Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(11)
GDCD(7)
Hóa học(49)
Lịch sử(18)
Ngữ văn(150)
Nhạc họa(2)
Sinh học(20)
Tiếng anh(144)
Tin học(6)
Toán học(155)
Vật lý(23)
Địa lý(9)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 2544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2630| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2741| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2777| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2816| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2885| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2895| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2913| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3005| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3006| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3028| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3104| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3122| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3147| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3233| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3284| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3291| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3308| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3327| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3355| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3371| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3394| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3422| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3660| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3793| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4200| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4586| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5781| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5889| 3 tháng trước

Tham Khảo nhế

Vòi thứ nhất chảy trong một giờ được  1 2 bể.

Vòi thứ hai chảy trong một giờ được 1 3 bể.

Cả hai vòi chảy trong một...

ID câu hỏi: 5928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6058| 3 tháng trước

48 km\h

ID câu hỏi: 6091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6303| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6785| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6848| 3 tháng trước

Sắt là một chất dinh dưỡng thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hầu hết các tế bào trong cơ...

ID câu hỏi: 10906| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10925| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11014| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11036| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11184| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11257| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11341| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11364| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11392| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11478| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11517| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11547| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11550| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11624| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11692| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11707| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11711| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11723| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11725| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11747| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11751| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11832| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11894| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11906| 3 tháng trước

Muối trong dd 400g : 400 : 100 x 20 = 80 g

Dd 10% muối : 80 x 100 : 10 = 800 g

Nước đỏ thêm : 800 - 400 = 400g

Bài này không chắc lắm !

ID câu hỏi: 11915| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11919| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12000| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12004| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12009| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12025| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12054| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12072| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12118| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12163| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12177| 3 tháng trước

I like learning English and I want to visit Engliand - an English speaking country. England is a country that is part of the United Kingdom. It shares land borders with Scotland to the north and...

ID câu hỏi: 12182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12193| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12200| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12211| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12256| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12315| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12351| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12443| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12464| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12506| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12540| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12568| 3 tháng trước

find (tìm kiếm) - found - found (động từ bất quy tắc)

found (thành lập) - founded - founded (động từ có quy tắc)

 

lie với...

ID câu hỏi: 12602| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12814| 3 tháng trước
Diện tích của hình vuông là diện tích mặt phẳng mà chúng ta có thể nhìn thấy. Để tính diện tích hình này, chúng ta lấy cạnh x cạnh . Các cạnh hình vuông bằng nhau nên bạn chỉ cần có chiều dài 1 cạnh...
ID câu hỏi: 12825| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12881| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13063| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13065| 3 tháng trước

to stop 

covers

be taken

makes 

am 

successful 

typist 

 

ID câu hỏi: 13075| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13140| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13154| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13181| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13184| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13201| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13242| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13269| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13311| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13318| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13322| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13327| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13347| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13397| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13498| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13509| 3 tháng trước

arrived (động từ có quy tắc thêm ed)

ID câu hỏi: 13517| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13529| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13547| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13663| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13690| 3 tháng trước

7. Were he ten years younger, he (take) WOULD TAKE part in the voyage around the world

8. Should you come late, they (not let)WON'T LET you in

9. He might get rid of his cough if he...

ID câu hỏi: 13695| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13699| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13757| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13761| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13803| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13860| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13877| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13990| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13998| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14153| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14251| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14264| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14449| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14491| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14492| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14504| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14692| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14756| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14769| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14771| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14791| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14796| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14939| 3 tháng trước

\(a) A : C_nH_{2n+1}OH\ ; n_{H_2} = \dfrac{0,448}{22,4} = 0,02(mol)\\ 2C_nH_{2n+1}OH + 2Na \to 2C_nH_{2n+1}ONa + H_2\\ n_A = 2n_{H_2} = 0,04(mol)\\ \Rightarrow M_A = 14n + 18 = \dfrac{2,4}{...

ID câu hỏi: 14946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14947| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15012| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15149| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15153| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15248| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15269| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15275| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15289| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15324| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15359| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15401| 3 tháng trước

Gọi số túi quà cô giáo có thể chia được nhiều nhất là \(x\left(đk:quà,x\inℕ^∗\right)\):

\(12⋮x\)

ID câu hỏi: 15413| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15423| 3 tháng trước

Ta có \(\frac{x-1}{x+5}=\frac{6}{7}\)

\(\Rightarrow7\cdot\left(x-1\right)=6\cdot\left(x+5\right)\)

\(\Rightarrow7x-7=6x+30\)

ID câu hỏi: 15438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15484| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15523| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15619| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15689| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15695| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15742| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15780| 3 tháng trước
Giai đoạn 1: chạy đà

Đây là giai đoạn đầu. Nó đóng vai trò quyết định, tạo tiền đề cho những bước tiếp theo. Trong giai đoạn này, lưu ý tới...

ID câu hỏi: 15793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15797| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15892| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15904| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15926| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15962| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16020| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16042| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16104| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16132| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16230| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16301| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16521| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16639| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16731| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16798| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16835| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16906| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17015| 3 tháng trước

a)    Lí do và mục đích cuộc họp:

Thưa các bạn! Hôm nay, tổ chúng ta hộp bàn về việc chuẩn bị 3 tiết mục văn nghệ góp cùng với lớp để chào mừng ngày sinh nhật Đội Thiếu niên...

ID câu hỏi: 17035| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17053| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17075| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17083| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17106| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17138| 3 tháng trước

Kết thúc truyện "Cây khế":Người em sống hạnh phúc,người ta rơi xuống biển

=>Ẩn dụ cho người tốt,lương thiện được sống tốt,kẻ ác bị trừng trị

ID câu hỏi: 17172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17253| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17304| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17308| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17352| 3 tháng trước

- Khổ giấy: A4

loading...

- Tỉ lệ: 1:2

- 2 lỗ đường kính 12 mm

- Khoảng...

ID câu hỏi: 17417| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17425| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17480| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17626| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17650| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17698| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17702| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17703| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17722| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17852| 3 tháng trước

- O có 6 electron ở lớp ngoài cùng => Cần nhận thêm 2 electron

- C có 4 elctron ở lớp ngoài cùng => Cần nhận thêm 4...

ID câu hỏi: 17879| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17938| 3 tháng trước

- Bởi vì động vật đơn bào chưa có cơ quan tiêu hóa nên phải triêu hóa ben trong tế bào.

ID câu hỏi: 17946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17958| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17971| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18014| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18086| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18175| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18192| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18193| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18197| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18201| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18275| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18304| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18426| 3 tháng trước

(1) Ví dụ về dấu ngoặc đơn: Tản Đà (1889 - 1939) tên thật Nguyễn Khắc Hiếu, là một nhà thơ, nhà văn và nhà viết kịch nổi...

ID câu hỏi: 18527| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18535| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18586| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18676| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18763| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18790| 3 tháng trước

Lên lớp 8 thì nhóm nguyên tố đó là đuôi axit và bazo.

Đuôi axit: OH (hydroxyl): hoá trị I

Đuôi bazo:

...
ID câu hỏi: 18845| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18913| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19005| 3 tháng trước

. Bài thơ Đêm nay bác không ngủ sử dụng phương thức biểu đạt gì?

   A. Tự sự

   B....

ID câu hỏi: 19015| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19190| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19203| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19240| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19264| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19300| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19383| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19420| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19475| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19509| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19703| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19760| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19931| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19991| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20043| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20064| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20095| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20307| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20372| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20384| 3 tháng trước
Khối lượng riêng của không khí ở mức nhiệt 0 độ C được tính toán bằng 1,29 kg/m3. Ở mức nhiệt độ 20 độ C, khối lượng riêng của không khí được xác định là 1,2 kg/m3. Trong điều kiện nhiệt độ 100 độ C,...
ID câu hỏi: 20412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20445| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20533| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20638| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20652| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20873| 3 tháng trước

tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

......... ngày ....tháng ....năm...

ID câu hỏi: 20879| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20927| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20960| 3 tháng trước

\(p+e+n=36\)

mà \(p+e=2n\)

\(\Rightarrow2n+n=36\)

\(\Rightarrow3n=36\)

\(\Rightarrow...

ID câu hỏi: 20985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21005| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21030| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21073| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21093| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21144| 3 tháng trước

Tham khảo

Nguyễn Đình Chiểu là một nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nền văn học Việt Nam, thơ văn của ông không có sự chau chuốt, cầu...

ID câu hỏi: 21161| 3 tháng trước

Tham khảo:

Tại sao nói: Chỉ có sách mới là con đường sống?

+ Sách ở đây ý nói là sự học.

+ Cuộc sống...

ID câu hỏi: 21164| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21187| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21237| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21284| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21290| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21296| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21304| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21457| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21473| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21483| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21753| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21805| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21952| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21963| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21988| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21989| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22010| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22063| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22124| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22138| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22185| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22232| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22293| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22335| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22366| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22450| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22502| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22533| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22570| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22595| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22617| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22677| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22702| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22733| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22744| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22767| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22785| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22799| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22800| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22844| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22855| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22924| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22947| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22965| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23053| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23103| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23107| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23156| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23174| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23310| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23312| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23341| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23363| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23364| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23397| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23417| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23419| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23446| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23461| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23526| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23571| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23608| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23615| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23626| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23638| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23646| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23695| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23714| 3 tháng trước

danh từ chung là những từ không cần viết hoa (trừ đâu dòng)

danh từ riêng là từ cần viết hoa (đầu dòng hay cuối dòng đều viết hoa)

mk nghĩ vậy

k mk nhé

ID câu hỏi: 23736| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23756| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23788| 3 tháng trước

a. \(PTHDGD:\left(d\right)-\left(d'\right):2x+3=x-1\)

\(\Rightarrow x=-4\left(1\right)\)

Thay (1) vào (d'): 

ID câu hỏi: 23834| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23863| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23909| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24013| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24054| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24161| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24170| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24200| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24208| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24257| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24333| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24346| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24365| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24401| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24424| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24434| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24436| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24474| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24502| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24524| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24558| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24569| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24577| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24582| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24590| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24669| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24810| 3 tháng trước

gợi thương và số chia là a va b

ta co : a x b +12 =155

       suy ra a x b =143

ta co : 143 = 13 x 11

vay a= 11, 13

      b=13,...

ID câu hỏi: 24968| 3 tháng trước

Em đã tránh việc vất rác bứa bãi

Em sẽ tuyên truyền, huy đọng và cổ vũ việc trồng cây, vất rác đúng nơi quy định, nhắc nhở những người vất rác ko đúng nơi quy định

ID câu hỏi: 25452| 3 tháng trước

a)

Bước 1 :  Trích mẫu thử

Bước 2 : Cho nước iot vào các mẫu thử

- mẫu thử nào tạo màu xanh tím đặc trưng là tinh...

ID câu hỏi: 25658| 3 tháng trước

nhà em trồng cây mít............

ID câu hỏi: 25817| 3 tháng trước

Thời cơ: 

Thứ nhất, đó là bắt đầu từ sự kiện ngày 12/8/1946, sau khi nhận được tin phát xít Nhật Bản đã bị thua to trên hầu khắp...

ID câu hỏi: 26280| 2 tháng trước

Cho tới nay ngày sinh của ông vẫn chưa rõ. Các sách chính sử như Đại Việt Sử ký Toàn thư, Khâm định Việt sử Thông...

ID câu hỏi: 26971| 2 tháng trước

tham khaor

Các sự khác biệt chính giữa tế bào thực vật và động vật là tế bào thực...

ID câu hỏi: 27167| 2 tháng trước

Giờ thứ 3 người đó đi là :

(18 + 12) : 2 = 15 (km)

Trung bình mỗi giờ đi là :

(18 + 12 + 15) : 3 = 15 (km)

ĐS : 15km

Like nha bạn ! ^_^

ID câu hỏi: 27658| 2 tháng trước

1.” Shall we go for a swim now?”.

She suggested............going for a swim...

ID câu hỏi: 27690| 2 tháng trước

\(2^{x+1}-2^x=32\\ \Rightarrow2^x\cdot2^1-2^x=32\\ \Rightarrow2^x\left(2-1\right)=32\\ \Rightarrow2^x=32:1\\ \Rightarrow2^x=32\\ \Rightarrow2^x=2^5\\ \Rightarrow x=5\)

ID câu hỏi: 27889| 2 tháng trước

Tìm x:

a) 

  2/9 + x = 1 

          x = 9/9 - 2/9 

          x = 7/9 

b) 

6/7 -...

ID câu hỏi: 28663| 2 tháng trước
Dùng để chỉ gấp 1,5 lần hay 3/2 lần của một số lượng hay mức độ nào đó .
ID câu hỏi: 29135| 2 tháng trước

Điện áp đầu ra U2 của máy biến áp:

Ta có: \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{N_1}{N_2}\)

\(\Rightarrow...

ID câu hỏi: 31659| 2 tháng trước

- Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là một vùng núi thấp, hướng vòng cung, mở rộng về phía bắc và đông bắc tạo hành lang hút...

ID câu hỏi: 32313| 2 tháng trước

- Ca dao : là lời thơ của dân ca

- Dân ca : Là những sáng tác kết hợp lời và nhạc, được truyền từ đời này sang đời khác và không rõ tác giả.

Chúc bạn học tốt !

ID câu hỏi: 32612| 2 tháng trước

1. PTBĐ: tự sự.

2. CDT: một ngày nọ, một chú gà.

3. Câu nói của hạt mầm thứ nhất có ý nghĩa thể hiện khát vọng muốn được dấn...

ID câu hỏi: 32991| 2 tháng trước

Tham khảo:

NDC: Đoạn thơ cho thấy cảnh người lính hành quân nghe thấy tiếng gà lúc nghỉ trưa và cảm giác hạnh phúc, bình...

ID câu hỏi: 33381| 2 tháng trước

                                    Tham khảo

Hè năm ngoái em về...

ID câu hỏi: 33846| 2 tháng trước
Liên kết cộng hóa trị (LKCHT) được hiểu là liên kết giữa hai nguyên tử hay ion trong đó các cặp electron (e) sẽ được chia sẻ với nhau . Nó còn được gọi là liên kết phân tử, được hình thành giữa hai...
ID câu hỏi: 34716| 2 tháng trước

Từ láy có vần "eo": eo xèo, cheo leo, béo bở

Từ láy có vần "êu": lêu nghêu, lếu tếu

Từ...

ID câu hỏi: 35114| 2 tháng trước

Lực ma sát có tác dụng cản trở hoặc thúc đẩy chuyển động.

Ví dụ: - Khi phanh xe đạp, lực ma sát giữa hai má phanh với...

