Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(7)
GDCD(7)
Hóa học(62)
Lịch sử(23)
Ngữ văn(183)
Nhạc họa(5)
Sinh học(15)
Tiếng anh(133)
Tin học(13)
Toán học(156)
Vật lý(33)
Địa lý(18)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2563| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2567| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2762| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2808| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2927| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2931| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2933| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2938| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2953| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2992| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3026| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3034| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3221| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3249| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3294| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3324| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3350| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3361| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3366| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3390| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3397| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3509| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3801| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3963| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4196| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4349| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5443| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5769| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5947| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6059| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6092| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6363| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6440| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10477| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10797| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10896| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10986| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10991| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11002| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11081| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11104| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11130| 3 tháng trước
Câu cảm (câu cảm thán) là câu dùng để bộc lộ cảm xúc (vui mừng, thán phục, đau xót, ngạc nhiên,..) của người nói . Câu cảm thán là một trong bốn kiểu câu: Cầu cầu khiến, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh,...
ID câu hỏi: 11140| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11164| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11232| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11245| 3 tháng trước

(x - 3 )2 = 16

=> (x - 3 )2 = 42

=> x - 3 = 4

=> x = 4 + 3 

x = 7

ID câu hỏi: 11266| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11370| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11413| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11565| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11575| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11586| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11618| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11621| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11638| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11652| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11682| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11695| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11707| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11753| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11782| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11830| 3 tháng trước

4The permit is not valid after the end of this month.

5To the best of my knowledge, there’s no reason for Linda to be so unhappy.

ID câu hỏi: 11832| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11857| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11865| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11869| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11920| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11943| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11973| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11982| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12052| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12053| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12073| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12095| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12159| 3 tháng trước

1 magically

2 wisdom

3 married

4 application

5 foolish

6 beautifully

7 arrival

8 parking

9 grocery

10 nearest

11 exchange

12...

ID câu hỏi: 12167| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12174| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12285| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12327| 3 tháng trước

THAM KHẢO!

Theo em thì việc Lan ngưỡng mộ bác là không sai, nhưng việc Lan hiểu về nghề ngân hàng là không phải lao động vất...

ID câu hỏi: 12342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12414| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12475| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12507| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12533| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12579| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12650| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12652| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12680| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12690| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12710| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12749| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12912| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12927| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12930| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12981| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13102| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13118| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13151| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13179| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13189| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13208| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13237| 3 tháng trước

Khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn

ID câu hỏi: 13276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13299| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13352| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13353| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13447| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13466| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13470| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13482| 3 tháng trước

1. Nội dung chính: 

- Dòng hồi ức của nhà thơ về vầng trăng.

- Miêu tả dáng vẻ của "trăng" và thể hiện tình cảm của...

ID câu hỏi: 13499| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13524| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13548| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13588| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13614| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13649| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13660| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13686| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13752| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13791| 3 tháng trước

Ta có: \(x^2+\dfrac{v^2}{w^2}=A^2\)

\(\Rightarrow A^2=0,24^2+\dfrac{2,8^2}{40^2}=\dfrac{1}{16}\\ \Rightarrow A=0,25\left(m\right)=25cm\)

ID câu hỏi: 13799| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13875| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13886| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13901| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13915| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14036| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14061| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14064| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14097| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14136| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14175| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14186| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14211| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14219| 3 tháng trước

ZnO - kẽm Oxit 
KHSO4 - kali hidrosunfat 
Mg(OH)2 - magie hidroxit 
H3PO4 - axit photphoric 
CaO - canxi oxit 
HCl - axit clohidric 
BaSO4 -...

ID câu hỏi: 14254| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14296| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14323| 3 tháng trước

We eat lunch at lunch time in the school canteen 

ID câu hỏi: 14339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14435| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14486| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14527| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14550| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14588| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14748| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14824| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14856| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14903| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14930| 3 tháng trước

Tham Khảo Câu a và b

Bối cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa

Bà Triệu có tên thật là Triệu Thị Trinh, là...

ID câu hỏi: 14952| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14975| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15090| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15092| 3 tháng trước

Ptr dao động của vật: \(x=Acos\left(\omega t+\varphi\right)\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}x=-2\left(cm\right)\\v=1...

ID câu hỏi: 15137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15186| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15235| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15302| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15334| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15360| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15381| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15543| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15574| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15590| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15751| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15780| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15801| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15894| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15905| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15908| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15914| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16026| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16068| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16089| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16144| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16153| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16162| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16199| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16219| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16263| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16272| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16274| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16361| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16368| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16383| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16386| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16422| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16435| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16447| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16458| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16472| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16473| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16502| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16525| 3 tháng trước

-có kết tủa màu trắng :NaCl

-có kết tảu màu vàng nhạt :NaBr

-có kết tủa màu vàng đậm...

ID câu hỏi: 16539| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16543| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16546| 3 tháng trước

Theo em thì Thạch Sanh vừa là nhân vật chính và vừa là nhân vật trung tâm bởi ngay từ nhan đề đã là tên nhân vật...

ID câu hỏi: 16592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16597| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16619| 3 tháng trước
Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều biến thiên tuần hoàn và cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian, những thay đổi này thường tuần hoàn theo một chu kỳ nhất định .
ID câu hỏi: 16630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16705| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16738| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16751| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16791| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16819| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16845| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16854| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16856| 3 tháng trước

giả sử nếu mai chỉ mua mình 35 quyển sách thì số tiền mai phải trả là :

12000 x35 = 420000(đồng )

số tiền dôi ra là :

420000- 25500...

ID câu hỏi: 16879| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16912| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16941| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16942| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16948| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17002| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17043| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17090| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17097| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17105| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17114| 3 tháng trước

Người phụ nữ Việt Nam từ xưa đã trở thành một đề tài không thể thiếu trong văn chương cả trong cổ đại và hiện đại, đặc biệt trong văn chương hiện đại,...

ID câu hỏi: 17136| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17145| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17169| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17171| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17275| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17308| 3 tháng trước

Van Phuc Silk Village

During their stay in Hanoi, most tourists insist on a trip to Van Phuc Silk Village, the famous silk village of Hanoi to contemplate the genuine traditional...

ID câu hỏi: 17315| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17326| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17435| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17453| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17476| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17505| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17521| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17529| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17584| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17602| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17619| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17633| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17681| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17707| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17719| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17727| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17866| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17869| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17978| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18062| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18142| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18143| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18180| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18220| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18231| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18261| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18361| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18370| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18449| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18455| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18548| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18673| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18692| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18710| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18775| 3 tháng trước

Thân nó là Chủ ngữ 1 - Xù xì, gai góc, mốc meo là Vị ngữ 1
Lá là Chử ngữ 2 - (thì) xanh mỡn non tươi, dập dờn đùa...

ID câu hỏi: 18800| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18827| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18840| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18856| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18903| 3 tháng trước

Exercise 1: Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. The trousers you bought for me (doesn't/ don't) fit me.

2. Physics (was/ were)...

ID câu hỏi: 18910| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18955| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19170| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19209| 3 tháng trước

1. "Romeo and Juliet" (is written/ wrote / was written /written) by Shakespeare.
2. Those toys were (make / made / making / to make) of wood.
3. I am excited (to...

ID câu hỏi: 19250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19323| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19456| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19498| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19504| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19521| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19566| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19644| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19711| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19717| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19731| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19791| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19902| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19907| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19966| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20014| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20127| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20411| 3 tháng trước

\(2NaOH+Cl_2\rightarrow NaCl+NaClO+H_2O\)

.....0,5......0,25.............

\(\Rightarrow V=\dfrac{n}{C_M}=\dfrac{0,5}{1}=0,5\left(l\right)=500ml\)

ID câu hỏi: 20469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20559| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20685| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20705| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20723| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20747| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20759| 3 tháng trước

1. Liz and her parents ________- To Tri Nguyen Aquarium in Nha Trang last week.

A. go

B.to...

ID câu hỏi: 20772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20781| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20783| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20799| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20826| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20845| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20871| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20927| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21126| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21142| 3 tháng trước

TK

I. Mở bài: giới thiệu về bài thơ Bếp lửa

Ví dụ:

Trong gia đình, thì mỗi gia đình sẽ có những thành...

ID câu hỏi: 21176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21188| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21197| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21236| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21300| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21328| 3 tháng trước

Olm chào em. với dạng này olm xin hướng dẫn em làm như sau:

Kiến thức cần nhớ: 

Nếu tích gấp số thứ nhất...

ID câu hỏi: 21339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21353| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21397| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21448| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21476| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21485| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21506| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21680| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21804| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21866| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21896| 3 tháng trước

* Cho mẫu kim loại Na vào cốc nước có 1 mẫu giấy quỳ tím:
Hiện tượng: Có khí thoát ra, giấy quỳ tím hóa xanh
Pt: 2Na + 2H2O --->...

ID câu hỏi: 21903| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21927| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21982| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21983| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22039| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22092| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22105| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22109| 3 tháng trước

Có một số gợi ý , văn bản Nước Đại Việt ta có ý nghĩa như 1 bản tuyên ngôn độc lập vì:

+ Văn bản đã khẳng định chủ quyền , độc lập của...

ID câu hỏi: 22125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22188| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22274| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22335| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22350| 3 tháng trước

Nguyên tử Z có tổng số hạt là 24:

\(p_Z+e_Z+n_Z=2p_Z+n_Z=24\) (1)

Trong hạt nhân nguyên tử số hạt mang điện tích bằng số hạt...

ID câu hỏi: 22364| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22370| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22376| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22380| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22480| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22491| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22515| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22558| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22618| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22649| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22674| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22678| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22727| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22729| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22764| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22771| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22774| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22887| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23021| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23022| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23059| 3 tháng trước

- Thần Trụ trời: 

+ Thời gian: Khi vũ trụ chưa được hình thành 

+ Không gian: Trời và đất 

+ Nhân vật: Thần Trụ trời 

-...

ID câu hỏi: 23089| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23128| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23149| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23157| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23218| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23253| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23292| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23308| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23327| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23338| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23359| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23524| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23540| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23545| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23599| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23631| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23640| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23663| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23665| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23677| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23747| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23804| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23824| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23825| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23943| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23983| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23984| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24024| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24026| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24074| 3 tháng trước

Câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại, thường chúng ta ghép hai vế tạo ra câu...

ID câu hỏi: 24086| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24092| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24113| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24202| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24204| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24205| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24236| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24248| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24264| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24285| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24319| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24347| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24360| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24361| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24381| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24422| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24423| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24424| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24476| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24485| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24575| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24658| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 25168| 3 tháng trước

a/Các đơn thức: 3xy2z ; \(3\dfrac{1}{2}\) ; \(\dfrac{10x}{3y}\)
b/Các đơn thức: 

ID câu hỏi: 25385| 3 tháng trước

Một giờ nếu 2 người làm chung thì làm được: 1/3 (công việc)

Một giờ nếu chỉ người thứ nhất làm thì làm được: 1/5 (công việc)

Một...

ID câu hỏi: 26321| 2 tháng trước

IV. Rewrite the following sentences

1. She forgot everything about the event and he did, too. → He didn't...remember anything about the event, and she didn't...

ID câu hỏi: 26800| 2 tháng trước

Là bỏ những chữ số 0 tận cùng của phần thập phân đi

ID câu hỏi: 26947| 2 tháng trước

\(cos\left(a\right)=\sqrt{1-sin^2\left(a\right)}=\sqrt{1-0,5^2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\\...

ID câu hỏi: 27659| 2 tháng trước

Nếu cùng trừ cả tử số và mẫu số đi cùng một số thì hiệu giữa mẫu và tử số không thay đổi.

Hiệu giữa mẫu và tử là

27-18= 9 

Ta có sơ đồ

Tử số mới là 1 phần  ...

ID câu hỏi: 28251| 2 tháng trước

1. They don''t have a map, so they get lost

-> If they had a map, they wouldn't get lost

2. In spite os his broken leg, he tried to save his wife

-> Although...

ID câu hỏi: 28629| 2 tháng trước

Nhiệt lượnggg cầnnn thiết để đunnn sôi nướccc là

\(Q=Q_1+Q_2=\left(0,4.880+2.4200\right)\left(100-20\right)=364160J\) 

( giả sử t ban đầu của nhôm...

ID câu hỏi: 29109| 2 tháng trước

- Hiện tượng “cừu ăn thịt người”:

+ Vào thế kỉ XVII khi nhu cầu lông cừu tăng cao, số đông địa chủ và quý tộc Anh đã chuyển sang...

ID câu hỏi: 29331| 2 tháng trước
Trái Đất quay trên quỹ đạo quanh Mặt Trời với khoảng cách trung bình 150 triệu km hết "365 ngày 6 giờ" Mặt Trời trung bình (1 năm thiên văn, số liệu đo được đến năm 2006)xem thảo luận. Quỹ đạo của...
ID câu hỏi: 29543| 2 tháng trước

\(x^2-8x+15\)

\(=x^2-3x-5x+15\)

\(=x\left(x-3\right)-5 \left(x-3\right)\)

\(=\left(x-5\right)\left(x-3\right)\)

ID câu hỏi: 31235| 2 tháng trước

Vai trò của nguyên sinh vật:

- Với tự nhiên:

+ Cung cấp oxygen cho các động vật dưới nước

+ Là nguồn thức ăn cho...

ID câu hỏi: 31243| 2 tháng trước
Công thức tính diện tích hình vuông là: Diện tích = cạnh x cạnh, hay S = a x a, trong đó a là độ dài cạnh của hình vuông . Ví dụ, để tính diện tích một hình vuông có độ dài cạnh là 4 cm, ta sẽ có:...
ID câu hỏi: 31640| 2 tháng trước

TK

Đây chính là con đường ngắn nhất, nhanh nhất, ít hao tốn nhân lực, vật lực nhất của Pháp, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành...

ID câu hỏi: 32109| 2 tháng trước

Nữa chu vi đáy của hình chóp đều:

\(8\cdot4:2=16\left(cm\right)\)

Diện tích xung quanh của hình chóp đều:

ID câu hỏi: 32550| 2 tháng trước

Đây quả là một đoạn thơ rất hay trong bài thơ " Mầm non " của Võ Quảng. Ở đấy tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa giúp ta cảm nhận hình ảnh mầm non lớn lên chân thực và sinh động. Mầm...

