Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(6)
GDCD(14)
Hóa học(55)
Lịch sử(18)
Ngữ văn(162)
Nhạc họa(4)
Sinh học(16)
Tiếng anh(113)
Tin học(15)
Toán học(148)
Vật lý(24)
Địa lý(17)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2552| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2599| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2627| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2635| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2779| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2869| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2905| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2920| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2953| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2960| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3012| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3031| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3034| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3078| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3079| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3098| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3101| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3108| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3109| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3128| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3151| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3158| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3179| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3211| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3229| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3246| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3249| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3281| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3308| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3338| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3339| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3354| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3399| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3417| 3 năm trước
ID câu hỏi: 4041| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4539| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5307| 1 năm trước
ID câu hỏi: 5360| 6 tháng trước
ID câu hỏi: 5963| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5992| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6213| 3 tháng trước

Để tính kết quả của phép đo thời gian rơi tự do của vật, ta cần lấy trung bình của các kết quả đo và trừ đi sai số của đồng hồ đo.

Trung bình của...

ID câu hỏi: 6249| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6307| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 8714| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10795| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10885| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10919| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10920| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10964| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11053| 3 tháng trước

A = 1 / (1*2) + 1 / (3*4) + ... + 1 / (99*100) > 1 / (1*2) + 1 / (3*4) = 1 / 2 + 1 / 12 = 7 / 12  
A = 1 / (1*2) + 1 / (3*4) + ... + 1 / (99*100) = (1 - 1 / 2) + (1 / 3 - 1 / 4) + ... +...

ID câu hỏi: 11070| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11090| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11096| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11126| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11127| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11208| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11210| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11231| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11302| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11336| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11380| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11404| 3 tháng trước

Bài giải 

Đổi:1 giờ = 60 phút

Thời gian của một tiết học là:

60 x 2/3 = 4...

ID câu hỏi: 11461| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11474| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11498| 3 tháng trước

P: AaBb x Aabb

Tách từng kiểu gen ra xét:

Aa x Aa -> 1AA : 2Aa : 1aa

Bb x bb -> 1Bb : 1bb

=> AaBb x Aabb = (1AA : 2Aa : 1aa) x  (1Bb :...

ID câu hỏi: 11507| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11575| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11580| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11635| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11708| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11824| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11839| 3 tháng trước

Kí hiệu của hai đường thẳng cắt nhau là ∩.

ID câu hỏi: 11884| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11898| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11949| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12012| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12232| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12235| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12304| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12401| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12447| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12478| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12557| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12560| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12565| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12585| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12599| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12608| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12692| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12702| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12738| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12824| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12841| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12854| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12863| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12889| 3 tháng trước

Em tham khảo:

PC về lượng:

- câm miệng hến

- Lắm mồm lắm miệng

PC về chất:

- Nói có sách, mách có chứng

- Ăn k...

ID câu hỏi: 12893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12972| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12987| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13015| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13071| 3 tháng trước

Tham khảo: 

Một số hình ảnh về: Trang phục dân tộc, nhà ở của các người dân tộc vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ.

ID câu hỏi: 13074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13091| 3 tháng trước

Bài tập 1: Điền “since” hoặc “for” vào chỗ trống thích hợp

1. We have been friends___since____ we first met in...

ID câu hỏi: 13145| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13205| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13384| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13495| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13583| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13695| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13718| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13728| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13740| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13746| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13769| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13795| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13947| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13971| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14021| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14098| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14171| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14194| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14298| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14340| 3 tháng trước

Bài 1: 

A: Đ

B: S

C: S

D: Đ

Bài 3: 

Diện tích tấm bìa là:

0,9x(0,9+1,5):2=0,9x1,2=1,08(m2)

ID câu hỏi: 14415| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14451| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14498| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14525| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14554| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14566| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14575| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14608| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14622| 3 tháng trước

My primary school is a paradise with fresh air, picturesque surroundings and beloved people around. It is situated in the countryside among far-flung green fields. Its simple design with...

ID câu hỏi: 14653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14757| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14904| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14989| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15008| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15048| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15126| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15138| 3 tháng trước

1. \(Al_2O_3\underrightarrow{^{đpnc}}2Al+\dfrac{3}{2}O_2\)

\(NaCl\underrightarrow{^{đpnc}}Na+\dfrac{1}{2}Cl_2\)

ID câu hỏi: 15149| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15187| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15215| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15249| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15307| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15316| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15318| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15334| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15352| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15425| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15577| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15642| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15814| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15854| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15875| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15926| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15934| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15992| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15998| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16049| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16089| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16093| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16170| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16192| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16261| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16332| 3 tháng trước

có mỗi mặt trời hả :>?

ID câu hỏi: 16416| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16446| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16554| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16669| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16791| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16880| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16892| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16924| 3 tháng trước

Tham khảo:

Mùa hè oi ả đã về rồi, nữ hoàng của nắng nóng bao trùm khắp mọi nơi. Tất cả mọi người chỉ muốn ở trong nhà với ly nước...

