playing football very much. ;=>We are interested. 2,My brother drinks more coffee than my sister does.;=>My sister...
ID câu hỏi: 45594| 1 tháng trước
a) VIẾT CÁC P/S THEO THỨ TỰ TỪ BÉ ĐẾN LỚN : 1/2; 19/20; 18/19; 3/10 b) tìm y : biết 3/4+(2 x y - 1)= 5/6
ID câu hỏi: 45620| 1 tháng trước
mấy bạn ơi trả lời giúp mình 4 câu nha : Thái Bình Dương giáp các châu lục và đại dương nào ? Đại Tây Dương giáp...
ID câu hỏi: 45758| 1 tháng trước
so sánh 2 bài cảnh khuya và rằm tháng giêng
ID câu hỏi: 45789| 1 tháng trước
Chỉ ra phép so sanh và phân tích tác dụng của phép so sánh trong đoạn thơ sau:     Tiếng suối trong như tiếng hát xa    ...
ID câu hỏi: 45819| 1 tháng trước
phân biệt giâm cành và chiết cành  ? nêu ví dụ
ID câu hỏi: 46016| 1 tháng trước
Chọn đáp án đúng. .................. you sing? ................., I can. A. Can/ No B. Cannot/ Yes C. Can/ Yes D. Can/ Not
ID câu hỏi: 46506| 1 tháng trước
Câu 4(3,0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC), nội tiếp đường tròn tâm O. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại...
ID câu hỏi: 46746| 1 tháng trước
Tính  Tg 76 \(-\) Cotg 32 \(+\) Cos\(^2\) 60 \(+\) Cos \(^2\) 74 \(-\) \(\frac{\cot37}{\tan53}\)
ID câu hỏi: 46773| 1 tháng trước
Cho các từ: rễ, ngọn, thân, mạch dẫn, lá, túi bào tử, bào tử. Sử dụng các từ đã cho để hoàn thành đoạn thông tin...
ID câu hỏi: 46834| 1 tháng trước
I am interested in your plan. => I found __________________.
ID câu hỏi: 46836| 1 tháng trước
một mẫu H2SO4 đặc, hút nước trong không khí. Người ta lấy 0,7g mẫu axit này hòa tan vào nước cho đến khi thể tích đạt 100ml. Cho vài giọt rượu...
ID câu hỏi: 47059| 1 tháng trước
Một tia sáng SI truyền theo phương hợp mới mặt phẳng nằm ngang một góc 50 độ. Hỏi phải đặt gương phẳng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu để tia phản xạ...
ID câu hỏi: 47425| 1 tháng trước
* Fill in the blank with a, an, some or any. Jack: What do we have for dinner, Mom? Mom: Well, sweet and sour pork ribs and vegetable soup. Jack: Could we have (1)...
ID câu hỏi: 47600| 1 tháng trước
Nêu cảm nhận về bài hát con đường học trò
ID câu hỏi: 47635| 1 tháng trước
2. Work in groups. Make up a new music show. Use the points in 1 to organise your ideas. (Làm việc nhóm. Tạo một chương trình âm nhạc mới. Sử dụng các ý trong...
ID câu hỏi: 47673| 1 tháng trước
Một con bọ chét có khối lượng 1 mg có thể bật nhảy thẳng đứng lên độ cao tối đa 0,2 m từ mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 9,8...
ID câu hỏi: 47748| 1 tháng trước
1) I often talked to her when I studied in the university -> I used ......................................................................... 2) There was a big field near my house. -> there...
ID câu hỏi: 47804| 1 tháng trước
Viết chương trình nhập vào một mảng; a.    Viết hàm tìm vị trí phần tử lớn nhất trong mảng vừa nhập. b.    Viết...
ID câu hỏi: 48006| 1 tháng trước
nêu sử nở vì nhiệt của chất rắn  
ID câu hỏi: 48081| 1 tháng trước
                                         tiếng amh odd one out  1.a globe   ...
