Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(12)
GDCD(8)
Hóa học(48)
Lịch sử(17)
Ngữ văn(188)
Nhạc họa(7)
Sinh học(17)
Tiếng anh(120)
Tin học(17)
Toán học(156)
Vật lý(36)
Địa lý(12)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2594| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2627| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2640| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2641| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2772| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2785| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2826| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2846| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2895| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2979| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2991| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2995| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2999| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3021| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3030| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3048| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3069| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3075| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3225| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3228| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3268| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3330| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3362| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3373| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3418| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3435| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3445| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3503| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4171| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4195| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4391| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4445| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4585| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5399| 3 tháng trước

Sử dụng chính sách 1 thì cần trả số tiền là 

657000-(657000x30:100)=459900(đồng)

Sử dụng chính sách 2 giảm 20% giá bán...

ID câu hỏi: 5940| 3 tháng trước

Đại từ nghĩa là các từ ngữ được dùng để xưng hô hay dùng để thay thế các danh từ, động từ, tính từ hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ trong câu, với mục đích tránh lặp lại các từ...

ID câu hỏi: 6094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6253| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6417| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6453| 3 tháng trước

Đặc điểm : Mạng xã hội hoạt động trên nền tảng Internet. Các mạng xã hội mặc dù có tên gọi, một số tính năng hoạt động, cách sử dụng khác nhau nhưng có chung những đặc điểm...

ID câu hỏi: 6597| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6719| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 8465| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 8701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 9400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 9682| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10478| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10990| 3 tháng trước

 Tuổi mẹ hiện nay có là:                

     30:(3-1) x 3 -3= 42(tuổi) ...

ID câu hỏi: 11072| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11199| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11293| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11303| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11423| 3 tháng trước

\(C=3+3^2+3^3+...+3^{100}\)

\(3C=3^2+3^3+3^4+...+3^{101}\)

\(3C-C=\left(3^2+3^3+3^4+...+3^{101}\right)-\left(3+3^2+3^3+...+3^{10...

ID câu hỏi: 11426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11446| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11528| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11633| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11643| 3 tháng trước

1. John cannot make a _______ to get married to Mary or stay single until he can afford a house and a car.
a. decide
b. decision
c. decisive
d. Decisively

 ...

ID câu hỏi: 11656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11689| 3 tháng trước

      Khi nhân một số với 205,bạn học sinh đó đã viết các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên nghĩa là bạn ấy đã lấy thừa số thứ 1 nhân với 5 sau đó nhân với...

ID câu hỏi: 11701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11735| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11791| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11841| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11922| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11930| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11996| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12005| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12092| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12138| 3 tháng trước

1 I didn't have to work tomorrow

2 I got good marks

3 I were lying on a beautiful sunny beach

4 Hoa and Ba would go fishing this weekend

ID câu hỏi: 12141| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12143| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12149| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12175| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12251| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12334| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12364| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12407| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12419| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12529| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12618| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12619| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12625| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12642| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12667| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12669| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12747| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12810| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12821| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12824| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12881| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12955| 3 tháng trước

Phương pháp thứ nhất là: Dùng quỳ tím: Axit axetic làm quỳ tím hóa đỏ rượu etylic không làm quỳ tím đổi...

ID câu hỏi: 13000| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13003| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13062| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13116| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13150| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13193| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13194| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13266| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13274| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13312| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13315| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13336| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13381| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13421| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13486| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13505| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13540| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13562| 3 tháng trước

Tham khảo :

Chiếc bàn học là một đồ dùng học tập và sinh hoạt rất thân thiết với mỗi chúng ta thời cắp sách tới trường. Chiếc...

ID câu hỏi: 13578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13589| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13614| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13650| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13747| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13850| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13863| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13875| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13898| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13916| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13991| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14053| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14059| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14102| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14109| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14153| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14213| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14231| 3 tháng trước

Do điện tử của hidrô trong mối liên kết bị kéo lệch về phía ôxi nên phân tử nước có 2 đầu...

ID câu hỏi: 14321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14351| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14411| 3 tháng trước

Text 1

a. invention

b. recordings 

Text 3

e. discovery 

f. reconstructions 

Text...

ID câu hỏi: 14417| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14478| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14559| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14577| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14627| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14660| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14678| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14688| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14691| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14699| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14735| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14791| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14965| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14969| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15004| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15047| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15081| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15310| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15365| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15565| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15576| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15678| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15713| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15731| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15740| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15799| 3 tháng trước

1. Dùng dấu gạch chéo để tách các từ trong 2 câu sau:

Mùa xuân/mong ước/đã/đến./Đầu tiên,/từ/ trong/vườn,/mùi/hoa hồng,/hoa huệ,/ sực nức/bốc lên.

2. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ và...

ID câu hỏi: 15910| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16060| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16070| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16108| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16136| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16158| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16302| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16308| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16336| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16347| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16431| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16433| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16564| 3 tháng trước

I living in the countryside because of some reasons. Environmentally speaking, it is a peaceful place. The air is fresh. The space is quiet. We can enjoy healthy natural conditions without...

ID câu hỏi: 16592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16673| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16695| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16735| 3 tháng trước

    Đất nước Việt Nam để có được nền hòa bình ngày hôm nay đã trải rất nhiều giai đoạn xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhưng có...

ID câu hỏi: 16737| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16821| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16850| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16855| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16913| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16924| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16963| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17053| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17087| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17092| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17121| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17136| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17143| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17157| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17220| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17366| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17405| 3 tháng trước

19. Is Vung Tau Beach_______than Long Son Beach? A. more crowded B. crowdeder C. crowded more D. much crowded

20. Visitors________ photos in their area without their...

ID câu hỏi: 17416| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17431| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17560| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17602| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17690| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17733| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17741| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17750| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17847| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17950| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17981| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18145| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18151| 3 tháng trước

Tham khảo
 

- Có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa là loại hình vận tải đường bộ, vì:

● Chiếm tỉ trọng...

ID câu hỏi: 18172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18190| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18209| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18326| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18336| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18340| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18349| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18366| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18376| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18422| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18529| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18580| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18643| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18720| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18754| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18763| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18814| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18837| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18883| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18887| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18904| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18908| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18927| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18996| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19016| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19086| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19106| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19116| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19174| 3 tháng trước

\(n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\\ n_{HCl}=\dfrac{25,55}{36,5}=0,7\left(mol\right)\\a. 2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\\ b.Vì:\dfrac{0,2}{2}< \dfrac{0,7}{6}\\ \Rightarrow...

ID câu hỏi: 19234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19254| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19265| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19284| 3 tháng trước

\(\ne\)Dấu này kí hiệu nghĩa là : Khác..

ID câu hỏi: 19286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19296| 3 tháng trước

Viết bài văn thì dài lắm bạn ơi, mik nghĩ ko ai lm đâu

ID câu hỏi: 19308| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19333| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19496| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19516| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19526| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19556| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19710| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19934| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20025| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20067| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20081| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20116| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20195| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20202| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20235| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20365| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20372| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20381| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20383| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20431| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20466| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20525| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20599| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20602| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20614| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20655| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20816| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20826| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20837| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20923| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20950| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21024| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21032| 3 tháng trước

a. "Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi".

b. "Các em đừng khóc".

c. "Đưa tay cho tôi mau",...

ID câu hỏi: 21066| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21070| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21118| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21149| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21154| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21155| 3 tháng trước

1. Lúc đó, tác giả đang trong nhà tù nhưng tâm ở ngoài nên tác giả cảm nhận mùa hè đang dậy trong lòng qua tiếng...

ID câu hỏi: 21159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21311| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21323| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21329| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21346| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21418| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21427| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21436| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21462| 3 tháng trước

Em tham khảo:

Tết năm nay, tôi được bố mẹ cho về thăm quê nội. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng háo hức vì đã lâu...

ID câu hỏi: 21543| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21550| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21567| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21618| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21622| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21646| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21696| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21751| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21802| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21821| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21854| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21925| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22001| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22026| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22052| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22107| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22154| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22157| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22193| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22218| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22266| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22298| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22317| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22327| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22340| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22356| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22440| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22456| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22457| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22506| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22567| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22568| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22575| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22588| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22591| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22663| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22714| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22749| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22781| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22789| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22808| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22818| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22831| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22838| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22851| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22862| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22873| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22970| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22973| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22982| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23136| 3 tháng trước

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi
1 What is the age of this building? → How  ....old is this building?.....

2 No one in my...

ID câu hỏi: 23152| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23185| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23193| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23233| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23252| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23292| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23301| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23356| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23364| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23370| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23376| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23405| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23414| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23488| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23495| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23499| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23550| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23579| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23587| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23616| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23631| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23655| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23707| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23711| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23712| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23757| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23896| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23934| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23953| 3 tháng trước

Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:  

A. Lực là nguyên nhân làm cho vật chuyển động hoặc bị biến dạng.

B. Lực...

ID câu hỏi: 23955| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24021| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24061| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24084| 3 tháng trước

Giời ơi, dễ mà! Nhớ ticks cho tớ đấy!

Đó là một lời nhận xét không hề sai nhưng cũng cho người dân nước Việt cảm thấy nghi ngờ về điều đó. Nhưng điều đó là sự thật. Vào những tình thế lâm...

ID câu hỏi: 24171| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24188| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24236| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24257| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24258| 3 tháng trước

a, 88 - 89 + 90 - 91 + 93 - 93 + 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 + 100

= (100 - 99) +(98 - 97) + (96- 95) + (94 - 93) + (93 - 91) + (90 - 89) + 88

= 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 88

=...

ID câu hỏi: 24269| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24273| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24292| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24375| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24383| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24384| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24416| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24435| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24473| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24529| 3 tháng trước

Việc phát hiện các hiện vật thuộc thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc trên địa bàn tỉnh Lào Cai chứng tỏ:

ID câu hỏi: 24530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24568| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24594| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24673| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 25208| 3 tháng trước

1. ''Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm''

=> Điệp từ ''dốc'' được lặp lại để cho người đọc thấy được sự nguy hiểm, gập ghềnh của đồi...

ID câu hỏi: 25264| 3 tháng trước

Câu 1: Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Do ai sáng tác? Trình bày hoàn cảnh sáng tác của văn bản...

ID câu hỏi: 27265| 2 tháng trước

1. We have two postal _______deliveries____________ a day.

(DELIVER)

2. He left the...

ID câu hỏi: 27291| 2 tháng trước

sau bao nhiêu năm nữa thì hiệu số tuổi của mẹ và con đều ko thay đổi

hiệu số phần bằng nhau là : 5-1=4(phần)

số tuổi của con sau 3 năm là : 28/4=7(tuổi)

số tuổi của con hiện nay...

ID câu hỏi: 27333| 2 tháng trước

a, 32,47 tấn= 324,7 tạ= 32470 kg

b, 0,9 tấn= 9 tạ= 900 kg

c, 780 kg = 7,8 tạ= 0,78 tấn

d, 78 kg= 0,78 tạ= 0,078 tấn

tick nhe các bn^^

ID câu hỏi: 27384| 2 tháng trước

1. This exhibition is much more interesting than the last one.

-> The last exhibition was not as interesting as this exhibition

2. The teacher says that no student in the...

ID câu hỏi: 27871| 2 tháng trước

I wish she didn't talk too much in class

If I were you, I would take exercise regularly to keep fit

who lives next door is a doctor

is Mr,Carter, whom I was telling you...

ID câu hỏi: 28117| 2 tháng trước

Co so g keo la

425*150=63750(g)

Vay can tat ca so hop la

63750:850=75(hop)

ID câu hỏi: 30088| 2 tháng trước

1, They were excited to sleep.

⇒ They were so ...............................excited that they couldn't sleep....................................

2, We wished we hadn't bought...

ID câu hỏi: 31469| 2 tháng trước

 ĐỘNG LƯỢNG

1. Xung lượng của lực

- Khi một lực 

ID câu hỏi: 31603| 2 tháng trước

Trích mẫu thử

Cho quỳ tím vào các mẫu thử

- mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là H2SO4

- mẫu thử...

ID câu hỏi: 32880| 2 tháng trước

Cậu tham khảo nhé: 

Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Bác đã soi sáng con đường thắng lợi của cách mạng Việt...

ID câu hỏi: 33497| 2 tháng trước

Ngày này, khi xã hội ngày càng phát triển thì vấn đề môi trường vừa và đang ngày càng trở nên quan trọng hơn, nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sức khỏe con người. Trên các phương tiện thông tin...

ID câu hỏi: 33511| 2 tháng trước

Mùa xuân, hoa mai đẹp như 1 nàng tiên.

ID câu hỏi: 33602| 2 tháng trước

Tham khảo
Em đã mắc lỗi vì không nghe lời mẹ. Vào một buổi trưa nắng nóng gắt, khi mẹ và em đang ăn cơm trưa, mẹ dặn em rằng khi ăn cơm xong...

ID câu hỏi: 33679| 2 tháng trước

Bạn tham khảo nha: 

Với "Vợ chồng A Phủ":

Giá trị hiện thực trong Vợ chồng A Phủ

+ Phản ánh chân thực bức tranh đời sống của người...

ID câu hỏi: 33742| 2 tháng trước

Ở nhân vật Mèo - Kiều Phương, điều em thích nhất đó là 1 cô bé hiếu động và rất đam mê hội họa. Ở Kiều Phương toát lên...

ID câu hỏi: 33874| 2 tháng trước

a).Từ cần gạch là từ lung lay .Bởi vì từ này là từ ghép.

b). Từ cần gạch là từ ồn ã.Bởi vì từ này là từ láy.

c).Từ cần gạch là từ kêu ca .Bởi...

ID câu hỏi: 33889| 2 tháng trước

Tham khảo:

Đột biến làm thay đổi tỉ lệ 

ID câu hỏi: 34549| 2 tháng trước

Em tham khảo:

Giải thích nghĩa của các câu thành ngữ:

Ăn đơm nói đặt: bịa đặt ra những điều không có thực nhằm vu khống...