ID câu hỏi: 32861| 2 tháng trước

Các tư liệu về hiện vật : 

+ Khu di tích: Hoàng thành Thăng Long; Thánh địa Mỹ Sơn, Kinh đô Huế; thành nhà Hồ…

+ Thạp đồng Đào Thịnh; trống đồng Đông Sơn; công cụ...

ID câu hỏi: 34119| 2 tháng trước

Chúng đều chỉ sự diễn đạt xúc cảm của con người, thường là có nước mắt.

"Cry" có cách dùng rộng rãi nhất và có...

ID câu hỏi: 34305| 2 tháng trước

I. Mở bài

– Giới thiệu tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê.

– Giới thiệu chung về ba cô gái trong tổ...

ID câu hỏi: 34818| 2 tháng trước

1 Everybody in the work must unite their efforts so that they can maintain and protect peace.

2 She put on warm clothes so that she wouldn't catch a cold

3 She locked...

ID câu hỏi: 34827| 2 tháng trước

Bạn tự ước lượng chi phí cho bữa ăn nhé!

1 bữa ăn cần đầy đủ các chất dinh dưỡng (tinh bột, xơ, đạm, vitamin,...)

ID câu hỏi: 34883| 2 tháng trước

Cho Cr, Fe, Cu tác dụng với \(H_2SO_4\) loãng nóng thì chỉ Cu không phản ứng.

Gọi số mol Cr, Fe, Cu lần lượt là a, b, c...

ID câu hỏi: 35339| 2 tháng trước

Chị ong nâu nâu nâu nâu
Chị bay đi đâu đi đâu
Bác gà trống mới gáy
Ông mặt trời mới dậy
Mà trên những vườn hoa
Em đã thấy chị bay

Bé ngoan của chị ơi
Hôm nay trời nắng...

ID câu hỏi: 35343| 2 tháng trước

1. 'You're working hard today'. 'Yes,I have a lot to do.'

2. I am looking for Christine. Do you know where she is?

3. It is...

ID câu hỏi: 35645| 2 tháng trước

look this is blue monter . It is scary . It has got two eyes ,It has one head ,It has has three feet and two hand .It's name is  is nono .It's scary but sometime It's cute...

ID câu hỏi: 36539| 2 tháng trước

tham khảo:Nhiệt độ trung bình năm: tổng nhiệt độ các tháng trong năm / 12 

ID câu hỏi: 38530| 2 tháng trước

Tham khảo

 - Nông nghiệp:

+ Cho 25 vạn lính về quê làm ruộng

+ Kêu gọi nhân dân phiêu quê làm...

ID câu hỏi: 38672| 2 tháng trước

1) how about visiting Ha Long

2) what about eating out

3) Let's take a taxi

4) why don't we go to the zoo

ID câu hỏi: 38855| 2 tháng trước

1 . là câu ai là gì   . chủ ngữ : đó    vị ngữ : là một buổi sáng đầu xuân .

2 là câu ai thế nào . chủ ngữ : trời   vị ngữ : đẹp

3 là câu ai thế nào ...

ID câu hỏi: 39485| 2 tháng trước

500 - { 5[ 409 - ( 23.3 - 21 )2 ] - 1724 }

= 500 - { 5[ 409 - ( 24 - 21 )2 ] - 1724 }

= 500 - { 5[ 409 -9 ] - 1724 }

= 500 - { 5.400 -...

ID câu hỏi: 40493| 2 tháng trước

1 who

2 which

3 which

4 which

5 whom

6 whose

7 which

8 which

9 which

10 which

10 which

12 who

13 whose

14 who

15...

ID câu hỏi: 40536| 2 tháng trước

uses crt;

var n:integer;

begin

clrscr;

readln(n);

if trunc(sqrt(n))=sqrt(n) then writeln('yes')

else writeln('no');

readln;

end.

...
ID câu hỏi: 41097| 2 tháng trước

Em vào đây tham khảo nhé:

Bài văn Phân tích khổ 2 và 3 bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải, v

ID câu hỏi: 41836| 1 tháng trước

Tham khảo

Nếu là Mai em khuyên mọi người không nên trú ở gốc cây vì rất nguy hiểm dễ bị sét đánh mà nên...

ID câu hỏi: 42785| 1 tháng trước

X x 2, 8 + X x 5, 2 = 48

2X = 48 : ( 2, 8 + 5, 2 )

2X = 6

X = 6 : 2

X = 3

~ Chúc bạn học tốt ~

ID câu hỏi: 42857| 1 tháng trước

Bài giải

9 ngày gấp 5 ngày số lần là:

9:5=1,8(lần)

Muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày cần số người là:

10*1,8=18(ngày)

Đáp số:18 ngày

ID câu hỏi: 42976| 1 tháng trước

Vì họ phải đi buôn bán, ngoài ra còn phục vụ việc đo thời gian và địa lí, nghiên cứu các vấn đề khoa học khác.

ID câu hỏi: 43615| 1 tháng trước

56. able
57. there
58. bad
59. 
60. be
61. ones
62. is
63. down
64. lift
65. between

ID câu hỏi: 43907| 1 tháng trước

Vung Tau is a famous tourist city in the south. Not only possess the beautiful scenery, enchanting the heart. Vung Tau is also famous for places, beautiful tourist areas such as Long Hai Sea, Vung...

ID câu hỏi: 43942| 1 tháng trước

"trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan" - một câu nói của Bác Hồ viết riêng cho những trẻ em - như một lời khuyên, lời nhắc nhở nhẹ nhành dành cho thiếu nhi.

Trẻ...

ID câu hỏi: 44208| 1 tháng trước

Chuyển giúp e vs ạ

He said " I will have finished this paper by tomorrow "

He said he would have finished that paper by the next day

He said " They won't sleep "

...
ID câu hỏi: 44309| 1 tháng trước

    Hùng King is a traditional festival in my country. It takes place on the tenth March every year, at Hi Cương area, Việt Trì town, Phú Thọ province. At this...

ID câu hỏi: 45196| 1 tháng trước

Tham Khảo !

Khi rót nước nóng vào ly thủy tinh, nhiệt độ tăng lên đột ngột làm thủy tinh dãn nở đột ngột không đồng đều, kết quả là...

ID câu hỏi: 45230| 1 tháng trước

Choose the word or phrase that best completes each sentence below.

6. I think the waste from the factory has __________ the lake.

    A. damaged...

ID câu hỏi: 45581| 1 tháng trước

hang is fourteen years old. she is a pretty girl(1)____long black hair.she goes to school five(2)____a week and usually goes swimming with (3)____friends on saturday mornings.she lives in...

ID câu hỏi: 45635| 1 tháng trước

Em đăng câu hỏi lên đi nhé, chứ để thế này thì không ai biết đường nào mà trả lời đâu!

ID câu hỏi: 47165| 1 tháng trước

Đặt A = 2 + 4 + 8 + 16 + ... + 1024 + 2048

2A = 4 + 8 + 16 + 32 + ... + 2048 + 4096

2A - A = (4 + 8 + 16 + 32 + ... + 2048 + 4096) - (2 + 4 + 8 + 16 + ... + 1024 + 2048)

A = 4096...

ID câu hỏi: 47235| 1 tháng trước

Ex 9: Fill in the blanks by using the correct verb form.

1 is going

2 enjoy

3 seems

4 feel

5 are learning

6 needs

7 concentrate

8 support

9...

ID câu hỏi: 47925| 1 tháng trước

- Phân hủy xác thực vật thành phân bón hữu cơ để phục vụ cho việc trồng trọt

- Ứng dụng trong việc sản xuất ethanol Sinh Học

- Làm sữa chua,...

ID câu hỏi: 48219| 1 tháng trước

Put the verbs in the brackets in the correct verb form or verb tense.
These newspaper (print) ___ARE PRINTED___ by that factory every day.
It is very dangerous (drive) ___TO DRIVE___ fast...

ID câu hỏi: 48891| 1 tháng trước

Though nằm ở vị trí đó là trạng từ. Though mà là trạng từ thì có nghĩa là “mặc dù vậy” hoặc “nhưng”...

ID câu hỏi: 49229| 1 tháng trước

program dem_so_doi_xung;

var

     n, i, j, count: longint;

     s: string;

function doi_xung(s: string): boolean;

var

 ...

ID câu hỏi: 51225| 1 tháng trước

1. How many bananas does she like?

2. How many cakes are there on the table?

3. Are there any beef in the fridge?

4. How many bottles of milk do you drink every day?

ID câu hỏi: 51711| 1 tháng trước

Câu 2

Do n là số tự nhiên

\(\Rightarrow\) n chẵn hoặc n lẻ

*) n lẻ:

ID câu hỏi: 52113| 1 tháng trước

25m = 250dm
60m = 6 dam

1mm = 0,1 cm

125 dm = 1250 cm

500m = 0,5 km

1cm = 0,1 dm

200 cm = 2000 mm

13000m = 13 km

1dm = 0,1 m 

hok tốt...

ID câu hỏi: 52394| 1 tháng trước

1. The old man (be) is wise.

2. Is The weather (be) hot?

3. The children (be) are eating bananas. They (be, not) are not eating...

ID câu hỏi: 52536| 1 tháng trước

Số số hạng của S:

20 - 0 + 1 = 21 (số)

Do 21 ⋮ 3 nên ta có thể nhóm các số hạng của S thành từng nhóm mà mỗi nhóm có 3 số...

ID câu hỏi: 52801| 1 tháng trước

1) Bạn không cách dòng thì không xác định được thể loại rồi nhưng nếu bài thơ này thì theo thể 5 chữ

2) PTBDC: Biểu cảm

3)...

ID câu hỏi: 53404| 1 tháng trước

Tổng vận tốc của 2 xe là:

40 + 60 = 100 (km/giờ)

Hai xe gặp nhau lúc:

110: 100 + 7 giờ 30 phút=  8,6 giờ= 8 giờ 36 phút

2 ô tô gặp nhau và điểm gặp nhau cách A số km...

ID câu hỏi: 55033| 1 tháng trước

Số lít dầu lúc đầu rõ ràng là 95,4 lít rồi còn gì mà hỏi nữa em?

ID câu hỏi: 56725| 4 tuần trước

- Trường từ về cây ta có : cây hồng xiêm , cây me , cây chôm chôm , cây xoài , cây bưởi , cây chanh ...

ID câu hỏi: 58697| 6 ngày trước

muốn chia hết cho 30 trước hết phải có hàng đơn vị là 0 va tổng các số chia hết cho 3 

+ 3810

+3840

+3870

TK ạ 

ID câu hỏi: 58815| 6 ngày trước

Lời...

ID câu hỏi: 59025| 5 ngày trước

Trong cuộc sống, có một sự thật không thể phủ nhận: "Cho đi là nhận lại ". Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa đích...

ID câu hỏi: 59268| 4 ngày trước

Khi thêm vào bên phải số đó số 2 thì số đó tăng lần 10 lần và cộng thêm 2 đơn vị

Số cần tìm là:

ID câu hỏi: 59801| 2 ngày trước

Số ngôi sao còn lại sau khi Hoa cho Mai là:

\(2440\left(1-\dfrac{3}{8}\right)=2440\times\dfrac{5}{8}=1525\left(ngôisao\right)\)

Số ngôi sao...

ID câu hỏi: 60044| 1 ngày trước

Bài 2:

a: Tỉ số là \(\dfrac{3}{4}:32=\dfrac{3}{4\times32}=\dfrac{3}{128}\)

b: 60cm=0,6m

Tỉ số giữa 3/4m và 60cm là:

ID câu hỏi: 60492| 6 giờ trước

bài giải

kho thứ nhất có số thóc là:

125,6 : ( 3 + 2 ) x 3 = 75,36 ( tấn )

số thóc ở kho thứ 2 hai là:

125,6 - 75,36 = 50,24 (...