ID câu hỏi: 48131| 1 tháng trước
Điền liên từ but,so,however,therefore thích hợp  1.this is the shortest way to the city centre ;....it is not the only way 2.the boy was able to learn english ,....he is very lazy 3.he didn'n...
ID câu hỏi: 48151| 1 tháng trước
em nào chơi td3q nào cho tôi 1 nick dê
ID câu hỏi: 48342| 1 tháng trước
Khối lớp 4 có 70 học sinh, trong đó 3/5 số học sinh là nữ. Hỏi khối lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ A. 40 em B. 42 em C. 43 em D. 45 em
ID câu hỏi: 48512| 1 tháng trước
vai trò, ý nghĩa của hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh VN đối với du lịch MN giúp e vs ạ, mai e nộp rồi. Em cảm ơn
ID câu hỏi: 48652| 1 tháng trước
Không dùng thêm hóa chất nào khác ( kể cả nước ) nhận biết các chất lỏng sau : H2O, Na2CO3, Na2SO4, H2S, H2SO4
ID câu hỏi: 48662| 1 tháng trước
Chọn đáp án đúng 1. - “I suggest we go on a picnic on the other side of the river”     - “ .................... ” a. It’s a...
ID câu hỏi: 48783| 1 tháng trước
Qua bài giảng video "Đập đá  ở Côn Lôn", em hãy trả lời những yêu cầu sau : 1. Tóm tắt cuộc đời cụ Phan Châu Trinh. 2. Những...
ID câu hỏi: 48842| 1 tháng trước
Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R), vẽ tiếp tuyến MA và cát tuyến MBC ( B nằm giữa M và C ) a) CM: MA.MA=MB.MC b) Gọi BD, CE lần lượt là hai đường cao của...
ID câu hỏi: 48982| 1 tháng trước
Tìm một số biết rằng số đó nhân với 11 rồi cộng với 126 thì được kết quả là 940
ID câu hỏi: 49029| 1 tháng trước
Câu chuyện của nàng tiên mùa xuân kể về thiên nhiên, con người mỗi khi Tết đến, xuân về một lần đi chơi xuân , vô tình gặp nàng tiên mùa xuân , nàng tiên đã kể cho em nghe về thiên nhiên, con người...
ID câu hỏi: 49032| 1 tháng trước
Nối câu hỏi với câu trả lời : 1 Where does your brother live? 2.What does he look like? 3.What's he like? 4. What does he like? 5. Would you like something to eat? 6. Would you...
ID câu hỏi: 49118| 1 tháng trước
Đọc truyện cười sau và trả lời câu hỏi LỢN CƯỚI, ÁO MỚI Có anh tính hay khoe của. Một hôm, may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai đi qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng...
ID câu hỏi: 49132| 1 tháng trước
Hãy viết 1 bài văn nói về chuyến đi trải nghiệm của em.
ID câu hỏi: 49613| 1 tháng trước
nguyễn trãi là một nhà yêu nước thương dân tha thiết một nhà bác học uyên thâm có... tìm câu trả lời  
ID câu hỏi: 49651| 1 tháng trước
Nêu ví dụ phủ định biện chứng trong các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thể hiện tính khách quan, tính kế thừa của từng ví dụ
ID câu hỏi: 49669| 1 tháng trước
 tính PTK: phân tử calium hydroxide Ca(OH)2. biết Ca=40, C=12, O=16 giúp mình với mình cần gấp  
ID câu hỏi: 49750| 1 tháng trước
Giới thiệu về quy trình tạo ra sản phẩm của một nghề thủ công ở Đồng bằng Bắc Bộ mà em đã tìm hiểu.
ID câu hỏi: 49760| 1 tháng trước
Phân biệt giống cây ăn quả nhiệt đới, á nhiệt đới, ôn đới?
ID câu hỏi: 50004| 1 tháng trước
So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. +Giống nhau: +Khác nhau:
ID câu hỏi: 50264| 1 tháng trước
Ex 2: Dùng hình thức đúng của tính từ/ trạng từ trong ngoặc. 1.      13.This lesson is...