ID câu hỏi: 35109| 2 tháng trước

a, \(C_2H_4+3O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2+2H_2O\)

Ta có: \(n_{C_2H_4}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

Theo PT: 

ID câu hỏi: 35134| 2 tháng trước

Hằng ngày em được học nhiều tiết học hay và lý thú. Nhưng tiết học Văn của ngày thứ năm vừa qua đã để lại cho em nhiều điều thích thú hơn cả.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Chúng em đang ngồi...

ID câu hỏi: 35189| 2 tháng trước
Công thức tổng quát của cấp số nhân là gì? Công thức tổng quát của cấp số nhân là Un = U1 * q^(n-1) , trong đó Un là số hạng thứ n, U1 là số hạng đầu tiên, q là công bội và n là chỉ số số hạng.
ID câu hỏi: 35297| 2 tháng trước

a)$CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{ánh\ sáng} CH_3Cl + HCl$
b) $2KHCO_3 \xrightarrow{t^o} K_2CO_3 + CO_2 + H_2O$

c) $C_2H_2 + \dfrac{5}{2}O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 +...

ID câu hỏi: 35474| 2 tháng trước

Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về bản thân của mình để cho các bạn có thể hiểu hơn về mình. Mình tên là Nguyễn Hải Anh, học sinh lớp 6...,Trường THCS Tương Giang. Năm...

ID câu hỏi: 35693| 2 tháng trước

Vai trò của Lê-nin đối vs cách mạng tháng Mười Nga :

_Thực hiện nhiệm vụ lịch sử kết hợp vs chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân...

ID câu hỏi: 35840| 2 tháng trước

Gọi cạnh góc vuông nhỏ là x (cm) (ĐK: 0 < x < 26)

Cạnh còn lại là: x+ 14 (cm)

Áp dụng Định lí Pi - ta - go ta có: 

x2 + (x + 14)2 =...

ID câu hỏi: 36279| 2 tháng trước

Độ tăng nhiệt độ:

\(\Delta t=100-30=70^oC\)

Nhiệt lượng cần truyền:

\(Q=\left(0,5.880.70\right)+\left(2.4200.70\right)\)

   

ID câu hỏi: 36547| 2 tháng trước

Em đã từng ngưỡng mộ rất nhiều người rồi.Nhưng người mà em ngưỡng mộ nhất là chú lính hải quân.Họ là những con người đang mang 1 trách nhiệm to lớn về giữ gìn và bảo vệ vùng biển và hải đảo của...

ID câu hỏi: 36610| 2 tháng trước

There are several reasons why I don't like English.

ID câu hỏi: 36792| 2 tháng trước

CÂU 1. Sally and her family love (go)_going_____to the park in the summer *

CÂU 2. Her mum likes (lie)___lying___on the blanket and loves...

ID câu hỏi: 36874| 2 tháng trước

- Học mà không hành thì không nhớ được kiến thức, nhớ lơ mơ, dễ quên.

- Học mà thực hành được chứng tỏ hiểu bài.

- Thực...

ID câu hỏi: 37275| 2 tháng trước

REFER

Thời gian

Sự kiện

1771

Khời nghĩa Tây Sơn...

ID câu hỏi: 37365| 2 tháng trước

Tham khảo

- Ngôn ngữ nói: Là ngôn ngữ âm thanh, là lời nói trong giao tiếp hàng...

ID câu hỏi: 38268| 2 tháng trước

4.

Tham Khảo:

Dàn ý:

1. Mở bài

Giới thiệu về trải nghiệm sẽ được kể.

2. Thân...

ID câu hỏi: 38448| 2 tháng trước

Lời giải:

Hiệu số tuổi của bố và mẹ: $7-4=3$ (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay: $(79-3):2=38$ (tuổi)

ID câu hỏi: 38946| 2 tháng trước
Chúng ta dùng công thức tính diện tích tam giác vuông khi chúng ta có thông tin về độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác. Công thức tính diện tích tam giác vuông là S = 1/2 x (a x b) , trong đó a và...
ID câu hỏi: 38988| 2 tháng trước
 This year my grandmother is over seventy years old. She still looks healthy because she keeps the habit of walking every morning. Her face was plump and kind. Her gray-brown eyes were always a...
ID câu hỏi: 40233| 2 tháng trước

REFER

Quê hương Hải Dương của em cũng có vải thiều, đó là vải thiều Thanh Hà, loại vải ngon nhất nhì và nổi tiếng chỉ sau vải thiều của Bắc...

ID câu hỏi: 41431| 2 tháng trước

1. B. number (amount đi với singular noun không đếm được, number đi với singular or plural noun đếm được, people là plural noun đếm được)
2. D. actual (cụm...

ID câu hỏi: 41825| 1 tháng trước

program Tim_So_Le_Chia_Het_Cho_3;

uses crt;

var

     n, i, count: integer;

begin

     clrscr;

     write('Nhap...

ID câu hỏi: 42294| 1 tháng trước

vội vã - thong thả

hạnh phúc - bất hạnh

nóng vội - bình tĩnh

gan dạ - hèn nhát

trong suốt - đen ngòm

mờ ảo -...

ID câu hỏi: 42335| 1 tháng trước

Để làm được 50 sản phẩm chiếc máy đó cần làm: 30 : 30 x 50 = 50(phút)

Đ/số: 50 phút

ID câu hỏi: 42336| 1 tháng trước

Câu này anh giải rồi , em xem thử nhé !!

hỗn hợp khí A gồm N2 và CO2 có tỉ khối so với khí Hiđro là 18. Tính...

ID câu hỏi: 42801| 1 tháng trước

a) 725:25+525:25                                         b)144x25:36

= (725+525):25  ...

ID câu hỏi: 42913| 1 tháng trước

Ta có: ( x + 1 ) . ( y - 2 ) = 11 = 1 x 11 = ( - 1 ) x ( - 11 )

   Ta có bảng sau:

ID câu hỏi: 42972| 1 tháng trước

Bài giải:

Diện tích của thùng tôn là: (6 + 4) x 2 x 9 = 180 (dm2)

Diện tích đáy của thùng tôn là: 6 x 4 = 24 (dm2)

Thùng không có nắp nên diện tích tôn...

ID câu hỏi: 43355| 1 tháng trước

đọ dài đoạn thẳng am là: 20:2=10

diện tích hình thang amcd là: (10+20).15:2=225

diện tích tam giác bdc là; 15.20:2=150

tỉ số ...là: 150:225=0.66...

...

ID câu hỏi: 44213| 1 tháng trước

uses crt;

var s,i:integer;

begin

s:=0;

for i:=1 to 100 do s:=s+i;

write('Tong cac so tu 1 den 100 la: ',S);

readln;

end.

ID câu hỏi: 44457| 1 tháng trước

(1) 4Al + 3O2 ---> 2Al2O3

(2) Al2O3 + 3H2SO4 --->...

ID câu hỏi: 44827| 1 tháng trước

tham khảo

 

- Nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất 1862:

+Triều đình thừa nhận quyền cai quản của nước Pháp ở ba tỉnh miền Đông...

ID câu hỏi: 45171| 1 tháng trước

Viết lại câu để nghĩa không đổi .

We can solve the problem .

=> The problem . . . . .could be solved (by us). . . . 

I can't speak E well .

=>...

ID câu hỏi: 45313| 1 tháng trước

Hi friend,
This weekend, I don´t have to work and I use to work my weekends. It could be fantastic but I have a exam of english. Also I have a very bad exam because my grandmother and...

ID câu hỏi: 45385| 1 tháng trước

= ( 40 - 39 ) + ( 38 - 37 ) + ( 36 - 35 ) + ... + ( 4 - 3 )+ ( 2 - 1 )

= 1 + 1 + 1 + ... + 1 ( Có 20 số 1 )

= 1 * 20 

= 20

Chúc bạn học tốt...

ID câu hỏi: 46248| 1 tháng trước

1. There are five people in my family.

➔ ______How many members are there in your family?_________

2. Her children are playing on the playground.

➔ _____Where are her...

ID câu hỏi: 46406| 1 tháng trước

TK:

Ai ai trong cuộc đời học sinh cũng có một người thầy hay một người cô giáo mà mình yêu mến, kính trọng. Em cũng vậy. Trong năm năm học tiểu...

ID câu hỏi: 46754| 1 tháng trước

Sau khi mua 7 quyển vở thì An còn lại số tiền là:

\(300000-7 \times 30000 = 90000 (đồng)\)

Sau khi chừa tiền mua kem ốc quế thì An còn...

ID câu hỏi: 46832| 1 tháng trước

Diện tích biển quảng cáo là

9×4=36 (m2)

Giá tiền để sơn toàn bộ biển quảng cáo là

36×125000=4500000 (đồng (

Đ/s:4500000 đồng

ID câu hỏi: 47714| 1 tháng trước

a) \(40+13+\left(-30\right)+\left(-13\right)\)

\(=\left(13-13\right)+\left(40-30\right)\)

\(=10\)

b) 

 

ID câu hỏi: 48074| 1 tháng trước

Dưới đây là 10 vật liệu được làm từ kim loại, gỗ, thuỷ tinh và nhựa:

1. Thép: Một loại kim loại chịu lực mạnh và chịu nhiệt tốt, thường được sử dụng...

ID câu hỏi: 48259| 1 tháng trước

2.-Trích mỗi lọ một ít làm mẫu thử

-cho Cu tác dụng từng chất, nhận ra HNO3 có khí không màu hóa nâu trong không khí(NO).Nhận ra AgNO3 và HgCl2 vì pư tạo dung dịch màu...

ID câu hỏi: 48558| 1 tháng trước

Câu 1: Cáo nói với Hoàng từ bé khi Hoàng tử bé đến Trái đất 

Câu 2: 

Đơn điệu: Vòng quay lặp đi lặp lại liên tục

Con cáo cảm thấy cuộc sống của mình thật đơn điệu vì...

ID câu hỏi: 48750| 1 tháng trước

Bạn cho mik xin 1 follow nha,mik follow bạn r nhangaingung

ID câu hỏi: 49504| 1 tháng trước

Em tham khảo:

Xã hội phong kiến Việt Nam thế kỉ XVIII bước vào sự khủng hoảng trầm trọng, bộc lộ tất cả những xấu xa, tồi tệ:

Đồng tiền lộng hành uy hiếp...

ID câu hỏi: 50116| 1 tháng trước
Châu Úc – Châu Đại Dương

– Về địa hình và khoáng sản: Đây là châu lục mà địa hình đa phần...

ID câu hỏi: 50267| 1 tháng trước

Sơ lược về cấu tạo của nguyên tử:

1. Ở tâm mỗi nguyên tử có một hạt nhân mang điện tích dương

2. Xung quanh hạt nhân có các êlectron mang điện tích âm chuyển động...

ID câu hỏi: 50331| 1 tháng trước

1, Finish your homework or you can't go out with your friend (if)

ID câu hỏi: 50724| 1 tháng trước

a) 8,32 x 4 x 25

= 8,32 x (4 x 25)

= 8,32 x 100

= 832

b) 2,5 x 5 x 0,2

= 2,5 x (0,2 x 5)

= 2,5 x 1

= 2,5

c) 0,8 x 1,25 x 0,29

= (0,8...

ID câu hỏi: 51784| 1 tháng trước

Tham khảo

a Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới vì:

- Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước...

ID câu hỏi: 52580| 1 tháng trước

Đây nha bro xênh gái :D

1. Liên Khiết là tính những phẩm chất  trong sạch , không hám tiền của , vật chất ...

ID câu hỏi: 52890| 1 tháng trước

Tham khảo!

- Vật liệu nano có tính chất mới so với trạng thái bình thường:

+ Nhôm bổ sung hạt nano làm độ bền và độ dẻo tăng...

ID câu hỏi: 52995| 1 tháng trước

2.1

1.A

2.B 

3.C

4.C

5.A

6.C

7.C

8.A

9.D

10.A

2.2

1.D

2.B

3.C

4.B

5.B

 

ID câu hỏi: 53331| 1 tháng trước

1.Her father said: " I was in a business trip yesterday"

Her father said he had been in a business trip the day before

2. Nam said to me" I have just passed the...

ID câu hỏi: 53679| 1 tháng trước

Bài hát Mừng tuổi mẹ

ID câu hỏi: 55265| 1 tháng trước

Các tiếng "trí,lương,trạng"có thể ghép với tiếng ..tâm..... để tạo thành các danh từ.

ID câu hỏi: 56121| 1 tháng trước

1 don't have to

2 oughtn't to

3 have to

4 mustn't

5 doesn't have to

6 mustn't

7 don't have to 

8 doesn't have to

9...

ID câu hỏi: 56333| 4 tuần trước

Chiều dài khu vườn hình chữ nhật đó là:

225 : 5 = 45 m

Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật ban đầu là:

( 45 + 5 ) : 2 = 25 m

Chiều...

ID câu hỏi: 58616| 6 ngày trước

a: Diện tích xung quanh hình hộp là:

\(\left(2,4+1,7\right)\times2\times1,2=9,84\left(cm^2\right)\)

Diện tích toàn phần hình hộp...

ID câu hỏi: 58639| 6 ngày trước

ID câu hỏi: 59379| 4 ngày trước

Sự phát triển văn hóa, giáo dục của Đại Việt thời Lê Sơ

1. Văn hóa: Thời Lê Sơ, văn hóa Đại Việt phát triển mạnh mẽ. Hệ tư tưởng Nho...

ID câu hỏi: 59546| 3 ngày trước

   Đây là toán nâng cao chuyên đề dãy số cách đều, Hôm nay Olm.vn sẽ hướng dẫn em giải chi tiết dạng này như sau:

 ...