ID câu hỏi: 6847| 3 tháng trước
Hai phi kim loại được biết đến sớm nhất?
ID câu hỏi: 11093| 3 tháng trước
1 tiếng 30 phút = ..... giây
ID câu hỏi: 11240| 3 tháng trước
210 : 30 là bao nhiêu vậy ???
ID câu hỏi: 11504| 3 tháng trước
Phép chia 480 : 60 có kết quả là:
ID câu hỏi: 11601| 3 tháng trước
Write a short paragraph about a place you would like to visit. Mention what can you do there, how can you get there and where can you stay.
ID câu hỏi: 11629| 3 tháng trước
: Viết các số tự nhiên từ 1 đến 1000 phải dùng bao nhiêu chữ số 1? Các bạn giúp mình với mình cần gấp
ID câu hỏi: 11844| 3 tháng trước
Vai trò và vị trí của nghề điện dân dụng trong đời sống và sản xuất ?
ID câu hỏi: 11911| 3 tháng trước
tập hợp Z là gì ?  tập hợp N là gì ?  tập hợp Z gồm những số nào ?  tập hợp N gồm những số nào ?  ( ai nhanh nhất mk tick )
ID câu hỏi: 11942| 3 tháng trước
19. She is wearing a ____dress. A. red new pretty                    B. new pretty...
ID câu hỏi: 12007| 3 tháng trước
V.Fill in each blank in the passage with the correct word from the box. There are some extra words. UniqueHistoryCharacteristicsHistorical HomeHousesVarietyPopular      Ha...
ID câu hỏi: 12040| 3 tháng trước
Hai người thợ làm chung một công việc thì trong 6 giờ sẽ xong.Nếu một mình người thứ nhất làm công việc ấy thì xong 9 giờ.Hỏi nếu người thứ hai làm một mình công việc đó.
ID câu hỏi: 12149| 3 tháng trước
tính nhanh a) 12 nhân 4 + 12 nhân 6                                            ...
ID câu hỏi: 12189| 3 tháng trước
Hãy viết một phép nhân mà tích của chúng bằng một thừa số.
ID câu hỏi: 12211| 3 tháng trước
x mũ 4 + 4 x mũ 2 - 5
ID câu hỏi: 12545| 3 tháng trước
Đặt câu ghép có cặp quan hệ từ chỉ mối quan hệ điều kiện ( giả thiết) – kết quả 
ID câu hỏi: 12590| 3 tháng trước
x mũ 7: x mũ 4 : x=
ID câu hỏi: 12597| 3 tháng trước
 Tim x :72 : { 16 - [ 47 + ( x- 2) ] } = 9                                          ...
ID câu hỏi: 12670| 3 tháng trước
xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:12/13,24/31,11/14,33/32,15/15
ID câu hỏi: 12725| 3 tháng trước
Cục thịt đút vào lỗ thịt Một tay sờ đít một tay sờ đầu Đút vào một lúc lâu lâu Rút ra cái...
ID câu hỏi: 13039| 3 tháng trước
II. Chọn đáp án đúng.   0.Mai needs ........ chocolates a. a bar of             b. a packet...
ID câu hỏi: 13210| 3 tháng trước
Cây khô một lá bốn năm cành Đường đi khúc khuỷu nhọc tay anh Gặp kẻ tiểu nhân buồn chẳng nói Chờ người quân tử mới dương danh Là gì?
ID câu hỏi: 13292| 3 tháng trước
ai biết hack zing xu bangbang không
ID câu hỏi: 13365| 3 tháng trước
Phân biệt chính tả: rỗ/ dỗ/ giỗ  
ID câu hỏi: 13519| 3 tháng trước
Viết bài văn thuyết minh về 1 trò chơi/ đồ chơi quen thuộc viết giùm mik nha! đăc biệt ko lấy trên mạng! càng ngắn càng tốt  
ID câu hỏi: 13574| 3 tháng trước
Một kính lúp mà trên vành kính có ghi 5x. Một người sử dụng kính lúp này để quan sát một vật nhỏ, chỉ nhìn thấy ảnh của vật khi vật được đặt cách kính từ 4 cm đến 5 cm. Mắt đặt sát sau kính. Xác...
ID câu hỏi: 13645| 3 tháng trước
Câu 2 . Trong các câu sau, câu nào không phải là câu ghép? A. Mặc dù bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa. B. Thỏ cắm cổ chạy mải miết nhưng nó vẫn không đuổi...
ID câu hỏi: 13780| 3 tháng trước
“Tùng…… tùng……… tùng………” - tiếng trống trường vang lên gióng giả.  Tôi nhanh...
ID câu hỏi: 13886| 3 tháng trước
em hãy tả 1 khu vui chơi giải trí
ID câu hỏi: 13941| 3 tháng trước
1.There aren't ________nice shops here. * 1 điểm a some any
ID câu hỏi: 13948| 3 tháng trước
Vì sao nhân dân muốn Gióng ra đời kì lạ như vậy?
ID câu hỏi: 14059| 3 tháng trước
Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về về mặt hình thức, vì A. Được quy định chặt chẽ trong Hiến pháp và Luật B. Văn bản có chứa quy...
ID câu hỏi: 14098| 3 tháng trước
CHO VÍ 2 VÍ DỤ VỀ CÂU PHỦ ĐỊNH KHẲNG ĐỊNH 2 CÂU PHỦ ĐỊNH BÁC BỎ
ID câu hỏi: 14227| 3 tháng trước
kể chuyện hay kể truyện............truyện ngắn hay chuyện ngắn.............câu chuyện hay cau truyên...........gây chuyện hay gây truyên...........truyện cổ tích hay chuyện cổ tích...........cốt...
ID câu hỏi: 14452| 3 tháng trước
b1.Tìm QHT thích hợp để điền vào chỗ trống trong từng câu dưới đây: a) Trong truyện cổ tích CÂY KHẾ, người em chăm chỉ, hiền lành ... người anh thì tham lam, lười biếng. b) Tôi khuyên...
ID câu hỏi: 14560| 3 tháng trước
Người ta định đào 1 bể ngấm dạng hình hộp chũ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 5,5m, và chiều sâu 4m. Biết rằng cứ 1m3 đất đoà lên có trong...
ID câu hỏi: 14578| 3 tháng trước
Trong những câu thơ sau Thúy Kiều nói với Hoạn Thư những gì? Hãy chuyển những lời của Thúy Kiều thành một đoạn văn nghị luận. Thoắt trông...
ID câu hỏi: 14692| 3 tháng trước
Bộ luật Hồng Đức có những nọi dung cơ bản nàoc
ID câu hỏi: 14699| 3 tháng trước
Đố vui : Con mèo nào cực kì sợ chuột
ID câu hỏi: 14945| 3 tháng trước
2. Nêu các chức năng của lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt. Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.
ID câu hỏi: 15280| 3 tháng trước
Công của lực điện trường  dịch chuyển một điện tích - 2μC  ngược chiều một đường sức  trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là A. 2000 J B. – 2000 J C. 2 mJ D....
ID câu hỏi: 15643| 3 tháng trước
Câu 1: Theo em, lí tưởng sống của thanh niên trong thời đại ngày nay là gì? Câu 2: Liên hệ bản thân em có ước mơ, lí tưởng...
ID câu hỏi: 15695| 3 tháng trước
Lớp 6A có 40 học sinh. Điểm tổng kết học kì I môn toán của lớp 6A có 1/5 số bạn xếp loại giỏi; 1/2 số bạn xếp loại khá; còn lại là trung bình(không có học sinh yếu, kém). a) Tính số học sinh xếp loại...
ID câu hỏi: 15719| 3 tháng trước
sáng tác lời bài hát mới cho bài hát "thương lắm thầy cô ơi", mọi người giúp mình với gấp lắm rồi ạ.
ID câu hỏi: 15809| 3 tháng trước
Hôm nay Mèo Mướp lập công lớn.Chú bắt được 3 anh em nhà Chuột đang chui vào bao gạo gặm nhấm.Mèo Mướp lôi cổ 3 tên Chuột bắt xếp hàng và tuyên bố:" Nếu tên nào trả lời đúng,ta tha cho.Tên...
ID câu hỏi: 15810| 3 tháng trước
Cho đoạn thơ:  Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu  Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng  Thân dừa bạc phếch tháng năm   Quả dừa đàn lợn...
ID câu hỏi: 15920| 3 tháng trước
''Tôi đã khóc khi không giày để đicho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày'' Hãy...
ID câu hỏi: 15962| 3 tháng trước
Remember to turn the lights off before you go to bed . => Be sure............ => Don't ..................
ID câu hỏi: 16141| 3 tháng trước
vì sao khi nhân 2 số âm lại ra số dương
ID câu hỏi: 16319| 3 tháng trước
Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở các phép lai: - P: AA x aa - P: Aa x aa - P: Aa x Aa
ID câu hỏi: 16552| 3 tháng trước
Oak City is a great city. There’s so (1)__________ to do! There are cinemas, park s and discos. It’s got some great clothes and music shops (2)______________. Oak City is very modern and beautiful....
ID câu hỏi: 16635| 3 tháng trước
Viết lại câu 1 She likes chicken and so does her brother =>Both 2 Did you send the letter ? => Was 3 He bought me a nice present => I
ID câu hỏi: 16791| 3 tháng trước
văn tả cảnh đẹp địa phương em ở Vĩnh Phúc [ mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng ]
ID câu hỏi: 17035| 3 tháng trước
Điền sự kiện với các mốc thời gian sau : 1/9/1888 2/1889 20/11/1913
ID câu hỏi: 17197| 3 tháng trước
bạn hãy viết một tấm thiệp mời dự sinh nhật của bạn bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 17276| 3 tháng trước
Phân tử khối của đồng(II)sunfat CuSO4 là:(biết Cu=64,S=32,O=16)Giai giup mik vui a    
ID câu hỏi: 17283| 3 tháng trước
Write about your dream school  
ID câu hỏi: 17294| 3 tháng trước
Thuyết minh về đôi dép lốp trong kháng chiến
ID câu hỏi: 17403| 3 tháng trước
Tìm BCNN [bội chung nhỏ nhất ] của cá số sau  a, 15, 20 , 25  b, 6 , 10 , 24  
ID câu hỏi: 17443| 3 tháng trước
viết lại câu sao cho nghia ko đổi  It is one fifty => it is ten .....................
ID câu hỏi: 17526| 3 tháng trước
Viết kết quả dưới dạng 1 luỹ thừa a, 9 mũ 21 . 9 mũ 33 b,19 mũ 11 . 19 . 19 c, 25 mũ 2 . 5 mũ 2 . 125 d, t mũ 2021 . t mũ 2 .(t mũ 2)tất cả mũ 2 e, 123 mũ 14 : 123 mũ 13 f, 64 mũ 2 : 8 mũ 3 g,...
ID câu hỏi: 17534| 3 tháng trước
0.875 tấn đổi ra kg kiểu j đó
ID câu hỏi: 17819| 3 tháng trước
Giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ?
ID câu hỏi: 17963| 3 tháng trước
Lấy 10 ví dụ về động từ theo quy tắc và 10 động từ bất quy tặc chia ở dạng quá khứ. (kèm nghĩa của động từ đó) 
ID câu hỏi: 18064| 3 tháng trước
  Bài tập 1: Bài tập thì hiện tại hoàn thành với dấu hiệu nhận biết có sử dụng since và for 1.          I …..(study) Vietnamese for the last 20...
ID câu hỏi: 18235| 3 tháng trước
Văn nghị luận giới trẻ cần có trách nhiệm với bảo vệ môi trường
ID câu hỏi: 18377| 3 tháng trước
vẽ bức tranh đề tài ước mơ của em
ID câu hỏi: 18420| 3 tháng trước
1 đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc nối tiếp R1 = 4 ôm , R2 = 10 ôm , R3 = 35 ôm . Hiệu điện thế giữa 2 đầu R3 là 7,5 V . Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu R1 ,R2 và 2 đầu đoạn mạch
ID câu hỏi: 18602| 3 tháng trước
Cách nhận biết của loại chùm sáng hội tụ ,song song , Phan kì
ID câu hỏi: 18639| 3 tháng trước
 mẹ gửi 15.000.000 vào ngân hàng với lãi suất tiết kiệm 7.5% một năm. hỏi sau một năm cả tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu
ID câu hỏi: 18677| 3 tháng trước
Hợp chất A có ctpt C3H4O2 có thể tác dụng được với dung dịch Br2, dung dịch NaOH, dung dịch AgNO3/NH3,t0. Ctct của A là A.CH2=CHCHO B.HCOOCH=CH2 C.CH2=CHCOOH D.CH3COOCH=CH2
ID câu hỏi: 18718| 3 tháng trước
Crom có khối lượng nguyên tử bằng 51,996. Crom có 4 nguyên tử đồng vị trong tự nhiên. 3 trong 4 nguyên tử đồng vị của crom là 50Cr có khối lượng nguyên tử 49,9461( chiếm 4,31% số nguyên tử); 52Cr có...
ID câu hỏi: 18735| 3 tháng trước
BAN TỔ CHỨC TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT   Số: 18/TNTV V/v: Hướng dẫn tổ chức thi...
ID câu hỏi: 18741| 3 tháng trước
Xác định và phân tích tác dụng của các từ tượng hình, từ tượng thanh trong những đoạn thơ sau: a. Năm gian nhà cỏ thấp le te,     Ngõ tối...
ID câu hỏi: 18788| 3 tháng trước
Nêu các biện pháp bảo vệ Hệ sinh thái rừng,Hệ sinh thái biển,Hệ sinh thái nông nghiệp.Tại sao phải ban hành luật bảo vệ môi trường
ID câu hỏi: 18831| 3 tháng trước
Trong phong trào Cần Vương chống Pháp, những lãnh tụ nào dưới đây là người Thanh Hóa? a. Trần Xuân Soạn, Phạm Bành, Tống Duy Tân,...
ID câu hỏi: 18834| 3 tháng trước
Trong dãy từ sau : rắn rỏi, săn chắc, vạm vỡ, cứng cáp, cứng rắn, cường tráng, cân đối. Từ nào không thuộc nhóm từ chỉ hình dáng bên ngoài của một cơ thể khỏe mạnh? Nó mang nghĩa gì?
ID câu hỏi: 18873| 3 tháng trước
G. Listen and check (ü) the form you hear. Then, listen again and repeat. (Nghe và đánh dấu (✓) vào dạng thức bạn nghe được. Sau đó, nghe và nhắc...
ID câu hỏi: 19103| 3 tháng trước
 Dấu phẩy trong câu: “Độ tám giờ, nhân dân xì xầm ầm lên.” có tác dụng gì?  A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. C. Ngăn cách các...
ID câu hỏi: 19609| 3 tháng trước
lập phương trình hóa học (cân bằng nữa nha): a) Ag + HNO3(đặc) \(\rightarrow\)  NO2 + ? +? b) Ag + HNO3(loãng) \(\rightarrow\)  NO + ? +? c) Al +...
ID câu hỏi: 19668| 3 tháng trước
Chép lại các câu thơ miêu tả về Thuý Vân trong đoạn trích chị em Thuý kiều .Em có cảm nhận j về vẻ đẹp của Thuý Vân  Ai giỏi văn giúp mình vs:'(