ID câu hỏi: 50322| 1 tháng trước
III. ĐỀ KIỂM TRA I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) Đọc văn bản...
ID câu hỏi: 50323| 1 tháng trước
Every school-going child has something to say about their school. Some students enjoyschool because it has activities that interest them and they have good friends to play with.However others have different experiences. You know, school may be the last place wherethey want to be. Some always want to escape from school with boring lessons and testsbecause there is nothing interesting for them there. So what can be done to make schools aplace that all students want to go to every day? Fun activities: One way to encourage students to enjoy school is to involve them in activities that make them interested. We can make Physical Education at school interesting byteaching simple dances with modern music instead of boring exercise. Providing students with various outside class activities, like hiking or obstacle courses, or with more new clubsinvolving sports, music, or movies, can also be a good way. Make school feel a little like home: No one likes to stay in an uncomfortable environment.Therefore, students should be allowed to decorate their classrooms or dorms with pictures of family, friends or even idols to make school homely. Then, they will feel happier and more comfortable. Encourage socializing: In order for students to think that school is about more than juststudying; outings or field trips should be organized once in a while. This will help students getto know other people outside their school, as well learn the art of socializing. Decide whether the following sentences are True, False or Not Given. (Xác định xem những câu dưới đây là Đúng, Sai hay Không có trong bài đọc.) 1. Half of students like to go to school. True False Not Given 2. If there are more interesting activities at school, students will enjoy going to school. True False Not Given 3. Omitting Physical Education at school can make students interested. True False Not Given 4. Outside class activities are unnecessary to make school interesting. True False Not Given 5. Now many students aren't allowed to hang pictures on their walls at school. True False Not Given 6. Most students think that school is only about studying. True False Not Given ( Cái này cần bài làm chứ ko cần dịch đâu )  ...
ID câu hỏi: 50325| 1 tháng trước
Trình bày quy luật xuất hiện thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hóa biểu? Hãy kẽ khuông nhạc và viết thứ tự 5 dấu thăng và 5 dấu...
ID câu hỏi: 50395| 1 tháng trước
Điểm giống nhau về địa hình giữa các vùng tự nhiên Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ là? A. Giàu có về kim loại màu. B. Địa hình chủ yếu là gò đồi. C. Có các đồng bằng ven biển. D.Diện tích rừng tương...
ID câu hỏi: 50422| 1 tháng trước
good canteen / supply / healthy food
ID câu hỏi: 50523| 1 tháng trước
Chia động từ trong ngoặc: 1. She never (stay)………… up late at night. 2. My mother (plant)………… flowers in the garden at the moment. 3. Why...
ID câu hỏi: 51151| 1 tháng trước
Biến dị bao gồm A. Biến dị di truyền và biến dị không di truyền. B. Biến dị tổ hợp và đột biến. C. Đột biến và thường biến. D. Đột biến gen và đột biến NST.
ID câu hỏi: 51241| 1 tháng trước
Chứng minh thiên nhiên nước ta phân hóa theo Bắc-Nam. Giari thích nguyên nhân của sự phân hóa đó
ID câu hỏi: 51311| 1 tháng trước
Viết đoạn văn ( 8-12 dòng) ghi lại cảm xúc của em về bài thơ “ thương ông “ của tác giả Tú mỡ
ID câu hỏi: 51329| 1 tháng trước
1)Trên lông dưới lông      Tối lồng làm một ( đừg nghĩ bậy nhé ) 2) Giờ gì chẳg thiếu chỉ thừa  Năm mới chưa phải năm xưa chẳg là?? 3)Từ gì mà 100% người VN đều phát âm sai ?
ID câu hỏi: 51400| 1 tháng trước
1) Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa: a) 4.4.4.4.4.4                      b) 8.8.8.4.2 c) 5.5.5.7.7.7.7        ...
ID câu hỏi: 51707| 1 tháng trước
viết một đoạn văn tiếng anh về 1 việc làm từ thiện
ID câu hỏi: 51825| 1 tháng trước
Make questions with the underlined words/phrases 1.They came by bus. 2.I've been here for two years . 3.The students went to the museum yesterday . 4. The car is expensive . 5.He met me in a...