ID câu hỏi: 59761| 2 ngày trước

Tôi vẫn nhớ như in năm đó tôi tròn năm tuổi, gia đình tôi đã có một chuyến đi đến Huế.

Từ đồng...

ID câu hỏi: 60305| 20 giờ trước

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

 2,4 x \(\frac{2}{3}\)= 1,6(m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

   5,76 : 2,4 : 1,6 = 1,5(m)

Chu...

ID câu hỏi: 60372| 15 giờ trước

Số số hạng của dãy số trên là:

(2023 - 11) : 1 + 1 = 2013 (số hạng)

Đáp số : 2013 số hạng

ID câu hỏi: 6475| 3 tháng trước
VI. Use the Past form of the verbs: 1- I (be)............. a student 2 years ago. 2- He (be).................................. a doctor two years ago. 3- They (be)....................................
ID câu hỏi: 10931| 3 tháng trước
đặt câu với từ can đảm
ID câu hỏi: 11004| 3 tháng trước
Giá bán một chiếc bàn là 500 000 đồng, trong đó tiền vật liệu chiếm 60%, còn lại là tiền công. Hỏi tiền công đóng chiếc bàn đó là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 11102| 3 tháng trước
1. Four countries....................(visit) by John so far. 2. London .........(have) a population of eight million people. 3. The Statue of Liberty in New York in a moument which......(symbolize)...
ID câu hỏi: 11160| 3 tháng trước
cho a +b +c = 0.Chứng minh a^3 +b^3 +c^3 =3abc
ID câu hỏi: 11465| 3 tháng trước
what time ____ they usually (get)____ up?
ID câu hỏi: 11556| 3 tháng trước
8 nhân 7 bằng bao nhiêu ?
ID câu hỏi: 11717| 3 tháng trước
một ô tô đi từ A  lúc 11 giờ kém 15 phút và đến B lúc 1 giờ kém  15 phút  buổi chiều cùng ngày. tính thời gian ô tô chạy từ A đến B  ai làm nhanh mink tích cho nhé!
ID câu hỏi: 11724| 3 tháng trước
Hãy nêu khái niệm và đặc điểm của phương thức chăn nuôi công nghiệp.
ID câu hỏi: 11831| 3 tháng trước
Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh: The weather/was fine/us to/go camping/enough for.
ID câu hỏi: 11904| 3 tháng trước
Viết phân số 9/100 dưới dạng số thập phân.
ID câu hỏi: 11926| 3 tháng trước
Your friend stayed up late studying for an important exam. A. Well done! B. Stay calm. Everything will be all right C. I know how you feel D. A really great job.
ID câu hỏi: 12086| 3 tháng trước
Cho hai số có hiệu là 44,4 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai chia cho 0,5 thì được hai kết quả bằng nhau.Tìm số thứ hai.
ID câu hỏi: 12134| 3 tháng trước
Phương thức biểu đạt của bài thơ “Ông đồ” là gì?
ID câu hỏi: 12171| 3 tháng trước
16. Can you tell me …………this dish? A. to cook​​B. how to cook​ C. cooking​​ D. cooks 17. What …………do I need to cook an omelette? A. food​​B. material​​ C. menu​​ D. ingredients 18. What’s your...
ID câu hỏi: 12274| 3 tháng trước
Xác định danh từ, động từ ,tính từ của các thể sau: Sách vở, kiên nhẫn, yêu mến, tâm sự, lô lắng, xúc động, nhớ thương, lễ phép, buồn, vui, thân thương, cái đẹp, suy nghĩ, cuộc vui, cơn giận, nhớ...
ID câu hỏi: 12392| 3 tháng trước
A, vẽ sơ đồ mạch điện gồm: nguồn điện (2 pin), 1 công tắc mở, 1 bóng đèn, dây dẫn B, theo em dòng điện có chạy qua mạch điện trên hay...
ID câu hỏi: 12556| 3 tháng trước
bn nào thi IOE vòng 14 rùi cho mk xin đáp án bài con cá với ak thanks trước ak
ID câu hỏi: 12585| 3 tháng trước
Nêu những ưu điểm và nhược điểm của học sinh khi ik đến trường Vd: ăn quà vặt trong trường, vắng mặt k phép ( nhược điểm) học tập tốt chăm ngoan nghe lời thầy cô (ưu điểm) Giup mk vs mai nộp rùi
ID câu hỏi: 12605| 3 tháng trước
5 giờ=.....phút                                       1/12 giờ=.........phút 420...
ID câu hỏi: 12695| 3 tháng trước
Bài 3 : Đặt tính rồi tính: 71 : 4          23 : 8                    101:...
ID câu hỏi: 12745| 3 tháng trước
Use suitable future tenses that you have learned. 1. I (know) the result in a week. 2. You (be) in Rome tonight. 3. Don't ring her up at 6.00; she (put) the children to bed. Ring later. 4. We...
ID câu hỏi: 12814| 3 tháng trước
Công thức tính cạnh của hình vuông khi biết diện tích?
ID câu hỏi: 12839| 3 tháng trước
trả lời các câu hỏi sau 1. is your school big or small - ..................................big 2. are your sisters studets ? - yes ....................................... 3.what 's your brother's...
ID câu hỏi: 13019| 3 tháng trước
I want this letter typed, but you needn't do it today. Tomorrow you will do Needn't mk có thể that bằng don't have to đc k ạ
ID câu hỏi: 13477| 3 tháng trước
1.Different conservation efforts have been made to save endangered species. A.Destruction B.Preservation C.circulation D.Elimination 2.i'm feeling UNDER THE WEATHER today.I have a terrible cold....
ID câu hỏi: 13601| 3 tháng trước
BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN 1. If I spoke English well, my job (be) ………………….. a lot easier. 2. If he (go)...
ID câu hỏi: 13791| 3 tháng trước
Một vật dao động điều hòa với tần số góc là 40rad/s. Khi vật cách vị trí câu bằng 24 cm thì vật có tốc độ là 2,8 m/s. Vật dao động với...
ID câu hỏi: 14207| 3 tháng trước
Exercise2. 1. This road is not used very often.           A.  People don't use this road very...
ID câu hỏi: 14337| 3 tháng trước
có ai biết làm bài 3 trang 8 Sách thực hành lớp 5
ID câu hỏi: 14585| 3 tháng trước
Viết dẫn chứng về tấm gương nghị lực vượt lên số phận Bác Hồ bằng một đoạn văn ngắn.
ID câu hỏi: 14772| 3 tháng trước
1.you can only pass this exam by studying hard  only 2.you can only understand it when you grow up  only 3.I can only realized that I'd seen it before after the film...
ID câu hỏi: 14823| 3 tháng trước
1. Do you come from a large family or a small family? 2. As a child, who did you spend more time with: your family or your friends? Why? 3. When you were a child, how did you spend your...
ID câu hỏi: 14877| 3 tháng trước
Mọi người giúp mình với Tìm tỉ số phần trăm của hai số a,1 và 8                        b,19,2 và 6...
ID câu hỏi: 14906| 3 tháng trước
Một cửa hàng nhập về 50 chiếc túi xách với giá gốc 150000 đồng\cái. Cửa hàng đã bán 30 chiếc với giá mỗi chiếc lãi 30% so với...
ID câu hỏi: 14914| 3 tháng trước
Tập làm văn: Đề bài: Em hãy viết một bài văn tả cây ăn quả mà em thích (cây bưởi) Các bạn giúp mk nhé, ngắn ngắn thoy nha!
ID câu hỏi: 14961| 3 tháng trước
phân tích phần truyện ông sáu làm chiếc lược ngà
ID câu hỏi: 15040| 3 tháng trước
Các bạn giúp mình dịch bài 1 lesson 1 unit 14 hộ mình nhé monhf sẽ tích 5 cái cho  
ID câu hỏi: 15169| 3 tháng trước
Hiệu của 3-1 3/4 là
ID câu hỏi: 15219| 3 tháng trước
phản ứng : AgNO3 + KCL = KNO3 + AgCl↓ phản ứng ion :  phương trình ion Ag+ + NO3- + K+ + Cl- = K+ + NO3- + AgCl↓ rút gọn :...
ID câu hỏi: 15476| 3 tháng trước
Ai là tác giả của bài thơ "Ê - mi - li, con…"?  Tô Hoài  Tố Hữu  Thanh Hải  Xuân Quỳnh  
ID câu hỏi: 15597| 3 tháng trước
Người công nhân căn cứ vào đâu để có thể chế tạo chi tiết máy đúng như yêu cầu của người thiết kế?
ID câu hỏi: 15633| 3 tháng trước
Nhà thơ Xuân Diệu cho rằng:" thơ hay là hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài". Em hiều ý kiến trên như thế nào? Qua bài thơ" Đập...
ID câu hỏi: 15963| 3 tháng trước
4* . Trong văn vản Nếu cậu muốn có một người bạn..., nhiều lời thoại của nhân vật được lặp lại, chẳng hạn: "Cảm hóa" nghĩa là gì? , cảm hóa mình đi,.... Hãy tìm thêm những lời...
ID câu hỏi: 16094| 3 tháng trước
Dịch sang tiếng anh: Máy sấy tóc: Tai nghe: Ai nhanh mình tick cho!
ID câu hỏi: 16108| 3 tháng trước
(1.0 điểm) Xác định nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn trong câu văn sau: Dủ dỉ là con dù dì, dù dì là chị con công, con...
ID câu hỏi: 16473| 3 tháng trước
Một con lắc đơn dây treo có chiều dài 0,5 m, quả cầu có khối lượng 100 (g), tại nơi có thêm trường ngoại lực có độ lớn 1 N có hướng ngang từ trái sang phải. Lấy g = 10 (m/s2). Kéo con lắc sang phải và...
ID câu hỏi: 16578| 3 tháng trước
hãy viết một bài văn tả đồng hồ báo thức
ID câu hỏi: 16653| 3 tháng trước
Tả hình ảnh mẹ lúc em bị ốm  nhanh lên,  giúp mik vs , mik đang cần gấp
ID câu hỏi: 16751| 3 tháng trước
3. Viết đoạn văn Tổng – Phân – Hợp khoảng 12 câu, cảm nhận về hình ảnh “những chiếc xe không kính” trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. trong đoạn văn có sử dụng thành phần...
ID câu hỏi: 16795| 3 tháng trước
cảm nhận về hai khổ thơ 1 và 2 bài thơ "Viếng lăng Bác"  
ID câu hỏi: 16852| 3 tháng trước
Đọc các đoạn văn trích trong Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc (trang 113 – 114 SGK Ngữ văn 8 tập 2) và trả lời các câu hỏi sau. - Vì sao trong đoạn trích thứ nhất có yếu tố tự sự nhưng không phải là văn...
ID câu hỏi: 16866| 3 tháng trước
Nêu khái niệm về: 1. Ước và Bội. 2. Cách tìm bội 3. Cách tìm ước. 4. Số nguyên tố. 5. Ước chung. 6. Ước chung lớn nhất - ƯCLN 7. Cách tìm ước chung lớn nhất - ƯCLN 8. Cách tìm ƯớC thông qua...
ID câu hỏi: 16950| 3 tháng trước
nội dung và ý nghĩa của truyện cây tre trăm đốt
ID câu hỏi: 17228| 3 tháng trước
lông hút là gì ,chức năng của lông hút ,có phải tất cả các cây đều có lông hút giúp mk,cảm ơn nha  
ID câu hỏi: 17255| 3 tháng trước
viết 1 đoạn văn nói về cặp vợ chồng hạnh phúc ( bằng tiếng anh nhé ) nhanh nhé mình đang cần gấp
ID câu hỏi: 17329| 3 tháng trước
Hãy giải thích các hiện tượng sau:  a) Khi làm bánh (như bánh mì, bánh bao, ...) người ta hay trộn vào bột mì...
ID câu hỏi: 17344| 3 tháng trước
Let me tell you ----- a day in my life
ID câu hỏi: 17368| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy sự biến đổi chất
ID câu hỏi: 17582| 3 tháng trước
đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan trong không khí , sau đó sục toàn bộ sản phẩm thu được vào dd Ca(OH)2 dư thu được m gam chất rắn CaCO3 . Tính m biết phản ứng xảy ra khi sục CO2 vào dd Ca(OH)2...
ID câu hỏi: 17706| 3 tháng trước
Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng cao su mà bạn biết.
ID câu hỏi: 17776| 3 tháng trước
Con hãy vẽ một bức tranh đẹp và cảnh thiên nhiên
ID câu hỏi: 17881| 3 tháng trước
có ai có đề thi hsg toán 8 cấp thành phố không Cho mình xin với
ID câu hỏi: 18030| 3 tháng trước
Các cây trồng chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á là A. cà phê, cao su, hồ tiêu, củ cải đường. B. mía, cà phê, cao su, lúa mì, ca cao. C. lúa gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa. D. lúa mì, cà phê, cao su,...
ID câu hỏi: 18154| 3 tháng trước
Một nhà máy thuỷ điện có hồ chứa nước nằm ở độ cao 30 m so với nơi đặt các tua bin của máy phát điện. Cho biết lưu lượng nước từ hồ chảy vào các tua bin là 10000 m 3 / phút và các tua bin có thể...
ID câu hỏi: 18392| 3 tháng trước
kể về một chuyến về quê của em
ID câu hỏi: 18477| 3 tháng trước
1.Đánh giá về những đề nghị cải cách duy tân cuối thế kỉ XIX ở nước ta (ưu điểm, hạn chế của cái cách) 2. Từ trào lưu  cải cách duy...
ID câu hỏi: 18724| 3 tháng trước