ID câu hỏi: 16966| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17028| 3 tháng trước

a. VB trên mang đặc trưng của kiểu VB truyện đồng thoại.

b. Nhân vật chính là cánh diều.

c. ước mơ: là những điều người ta mong muốn, cố gắng...

ID câu hỏi: 17040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17084| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17141| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17329| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17497| 3 tháng trước

Mở bài:

Giới thiệu khái quát về nhân vật Võ Tòng (Đó là nhân vật trong tác phẩm nào, của...

ID câu hỏi: 17522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17620| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17639| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17693| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17724| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17732| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17733| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17769| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17796| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17797| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17819| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17822| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17831| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17832| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17876| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17904| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17920| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17922| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17967| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17974| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17981| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18024| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18199| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18236| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18248| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18249| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18257| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18263| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18291| 3 tháng trước

Tham khảo:

Câu 1 :

`-` Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của bài văn được nêu ra, được diễn đạt sáng tỏ, dễ hiểu,...

ID câu hỏi: 18314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18348| 3 tháng trước

Hình ảnh “Mẹ đã bế vào nhà nỗi đợi vẫn nằm mơ” là một hình ảnh ẩn dụ. “Nỗi đợi vẫn nằm mơ” ở đây chính là...

ID câu hỏi: 18357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18358| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18538| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18554| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18601| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18618| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18750| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18975| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19004| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19011| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19037| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19149| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19152| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19186| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19189| 3 tháng trước

Sớm may trời trở lạnh
Mùa thu đã đến rồi
Gió heo may nhè nhẹ
Lá vàng rơi đầy trời.


Thánh thót trong vườn thu
Nghe vẳng tiếng chim gù
Vòm lá me xao động
Nghe tựa tiếng...

ID câu hỏi: 19196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19340| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19357| 3 tháng trước

bài làm : “Học vẹt” là thuộc làu làu những khái niệm, những định nghĩa, những kiến thức nhưng không hề hiểu gì về kiến thức, định nghĩa, khái niệm đó. Biểu hiện của nó là lý thuyết thì thuộc làu...

ID câu hỏi: 19490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19554| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19649| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19723| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19725| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19763| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19813| 3 tháng trước

$Ba(NO_3)_2$ : Muối trung hòa

$NaOH$: Bazơ

$NaH_2PO_4$: Muối axit

$HCl$: Axit

$Fe(OH)_3$: Bazơ

$CuO$ : Oxit bazơ

$SO_3$: Oxit axit

...
ID câu hỏi: 19855| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19880| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19896| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19912| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19974| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19997| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20049| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20064| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20066| 3 tháng trước
Nghị lực nghĩa là gì? Nghị lực được dùng để mô tả khả năng tự chủ và kiểm soát bản thân để đạt được mục tiêu hoặc vượt qua thách thức, khó khăn .12 thg 1, 2024
ID câu hỏi: 20074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20086| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20195| 3 tháng trước

A) Bạn ơi , cho mình mượn cuốn truyện này nhé !

B) Chị ơi,phiền chị lấy hộ em cốc nước nhé !

C) Bố mẹ ơi,chiều nay bố mẹ cho con về quê thăm ông bà nhé !

ID câu hỏi: 20214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20284| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20361| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20384| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20473| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20475| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20497| 3 tháng trước

Bạn ơi, 90g hay 90kg ạ, tại vì lớp 3 chưa học số thập phân ý, bạn xem lại đề nhé.

ID câu hỏi: 20508| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20550| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20560| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20579| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20580| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20748| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20750| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20828| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20860| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20936| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20965| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21000| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21064| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21081| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21107| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21231| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21310| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21333| 3 tháng trước

1.Thuật toán tìm kiếm tuần tự:

- Độ phức tạp thời gian của thuật toán tìm kiếm tuần tự là O(n)

- Giá trị lớn nhất của n với thời gian thực thi...

ID câu hỏi: 21350| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21352| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21379| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21411| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21419| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21421| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21450| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21466| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21505| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21521| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21525| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21556| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21564| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21583| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21623| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21745| 3 tháng trước

a) \(n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\)

PTHH: 

Zn + H2SO4(l) ---> ZnSO4 + H2

0...

ID câu hỏi: 21755| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21892| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21906| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22055| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22098| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22135| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22144| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22153| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22219| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22274| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22338| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22340| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22350| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22416| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22428| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22475| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22478| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22485| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22492| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22515| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22548| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22557| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22689| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22717| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22769| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22816| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22820| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22851| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22867| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22915| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22916| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22934| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22967| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22974| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22982| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22999| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23028| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23093| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23126| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23244| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23261| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23267| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23317| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23327| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23428| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23439| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23484| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23643| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23660| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23676| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23858| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23910| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23941| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23954| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23999| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24077| 3 tháng trước

Tham khảo:

Đã trở thành nét truyền thống, những ngày đầu xuân, những người con của Nam Đàn cũng như du khách thập phương lại nô...