ID câu hỏi: 35715| 2 tháng trước

Tham khảo nha em:

   Vũ Nương là nhân vật chính trong truyện  “Chuyện người con gái Nam Xương”, là người...

ID câu hỏi: 36981| 2 tháng trước
1 tuần có 7 ngày. Do đó, tháng thường có 30 / 7 = 4.28 tuần hoặc 31 / 7 = 4.42 tuần . Tháng 2 có 28 / 7 = 4 tuần trong năm thường và 29 / 7 = 4.14 tuần trong năm nhuận.
ID câu hỏi: 37383| 2 tháng trước

Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước. Bất cứ thời đại nào cũng đều có những vị anh hùng vĩ đại. Một trong những...

ID câu hỏi: 38160| 2 tháng trước

A: Would you like to have a famous parent? 

(Bạn có muốn có bố hoặc mẹ nổi tiếng không?)

  B: No, I...

ID câu hỏi: 38992| 2 tháng trước

Các đặc điểm của truyền thuyết mà sự tích Hồ Gươm có là:

- Có sử dụng các yếu tố kì ảo hoang đường 

- Thể hiện...

ID câu hỏi: 40227| 2 tháng trước

Chấn lưu và tắc te của đèn huỳnh quang có tác dụng làm con mồi cảm ứng phóng điện cảm đốt nóng dây sơi đốt trong đèn...

ID câu hỏi: 40599| 2 tháng trước

7 you really want this job, don't take it.

8  she does something to prepare for the test, she will get  bad marks.

9 you don't get a visa, you can't visit the...

ID câu hỏi: 41203| 2 tháng trước

Nguồn âm là vật phát ra âm thanh.

- Đặc điểm: khi phát ra âm thanh chúng đều dao động. 

- Ví Dụ: con chim đang...

ID câu hỏi: 42221| 1 tháng trước
In the future, my dream is to become a doctor. I have always been deeply passionate about healthcare and helping others. I aspire to have the ability to diagnose and treat illnesses, while providing...
ID câu hỏi: 42352| 1 tháng trước

Câu 1)

Zn trong ZnO là hóa trị II

S trong SO2 là hóa trị IV

N trong NO2 là hóa trị IV

Câu...

ID câu hỏi: 42711| 1 tháng trước

(1) \(NaNO_3+MgCl_2\xrightarrow[]{}\text{không phản ứng}\)

(2) 

ID câu hỏi: 43100| 1 tháng trước

I. Give the correct form of verbs in brackets:

1. Listen to these students! What language are they (speak) ....speaking.....?

2. What...

ID câu hỏi: 43155| 1 tháng trước

81 + 81 x 5 = \(\dfrac{y+160}{y}\) + 405

81 + 405 = 1 + \(\dfrac{160}{y}\) + 405

81 + 405 - 1 - 405 = \(\dfrac{16...

ID câu hỏi: 43287| 1 tháng trước

\(a,Ư\left(84\right)=\left\{1;2;3;4;6;7;12;14;21;28;42;84\right\}\\ \Rightarrow x\in\left\{7;12;14;21;28;42;84\right\}\\ b,B\left(12\right)=\left\{0;12;24;36;48;60;..\right\}\\ \Rightarrow...

ID câu hỏi: 43416| 1 tháng trước

They use milk for making butter and cheese.
A. Milk were used for making butter and cheese.
B. Milk are used for making butter and cheese.
C. Milk was used for making butter and...

ID câu hỏi: 43585| 1 tháng trước

vì ý của tờ đơn đó nghĩa là: bò cày, không được thịt. nhưng người đó nhờ thiếu 1 dấu phẩy này mà sửa thành: bò cày không được, thịt. nên đã ko bị xét xử

ID câu hỏi: 43622| 1 tháng trước

Every December millions of Christmas cards go through the post . There are pictures of the stars and snow or Christmas (1) t...trees ... In these days it is hard to think of Christmas...

ID câu hỏi: 43791| 1 tháng trước

Chiều dài của tấm thảm là:

\(40\times5=200\left(cm\right)\)

Chu vi của tấm thảm là:

\(\left(200+80\right)\times2=56...

ID câu hỏi: 44002| 1 tháng trước

Cuối thời Đông Hán, Trương Tú cát cứ ở Nam Dương luôn đánh nhau với Tào Tháo. Năm 195 sau Công nguyên, Tào Tháo dẫn...

ID câu hỏi: 44748| 1 tháng trước

128 không phải là số chính phương vì số chính phương không có tận cùng là 8

ID câu hỏi: 44954| 1 tháng trước

1. We had a nice day on the ______________ (coat/ coast).
2. A fishing ______________ (net/ nest) is used on fishing boats for catching fish.

ID câu hỏi: 45362| 1 tháng trước

1. There's

2. There are

3. There's

4. There are

5. There's

6. There's

7. There are

8. There are

- There's = There is + Danh từ...

ID câu hỏi: 45388| 1 tháng trước

con vợ , < sư tử hà đông ý >

ID câu hỏi: 45420| 1 tháng trước
 

Chọn đáp án A

Giải thích:

Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần...

ID câu hỏi: 45588| 1 tháng trước

1 Phương thức biểu đạt chính: Tự sự

2. Phân tích được cấu trúc ngữ pháp của câu văn đã cho. Mỗi thành phần được 0,25 điểm.

   Em đến chia tay chị này, em sắp được hòa trong...

ID câu hỏi: 46536| 1 tháng trước

thủy triều

buổi chiều

chiều chuộng

triều đình

ID câu hỏi: 46633| 1 tháng trước

danh từ : gò, lưng, chân, càng

động từ: nhảy, chìa, búng, cọ

ID câu hỏi: 47252| 1 tháng trước

TL:

Bạn tham khảo:

Khổ thơ cuối bài thơ " tiếng gà trưa" là động lực ý chí chiến đấu của nhân vật trữ tình . Tiếng gà trưa khơi lên ngọn lửa yêu nước nhiệt thành biểu hiện cao độ của...

ID câu hỏi: 49020| 1 tháng trước

Một nửa = 1/2

Sau lần thứ hai, người đó còn lại số quả là" 3 : (1 - 1/2) = 6 (quả)

Sau lần thứ nhất, người đó còn lại số quả là: (6 + 2) : (1...

ID câu hỏi: 51029| 1 tháng trước

`-`Bốc phốt nhau trên mạng xã hội

`-`Bắt nuốt những thứ không tốt vào bụng các bạn bị bắt nạt

`-`Xa lánh 

`-`Rủ nhau ra chỗ vắng vẻ...

ID câu hỏi: 52006| 1 tháng trước

Tham khảo :

 

Tôi đã từng nghe nói ở đâu rằng “sách là thế giới”. Quả thật đúng như vậy, sách là...

ID câu hỏi: 53037| 1 tháng trước

Chuyển đổi câu:

1. Learning english is necessary for you

-> it is......necessary for you to learn English........

2. "What should we do to make Mum feel happier ?"...

ID câu hỏi: 54771| 1 tháng trước

`y=1/2 sinx +3cosx`

`-\sqrt( (1/2)^2+3^2) <= y <= \sqrt( (1/2)^2+3^2)`

`<=> -\sqrt37/2 <= y <= \sqrt37/2`

`=> y_(min) = -\sqrt37/2`

`y_(max)...

ID câu hỏi: 55643| 1 tháng trước

26-Your parents will be happy if you (get).... get...good marks.

27-If you had told Mark the answer, he(pass)…would have passed…..the test.

28-What would...

ID câu hỏi: 56135| 1 tháng trước

Dưới thời Lê Long Đĩnh (1005 - 1009), Nhà nước Đại Cồ Việt cũng có những bước phát triển nhất định, nhưng do Lê Long Đĩnh sớm đi vào con đường ăn chơi sa...

ID câu hỏi: 57067| 4 tuần trước

“...Con còn nợ mẹ, nợ mẹ những luống rau

Thuở ngày xưa con còn trồng dang dở

Con nợ mẹ cả những bát cơm, tô phở

Đắp no lòng cho mẹ mỗi sớm mai.

Con cũng nợ mẹ cả những điều...

ID câu hỏi: 57589| 3 tuần trước
 

 

* Phương pháp bảo quản

- Bảo quản thông thoáng: Nông sản để trong kho vẫn được tiếp xúc với môi trường không khí...

ID câu hỏi: 57788| 3 tuần trước

Thời gian từ Hà Nội đến Hưng Yên là:

8 giờ 45 phút - 7 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc của ô tô lúc đi là:

64 : 1,25 = 51,2 ( km/giờ...

ID câu hỏi: 57847| 3 tuần trước

1. I felt very nervous while we were watching the match.

2. We were waiting at a bus stop when we first met.

3. We were amazed when we found so much money.

4, While I was...

ID câu hỏi: 57989| 1 tuần trước

- Dấu hiệu điều tra là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu.

- Tần số của giá trị là số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu.

- Mốt...

ID câu hỏi: 58034| 1 tuần trước

---XIN CTLHN Ạ---

Đáp án+Giải thích:

- Đột biến gen thường có hại cho bản thân...

ID câu hỏi: 58248| 1 tuần trước

a: 45000 lít=45m3

Chiều cao của bể là:

45:4,5:4=2,5(m)

Chiều cao mực nước trong bể là: \(2,5\times\dfrac{3}{4}=1...

ID câu hỏi: 58521| 1 tuần trước

1 How many kilos of potatoes would you like?

2 I went fishing but I didn't catch any fish

3 Cook the chicken over low heat for 15 minutes before you...

ID câu hỏi: 58703| 6 ngày trước

Yêu cầu bạn @Bùi Minh Nhật không nhắn lung tung lên diễn đàn!

ID câu hỏi: 59073| 5 ngày trước

a, 4Al + 3O2 ---to---> 2Al2O3

b, 2Cn + O2 ---to---> 2CnO

c, 2C2H6 +...

ID câu hỏi: 59182| 4 ngày trước

                       Giải

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

         ...

ID câu hỏi: 59210| 4 ngày trước

   46 x 75 + 46 x 22 + 46 x 3 

= 46 x (75 + 22 + 3)

= 46 x (97 + 3)

= 46 x 100

= 4600

 

ID câu hỏi: 59403| 4 ngày trước

Mai cần nướng thêm trong:

\(\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{5}{4}\left(giờ\right)\)

ID câu hỏi: 59847| 2 ngày trước

Chiều rộng mảnh vườn là:

     \(\dfrac{62}{3}-\dfrac{11}{6}=\dfrac{113}{6}\) ( m )

Diện tích mảnh vườn là:

   ...

ID câu hỏi: 59956| 2 ngày trước

85 ạ

Vì sẽ có rất nhiều trường hợp đen và may mắn nên chúng ta phải + 3 màu sau đó sẽ +1 để chắc chắn có đủ 4 màu

...
ID câu hỏi: 60093| 1 ngày trước

PTHH: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2\(\uparrow\)
            x       2x.          x     ...