Bài tập:Xây dựng khoá lưỡng phân: 1.Hoa phương,hoa mai,hoa sen,hoa cúc vàng 2.Hoa hồng gai,ong,cá,thỏ,cà rốt. 3.Hoa phượng,rau muống,gà...
ID câu hỏi: 18800| 3 tháng trước
Viết đoạn văn tổng phân hợp từ 8 đến 10 câu phân tích khổ thơ cuối bài tiểu đội xe không kính. Làm rõ ý chí quyết tâm giải phóng miền nam thống nhất đất nước của người lính lái xe.Trong bài có...
ID câu hỏi: 18933| 3 tháng trước
Trong các loại hình sau: Tứ diện đều; hình chóp tứ giác đều; hình lăng trụ tam giác đều; hình hộp chữ nhật, loại hình nào có ít mặt phẳng đối xứng nhất A. Tứ diện đều B. Hình chóp tứ giác đều C....
ID câu hỏi: 18992| 3 tháng trước
Cho các phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ. (b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau. (c) Amilozơ và amilopectin...
ID câu hỏi: 19091| 3 tháng trước
giới thiệu thuyết minh về ngôi trường của em ko chép mạng ạ gấp
ID câu hỏi: 19135| 3 tháng trước
Đặt tính rồi tính: 142,5:75        36:3,2        23:2,4         705:45 12,75:57        9:12,5 ...
ID câu hỏi: 19162| 3 tháng trước
(5-3)^3+x=5^5:5^3  Giúp mình với  
ID câu hỏi: 19163| 3 tháng trước
Bài C1 sách bài tập tiếng anh lớp 6 trang 43 nha m.n , giúp em nhanh ik
ID câu hỏi: 19249| 3 tháng trước
Đố các bạn nè và cả quản lý Olm.math Admin tên thật của ông Lý Thường Kiệt là gì ? Ông Lý Thường Kiệt sinh năm bao nhiêu , quê ông ở đâu ? Bố của ông Lý Thường Kiệt sinh năm bao nhiêu ? Ba ông Lý...
ID câu hỏi: 19299| 3 tháng trước
Bộ truyền động bánh răng dùng để truyền chuyển động quay giữa các trục: A. Song song B. Vuông góc C. Cả A và B đều đúng D. Đáp án khác
ID câu hỏi: 19454| 3 tháng trước
Cho 2 ví dụ về từ ngữ địa phương?2 ví dụ về biệt ngữ xã hội và dùng trong tầng lớp nào?
ID câu hỏi: 19503| 3 tháng trước
Làm thế nào để mở thư mục. Làm thế nào để sao chép thư mục. Làm thế nào để xóa thư mục. Làm thế nào để đóng thư mục.
ID câu hỏi: 19639| 3 tháng trước
Câu 1:  Từ ghép chính phụ là gì?  Cho ví dụ Từ ghép đẳng lập là gì? Cho ví dụ Giúp mik với mik sẽ tick cho bn
ID câu hỏi: 19676| 3 tháng trước
I've been working hard all day, so I'm......... A. Tired B. Tiring C. Exhausted D. Exhausting
ID câu hỏi: 19756| 3 tháng trước
Hãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh giành được độc lập từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX.
ID câu hỏi: 19778| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy các kiến thức Ngữ văn 6 đã học ở kì 1 ( Ngữ Văn - Ngữ Pháp - Từ vựng - Tập Làm Văn )
ID câu hỏi: 19823| 3 tháng trước
1. P: Aa x aa 2. P: Aa x Aa 3. P: AaBb x aabb  Đâu là phép lai phân tích? Vì sao?  Chú ý cách trình bày cho mik...
ID câu hỏi: 19839| 3 tháng trước
Số đồng phân amin ứng với công thức phân tử C4H11N là A. 2 B. 3 C. 4 D. 8
ID câu hỏi: 19857| 3 tháng trước
một tổ công nhân phải trồng số cây trong ba đợt. Đợt 1 tổ trồng được 1/3 tổng số cây. Đợt 2 tổ trồng được 3/7 số cây còn lại phải trồng. Đợt 3 tổ trồng hết 160 cây. Tính tổng số cây mà đội công...
ID câu hỏi: 19860| 3 tháng trước
đặt câu với cặp từ trái nghĩa yêu thương - ghét bỏ
ID câu hỏi: 20029| 3 tháng trước
ếch thường đẻ trứng vào mùa nào? ếch đẻ trứng ở đâu? trứng ếch nở thành gì?
ID câu hỏi: 20062| 3 tháng trước
quá trình phản nitrat hóa là gì ? vì sao lại xảy ra quá trình phản nitrat hóa ? quá trình phản nitrat hóa...
ID câu hỏi: 20078| 3 tháng trước
Nêu tác dụng của biện pháp nói quá trong đoạn thơ sau: Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng ko bền Đào núi và lấp biển Quyết chí...
ID câu hỏi: 20464| 3 tháng trước
Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 dòng về sở thích của bạn mình bằng tiếng anh ( lớp 7)
ID câu hỏi: 20470| 3 tháng trước
1. Em hãy trình bày nguyên nhân ra đời của nhà nước Văn Lang và Âu Lạc
ID câu hỏi: 20498| 3 tháng trước
thuyết minh về con diều giấy
ID câu hỏi: 20534| 3 tháng trước
Viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số, chia hai lũy thừa cùng cơ số
ID câu hỏi: 20547| 3 tháng trước
6. Trong những câu sau, biện pháp tu từ nhân hóa mang lại hiệu quả gì? a. Trời lúc nào cũng mát liu riu, nắng thức rất trễ, tầm tám...
ID câu hỏi: 20551| 3 tháng trước
Cho hình tam giác ABC . Trên cạnh BC ta lấy 5 điểm . Nối đỉnh A với các điểm vừa chọn . Hỏi có bao nhiêu hình tam giác trên hình vẽ ? Cũng như thế khi lấy 10 điểm, 100 điểm ? Giải cụ thể cho mình...
ID câu hỏi: 20637| 3 tháng trước
Xác định tính oxi hoá, tính khử của nitrogen trong phản ứng của N2 với H2 và với O2. Cho biết các phản ứng này thu nhiệt hay toả nhiệt.
ID câu hỏi: 20693| 3 tháng trước
cho mình hỏi tại sao hàm loga và hàm mũ đều có cơ số khác 1 vậy
ID câu hỏi: 20833| 3 tháng trước
Một người định đi từ ngã tư Bảy Hiền đến ngã tư Bình Phước để thăm bạn. Khoảng cách từ ngã tư Bảy Hiền đến ngã tư Bình Phước là 14,4 km. Nếu...
ID câu hỏi: 21046| 3 tháng trước
nêu nguyên nhân triệu chứng và cách phòng trị bệnh thán thư trên vỏ xoài
ID câu hỏi: 21101| 3 tháng trước
baj 3 trang 156 sach toan 5
ID câu hỏi: 21154| 3 tháng trước
nêu lợi ích và tác hại của ma sát nêu cách làm tăng hoặc giảm ma sát
ID câu hỏi: 21162| 3 tháng trước
Đề: Câu nói của M. Go-rơ-ki “ Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”, gợi cho em...
ID câu hỏi: 21384| 3 tháng trước
Từ các tính từ sau  biến đổi sang trạng từ tương ứng : attractive --> fantastic --> difficult --> Và đặt câu với các tính từ và trạng...
ID câu hỏi: 21419| 3 tháng trước
Write a short article describing a wonder of Viet Nam you like most.  
ID câu hỏi: 21429| 3 tháng trước
I am stupid  nghĩa tiếng anh là gì ko trả lời được có nghĩa là bạn ngu
ID câu hỏi: 21453| 3 tháng trước
Các pạn ơi, cho mk xin vài bức tranh vẽ người đọc sách đc k? Mai mk hok rùi!!! Help me!!! ( Bức tranh vẽ màu, chì ra, k cần tô màu cx đc !)
ID câu hỏi: 21494| 3 tháng trước
the party / We / at / enjoyed / food/the /  
ID câu hỏi: 21914| 3 tháng trước
ai biết lời bài hát chạy ngay đi sơn tùng mtp thì trả lời cho mình  1-1
ID câu hỏi: 22324| 3 tháng trước
did you go to the party?
ID câu hỏi: 22418| 3 tháng trước
viết (6 câu)về dự định tương lai của em trong tương lai bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 22584| 3 tháng trước
Trong phương trình phản ứng hạt nhân A + B → C + D; gọi m0 = mA + mB , m = mC + mD là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân tương tác và tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân sản phẩm. Phản ứng hạt...
ID câu hỏi: 22633| 3 tháng trước
The “Lost Shoe” is one of the ________ stories I like best. (tradition
ID câu hỏi: 22689| 3 tháng trước
Đặc sắc nghệ thuật qua các truyện ngắn  Hai đứa trẻ, Chữ người tử tù, Chí Phèo.
ID câu hỏi: 22741| 3 tháng trước
em hãy viết 1 bài văn nêu suy nghĩ của mình về vấn nạn bạo lực học đường hiện nay ở THCS
ID câu hỏi: 22823| 3 tháng trước
Đoạn văn sau có mấy câu, thuộc loại câu gì? Nêu rõ ý nghĩa của từng cập từ chỉ quan hệ trong các câu đó. Một hôm, vì người chủ quán không muốn cho Đan-tê mượn một cuốn sách mới nên ông phải đứng ngay...
ID câu hỏi: 22836| 3 tháng trước
ứng với pha dao động pi/3 rad, gia tốc của 1 vật dao động điều hòa có giá trị a=-30m/s^2. tần số dao động là 5 Hz. lấy pi^2=10. li độ và vận tốc của vật là. đáp án x=3cm, v=-30picăn3 cm/s   mình...
ID câu hỏi: 22939| 3 tháng trước
Trình bày bố cục của văn bản  “Chó sói và cừu trong truyện ngụ ngôn của La Phông-ten”.
ID câu hỏi: 23155| 3 tháng trước
tính 2/2*4 + 2/4* 6 + 2/6*8+.....2/98*100
ID câu hỏi: 23293| 3 tháng trước
α Muốn đặt câu cầu khiến ta có thể thêm từ hãy hoặc đừng hoặc chớ vào đâu ?  
ID câu hỏi: 23302| 3 tháng trước
Siêu thị lan chi nhập về 30 kg cà chua với giá 15000 đồng / 1 kg.Trong quá trình vận chuyển đã có 3 kg cà chua bị hỏng. Hỏi siêu thị cần...
ID câu hỏi: 23428| 3 tháng trước
Từ đồng nghĩa với từ cưng là gì ai nhanh mình tích mình có nhiều nick lắm
ID câu hỏi: 23432| 3 tháng trước
when will the teachers day be? what will you do this day?
ID câu hỏi: 23565| 3 tháng trước
viết đoạn văn(8-9 câu) về 2 câu thơ đầu trong đoạn cuối của bài thơ "Kiều ở lầu Ngưng Bích" có sử dụng lời dẫn trực tiếp
ID câu hỏi: 23623| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của mạch điện gồm: hai cầu chì, hai công tắc hai cực điều khiển riêng biệt, hai bóng đèn sợi đốt
ID câu hỏi: 23787| 3 tháng trước
Có hỗn hợp gồm các chất CaCo3, MgCo3, SiO2, Fe2O3, Al2O3, NO2, NH3, CO2, H2O. Sẽ diễn ra những phản ứng nào? Ai giúp mình với, tks.
ID câu hỏi: 23967| 3 tháng trước
Đề: Trong cuộc họp lớp thảo luận nội dung tập san chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 , có nhiều ý kiến trao đổi về các bài viết cho tập san.
ID câu hỏi: 24220| 3 tháng trước
co ai choi lien quan poke ko sever3 kwt ban voi minh
ID câu hỏi: 24366| 3 tháng trước
Phân tích dàn ý huấn cao
ID câu hỏi: 24534| 3 tháng trước
hello friends What do you understand
ID câu hỏi: 24535| 3 tháng trước
Châu Âu có mấy khu vực địa hình chính
ID câu hỏi: 24606| 3 tháng trước
Vui lòng cho trà đá=i để tea  
ID câu hỏi: 24814| 3 tháng trước
Biết trung bình cộng của ba số là 7483,số thứ nhất là 6948 và số thứ hai lớn hơn số thứ nhất 183 đơn vị.Tìm số thứ ba.
ID câu hỏi: 25088| 3 tháng trước
nêu các đặc điểm của đoạn bờ biển bồi tụ ? Mài mòi ? Giá trị kinh tế ?
ID câu hỏi: 25285| 3 tháng trước
Cách phát âm âm s và es
ID câu hỏi: 25418| 3 tháng trước
phân biệt các từ : Học hỏi ,học tập ,học hành ,hỏi lỏm.
ID câu hỏi: 25498| 3 tháng trước
Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có quy mô như thế nào? * 1 điểm a.Phong trào nổ ra rầm rộ ở...
ID câu hỏi: 25521| 3 tháng trước
Văn bản sau đây có tính chất thuyết minh không , chỉ ra sự độc đáo Con gà cục tác lá chach Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi Con...
ID câu hỏi: 25652| 3 tháng trước
Theo bạn nhan đề “Nhớ đồng” đã bao quát được toàn bộ nội dung cảm xúc của bài thơ hay chưa? Vì sao? Nên hiểu như thế nào về nghĩa...
ID câu hỏi: 25825| 3 tháng trước
Khẳng định nào sau đây là đúng?    A. Chỉ có thể quan sát nấm dưới kính hiển vi    B. Nấm là sinh vật đơn bào hoặc...
ID câu hỏi: 25964| 3 tháng trước
Vẽ tranh về ước mơ của em
ID câu hỏi: 25995| 3 tháng trước
Một con lắc đơn dao động điều hòa tái át mặt đất với chuk ì 3. Đưa con lắc này lên độ cao \(\dfrac{R}{4}\)  với R là bán kính...
ID câu hỏi: 26086| 2 tháng trước
VIII. Read the passage and decide whether the statements are True (T) or False (F). There are many causes that lead to water pollution. One main cause of this issue is waste water coming from many...
ID câu hỏi: 26175| 2 tháng trước
Please have a look _ _ my new bike .It's very nice.
ID câu hỏi: 26210| 2 tháng trước
Tìm diện tích của 1 tam giác biết tọa độ 3 đỉnh của nó là A(0;4); B(4;0); C(1;1)
ID câu hỏi: 26320| 2 tháng trước
đọc bảng cửu chương 
ID câu hỏi: 26456| 2 tháng trước