ID câu hỏi: 24186| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24256| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24259| 3 tháng trước

1.  The course begins ________on__ 7 January and ends ______on____ 10 March.

2.  I went to bed _____at_____ midnight and got up ____at______ 6.30 the next morning.

ID câu hỏi: 24318| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24319| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24359| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24428| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24441| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24502| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24559| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24622| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24672| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 26878| 2 tháng trước

Thế nào là môi trường sống của sinh vật? 

- Môi trường sống của sinh vật là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh...

ID câu hỏi: 27261| 2 tháng trước

(x+1)+(x+2)+(x+3)+........+(x+100)=5750

(x+x+...+x)+(1+2+3+...+100)=5750

(x.100)+(1+100).100:2=5750

(x.100)+5050=575...

ID câu hỏi: 27911| 2 tháng trước

vế 1:

Khoảng cách:2

SSH:(100-2):2+1=50

Tổng:(100+2).50:2=2550

vế 2:

Khoảng cách:2

SSH:(99-1):2+1=50

Tổng:(99+1).50:2=2500

Bài toán viết thành:255...

ID câu hỏi: 28632| 2 tháng trước

Xác định các kiểu ẩn dụ trong các câu sau đây:

a. Người Cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm.

=> Ẩn dụ phẩm...

ID câu hỏi: 28877| 2 tháng trước

Số  tròn chục lớn nhất có 3 chữ số là : 990

Số  tròn chục bé nhất có 3 chữ số là: 110

Hiệu 2 số là :

 ...

ID câu hỏi: 29077| 2 tháng trước

Qua câu tục ngữ, ta thêm thấu hiểu nỗi vất vả của các bác nông dân và trân trọng những sản phẩm nông nghiệp truyền thống của đất nước.

ID câu hỏi: 29325| 2 tháng trước

1. are you looking

2.  don't work

3. do you smoke

4. am living

5. isn't working

6. doesn't work

ID câu hỏi: 29500| 2 tháng trước

Hoàn thành bài hội thoại sau:

Hoa: (1) ....How...... were you yesterday, Lan? You didn't (2) ....go.......... to school.

Lan: I (3) ......didn't...........

ID câu hỏi: 29785| 2 tháng trước

Tham khảo

 

a. v  = 54km/h = 15m/s

m = 2 tấn = 2000kg

Lực ma sát: 

ID câu hỏi: 30302| 2 tháng trước

Hàm là \(y=mx^2-\left(m^2+1\right)x+3\) đúng không nhỉ?

- Với \(m=0\) hàm nghịch biến trên R...

ID câu hỏi: 30814| 2 tháng trước

\(n_{CaCO_3\left(1\right)}=\dfrac{m_{CaCO_3}}{M_{CaCO_3}}=\dfrac{55}{100}=0,55\left(mol\right)\)

\(n_{CaCO_3\left(2\right)}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow...

ID câu hỏi: 30880| 2 tháng trước

Chao ôi!Dân tộc ta có những truyền thống cao quý.Nó kiến con người ta trang trọng với truyền thống hơn.Tuy văn hóa dân tộc ta không đặc...

ID câu hỏi: 32331| 2 tháng trước

Gợi ý cho em các ý để em viết nhé: 

Mở đoạn: Nêu lên vấn đề cần bàn luận: (Ví dụ: Tự học là một trong những...

ID câu hỏi: 32551| 2 tháng trước

TK:
“ Gia đình là nơi để trở về “ , quả đúng là như vậy . Gia đình là nơi ta sinh ra và lớn lên , là cái...

ID câu hỏi: 32562| 2 tháng trước

Câu 1 : Không chắc nhé 

Khoanh vào B : Ngăn cách các bộ phận cùng làm vị ngữ trong câu .

Câu 2 :

 Sân trường em được lát xi măng rộng bao la và phẳng lì. Trên sân...

ID câu hỏi: 32690| 2 tháng trước

Câu 1: 

*Quy tắc gõ văn bản trong word:

- Khi soạn thảo, các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;) (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước...

ID câu hỏi: 33116| 2 tháng trước

2: Gọi A,B lần lượt là giao của (d) với trục Ox,Oy

Tọa độ A là:

y=0 và -5x+3=0

=>x=3/5 và y=0

Tọa độ B là:

x=0 và y=-5*...

ID câu hỏi: 33584| 2 tháng trước

* GIỐNG NHAU:- Đều là quá trình phân bào có thoi nên NST phân chia trước, TB chất phân chia sau- Sự phân chia đều xảy ra với...