ID câu hỏi: 19829| 3 tháng trước
1. Những điều vô giá có nghĩa là gì? a) Những điều không có giá trị b) Những điều rất quý, có giá trị, có ý nghĩa to lớn, không gì sánh được c) Những điều chưa xác định được giá trị
ID câu hỏi: 19889| 3 tháng trước
Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra vào nửa sau thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX ở châu Âu là quá trình A. công nghiệp hóa, hiện đại...
ID câu hỏi: 19927| 3 tháng trước
92. Her brother went to school by bus but now he uses his motorbike. A. Her brother uses to go to school by bus but now he is using his motorbike. B. Her brother used go to school by bus but now he...
ID câu hỏi: 20005| 3 tháng trước
Phong cách sáng tác của Nguyễn Minh Châu là: A.    Lãng mạn, trữ tình B. Tự sự - triết lí đậm nét C.    Trữ tình chính trị D.    Đậm đà màu sắc dân tộc...
ID câu hỏi: 20152| 3 tháng trước
1: Chọn một đáp án sai khi nói về dòng điện trong chân không: A. dòng điện trong chân không chỉ đi theo một chiều từ anot sang catot B. sau khi bứt khỏi catot của ống chân không chịu tác dụng của...
ID câu hỏi: 20225| 3 tháng trước
Hãy kể về anh hùng chống giặc ngoại xâm Ngô Quyền
ID câu hỏi: 20295| 3 tháng trước
hát bài em yêu hòa bình  
ID câu hỏi: 20402| 3 tháng trước
Trình bày bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc.
ID câu hỏi: 20531| 3 tháng trước
công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng
ID câu hỏi: 20744| 3 tháng trước
Viết lại câu: 1. We learned this after a long time -> it took... 2. Peter too young to see the horror film? ->peter is not... 3. My grandmother is very old. She can not work now ->my...
ID câu hỏi: 20798| 3 tháng trước
Đàn bê của anh Hồ Giáo    Đã sang tháng ba, đồng cỏ Ba Vì vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như hồi đầu xuân. Không khí trong lành và rất ngọt ngào. Bầu trời cao vút, trập trùng những đám mây...
ID câu hỏi: 20943| 3 tháng trước
Đố mọi người tui đang tả ai   là con gái đã có chồng, cao 1m72, người việt gốc trung, xinh xắn, dễ thương, sinh 2k1, yếu đuối, hay bệnh, nhõng nhẽo, nặng 42kg   Có Ai trả lời được...
ID câu hỏi: 20948| 3 tháng trước
vì sao chim có cấp độ tiêu hóa cao hơn bò sát ?
ID câu hỏi: 20973| 3 tháng trước
Ở VIỆT Nam bây giờ là 16;10 thì ở Phần Lan là mấy giờ ( Gỉai Trí)
ID câu hỏi: 21197| 3 tháng trước
a. Listen to a lecture about the internet. What is the main topic of the lecture? (Nghe một bài giảng về internet. Chủ đề chính của bài giảng là gì?) 1. The...
ID câu hỏi: 21342| 3 tháng trước
Cho các từ:Trắng,to,nhỏ,vàng hoe,thông minh,lùn tịt,nhanh nhẹn,mảnh mai. a,Tính từ chỉ tính chất b,Tính từ chỉ hình dáng  c...
ID câu hỏi: 21354| 3 tháng trước
Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì giống và khác so với các cuộc khỏi nghĩa cùng thời? (Lãnh đạo, mục đích khởi nghĩa, hình...
ID câu hỏi: 21387| 3 tháng trước
từ đồng nghĩa với hóm hỉnh là gì?
ID câu hỏi: 21585| 3 tháng trước
Điền cặp từ hô ứng vào các chỗ ... trong câu : " Khi bản công - xéc - tô ... chấm dứt, cả nhà hát ... dậy lên tiếng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt." cho hợp lý ? A. vừa... vừa...     ...
ID câu hỏi: 21756| 3 tháng trước
hãy kể lại một truyện cổ tích hoặc truyền truyện  mà em đã đọc hoặc nghe kể  ko sử dụng các truyện có trong sgk ngữ văn 6
ID câu hỏi: 21906| 3 tháng trước
Nội dung của câu ca dao Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm Rượu Hồng Đào chưa thấm đà say
ID câu hỏi: 22125| 3 tháng trước
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phân tử ATP? A . Phân tử ATP có cấu tạo từ ba thành phần cơ bản: adenine, đường deoxyribose...
ID câu hỏi: 22216| 3 tháng trước
viết một đoạn văn về lễ hội mà em thích bằng tiếng anh giúp mik ( ko chép trên mạng nhé)
ID câu hỏi: 22313| 3 tháng trước
Chứng minh sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai? Từ nguyên nhân phát triển kinh tế của Nhật Bản, em hãy...
ID câu hỏi: 22432| 3 tháng trước
Bài 1.Loại truyện nào dưới đây không có trong thể loại truyện cổ tích? a).Truyện cổ tích thần kì b).Truyện cổ tích loài người c).Truyện...
ID câu hỏi: 22490| 3 tháng trước
tìm ví dụ về danh từ chỉ dơn vị ước chừng và đơn vị chính xác  
ID câu hỏi: 22498| 3 tháng trước
A snail moves _________ than a crab A. slow B slower Cslowly giải thích tại sao ko chọn slowly trong khi ta cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ moves với ạ
ID câu hỏi: 22993| 3 tháng trước
Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là ?
ID câu hỏi: 23148| 3 tháng trước
viết một đoạn văn về hoạt động bảo vệ môi trường cửa lớp em hoặc thôn xóm , tổ dân phố nơi em ở rồi gạch những từ thuộc chủ đề môi trường mà em đã dùng
ID câu hỏi: 23226| 3 tháng trước
Một nhóm học sinh của trường THCS Nam Trung Yên được giao nhiệm vụ trồng 120 cây trong Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Trong khi thực hiện nhóm đó được tăng cường 3 học sinh nên...
ID câu hỏi: 23283| 3 tháng trước
thuyet minh ve chiec may vi tinh
ID câu hỏi: 23480| 3 tháng trước
Đặt lời BÀI ĐỌC NHẠC SỐ 2 (SULIKO) LỚP 6 - KẾT NỐI TRI THỨC
ID câu hỏi: 23576| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy Tiếng Việt 7 đag cần gấp T_T
ID câu hỏi: 23579| 3 tháng trước
ý nghĩa nhan đề: Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê
ID câu hỏi: 23733| 3 tháng trước
Tại sao những năm 60-80 TK XX Mĩ La Tinh được ví như " Lục Địa Bùng Cháy "?
ID câu hỏi: 23767| 3 tháng trước
Câu 6. (0,5 đ): Dòng nào sau đây có các từ đồng nghĩa với từ “chất phác” ? a. Thật thà, giả tạo, ngay thẳng.                b. Chân chất, thật thà, chân...
ID câu hỏi: 23826| 3 tháng trước
He ................english very well. A.speak B.speaks C.speaking D. spoke
ID câu hỏi: 23958| 3 tháng trước
Câu thơ “Nam nhi vị liễu công danh trái” nói về điều gì? Anh/chị hãy tìm một số câu thơ khác cũng nói về nội dung này?
ID câu hỏi: 24047| 3 tháng trước
Hãy tìm hai thành ngữ, tục ngữ nói về quê hương đất nước. giải thích và đặt câu với thành ngữ, tục ngữ vừa tìm được.
ID câu hỏi: 24113| 3 tháng trước
Nêu một số biện pháp bảo vệ rừng nhiệt đới?
ID câu hỏi: 24126| 3 tháng trước
Write a touris information for the beautiful and interesting place near you Viết một tờ rơi về một địa danh thú vị ở đất nước bạn ( có giờ mở cửa, giá vé và lịch sử của địa danh  đó) giúp mình...
ID câu hỏi: 24236| 3 tháng trước
Trong bài thơ" tổ quốc nhìn từ biển". Tổ quốc được nhìn nhận ở những phương diện nào
ID câu hỏi: 24343| 3 tháng trước
    Tìm x biết  |2x+3|=x+2
ID câu hỏi: 24386| 3 tháng trước
Bàn về bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh, tiến sỹ Chu Văn Sơn đã đánh giá: " Sang thu đa nghĩa, vì ít nhất có sự chất chồng và giao thoa của ba lớp nghĩa: đất trời sang thu, đời sống...
ID câu hỏi: 24446| 3 tháng trước
Đêm trắng là gì? Tại sao ở các vùng vĩ độ cao lại có hiện tượng đêm trắng.
ID câu hỏi: 24522| 3 tháng trước
Biết 1 inch bằng 2,54 cm ; 1 phút bằng 12 inch ; 1 yard bằng 3 phút. Tính xem 1 yard bằng bao nhiêu cm ?
ID câu hỏi: 24911| 3 tháng trước
Làm thế nào để học thuộc các nốt và lời hát của bài tập đọc nhạc??? Vì mình không thể thuộc và biết đc đó là nốt...
ID câu hỏi: 25043| 3 tháng trước
1 this passport can be used in most countries => this passsport 2 they share a lot of hobbies and interests ( common) => they 3 the project received unanimous approval of the committee (...
ID câu hỏi: 25081| 3 tháng trước
mọi người cho em hỏi là m dd sau phản ứng bằng tổng m 2 chất bđầu trừ m kết tủa và m khí. vậy nếu 1 trong 2 chất ban đầu dư thì có trừ ra ko ạ?
ID câu hỏi: 25097| 3 tháng trước
Thủy phân hoàn toàn a mol Ala-Val-Glu-Lys trong dung dịch HCl dư, có b mol HCl phản ứng. Giá trị của  là  A. 3.  B. 4.  C. 5.  D. 6. 
ID câu hỏi: 25547| 3 tháng trước
Tích sau có tận cùng là chữ số nào 17 x 17 x17 x...x 17x17( Có 1020 số 17) Help me.
ID câu hỏi: 25835| 3 tháng trước
Tivi, cát sét, đồ chơi điện tử, đầu đĩa là sản phẩm của nhóm ngành công nghiệp điện tử tin học nào sau đây? A. Máy tính B. Thiết bị điện tử C. Điện tử tiêu dùng D. Thiết bị...
ID câu hỏi: 25939| 3 tháng trước
Điền tính từ thích hợp vào chỗ trống: a) Trăng đêm rằm ................ vằng vặc b) Cánh đồng mùa gặt ............ rực dưới ánh mặt trời c) Tòa nhà mới xây .................
ID câu hỏi: 26018| 3 tháng trước
Giải thích câu tục ngữ: cấy thừa thừa thóc, cấy dày cóc ăn
ID câu hỏi: 26100| 3 tháng trước
Đất nước ta có biết bao nhiêu danh lam thắng cảnh đẹp, trải dài từ Bắc xuống Nam .Em hãy viết bài văn ( Khoảng 20 dòng) tả lại một danh lam thắng cảnh mà em đã từng đi tới hay quan sát trên sách báo...
ID câu hỏi: 26372| 2 tháng trước
Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là H3PO4  ⇌  3H+  +  PO43- Khi thêm HCl vào dung dịch thì  A. cân...
ID câu hỏi: 26525| 2 tháng trước
Viết công thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo. Khi con lắc lò xo dao động điều hòa thì động năng và thế năng của con lắc biến đổi qua lại như thế nào?
ID câu hỏi: 26596| 2 tháng trước
khối lượng chất tan NaOH có trong 100ml dung dịch naoh 1,5M là gì vậy  
ID câu hỏi: 26652| 2 tháng trước
đố vui:em đi câu cá về.mẹ hỏi:con câu được bao nhiêu con cá em trả lời:6 chặt đầu,8 chặt 2 lát,9 chặt đuôi ai nhanh mình tk cho
ID câu hỏi: 26711| 2 tháng trước
Mọi người cho mik công thức chuyển từ although thành in spite of / despite Thanks trc
ID câu hỏi: 27007| 2 tháng trước
Vận dụng kiến thức hình học, tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh trong hai trường hợp ở C5 khi vật có chiều cao h = 6mm.
ID câu hỏi: 27066| 2 tháng trước
tìm bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn nhất của : a) 36 và 54                                     ...
ID câu hỏi: 27162| 2 tháng trước
 3 năm 6 tháng = .......... tháng 1/3 giờ = .............. phút Nửa năm = ................ tháng  1,5 giờ = .................. phút 1 giờ = ............... giây  2 năm rưỡi =...
ID câu hỏi: 27315| 2 tháng trước
Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích: A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. B. Mở mang giao thông miền núi. C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho...
ID câu hỏi: 27666| 2 tháng trước
7 - x = 8 - (-7) cách tính chuyển vế
ID câu hỏi: 27703| 2 tháng trước
Trong đoạn trích : " Chị Em Thúy Kiều " có đoạn : Cung thương làu bậc ngũ âm Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương Khúc nhà tay...
ID câu hỏi: 27815| 2 tháng trước
I. Viết lại những câu sau đây dùng liên từ thích hợp 1. We know him. We know his friends. 2. The coat was thin. The coat was warm. 3. It is stupid to do that. It is...
ID câu hỏi: 27871| 2 tháng trước
1.      She talks too much in class. I wish ____________________________________________. 2.      You should take exercise regularly to keep...
ID câu hỏi: 28127| 2 tháng trước
VIL Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following text. Tokyo, the capital of Japan, is a big city. The city is filled with factories, large office buildings...
ID câu hỏi: 28313| 2 tháng trước
viết một đoạn văn nói về cách học đẻ cải thiện tiếng anh của bạn (cách học tiếng anh)  (dùng chủ ngữ I)
ID câu hỏi: 28319| 2 tháng trước
1. She is beautiful . However , her behavior is so cute => In spite
ID câu hỏi: 28653| 2 tháng trước
          Trải qua mưa nắng vơi đầy                 Men trời đất đủ làm say đất trời.          ...