Nghe – viết : Cây và hoa bên lăng Bác (từ Sau lăng … đến tỏa hương ngào ngạt.) Sau lăng, những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa...
ID câu hỏi: 26592| 2 tháng trước
"Đại phong" có nghĩa là gì?(Giải Thích) A.Lọ tương B.Gió lớn C.Tượng lo Ai nhanh mk tick!
ID câu hỏi: 26610| 2 tháng trước
Bà Nam mua 2kg bột đậu xanh ; 3 kg bột nếp và 7kg bột gạo. Phân số chỉ : a) Phần bột đậu xanh trong tất cả số bột bà Nam đã mua là: b) Phần bột nếp trong tất...
ID câu hỏi: 26696| 2 tháng trước
CƠ HỘI ĐỂ TICK ( Phần 2 ) Đố vui : Câu 1 : Một ông lão 70 tuổi ở chung cư 20 tầng mà ông không bao giờ đi thang máy ? Vì Sao ? Câu 2 :  Xe cộ đi lại tấp nập , con...
ID câu hỏi: 26735| 2 tháng trước
Một học sinh xách một chiếc cặp nặng 30 Niuton đi từ tầng 1 lên tầng 3 của trường học. Biết mỗi tầng của trường học cao 3,5 mét và 1 Jun là năng lượng cần để...
ID câu hỏi: 26867| 2 tháng trước
Với các chất: butan, buta-1,3-đien, propilen, but-2-in, axetilen, metylaxetilen, isobutan, isobutilen, anlen (propađien). Chọn phát biểu đúng về các chất trên: A. Có 3 chất tác dụng dung dịch...
ID câu hỏi: 26871| 2 tháng trước
xem còn ai thuộc ko nè:          bản đơn vị đo độ dài:   ...   ...   ...   ...  ...  ...  ...   bản đơn vị đo khối...
ID câu hỏi: 26948| 2 tháng trước
Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí C2H4, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m(g) kết...
ID câu hỏi: 27165| 2 tháng trước
Tìm số tự nhiên x thỏa mãn \(3^x+4^x=5^x\)
ID câu hỏi: 27227| 2 tháng trước
Vườn rau nhà Hà có 2/5 diện tích trồng rau cải, 3/7 diện tích trồng su hào. Hỏi: a) Diện tích trồng rau cải và su hào bằng bao nhiêu phần của diện tích vườn/ b) Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện...
ID câu hỏi: 27246| 2 tháng trước
đổi 4 tạ 50kg = ? yến
ID câu hỏi: 27285| 2 tháng trước
hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180km. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc đi từ A bằng \(\frac{2}{3}\)...
ID câu hỏi: 27523| 2 tháng trước
Rewrite the following sentences using a wish construction 1. It's a pity my computer is out of...
ID câu hỏi: 27532| 2 tháng trước
III.Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.             There are...
ID câu hỏi: 27618| 2 tháng trước
I have studied English for three years. -> We started .....................................................................
ID câu hỏi: 27705| 2 tháng trước
Từ nào là từ ghép tổng hợp: À.Bạn đọc        B.Bạn đường      C. Bạn học                    D.BẠn hữu
ID câu hỏi: 27719| 2 tháng trước
a 8 ,56dm2 =...cm2                                                    ...
ID câu hỏi: 27773| 2 tháng trước
2 phần 5 cộng 3 phần 4 băng bao nhiêu
ID câu hỏi: 27903| 2 tháng trước
Dấu hiệu chia hết cho 11 là gì. Có dấu hiệu chia hết cho 12 hay không?
ID câu hỏi: 28163| 2 tháng trước
    Tìm số nguyên x biết:  a) 15x +25 =100      b) 42-[ 5x - (-32)] + 12 :2 = 6                      ...
ID câu hỏi: 28266| 2 tháng trước
Tìm x, biết: a, (x-3)^2-4=0 b, x^2-2x=24 c,(2x-1)^2+(x+3)^2-5(x+7)(x-7)=0
ID câu hỏi: 28407| 2 tháng trước
 Read the passage and choose the best answer for each question below. (1pt) Who are the best drivers? Which drivers are the safest on the road? According to a recent survey young and...
ID câu hỏi: 28409| 2 tháng trước
tính : a. 3 + 2\5           b. a - 5\7            c. 1- < 2\5 + 1\3 >
ID câu hỏi: 28534| 2 tháng trước
Write sentences beginning with I wish : I haven’t got much money.  I wish...
ID câu hỏi: 28859| 2 tháng trước
tim x   |x+1|+|x+2|+|x+3|=4x
ID câu hỏi: 28904| 2 tháng trước
Bài 1: Tìm x a) 3,45 -2,5 + x = 1,78 b) X  * 1,2 + x * 1,8 = 45 * là dấu nhân nhé
ID câu hỏi: 28983| 2 tháng trước
cụm từ mảnh tình riêng trong bài thơ Qua Đèo Ngang có nghĩa là gì
ID câu hỏi: 29101| 2 tháng trước
(1) Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá...
ID câu hỏi: 29274| 2 tháng trước
giải thích hộ mình hai câu này sử dụng cấu trúc gì được không ạ 1) I could meet you if you arrived before eleven . =>...
ID câu hỏi: 29325| 2 tháng trước
Chia động từ trong ngoặc. 1. Why (you/look).....at me like that? Have I said something wrong? 2. I (not/work).................this week. I'm on holiday. 3. how many cigaretes...
ID câu hỏi: 29376| 2 tháng trước
tìm GTLN của biểu thức  B= 6x-x^2-5
ID câu hỏi: 29398| 2 tháng trước
Choose the best answer.He spent his summer vacation in Da Lat. A. It is in Da Lat that he spent his summer vacation B. It was in Da Lat that he spent his summer vacation C. It is in...
ID câu hỏi: 29564| 2 tháng trước
if today/be/sunday/,we/visit our grandparents if / weather / be/ fine tomorrow, we/ go on a picnic  last sunday, when / my family/ come/stadium, the match / start viết lại cây...
ID câu hỏi: 29803| 2 tháng trước
UNIT 11: SOURCES OF ENERGY A. PHONETICS: Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the other 1. A. heat B. nuclear C. feat D. clean 2. A. power B. slow C. snow D. show...
ID câu hỏi: 29973| 2 tháng trước
Từ độ cao 15 m so với mặt đất người ta ném thẳng đứng một vật nặng lên cao với vận tốc ban đầu bằng 27 km/h. Bỏ qua sức cản không khí. Chọn mốc thế năng tại mặt đất và lấy g=10m/s. Tính: a. Cơ năng...
ID câu hỏi: 30212| 2 tháng trước
các bạn cho tớ hỏi: văn vần là văn gì vậy?  
ID câu hỏi: 30384| 2 tháng trước
Tiếng ve kêu ra rả như  Mưa xối xả như  Gió thổi ào ào như Giúp mình với mình cần gấp (Chú ý:đây là mẫu câu có dùng hình ảnh so sánh hoạt động với hoạt động)
ID câu hỏi: 30413| 2 tháng trước
Đường ngay thông thống  Hai cống hai bên  Trên hàng gương,dưới hàng lược      Là gì?????
ID câu hỏi: 30468| 2 tháng trước
Trình bày kết quả, ý nghĩa và tính chất của Cách mạng tư sản Anh.
ID câu hỏi: 30604| 2 tháng trước
em hãy viết đoạn văn 5-7 câu nêu ý nghĩa của tình bạn
ID câu hỏi: 30688| 2 tháng trước
A, The pollution problem (get) worse over the last decade B, I (not/see) Jane for ages When I last (see) her, she (try) to find a job C, Alexander Graham Bell (already /invent) the telephone by the...
ID câu hỏi: 30703| 2 tháng trước
Viết lời bài hát HÒA NHỊP GIÁNG SINH nhé!
ID câu hỏi: 30756| 2 tháng trước
Part 5. Correct mistakes   1. Basil asked  me if  I was going to  visit my aunt the day...
ID câu hỏi: 30881| 2 tháng trước
Tính từso sánh hơnso sánh...
ID câu hỏi: 31554| 2 tháng trước
Ai tóm tắt nội dung đoạn hội thoại unit 6 getting started cho mình với  
ID câu hỏi: 31835| 2 tháng trước
viết một đoạn văn ngắn nói về lễ hội bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 32065| 2 tháng trước
Sắp xếp quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ theo đúng thứ tự: 1. Một phân tử mARN được giải phóng, phân tử mARN được trực tiếp làm...
ID câu hỏi: 32070| 2 tháng trước
Thuyết minh về một món ăn .Help me,mk cần gấp
ID câu hỏi: 32255| 2 tháng trước
'chiếu chỉ ' là gì  
ID câu hỏi: 32384| 2 tháng trước
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hàng đẳng thức 4) (2x+3)^3-1 5) 4^2+20xy +25y^2 6) x^4 -64xy^3
ID câu hỏi: 32389| 2 tháng trước
Tác dụng của lực đã làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật khi         A. đá quả bóng lăn trên sân...
ID câu hỏi: 32577| 2 tháng trước
Ngày 6 tháng 7 là thứ ba .Hỏi ngày 5 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy?
ID câu hỏi: 32639| 2 tháng trước
Trình bày cảnh quan của khu vực Tây Nam Á
ID câu hỏi: 32669| 2 tháng trước
Chia sẻ về ý nghĩa của việc phân tích được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
ID câu hỏi: 32701| 2 tháng trước
Lớp 8A và lớp 8B ở cạnh nha. Giờ ra chơi, học sinh hai lớp nô đùa, xô đẩy nhau ngoài hành lang. Em H ở lớp 8A đẩy mạnh em M ở lớp 8B ngã vào...
ID câu hỏi: 32875| 2 tháng trước
Chia sẻ cảm nhận của em về một cuốn sách đã truyền cảm hứng hướng em tới lối sống tích cực,có ý thức xây dựng môi trường sống văn hóa lành...
ID câu hỏi: 32922| 2 tháng trước
Cảm thụ : Trong bài " Về thăm nhà bac" , nhà thơ Nguyễn Đức Mậu viết: Ngôi nhà thuở Bác thiếu thời  Nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa Chiếc giường tre quá đơn sơ  Võng gai ru mát...
ID câu hỏi: 32948| 2 tháng trước
tìm ƯCLN(12,18) bằng cách tìm số lớn nhất trong tập hợp ước chung 12 và 18  
ID câu hỏi: 33037| 2 tháng trước
Mẹ sinh ra em khi mẹ 29 tuổi. Bà sinh ra mẹ khi bà 35 tuổi. Hiện nay em 9 tuổi. Hỏi hiện nay bà bao nhiêu tuổi ?
ID câu hỏi: 33145| 2 tháng trước
5. Match the object pronouns in the box with the subject pronouns. (Nối những đại từ đóng vai trò tân ngữ trong khung với đại từ đóng vai tò chủ...
ID câu hỏi: 33270| 2 tháng trước
một người có bộ NST 44A + X thì bị bệnh gì? Nêu cơ chế hình thành và biểu hiên của bệnh này
ID câu hỏi: 33289| 2 tháng trước
Chỉ thị " Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" có nội dung cơ bản là gì? A. Kêu gọi sửa soạn khởi nghĩa. B. Kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa. C. Phát động cao trào "Kháng Nhật cứu nước". D....
ID câu hỏi: 33384| 2 tháng trước
Tổng kết năm học kết quả học tập của khối 5 của một trường tiểu học có một phần 9 số học sinh đạt danh hiệu xuất sắc 1/3 số học sinh đạt danh hiệu hoàn thành tốt 2/5 số học sinh đạt danh hiệu hoàn...
ID câu hỏi: 33507| 2 tháng trước
"Do you know the name of the person who first climbed mount everest? "he said  -->He asked me.............. 
ID câu hỏi: 33702| 2 tháng trước
Bài tập 2: Trong bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ có câu thơ sau: “Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?”   Câu 1: Em...
ID câu hỏi: 33749| 2 tháng trước
CĂN BẬC HAI CỦA 9 LÀ
ID câu hỏi: 33772| 2 tháng trước
năm 1527,nhà Mạc thay cho nhà Lê trong trường hợp nào ?  A.Mạc Đĩnh Chi bị cướp ngôi B.vua Lê nhường ngôi cho Mặc Đăng Dung C.Nguyễn kim cướp...
ID câu hỏi: 33957| 2 tháng trước
Nhà Ân nuôi 7 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 35 con. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống
ID câu hỏi: 33964| 2 tháng trước
tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có bao nhiêu ngày? vào năm nhuận tháng 2 có bao nhiêu ngày tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có bao nhiêu ngày
ID câu hỏi: 33975| 2 tháng trước
Viết một bài văn tả cây dừa  Các bồ giúp mình bài này với  Lưu ý không chép mạng nha  Làm ơn giúp mình  Ai làm nhanh mình sẽ tick cho nha  Mình cần gấp Giúp mình...
ID câu hỏi: 34335| 2 tháng trước
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Huống chi ta cùng các người sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi...
ID câu hỏi: 34486| 2 tháng trước
Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo cách diễn dịch lm rõ hình ảnh người lao động ở khổ 6 bài đoàn thuyền đánh cá
ID câu hỏi: 34492| 2 tháng trước
Jav là j help me Đang hok tiếng Nhật
ID câu hỏi: 34741| 2 tháng trước