ID câu hỏi: 6328| 3 tháng trước
cho hai nguồn kết hợp dao động tại 2 điểm A B  trên mặt chất lỏng cách nhau 16cm , sóng truyền với bước sóng 1,5cm . điểm P nằm trên đoạn A B cách ...
ID câu hỏi: 8156| 3 tháng trước
7. He must go now A. He wishes he doesn't go now B. He wishes he won't go now C. He wishes he didn't have to go now D. He wishes he hadn't to go now Chọn đáp án...
ID câu hỏi: 10469| 3 tháng trước
Cho một hình chữ nhật có chiều dài 30cm chiều rộng 15cm a/Hỏi lượng của hình chữ nhật? b/Xác định độ,điểm nút  c/Nếu tăng chiều rộng hình chữ nhật lên thành 30cm thì chất mới là gì?
ID câu hỏi: 10948| 3 tháng trước
Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết ?
ID câu hỏi: 11038| 3 tháng trước
tinh gia tri bieu thuc : A=3+3^2+3^3+3^4....3^100  hay giup minh cau nay kho qua !
ID câu hỏi: 11207| 3 tháng trước
viết bài văn nêu cảm nhận của em về dân ca, dân vũ ở Ngệ An  
ID câu hỏi: 11311| 3 tháng trước
Xe thứ nhất chở 2/5 tấn hàng , xe thứ hai chở gấp đôi xe thứ nhất , xe thứ ba chở bằng mức trung bình của hai xe đầu . Hỏi cả ba xe chở được bao nhiêu tạ hàng ? 
ID câu hỏi: 11484| 3 tháng trước
số 0,55 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là      A. 0,55%                         B. 5,5%       ...
ID câu hỏi: 11630| 3 tháng trước
Thuật ngữ “Tivi 21 inches” để chỉ: A.  Chiều dài của màn hình tivi. B.  Đường chéo của màn hình tivi. C.  Chiều rộng của màn hình tivi. D.  Chiều rộng của cái tivi.
ID câu hỏi: 11701| 3 tháng trước
Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc. 1. He (be) ................... at his computer for seven hours. 2. She (not/have) ..................... any fun a long time. 3. My father...
ID câu hỏi: 11783| 3 tháng trước
Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân : 45/10 ; 834/10 ; 1954/100 ; 2167/1000 ; 2020/10 000  Mình cần gấp . Mình nhiều nick lắm .
ID câu hỏi: 11864| 3 tháng trước
1. Thế nào là hoạt động chính trị, xã hội? Nêu 3 ví dụ về hoạt động chính trị xã hội mà em biết? 2. Tích cực tham gia các...
ID câu hỏi: 11874| 3 tháng trước
tìm x (x-1)^3=1/8 (7/5)^x=49/25
ID câu hỏi: 12172| 3 tháng trước
Chia động từ trong ngoặc 1.English ( speak ) all over the world. =>_____________ 2.The shop ( open ) for a long time. =>_____________ 3.English ( teach ) in my school for a long...
ID câu hỏi: 12187| 3 tháng trước
Viết một đoạn văn giới thiệu về kinh thành Huế. Ai làm nhanh và đúng thì mình tick cho.  
ID câu hỏi: 12228| 3 tháng trước
1 phần 6 giờ bằng bao nhiêu giây
ID câu hỏi: 12397| 3 tháng trước
Mn cho e hỏi paper là danh từ đếm đc hay ko đếm đc ạ.
ID câu hỏi: 12625| 3 tháng trước
Mark the letter A. B. Cor D to indicate the correct response to each of the following exchanges. A: What are you doing later? B: ____ There's a program on that I really want to watch. A. I'm...
ID câu hỏi: 12655| 3 tháng trước
Cân bằng phản ứng cháy: a) CnH2n+1COONa + O2 \(\rightarrow\) CO2 + H2O + Na2CO3 b) Fe ( SO4 )3 + NaOH \(\rightarrow\) Fe( OH )3 + Na2SO4
ID câu hỏi: 12665| 3 tháng trước
Cho dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc: Well,the place looks (clean).........now.  Đáp án: Well,the place looks (clean)....the cleanest.....now.  Dịch: Tốt, nơi này trông có vẻ sạch...
ID câu hỏi: 12756| 3 tháng trước
8hm 15 dam bằng bao nhiêu m
ID câu hỏi: 12849| 3 tháng trước
(1) Học đi mà nhớ mãi Quê hương ta một dải Từ mũi Cà Mau Đến địa đầu Móng Cái Quê hương ta Đồng ruộng phì nhiều Đủ bốn mùa hoa trải Núi Trường Sơn vĩ đại (2) Bờ biển rộng bao la Có Việt Bắc mồ ma...
ID câu hỏi: 12992| 3 tháng trước
Trường học là nơi rèn luyện nhân cách, đạo đức cho học sinh, nơi bồi dưỡng cho tâm hồn giúp ta nên người. Thế nhưng, một điều thật đau lòng, thật...
ID câu hỏi: 13223| 3 tháng trước
Tấm son trong câu thơ: Tấm son gột rửa bao giờ cho phai được xây dựng bằng biện pháp tu từ nào? A. Nhân hoá B. Tượng trưng C. Ẩn dụ. D. Hoán dụ.
ID câu hỏi: 13225| 3 tháng trước
Từng nghe: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Như nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, Núi sông bờ...
ID câu hỏi: 13456| 3 tháng trước
Bài thơ  “Bếp lửa” được viết theo thể thơ nào? Nêu bố cục bài thơ.
ID câu hỏi: 13524| 3 tháng trước
hãy lập dàn ý cảnh trường e trước buổi học
ID câu hỏi: 13560| 3 tháng trước
Chia động từ trong ngoặc. I (receive)                   your letter this morning.
ID câu hỏi: 13621| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy về toàn bộ hệ thống kiến thức Hình Học chương III.
ID câu hỏi: 13708| 3 tháng trước
Dung dịch X chứa các ion Fe3+, SO4 2- , NH4+ , Cl- . Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng được 0,672 lít...
ID câu hỏi: 14026| 3 tháng trước
Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Kể tên một số ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta. Tại sao khi tiến hành công nghiệp hóa phần lớn các nước đang phát triển (trong đó có nước ta) đều ưu...
ID câu hỏi: 14126| 3 tháng trước
Ai giúp em tóm tắt đoạn hội thoại giữa Mai,Nick,Phuc ở phần getting started unit 1 sách tiếng anh 8 mới với ạ Em cảm ơn trước ạ!!!!
ID câu hỏi: 14160| 3 tháng trước
1.Lily loves kitchen work . She often helps her mom ... the dishes A.wash through      B.wash up     C.wash over      D.wash away 2.Spending too much...
ID câu hỏi: 14216| 3 tháng trước
hãy viết đoạn văn ngắn 5-7 dòng nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp thiên nhiên và con người được gợi ra bài thơ
ID câu hỏi: 14322| 3 tháng trước
Ở một khu rừng nọ, có Gấu mẹ và hai chú Gấu con sống với nhau rất vui vẻ. Một hôm, hai Gấu con thưa với mẹ: Chúng con đã khôn lớn, xin mẹ cho chúng con tự đi kiếm ăn ạ. Gấu mẹ ôm lấy hai con ân cần...
ID câu hỏi: 14415| 3 tháng trước
Phân loại trang phục theo công dụng bao gồm A. Trang phục mặc hàng ngày, trang phục lễ hội, trang phục thể thao, đồng phục, trang phục bảo hộ lao động, trang phục biểu...
ID câu hỏi: 14449| 3 tháng trước
Viết 1 đoạn văn nói về sở thích của em bằng tiếng anh (từ 60-80 từ) Cảm ơn các bạn  
ID câu hỏi: 14532| 3 tháng trước
Complete each sentence so that it means the same as the sentence above 1)There are many flowers in our garden  =>Our garden 2)My bed room is my favorite room in the house =>I...
ID câu hỏi: 14621| 3 tháng trước
 stay away from civilization nghĩa là gì ?
ID câu hỏi: 14723| 3 tháng trước
Axit acrylic là một axit hữu cơ có công thức phân tử là C3H4O2. Hãy viết công thức cấu tạo và hoàn thành các phương trình hóa học của axit acrylic lần lượt với H2, dung dịch Br2, Na, NaOH, Na2CO3 và...
ID câu hỏi: 14761| 3 tháng trước
Tạo dáng áo dài có sử dụng họa tiết, hoa văn thời Trần ( mo hinh)
ID câu hỏi: 14785| 3 tháng trước
Viết 1 bài văn bằng tiếng anh nói về gia đình bạn làm gì vào thời gian rãnh rỗi _ngắn gọn nhwg đầy đủ ý ,dễ hiểu nha m.n
ID câu hỏi: 14817| 3 tháng trước
Trong mạch dao động LC lí tưởng, gọi i, I 0 là cường độ dòng điện tức thời và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây; u, U 0 là điện áp tức thời và điện áp cực đại giữa hai bản tụ. Đặt α = i I 0 ; β...
ID câu hỏi: 15000| 3 tháng trước
Vị trí tương đối của hai đường tròn (O ; R) và (O’ ; r) (R ≥ r)Hệ thức giữa OO’ với R và r Số điểm chung Hai đường tròn cắt nhau     Hai đường tròn tiếp xúc nhau - Tiếp xúc...
ID câu hỏi: 15094| 3 tháng trước
Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha: A. Thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều B. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha C. Thay đổi tốc độ động cơ điện...
ID câu hỏi: 15418| 3 tháng trước
Từ nội dung 4 câu thơ cuối trong bài " Nói với con " của Y Phương hãy viết bài văn nghị luận về niềm tin trong cuộc sống
ID câu hỏi: 15521| 3 tháng trước
Ý nghĩa của bài thơ Mây và Sóng là gì
ID câu hỏi: 15660| 3 tháng trước
Trong cuốn sổ tay viết văn, nhà văn Tô Hoài tâm sự: Tôi cho rằng ngay trong văn xuôi, cần phải đượm hồn thơ, có như thế văn xuôi mới trong...
ID câu hỏi: 15667| 3 tháng trước
1.No matter what she said,no one paid any attention. =What ever.............................. 2.How ever hard she tried,she could not lift the...
ID câu hỏi: 15801| 3 tháng trước
Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5 (mm) và thị kính có tiêu cự 20 (mm). Vật AB nằm trước và cách vật kính 5,2 (mm). Độ phóng đại ảnh qua vật kính của kính hiển vi là: A. 15. B. 20 C....
ID câu hỏi: 16057| 3 tháng trước
kết quả của quá trình giảm phân tạo ra bao nhiêu tế bào con  
ID câu hỏi: 16149| 3 tháng trước
viết 1 bài văn biểu cảm về 1 người anh hùng có bộc lộ cảm xúc của em
ID câu hỏi: 16270| 3 tháng trước
Câu 7: Công trình kiến trúc nổi tiếng nào của người Lưỡng Hà được xem là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại?  A. Cổng thành...
ID câu hỏi: 16289| 3 tháng trước
Máy điện tĩnh dùng để đổi thông số nào? A. Điện áp B. Dòng điện C. Cả A và B đều đúng D. Đáp án khác
ID câu hỏi: 16294| 3 tháng trước
Cho mình công thức tính tổng của 1 dãy số
ID câu hỏi: 16458| 3 tháng trước
1.    Many women today prefer wearing modern ............... clothing traditional clothing.        A. to...
ID câu hỏi: 16493| 3 tháng trước
(1 điểm) Kể tên 5 loài thú thường đẻ mỗi lứa 1 con.
ID câu hỏi: 16542| 3 tháng trước
viết bài văn ghi lại cảm xúc về bài thơ "cây dừa " của tác giả trần đăng khoa
ID câu hỏi: 16562| 3 tháng trước
biết rằng lượng nước trong cơ thể người trưởng thành chiếm khoảng 65% khối lượng cơ thể .Hỏi với một người nặng 70 kg thì lượng nước trong cơ thể người đó là khoảng bao nhiêu kg ?
ID câu hỏi: 16671| 3 tháng trước
Hãy nêu một số thành tựu về ứng dụng virus trong thực tiễn.
ID câu hỏi: 16726| 3 tháng trước
I remember seeing a whale for first time – It was a fantastic experience. help me
ID câu hỏi: 16731| 3 tháng trước
Dùng kl để nhận biết 6 lọ mất nhãn K2CO3 (NH4)SO4 MgSO4 Al2(SO4)3 FeCl3 NaOH @Pham Van Tien @Võ Đông Anh Tuấn giúp em với ạ
ID câu hỏi: 16867| 3 tháng trước
trẻ em có quyền và nghĩa vụ gì
ID câu hỏi: 16899| 3 tháng trước
Những biểu hiện của sở thích khác thường, trái khoáy trong mười câu thơ tiếp theo là gì? A. Cưỡi bò đeo đạc ngựa  B. Đi chùa có gót tiên theo sau  C. Uống rượu, ca hát  D. Đáp án A...
ID câu hỏi: 16977| 3 tháng trước
Xếp loại: Nếu ĐTB>8 và (ĐLT;ĐTH>=7) thì XL="Giỏi. Nếu 6.5<=ĐTB<=8 (ĐLT;ĐTH>=5) thì XL="Khá". Nếu 5<=ĐTB<=6.5 thì...
ID câu hỏi: 17090| 3 tháng trước
Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải A. Chọn Table → Insert Table B. Chọn Table → Insert C. Chọn Insert → Table D. Chọn Format → Table
ID câu hỏi: 17304| 3 tháng trước
Thuyết minh về cách làm món đồ chơi tuổi thơ mà em thích. ( cứu tớ vớiiiiiii plssssss, mai sáng tớ phải nộp ròiiii)
ID câu hỏi: 17317| 3 tháng trước
bạn nào biết làm văn : tả nàng bạch tuyết trong chuyện nàng bạch tuyết và bảy chú lùn  ai làm đc mk tick cho
ID câu hỏi: 17600| 3 tháng trước
Cách tìm GTLN và GTNN là gì vậy
ID câu hỏi: 17702| 3 tháng trước
Từ "vạt" trong hai câu "Chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre." và "Vạt áo chàm thấp thoáng." có quan hệ với nhau thế nào ?
ID câu hỏi: 17896| 3 tháng trước
Hãy viết một bài văn ko dài quá cũng ko ngắn quá viết về “ em hãy nói về ước mơ của em và khó khăn khi thực hiện ước mơ này” mng có thể viết về ca sĩ đc ko ạ Em cảm ơn trước ạ
ID câu hỏi: 17955| 3 tháng trước
Hình vuông có:   a,1 trục đối sứng.  b,2 trục đối xứng.   c,3 trục đối xứng.   d,4 trục đối xứng.
ID câu hỏi: 18118| 3 tháng trước
·         Chọn câu phát biểu đúng nhất về hệ điều hành: A. Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết...
ID câu hỏi: 18228| 3 tháng trước
Hãy viết tiểu sử tóm tắt của một nhà văn, nhà thơ được học trong chương trình Ngữ văn lớp 11.
ID câu hỏi: 18251| 3 tháng trước
Topic 1: Talk about your holiday in Vn Topic 2: Talk about one of the wonders you know Topic 3 : Talk about a festival you know
ID câu hỏi: 18335| 3 tháng trước
Động từ quá khứ của make
ID câu hỏi: 18511| 3 tháng trước
33.I have never eaten a more delicious food than this one.   A.This food is the most delicious I ate .   B.This is more delicious food than the food I have ever eaten.   C.I have...
ID câu hỏi: 18700| 3 tháng trước
Câu 1. (2 điểm) Từ đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) bàn về trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước, dân tộc trong thời đại ngày nay. Câu 2. (5 điểm) Bàn về kết...
ID câu hỏi: 18757| 3 tháng trước
khẳng định nào sau đây sai  A 24 là bội của 6    B0 là ước nguyên của 2023      C 73.74=77    D ước nguyên của 15...
ID câu hỏi: 18853| 3 tháng trước
Tóm tắt truyện Dế Mèn Phiêu Lưu Kí              ( Không chép mạng )
ID câu hỏi: 18872| 3 tháng trước
 Một mái nhà hình chữ nhật có chiều dài là 20m và chiều rộng là 6m. Người Ta đổ bê tông cho mái nhà, tấm...
ID câu hỏi: 18910| 3 tháng trước
  Biết ở 20 độ C, 100ml nước hòa tan được 204 g đường. Hỏi cần bao nhiêu ml nước ở 20 độ C để hòa tan được 1224 g đường?
ID câu hỏi: 19087| 3 tháng trước
Áp dụng hằng đẳng thức, tính giá trị biểu thức: a.A=x^3-3x^2+3x+1012 tại x=11 b.B=x^3-6x^2+12x-108 tại x=12 c.C=x^3+6x^2y+12xy^2+8y^3 tại x=-2y d.D=x^3+9x^2+27x+2027 tại...
ID câu hỏi: 19521| 3 tháng trước
cảm nhận bài ca dao sau     đường vô sứ Huế quanh quanh non xanh nước biếc như tranh họa đồ    ai vô sứ Huế thì vô,...               mình...
ID câu hỏi: 19880| 3 tháng trước
Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi : "Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bon . Đất rắn . Những hòn sỏi theo tay tôi bây ra hai bên . Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào vỏ quả bom . Một tiếng động sắc...