ID câu hỏi: 28713| 2 tháng trước
I. Choose A, B, C, D for each gap in the following sentences. 1.   My mother enjoys...
ID câu hỏi: 28732| 2 tháng trước
Đố ai cũng khách thoa quần. Đạp luồng sóng dữ, đuổi quân giặc thù. Cửu Chân nức tiếng ngàn thu. Vì dân quyết phá ngục tù lầm than? Là ai?            Nhân vật lịch...
ID câu hỏi: 28762| 2 tháng trước
tìm tính từ trong câu thơ sau  nòi tre đâu chịu mọc cong  chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
ID câu hỏi: 28831| 2 tháng trước
Tìm 5 từ trái nghĩ với siêng năng tìm 3 từ trái nghĩ với kiên trì:
ID câu hỏi: 28884| 2 tháng trước
The film was boring. I ………….home early * went went to went on
ID câu hỏi: 29074| 2 tháng trước
I. 1.You should pay your bill before you leave the hotel Your bill................................................ 2. ''Will you be free tomorrow ?'' She said She asked...
ID câu hỏi: 29313| 2 tháng trước
Hãy yêu thương nhau, cùng nhau ta đoàn kết Hãy lắng nghe câu hát từ đáy lòng tôi. Kẻ không đoàn kết cũng như chim...
ID câu hỏi: 29339| 2 tháng trước
như ô  xanh mướt có nghĩa là gì?
ID câu hỏi: 29355| 2 tháng trước
Nêu và giải thích rõ tác dụng của từng bước trong quy trình bảo quản thóc, ngô Nêu và giải thích rõ tác dụng...
ID câu hỏi: 29597| 2 tháng trước
I . ĐỌC HIỂU ( 3 . 0 điểm ) Đọc đoạn trích dướiđây : Tuổi Trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn . Vô nghĩa của đời người là để...
ID câu hỏi: 29851| 2 tháng trước
Cho  A = 101 / 102 + 102 / 103 + 103 / 104          B = 101 + 102 + 103  /  102 + 103  + 104 Hãy so sánh A và B 
ID câu hỏi: 29863| 2 tháng trước
em hãy kể về tiết học mà em yêu thích nhất lớp 5 (tiết toán). các bạn giúp mình nha  
ID câu hỏi: 29870| 2 tháng trước
360:3+360:2+360:5=?  giúp mik vs ạ
ID câu hỏi: 29877| 2 tháng trước
Chứng minh rằng:   1/3+2/3^2+3/3^3+....+100/3^100<3/4
ID câu hỏi: 29910| 2 tháng trước
1. It's a good idea to see your doctor regularly for ................... . A. a revision B. a control C. an investigation D. a check-up
ID câu hỏi: 30117| 2 tháng trước
Bài 5: Một con cá trê nặng 10000g, biết đầu nặng 750g, đuôi nặng 450g. Hỏi thân cá nặng bao nhiêu ki - lô - gam? GIÚP MK NHA!
ID câu hỏi: 30148| 2 tháng trước
Viết các số nguyên tố nhỏ hơn 100 
ID câu hỏi: 30156| 2 tháng trước
vẽ bức tranh về titan eren và thiết giáp
ID câu hỏi: 30208| 2 tháng trước
Hãy trả lời câu hỏi : 1 ngày có bao nhiêu giờ , có bao nhiêu phút , có bao nhiêu giây.
ID câu hỏi: 30331| 2 tháng trước
Khối 12 mặt đều có bao nhiêu đỉnh ? A. 10 đỉnh B. 12 đỉnh C. 18 đỉnh D. 20 đỉnh
ID câu hỏi: 30362| 2 tháng trước
câu1: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi    “Trên đường đời của bạn cũng có lúc vấp ngã. Tôi cũng vậy. Ngay cả người...
ID câu hỏi: 30445| 2 tháng trước
: Từ điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến ADE không đi qua tâm O và hai tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn tâm (O). OA cắt BC...
ID câu hỏi: 30506| 2 tháng trước
Giải các phương trình sau  cos2x - sinx - 1 = 0
ID câu hỏi: 30515| 2 tháng trước
Cho 1 mol chất X (C 9 H 8 O 4 , chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H 2 O. Chất Z tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng thu được chất hữu cơ...
ID câu hỏi: 30616| 2 tháng trước
1.  Thế nào là chất tinh khiết, hỗn hợp, hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất?  
ID câu hỏi: 30645| 2 tháng trước
TRỞ VỀ VỚI MẸ TA THÔI (Đồng Đức Bốn)   Cả đời ra bể vào ngòi Mẹ như cây lá giữa trời gió rung Cả đời buộc bụng thắt lưng Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng Đường đời còn rộng thênh thang...
ID câu hỏi: 30929| 2 tháng trước
Dựa vào lược đồ tự nhiên châu Phi trang 83 sgk địa lý 7 a) Hãy nhận xét đặc điểm đường bờ biển châu Phi và cho biết đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu châu Phi? b) Giải thích vì sao...
ID câu hỏi: 31160| 2 tháng trước
Đoạn 2: Cho đoạn thơ "Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân" (Viếng lăng...
ID câu hỏi: 31236| 2 tháng trước
So với người tối cổ, người tinh khôn đã biết:  
ID câu hỏi: 31274| 2 tháng trước
viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về câu tục ngữ nắng tốt dưa mưa tốt lúa
ID câu hỏi: 31470| 2 tháng trước
Lập phương trình hóa học cho các sơ đồ phản ứng sau : a. Al(OH)3 + H2SO4 ---------> Al2(SO4)3 +H2O b. ZnO + HCI --------> ZnCl2 + H2O  c. KOH +H3PO4 ------> K3PO4...
ID câu hỏi: 31566| 2 tháng trước
Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng rượu etylic trong không khí thu được 4,48 lít khí CO2 điều kiện têu chuẩn a) viết PTHH của phản ứng b) Tính khối lượng rượu etylic c) Tính thể tích khí oxi
ID câu hỏi: 31591| 2 tháng trước
Hai cô chị ác nghiệt, kiêu kì, thường hắt hủi Sọ Dừa ; còn cô em út hiền lành, tính hay thương người , đối đãi với Sọ Dừa rất tử tế. Xác định cụm danh từ có trong câu . Đặt chúng vào mô hình cấu tạo...
ID câu hỏi: 31633| 2 tháng trước
Ưu điểm của phương pháp nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào là gì?  
ID câu hỏi: 31661| 2 tháng trước
Có ý kiến cho rằng bài thơ đồng chí của Chính Hữu là một bức tranh tráng lệ, cao cả, thiêng liêng về người chiến sĩ trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chiến chống thực dân Pháp em hãy phân...
ID câu hỏi: 31684| 2 tháng trước
Câu 15.  ‘ Don’t bother buying souvenirs here.’        - Thanks, ______   A.    not at...
ID câu hỏi: 31762| 2 tháng trước
Một vật khối lượng 1 kg chuyển động tròn đều với tốc độ 10 m/s. Độ biến thiên động lượng của vật sau  1 4 chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động bằng A. 20...
ID câu hỏi: 31928| 2 tháng trước
CÂY BÀNG VUÔNG Bàng vuông ở Trường Sa là một cây thân gỗ với vóc dáng khá lớn, lá của nó to hơn bàn tay người lớn. Một trong những đặc điểm của tất cả loài cây tồn tại được trên các đảo trong Quần...
ID câu hỏi: 31988| 2 tháng trước
tính chất là gì ? A . Hương vị            B . nảy trồi        C . Chằng chịt
ID câu hỏi: 32006| 2 tháng trước
phương diện so sánh là gì ?
ID câu hỏi: 32044| 2 tháng trước
Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau :"Thử thách lớn nhất của con người là thành công rực rỡ"
ID câu hỏi: 32101| 2 tháng trước
Hãy kể tên một số bức tranh làng Hồ lấy đề tài trong cuộc sống hàng ngày của làng quê Việt Nam
ID câu hỏi: 32213| 2 tháng trước
học bộp chộp có nghĩa là gì?
ID câu hỏi: 32344| 2 tháng trước
Vì sao cây cà phê lại được trồng nhiều ở Tây Nguyên ? Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta từ năm 1989 đến năm 2003 theo những ngành...
ID câu hỏi: 32350| 2 tháng trước
Đề bài: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả chiếc bút mực
ID câu hỏi: 32458| 2 tháng trước
Hai đường tròn (O;6,5cm) và (O';7,5cm) cắt nhau tại A,B. Tính độ dài đoạn nối tâm OO' biết AB=12cm. Phiền các bạn giúp với ạ!  Mình Cảm ơn các bạn trước nhé!
ID câu hỏi: 32540| 2 tháng trước
câu 3 : a) Hãy phân chia các thực vật sau thành từng nhóm phân loại ( thực vật ko có mạch dẫn , thực vật có mạch dẫn , ko có hạt ,...
ID câu hỏi: 32681| 2 tháng trước
mọi người giúp mình câu này với  Nhà Bác Hồng có một thửa ruộng có dạng gồm 2 phần (Một phần hình chữ nhật và một phần...
ID câu hỏi: 32993| 2 tháng trước
Câu 20: Trong thành phần của không khí, oxy chiếm tỉ lệ:    A. 1%...
ID câu hỏi: 33083| 2 tháng trước
cách tính chu vi hình thang là gì vậy nhỉ?????
ID câu hỏi: 33088| 2 tháng trước
Một quãng đường AB dài 102 km. ở A có cột mốc ghi số 0 km là cột mốc thứ nhất và cứ sau 1 km lại có một cột mốc lần lượt ghi 1km, 2km … đến B có cột mốc ghi số 102 km. Hỏi có bao nhiêu cột mốc trên...
ID câu hỏi: 33122| 2 tháng trước
tập làm văn kể bài viết thư    
ID câu hỏi: 33136| 2 tháng trước
nghĩa của từ là gì có mấy cách giải thích nghĩa của từ
ID câu hỏi: 33251| 2 tháng trước
Nêu tên một số hệ điều hành thương mại thường gặp?
ID câu hỏi: 33266| 2 tháng trước
Cách phân biệt a few, few, a little và little
ID câu hỏi: 33470| 2 tháng trước
Tiền tệ thực hiện chức năng làm thước đo giá trị trong trường hợp nào dưới đây? A. Ông K bán chiếc ô tô để dồn tiền mua nhà. B. Anh N bán lô đất ở khu dự án với giá 2,3 tỷ. C. Bà L gửi vào tài...
ID câu hỏi: 33546| 2 tháng trước
Cảm nhận về làng ku ku rêu qua lời giới thiệu của nhân vật tôi
ID câu hỏi: 33623| 2 tháng trước
Có dung dịch  FeSO 4 lẫn tạp chất là CuSO 4 , để loại bỏ CuSO4 ta dùng A. dd  HNO 3 B. bột sắt dư C. bột nhôm dư D. NaOH vừa đủ
ID câu hỏi: 33672| 2 tháng trước
Tìm và sửa lỗi sai: Tôi nghe phong phanh bạn sắp chuyển đi Hà Nội học
ID câu hỏi: 33839| 2 tháng trước
1 .Hãy chỉ ra những dòng thơ có sử dụng biện pháp tu từ so sánh trong khổ hai của bài thơ ( chuyện cổ tích về loài người ) 2 . Nêu ra tác dụng của biện pháp tu từ so sánh đó trong việc thể hiện...
ID câu hỏi: 34040| 2 tháng trước
Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:        (1) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.        (2) Có thể phân biệt ba dung...
ID câu hỏi: 34123| 2 tháng trước
6. Trong truyện, hai nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông luôn đối lập nhau về hành động. Lập bảng so sánh để thấy rõ sự đối lập đó. Qua...
ID câu hỏi: 34326| 2 tháng trước
vẽ sơ đồ tư duy về nghĩa của từ  gồm từ trái nghĩa từ đồng nghĩa từ đồng âm
ID câu hỏi: 34488| 2 tháng trước
công thức tính diện tích của n giác đều
ID câu hỏi: 34542| 2 tháng trước
Viết văn thuyết minh về quảng trường Nguyễn Tất Thành Tuyên Quang
ID câu hỏi: 34631| 2 tháng trước
cho phân số 89/105 . tìm số a để khi cùng bớt cả tử số và mẫu số đi a đơn vị ta được phân số mới có giá trị bằng 3/4 giải hết ra nhé , ai nhanh và chính xac mk k  cho 
ID câu hỏi: 34737| 2 tháng trước
Em hãy cảm nhận vẻ đẹp bài bài thơ chân quê của Nguyễn bính
ID câu hỏi: 34789| 2 tháng trước
Not many people attended the meeting Viết lại Câu với từ "turnout"
ID câu hỏi: 34807| 2 tháng trước
Câu 53 . Phan Bội Châu đã sang nước nào để cầu viện chống Pháp ? A. Anh    B. Liên...
ID câu hỏi: 34823| 2 tháng trước
Rewrite the sentences with the given words or beginning in such a way that their meanings remain unchanged. 1. The arrived at their destination alive and kicking. (SOUND) 2. At this moment, I only...
ID câu hỏi: 34936| 2 tháng trước
Cô giáo chủ nhiệm cần chia phần thưởng cho các bạn học sinh giỏi của lớp bao gồm 540 quyển vở, 80 cây bút chì và 120 cục tẩy vào các...
ID câu hỏi: 35053| 2 tháng trước
Hãy cho biết chức năng, cấu tạo của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
ID câu hỏi: 35071| 2 tháng trước
X . Read the passage then write true (T) or false (F) for the following sentences. We have just moved into a new house and I have been working hard all morning. I have been trying to get my new...
ID câu hỏi: 35179| 2 tháng trước
Là thành phần cấu tạo của một loại bào quan là chức năng của loại ARN nào sau đây? A. ARN thông tin B. ARN ribôxôm C. ARN vận chuyển D. Tất cả các loại ARN
ID câu hỏi: 35281| 2 tháng trước
Một khung dây có diện tích 5  c m 2 gồm 50 vòng dây. Đặt khung dây trong từ trường đều có cảm ứng từ B và quay khung theo mọi hướng. Từ thông qua khung có giá trị cực đại là 5 . 10 - 3  Wb....
ID câu hỏi: 35365| 2 tháng trước
Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau: a) Cl2  + H2 O → HCl + HClO b) CaOCl2  + 2HCl → CaCl2  + Cl2  + H2 O c) Cl2  + KOH → KCl + KClO3  + H2 O d) HCl + KClO3  →...
ID câu hỏi: 35403| 2 tháng trước