mọi người giúp mình với , tìm các truyện truyền thuyết có người anh hùng LÊ LỢI  và những truyền thuyết có hình ảnh rùa vàng ạ
ID câu hỏi: 34759| 2 tháng trước
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt          Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua...
ID câu hỏi: 35002| 2 tháng trước
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai...
ID câu hỏi: 35089| 2 tháng trước
đặc điểm sông ngoài và cảnh quan châu á  
ID câu hỏi: 35193| 2 tháng trước
Độ dài đường tròn có bán kính là 3cm là a,2rπ b,3π2 c,6π d,9π
ID câu hỏi: 35218| 2 tháng trước
 Để bảo vệ vốn gen của loài người cần tiến hành những biện pháp gì?
ID câu hỏi: 35338| 2 tháng trước
hãy viết lại lời bài hát chị ong nâu và em bé
ID câu hỏi: 35498| 2 tháng trước
ai cho tui hỏi : góc phần tư số 2 là gì
ID câu hỏi: 35641| 2 tháng trước
Trong vòng đời của bướm, giai đoạn nào gây hại cho mùa màng?
ID câu hỏi: 35823| 2 tháng trước
ó 3 chai nước ngọt. chai 1 và chai 2 chưa 5/6 l nước ngọt, chai 2 và chai 3 chưa 7/12 l nước ngọt, chai 3 và chai 1 chưa 3/4 l nước ngọt. tìm lượng nước ngọt trong mỗi chai? 
ID câu hỏi: 35826| 2 tháng trước
Viết một đoạn văn (khoảng 6 – 8 dòng) nêu cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Một mình trong mưa.
ID câu hỏi: 35859| 2 tháng trước
Phân tích và so sánh hình tượng đất nước trong đoạn trích Đất nước(trong trường ca Mặt Đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm) và bài thơ...
ID câu hỏi: 36047| 2 tháng trước
Hãy nêu những tính chất hoá học giống và khác nhau của bazơ tan (kiềm) và bazơ không tan. Dẫn ra thí dụ, viết phương trình...
ID câu hỏi: 36065| 2 tháng trước
Ở người trưởng thành, phổi có thể tích khoảng:   5-6 lít 7-8 lít 6-7 lít 4-5 lít
ID câu hỏi: 36103| 2 tháng trước
Viết đoạn văn ngắn (5-7 câu) giải thích câu tục ngữ ''Ăn quả nhớ kẻ trồng cây '' có sd câu rút gọn.....                 
ID câu hỏi: 36497| 2 tháng trước
trong quá trình điều chế khí, để thu được các chất khí vào bình người ta có sử dụng phương pháp đẩy khí đặt ngửa bình ,...
ID câu hỏi: 36498| 2 tháng trước
Một bản mặt song song có bề dày d = 9   c m , chiết suất n=1,5. Tính độ dời của điểm sáng trên khi nhìn nó qua bản mặt song song này theo phương vuông góc với hai mặt phẳng giới hạn trong...
ID câu hỏi: 37021| 2 tháng trước
Linh___with her best friend A .always have     B .always has    C .have always        D .has always
ID câu hỏi: 37333| 2 tháng trước
Viết đoạn văn nói về tình bạn trong đoạn văn có phép ẩn dụ và gạch chân chưa thích.Viết từ 7 đến 9 câu.
ID câu hỏi: 37501| 2 tháng trước
Hãy viết bài văn về ông già noel
ID câu hỏi: 37549| 2 tháng trước
Dựa vào kiến thức bài 31,32,33: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ. Em hãy tổng hợp kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.
ID câu hỏi: 37695| 2 tháng trước
viết đoạn văn quy nạp trình bày cảm nhận của em về hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong bài thơ ngắm trăng
ID câu hỏi: 37892| 2 tháng trước
Cho dãy chuyển hóa sau:  Cr → + X ,   t o  CrCl3   → + ddY KCrO2. Các chất X, Y lần lượt là A. HCl, KOH. B. Cl2, KCl. C. Cl2, KOH. D. HCl, NaOH .
ID câu hỏi: 37997| 2 tháng trước
Cho 2g hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp và thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch H2SO4 rồi cô cạn, thu được 8,72g foonx hơp hai kim loại muối...
ID câu hỏi: 38064| 2 tháng trước
Nêu cảm nhận của em về nhân vật Phương Định thế hệ trẻ trong thời hiện đại cần phải làm gì
ID câu hỏi: 38140| 2 tháng trước
Em hãy tả hình dáng , tính tình một cô (chú,bác) trong khu phố (hoặc thôn xóm) nơi em ở được mọi người yêu mến.
ID câu hỏi: 38165| 2 tháng trước
Đề bài và đáp án IOE từ vòng 15 đến vòng 35 lớp 5   
ID câu hỏi: 38410| 2 tháng trước
Hoàn thành PTHH sau a.Fe+Cl2--->FeCl3 b.FeCl2+AgNO3--->Fe(NO3)2+AgCl c.NaOH+CuSO4--->Cu(OH)2+Na2SO4 d.K2O+H2O--->KOH k.Al(OH)3+H2SO4--->Al2(SO4)3+H2O g.Zn+HCl--->ZnCl2+H2 h.FeS2+O2--->Fe2O3+SO2
ID câu hỏi: 38486| 2 tháng trước
Tìm 20 câu tục ngữ về thiên nhiên và 20 câu tục ngữ về lao động sản xuất 
ID câu hỏi: 38521| 2 tháng trước
Đặc điểm nào không phải của ngành Bưu chính hiện nay ở nước ta? A. Chủ yếu mang tính phục vụ. B. Thiếu lao động ở trình độ cao. C. Mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc. D. Sử dụng nhiều tiến bộ khoa...
ID câu hỏi: 38613| 2 tháng trước
a) So sánh phân tử ammonia và ion ammonium về dạng hình học, số liên kết cộng hóa trị, số oxi hóa của nguyên tử nitrogen. b) Viết phương...
ID câu hỏi: 38656| 2 tháng trước
Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là ?
ID câu hỏi: 39057| 2 tháng trước
A. w eird     B. r elax    C. n etlingo    D. d etest giải giúp mình câu này hỏi ngoài lề xíu là mọi người thuộc fandom nào ạ.Em là OT1 của TWICE
ID câu hỏi: 39081| 2 tháng trước
Cách đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân
ID câu hỏi: 39101| 2 tháng trước
Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55 gam chứa 30,1% Ca(H2PO4)2 còn lại là CaSO4. Độ dinh dưỡng của loại phân bón trên là A. 18,26% B. 61,20% C. 16% D. 45,81%
ID câu hỏi: 39736| 2 tháng trước
Kể một câu chuyện về lòng nhân hậu
ID câu hỏi: 39785| 2 tháng trước
2964 đổi ra số La Mã là bao nhiêu
ID câu hỏi: 39845| 2 tháng trước
a) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin. b) Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A. Biết khi cho A tác...
ID câu hỏi: 40073| 2 tháng trước
Đóng vai anh thanh niên kể lại cuộc gạp gỡ giữa mk với ông họa sĩ và cô kĩ sưCHÚ Ý;SỬ DỤNG YẾU TỐ ĐÔC THOẠI,ĐỐI THOẠI VÀ ĐÔC THOẠI NỘI TÂM ​​
ID câu hỏi: 40081| 2 tháng trước
Câu 1 :  cho 112 ml khí SO2 tác dụng vói CA(OH)2 , tạo thành CASO3 +H2O tính khối lượng muối thu được cả nhà ơi giúp mình mới !!  
ID câu hỏi: 40376| 2 tháng trước
Ngày hôm qua chả mực Hạ Long được bán đồng giá 350 000đ/kg. Hôm nay chả mực Hạ Long đã tăng giá lên 10 000đ/kg so với hôm qua. Một...
ID câu hỏi: 41217| 2 tháng trước
Về truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi, phần ghi nhớ Sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 2 viết: Truyện Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê đã làm nổi bật tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh thần dũng cảm,...
ID câu hỏi: 41300| 2 tháng trước
Viết bài văn biểu cảm về con người!
ID câu hỏi: 41358| 2 tháng trước
viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 100 ta được bao nhiêu chữ số
ID câu hỏi: 41477| 2 tháng trước
People rumored that there was a ghost in that house.
ID câu hỏi: 41581| 2 tháng trước
đun m gam axit axetic với ethanol ( C2H5OH,có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng,thu được 55 gam este a,Viết phương trình phatn ứng xảy ra. b, tínhm.
ID câu hỏi: 41725| 1 tháng trước
I love baye  I love family dịch là gì? :)
ID câu hỏi: 41817| 1 tháng trước
Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau : a) tốt    M : tốt - xấu b) ngoan: ......................... c) nhanh: ......................... d) trắng: .......................... e) cao:...
ID câu hỏi: 41830| 1 tháng trước
Cho 3,65(g) HCl phản ứng vừa đủ với AgNO3 thu được AgCl và HNO3. a) Tính khối lượng AgCl? b) Tính khối lượng HNO3? c) Nếu cho khối lượng HCl như trên tác dụng hết với Fe thu được bao nhiêu lít...
ID câu hỏi: 41914| 1 tháng trước
1/9 của 54 m là bao nhiêu cm
ID câu hỏi: 42044| 1 tháng trước
Use the notes to write a paragraph about the World Wide Fund for Nature (WWF). Write 50 to 60 words. Không chép mạng nhé    
ID câu hỏi: 42123| 1 tháng trước
Trong câu thơ “Dập dìu tài tử, giai nhân/ Ngựa xe như nước áo quần như nêm” gợi tả điều gì? A.  Các bậc tài tử, giai nhân đông đúc, ồn ào B.  Ý chỉ trai tài gái sắc đi hội đông đúc, nhộn...
ID câu hỏi: 42391| 1 tháng trước
Em hãy lấy một số ví dụ thể hiện vai trò của đa dạng sinh học ở địa phương em.
ID câu hỏi: 42410| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn khoảng 8 câu về tác hại của việc hút thuốc lá
ID câu hỏi: 42428| 1 tháng trước
viết đoạn văn ngắn (6-8) có sự dụng biện pháp nói giảm nói tránh nêu cảm nghĩ của em về cái chết của cô bé bán diêm...
ID câu hỏi: 42434| 1 tháng trước
cho hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 ( trong đó oxi chiếm 32,626% về khối lượng). Hòa tan hết 24,52 gam X trong dung dịch chứa a mol NaNO3 và 0,64 mol HNO3,...
ID câu hỏi: 42615| 1 tháng trước
có những loại máy cơ đơn giản nào?
ID câu hỏi: 42882| 1 tháng trước
I have some good news .....you điền vào chỗ ......
ID câu hỏi: 43059| 1 tháng trước
34/81 rút gọn còn bao nhiu z mọi người
ID câu hỏi: 43187| 1 tháng trước
Tính bằng cách thận tiện: 2 x 25 x 50 x 4 = =
ID câu hỏi: 43215| 1 tháng trước
lột quần ngòai còn quần trong lột quần trong thấy chùm lông  vạch chùm lông thấy cái hột (là quả gì)
ID câu hỏi: 43432| 1 tháng trước
Điền từ thích hợp vào chỗ chấm People was ...........by the Chinese in the first century AD. Most paper is made ...........wood . when trees are ........... they are transported...
ID câu hỏi: 43510| 1 tháng trước
 29. We usually  have  our teacher answer this question. 30. They got the police arrest the...
ID câu hỏi: 43543| 1 tháng trước
Viết lại câu : 1.What is the price of a cake and a orange ➜How ........................................... 2.She is strong ➜she is not .............................. 3.There are four people...
ID câu hỏi: 43549| 1 tháng trước
1 người có tỉ lệ khí lưu thông : khí dự trữ : khí bổ sung là 2 : 3 : 9. Khi người đó hít vào gắng sức, tổng lượng khí trong phổi là 2300 ml, khi...
ID câu hỏi: 43669| 1 tháng trước
Viết số thập phân thích hợp  5cm = ...........dm  4mm = ........m . 27mm =........m 322mm=........m 49m=..........km 6dag=............kg 9g= .......kg 45g=.............kg. 50...
ID câu hỏi: 43888| 1 tháng trước
 Tính bằng 2 cách a. 1/2 x 1/3 + 1/3 x 1/4 b. ( 3/4 + 1/2) x 2 c. 1/2 x 1/3 - 1/3 x 1/4 d. ( 4/3 - 1/2) x 2/3
ID câu hỏi: 44019| 1 tháng trước
Dựa vào thông trong mục 2, hãy: - Trình bày các đặc điểm của sinh quyển. - Lấy ví dụ về mối quan hệ của sinh quyển với thủy quyển, khí quyển,...
ID câu hỏi: 44193| 1 tháng trước
I.  Make questions for the underlined words or phrases. Ex:     I get up at six every day. → What time do you get up every day? 1.   The party...
ID câu hỏi: 44281| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn bằng tiếng anh nói về một cuộc thi mà bạn đã từng xem hoặc đã từng tham gia
ID câu hỏi: 44434| 1 tháng trước
nêu vòng đời của trùng kiết lị
ID câu hỏi: 44456| 1 tháng trước
Em hãy so sánh sự nóng chảy và sự đông đặc lấy ví dụ
ID câu hỏi: 44523| 1 tháng trước
 ______, he walked to the station.  A. Despite being tired B. Although to be tired C. In spite being tired D. Despite tired
ID câu hỏi: 44568| 1 tháng trước
 tính nhanh : 102 - 96 + 90 - 84 + 78 - 72 + 66 - 60