ID câu hỏi: 20087| 3 tháng trước
Viết bài văn tả cái trống trường.
ID câu hỏi: 20204| 3 tháng trước
từ nào viết sai chính tả sau đây A xôn xao   B xơ xác   C xinh sắn   D xấu xí
ID câu hỏi: 20211| 3 tháng trước
Câu 16:  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước là: A. While < điều kiện > do < câu lệnh >; B. Var i...
ID câu hỏi: 20344| 3 tháng trước
Điền giới từ vào chỗ trống : 5. i Think it's necessary.........student to wear unifroms when they are.......school 6. The price of oli has gone ....by over 30% 7.we're always proud...
ID câu hỏi: 20521| 3 tháng trước
 viết bài văn tưởng tượng câu chuyện '' Cô bé Lọ Lem "
ID câu hỏi: 20539| 3 tháng trước
Việt Nam thuộc múi giờ nào sau đây A. Múi giờ số 0 B. Múi giờ số +7 C . Múi giờ số +9 D. Múi giờ số +10
ID câu hỏi: 20587| 3 tháng trước
iểm). Bài 1 (2 điểm). Thực hiện phép tính: a) (-33) + 45+ (-67) c) 75: [(153-6.52).8+2011⁰] Bài 2 (1,5 điểm). Tìm số nguyên x, biết: a) 6x + 15 = 75
ID câu hỏi: 20691| 3 tháng trước
Tìm đọc bài thơ về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật. 
ID câu hỏi: 20785| 3 tháng trước
So sánh tính dẫn điện và dẫn nhiệt của các vật liệu sau kim loại thủy tinh gốm sứ nhựa gỗ ...
ID câu hỏi: 20808| 3 tháng trước
what about an apple  ?  nghĩa là gì ?
ID câu hỏi: 20818| 3 tháng trước
Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào? Lê Thái Tông Lê...
ID câu hỏi: 20821| 3 tháng trước
 4.Look at the photos on page 59. What do you think each holiday job involves? Match two or more phrases from the list below with each job. (Nhìn vào các bức ảnh trong trang...
ID câu hỏi: 20870| 3 tháng trước
Dùng quan hệ từ để chuyển cặp câu sau thành một câu ghép diễn đạt lại ý sau:"Con chó con bị tật ở phần mông.Nó sẽ đi khập khiễng...
ID câu hỏi: 20901| 3 tháng trước
CuO + HNO3 ->................
ID câu hỏi: 20927| 3 tháng trước
Bài tập áp dụng công thức (P = A/t và P = F.v) để tính công suất.
ID câu hỏi: 21091| 3 tháng trước
Xác định TN , CN , VN trong câu sau Ngoài suối tiếng chim cuốc vọng vào đều đều .
ID câu hỏi: 21133| 3 tháng trước
Tìm các từ nối sai và sửa lại cho đúng : Chưa vào đến nhà , thằng Nam đã láu táu không ra lời : - Đi tắm , đi tắm -Tắm à ? Tôi thốt lên sung sướng . -Mau lên , bọn thằng Dũng đi hết rồi...
ID câu hỏi: 21156| 3 tháng trước
giải hộ mik vở bài tập toán 4 tập 2 trang 37 
ID câu hỏi: 21409| 3 tháng trước
Cho số thực R là bán kính của hình tròn nhập vào từ bàn phím Pi là một bằng số có giá trị 3,14.em hãy viết chương trình tính chu vi diện tích của hình tròn rồi hiển thị kết quả ra màn hình?
ID câu hỏi: 21562| 3 tháng trước
cho điểm a nằm ngoài (o) . vẽ tiếp tuyến ab,ac. M là điểm nằm trên cung BC nhỏ. tiếp tuyến của (o) tại M cắt AB, AC lần lượt tại D và E. gọi N,K là giao điểm của BC với OD, OE. CMR; a) OBDK nội...
ID câu hỏi: 21734| 3 tháng trước
Cho CD = 5cm . Trên đoạn CD lấy hai điểm Ivà Ksao cho CI = 1cm . DK = 3cm .  a) Điểm K có là trung điểm của đoạn CD ko b) CT I là trug điểm của CK
ID câu hỏi: 21751| 3 tháng trước
Xác đinhk từ loại có trong câu: Tiếng hót dìu dặt của Họa Mi giúp các loài chim dạo trên một khúc nhạc tưng bừng bừng.
ID câu hỏi: 21754| 3 tháng trước
câu 1: Em thường gặp ốc sên ở đâu? Khi bò ốc sên đế lại dấu vết trên lá như thế nào? Câu 2: Hãy nêu một số tập tính của mực.  
ID câu hỏi: 21870| 3 tháng trước
Một bài thơ lục bát đơn giản ngắn gọn mà hài hước xíu  Mình sẽ tích 3 tích cho bạn làm hay nhất nhé, ngoài ra các bạn làm được một bài thơ (có đề tài rõ ràng, trong sáng,nghe có vần)thì mình sẽ...
ID câu hỏi: 22052| 3 tháng trước
Cho hình vuông ABCD. Gọi E; F và K lần lượt là trung điểm của AB; BC và CD. Gọi M là giao điểm của AK và DF. N là giao điểm của CE và...
ID câu hỏi: 22081| 3 tháng trước
.You must do this exercise carefully. -> This exercise 
ID câu hỏi: 22168| 3 tháng trước
Người gian thì sợ người ngay. Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo. Câu này có ý nghĩa gì ?
ID câu hỏi: 22212| 3 tháng trước
Chứng minh rằng : a, Giao điểm 2 đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình thoi b, Hai đường chéo của hình thoi là 2 trục đối xứng của hình thoi
ID câu hỏi: 22534| 3 tháng trước
Nêu ý nghĩa các câu sau a. Ăn ko ns có. b. Ném đá giấu tay. c. Ns có sách, mách có chứng. d. Vạ bởi miệng ra, bệnh bởi...
ID câu hỏi: 22679| 3 tháng trước
For many young people sport is a popular part of school life and (1) in one of the school teams and playing in matches is very important. (2) someone is in a team it means a lot of extra practice and...
ID câu hỏi: 22758| 3 tháng trước
HÃY VIẾT MỘT BÀI VĂN TẢ CẢNH BUỔI SÁNG Ở CÔNG VIÊN      AI TRẢ LỜI MIK TIM
ID câu hỏi: 22838| 3 tháng trước
Chữa câu sai sau đây thành câu đúng theo hai cách khác nhau Tuy không biết bảo vệ rừng nhưng chúng ta sẽ phải hứng chịu nhừng hậu quả không lường được
ID câu hỏi: 22976| 3 tháng trước
Một người đàn ông có bộ nhiễm sắc thể gồm 47 chiếc (44A+XXY).Cho biết cơ chế hình thành bộ NST bất thường của người đàn ông này biết rằng trong...
ID câu hỏi: 23266| 3 tháng trước
Cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ. Biết diện tích tam giác AQM; MBN, NCP; PDQ lần lượt là 1,47m2; 1,26m2; 0,72m2; 0,84m2. Hỏi diện tích tứ giác MNPQ là bao nhiêu mét...
ID câu hỏi: 23412| 3 tháng trước
Trình bày những nét khái quát về trống đồng Cổ Loa Giúp mik với!!!!
ID câu hỏi: 23556| 3 tháng trước
khi lựa chọn trang phục cần lưu ý điều gì ?
ID câu hỏi: 23619| 3 tháng trước
1.The Yeti has very rarely been seen at this attitude. ¦ There have been.......................................................................................... 2.It is not certain that...
ID câu hỏi: 23676| 3 tháng trước
hãy vẽ sơ đồ tư duy về quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam
ID câu hỏi: 23717| 3 tháng trước
Bài 1: Khăn thương nhớ ai, Khăn rơi xuống đất. Khăn thương nhớ ai, Khăn vắt lên vai. Khăn thương nhớ ai, Khăn chùi nước mắt. Đèn thương nhớ ai, Mà...
ID câu hỏi: 23847| 3 tháng trước
Nêu nội dung chính của văn bản Cô bé bán diêm?
ID câu hỏi: 24554| 3 tháng trước
Cách dùng của while/when??? Giups mình nhé^^
ID câu hỏi: 24571| 3 tháng trước
Exercise 9: Reoder the words to make sentences . 1, did / go / yesterday / you / a / morning / on / picnic / ? =>……………………………………………………………….…………………….. 2. her / Hoa / and drink / birthday /...
ID câu hỏi: 24576| 3 tháng trước
Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi I moved to Ha Noi five years ago. => I have.....
ID câu hỏi: 24598| 3 tháng trước
2. They had to put …….. the meeting when the managing director didn’t turn …….. A. on / up B. off / up C. on / over D. off / on
ID câu hỏi: 24601| 3 tháng trước
Phải pha thêm bao nhiêu ml nước vào bình đang chứa 200 ml sữa có chứa 5% chất béo để có ly sữa 2% chất béo?
ID câu hỏi: 24660| 3 tháng trước
Trong bài đức tính giản dị của Bác Hồ có viết :" Bác giản dị trong đời sống , quan hệ mọi người , HCM còn giản dị trong lời nói bài viết " . Bằng những hiểu biết của em về văn chưng HCM đã đọc ở văn...
ID câu hỏi: 24780| 3 tháng trước
Vì Sao gọi chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc là "Điện Biên Phủ trên không " ?
ID câu hỏi: 24820| 3 tháng trước
Khi có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Công thức đúng là: A. E b   = E ; r b  =...
ID câu hỏi: 24867| 3 tháng trước
Em thấy bạn H đăng hình ảnh của bạn A và dùng những lời lẽ không tốt nói về bạn A. Rất nhiều học sinh trong trường đã chia sẻ bài viết trên....
ID câu hỏi: 24959| 3 tháng trước
a. Từ MnO2, HCl đặc, Fe hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Cl2, FeCl2 và FeCl3. b. Từ muối ăn, nước và các thiết bị cần thiết, hãy viết...
ID câu hỏi: 25175| 3 tháng trước
Nhận định nào sau đây đúng ? A. Những chất có nhóm -OH hoặc -COOH tác dụng được với NaOH. B. Những chất có nhóm -OH tác dụng được với NaOH. C. Những chất có nhóm -COOH tác dụng được với NaOH nhưng...
ID câu hỏi: 25279| 3 tháng trước
Viết đoạn văn  (khoảng 5 câu)  tả cảnh con suối  (dòng sông) .
ID câu hỏi: 25407| 3 tháng trước
Bộ phận chính của hệ thống truyền lực là:  A. Li hợp  B. Hộp số  C. Bộ vi sai  D. Cả 3 đáp án trên 
ID câu hỏi: 25713| 3 tháng trước
một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km,  hỏi nếu cu đi đều như vậy trong 36 phút thi người đó đi được bao nhiêu km  
ID câu hỏi: 25797| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 25910| 3 tháng trước
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn điều kiện z 2 = z 2 + z ¯ ?  A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
ID câu hỏi: 26153| 2 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương .
ID câu hỏi: 26154| 2 tháng trước
Cho các nhận định sau: (1) Trong y học, glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực. (2) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. (3) Trong công nghiệp, một lượng lớn nhất chất...
ID câu hỏi: 26252| 2 tháng trước
Ferris wheel nghĩa là gì ?
ID câu hỏi: 26255| 2 tháng trước
Trình bày sơ đồ cấu tạo và nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì ?
ID câu hỏi: 26427| 2 tháng trước
Câu Hồn Xiêu Phách Lạc nghĩa là gì ?
ID câu hỏi: 26660| 2 tháng trước
My holiday in holiday in California last summer (not be)___wonderfull
ID câu hỏi: 26690| 2 tháng trước
Biết 1 mét gần bằng 3,28 feet (1 m ≈ 3,28 ft). Hỏi 2 ft gần bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)  
ID câu hỏi: 26768| 2 tháng trước
m,n,M trong hóa học là kí hiệu của ......Chúng được tính bằng công thức .............
ID câu hỏi: 27064| 2 tháng trước
Cho tứ diện ABCD có AB = CD = 8, AC = 6, AD vuông góc BC. Tính đọ dài cạnh BD?
ID câu hỏi: 27138| 2 tháng trước
Tính hợp lí ( Tính nhanh ) 35 . 18 - 5 . 7 . 28
ID câu hỏi: 27140| 2 tháng trước
Bài 1 : Tính các tổng sau :       a) S=1-2+3-4+...+99-100       b) S= -1+2-3+4-...-99+100 Giải hộ tớ nha .Thanks nhiều
ID câu hỏi: 27252| 2 tháng trước
“Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao...
ID câu hỏi: 27394| 2 tháng trước
Một giá sách có 2 ngăn . Số sách ở ngăn dưới gấp 3 lần số sách ngăn trên . Nếu chuyển 2 quyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ở ngăn dưới sẽ gấp 4 lần số sách ở ngăn trên. tính sổ sách...
ID câu hỏi: 27513| 2 tháng trước
2 mũ 9 = bnhiêu . phân tích ra thừa số nguyên tố   
ID câu hỏi: 27549| 2 tháng trước
A, giá trị của lũy thừa 4 mũ 3 là bao nhiêu      B, kết quả 13 mũ 8 chia 13 mũ 4 là ?     C, các ước của 8 là ? 
ID câu hỏi: 27583| 2 tháng trước
Read tge passage. Decide if the following statements are true (T) or false (F). Living in Scotland Scotland is the uk's most northern country and has around 790 islands off its coasts - 130...
ID câu hỏi: 27596| 2 tháng trước
VII.  Rewrite the following questions in reported speech, using question words before to-infinitives. 1.   “What should we do to help her overcome...
ID câu hỏi: 27617| 2 tháng trước
một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó
ID câu hỏi: 27880| 2 tháng trước
Thomas Edison was born in Milan, Ohio in 1847. His family moved to Port Huron, Michigan when he was seven years old. Surprisingly, he attended school for only two months. His mother, a former teacher,...
ID câu hỏi: 27895| 2 tháng trước
1) If that hat costs much, I (would have bought/will buy/bought/would buy) a small one. 2) If you (drive/drove/had driven/driven) more carefully, you wouldn’t have had so many accidents. 3)...
ID câu hỏi: 27937| 2 tháng trước
28. Polluted water can ...... do harm to people's health. (direct)
ID câu hỏi: 28347| 2 tháng trước
Thành phần khoáng của lớp đất có đặc điểm là:      A. Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong đất.      B. Gồm những hạt có màu sắc loang lỗ và kích thước to nhỏ khác nhau. ...
ID câu hỏi: 28491| 2 tháng trước
In summary, for most visitors, the Japanese are (1)_______ and difficult to understand. The graceful act of bowing, is the traditional greeting. However, they have also adopted the western custom of...
ID câu hỏi: 28518| 2 tháng trước
Một người mang cam đi đổi lấy táo và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và một quả lê, 5 quả táo đổi được hai quả lê. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì được 17 quả táo và 13 quả lê. Hỏi...
ID câu hỏi: 29176| 2 tháng trước
Re write the sentences: 1) I don't know many English words -> I wish............................................. 2) I began learning English in 2012 -> I have...
ID câu hỏi: 29373| 2 tháng trước
vì sao Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về Đại La (Hà Nội)
ID câu hỏi: 29449| 2 tháng trước
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase for  each of the blanks Generation gap refers to the difference in the ways...
ID câu hỏi: 29672| 2 tháng trước
Tìm x (20 - x).5=15 Mong m.n giúp
ID câu hỏi: 29712| 2 tháng trước
Tìm hai từ đồng nghĩa với từ " yêu thương ”và đặt một câu vừa tìm được.
ID câu hỏi: 29772| 2 tháng trước
33. A mechanic will service our car tomorrow morning. => Our car_________________________ 
ID câu hỏi: 29815| 2 tháng trước
Thế nào là sông, hệ thống sông, lưu vực sông,lưu lượng và chế độ chảy của sông? Nêu các giá trị cua sông ngòi. Hồ là gì? Hãy phân loại hồ theo nguồn gốc hoàn thành
ID câu hỏi: 29970| 2 tháng trước