mẹo để nhớ cách thêm es vào các động từ đuôi o,s,x,z,ch,sh là gì?
ID câu hỏi: 35438| 2 tháng trước
Khái niệm  giá trị tư tưởng là gì                                             ...
ID câu hỏi: 35602| 2 tháng trước
Tại sao nói phong cách nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đa dạng? A.   Đa dạng mục đích sáng tác. B.   Đa dạng trong quan điểm sáng tác. C.   Đa dạng...
ID câu hỏi: 35706| 2 tháng trước
4. Để oxi hoá hoàn toàn 100ml dung dịch A chứa CaBr2 và CaI cùng nồng độ mol, cần dùng hết V lít khí Cl2(đktc). Biết rằng, khi cô cạn dd A...
ID câu hỏi: 35853| 2 tháng trước
Nhờ những nguyên nhân nào mà đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất cả nước
ID câu hỏi: 35942| 2 tháng trước
C​ho 2 ví dụ về ứng dụng gương cầu lồi, gương cầu lõm, gương phẳng trong thực tế?
ID câu hỏi: 36089| 2 tháng trước
cho mình đáp án bài nghe communication unit 2 health tiếng anh 7
ID câu hỏi: 36109| 2 tháng trước
Dựa vào ý một khổ thơ trong bài Sắc màu em yêu, hãy viết một đoạn văn miêu tả màu sắc đẹp của những sự vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn, chú ý sử dụng những từ đồng nghĩa.
ID câu hỏi: 36397| 2 tháng trước
Thế nào là nội lực và ngoại lực? cho ví dụ ngoại lực
ID câu hỏi: 36553| 2 tháng trước
Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, phát biểu sai là A. Tia X có tính đâm xuyên mạnh, tia X có bước sóng càng ngắn thì khả năng đâm xuyên càng lớn B. Tia tử ngoại làm in...
ID câu hỏi: 36778| 2 tháng trước
Các nhà sản xuất cho biết: khi để một cái tivi ở trạng thái "chờ" (chỉ tắt ti vi bằng điều khiển không dây) thì trong một giờ tivi vẫn tiêu thụ mọt lượng điện năng là 1Wh. Giả thiets rằng Trung bình...
ID câu hỏi: 37058| 2 tháng trước
53. It is thought that the prisoner escaped by climbing over the wall.  54. It is expected that the government will lose the election
ID câu hỏi: 37100| 2 tháng trước
Viết phương trình mặt cầu tâm I(1; -2; 3) có bán kính r = 5.
ID câu hỏi: 37203| 2 tháng trước
Trong cơ quan sinh dục nữ, tinh trùng có khả năng sống sót từ A. 8 – 10 ngày. B. 5 – 7 ngày. C. 1 – 2 ngày. D. 3 – 4 ngày.
ID câu hỏi: 37268| 2 tháng trước
John liked chocolates very much, but his mother never gave him any, because they were bad for his teeth, she thought. But John had a very nice grandfather. The old man loved his grandson very much,...
ID câu hỏi: 37287| 2 tháng trước
Trong xã hội cổ đại Hi Lạp, Rô-ma, chủ nô thường gọi nô lệ là gì? A. “Gỗ mun”. B. “Kẻ ăn bám”. C. “Công cụ biết nói”. D. “Hàng hóa”.
ID câu hỏi: 37350| 2 tháng trước
Cho PTPƯ:KClO3--->KCl +O2 a) tính khối lượng của KCl và thể tích của O2 thu được sau khi nhiệt phân 73,5g KClO3 ? b) tính khối lượng Fe3O4 thu được khi cho lượng...
ID câu hỏi: 37392| 2 tháng trước
150 bằng bao nhiêu phần trăm của 30?
ID câu hỏi: 37498| 2 tháng trước
Tóm tắt nội dung bài  tôi đi học của Thanh Tịnh
ID câu hỏi: 37867| 2 tháng trước
Boruto : Tập 40 - 41 - 42 Full HD (vietsup) - YouTube Tìm x,y : x + y = 100                 y - x = 50
ID câu hỏi: 37884| 2 tháng trước
Đọc bài văn Chữ nghĩa trọng văn miêu tả (Tiếng Việt 5, tập một, trang 160). Từ gợi ý của bài văn trên, em hãy đặt câu theo một trong những yêu cầu dưới đây: Miêu tả một dòng sông, dòng suối hoặc dòng...
ID câu hỏi: 38021| 2 tháng trước
2 what / does / study / she / ? 3 she / work / where / does / ? 4 get up / she / what time / does / ? 5 she / does / when / work / start / ?
ID câu hỏi: 38177| 2 tháng trước
Câu văn sau có bao nhiêu từ ghép: "Một cô bé có khuôn mặt xinh xắn và ánh mắt sáng ngời khẽ gật đầu chào tôi với nụ cười rạng rỡ ".
ID câu hỏi: 38349| 2 tháng trước
Cho những chất sau: P2O5, Ag, H2O, KClO3, Cu, CO2, Zn, Na2O, S, Fe2O3, CaCO3, HCl. Hãy chọn dùng những chất trên để điều chế những chất dưới đây băng cách viết...
ID câu hỏi: 38401| 2 tháng trước
Cho hình vuông ABCD. Lấy E và D thứ tự trên cạnh AD và AB sao cho AE = AF. Đường thẳng đi qua A vuông góc với BE tại H cắt CD tại K. a,...
ID câu hỏi: 38662| 2 tháng trước
Bài 6 . Hợp chất NaCl thuộc loại liên kết hóa học nào? Giải thích? Bài 7 . Điền từ vào chỗ trống a.     Nguyên tử …...
ID câu hỏi: 38911| 2 tháng trước
Cho ví dụ về chuỗi thức ăn có 4 , 5 mắt xích và xếp theo từng phần của hệ sinh thái
ID câu hỏi: 38946| 2 tháng trước
3) tính diện tích hình tam giác vuông ABC B) tính diện tích hình tam giác vuông DEG
ID câu hỏi: 38983| 2 tháng trước
a) Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng: H2 (g) + Cl2 (g) → 2HCl (g) Biết Eb (H – H) = 436 kJ/mol, Eb (Cl – Cl) = 243 kJ/mol, Eb (H – Cl) = 432 kJ/mol
ID câu hỏi: 38988| 2 tháng trước
Write a paragraph (at least 80 words) to describe the person you admire or love the most. kh chép mạng ạ, camon mng
ID câu hỏi: 38998| 2 tháng trước
Cho m gam Al2O3 tác dụng hết với 600 ml dd H2SO4 tạo thành dd Al2(SO4)3 0,05M. Tính m
ID câu hỏi: 39325| 2 tháng trước
161,226. Tiếng Anh viết là gì?
ID câu hỏi: 39345| 2 tháng trước
nêu nội dung và hình thức nghệ thuật của câu tục ngữ sau : Tấc đất tấc vàng .
ID câu hỏi: 39384| 2 tháng trước
Vào lúc 15h ngày 25/12/2021, một ô tô bắt đầu chạy từ điểm A đến điểm B theo hướng tây – đông với vận tốc 65km/h. Ô tô đó đến...
ID câu hỏi: 39461| 2 tháng trước
Cha truyền con nối Hành tội người ta Chẳng đậu thủ khoa  Đậu đầu thiên hạ Đố là con gì?
ID câu hỏi: 39538| 2 tháng trước
Câu 1:Có những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên nào? Lấy VD cho mỗi hình thức Câu 2:Bằng kiến thức Sinh học, em hãy giải thích...
ID câu hỏi: 39619| 2 tháng trước
Khi cho một lượng vừa đủ dung dịch loãng của KMnO 4 và H 2SO 4 vào một lượng H 2O 2, thu được 2,24 lít O 2 (đktc). Khối lượng của H 2O 2 có trong dung dịch đã lấy và khối lượng của KMnO 4 đã phản ứng...
ID câu hỏi: 39634| 2 tháng trước
Trong thí nghiệm Young bằng ánh sáng trắng ( có bước sóng từ 0,45μm đến 0,75μm), khoảng cách từ nguồn đến màn là 2m. Khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm...
ID câu hỏi: 39745| 2 tháng trước
Nêu vai trò của các ngành giun ( có lợi và có hại) Các bạn giúp mình nhanh nhé. Ai đúng mình cho một tim....
ID câu hỏi: 39781| 2 tháng trước
cảm nhận sâu sắc của em về 2 đoạn thơ cuối trong bài thơ viếng lăng bác. Từ đó liên hệ với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ và của cá nhân...
ID câu hỏi: 39875| 2 tháng trước
Miêu tả ngôi trường em mơ ước.
ID câu hỏi: 40000| 2 tháng trước
GIẢI ĐỐ CÂU SAU 1 cầu vòng có 7 màu. Hỏi 7 cầu vồng có bao nhiêu màu ?
ID câu hỏi: 40268| 2 tháng trước
Nhận định nào sau đây không đúng với thực trạng sản xuất công nghiệp của các nước châu Á? A.   Công nghiệp khai khoáng...
ID câu hỏi: 40276| 2 tháng trước
            Đọc đoạn văn sau: " Suốt đêm mưa to gió lớn, sáng ra ở tổ chim chót vót trên cây cao có con chim mẹ đang giũ cánh ướt. Bên cạnh là chú chim con cánh vẫn khô...
ID câu hỏi: 40689| 2 tháng trước
Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences People watching is right ___________ my street. A. down B. up C. to D. of
ID câu hỏi: 40699| 2 tháng trước
Tóm tắt truyện "Những ngôi sao xa xôi"
ID câu hỏi: 40709| 2 tháng trước
Kể tên các tấm gương sáng như bạn nhỏ trong bài Người gác rừng tí hon SGK lớp 5  Tập đọc Tập 1 trang 124
ID câu hỏi: 40798| 2 tháng trước
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một Cacbohiđrat X thu được 52,8 gam C O 2 và 19,8 gam H 2 O . Biết X có phản ứng tráng bạc, X là A. glucozơ B. fructozơ C. saccarozơ D . mantozơ
ID câu hỏi: 40836| 2 tháng trước
 Câu “Cây phong ba có tán rộng; lá to, dày.” có mấy tính từ ? Đó là những từ nào?5 điểm   a. Đó là từ: rộng.    B. 2 từ. Đó là từ: rộng, dày.    C. 3 từ. Đó là từ: rộng, to, dày.    D. 4 từ. Đó...
ID câu hỏi: 40864| 2 tháng trước
giúp mình với các bạn ,cảm ơn các bạn nhiều ! Thiết bị lưu trữ dữ liệu bên ngoài, gọn nhẹ, sử dụng bộ nhớ Flash là ? A. Ổ đĩa flash USB B.Ổ đĩa cứng...
ID câu hỏi: 40960| 2 tháng trước
Mn giúp mk nha. Mk đang cần gấp!!!   Use the suggested words and phrase s to write the complete sentences of a passage  76.       Alfred Nobel/ know/ famous/...
ID câu hỏi: 41211| 2 tháng trước
làm thơ lục bát về chủ đề gia đình, bạn bè, thầy cô( tự nghĩ)
ID câu hỏi: 41242| 2 tháng trước
kể câu chuyện : ''Vua tàu thủy''Bạch Thái Bưởi bằng lời kể của 1 chủ tàu người Pháp theo mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng .  Các bn ơi các bn giúp mk nha , mk đag cần gấp nha .  
ID câu hỏi: 41269| 2 tháng trước
Từ vựng Unit 5 lớp 5
ID câu hỏi: 41546| 2 tháng trước
viết một đoạn văn ( từ 5 đến 7 câu ) phát biểu cảm nghĩ của em về một người thân trong gia đình , trong đoạn văn có sử dụng thành ngữ " một nắng hai sương "
ID câu hỏi: 41589| 2 tháng trước
Câu11. Trong phản ứng hóa học sau : H2SO4 +2NaOH ➜ Na2SO4 + H2O, H2SO4 đóng vai trò gì? A. Chỉ là chất oxi hóa . B . Chỉ là chất khử. C.Vừa chất...
ID câu hỏi: 41944| 1 tháng trước
3. will  /  What  / like  /  the weather  / be /  tomorrow? /       ………………………………………………………………
ID câu hỏi: 42160| 1 tháng trước
Nội dung Bạch vân am thi tập
ID câu hỏi: 42351| 1 tháng trước
(2,5 điểm) Xác định hóa trị của nitrogen trong các hợp chất sau: N2O, NO, NH3, NO2, N2O5.
ID câu hỏi: 42383| 1 tháng trước
1) Giai phuong trinh:   cos2x + cosx + 1 = 0
ID câu hỏi: 42384| 1 tháng trước
Giải các phương trình: a) (căn bậc 4 của (57-x))+(căn bậc 3 của (x+40))=5 b) (2 căn bậc 3 của (6x-5))+(2 căn bậc 3 của (3x-2)) =8
ID câu hỏi: 42414| 1 tháng trước
Tìm 3 từ đồng nghĩa với "dịu dàng"
ID câu hỏi: 42468| 1 tháng trước
Phép chia có số chia là số lớn nhất có một chữ số, thương là số nhỏ nhất có hai chữ số,số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia trong phép chia đó.
ID câu hỏi: 42514| 1 tháng trước
Hổn hợp X gồm propan, etilen, propin. Dẫn 2,24 lít hổn hợp X qua dd brom dư thấy có 20,8g brom phản ứng . Đốt cháy hoàn toàn khí thoát ra thu được 1,44 gam H2O. a. Viết các pthh xảy ra và tính phần...
ID câu hỏi: 42567| 1 tháng trước
viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về vai trò của gia đinh đối với cuộc đời mỗi con người
ID câu hỏi: 42587| 1 tháng trước
Điền chữ số thích hợp vào các chữ a, b để số: 8a3 + 15b chia hết cho cả 9, biết a – b = 5 Giải giúp mình với ạ. Mình cảm ơn nhiều-!
ID câu hỏi: 42813| 1 tháng trước
He gave her a bunch of flowers for her birthday Chuyển thành 2 câu nha mn
ID câu hỏi: 42886| 1 tháng trước
tả ngôi nhà của  em trong dịp tết
ID câu hỏi: 42936| 1 tháng trước
số thứ nhất kém số thứ hai là 123.tỉ số của hai số đó là 2/5.tìm hai số đó.
ID câu hỏi: 43096| 1 tháng trước
Phương và chiều nghĩa là gì  
ID câu hỏi: 43140| 1 tháng trước
1 lớp có 36 học sinh . số học sinhnam ít hơn số học sinh nứ 4 bạn. hỏi lop đó có bao nhiêu học sinh nam , học sinh nữ
ID câu hỏi: 43257| 1 tháng trước
một nguyên tử của một nguyên tố có tổng số hạt là 28.Vậy nguyên tử đó có số nơtron là giúp mik vs mn ơi mai là cô kiểm tra...
ID câu hỏi: 43492| 1 tháng trước
0 có chia hết cho 3 không?
ID câu hỏi: 43668| 1 tháng trước
Bài 1:So sánh phân số (theo mẫu) Mẫu : So sánh 4/5 và 5/6.Quy đồng mẫu số của 4/5 và 5/6 được 24/30 và 25/30  Mà :24/30 < 25/30.Vậy :4/5 < 5/6 a) 5/8 và 3/7   b) 5/7 và 7/9   c) 1/5...
ID câu hỏi: 43703| 1 tháng trước
Viết đoạn văn từ 10 đến 15 dòng có từ hán việt
ID câu hỏi: 43712| 1 tháng trước
xác định hằng sô phóng xạ  cua 55Co. Biết rắng sô nghuyên tư cua đồng vị ấy cứ mỗi giờ giảm 3,8%
ID câu hỏi: 43813| 1 tháng trước