ID câu hỏi: 51911| 1 tháng trước
Đòn bẩy là gì? Cách xác định các điểm tựa O, điểm O1, điểm O2 của đòn bẩy? Dùng đòn bẩy khi nào ta được lợi về lực và khi...
ID câu hỏi: 52199| 1 tháng trước
Hãy xác định dạng cơ năng mà vật có trong những trg hợp sau đây a Học sinh chạy trên sân trg b Lò xo trong bút bi đang bị nén c...
ID câu hỏi: 52322| 1 tháng trước
số bát phân là gì? số nhị phân là gì?
ID câu hỏi: 52450| 1 tháng trước
nêu tình huống truyện: Làng - Kim Lân và Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long
ID câu hỏi: 52630| 1 tháng trước
Bài 4: Một ấm nhôm có khối lượng 300g chứa 2kg nước đang ở nhiệt độ 25°C. ( Biết nhiệt dung riêng của nhôm, nước lần lượt là c1 = 880 J/kg.K, c2 = 4200 J/kg.K.). Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun...
ID câu hỏi: 52683| 1 tháng trước
số tiền mua 9 quả thanh yên và 7 quả táo rừng thơm là 107rupi,Số tiền mua 7 quả thanh yên và 7 quả táo rừng thơm là 91 rupi.Hỏi giá mỗi quả thanh yên và quả táo rừng thơm là bao nhiu?
ID câu hỏi: 52684| 1 tháng trước
Bài 1: a) Viết tiếp 3 từ ghép có chứa tiếng quyết nói về ý chí và nghị lực của con người: Quyết chí,       b) Viết tiếp 5 từ nói về những khó khăn, thử thách, đòi hỏi con...
ID câu hỏi: 52711| 1 tháng trước
Cho các loại hợp chất: amino axit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của amino axit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với...
ID câu hỏi: 52814| 1 tháng trước
Cho 2 nguyên tố X và Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11 và 8. a) Viết cấu hình electron nguyên tử của X và Y. b) Dùng sơ đồ biểu...
ID câu hỏi: 52832| 1 tháng trước
1. He arrived too late to catch the 9.30 train. (arrive) → He ____________________________________to catch the 9.30 train. 2. Preparing the meal took her three hours. (prepare) →She...
ID câu hỏi: 52857| 1 tháng trước
1.Rob was dismissed after being told by his _ that he must leave in a month's time 2. English is a _ easy language for the Swedes to learn 3. I'm full of _ for my English teacher 4. If it...
ID câu hỏi: 53080| 1 tháng trước
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số sau: a)     \(y = {x^3} - 3{x^2} + 4\) tại điểm có hoành độ \({x_0} = 2\) b)    \(y =...
ID câu hỏi: 53112| 1 tháng trước
Charlie and Lily go on a 24 km run. They both usually run at 9 km/h. If Charlie runs at 2/3 his usual running speed, and Lily runs at 4/3 times her usual speed, how many more hours does it take...
ID câu hỏi: 53149| 1 tháng trước
tìm x biết x là STN lớn nhất và 250⋮ x ; 80 ⋮ x;72⋮x
ID câu hỏi: 53151| 1 tháng trước
Test: Hoàn tất đoạn văn với các từ in nghiêng . Sau đó trả lời câu hỏi. at; half; cost; some; in; can. Mrs Thanh is (1)__________ a supermarket now. She wants to...
ID câu hỏi: 53389| 1 tháng trước
Nhận biết các lọ mất nhãn chứa: a, dung dịch : HCl, H2SO4,NaCl, Na2SO4 b, dung dịch : NaOH, NH4Cl, KNO3, H2SO4 c, dung dịch : NaOH, NH4NO3, K2SO4, HCl d, dung dịch : Na2CO3, NaOH...
ID câu hỏi: 53682| 1 tháng trước
Match the question with the answers, and write the answers in the blanks .......1. Arre you from around here ?                       ...