Vật phát ra âm to hơn khi nào? A. Khi vật dao động nhanh hơn. B. Khi tần số dao động lớn hơn. C. Khi vật dao động mạnh hơn. D. Khi tần số dao động nhỏ hơn
ID câu hỏi: 29987| 2 tháng trước
what do you do at Tet  A. make bah chung B .decorate the hous C.visit grandparents
ID câu hỏi: 30011| 2 tháng trước
Change into passive voice  1.They have just painted those posters -] Those posters....... 2.The builders were building a new bridge  -] A new bridge ......... 3. Ba is preparing a...
ID câu hỏi: 30021| 2 tháng trước
Viết một phóng sự ngắn mang tính chất thời sự.
ID câu hỏi: 30291| 2 tháng trước
Nêu cấu trúc và chức năng của lizôxôm.
ID câu hỏi: 30644| 2 tháng trước
Question 1.  Tet is a best time for Vietnamese people paying respects _______ their ancestors. A. for...
ID câu hỏi: 30717| 2 tháng trước
Những cây thuộc nhóm C3 là  :
ID câu hỏi: 30894| 2 tháng trước
Thế mạnh của lao động Việt Nam là: A. Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp. B. Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật. C. Chất lượng nguồn lao động đang được cải thiện. D. Cả A,...
ID câu hỏi: 31062| 2 tháng trước
Theo quy tắc Zai-xep, sản phẩm chính của phản ứng tách HCl ra khỏi phân tử 2-clobutan? A . But-2-en B . But-1-en.  C . But-1,3-đien.  D . But-1-in.
ID câu hỏi: 31094| 2 tháng trước
Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Nung NaHCO3 rắn. (2). Cho CaOCl2 vào dung dịch HCl đặc (3) Sục khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 dư (4) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 (5). Cho dung dịch KHSO4 vào...
ID câu hỏi: 31151| 2 tháng trước
It's not easy for some tenth-graders to get into high school.................... A.works                   B.routines     ...
ID câu hỏi: 31622| 2 tháng trước
viết mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp.kết bài mở rộng, kết bài không mở rộng về người thân trong gia đình
ID câu hỏi: 31691| 2 tháng trước
1.Most young students.................. interested in............. the Internet. (be /use) 2. i don't know how.... it. I.... it. (operate/ never try) 3. .................he ever............the...
ID câu hỏi: 31705| 2 tháng trước
Đặt 3 câu theo mẫu câu  Ai là gì ? Ai làm gì ? Ai thế nào ? về một người bạn thân nhất của em Người nào làm nhanh và đúng nhất mình sẽ tick 
ID câu hỏi: 31768| 2 tháng trước
Bài 10 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1) Một hình chữ nhật có các kích thước là $20 cm$ và $30 cm$. Người ta bớt mỗi kích thước của hình đó đi $x(cm)$ được hình chữ nhật mới có chu vi là $y (cm)$. Hãy lập...
ID câu hỏi: 31788| 2 tháng trước
Cho các chất sau đây : Cl2, Na2CO3, CO2, HC1, NaHCO3, H2SO4 loãng, NaCl, Ba(HCO3)2, NaHSO4, NH4Cl, MgCO3, SO2. Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng được với bao nhiêu chất ? A. 11 B. 12 C. 10 D. 9
ID câu hỏi: 31896| 2 tháng trước
tìm điều kiện xác định để biểu thức sau có nghĩa căn của cả x+3/7-x
ID câu hỏi: 32094| 2 tháng trước
Tiếng nào ko có âm đệm là âm u? a.quốc           b.thúy               ...
ID câu hỏi: 32124| 2 tháng trước
viết cảm nghĩ của em về bài thơ chú mèo đi học của tác giả Nguyễn Trọng Đại
ID câu hỏi: 32265| 2 tháng trước
Viết dạng quá khứ đơn và dạng quá khứ phân từ của các động từ sau: do, go,drive, hit, break, eat, be, find, fight, watch, close, see, meet, have, drink, lose, put,...
ID câu hỏi: 32369| 2 tháng trước
- Đỗ Phủ và Lý Bạch là 2 nhà thơ như thế nào? - Lý Bạch đc mệnh danh là gì?
ID câu hỏi: 32442| 2 tháng trước
Sưu tầm thêm những câu chuyện về các thần đồng hoặc nhà bác học nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam. (Truyện kể Thần đồng Việt Nam, Thần đồng âm...
ID câu hỏi: 32547| 2 tháng trước
Cho công thức đổi độ C sang độ F là F = \(\frac{9}{5}\)  C + 32. Hỏi khi nào thì độ C = độ F?
ID câu hỏi: 32645| 2 tháng trước
1,8 tạ = bao nhiêu kg
ID câu hỏi: 32697| 2 tháng trước
Có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng số viên bi là A. 3/10 B. 7/10 C. 3/7 D. 7/3
ID câu hỏi: 32709| 2 tháng trước
Bài 10 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1) Chứng minh: a) $(\sqrt{3}-1)^2=4-2\sqrt{3}$  ;                b) $\sqrt{4-2\sqrt{3}}-\sqrt{3}=-1$.
ID câu hỏi: 32727| 2 tháng trước
mọi người cho mình hình ảnh của anime cô gái ngồi cùng hoa mik cần gấp
ID câu hỏi: 32744| 2 tháng trước
Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường A. S, P,  Cl 2 ,   N 2 B. C, S,  Br 2 ,  Cl 2 C.  Cl 2 ,   H 2 ,   N 2 , O 2 D.  Br 2 ,   Cl 2 ,  ...
ID câu hỏi: 32850| 2 tháng trước
Thử tài tính toán nhé: Câu hỏi : Bố hơn con 24 tuổi , con sinh năm 2005 . Hỏi bo sinh năm nào ? , và hiện nay là bao nhiêu tuổi? Đáp án: A , Bố sinh năm 1198, và 36 tuổi. B , Bố sinh năm 1981 ,...
ID câu hỏi: 32901| 2 tháng trước
  Có những bazo sau: Fe(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, KOH, Cu(OH)2. Hãy cho biết những bazo nào: (Viết PTHH) a) Tác dụng với khí CO2 b) Tác dụng với dung dịch...
ID câu hỏi: 32943| 2 tháng trước
Viết 1 đoạn văn nghi luận suy nghĩ về tình mẫu tử dàn ý
ID câu hỏi: 33235| 2 tháng trước
Để lát nền một phòng học , người ta đã dùng hết 700 miếng gỗ hình chữ nhật có kích thước 10cm * 80cm.Hỏi a) Nền phòng học đó có diện tích bao nhiêu mét vuông ? b) Để lát hết nền phòng học thì cần...
ID câu hỏi: 33525| 2 tháng trước
Các bn ơi cho mik hỏi nick thi violympic của mình thông tin đăng nhập của mik đúng mik lưu lại luôn mà bây giờ vào ko ddc 
ID câu hỏi: 33559| 2 tháng trước
tại sao nền giáo dục thời trần nề nếp hơn thời lý
ID câu hỏi: 33701| 2 tháng trước
Cho dòng thơ: “(1)Than ôi! (2)Thời oanh liệt nay còn đâu?” (Thế Lữ) a. Xác định mục đích nói của câu nghi vấn trong...
ID câu hỏi: 33715| 2 tháng trước
Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2μC ngược chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là A. 2000 J. B. – 2000 J. C. 2 mJ. D. – 2 mJ.
ID câu hỏi: 33816| 2 tháng trước
Câu 1 : Tại sao nói hình ảnh chiếc xe không kính là một sáng tạo độc đáo của Phan Tiến Duật ? Vì sao tác giả không đặt  nhan đề bài thơ Tiểu đội xe đội xe không kính ? Ý nghĩa nhan đề bài...
ID câu hỏi: 33956| 2 tháng trước
Một đàn gà có 35 con gà trống và 5 con gà mái. Hỏi  số gà cả đàn số mấy lần số gà mái ?A.  9 lầnB.  6 lầnC.  7 lầnD.  8 lần
ID câu hỏi: 34216| 2 tháng trước
51.It’s been two years since I stopped doing competitive sports. → I haven’t _______________________________________________________. 52.I have never met such a beautiful girl before. → It...
ID câu hỏi: 34642| 2 tháng trước
11. At the station, we often see the sign “__________ for pickpockets!”. A. Watch on              B. Watch...
ID câu hỏi: 34766| 2 tháng trước
Để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ, biện pháp quan trọng hàng đầu là tăng cường: A. đội ngũ lao động lành nghề. B. các cơ sở năng lượng. C. hệ thống giao...
ID câu hỏi: 34949| 2 tháng trước
Kể câu chuyện " nhà vô địch " trong  SGK Tiếng việt lớp 5
ID câu hỏi: 34962| 2 tháng trước
Bài 2. (1 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) $10{{x}^{2}}\left( 2x-y \right)+6xy\left( y-2x \right);$ b) ${{x}^{2}}-2x+1-{{y}^{2}}$.
ID câu hỏi: 35067| 2 tháng trước
Past Perfect : Quá khứ hoàn thành + Giải Thích chi tiết 1. They ............ ( build ) the house before they ....... ( move ) to Ha Noi. 2. Her mother ........... that...
ID câu hỏi: 35140| 2 tháng trước
Hãy viết một câu chủ đề khác cho bài văn Những cánh buồm của nhà văn Băng Sơn .
ID câu hỏi: 35237| 2 tháng trước
Đề 1: I. Đọc thầm: Cây nhút nhát Bỗng dưng gió ào ào nổi lên. Có tiếng động gì lạ lắm. Những chiếc lá khô xào xạc....
ID câu hỏi: 35282| 2 tháng trước
một khung dây có điện tích 200 cm2 gồm 150 vòng dây đặt trong từ trường đều b= 0,05t . xác định từ thông qua các khung dây khi
ID câu hỏi: 35531| 2 tháng trước
Xác định địa hình nơi em sinh sống,dạng địa hình đó có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển nông nghiệp  (Tây Ninh)
ID câu hỏi: 35570| 2 tháng trước
sơ đồ tư duy sinh 11 từ bài 17 đến 47 
ID câu hỏi: 35760| 2 tháng trước
Hãy trình bày bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt
ID câu hỏi: 35781| 2 tháng trước
a) Hỏi công thức Vi-ét về phương trình bậc hai với hệ số thực có còn đúng cho phương trình bậc hai với hệ số phức không? Vì sao? b) Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 4 – i 4–i  và...
ID câu hỏi: 36168| 2 tháng trước
tìm 4 câu ví dụ về pháp so sánh , nhân hóa , điệp ngữ , hoán dụ 
ID câu hỏi: 36279| 2 tháng trước
dùng 1 ấm nhôm nặng 0,5kg để đun sôi 2 lít nước ở 30 độC nói trên (câu 1). tính nhiệt lượng cần truyền biết, biết nhiệt dung riêng cảu nước...
ID câu hỏi: 36294| 2 tháng trước
Trong văn bản "Ca Huế trên sông Hương" (Hà ánh minh),tại sao ta có thể nói:Nghe ca Huế là một thú tao nhã?
ID câu hỏi: 36437| 2 tháng trước
Hệ thống điện quốc gia thực hiện mấy quá trình? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
ID câu hỏi: 36569| 2 tháng trước
Hãy đọc câu văn viết về thể cáo của một bạn học sinh, rồi nhận xét xem bạn ấy dùng từ đã hoàn toàn chính xác chưa? Hãy chữa...
ID câu hỏi: 36628| 2 tháng trước
Touliver x Soobin Hoàng Sơn - Vài Lần Đón Đưa ( Cover ) - YouTube hay đấy
ID câu hỏi: 36773| 2 tháng trước
Bộ bài tây có 52 lá gồm 4 loại cơ rô bích chuồn mỗi loại 13 con . số cách lấy ra 13 lá sao cho luon có 4 loại bài và lá bích không quá 7 lá
ID câu hỏi: 36844| 2 tháng trước
''váy cưới ''đọc là gì  
ID câu hỏi: 36858| 2 tháng trước
pong trào Cần Vương bùng nổ và phát triển như thế nào? Vì sao chiếu Cần Vương được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ
ID câu hỏi: 37127| 2 tháng trước
tìm x biết a) 8/7 - 1/7 : (x/3 - 2) = -1 b) 5/8 +1/4 (2x - 1) = 5/4
ID câu hỏi: 37253| 2 tháng trước
Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào là đúng? a) Đường thẳng Δ là đường vuông góc chung của hai đường thẳng a và b nếu Δ ⊥a và Δ ⊥b. b) Gọi (P) là mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng a và b...
ID câu hỏi: 37335| 2 tháng trước
1/tuy không phải là 1 bài thơ Đường luật song Tĩnh dạ tứ cũng sử dụng phép đối. a/So sánh về mặt từ loại của các chữ tương ứng ở 2 câu cuối để bước đầu hiểu thế là phép đối b/Phân tích tác dụng của...
ID câu hỏi: 37394| 2 tháng trước
công thức hóa học của hợp chất tạo bởi K hóa trị (1) và nhóm(SO4)hóa trị (2) là : A.KSO4 B.K2SO4 C.K3SO D.K(SO4)2
ID câu hỏi: 37419| 2 tháng trước
hi nobody, nice to meet you   make friends with me
ID câu hỏi: 37493| 2 tháng trước
làm thế nào để phân biệt oxit axit và oxit bazơ vậy  ạ
ID câu hỏi: 37500| 2 tháng trước
so sánh : (-32)9  và (-18)13
ID câu hỏi: 37574| 2 tháng trước
vẽ bức tranh phong cảnh đẹp  
ID câu hỏi: 37593| 2 tháng trước
Có ai đã thuộc hết đề cương khoa sử địa lớp 5 chưa, chỉ mình cách học thuộc với
ID câu hỏi: 37848| 2 tháng trước
ai có đề  thi tháng lần 2 lớp 9 ko cho mik xin
ID câu hỏi: 38002| 2 tháng trước
Lập dàn ý chi tiết nài văn thuyết minh về chiếc bánh cáy                   Giúp mk vs mk đang cần. Cảm ơn nhìu :3333
ID câu hỏi: 38023| 2 tháng trước
Trong một hộp đựng một số quả bóng màu xanh và một số quả bóng màu đỏ có cùng kích thước. Lấy ngẫu nhiên 1 quả từ hộp, xem màu...
ID câu hỏi: 38123| 2 tháng trước
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp cùng pha A, B dao động với tần số f = 20 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B những khoảng 25 cm và 20 cm, sóng có biên độ cực...
ID câu hỏi: 38170| 2 tháng trước
Trên một hình vuông trang trí một hình hoa bốn cánh là bốn tam giác vuông bằng nhau.Cho biết hiệu số đo hai cạnh góc vuông OB và OI là 7 cm, tổng diện tích phần còn lại của hinh vuông là 140 cm2.tính...
ID câu hỏi: 38481| 2 tháng trước
I want to do something                              
ID câu hỏi: 38631| 2 tháng trước
Cầm thánh chỉ , bước vào hoàng cung , sấm chớp đùng đùng , sinh ra thái tử . Là cái gì , đi vào đâu ai trả lời đúng mink tick cho 9 tick
ID câu hỏi: 38705| 2 tháng trước
Trong các phương pháp nhân giống cây trồng dưới đây, phương pháp nào cho hiệu quả kinh tế cao nhất ? A. Giâm cành B. Chiết cành C. Ghép cây D. Nhân giống vô tính
ID câu hỏi: 38889| 2 tháng trước
từ quan tâm , ráo hoảnh , giận dử từ nào là tứ hán việt hay là tất cả đều là từ hán việt                              ...
ID câu hỏi: 39115| 2 tháng trước
Số gồm 20 đơn vị, 7 phần trăm  
ID câu hỏi: 39222| 2 tháng trước
Biết tổng các hệ số trong khai triển nhị thức Newton của  ( 5 x - 1 ) n  bằng 2 100 . Tìm hệ số của  x 3 . A. -161700 B. -19600 C. -20212500 D. -2450000
ID câu hỏi: 39272| 2 tháng trước
1,Đọc đoạn văn sau  Cái cò, cái vạc, cái nông sao mày dẫm lúa nhà nông hỡi cò? Không không tôi đứng trên bờ Mẹ con nhà vạc đổ ngờ cho tôi Chẳng tin ông đến mà coi Mẹ con nhà nó còn...
ID câu hỏi: 39450| 2 tháng trước
tìm danh từ những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ I-rơ pao chao mình rung động.
ID câu hỏi: 39499| 2 tháng trước
      CÓ CÂY MÀ CHẲNG CÓ CÀNH CÓ HAI THẰNG BÉ DẬP DỀNH HAI BÊN ?    ĐỐ CÁC BẠN LÀ CÂY GÌ?
ID câu hỏi: 39503| 2 tháng trước
Ngày nghỉ lễ con cun cút về với mẹ Người nô nức du xuân, mẹ lập cập trên đồng Ở giữa quê mà nhớ quê quá thể Mở ti vi. Lòng chộn rộn...
ID câu hỏi: 39658| 2 tháng trước
Hiền rủ Thuỷ đến nhà chị Huệ chơi nhân ngày sinh nhật của chị ấy. Thuỷ nói : “Cậu không biết là chị Huệ bị ốm à ? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết, tớ không đến nhà đâu...
ID câu hỏi: 39707| 2 tháng trước
1.Kathy:'' Thanks a lot for the lovely gift''-Jim''..................................'' A.You are welcome B.It's all right C.Please don't say so D.Thank you...