Một đơn vị sản xuất đã làm ra 96 000 sản phẩm và như vậy đã vượt mức kế hoạch 20%.Hỏi kế hoạch của đơn vị đó phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm
ID câu hỏi: 44082| 1 tháng trước
sự khác biệt giữa high và hight
ID câu hỏi: 44218| 1 tháng trước
1 cửa hàng bán 1 chiếc đt.đt di động với giá vốn là 3600000.tính ra lại là 10% giá vốn
ID câu hỏi: 44287| 1 tháng trước
1. “I have something to show you now”, he said to me. He told me ....................................................................................... 2. “I’m leaving here...
ID câu hỏi: 44332| 1 tháng trước
Parking is not allowed here
ID câu hỏi: 44502| 1 tháng trước
quãng đường từ nhà đến trường dài 300 m . hằng ngày hải đi bộ từ nhà đến trường mất 5 phút . vận tốc của hải là bao nhiêu km/giờ ??? giải nhanh hộ mình . mình tick cho !!!cảm ơn các bạn trước! 
ID câu hỏi: 44526| 1 tháng trước
tìm 5 thành ngữ có cấu trúc so snahs. đặt câu với một thành ngữ trong số đó
ID câu hỏi: 44598| 1 tháng trước
Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 8,30 gam hỗn hợp muối clorua. Số gam mỗi hiđroxit trong hỗn hợp lần lượt là ?
ID câu hỏi: 44713| 1 tháng trước
Cẩm nhận đoạn thơ " Máu đọng chưa khô máu lại đầy Hỡi miền nam trăm đắng nghìn cay Hai mươi năm chẳng rời tay súng Đi trước về sau đã dạn...
ID câu hỏi: 44725| 1 tháng trước
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence: 1. Despite knowing she was wrong, Sarah refused to admit it. -> Although ............ 2. No film this year...
ID câu hỏi: 44777| 1 tháng trước
Tính nhanh 0,8 x 50 + 8 x 1,4 + 80 x 0,36
ID câu hỏi: 44804| 1 tháng trước
Nêu các bước vẽ hình bình hành ABCD bằng Geogebra
ID câu hỏi: 44888| 1 tháng trước
câu 1:rồng bay ở đâu và hạ ở đâu?
ID câu hỏi: 45055| 1 tháng trước
1024 mu 10 va 10 mu 100 hay so sanh
ID câu hỏi: 45078| 1 tháng trước
Be a Buddy has ...... education for street children. A. given B. spent C. provided D. helped
ID câu hỏi: 45148| 1 tháng trước
Cho 10 điểm phân biệt A 1 , A 2 , …, A 10 trong đó có 4 điểm A 1 , A 2 , A 3 , A 4 thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên...
ID câu hỏi: 45159| 1 tháng trước
Theo quy luật cạnh tranh, để giành giật khách hàng và lợi nhuận nhiều hơn, một số người không từ A. vi phạm quy luật tự nhiên. B. làm suy thoái môi trường.  C. thủ đoạn phi pháp và bất...
ID câu hỏi: 45303| 1 tháng trước
Hãy tìm các bội số của 8 nhỏ hơn 100 và lớn hơn 50
ID câu hỏi: 45544| 1 tháng trước
Hãy nêu 3 biểu hiện vi phạm quyền trẻ em mà em biết. Theo em, cần phải làm gì để hạn chế những biểu hiện đó?
ID câu hỏi: 45557| 1 tháng trước
Ai giúp mk với ạ S + let + O + do sth <=> S+ allow + S.O + to do sth a. Bi let Ba keep the kitten. Ba allowed………………. b. The teacher didn’t let the class leave before 4:30. The...
ID câu hỏi: 45691| 1 tháng trước
Đầu đuôi vuông vắn như nhau  Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều  Tính tình chân thật đáng yêu  Muốn biết dài ngắn mọi đều có em ?            ...
ID câu hỏi: 46033| 1 tháng trước
Giải các phương trình sau  cotx - cot2x = tanx + 1
ID câu hỏi: 46340| 1 tháng trước
Question 6 : Sắp xếp theo đúng thứ tự  English / party / the / some / Did / songs / at / sing / you /...
ID câu hỏi: 46470| 1 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy chủ nghĩa tư bản Pháp,Anh,Mĩ,Đức
ID câu hỏi: 46557| 1 tháng trước
Dương lịch là loại lịch dựa theo ... A. sự di chuyển của Mặt Trăng quanh Trái Đất. B. sự di chuyển của Trái Đất quanh Mặt Trời. C. sự di chuyển của Mặt Trăng quanh...
ID câu hỏi: 46594| 1 tháng trước
Lập dàn ý chi tiết về Bến tre  ai giúp e phần này ạ
ID câu hỏi: 46711| 1 tháng trước
trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán việc truy cập dữ liệu được thực hiện ở? A tại trạm truy cập B tại tất cả các bạn và các nơi khác nhau C.trạm truy cập nhiều...
ID câu hỏi: 46813| 1 tháng trước
khái niệm của sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự sôi, sự nóng chảy và sự đông đặc (lấy nước làm ví dụ)
ID câu hỏi: 46835| 1 tháng trước
Khối thị trường chung Mec-cô-xua được thành lập năm   A.1990        B.1991          C.1992         ...
ID câu hỏi: 46952| 1 tháng trước
How  many golfs ....................( your team / score ) in the first half?  
ID câu hỏi: 47027| 1 tháng trước
soạn ngữ văn lớp 7 bài 32. HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN(vnen)
ID câu hỏi: 47147| 1 tháng trước
Viết số thích hợp vào chỗ chấm. a) 3km 28m=....km.  b) 4kg 7g=....kg c)1ha5678m²=...ha   d)0,015tấn=...kg
ID câu hỏi: 47188| 1 tháng trước
một lớp học có 35 học sinh có tuổi trung bình là 11 tuổi .Nếu tính thêm cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 35 học sinh là 12 tuổi .Hỏi cô giáo chủ nhiệm lớp bao nhiêu tuổi?
ID câu hỏi: 47250| 1 tháng trước
qua đoạn trích sự tích hoa cúc trắng em rút ra bài học gì cho bản thân  
ID câu hỏi: 47316| 1 tháng trước
( Câu hỏi hơi ngoài lề) Có bạn nào biết về phim Ba Chàng Ngốc của Mỹ không. Mk có bài tập phải tìm hiểu về bộ phim này. Nhờ...
ID câu hỏi: 47494| 1 tháng trước
Bài biển đẹp :Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. ...
ID câu hỏi: 47501| 1 tháng trước
kết bài bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão 
ID câu hỏi: 47645| 1 tháng trước
Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm: biến trở R, tụ điện có điện dung C = 10-4/π F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,5/π H. Điện áp đặt vào hai đầu mạch luôn không đổi và có biểu thức u = 220cos(10...
ID câu hỏi: 47750| 1 tháng trước
When / you / go out / your friends? .......................................... Dung tu goi y de hoan thanh cau  
ID câu hỏi: 47764| 1 tháng trước
Quy trình để làm được một sản phẩm gốm là: A. Thâu đất – chuốt gốm – tráng men – trang trí hoa văn – nung đốt sản phẩm. B. Thâu...
ID câu hỏi: 47836| 1 tháng trước
Điền từ thích hợp vào chỗ trống "Ngậm bồ hòn làm..." chua Mặn Ngọt chát
ID câu hỏi: 48045| 1 tháng trước
nêu biểu hiện và ứng dụng của tác dụng nhiệt của dòng điện?
ID câu hỏi: 48150| 1 tháng trước
What day is it today? A.It's monday B. monday C.they're monday
ID câu hỏi: 48172| 1 tháng trước
ĐIỀN CÁC TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT SO SÁNH PHÙ HỢP VÀO MỖI DÒNG SAU vào mùa thu ,nước hồ trong như....................................................... tiếng suối ngân nga...
ID câu hỏi: 48321| 1 tháng trước
Trong buổi họp phụ huynh học sinh cuối năm của trường A, khối lớp 8 có 150 phụ huynh đến dự họp, biết rằng phòng họp ban đầu có 100 chỗ ngồi. Để chuẩn bị cho cuộc họp, người ta phải kê thêm 3 dãy...
ID câu hỏi: 48449| 1 tháng trước
Cho biểu thức B=2020:m+2015+n.Cho m=2.Tìm giá trị của n để B=4000
ID câu hỏi: 48486| 1 tháng trước
B. PHẦN TỰ LUẬN: (Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi) I. WORD FORM (1 point / 0.25 each): Give the correct form of the word in each bracket. 1. Sports are very good for our...
ID câu hỏi: 48693| 1 tháng trước
Bài 151 SGK Toán 6 tập một trang 59 yub mk nhoa! ARMY ah! ^^ 
ID câu hỏi: 48722| 1 tháng trước
Lập dàn ý miêu tả về Cái đồng hồ báo thức
ID câu hỏi: 48907| 1 tháng trước
Hãy nêu nguyên nhân và cách điều chỉnh mũi may bị sùi chỉ, rối chỉ, đứt chỉ, đường may bị dúm.
ID câu hỏi: 48927| 1 tháng trước
Khi kéo trực tiếp 1 vật lên theo phương thẳng đứng thì phải dùng một lực.............. của vật. Khi dùng mặt phẳng nghiêng có thể đưa vật lên với 1 lực.......................  
ID câu hỏi: 49106| 1 tháng trước
giai đoạn từ 179 TCN đến thế kỉ X trg lịch sử nc ta đc gọi là gì 
ID câu hỏi: 49181| 1 tháng trước
colombia có diện tích ?
ID câu hỏi: 49411| 1 tháng trước
Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?
ID câu hỏi: 49486| 1 tháng trước
trong bài''Trong lời mẹ hát'',nhà thơ có viết: Tuổi thơ chở đầy cổ tích Dòng sông lời mẹ ngọt ngào Đưa con đi cùng đất nước Chòng chành nhịp võng ca dao. Tuổi thơ của con thật kì diệu và trong...
ID câu hỏi: 49501| 1 tháng trước
Cho bảng số liệu về giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản qua một số năm sau đây (đơn vị tỉ USD): Năm 1990 1995 2000 2001 2004 Xuất khẩu 287,6 443,1 479,2 403,5 565,7 Nhập khẩu 235,4 335,9 379,5 349,1...
ID câu hỏi: 49855| 1 tháng trước
Em hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ nói về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
ID câu hỏi: 49856| 1 tháng trước
Jup vs EXERCISE 7: Combine the ideas given into a double comparative: 1-As he got older, he became more and more bad-tempered. @...
ID câu hỏi: 50100| 1 tháng trước
TOPIC 1 : Describing a person  - Who do you love most in your family/ class? Describe him or her - What does she or he look like?  - What is her  character? - Why do you...
ID câu hỏi: 50205| 1 tháng trước
spell nghia la gi 
ID câu hỏi: 50273| 1 tháng trước
Cho 1,32g (NH4)2SO4 tác dụng với dd NaOH dư, đun nóng thu được 1 sản phẩm khí. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí trên vào dd chứa 3,92g H3PO4. Muối...
ID câu hỏi: 50287| 1 tháng trước
Nhật Bản nằm ở khu vực nào dưới đây? A. Đông Á B. Nam Á C. Bắc Á D. Tây Á
ID câu hỏi: 50331| 1 tháng trước
1, Finish your homework or you can't go out with your friend (if) \(\rightarrow\) .............................................................. 2, They're not sure how they should operate...
ID câu hỏi: 50473| 1 tháng trước
I.       Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it. Levi Strauss, a young immigrant from Germany,...
ID câu hỏi: 50548| 1 tháng trước
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: Khi con biết đòi ăn Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu Mẹ là người thức hát ru câu Bầu trời trong con ngày một...
ID câu hỏi: 50596| 1 tháng trước
Vật dao động trên quỹ đạo dài 2cm, khi pha của dao động là π/6 vật có vận tốc v = 2πcm/s. Chọn gốc thời gian lúc vật có li độ cực đại. Phương trình dao động của vật là      A. x = 2sin(4πt +...
ID câu hỏi: 51185| 1 tháng trước
Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc đấu tranh thời Bắc thuộc
ID câu hỏi: 51260| 1 tháng trước
Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào  số nguyên. Xóa các phần tử chia hết cho 3 của dãy và in ra dãy sau khi xóa. Sau...
ID câu hỏi: 51456| 1 tháng trước
Viết đoạn văn ngắn giới thiệu sơ qua về phong nha kẻ bàng bằng tiếng anh  GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP
ID câu hỏi: 51479| 1 tháng trước
Ai giúp mình bài này với =v Tìm số tự nhiên n biết : (3n+5):(n-3)
ID câu hỏi: 51617| 1 tháng trước
Bài 2 tiếp nè 9 Please don't make so much noise . I ( try ) ..................to work  10 Let's go out now . It ( not  rain ) ..................................any more 11 You can...
ID câu hỏi: 51670| 1 tháng trước
thực hiện phép tính  2003 * ( 200 + 2004 - 48 ) - 2003 * ( 52 + 2004 + 89)
ID câu hỏi: 51764| 1 tháng trước
Cho tớ mấy đề kiểm tra toán đại số 7 chương 1 cái :))
ID câu hỏi: 51854| 1 tháng trước
bài 1: khối 5 đồng diễn thể dục.nếu các em xếp hàng 12 thì thừa 5 h/s.nếu các em xếp hàng 15 thì cũng thừa 5 bạn,nhưng số hàng ít đi 4 hàng.hỏi có b/n h/s đồng diễn thể dục?
ID câu hỏi: 51874| 1 tháng trước
Chọn đáp án đúng nhất: 1. This book ........ to me. It's his. (is not belonged-belongs-notbelong-doesn't belong)
ID câu hỏi: 52005| 1 tháng trước
Look! The girls are ______________ rope in the playground. A. dancing                   B. playing                ...
ID câu hỏi: 52298| 1 tháng trước