ID câu hỏi: 34764| 2 tháng trước

1. My grandfather grows a lot of flowers in his garden.

2. There are too many vehicles and too much noise in Ha Noi City.

3. Don’t throw any empty cans on the...

ID câu hỏi: 35663| 2 tháng trước

- Ở gan, các ure được bài tiết vào máu, rồi qua thận để thải ra ngoài cơ thể.

- Rễ thực vật hấp thụ nước và muối khoáng thông qua tế...

ID câu hỏi: 36412| 2 tháng trước

Lê Hoàn chứ ..?

TL: Lên Hoàn lên ngôi vua  trong hoàn cảnh Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ,...

ID câu hỏi: 36526| 2 tháng trước

If I had enough money, I could buy this house.

ID câu hỏi: 36537| 2 tháng trước

Các sự việc chính trong bài "Bầy chim chìa vôi": 

- Cuộc đối thoại giữa Mon và Mên về tổ chim chìa vôi...

ID câu hỏi: 36719| 2 tháng trước

Cách diễn đạt: nghệ thuật điệp ngữ.

Tác dụng của việc diễn đạt đó là thể hiện tinh tế điều sự thật là hiển nhiên trong cuộc sống, rất đơn giản nhưng...

ID câu hỏi: 37056| 2 tháng trước

Thuần Việt: đầu lòng, chị, em, tinh thần, mỗi, người, một, vẻ, mười.

=> Tác dụng: câu thơ giữ được vẻ đẹp giản dị riêng của người Việt, không...

ID câu hỏi: 38565| 2 tháng trước

Ta có: \(A=Pt=1000\cdot3\cdot30=90000\)Wh = 90kWh

\(=>T=A\cdot1000=90\cdot1000=90000\left(dong\right)\)

ID câu hỏi: 39061| 2 tháng trước

Cơ chế phát sinh thể dị bội là trong quá trình giảm phân, một hoặc một số cặp NST nhân đôi nhưng không phân li tạo ra giao tử không...

ID câu hỏi: 40236| 2 tháng trước

cái này là bạn phải tự viết nhé! bạn sáng tạo lên là được ạ!

đầu tiên là thân mến,kính gửi,....v..v

- vd bạn...

ID câu hỏi: 40517| 2 tháng trước

Dựa vào hiểu biết đặc điểm của nhóm thực vật ưa sáng và ưa bóng người nông dân đã ứng dụng vào thực tế trồng trọt như thế...

ID câu hỏi: 41285| 2 tháng trước

28. According to the passage, the information doctors give us _________.

       A. is about 50%...

ID câu hỏi: 42303| 1 tháng trước

bài làm

Trong gia đình, người tôi yêu quý nhất chính là ông nội. Tuy rằng hiện tại ông đã không còn nữa, nhưng ông đã dạy cho tôi rất nhiều bài học quý giá để tôi trưởng thành hơn.

Nhà...

ID câu hỏi: 42377| 1 tháng trước

Bài 1 : 

x = -3cos(5πt - π/3) = 3cos(5πt - π/3 + π) = 3cos(5πt + 2π/3)

Biên độ A = 3(cm)

Tần số góc ω =...

ID câu hỏi: 42464| 1 tháng trước

\(n_{HCl}=0,2.1=0,2\left(mol\right)\)

PTHH: HCl + NaOH → NaCl + H2O

Mol:      0,2       0,2

ID câu hỏi: 44695| 1 tháng trước

1/ Hurry up ! We've been waiting for you. What's taking you so long ?

- I .......... for an important phone call. Go ahead and leave without me.

ID câu hỏi: 44710| 1 tháng trước

GIỐNG NHAU: 
-cả hai vương triều đều do đế quốc bên ngoài xâm chiếm và xây dựng nên 
-tạo điều kiện cho văn hóa phát triển 

ID câu hỏi: 45229| 1 tháng trước

1. We buy a lot of vegetables every day.
2. He doesn't cook dinner every day.
3. Mr. John saw the accident yesterday.
4. She has finished the report.
5. They started a dancing...

ID câu hỏi: 45511| 1 tháng trước

Where is he from? - He's from England.

 Living in Ho Chi Minh City is so boring.

 Bill is 20 and is a doctor. He...

ID câu hỏi: 45636| 1 tháng trước

1.

         (-) : I don't have lunch at 11 o'clock.

         (?) : Do you have lunch at 11 o'clock?

2.

...
ID câu hỏi: 45744| 1 tháng trước

*Từ láy chỉ tiếng nói là : lí nhí , thỏ thẻ , xì xào , thì thầm, rôm rả.

*Đặt câu :

- Cô bé trả lời câu hỏi rất lí nhí .

- Ông và cháu ngồi trò chuyện thỏ thẻ.

- Một nhóm...

ID câu hỏi: 46158| 1 tháng trước

Make all the changes and additions necessary to produce from the following sets of words and phrases, complete sentences.

1) The site of Po Nagar Cham Towers was first used for workship as...