ID câu hỏi: 39712| 2 tháng trước
Tình cảm của nhân dân ta với Bác Hồ qua bài thơ "Viếng lăng Bác " của Viễn Phương .( văn nghị luận ) Mọi người giúp mình nhé mình cần gấp lắm
ID câu hỏi: 39757| 2 tháng trước
1/Một chiếc máy bay chở 500 viên gạch, một viên bị rơi ra ngoài. Hỏi trên máy bay còn lại bao nhiêu viên gạch? Đáp án: 2/Kể ra ba bước để cho một con voi vào một cái tủ lạnh? Đáp án: 3/Kể ra bốn...
ID câu hỏi: 39809| 2 tháng trước
xác định các loài động vật trong ao cá trong "Bản giao hưởng" trên cánh đồng vào ban đêm
ID câu hỏi: 39825| 2 tháng trước
1. Nêu đặc điểm của vecto động lượng? 2. Viết biểu thức tính độ lớn động lượng?Giải thích và nêu tên đơn vị của các đại lượng có mặt trong...
ID câu hỏi: 40041| 2 tháng trước
Tổng số tuổi hiện nay của bố, mẹ và con là 90 tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi của mỗi người là bao nhiêu? Biết rằng lúc đó tuổi mẹ bằng 4/5 tuổi bố, tuổi con bằng 3/10 tuổi bố.
ID câu hỏi: 40055| 2 tháng trước
có ai yeu tớ không ? tớ đẹp trai lắm nhiều gái theo nhung không thèm tớ đang có ngươì yêu tên hà có 3 đứa yêu nhưng chỉ yêu có một đứa thôi ! ai love you chịch
ID câu hỏi: 40079| 2 tháng trước
Bài 1: Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Bình lên kế hoạch tặng quà cho các em hoàn cảnh khó khăn. Bình...
ID câu hỏi: 40099| 2 tháng trước
Tại sao người già thường phải đeo kính lão ?  
ID câu hỏi: 40133| 2 tháng trước
Văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng kể về việc gì? Đoạn trích có những nhân vật nào? Ai là nhân vật chính? Nhan đề văn bản...
ID câu hỏi: 40224| 2 tháng trước
Tóm tắt chuyện "đất rừng phương nam" theo từng chương
ID câu hỏi: 40294| 2 tháng trước
X. Choose the sentence that has the same meaning as the first. 1. As soon as I receive my result, I will phone you. A. I will ring you the moment I receive my result. B. Sooner or later after I...
ID câu hỏi: 40313| 2 tháng trước
Đặt câu với cùng nghĩa với Linking verb và Adjective
ID câu hỏi: 40397| 2 tháng trước
Nhóm từ nào đồng nghĩa với từ ''hoà bình''?        a.bình yên,thái bình, thanh bình      b.thái bình,bình thản,yên tĩnh         c.thanh...
ID câu hỏi: 40490| 2 tháng trước
-Tại sao Trung Quốc lại được ví như cái bánh ngọt được các nước chia sẻ?
ID câu hỏi: 40580| 2 tháng trước
1.Bảng màu đen được gọi là bảng gì? 2.Mắt màu đen được gọi là mắt gì? 3.Ngựa màu đen được gọi là ngựa gì? 4.Mèo màu đen được gọi là mèo gì? 5.Chó...
ID câu hỏi: 40707| 2 tháng trước
Trong các từ in đậm sau đây, những từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ nhiều nghĩa? a) Đông: (1) Đông1 qua xuân tới, cây lại nở hoa. (2) Thịt để trong tủ lạnh nên đông2 lại cả rồi. (3) Mặt...
ID câu hỏi: 40989| 2 tháng trước
Hãy tả quê hương em bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 41136| 2 tháng trước
Ngày xưa ở quận Cao-bình có hai vợ chồng tuổi già mà chưa có con. Nhà họ nghèo hàng ngày phải lên rừng chặt những bó củi về đổi lấy gạo nuôi thân. Họ ham giúp người như đắp đường khơi cống, đỡ đần kẻ...
ID câu hỏi: 41239| 2 tháng trước
Định luật phản xạ ánh sáng “….góc phản xạ bằng góc tới”. Góc tới là: giúp mik vs mn mai mik thi rùi
ID câu hỏi: 41383| 2 tháng trước
Hãy viết một đoạn văn ngắn(từ 5-7 câu) nói về người có ý chí, nghị lực nên đã vượt qua thử thách đạt được thành công (có sử dụng từ đã học)
ID câu hỏi: 41389| 2 tháng trước
Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các chất sau : Na(I) và SO3 (II) giúp mình nha gấp lắm 5 người nhanh nhất(đúng nữa nha) mình tick cho
ID câu hỏi: 41692| 2 tháng trước
Để điều chế khí Cl2 trong phòng thí nghiệm, người ta dùng phản ứng sau: 2KMnO4 +16HCl -> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O. Để thu được 44,80 lít khí Cl2 (đktc)...
ID câu hỏi: 41757| 1 tháng trước
Các bước làm bài thuyết trình bằng tiếng anh chủ đề về các kì quan thế giới .
ID câu hỏi: 41845| 1 tháng trước
Quãng đường TP.HCM-Đà Lạt dài 290km. Lúc 6 giờ 5 phút, xe ô tô đi từ TP.HCM lên Đà Lạt với vận tốc 60 km/giờ. Đến 7 giờ 45 phút,...
ID câu hỏi: 42001| 1 tháng trước
Một người kéo đều một thùng nước có khối lượng 15 kg từ giếng sâu 8 m lên trong 10 s. Lấy g = 10 m/s2 . 1. Tính Công và công suất trung bình của người ấy. 2. Nếu người đó kéo thùng nước lên với gia...
ID câu hỏi: 42151| 1 tháng trước
Khi đã đến phần thực hành nói môn Ngữ Văn, M rất lo lắng, căng thẳng khi đứng trước các bạn trong lớp. a)Theo em, những nguyên nhân dẫn đến sự lo lắng,...
ID câu hỏi: 42175| 1 tháng trước
Tả thầy giáo 
ID câu hỏi: 42176| 1 tháng trước
Con gái à! Rồi sẽ có 1 người con trai khóc vì bạn, lo lắng cho bạn từng li từng tí. Luôn quan tâm, chăm sóc cho bạn, mặc kệ người ta...
ID câu hỏi: 42192| 1 tháng trước
cho tam giac DEF . DK la trung tuyen. lay diem H thuoc canh DF sao cho HF=2HD. goi N la giao diem EH va DK .C/m ND=N
ID câu hỏi: 42226| 1 tháng trước
Viết đoạn văn thuyết minh về loại hoa em thích lưu ý chỉ giới hạn trong 3 loại hoa: hoa hồng, hoa mai và hoa hướng dương trong đó sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc kép giúp mình với ạ
ID câu hỏi: 42474| 1 tháng trước
11. Ha Long Bay attracts more tourists since UNESCO's ________________ of this beautiful spot . ( recognize )  12. The pagoda is located in a rural_____________________. (set)  13....
ID câu hỏi: 42685| 1 tháng trước
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết gió mùa đông thổi vào nước ta theo hướng nào? A.  Tây Bắc B.  Đông Bắc C.  Tây Nam D.  Đông Nam
ID câu hỏi: 43053| 1 tháng trước
tìm x biết: 2x^2 - 1 = 49
ID câu hỏi: 43164| 1 tháng trước
21 yến =....kg 130 tạ=... kg 44 tấn =...kg
ID câu hỏi: 43200| 1 tháng trước
12  người   làm   xong   một   công   việc   trong  10  ngày .  Hỏi   muốn   làm   xong   công   việc   đó  ...
ID câu hỏi: 43300| 1 tháng trước
Tìm x : 9( x + 4 ) - 25 = 5.4
ID câu hỏi: 43515| 1 tháng trước
viết tiếp vào chỗ chấm khi chia một hiệu cho một số.................
ID câu hỏi: 43579| 1 tháng trước
Bằng cái hạt cây Ba gian nhà đầy còn tràn ra sân?
ID câu hỏi: 43584| 1 tháng trước
Kể tên một số loại cây sống ở sa mạc?
ID câu hỏi: 43878| 1 tháng trước
Ex2. Correct the mistakes 1.There are some milk in the fridge....
ID câu hỏi: 44043| 1 tháng trước
8. They’ll have to take the dog on holiday with them.             --> They can’t leave ........... 9. My aunt got heavily...
ID câu hỏi: 44055| 1 tháng trước
Find the mistake in each sentence and correct it. Example:  There is some wonderful camping sites in our area. (Có những điểm cắm trại tuyệt vời ở khu chúng...
ID câu hỏi: 44289| 1 tháng trước
EU chiếm tỉ trọng trong xuất khẩu của thế giới (năm 2004) là: A. 20% B. 30% C. 32,6% D. 37,7%
ID câu hỏi: 44608| 1 tháng trước
Nhận xét việc làm thể hiện ý thức độc lập tự chủ của Ngô quyền trong xây dựng đất nước nước? Ý nghĩa của việc làm đó?
ID câu hỏi: 44929| 1 tháng trước
5400m vuông =    ha được bao nhiêu thế, bằng 5,400 đúg ko?
ID câu hỏi: 45101| 1 tháng trước
Thay từ in nghiêng trong các dòng dưới đây bằng những từ ngữ cùng nghĩa, gần nghĩa: a. Cánh đồng rộng.    b. Bầu trời cao.        c. Dãy núi...
ID câu hỏi: 45409| 1 tháng trước
chia các từ sau thành 3 nhóm: danh từ, động từ, tính từ biết ơn, lòng biết ơn, ý nghĩa, vật chất, giải lao, hỏi, câu hỏi, điều, trao tặng, sự trao tặng, ngây ngô, nhỏ nhoi
ID câu hỏi: 45596| 1 tháng trước
Làm đất nhằm mục đích gì? Nêu tác dụng của công việc làm đất
ID câu hỏi: 45647| 1 tháng trước
x mũ 3 = 40 . Vậy x bằng bao nhiêu
ID câu hỏi: 45966| 1 tháng trước
Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn điện, bóng đèn sẽ phát sáng đồng thời nóng lên. Như vậy hai tác dụng của dòng điện cùng phát huy một lúc. Hỏi trong hai tác dụng trên tác dụng nào là quan...
ID câu hỏi: 45989| 1 tháng trước
các anh chị ơi giúp em với làm sao tả bài văn kể về buổi biểu diễn nghệ thuật mà em đã được xem em cần gấp
ID câu hỏi: 46020| 1 tháng trước
Có ai có sách bài tập tiếng anh Lưu Hoằng Trí không ? Giúp mình giải bài Test Yourself 2 (V, VI)
ID câu hỏi: 46084| 1 tháng trước
Tính tổng :S=1+a+\(a^2\) +......+\(a^n\) (đây là dạng tổng quát mình chưa hiểu rõ lắm nên giải kĩ giùm nha )
ID câu hỏi: 46096| 1 tháng trước
Chỉ là ra điểm giống và khác nhau giữa VĂN NGHỊ LUẬN CHỨNG MINH và VĂN NGHỊ LUẬN GIẢI THÍCH ( NGỮ VĂN 7)
ID câu hỏi: 46142| 1 tháng trước
cho Cu , CuO , Al(OH)3, CO2 , SO2, NaCO3, AgNO3, Fe2O3 a, những chất nào tác dụng với dd HCl  b, tác dụng với chất NaOH
ID câu hỏi: 46173| 1 tháng trước
Chất tác dụng được với dung dịch HCl và NaOH là A. CuSO4 B. Mg(OH)2 C. Al D. Fe Axit axetic không phản ứng được với chất nào sau đây A. NaCl B. Fe C. CaCO3 D....
ID câu hỏi: 46179| 1 tháng trước
Đồng hồ của Tí Quậy chạy chậm hơn so với đồng hồ chạy đúng là 10 phút mỗi giờ (Tức là đồng hồ chạy đúng chạy được 1 giờ thì đồng hồ của Tý chạy 50 phút thôi).. Trưa nay Tý chỉnh đồng hồ của Tý...
ID câu hỏi: 46181| 1 tháng trước
A- Make the tag questions 1.You’re going to school tomorrow, ____________? 2.Gary signed the petition, ___________________? 3.There’s an exam tomorrow, _________________? 4.Beverly will be attending...
ID câu hỏi: 46261| 1 tháng trước
Nhiệt phân CaCO3 ở 9000C thu được vôi sống và khí cacbon đioxit a) Nung 300kg CaCO3 thu được 134,4g CaO.Tính hiệu suất phản ứng xảy ra. b)Tính khối lượng CaO...
ID câu hỏi: 46343| 1 tháng trước
Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Phước Long đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ là gì? A.   Làm lung lay ý chí chiến đấu của quân đội Sài Gòn B.   Chứng tỏ sự lớn mạnh và khả năng...
ID câu hỏi: 46345| 1 tháng trước
trộn 200g dung dịch Na2CO3 13,25% vào 300g dung dịch BaCl2 20,8%  Tính nồng độ % của dung dịch sau khi phản ứng. Biết :   Na2CO3 + BaCl2 -> 2NaCl +...
ID câu hỏi: 46416| 1 tháng trước
(2012 x 99 - 1006 x 198) x 2013 mình bt bài này nè tính nhanh lắm khỏi cần lm ra Cách giải như sau    Ta thấy 2012 gấp 2 lần 10...
ID câu hỏi: 46568| 1 tháng trước
Năm 2015 dân số của Việt Nam là 91,9 triệu người, tốc độ gia tăng dân số tự nhiên là 1,0%, thì dân số Việt Nam năm 2016 là: A. 92,82 triệu người. B. 93,82 triệu người. C. 94,82 triệu người. D. 95,82...
ID câu hỏi: 46645| 1 tháng trước
Hãy viết tiếp đoạn miêu tả cho câu mở  đầu dưới đây: Tôi thích ngắm nhìn cây trong rừng, nghe tiếng các con vật trò chuyện với niềm yêu thích và sự say mê.... Giúp mình nhé!
ID câu hỏi: 46698| 1 tháng trước
Cho các dụng cụ sau: một sợi chỉ, một cây thước thẳng có độ chia nhỏ nhất là 0,1 mm, một quả bóng bàn. Em hãy đề xuất các đo chu vi, bán...
ID câu hỏi: 46842| 1 tháng trước
Ai có nick gunny vip k , ib nha
ID câu hỏi: 46853| 1 tháng trước
1> complete each sentence with one of these verbs in the correct form    Buy      chat       listen        read     ...
ID câu hỏi: 46954| 1 tháng trước
Tại sao muốn tan trong nước nhưng mỡ lại không tan trong nước?
ID câu hỏi: 47146| 1 tháng trước
Cho 19,1 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và NH2CH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?  A....
ID câu hỏi: 47173| 1 tháng trước
viết bài tập làm văn số 3 trong sgk văn lớp 6 tập một hộ mk với các bạn ơi, mk sắp kt rồi  
ID câu hỏi: 47271| 1 tháng trước
Hãy tả lại người em trong câu chuyện cây khế
ID câu hỏi: 47382| 1 tháng trước
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (P) y=x^2 và đường thẳng (d) y=x+2. a) vẽ parabol (P) và đường thẳng (d) trên cùng mặt phẳng toạ độ Oxy. b) Tìm toạ độ giao...
ID câu hỏi: 47438| 1 tháng trước
Hãy nêu những điểm khác biệt giữa quy trình nuôi gà thịt công nghiệp và gà thịt lông màu bán chăn thả.
ID câu hỏi: 47530| 1 tháng trước
Ai có link sách bài tập Solutions Grade 7 k ah nếu có thì cho mk xin link ah(mk đag cần gấp)
ID câu hỏi: 47539| 1 tháng trước
Viết mot bài văn phát biểu cảm nghĩ về bai thơ : " Bánh trôi nước " của Hồ Xuân Hương. Lưu ý: Tự làm và không sao chép hoặc dùng văn mẫu trong sách, trên internet.
ID câu hỏi: 47636| 1 tháng trước
mẹ bạn Mai tiết kiệm 15 triệu đồng theo hình thức có kỳ hạn 12 tháng hết thời hạn 12 tháng mẹ bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 1 605 000...
ID câu hỏi: 47724| 1 tháng trước
cho lục giác đều ABCDEF có tâm O . chứng minh rằng : a,...
ID câu hỏi: 47833| 1 tháng trước
1 tính nhẩm theo mẫu  mẫu : 98+ 47          98+2+47=147 2997+113  ;  199+56  ;  121-98  ;  286-99  ;  213-997 ;   16.5...
ID câu hỏi: 47846| 1 tháng trước
cho tam giác ABC Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 1/3 AB. tính diện tích tam giác AMC biết diện tích tam giác ABC bằng 125 cm vuông SOS
ID câu hỏi: 47941| 1 tháng trước
Viết đoạn văn giới thiệu bản thân mình bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 48074| 1 tháng trước
hãy tìm 10 vật liệu làm từ : kim loại,gỗ,thuỷ tinh,nhựa mọi người giúp mik với nha
ID câu hỏi: 48147| 1 tháng trước
Các bạn ơi, GDCD 7 Bài 15: BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA BÀI TẬP: d)Em hãy tìm hiểu và trình bày tóm tắt về một vài loại di sản...
ID câu hỏi: 48155| 1 tháng trước
Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi: Người mẹ 1. Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi con. Suốt mấy đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã bắt nó đi.    ...
ID câu hỏi: 48217| 1 tháng trước
\(|^{x+my=m^2-m+3}_{mx+y=2m-3}\)   tìm m để hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (x;y)sao cho x+y=3