Đề thi viết thi quốc tế UPU : hãy viết về người hùng của em 
ID câu hỏi: 52505| 1 tháng trước
Cân bằng các phương trình phản ứng  và cho biết tỉ lệ số phân tử giải thích a. Cu  +   O2...
ID câu hỏi: 52894| 1 tháng trước
Hãy kể tên các phong tục, tập quán ,văn hóa của Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc mà hiện nay vẫn còn sử dụng? Hãy kể tên các phong tục Hãy kể tên các phong tục tập quán văn hóa của người Việt Nam...
ID câu hỏi: 53073| 1 tháng trước
nếu bổ sung thêm một lượng lớn muối ăn NaCl hoặc dung dịch NaOH vào sữa để ủ làm sữa chua thì kết quả có tạo thành sữa chua không? Vì sao?
ID câu hỏi: 53092| 1 tháng trước
Phần trắc nghiệm Việt Nam gắn liền với châu lục và đại dương nào? A. Châu Á - Ấn Độ Dương. B. Châu Á - Thái Bình Dương. C. Châu Á - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. D. Á – Âu, Thái Bình Dương
ID câu hỏi: 53096| 1 tháng trước
Phân tích tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” – Nguyễn Minh Châu
ID câu hỏi: 53135| 1 tháng trước
( Đố vui ) 1 . Loại bầu gì dùng để ngắm mà không để ăn ? 2 . Con gì sinh ra đã được làm vua ? 3 . Bông gì không mọc từ cây ? 4 . Bánh gì tên chỉ có 1 chữ ?  
ID câu hỏi: 53732| 1 tháng trước
Biết P = dV.V (trong đó dV là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và FA = dl.V (trong đó dl là trọng lượng riêng của chất lỏng), hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc...
ID câu hỏi: 53746| 1 tháng trước
có ai nghe bai Fake love BTS ah em cay view
ID câu hỏi: 53765| 1 tháng trước
Thật sự câu hỏi lúc nẫy mình chỉ thử lòng thôi,thấy các bạn nói thế thì mình".......,sẽ"..........,giận các bạn đến...
ID câu hỏi: 53846| 1 tháng trước
Viết 1 đoạn văn khoảng (5-7câu) miêu tả cánh đồng lúa quê em.Chỉ rõ các câu ghép có trong đoạn văn. Giúp mik với ạ.3h mik pk...
ID câu hỏi: 53887| 1 tháng trước
Hãy cho đặc điểm hình thái triệu chứng của sâu bệnh hại nhãn vải cây xoài
ID câu hỏi: 53948| 1 tháng trước
Bài 45/ sgk tr26 toán lớp 7 bài Tỉ lệ thức Tìm các tỉ số bàng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ lệ thức: 28:14 ; \(\frac{5}{2}\) :2 ; 8:4 \(\frac{1}{2}\) : \(\frac{2}{3}\)...
ID câu hỏi: 54155| 1 tháng trước
Vì sao trong nhiều trường hợp cùng một hiện thực lịch sử nhưng lại có nhiều nhận thức khác nhau?
ID câu hỏi: 54175| 1 tháng trước
Khoanh vào đáp án đúng: 1.Since the 1970s, the festival in Glastonbury has taken ___ almost every year and has grown in size. A. time B. place C. note D. notice 2. The brit school is the most...
ID câu hỏi: 54207| 1 tháng trước
V. Rewrite the sentences 1. She is 4 feet 5 inches and weighs 95 pounds. 2.The librarian will help you in the library. 3. It's about 1700 kilometers from Hanoi to Hochiminh city. 4. I would like...
ID câu hỏi: 54508| 1 tháng trước
có mấy chap truyện mà bn @Lê Thái Khả Hân muốn tải lên! Làm cách nào để tải lên đây m.n! Truyện chữ nha! ko pải mà...
ID câu hỏi: 54512| 1 tháng trước
Cho các đại diện: cá heo, cá sấu, mực, trai sông, rùa, rắn, bạch tuộc, ếch đồng, lợn, sư tử, cóc nhà, ếch giun, cá cóc Tam Đảo, hổ, thằn lằn. Hãy xếp cũng vào các nhóm động vật đã học
ID câu hỏi: 54681| 1 tháng trước
Tính chất của bài nhớ ơn Bác ntn
ID câu hỏi: 55012| 1 tháng trước
Air pollution is a cause of ill-health in human beings. In a lot of countries there are laws limiting the amount of smoke which factories can produce. Although there isn’t enough information on...
ID câu hỏi: 55221| 1 tháng trước
Một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực. Biết trong quá trình dao động, độ lớn lực căng dây lớn nhất gấp 1,1 lần độ lớn lực căng dây nhỏ nhất. Con...
ID câu hỏi: 55425| 1 tháng trước
Mùa hè hoa rau muống  Tím lấp lánh trong đầm Dựa vào ý 2 câu thơ trên hãy tả lại cảnh mùa hè vào buổi sáng
ID câu hỏi: 55453| 1 tháng trước
Hoài Thanh cho rằng " Văn chương là hình dung của cuộc sống muôn hình vạn trạng". Hãy c/m ý kiến trên qua tác phẩm Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn
ID câu hỏi: 55514| 1 tháng trước
1. I will return you the book as soon as I_______ reading it. A. finishing           B....
ID câu hỏi: 55791| 1 tháng trước
Qua câu chuyện Lòng nhân ái thật sự, em rút ra được bài học gì cho bản thân?
ID câu hỏi: 55819| 1 tháng trước
cho em hỏi, em hiện tại là lớp 10, nếu tất cả các môn em đều đạt trên 8.0, thế nhưng môn lí tbm lại bị 7.9, vậy học kì 1 em có đc loại giỏi...
ID câu hỏi: 55838| 1 tháng trước
Complete the sentences. Use the Past Simple. a. I .... playing football at 5 p.m. (stop) b. She ..... In a cafe last summer. (work) c. You ... John last week. (not see) d. they ... to university?...
ID câu hỏi: 55912| 1 tháng trước
Thành phố Nha Trang cách thành phố Tuy Hòa 118 km. Một ô tô đi từ Nha Trang đến Tuy Hòa với vận tốc 65 km/h. Sau khi khởi hành được 1 giờ 36 phút thì ô tô còn cách thành phố Tuy Hòa bao...
ID câu hỏi: 56499| 4 tuần trước
Em hãy viết một đoạn văn khoảng 4-5 dòng nêu suy nghĩ của em về người cha kính yêu của mình
ID câu hỏi: 56602| 4 tuần trước
tóm tắt dùm` mình bài` mẹ tôi lớp 7 nghen        :))))) Thanks
ID câu hỏi: 56626| 4 tuần trước
Cây cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp như bông, đay, chè, cói, cao su, cà phê,...gọi là...
ID câu hỏi: 56772| 4 tuần trước
2.rừng lá kim là một trong những cảnh quan có ở châu âu. ở việt nam nơi nào có rừng lá kim ?giải thích tại sao?
ID câu hỏi: 57135| 3 tuần trước
BÀI TẬP NÂNG CAO   Exercise 6 Put the verbs in brackets into the correct form. 1) How …………..….your trip to NhaTrang last...
ID câu hỏi: 57136| 3 tuần trước
Hóa thân thành An Dương Vương kể lại Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thuỷ Đừng chép mạng nha mọi người Mình cảm ơn nhiều ạ
ID câu hỏi: 57154| 3 tuần trước
Hãy xác định:  - Vấn đề nghị luận - Luận điểm - Một đoạn văn dùng lí lẽ - Một đoạn văn dùng dẫn chứng  Trong văn bản " Ý nghĩa văn chương" Giups mik vs. Mik cần gấp.
ID câu hỏi: 57162| 3 tuần trước
: Điền thêm từ chỉ quan hệ vào chỗ trống a)     Đêm đã khuya……………………….em vẫn chưa buồn ngủ. b)    Ba mẹ rầy la ………………………..em rất buồn. c)    ...
ID câu hỏi: 57188| 3 tuần trước
LÀM GIÚP BÀI 1 BÀI 11 LUYỆN TẬP CHUNG TRONG NÂNG CAO TOÁN 5 TẬP 2 TRANG 45  
ID câu hỏi: 57229| 3 tuần trước
Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào :    
ID câu hỏi: 57367| 3 tuần trước
Dựa vào quy mô và đặc điểm tổ chức của mình mà các doanh nghiệp lựa chọn xây dựng cho mình loại hệ CSDL (tập trung hay phân tán)...
ID câu hỏi: 57427| 3 tuần trước
Bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn 20. She hasn’t written to me for years. It’s years ______________________________________________ 21. Robert and Catherine have been...
ID câu hỏi: 57475| 3 tuần trước
viết bưu thiếp bằng tiếng anh (mừng sinh nhật,giáng sinh,...)    
ID câu hỏi: 57518| 3 tuần trước
Tìm ba số tự nhiên có tổng của chúng là 144. Biết số thứ nhất bằng 1/5 số thứ hai và bằng 1/10 số thứ ba  
ID câu hỏi: 57614| 3 tuần trước
Câu 1. Khoanh tròn từ ngữ không thuộc nhóm , đặt tên cho nhóm từ và ghi vào ô trống: a. diều, đầu sư tử, búp bê, dây thừng, bàn cờ, bộ xếp hình, chong chóng, que chuyền, rước đèn, trống ếch, ô tô,...
ID câu hỏi: 57641| 3 tuần trước
my aunt was a shop assistant some years ago, but now she has changed the job
ID câu hỏi: 57798| 3 tuần trước
Tả cảnh hồ gươm 
ID câu hỏi: 57812| 3 tuần trước
Hoàn thành các phương trình hóa học sau: Fe 2 O 3   +   ?   → t o   Fe   +   ?     Zn   +   HCl   →   ZnCl 2   +   ?  ...
ID câu hỏi: 57963| 1 tuần trước
cho cấp số nhân đồng thời u2=3 và u6=243 tổng của 10 số hàng đầu tiên của dãy cấp số nhân bằng
ID câu hỏi: 58032| 1 tuần trước
Tìm các số ngtố lớn hơn 3 .CMR : p^2-1 chia hết cho 24 Giúp mình với ạ! Xin cảm ơn !
ID câu hỏi: 58291| 1 tuần trước
Xin giúp tôi. Cảm ơn Xét các biến cố sau: A: “Tháng sinh của một bạn bất kỳ trong lớp là một số lẻ”; B: “Tháng sinh của một bạn bất...
ID câu hỏi: 58305| 1 tuần trước
Tìm danh từ , động từ , tính từ trong khổ thơ sau :               Cánh đập trờ xanh               ...
ID câu hỏi: 58368| 1 tuần trước
Các quan cai trị phương Bắc chiếm ruộng đất của nhân dân Âu Lạc, lập thành ấp, trại và bắt nhân dân ta cày cấy. Chúng cũng áp...
ID câu hỏi: 58496| 1 tuần trước
This type of pizza–with the simple combination of tomato sauce, mozzarella, and basil—is the standard reference point of Italian pizza for most people.
ID câu hỏi: 58531| 1 tuần trước
Một người đi xe máy với vận tốc 40km/giờ từ nhà lúc 6 giờ để về quê thì đến 10 giờ 30, người đó đến nơi. Tính quãng đường xe máy đi...
ID câu hỏi: 58543| 1 tuần trước
trừ, cộng, nhân những phân số sau: \(\dfrac{15}{5}\) - \(\dfrac{9}{10}\) =?? \(\dfrac{12}{3}\) +\(\dfrac{4}{6}\) =?? \(\dfrac{7}{4}x\dfrac{5}{6}=??\)  
ID câu hỏi: 58640| 6 ngày trước
Hãy nêu công thức tính diện tích hình thoi
ID câu hỏi: 58680| 6 ngày trước
Biết A= n-3/n+3 với n là một số nguyên khác -3. Có bao nhiêu giá trị của n để A có giá trị nguyên  
ID câu hỏi: 58700| 6 ngày trước
Nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
ID câu hỏi: 58988| 5 ngày trước
Cho hai số tự nhiên ab và ab2 .biết hiệu của chúng là 344 . Số ab là  bao nhiêu
ID câu hỏi: 59275| 4 ngày trước
một cửa hàng 4 ngày bán được 150 m vải Biết rằng hai ngày đầu bán được số mét vải bằng nhau ngày Thứ ba bán ít hơn ngày thứ nhất...
ID câu hỏi: 59311| 4 ngày trước
hiệu hai số là 1,4 ,nếu ta tăng số bị trừ lên 5 lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là 154,4.Tìm 2 số đó?
ID câu hỏi: 59437| 4 ngày trước
Bài 4. (2,5 điểm) Cho tam giác $ABC$ nhọn $(AB<AC)$, ba đường cao $AD, \, BE, \, CF$ cắt nhau tại $H$. a) Chứng minh tam giác $ABE$ đồng dạng với tam giác $ACF$. Từ...
ID câu hỏi: 59558| 3 ngày trước
năm nay mẹ 40 tủi số tủi chị hoa bằng 3/8 số tủi của mẹ số tủi của tuấn bằng 3/5 số tủi của chị vậy năm nay tuấn bao nhiêu tủi ? các bạn giải ra lời giải giúp mình nha
ID câu hỏi: 59672| 3 ngày trước
GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TÉ NGÃ KHI ĐI TRÊN NỀN GẠCH MỚI LAU
ID câu hỏi: 59785| 2 ngày trước
cô HOÀI ơi , quà hiện vật hết mất tiêu rồi  ạ
ID câu hỏi: 59805| 2 ngày trước
Một khu đất hinh chữ nhật có diện tích 360 m2, trong đó 2/3 diện tích đất để làm nhà và 1/12 diện tích để trồng hoa, còn lại là...
ID câu hỏi: 59840| 2 ngày trước
An đọc một cuốn sách trong 3 ngày Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang trong sách ngày 2 đọc 3/8 số trang còn lại. ngày 3 đọc hết 80 trang còn lại...
ID câu hỏi: 59867| 2 ngày trước
tìm một phân số bằng phân số 13/19 sao cho tổng của tử và mẫu số bằng736
ID câu hỏi: 59912| 2 ngày trước
Giúp mình vs ạ Có bao nhiêu cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn x (x + y) = 3 và y (x + y) = 22
ID câu hỏi: 59915| 2 ngày trước
Từ 17:30 giờ chiều hôm qua đến 15:30h chiều hôm nay là bao nhiêu giờ   
ID câu hỏi: 59929| 2 ngày trước
Hiếu đi bộ 2/3 giờ được 2 km,Giang đi bộ 1/4 giờ được 1 km.Hỏi ai đi bộ nhanh hơn?
ID câu hỏi: 60229| 1 ngày trước
Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện...
ID câu hỏi: 60253| 1 ngày trước
Cho X={0,1,2,3,4,5,6}.Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 3 (dùng quy tắc đếm)
ID câu hỏi: 60369| 17 giờ trước
Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: Chao ôi! Dì Hảo khóc. Dì khóc nức nở,...
ID câu hỏi: 60526| 1 giờ trước
Câu 16: Tính trọng lượng của: Túi hàng: 34kg; Bạn An: 38kg; Bao xi măng: 50kg…?
0.46215 sec| 3832.547 kb