ID câu hỏi: 46187| 1 tháng trước

a) Tốc độ dài:

\(v=r.\omega=0,5.8=4\left(m/s\right)\)

Chu kì:

ID câu hỏi: 47425| 1 tháng trước

1. Some

2.some

3.any

4,some

5. a

6.some

7. some

8some

9. any

10. some

 

ID câu hỏi: 47718| 1 tháng trước

Hiệu mẫu số và tử số là : 11 - 2 = 9 

Hiệu số phần bằng nhau là : 7 - 4 = 3 ( phần ) 

Tử số là : 9 : 3 x 4 = 12

Mẫu số là : 12 : 4 x 7 = 21 

phân số là :...

ID câu hỏi: 48028| 1 tháng trước

1,

\(4HCl+MnO_2\rightarrow MnCl_2+2H_2O+Cl_2\\ 2Fe+3Cl_2\underrightarrow{t^o}2FeCl_3\\ FeCl_3+3NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_3\downarrow+3NaCl\\ 2NaCl+H_2SO_4\rightarrow...

ID câu hỏi: 51381| 1 tháng trước

1, Loạn 12 sứ quân” gây ra nguy cơ lớn nhất cho đất nước là : Xảy ra các cuộc tranh chấp ngôi báu, đất đai giữa các tướng...

ID câu hỏi: 52263| 1 tháng trước

Nếu Phương làm một mình mỗi giờ được số phần công việc là: 

\(1\div5=\frac{1}{5}\)(công việc)

Nếu Minh làm một mình mỗi giờ được số phần công việc...

ID câu hỏi: 52880| 1 tháng trước

nhỏ nhất là \(\dfrac{875}{105}\)  lớn nhất là \(\dfrac{525}{567}\)

ID câu hỏi: 53565| 1 tháng trước

1 is he doing - think - is polishing

2 bought - crashed

3 Do you see - are looking

4 do you usually have - eat - drink

5 was - asked - met

6 are you doing - are...

ID câu hỏi: 54172| 1 tháng trước

(-46)+81+(-64)+(-91)-(-220)

=  -46 + 81 - 64 -91 +220 

= (-46-64)+(81-91)+220

=(-110)+(-10)+220

= -120+220

= 220-120

=100

ID câu hỏi: 54331| 1 tháng trước

em đồng ý vs ý kiến 2 vì chiến tranh chính nghĩa  là cuộc chiến tranh vì mục đích bảo vệ tổ quốc và giải phóng dân tộc...

ID câu hỏi: 54878| 1 tháng trước

D. Remember to attend the opening ceremony of the festival.

ID câu hỏi: 55125| 1 tháng trước

Kết quả đây em nhé @Nguyên●   Trong "Làng", chi tiết kể về ông Hai cứ múa tay lên mà khoe nhà ông bị đốt...

ID câu hỏi: 55300| 1 tháng trước

THAM KHẢO!

- Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn

- Lời hơn lẽ thiệt

- Khôn chẳng qua lẽ, khoẻ chẳng qua lời

- Lời hay lẽ...

ID câu hỏi: 55359| 1 tháng trước

1. It may rain soon, the sky is _______cloudy______ (cloud)

2. It’s ________traditional_____ in England to eat turkey on Christmas Day. (tradition)

3. We are...

ID câu hỏi: 55385| 1 tháng trước

Đời sống tình cảm của con người vô cùng phong phú nhưng tình mẫu tử là tình cảm có vị trí đặc biệt quan trọng. Khi nói đến...

ID câu hỏi: 58066| 1 tuần trước

7/x = -3/15

⇒ 7⨯15 = x ⨯ (-3)

⇒ 105 = x ⨯ (-3)

⇒ x =105/-3

⇒ x =-35

ID câu hỏi: 58625| 6 ngày trước

Tham khảo

– Cơ thể được chia thành 3 phần: đầu, ngực, bụng. – Đầu có 1 đôi râu. – Ngực có 3 đôi chân...

ID câu hỏi: 58769| 6 ngày trước

\(S_{xq}=\pi.r.l\\ \Leftrightarrow60\pi=\pi.6.l\\ \Rightarrow l=10\left(cm\right)\)

Có: \(h=\sqrt{l^2-r^2}=8\left(cm\right)\)

Vậy: 

ID câu hỏi: 59406| 4 ngày trước

Diện tích hình thang là 102=100(cm2)

Chiều cao của hình thang là:

100x2:(12+8)=200:20=10(cm)

ID câu hỏi: 59701| 3 ngày trước

Tỉ số phần trăm giữa số gà mái và số gà của cả đàn là:

                       ...

ID câu hỏi: 59945| 2 ngày trước

Máy mình ko làm đc thuật toán .