ID câu hỏi: 44753| 1 tháng trước
3/7:X=8 3 phần 7 chia x bằng 8 Làm ơn chỉ dùm cách giải Cảm ơn!!
ID câu hỏi: 44758| 1 tháng trước
1. I asked Nam, “Are you free tonight?” I asked ________________________________________________ 2. Daniel said to Jim, “Is there a café nearby?” Daniel asked...
ID câu hỏi: 44908| 1 tháng trước
Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội của nhà Lý?
ID câu hỏi: 45052| 1 tháng trước
                                             Trong các phân số 3/4;18/36;3/6;2/3;75/100 các phân số bằng 9/12 là                     A.3/6 và 18/36                         B.3/4 và 2/3                     C. 3/4 và 75/100                     D. 18/36 và  75/100  ...
ID câu hỏi: 45077| 1 tháng trước
1, Cổ gì dài nhất? 2,Đường gì dài nhất? 3,Quần gì rộng nhất? 4, Xã gì đông nhất? 5, Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?                    ...
ID câu hỏi: 45082| 1 tháng trước
Đo khối lượng của vật bằng cân Rôbécvan là cách … A. Đối chiếu khối lượng của vật cần cân với khối lượng của quả cân mẫu B. Đối chiếu khối lượng của vật cần cân này với khối lượng của vật...
ID câu hỏi: 45183| 1 tháng trước
Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt, mạch điện gồm: 2 cầu chì; 2 ổ cắm điện; 3 công tắc 2 cực điều khiển 3 đèn
ID câu hỏi: 45301| 1 tháng trước
Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no, đơn chức và ancol no, đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là  A. etyl axetat.     B. metyl...
ID câu hỏi: 45345| 1 tháng trước
 Nửa chu vi của hình chữ nhật bằng 145/4 m. Chiều rộng kém chiều dài 9/4. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?
ID câu hỏi: 45371| 1 tháng trước
Kể tên các động vật trong ngành giun dẹp, giun tròn, giun đốt
ID câu hỏi: 45839| 1 tháng trước
Một lực sĩ cử tạ nậng quả tạ khối lượng 120kg lên cao 70 cm trong thời gian 0.3s Trong trường hợp này lực sĩ đã hoạt động với công suất trung bình là bao...
ID câu hỏi: 45857| 1 tháng trước
nghĩa từ bay lả
ID câu hỏi: 45959| 1 tháng trước
Hưởng ứng cuộc vận động “Gởi ấm áp cho Trường Sa”, giáo viên nữ ba bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở Quận 9 đã đan được 960 chiếc khăn len gửi tặng các chiến sĩ. Trong đó, bậc Mầm non gửi...
ID câu hỏi: 45971| 1 tháng trước
Dân số của Việt Nam cuối năm 2017 là 90000000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số là 1,3% một năm thì cuối năm 2019, dân số nước ta là bao nhiêu? 
ID câu hỏi: 46059| 1 tháng trước
1.1 hình hộp chư nhật có chu vi đáy là 24cm, chiều cao là 5cm. Hãy tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 2.1 hình lập phương có cạnh là 5cm. Nếu gấp cạnh của hình lập phương đó gấp lên...
ID câu hỏi: 46081| 1 tháng trước
. Từ những chất có sẵn là Na 2O, CaO, H 2O. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế các dung dịch bazơ.  
ID câu hỏi: 46406| 1 tháng trước
Viết bài văn biểu cảm về thầy cô giáo của bạn.
ID câu hỏi: 46766| 1 tháng trước
Choose the correct words. 1 In the future, I think people will live / are going to live in space. 2 I don't think that I will learn / am going to learn Chinese in the future. 3 I will meet / am...
ID câu hỏi: 46851| 1 tháng trước
tả con mèo nhà em
ID câu hỏi: 46921| 1 tháng trước
câu lạc bộ thể thảo của trường mở cuộc khảo sát: " Môn thể thao em yêu thích " với 400 học sinh tham gia. Kết quả thu được như sau: 25% số học sinh...
ID câu hỏi: 47015| 1 tháng trước
(3*x-1)*(x-3)-9 +x^2 = 0
ID câu hỏi: 47232| 1 tháng trước
Exercise 1: Odd one out 1. A. flat B. road C. cottage D. villa 2. A. lane B. house C. road D. street 3. A. quiet B. bigger C. pretty D. crowed 4. A. always B. usually C. early D. often 5. A....
ID câu hỏi: 47244| 1 tháng trước
Tại 2 điểm A , B lần lượt đặt 2 điện tích : 2.q1= q2 = 5.10-6 (C ) ; 2 điện tích đặt trong chân không. Lực tương tác giữa 2 điện tích 45.10-2 N. Khoảng...
ID câu hỏi: 47342| 1 tháng trước
động năng bằng 1/4 năng lượng nghỉ là sao v mấy bạn
ID câu hỏi: 47415| 1 tháng trước
Viết đoạn văn từ 5 đến 7 dòng về tình cảm quê hương của em và thông điệp rút ra là gì ?
ID câu hỏi: 47455| 1 tháng trước
Ai kiểm tra 15p hình 7 rồi cho mình xin đề với, pls...
ID câu hỏi: 47503| 1 tháng trước
Viết 1 câu trần thuật đơn ko có từ là .
ID câu hỏi: 47526| 1 tháng trước
Hãy tả 1 bài văn về nụ cười của mẹ = biện pháp biểu cảm
ID câu hỏi: 47529| 1 tháng trước
Nam năm nay 14 tuổi, bố mẹ Nam mua cho 1 chiếc xe đạp để đi học nhưng Nam muốn một chiếc xe đạp khác đẹp hơn nên Nam đã tự ý bán chiếc xe đó. Theo em, NAm có...
ID câu hỏi: 47564| 1 tháng trước
Câu 2 (trang 72, SGK Ngữ Văn 10, tập hai) Đề bài: Cảm nhận về mùa thu được thể hiện như thế nào qua ba khổ thơ đầu? Tại sao lại có sự khác nhau...
ID câu hỏi: 47649| 1 tháng trước
Vật.... là vật cho dòng điện đi qua.vật......là vật ko cho dòng điện đi qua.dòng điện trong kim loại máy là dòng chuyển hướng của các......tự do. Bên ngoài nguồn điện Các electron chuyển động trong...
ID câu hỏi: 47670| 1 tháng trước
Viết 1 câu thành ngữ nói về tình hữu nghị, hợp tác giữa nước ta với các nước anh em
ID câu hỏi: 47706| 1 tháng trước
Ông A ở Gia Lai thu hoạch khoai lang để bán cho thương lái xuất khẩu sang Trung Quốc. Lần đầu ông A bán được \(\frac{1}{5}\) khối lượng khoai lang thu hoạch được, lần thứ hai ông bán...
ID câu hỏi: 47778| 1 tháng trước
Phó từ đứng trước động từ, tính từ không bổ sung cho động từ, tính từ nghĩa gì? A. Quan hệ, thời gian, mức độ B. Sự tiếp diễn tương tự C. Sự phủ định, cầu khiến D....
ID câu hỏi: 47908| 1 tháng trước
Dân giàu thì nước .... mạnh
ID câu hỏi: 47924| 1 tháng trước
\(\text{ “Thi trung hữu hoạ”}\) là gì
ID câu hỏi: 47997| 1 tháng trước
Các bạn ơi cho mk đề thi hsg toán lớp 6 cấp trường vs nha. Thanks các bạn trc
ID câu hỏi: 48024| 1 tháng trước
Watashi wa yuuki no megamidesu có nghĩa là gì? Xin lỗi nhé vì đây là tiếng nhật, ai biết tiếng nhật thì chỉ cho mik nhé, mik cần gấp...           arigatou
ID câu hỏi: 48170| 1 tháng trước
Biết dung dịch KNO3 bão hòa ở 10 độ C có nồng độ 15,25424% A.Biết S KNO3 (20 độ C) =30g. Tính : *Khối lượng KNO3 cần thêm vào 236g dung dịch KNO3 bão...
ID câu hỏi: 48340| 1 tháng trước
1 Read and complete : happy doctor dentist school because has lt is very cold today . Some pupils are not in (1)               , Among them are Mai ,...
ID câu hỏi: 48448| 1 tháng trước
tim chu so tan cung A = 3+32+33+...+32013
ID câu hỏi: 48468| 1 tháng trước
Trình bày những thành tựu văn hoá, giáo dục của nước Đại Việt thời Lê Sơ? Vì sao quốc gia Đại Việt lại đạt được những thành tựu nói...
ID câu hỏi: 48473| 1 tháng trước
Viết đoạn văn kể lại truyện Thánh Gióng bằng lời của em.
ID câu hỏi: 48570| 1 tháng trước
Nêu vai trò của vùng biển Việt Nam?
ID câu hỏi: 49067| 1 tháng trước
Bài 3: Viết đoạn văn khoảng 6 câu phân tích tác dụng của phép tu từ so sánh, nhân hóa trog ví dụ sau :        ...
ID câu hỏi: 49255| 1 tháng trước
tính nhanh: (1/2+2/3+3/4+4/5+...+122/123+123/124).(125-5.25)
ID câu hỏi: 49392| 1 tháng trước
viết đoạn văn 8-10 câu : a, cảm nhận về nhân vật Dế Mèn trong văn bản "bài học đường đời đầu tiên"của Tô Hoài. b, cảm nhận về nhân vật Dế Choắt trong văn bản "bài học đường đời đầu tên"của Tô...
ID câu hỏi: 49520| 1 tháng trước
Tìm các tập hợp sau : a) Ư(65)      b) Ư(86)       c) B(19)
ID câu hỏi: 49589| 1 tháng trước
Cuối văn bản “Cổng trường mở ra”,người mẹ nói: “bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra…”. Em hãy trình bày bằng một bai văn ngắn cho biết thế giới kì diệu đó là gì?
ID câu hỏi: 50044| 1 tháng trước
Rewrite the following sentences 1.He works hard and he will pass the exam -> If he 2.He didn't pass the exam because he didn't work hard -> If 3. We can avoid waiting by booking the...
ID câu hỏi: 50093| 1 tháng trước
Khó khăn lớn nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là A. Chính quyền cách mạng non trẻ  B. Kinh tế- tài chính kiệt quệ  C. Văn hóa lạc hậu  D....
ID câu hỏi: 50153| 1 tháng trước
Mấy mí ơi!tui xả ảnh anime đây!Mấy mí cho xin ý kiến tí!
ID câu hỏi: 50560| 1 tháng trước
105. They are very pleasant to travel by steamer down the Thames from Westminster to Tower Bridge. a. They are b. pleasant c. by d. down 106. One day a fame singer was invited by a rich lady to her...
ID câu hỏi: 50589| 1 tháng trước
Complete the sentences with the form of "have to" and "should". Make the verb negative if necessary. 1. Your hair's too long. I think you ........... get it up 2. Your clother are dirty. You...
ID câu hỏi: 50624| 1 tháng trước
đố mọi người giải nghĩa những câu tiếng anh sau:  - you only live once, but if you do it right, once is enough  - when you have eliminate the IPOSSIBLE, whatever remains, however...
ID câu hỏi: 50663| 1 tháng trước
Đặt câu để phân biệt nghĩa các từ đồng âm cho các từ sau: Đường - ( đường đi- đường phèn) - - Đá- ( hòn đá- đá bóng) - - Đồng-( cánh đồng- tượng đồng) - - Giúp mk nha mn!!! -.-
ID câu hỏi: 50726| 1 tháng trước
nêu các khái niệm sự oxi hóa phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, sự cháy, sự oxi hóa chậm, phản ứng thế
ID câu hỏi: 50863| 1 tháng trước
hãy viết cho tôi 1 câu chuyện toàn bắt đầu bằng chữ cái m
ID câu hỏi: 51173| 1 tháng trước
Viết về sở thích xem phim bằng tiếng Anh
ID câu hỏi: 51373| 1 tháng trước
Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10 hecta khoai tây, biết rằng 1 hecta khoai tây cần 60kg nitơ.
ID câu hỏi: 51524| 1 tháng trước
viết bài văn nói về làng nước , mắm nam ô  
ID câu hỏi: 51551| 1 tháng trước
Em hãy nêu những hiểu biết của mình về chợ phiên ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ 
ID câu hỏi: 51598| 1 tháng trước
Mn Cho mik hỏi câu trả lời bài này Vs ah :  Chuyển đổi thì htht sang qkd ko thay đổi nghĩa I haven't taken a bath since monday  It...
ID câu hỏi: 51631| 1 tháng trước
Câu thơ "Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em" (trích Trao duyên của Nguyễn Du) diễn tả tâm trạng gì của Thúy Kiều khi trao duyên cho...
ID câu hỏi: 51744| 1 tháng trước
Giải cho tôi bài 23 trang 87 trong sách bài tập Toán 6 tập 2??
ID câu hỏi: 51775| 1 tháng trước
Buồn ngủ quá ! Đi ngủ thôi !
ID câu hỏi: 51778| 1 tháng trước
có 1 chiếc xe tải chở tất cả 100 chai nước khoáng  người ta bỏ thêm 54 chai bí đao . Hỏi có tổng cộng bao nhiêu chai bí đao  ??? 
ID câu hỏi: 51847| 1 tháng trước
500 ACE CHO MÌNH XIN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH CẤP TỈNH THI TỚI ĐÍT RỒI. AI CÓ VUI LONG GỦI MAIL : hanhthithcsyenlap@gmail.com(đánh thường hết nha) ....
ID câu hỏi: 51875| 1 tháng trước
ai có sách vnen KHXH 7 ko? giúp mình phần A.hđkđ/139 tập 1
ID câu hỏi: 51913| 1 tháng trước
5.1+6.4+7.7+9+10.3+11.6+12.9+14.2+15.5+16.8+18.1+19.4+20.7=?   tính theo cách tính nhanh nhé