ID câu hỏi: 53865| 1 tháng trước
Đề bài:  Hãy viết bài văn miêu tả một người bạn thân để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất.
ID câu hỏi: 53940| 1 tháng trước
viết một đoạn văn  về chủ đề gia đình trong đó có sử dụng phép so sánh
ID câu hỏi: 54036| 1 tháng trước
1.She hasn't finished the letter........................ a.already b.just c.yet d.never 2. Lan is studying hard.......................pass the final exam. a.for b.in order to c.so to...
ID câu hỏi: 54037| 1 tháng trước
Ngày 1 tháng 5 năm 2019 là thứ tư. Hỏi ngày 1 tháng 5 năm 2020 là thứ mấy ?   ( giải chi tiết cho mình nha )
ID câu hỏi: 54109| 1 tháng trước
5 + 1 = ... LƯU Ý : câu hỏi chỉ dành cho V.I.P( fan BIG BANG) hoặc A.R.M.Y( fan BTS) nếu trả lời xong thì cmt bên dưới câu trả lời là : V.I.P  hoặc A.R.M.Y ai ko có thì mk sẽ ko tick ,...
ID câu hỏi: 54180| 1 tháng trước
Tín hiệu ra khỏi mạch âm sắc: A. Đã lớn B. Còn yếu C. Không xác định D. Đáp án khác
ID câu hỏi: 54448| 1 tháng trước
Vẩy bạc đuôi vàng lóe rang đông. Sử dụng phép tu từ gì?
ID câu hỏi: 54601| 1 tháng trước
Viết ptpứ của Mg, MgO, Fe, FeO, Fe2O3 với HNO3 loãng Nêu hiện tượng của pứ
ID câu hỏi: 54731| 1 tháng trước
tại sao lấy nguyên tắc ''PHÒNG LÀ CHÍNH'' để phòng trừ sâu, bệnh hại?
ID câu hỏi: 54808| 1 tháng trước
tính bằng cách thuận tiện  20,22x109-20,22:0,1+20,22 
ID câu hỏi: 55026| 1 tháng trước
Giải thích câu nói: Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây Bên nắng đốt bên mưa quây
ID câu hỏi: 55037| 1 tháng trước
Choose the correct answer A,B,C or D to complete the sentences: 1. Do you mind ...... in here? peaking is not allowed in the library. A. no taliking            B. not...
ID câu hỏi: 55126| 1 tháng trước
mọi người ai thích nghe nhạc anh và nhật ko? 1) here iam 2) look how high we can fly 3)love paradise 4 chuột yêu gạo 5)the story of tear 6) gears of love 7) forever friend 8) shinning...
ID câu hỏi: 55427| 1 tháng trước
a.Nêu Tên mọt số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây...
ID câu hỏi: 55532| 1 tháng trước
Tại Sao quạt điện lại sử dụng tác dụng từ của dòng điện để hoạt động ? mình biết đây không phải toán học nhưng các bạn giúp mình nhé
ID câu hỏi: 55735| 1 tháng trước
lập dàn ý kể lại văn bản bếp lửa, đoàn thuyền đánh cá  giúp mình nha :<
ID câu hỏi: 55759| 1 tháng trước
Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt sau: A) NaCl, Na2SO4, NaOH, H2SO4 B) KCl, H2SO4,...
ID câu hỏi: 55765| 1 tháng trước
ai chơi chinh phục vũ môn ko nếu chơi cho mình id nha  
ID câu hỏi: 55808| 1 tháng trước
Nêu cấu tạo các bộ phận chính của nồi cơm điện
ID câu hỏi: 55816| 1 tháng trước
Cho dãy số : 1,2,3,4,5,6,...,1991,1992. a) Hỏi dãy số đó có bao nhiêu chữ số? b)Tìm chữ số thứ 3000 của dãy số?(Các bạn hãy giải cả bài giải giúp mình nhé!)