ID câu hỏi: 59997| 1 ngày trước

\(\dfrac{6}{35}+\dfrac{6}{63}+...+\dfrac{6}{399}+\dfrac{6}{483}\)

ID câu hỏi: 60066| 1 ngày trước

                           Giải:
Độ dài của chiều của hình tam giác là:
 

ID câu hỏi: 10913| 3 tháng trước
Cái gì không thể nói nhưng sẽ trả lời khi được nói chuyện
ID câu hỏi: 10917| 3 tháng trước
Hãy tìm 5 từ láy và 5 từ ghép 
ID câu hỏi: 11430| 3 tháng trước
27 / 30 VIẾT RA PHÂN SỐ THẬP PHÂN LÀ BAO NHIÊU  
ID câu hỏi: 11474| 3 tháng trước
tìm 20 từ hán việt và dịch nghĩa
ID câu hỏi: 11604| 3 tháng trước
tìm một số biết 20% của nó bằng 250 là
ID câu hỏi: 11711| 3 tháng trước
Your English teacher has asked you to write a story (100-120 words) for your school story writing competition. Your story MUST begin with the following sentence: It was a contest for secondary...
ID câu hỏi: 11797| 3 tháng trước
1. “ I think you should go by train? “ he told us . He advised.................................................................................................... 2. It was such a...
ID câu hỏi: 11855| 3 tháng trước
Cho đoạn thơ sau:          Muốn cho trẻ hiểu biết                      Bố bảo cho bé ngoan     ...
ID câu hỏi: 11909| 3 tháng trước
( x - 25 ):15 = 20 (100000 - 991): x = 9
ID câu hỏi: 11941| 3 tháng trước
Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn chỉnh các câu sau. 1. While we (talk) ______ on the phone, the children broke the bedroom window. 2. He is very thirsty...
ID câu hỏi: 12114| 3 tháng trước
tìm x, biết ; 5^x + 5^x+2=650
ID câu hỏi: 12163| 3 tháng trước
1. Đặt tính rồi tính 36,25 x 24 74,64 x 5,2 2. Tính nhẩm 112,4 x 10 112,4 x 0,1 Toán 604 x 3,58 0,302 x 4,6 68,3 x 100 68,3 x 0,01 20,08 x 400 70,05 x 0,09 4,351 x 1000 4,351 x 0,001
ID câu hỏi: 12505| 3 tháng trước
1, What is the name of your school ?  => .................................................. 2 , Where is the school ?  => .................................................. 3,...
ID câu hỏi: 12711| 3 tháng trước
a) Cho ABC vuông tại B, đường cao BH. Biết AH = 5,4cm, HC = 9, 6cm. Tính độ dài BH, AB và góc ACB ( lấy đến độ) vẽ hình và tính giúp e tham khảo với ạ
ID câu hỏi: 12906| 3 tháng trước
   Hãy nêu câu tục ngữ ca ngợi tài trí của con người.Câu tục ngữ đó ca ngợi điều gì?
ID câu hỏi: 12947| 3 tháng trước
( Are you a Vietnamese or a foreigner? ) dịch sang tiếng việt là gì ? ae nào trả lời đúng tui sẽ tick
ID câu hỏi: 13046| 3 tháng trước
Giải giúp mình và chỉ mình giải thích với ạ IV. Mark the Letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined...
ID câu hỏi: 13153| 3 tháng trước
1. they usually wore jeans when they were young ➜they used.......................................................... 2. " why did the dog bark violently last night , daisy ? " said...
ID câu hỏi: 13407| 3 tháng trước
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence. With black hair and eyes, she is_______of the people from her country. A. the same B. typical C. similar D. identical
ID câu hỏi: 13488| 3 tháng trước
Chia số 480 thành 3 phần. Tỉ lệ với a) 2; 3; 5 b) \(\frac{1}{5}\) ; \(\frac{1}{4}\) ; 0,3 Tìm 3 phần đó
ID câu hỏi: 13514| 3 tháng trước
Chi tiết "nung trong lửa" tượng trưng cho điều gì ?
ID câu hỏi: 13614| 3 tháng trước
IV. Give the correct form of the verbs in brackets 1.      I (wait) _________  until he (write) _________  his next novel. 2.      I hope...
ID câu hỏi: 13804| 3 tháng trước
1. They keep this room tidy all the time. 2. Does the girl wash her clothes every day ? 3. Did Mary buy this beautiful dress? 4. Are you going to repair those shoes?  5.  Has she bought...
ID câu hỏi: 13877| 3 tháng trước
các bạn cho mình hỏi âm nhạc lớp 4 có những bài hát nào