ID câu hỏi: 51955| 1 tháng trước
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 11930 × 5 10161 × 6 49847 : 7 19648 : 8 Bài 2: Tính giá trị biểu thức: a) 15 840 + 1205 × 4 b) (15 786 – 13 982) × 3 c) 27 939 + 1265 : 5 d) 25 085 : (403 –...
ID câu hỏi: 51993| 1 tháng trước
Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Biết 2p + 1 cũng là số nguyên tố chứng minh rằng: p + 1 chia hết cho 6
ID câu hỏi: 51995| 1 tháng trước
Cho các chất có công thức: CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I và nhiệt độ sôi của chúng (không theo thứ tự) là 42 oC, 4 oC, -24 oC và -78 oC....
ID câu hỏi: 52021| 1 tháng trước
The US troops are using much more sophisticated weapons in the Far East. A. expensive B. complicated C. simple and easy to use D. difficult to operate
ID câu hỏi: 52663| 1 tháng trước
you know like this, can you know everything Dịch thử Tiếng Việt đi please,vietnamese
ID câu hỏi: 52774| 1 tháng trước
Ai có bài hát của hồ ly ko cho mình với nhé (1 câu này nữa thôi) 
ID câu hỏi: 52785| 1 tháng trước
viết văn tả về một người bạn thân ở trường   
ID câu hỏi: 52863| 1 tháng trước
Hỏi có bao nhiêu đường chéo trong một hình đa giác đều 7 cạnh. (Giải chi tiết).                                  ...
ID câu hỏi: 52948| 1 tháng trước
1. You aren't afraid of snakes.....................? 2. Ann isn't at home.................. ......? 3. You don't know French..................? 4. Tom didn't see...
ID câu hỏi: 53264| 1 tháng trước
0,4x6x9+1,3x8x5+24x0,1x6  
ID câu hỏi: 53298| 1 tháng trước
số thích hợp điền vào chỗ chấm của 1 phút 15 giây là: A.1,15 phút                B.1,25 phút   ...
ID câu hỏi: 53623| 1 tháng trước
a) Hoa có cả nhị và nhụy là: b) Hoa chỉ có nhị (hoa đực) hoặc nhụy (hoa cái):    
ID câu hỏi: 53840| 1 tháng trước
109,9:4,3 bằng bao nhiêu vậy mn
ID câu hỏi: 53934| 1 tháng trước
Trong phép tính chia có dư , số chia bằng 7, thương bằng 11 và số dư là số dư lớn nhất có thể . Tìm số bị chia của phép chia đó
ID câu hỏi: 54126| 1 tháng trước
CHIẾC HỘP QUÝ GIÁCó một người cha nghèo đã quở mắng đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói...
ID câu hỏi: 54551| 1 tháng trước
Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài ca dao sau:      Cày đồng đang buổi ban trưa   Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày    ...
ID câu hỏi: 54578| 1 tháng trước
Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{ - {x^2}}&{khi\,\,x < 1}\\x&{khi\,\,x \ge 1}\end{array}} \right.\). Tìm các giới hạn \(\mathop {\lim...
ID câu hỏi: 54784| 1 tháng trước
Hãy kể về gia đình em với một người bạn em mới quen.
ID câu hỏi: 55194| 1 tháng trước
hãy tả ngôi nhà của em  
ID câu hỏi: 55398| 1 tháng trước
các bn có hình anime nữ ngầu ko cho mk xin vài tấm
ID câu hỏi: 55429| 1 tháng trước
Mua 16  quyển vở hết 96000 đồng . Hỏi mua 32  quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền ?  
ID câu hỏi: 55460| 1 tháng trước
Viết lại câu 1. He seems not care about anything (matters) =>.... 2. Not many people attended the meeting (turnout) =>.... 3. If you don't obey the regulations, you will not be...
ID câu hỏi: 55556| 1 tháng trước
cho minh chuong 4 5va 6 cua de men phieu luu ky phan qua van nhu vay 3 tich
ID câu hỏi: 55815| 1 tháng trước
SO SÁNH NGANG BẰNG LÀ GÌ? SO SÁNH KHÔNG NGANG BẰNG LÀ GÌ?
ID câu hỏi: 55869| 1 tháng trước
Ex 1 Fill fit, suit, match, put on, take off in the following sentences 1. You should............. your pajamas, it's time to go to bed. 2. I need to buy a new jacket; this one...
ID câu hỏi: 55882| 1 tháng trước
Sóng vô tuyến nào sau đây có thể xuyên qua tầng điện li? A. Sóng dài. B. Sóng ngắn. C. Sóng cực ngắn. D. Sóng trung.
ID câu hỏi: 55935| 1 tháng trước
giải thích tại sao khi đi đường có băng tuyết, người ta phải quấn dây xích dưới các bánh xe ôtô, xe tải hay container
ID câu hỏi: 55950| 1 tháng trước
tại sao nói việt bắc thu - đông 1947 mồ chôn giặc pháp ai nhanh mk tick
ID câu hỏi: 56041| 1 tháng trước
tìm x biết a)9/1-x:2=3                        b)x/9=8/5 giải hộ nha
ID câu hỏi: 56227| 4 tuần trước
Kể tên một số đại diện lối sống và tập tính của ngành thân mềm? Cho ví dụ?  
ID câu hỏi: 56305| 4 tuần trước
1.I wish I ( can be / were / would / can ) a bird to fly from palace to palace 2.Hoa will ( look after / look at / look forward to / look up ) her younger brother when her parents are away from house...
ID câu hỏi: 56388| 4 tuần trước
Bên cạnh lợi ích, mạng xã hội Facebook còn có tác hại không nhỏ đối với gới trẻ. Em hãy viết một đoạn văn theo phép lập luận diễn dịch hoặc...
ID câu hỏi: 56418| 4 tuần trước
                                       85 - 83 + 81 - 79 + 77 - 75 + 73 - 71 + 69 - 67  ...
ID câu hỏi: 56419| 4 tuần trước
hãy viết 1 đoạn văn miêu tả chiếc bút mực của em,trong đó có sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh
ID câu hỏi: 56433| 4 tuần trước
So sánh chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản với MĨ
ID câu hỏi: 56442| 4 tuần trước
Xắp xếp with / a lot of / The air / smoke / in the area / is / polluted / from factories./ ai đúng mình tích
ID câu hỏi: 56503| 4 tuần trước
hi everyon i love you me to because love brother love me
ID câu hỏi: 56610| 4 tuần trước
Viết 1 đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa và vai trò của việc học ? giúp với mn
ID câu hỏi: 56656| 4 tuần trước
Bố cục bài dạy Con đường mùa đông
ID câu hỏi: 56660| 4 tuần trước
Phản ứng nào sau đây không xảy ra? A. Fe + dung dịch CuSO4. B. Fe + H2SO4 đặc, nguội. C.  Cu + dung dịch Fe(NO 3) 3. D.  K + H 2O.
ID câu hỏi: 56778| 4 tuần trước
Trong bài hịch tướng sĩ A/ em biết gì về các thể chiếu, hịch,cáo
ID câu hỏi: 57026| 4 tuần trước
Soạn bài mùa xuân của tôi. Vnen. Giúp mình vs nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID câu hỏi: 57143| 3 tuần trước
Hành vi sức khỏe (1) Định nghĩa (2) Ví dụ (3) Những hành vi sức khỏe lành mạnh là những hành vi giúp bảo vệ và nâng cao tình trạng...
ID câu hỏi: 57324| 3 tuần trước
Tìm bội chung nhỏ hơn 200 của : a) 5 và 7                    b) 3, 4 và 10
ID câu hỏi: 57352| 3 tuần trước
Có bạn nào có toán 6 bài tập về chứng minh thì cho mình xin để ôn tập kt 1 tiết với ạ. Cảm ơn nhìu!
ID câu hỏi: 57355| 3 tuần trước
1.Điều chế HCl ng` ta cho NaCl rắn tác dụng với dd axĩt sunfuric đậm đặc. Tại sao ko dùng pp tương tự đề điều chế HBr. Người ta điều chế HBr bằng cách nào? 2. Một ống...
ID câu hỏi: 57366| 3 tuần trước
I. complete the sentences: 1. ___ you(come) to tea with us this afternoon? 2. the travellers___(cross) the desert this time tomorrow
ID câu hỏi: 57428| 3 tuần trước
Tìm các từ láy : Có âm cuối n  Có âm cuối ng Có âm đầu n
ID câu hỏi: 57438| 3 tuần trước
1.Những thành tựu nào của văn hóa Trung Quốc thời cổ đại vẫn còn sử dụng đến thời nay?Trách nhiệm của bản thân em đến thành tựu văn hóa...
ID câu hỏi: 57469| 3 tuần trước
Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 3V và cường độ dàng điện định mức là 0,5A mắc nối tiếp với 1 biến trở con chạy vào nguồn điện...
ID câu hỏi: 57492| 3 tuần trước
Nước có chiết suất 1,33. Chiếu ánh sáng từ nước ra ngoài không khí, góc có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là A. 20 ° B.  30 ° C.  40 ° D.  50 °
ID câu hỏi: 57608| 3 tuần trước
The new restaurant looks good. However, it seems to have few customers. A. In order to get more business, the new restaurant should improve its appearance. B. If it had a few more customers, the new...
ID câu hỏi: 57835| 3 tuần trước
Con chó Bấc được trích từ tác phẩm nào của Giắc Lân – đơn? A. Sói biển  B. Tiếng gọi nơi hoang dã C. Nanh trắng D. Gót sắt
ID câu hỏi: 58097| 1 tuần trước
Bài 6. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A . Trên tia đối của tia AB , lấy điểm D sao cho AD AB  . a) Chứng minh CA là đường trung trực của đoạn thẳng BD...
ID câu hỏi: 58623| 6 ngày trước
em sẽ làm gì để quảng bá hình ảnh tết trung thu của đất nước việt nam với thế giới ? giúp tớ với
ID câu hỏi: 58961| 5 ngày trước
em hãy tìm chủ ngữ của mỗi câu sau và đặt câu hỏi cho bộ phận vừa tìm được  a, Ông lão ăn xin rền rỉ cầu xin cứu b,Tôi chạy nhanh hơn...
ID câu hỏi: 58976| 5 ngày trước
   Cho bình thông nhau chữ U tiết diện đều S = 10cm². Người ta đổ vào đáy lượng thuỷ ngân có trọng lượng riêng 136.000N/m³. Sau...
ID câu hỏi: 59056| 5 ngày trước
Students in grade 3 and grade 4 in a primary school donate nuts for poor students. The number of nuts from 3 classes of grade 4 is 12kg more than the number of nuts from 3 classes of grade 3 and 3kg...
ID câu hỏi: 59112| 5 ngày trước
Bác Hồ là vị Cha chung Là sao Bắc Đẩu, là vầng Thái dương. vậy mọi người có yêu bác ko ?
ID câu hỏi: 59380| 4 ngày trước
Năm 2018, Mẹ 36 tuổi, năm 2020 số tuổi của ông bằng 5/3 số tuổi. Tính tuổi của con  
ID câu hỏi: 59388| 4 ngày trước
Một ô tô đi từ A lúc 9 giờ 15 phút sáng với vận tốc 40 km/giờ và đến B lúc 1 giờ 45 phút chiều. Vậy quãng đường AB dài....km
ID câu hỏi: 59706| 3 ngày trước
Việc nuôi dưỡng một đời sống tâm hồn phong phú có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi chúng ta? 
ID câu hỏi: 59739| 2 ngày trước
Hãng taxi G7 quy định giá cước như sau: + Giá mở cửa là 20 000 đồng/1379m. Có nghĩa là khách hàng sẽ trả 20 000 đồng nếu quãng đường đi...
ID câu hỏi: 59812| 2 ngày trước
Gia đình ông H có 2 người con: con trai là anh N và con gái là chị A. Ông H thường quan tâm đến người con trai hơn người con gái...
ID câu hỏi: 59859| 2 ngày trước
liệt  kê 10 từ mượn tiếng hán 10 từ mượn tiếng anh giải thích nghĩa
ID câu hỏi: 59907| 2 ngày trước
quảng đường AB dài 205km, lúc 6h, một ô tô xuất phát từ A đến B. Sau đó 1 giờ,xe máy xuất phát từ B trở về A với vận tốc nhỏ thua vận tốc ô...
ID câu hỏi: 60025| 1 ngày trước
Hãy đặt ra những câu hỏi khó liên quan đến tiết kiệm điện     
ID câu hỏi: 60219| 1 ngày trước
Cho các chất sau : K2SO4 , NH4Cl , Ca(H2PO4)2 , KNO3 , (NH4)2 H2PO4 , K3PO4 , NaCl , FeSO4 a, Gọi tên các muối trên b, Đâu là phân đạm ? đâu...
ID câu hỏi: 60267| 1 ngày trước
mn cho mình hỏi cái nick kia của mình tại sao bị khóa vĩnh viễn
ID câu hỏi: 60334| 18 giờ trước
Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh BC 10 cm, đoạn AK vuông góc với cạnh BC dài 4,8 cm, cạnh AB dài 8cm. Tính độ dài cạnh AC
ID câu hỏi: 60389| 13 giờ trước
Trong bài thơ Tre Việt Nam, tác giả Nguyễn Duy viết: Bão bùng thân bọc lấy thân, tay ôm tay níu tre gần nhau thêm, thương nhau tre chẵng ở...
ID câu hỏi: 60446| 9 giờ trước
mảnh đất hình chữ nhật của nhà bác Minh có chiều dài 30m và chiều rộng 15m. Trên mảnh đất đó, bác Minh xây một ngôi nha bằng...
ID câu hỏi: 60495| 4 giờ trước
Bình mua 1 con gấu bông và 1 hộp bút.Giá tiền của con gấu bông là 66.000 đồng.Giá tiền của hộp bút bằng 3/11 giá tiền của con gấu...
0.58853 sec| 3792.547 kb