ID câu hỏi: 55904| 1 tháng trước
Trong đoạn thơ diễn tả về "Tin vui chiến thắng trăm miền", địa danh nào được nhà thơ nhắc đến đầu tiên? A. Tây Bắc B. Việt Bắc C. Hoà Bình D. Điện Biên
ID câu hỏi: 56167| 4 tuần trước
trình bày cảm nhận của em về bài thơ truyện ở lớp của tô hà
ID câu hỏi: 56176| 4 tuần trước
Trap Coral là một loài kiến sử dụng cặp hàm như một đôi chân phụ phía trước , kết hợp cùng ba cặp chân còn lại khi chạy . Nhờ đó , vận tốc của kiến Trap Coral lên đến 145 dặm mỗi giờ , vì thế hầu...
ID câu hỏi: 56382| 4 tuần trước
READ. UFOs are strange flying objects that some people report they have seen in the sky and believed to be spacecraft from another planet. Many scientists do not believe so. They say that...
ID câu hỏi: 56436| 4 tuần trước
âu 5.  Căn cứ làng Giàng gắn với nghĩa quân của Dương Đình Nghệ nay thuộc địa phương nào? A. Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. B....
ID câu hỏi: 56472| 4 tuần trước
IV. Choose the best answer. 1. We bought some cheese and ham. …………cheese was delicious. A. a...
ID câu hỏi: 56636| 4 tuần trước
1.do you live the living the countryside or in the city ?why? 2.can you give some benefits of living in the country side? 2. accoding to you , children went to live in city?
ID câu hỏi: 56678| 4 tuần trước
anh chị hiểu như thế nào về hình ảnh ''bóng tối'' xuất hiện ở đầu và cuối tác phẩm Trong Bóng Tối Buổi Chiều
ID câu hỏi: 56852| 4 tuần trước
Cho cấu hình electron nguyên tử của Fe (Z = 26) : 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 3 d 6 4 s 2 . Fe thuộc loại nguyên tố A. s B. d C. f D. p
ID câu hỏi: 57036| 4 tuần trước
- Kế hoạch " chinh phục từng gói nhỏ " của Pháp được triển khai như thế nào từ năm 1859- 1873 ?
ID câu hỏi: 57102| 3 tuần trước
Lan và Mai có tất cả 58 bông hoa. Nếu Mai cho Lan 5 bông hoa thì Mai có ít hơn Lan 6 bông hoa. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa ?
ID câu hỏi: 57394| 3 tuần trước
Hãy so sánh chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và hoạt động của đinamô xe đạp và máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp.
ID câu hỏi: 57501| 3 tuần trước
Ai có chơi game bằng ứng dụng ppsspp trên android thì giới thiệu tên game nha !
ID câu hỏi: 57626| 3 tuần trước
NĂM 2017 THUỘC THẾ KỈ THỨ MẤY,THIÊN NIÊN KỈ THỨ MẤY??
ID câu hỏi: 57655| 3 tuần trước
cho ba đường thẳng d1:y=3x,d2:y=1/3x,d3:y=-x+4 a,vẽ d1,d2,d3 trên cùng mặt phẳng toạ độ b,gọia,b lần lượt là giao điểm của d1 và d2.tìm toạ độ của a và b c...
ID câu hỏi: 57750| 3 tuần trước
Bài văn Lao Xao trích trong tác phẩm nào ?  
ID câu hỏi: 58013| 1 tuần trước
an có 20 viên bi, bình có số bi = 1/2 số bi của an. Hùng có số ni hơn trung bình cộng số bi của 3 bạn là 6 viên. Hỏi hùng...
ID câu hỏi: 58084| 1 tuần trước
Chọn ddáp án đúng: I choose ...... here rather than anywhere else A. to work B. work C. to be worked D. be worked
ID câu hỏi: 58104| 1 tuần trước
  Một cửa hàng bán vải trong ba ngày. Ngày đầu bán được  145  m, ngày thứ hai bán được hơn ngày đầu  9  m nhưng...
ID câu hỏi: 58430| 1 tuần trước
Điền số thích hợp vòa chỗ chấm: 4/5 m2=..cm2 1 và 1/2 giờ =....giờ...phút 4 km2 32dm2=...dam2 7 tấn 125 kg=....tấn  
ID câu hỏi: 58504| 1 tuần trước
Câu 3. (1,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình Biết rằng trong 100ml nước ép cam chứa khoảng 45 kilo calo, trong 100 ml nước ép cà...