ID câu hỏi: 14232| 3 tháng trước
Tìm X X:0,25+x:0,2+x=24 giúp mình với Nguyễn Thị Phương Hoài và Hữu Nghĩa ơi
ID câu hỏi: 14247| 3 tháng trước
Nam và Bắc cùng quét lớp xong trong 10 phút. Nếu Nam quét lớp một mình thì xong trong 30 phút. Hỏi nếu Bắc quét lớp một mình...
ID câu hỏi: 14253| 3 tháng trước
1.There are different............of learning new word. A.ways     B.processes    C.methods       D.all are correct 2.Some people write a list of new word...
ID câu hỏi: 14274| 3 tháng trước
Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12V-6W mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế 240V . Để các bóng đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là A. 2...
ID câu hỏi: 14391| 3 tháng trước
hãy vẽ sơ đồ tư duy chương ba lịch sử 9 ạ.Giúp em với ạ.Em cảm ơn ạ
ID câu hỏi: 14533| 3 tháng trước
1.My smartphone has got a lot of.....games. a.interesting b.interested c.interestingly d.interest. 2.Hoa received a new mobile phone.....her had. a.from b.in c.about d.with 3.Jimmy is making...
ID câu hỏi: 14602| 3 tháng trước
5. Complete each pair of sentences with -ed and -ing adjectives formed from the verbs in brackets. (Hoàn thành các cặp câu sau với các tính từ kết thúc...
ID câu hỏi: 14629| 3 tháng trước
Câu 1: Nêu yêu cầu mối nối? Để cách điện mối nối em làm thế nào ?  Câu 2: Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện em cần...
ID câu hỏi: 14642| 3 tháng trước
Câu 2 Em hãy tính số đo bằng centimet theo chiều dài và chiều rộng của màn hình máy tính có kích thước 24 inch tương ứng với tỉ lệ 16: 9.
ID câu hỏi: 14701| 3 tháng trước
Tôn Thất Thuyết phản công ở đâu ?Năm nào Khi Tôn Thất Thuyết phản công ,vua nhà Nguyễn Là vua gì? Tôn Thất Thuyết ra lệnh gì cho dân?
ID câu hỏi: 14738| 3 tháng trước
câu nào Đ câu nào S? 2)mọi số nguyên đều là số hữu tỉ 3) số 0 vừa là số hữu tỉ vừa là số vô tỉ  
ID câu hỏi: 14758| 3 tháng trước
Tại sao tỉ lệ những người dân tộc ở miền núi bị mắc bệnh bướu cổ cao hơn nơi khác ?  
ID câu hỏi: 14827| 3 tháng trước
Cho đa thức h(x) bậc 4, hệ số bậc cao nhất là 1, biết h(1) = 2 ; h(2) = 5 ; h(4) = 17 ; h(-3) = 10. Tìm đa thức h(x) Giúp cháu nốt câu này nữa >3<
ID câu hỏi: 14921| 3 tháng trước
cho mình hỏi 1pixel bằng bao nhiêu cm?
ID câu hỏi: 15023| 3 tháng trước
Câu 4: Theo em, thế nào là lòng vị tha? a. Rộng lòng tha thứ. b. Cảm thông và chia sẻ. c. Rộng lòng tha thứ, không hề có sự cố chấp; biết cảm thông và chia sẻ. d. Không hẹp hòi, ích kỉ và...
ID câu hỏi: 15131| 3 tháng trước
Tính số este được tạo thành khi tách nước của ancol 1 metylic và ancol propylic A.1  B.4  C.2. D.3 
ID câu hỏi: 15193| 3 tháng trước
hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh chị về việc cần thiết phải rèn luyện tính tự lập của con người, nhất là tuổi...
ID câu hỏi: 15218| 3 tháng trước
Viết đoạn văn tả bạn thân của em bằng tiếng anh . Các bạn ơi giúp mình với nha
ID câu hỏi: 15317| 3 tháng trước
Tìm X 30,345-X:5=0,245
ID câu hỏi: 15468| 3 tháng trước
Thủ đô Hà Nội giữ vai trò gì trong việc phát triển kinh tế của đất nước
ID câu hỏi: 15697| 3 tháng trước
VIết e - mail gửi cho 1 người bạn miêu tả căn phòng em yêu thích bằng tiếng anh 
ID câu hỏi: 15737| 3 tháng trước
cau 44 trang 92 toan lop 8(hinh) giai dum mk nha
ID câu hỏi: 16140| 3 tháng trước
Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40 cm, người ta thấy M luôn dao động lệch...
ID câu hỏi: 16199| 3 tháng trước
Cho phản ứng đơn giản xảy ra trong bình kín: 2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g) a) Viết biểu thức tốc độ tức thời của phản ứng. b) Ở nhiệt độ không đổi, tốc độ phản ứng thay đổi thế...
ID câu hỏi: 16256| 3 tháng trước