ID câu hỏi: 48419| 1 tháng trước
  II. Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first, using the structure noun +noun. 1. The manager said that the sale would last for two days. ->The manager said...
ID câu hỏi: 48522| 1 tháng trước
A cyclone is a storm with heavy rain and violent winds. The winds can reach a speed of over 200 kilometers per hour; therefore, they usually cause a lot of damage. They also cause very rough seas....
ID câu hỏi: 48523| 1 tháng trước
Phân biệt hai thể loại báo chí: bản tin và phóng sự.
ID câu hỏi: 48546| 1 tháng trước
1. “  Don’t open the door now”.  She said to us.    -> She asked us...
ID câu hỏi: 48675| 1 tháng trước
Các bạn Giúp mình Viết một đoạn văn tả về con chim vành khuyên Mong được mọi người giúp đỡ MÌnh đam mê văn lắm Cảm ơn
ID câu hỏi: 48719| 1 tháng trước
Trong bài thơ Quê hương của nhà thơ Tế Hanh, hai câu thơ “Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng/ Cả thân hình nồng thở vị xa xăm” đã để lại ấn tượng sâu đậm trong ta. Vẻ đẹp của người dân chài lưới...
ID câu hỏi: 48845| 1 tháng trước
Bài ca dao 1: " Công cha như núi ngất trời Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông Núi cao biển rộng mênh mông, Cù lào...
ID câu hỏi: 48958| 1 tháng trước
Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ?
ID câu hỏi: 49036| 1 tháng trước
Viết phương trình đường thẳng đi qua A (2;2) và cắt Ox, Oy tại M, N sao cho tam giác OMN có diện tích bằng 9
ID câu hỏi: 49041| 1 tháng trước
Đặt 5 câu đơn, 5 câu phức ( phân tích cấu tạo )                                          CÁC...
ID câu hỏi: 49083| 1 tháng trước
Hoa was absent from class yesterday because she had a bad cold    => Why..... Her neighbor gave her a nice dress => What...... What is your son's weight ? => How They can...
ID câu hỏi: 49180| 1 tháng trước
Đặt một câu giới thiệu bạn tên gì :
ID câu hỏi: 49305| 1 tháng trước
Documentaries are more boring than comedies.(funny) => The sky today is darker than that yesterday.(clear) =>
ID câu hỏi: 49308| 1 tháng trước
Chia động từ trong ngoặc She ……………….(to be) at the airport if she………………. (to read) the message carefully. Lucy………………. (not/to hurt) her foot if she………………. (not/to drop) the old box on it. I suggest...
ID câu hỏi: 49383| 1 tháng trước
 Đun hỗn hợp etylen glicol và axit cacboxylic X (phân tử chỉ có nhóm -COOH) với xúc tác H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ, trong đó...
ID câu hỏi: 49719| 1 tháng trước
Vẽ bản đồ từ nhà đến trường tiếng anh  và thuyết trình lại
ID câu hỏi: 49764| 1 tháng trước
1 You'd better not touch that switch If I _____________________________ 2 I'd rather you didn't smoke here. Would you mind _____________________
ID câu hỏi: 49874| 1 tháng trước
Work in pairs. Ask and answer about a shopping centre, a supermarket, or an open-air market in your area. Take notes of your partner’s answers and report them to the class. You can use the...
ID câu hỏi: 49925| 1 tháng trước
soan bài " đồng tiền vạn lịch" giúp mình
ID câu hỏi: 50103| 1 tháng trước
1.        Please take care………….her because she is too young. 2.        Write your name………………the top of the...
ID câu hỏi: 50127| 1 tháng trước
❤️こんににちは❤️ Hôm nay mk xin tổ chức 1 cuộc thi nho nhỏ nha! Cuộc thi gồm 3 round:
ID câu hỏi: 50146| 1 tháng trước
Có 5 chất rắn: BaCl2, Na2SO4, CaCO3, Na2CO3, CaSO4.2H2O đựng trong mỗi lọ riêng biệt. Hãy tự chọn 2 chất dùng làm thuốc thử để nhận biết các chất rắn đựng trong mỗi lọ.
ID câu hỏi: 50210| 1 tháng trước
chép lại bài tuổi hồng vs các kí hiệu
ID câu hỏi: 50242| 1 tháng trước
Có ai học trường THCS Hiệp Phước hông Cho mình Đề thi an toàn giao thông với
ID câu hỏi: 50349| 1 tháng trước
Tính bằng cách hợp lí a.-215-358+215+(-42) b.13.(23+22)-3.(17+28)
ID câu hỏi: 50367| 1 tháng trước
Có hai bóng đèn 110V-75W và 110V-25W:   a, So sánh điện trở của hai bóng đèn   b, Mắc nối tiếp hai bóng đèn vào mạng điện 220V thì đèn nào sáng hơn Vì sao   c, Mắc song song hai bóng...
ID câu hỏi: 50687| 1 tháng trước
Mối quan hệ giữa độ tan và nồng độ phần trăm?
ID câu hỏi: 50728| 1 tháng trước
Bài 5: Tìm x biết a) x – 2,34 = 4,78 b) x – 5,6 = 4,78 c) x – 2,37 = 9,48
ID câu hỏi: 50810| 1 tháng trước
1.Xếp các từ ghép vào bảng cho phù hợp: -Hoa quả,xe máy, núi rừng, hoa hồng, làng mạc, nhà cửa,sách vở, cây tre,con trâu, quần áo. +từ ghép tổng hợp:............. +từ ghép phân loại:.....
ID câu hỏi: 50930| 1 tháng trước
Viết lại câu: 1. She doesn’t have enough money, so she can’t buy this car. -> If...
ID câu hỏi: 50998| 1 tháng trước
Một cây bèo hoa dâu. CỨ ngáy sao nở gấp đôi ngày trước và sau 30 ngày thì nở kons mặt ao. Hỏi 4 cây bèo như thế nở sau bao nhiêu ngày sẽ kín mặt ao
ID câu hỏi: 51048| 1 tháng trước
các bác ơi ai ib câu đố hài hước và troll ng có đáp án ko để mai mk còn tổ chức câu đố cho lớp thay trò chơi để thầy cô dự h câu nào khắm bựa troll người ý (có thể câu hỏi mà tl khiến ngta phải cười...
ID câu hỏi: 51215| 1 tháng trước
dịch tên tiếng anh sang tiếng việt : my name't bách : what color do you like ?  :
ID câu hỏi: 51219| 1 tháng trước
Năm 2005 là năm Ất Dậu . Hỏi Năm Ất Dậu liền sau nó là năm nào  ?  Giúp mk nhanh nha ^^
ID câu hỏi: 51230| 1 tháng trước
bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh ngữ văn lớp 7 các bạn viết đề nào vậy?
ID câu hỏi: 51232| 1 tháng trước
nêu tác dụng của BPNT hoán dụ trong câu thơ sau :       Vòng tay ôm cặp hiền ngoan    em ôm tuổi mộng bước ngang dòng đời...
ID câu hỏi: 51233| 1 tháng trước
thưch hành phân tích một khẩu phần ăn cho trước bảng 37.2
ID câu hỏi: 51278| 1 tháng trước
ôn tập giữa kì 1
ID câu hỏi: 51387| 1 tháng trước
a/ Trình bày những việc làm của nhà Trần để phục hồi và phát triển kinh tế . Em có nhận xét gì về chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà Trẩn? b/ giải thích lí do nhà Trần chăm lo việc đắp đê c/...
ID câu hỏi: 51398| 1 tháng trước
Chia dạng đúng của động từ: 1: Why(wear)________that thin dress? You(freeze)________to death in this cold wind! 2:I don't know what your father(say)______when he(see)_______what a mess your...
ID câu hỏi: 51416| 1 tháng trước
thuyết minh khu chứng tích sơn mỹ ở quảng ngãi mik cần gấp!!
ID câu hỏi: 51605| 1 tháng trước
Dolphins can’t live in ___________ water, but a lot of the sea is polluted.
ID câu hỏi: 51712| 1 tháng trước
trong cuộc thi đố vui để học về an toàn giao thông nếu trả lời đúng một câu tính 10 điểm trả lời sai trừ 15 điểm . Kết quả bạn Huy trả lời hết 20 câu hỏi , đạt được 50 điểm . Hỏi bạn Huy sai bao...
ID câu hỏi: 51808| 1 tháng trước
Viết về 1 bộ phim mà em yêu thích ( bằng tiếng anh )  WHITE ABOUT YOUR FAVOURITE FILM 
ID câu hỏi: 51893| 1 tháng trước
câu 1 : qua truyện Thánh Gióng,tác giả dân gian muốn nói lên điều gì ? câu 2 : nêu ý nghĩa các chi tiết kì ảo : Tiếng đàn thần và niêu cơm thần trong truyện cổ tích Thạch Sanh câu 3 : trong những...
ID câu hỏi: 51894| 1 tháng trước
Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai(hình 4.3)và hoàn thiện bảng 4.2
ID câu hỏi: 51922| 1 tháng trước
1.Đường tròn lượng giác là đường tròn định hướng tâm O có bán kính bằng bao nhiêu? 2.tan(- pi/3) bằng bao nhiêu? Giải chi tiết giùm mình với
ID câu hỏi: 51925| 1 tháng trước
Câu 1: Anh trai của cháu gái gọi bạn bằng cô là gì của bạn? Câu 2: Trung bình, một người đàn ông có bao nhiêu sinh nhật? Câu 3: Một số tháng trong năm có ngày 31. Vậy, bao nhiêu tháng có ngày...
ID câu hỏi: 51962| 1 tháng trước
82-(45-18)-55 tính bằng cách hợp lí
ID câu hỏi: 52070| 1 tháng trước
Tại sao tác giả cho rằng thuế máu là thứ thuế dã man nhất trong văn bản “Thuế máu”?
ID câu hỏi: 52461| 1 tháng trước
viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh bếp lửa trong bài thơ(k tham khảo nha,tự làm giúp mình)
ID câu hỏi: 52550| 1 tháng trước
II. Choose the correct answer to complete each sentence. 1. Please let me _______you with this heavy bag. A. help B. to help C. helping D. helps 2. The exam was much _______we had expected. A....
ID câu hỏi: 52570| 1 tháng trước
Cho 16,64 gam hỗn hợp gồm FeO,Fe2O3,Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y, cô cạn y thu được m gam...
ID câu hỏi: 52579| 1 tháng trước
1.We've arranged to meet you at 8a.m tomorrow. A.We're meeting you at 8a.m tomorrow. B.We've met you at 8a.m tomorrow C.We were going to meet you at 8a.m tomorrow D.We meet you at 8a.m...
ID câu hỏi: 52687| 1 tháng trước
1Tìm từ không cùng loại: 1.laughed. 2.watched. 3.played. 4.cooked Have. Took. Went swam visited. needed. Wanted. stopped am. Is. Were. are underground. go shopping. Motorbike. Taxi
ID câu hỏi: 52950| 1 tháng trước
Tác dụng nào dưới đây không phải vai trò sinh lý của auxin A. Kích thích giãn dài tế bào B. Kích thích sự ra hoa C. Kích thích ra rễ ở cành giâm D. Kích thích sự ra quả và tạo quả không hạt
ID câu hỏi: 53052| 1 tháng trước
Rừng Tai -  ga ở đâu
ID câu hỏi: 53174| 1 tháng trước
khi nào có công cơ học công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào?  Viết công thức vào nêu rõ ý nghĩa, đơn vị các...
ID câu hỏi: 53421| 1 tháng trước
viết bài văn nghị luận về vấn đề Không thầy đố mày làm nên và Học thầy chẳng tày học bạn, câu nào là chân lí theo...
ID câu hỏi: 53496| 1 tháng trước
Một cửa hàng bán một chiếc ti vi với giá 3 500000 đồng, như vậy cửa hàng lãi 12% so với giá vốn.hỏi giá vốn của chiếc ti vi đó là bao nhiêu tiền 
ID câu hỏi: 53833| 1 tháng trước
Tìm miền xác định của hàm số  y   = log 1 - 5 x 2 - x A.  D = - ∞ ; 1 5 ∪ 2 ; + ∞ B.  D = - ∞ ; 2 ∪ 1 5 ; + ∞ C.  D = ( - ∞ ; 2 ]   ∪   [ 1 5 ; + ∞ )   D. D...
ID câu hỏi: 53848| 1 tháng trước
the sum of two consecutive even number is 850 smaller number is ........? các bạn giải hộ mình trong thời gian nhanh nhất nhé.
ID câu hỏi: 53901| 1 tháng trước
Tìm ƯCLN của 32 và 144    
ID câu hỏi: 53938| 1 tháng trước
Lập dàn ý chi tiết. Đề bài: Cảm nghĩ về mẹ
ID câu hỏi: 54055| 1 tháng trước
cho tam giác ABC đường trung tuyến AM gọi E là trung điểm của AB điểm đối xứng với M qua E a, chưng minh các tứ giác ACMD, ADBM là hình bình...
ID câu hỏi: 54162| 1 tháng trước
Thầy, cô giáo đã dựng sẵn 3 bảng: SÁCH, NGƯỜI ĐỌC, MƯỢN TRẢ cùng một vài biểu mẫu trong CSDL Thư viện (tạo bằng Access). Em hãy sử dụng biểu mẫu NHẬP...
ID câu hỏi: 54347| 1 tháng trước
Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu) Before Tet, people often give _____ to show their love and respect. A. firecrackers  B....
ID câu hỏi: 54399| 1 tháng trước
viết một đoạn văn nói về cách làm bánh xèo hoặc cơm gà bằng tiếng anh  giúp mik với
ID câu hỏi: 54404| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn khoảng 15 câu miêu tả ông tiên (ông bụt) trong tưởng tượng của em. (Gạch chân vào câu chứa biện pháp tu từ so sánh và từ láy trong đoạn văn, chú thích rõ)
ID câu hỏi: 54599| 1 tháng trước
cu shin chết lúc mấy tuổi
ID câu hỏi: 54667| 1 tháng trước
lập dàn ý tả mẹ em khi đang nấu cơm . 
ID câu hỏi: 54687| 1 tháng trước
Khoáng sản có trữ lượng lớn nhất Nhật Bản là A. than đá và đồng B. dầu mỏ và khí tự nhiên C. chì và kẽm D. kim loại hỗn hợp
ID câu hỏi: 54860| 1 tháng trước
Câu 1: Công thức hóa học nào sau đây viết đúng? A. Na2O3 B. CuCl3 C. Ba(NO3) D. K2O Câu 2: Cho dãy các công thức hóa học sau:...
ID câu hỏi: 54878| 1 tháng trước
Don’t miss the opening ceremony of the festival. * 4 điểm A. Let’s miss the opening ceremony of the festival. B. Do not remember the opening ceremony of the festival. C. Forget...
ID câu hỏi: 55119| 1 tháng trước
Khi tham gia hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ, bà con phải giải quyết những mối quan hệ kinh tế nào? 
ID câu hỏi: 55251| 1 tháng trước
tệp tin là gì ?  
ID câu hỏi: 55297| 1 tháng trước
1. A.Finish B.Start C.listen D.homework
ID câu hỏi: 55336| 1 tháng trước
Nhắc lại rằng, độ pH của một dung dịch được tính theo công thức \(pH =  - \log \left[ {{H^ + }} \right]\), trong đó [H+] là nồng độ H+ của dung dịch đó...
ID câu hỏi: 55515| 1 tháng trước
Gấp ạ I. Đọc hiểu( 3 điểm): Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Tôi trở về ngôi nhà chênh vênh giữa đồi vải thiều này lắng...
ID câu hỏi: 55757| 1 tháng trước
giúp mình vs nhé mọi người :)) Hhh English is one of the most popular langues in the world. It comes second inthe number of speakers after Chinese. In Viet Nam, more and more...
ID câu hỏi: 56045| 1 tháng trước
Sông Bach Đằng Bến Nhà Rồng Cây đa Tân Trào Các địa danh đó liên quan đến những sự kiện nào của đất nước ta
ID câu hỏi: 56640| 4 tuần trước
do you love me?????????????
ID câu hỏi: 56664| 4 tuần trước
7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế có khối lượng xi măng là bao nhiêu kg?
ID câu hỏi: 56679| 4 tuần trước
Cho tam giác MNP cân tại M, điểm Q nằm giữa M và N, lấy điểm E nằm giữa M và P sao cho MQ=PE. Từ Q, kẻ đường thẳng song song MP cách NP ở E. CM rằng a) tứ...
ID câu hỏi: 56906| 4 tuần trước
nguyên tố nào ko có electron  
ID câu hỏi: 56977| 4 tuần trước
20 câu ca dao, tục ngữ về tỉnh Hậu Giang (mang tên riêng, nói về sản vật, di tích, thắng cảnh, danh nhân, sự tích, từ ngữ địa phương,...)            Giúp mình với.
ID câu hỏi: 57517| 3 tuần trước
Hãy để ảnh một nhân vật anime mà bạn yêu thích? Ảnh hay tranh đều được
ID câu hỏi: 57710| 3 tuần trước
Thể loại văn "Tấu", "Hịch", "Chiếu" là gì? 3 thể loại văn đó có điểm gì giống nhau không? Nếu có hãy giải...
ID câu hỏi: 57952| 1 tuần trước
Em hãy viết về Thanh Hóa thời kỳ Bắc Thuộc  
ID câu hỏi: 58076| 1 tuần trước