ID câu hỏi: 58573| 6 ngày trước
(1 điểm) a. Trình bày các nguyên nhân nào gây mất cân bằng tự nhiên? b. Trong các nguyên nhân đó, hãy cho...
ID câu hỏi: 58792| 6 ngày trước
Một học sinh đọc quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc được 2/5 số trang sách; ngày thứ 2 đọc được 3/5 số trang sách còn lại; ngày thứ 3...
ID câu hỏi: 58904| 5 ngày trước
Write a paragraph (120 - 150 words) about the benefits of blended learning. (1 point)  You can use the following questions as cues. - What is blended learning?  - How many benefits does...
ID câu hỏi: 58955| 5 ngày trước
trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được 1/4 bể, vòi thứ hai chảy 1/6 bể .nếu hai vòi cùng chảy vào bể không có nước thì bao lâu đầy bể
ID câu hỏi: 58991| 5 ngày trước
tìm từ đồng âm với từ "Mùa" trong từ "mùa xuân" Giúp mình với ạ, mình nghĩ mãi không ra. Mình cảm ơn...
ID câu hỏi: 59022| 5 ngày trước
Huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào?   A. Đà Nẵng. B. Phú Yên.  C. Ninh Thuận. D. Khánh Hoà.
ID câu hỏi: 59390| 4 ngày trước
Khi cộng một số thập phân với 1 số tự nhiên, 1 học sinh đã viết nhầm dấu phẩy của số thập phân sang bên phải một hàng nên tổng tăng thêm 47,88....
ID câu hỏi: 59479| 3 ngày trước
  tìm chữ số tận cùng của các số sau: a) 7 2006 72006 b) 87 32 8732 c) 9 1991 91991 d) 23 35 2335 e)74 30 7430 f)7 4 n − 1
ID câu hỏi: 59587| 3 ngày trước
tả lại một di tích lịch sử ở quê em các bạn ơi cíu mik với làm xong trước 9 giờ nhé VÀ KHÔNG ĐƯỢC CHÉP MẠNG
ID câu hỏi: 59589| 3 ngày trước
Nêu cấu tạo của hệ thống sông và vai trò của phụ lưu và chi lưu
ID câu hỏi: 59639| 3 ngày trước
ia đình bác Tùng có một mảnh vườn hình tam giác ABC có diện tích 180 m2 .Bác muốn giành phần đất để trồng rau...
ID câu hỏi: 59679| 3 ngày trước
Ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia lao động trồng cây biết rằng số cây mỗi lớp trồng được lần lượt tỉ lệ với các số 9, 8 ,7. Số cây trồng được của lớp 7C ít hơn lớp 7A...
ID câu hỏi: 59697| 3 ngày trước
viết bài văn nghị luận về một vấn đề  '' trang phục đẹp là phù hợp với văn hoá , phù hợp với lứa tuổi'' em có đồng tình với kiến...
ID câu hỏi: 59880| 2 ngày trước
bạn ngọc có một số viên kẹo. Ngọc cho em \(\dfrac{1}{3}\)  số kẹo của mình và thêm 1 viên nữa thì còn lại 9 viên. hỏi ngọc...
ID câu hỏi: 60035| 1 ngày trước
combine each of the following pair of sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed, using the given words in brackets. 1). the weather is very hot. we want to...
ID câu hỏi: 60185| 1 ngày trước
viết đoạn văn 6-8 câu kể về niềm vui của em khi được nhận quà làm ơn trả lời nhanh ạ mik cần gấp tối học rồi  
ID câu hỏi: 60352| 17 giờ trước
Bài đọc quê hương nghĩa nặng cho thấy mối quan hệ giữa Đại tướng và quê hương như thế nào? Các bạn giải nhanh giúp mình nhé 
0.52553 sec| 3732.547 kb