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m,chiều rộng 15m. Ở giữa khu vườn người ta xây một bồn hoa hình thoi có độ dài hai đường chéo là 50dm và 30dm. Tính diện tích phần còn lại của khu vườn

ID câu hỏi: 58107| 1 tuần trước
Câu 5. (3,0 điểm) Vẽ xay khác góc bẹt. Trên tia Ax lấy điểm B, trên tia Ay lấy điểm C sao cho AB = AC Tia phân giác của xay cất đoạn thẳng BC tại M. a) Chứng minh: tam giac ABC cân tại A và ABC = ACB...
ID câu hỏi: 58226| 1 tuần trước
Cho hình thang ABCD (AB//CD). Qua D kẻ đường thẳng // với BC, cắt AB ở E, qua C kẻ đường thẳng // với AD cắt AB ở F. CF và DE cắt BD và AC lần lượt ở M và N. Từ F và...
ID câu hỏi: 58290| 1 tuần trước
Cơ năng là một đại lượng A. Luôn luôn đúng. B. Luôn luôn dương hoặc bằng không. C. Có thê dương hoặc bằng không. D. Luôn luôn khác không.
ID câu hỏi: 58386| 1 tuần trước
Biểu diễn l ực kéo F có phương xiên hợp với phương ngang góc 450, chiều hướng xuống sang phải, độ lớn 90N ( tỉ xích tùy chọn) (giúp mình với ạ,...
ID câu hỏi: 58463| 1 tuần trước
gần tết, bác phúc có căn phòng hình chữ nhật cần thay đổi gạch lát nền. Biết căn phòng có chiều dài là 8m, chiều rộng là...
ID câu hỏi: 58464| 1 tuần trước
trong một cuộc tranh giải vô địch về bóng đá có 20 đội tham gia. Số nhỏ nhất các trận đấu là bao nhiêu để trong 3 đội bất kì luôn...
ID câu hỏi: 58795| 6 ngày trước
1 . Next year we'll probably hear a lot more about environmental pollution.(Likely) ⇒ In the next few years we'll .................... a lot more about environmental pollution 2.My...
ID câu hỏi: 58861| 6 ngày trước
hãy tả lại một cơn mưa mùa hạ giúp mình với!!!
ID câu hỏi: 58898| 5 ngày trước
Một chiếc thuyền đi từ A đến B có vận tốc đối với nước là v1=5km/h. Cùng lúc đó có một ca nô đi từ B về A có vận tốc đối với nước là 2...
ID câu hỏi: 58985| 5 ngày trước
Một xe máy đi từ TP về quê với vận tốc 45km/giờ. Sau 2 giờ, xe máy về đến quê lúc 10 giờ. Tính : a/Xe máy khởi hành lúc mấy giờ? (Biết dọc...
ID câu hỏi: 59007| 5 ngày trước
cách tính delta của các phương trình dạng x2+(2-m)x+m-2=0
ID câu hỏi: 59042| 5 ngày trước
Bài 1 : Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 18cm, vật sáng AB = 3cm đặt vuông góc với trục chính xy của thấu kính  ( A Î xy )...
ID câu hỏi: 59127| 5 ngày trước
cho tam giác abc vuông tại a biết ab=6cm và ac=8cm trên ac lấy một điểm bất kì và vẽ đường tròn đường kính mc nối b và m cắt đường...
ID câu hỏi: 59248| 4 ngày trước
Bác An đóng  một cái thùng đựng đồ dùng hình hộp chữ nhật bằng gỗ có chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm và chiều cao 25cm . Bác...
ID câu hỏi: 59250| 4 ngày trước
Trong mỗi trường hợp sau: Đèn điện sáng, nấu thức ăn trên bếp ga, phơi khô áo quần dưới ánh nắng Mặt trời, lướt ván trên mặt biển, gió thổi...
ID câu hỏi: 59309| 4 ngày trước
Một chợ dân sinh chuẩn bị được đưa vào hoạt động. Nếu mỗi gian hàng của chợ này cho thuê với mức giá 31 triệu đồng/năm (đã bao gồm phí duy...
ID câu hỏi: 59400| 4 ngày trước
Tôi có một người bạn là nữ,chúng tôi chơi với nhau được 1 năm.Bạn ấy giỏi tôi hay hỏi bạn ấy bài tập và bạn ấy cũng đến chỗ tôi xin...
ID câu hỏi: 59461| 3 ngày trước
Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 12 m chiều rộng 3/4 chiều dài người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4 dm để...
ID câu hỏi: 59499| 3 ngày trước
Lập dàn ý cho các đề tài sau: Đề 1: Viết bài văn miêu tả khu phố hoặc thôn xóm vào một buổi sớm mùa đông mưa phùn...
ID câu hỏi: 59614| 3 ngày trước
Lớp 7A có 36 học sinh. Cuối kì 2 được xấp thành ba loại : giỏi khá trung bình( không tính học sinh yếu kém). Số học sinh giởi chiếm 1/4 số học...
ID câu hỏi: 59669| 3 ngày trước
Thông điệp của bài thơ Người Đi Tìm Hình Của Nước 
ID câu hỏi: 59734| 3 ngày trước
Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ). Tia phân giác của góc A cắt BC tại D . Qua D kẻ đường tjawngr vuông góc với BC , cắt AC tại E . Trên AB...
ID câu hỏi: 59771| 2 ngày trước
Vẽ sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản và cho biết chức năng của từng thành phần.
ID câu hỏi: 59954| 2 ngày trước
viết dùm tớ 1 bài topic với ạ đề :a city you like                                   mik cảm...
ID câu hỏi: 60177| 1 ngày trước
Đánh giá công lao của Trần Quốc Tuấn. Ba lần kháng chiến chống quân Nguyên để lại bài học gì cho...
ID câu hỏi: 60422| 12 giờ trước
xác định đầu vào ,đầu ra và trình bày thuật toán bằng sơ đồ khối a. tính tổng của 2 số a và b b.tính trung bình cộng của hai số...
0.50355 sec| 3780.547 kb