Loại vũ kính đặc biết của quân đội nước Âu Lạc thời An Dương Vương là?    
ID câu hỏi: 16328| 3 tháng trước
một người đi xe đạp được 10 km trong 50 phút. Hỏi người đó đi được trong bao nhiêu phút ?
ID câu hỏi: 16352| 3 tháng trước
_ _ _ was your trip? it was amazing giúp e với ạ e cảm ơn
ID câu hỏi: 16522| 3 tháng trước
phân tích nhân vật Tràng trong tác phẩm "Vợ nhặt" của Kim Lân
ID câu hỏi: 16556| 3 tháng trước
a : 11 , 22 ,33 , 44,55 , 66 , 77 , 88 ,99 (du 0) Biết a nhỏ nhất
ID câu hỏi: 16657| 3 tháng trước
Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về gia đình em bằng Tiếng Anh .
ID câu hỏi: 16708| 3 tháng trước
Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a,b nhập từ bàn phím. Tính và in ra màn hình: Tổng 2 số đó, Tổng bình phương của 2...
ID câu hỏi: 16934| 3 tháng trước
từ 1 đến 1000 có bao nhiêu chữ số 1
ID câu hỏi: 16961| 3 tháng trước
Đây là bài ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ nhé!!!Trang 173,,,Bài 3: Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 học sinh: Học sinh đá bóng có khoảng: A.5 học sinh B.9 học...
ID câu hỏi: 17176| 3 tháng trước
Cho tam giác vuông ABC, sin B = 1/2 Tính hệ thức lượng của góc C  M.n vẽ hình vs làm giúp mik vs 
ID câu hỏi: 17190| 3 tháng trước
trong chuồng có 160 cái chân gà và thỏ . số chân gà kém số chân thỏ 48 cái . hỏi có tất cả mấy con gà và thỏ
ID câu hỏi: 17298| 3 tháng trước
Hướng dẫn soạn bài : " Các thành phần biệt lập" - văn lớp 9
ID câu hỏi: 17338| 3 tháng trước
Cơ chế hấp thụ nước và khoáng ở rễ khác nhau như thế nào?
ID câu hỏi: 17350| 3 tháng trước
Thế nào là khái niệm? Phân tích kết cấu logic của khái niệm và mối quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên? Cho ví dụ? Ý...
ID câu hỏi: 17469| 3 tháng trước
Cảm nhận tình yêu làng và lòng yêu nước của ông Hai trong tác phẩm "Làng" của Kim Lân.
ID câu hỏi: 17528| 3 tháng trước
Đọc bài văn Trong lòng mẹ( Trích hồi kí Những ngày thơ ấu) SGK/ trang 53/ sách Cánh Diều, em hãy cho biết: khi biết đúng là mẹ, thấy mẹ cầm nón vẫy, bé Hồng đã có cử chỉ, hành động gì? Cử chỉ, hành...
ID câu hỏi: 17714| 3 tháng trước
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC, đường cao AH. Kẻ HD vuông góc với AB tại D, HE vuông góc với AC tại E. a) Tứ giác ADHE là...
ID câu hỏi: 17835| 3 tháng trước
kể tên những bộ anime tình cảm học đường hay
ID câu hỏi: 17889| 3 tháng trước
please help me sing way back home  
ID câu hỏi: 18174| 3 tháng trước
Có 3 loại bóng đèn led, chúng phát sáng cùng một lúc vào 11 giờ 20 phút. Đèn thứ nhất cứ 5 giây phát...
ID câu hỏi: 18222| 3 tháng trước
 hình lục giác có bao nhiêu tâm đối xứng?
ID câu hỏi: 18243| 3 tháng trước
Tại sao buổi sáng sớm ta thường bắt gặp hiện tượng cá ngoi lên trên mặt nước nhiều?
ID câu hỏi: 18413| 3 tháng trước
một mình chơi giữa khoảng rộng không bám víu vào đâu là nghĩa của từ chơi gì
ID câu hỏi: 18480| 3 tháng trước
Unit 3: My friends - Getting started tiếng anh 6 trang 27
ID câu hỏi: 18587| 3 tháng trước
Ai có ảnh ANIME GIRL PHÙ THỦY nào đẹp ko cho mình xin đi
ID câu hỏi: 18597| 3 tháng trước
Em hãy cho biết: địa hình cao nguyên badan ở nước ta được hình thành như thế nào?
ID câu hỏi: 18693| 3 tháng trước
Câu đố 1: Yêu đến lần thứ bảy được gọi là tình gì? Đáp án:.... Yêu và kết hôn với người nước ngoài là gì? Đáp án: ......
ID câu hỏi: 18747| 3 tháng trước
vẽ chân dung bản thân  
ID câu hỏi: 19134| 3 tháng trước
Cô Đào nuôi 80 con gồm gà trống, gà mái và vịt. Số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Trong đó có 60% số gia cầm là vịt. Hỏi có bao nhiêu con gà mái?
ID câu hỏi: 19175| 3 tháng trước
bài 82, 83 trang 33 sgk 8 tập 1
ID câu hỏi: 19506| 3 tháng trước
hãy viết 1 bài viết bằng tiếng anh giới thiệu về ngôi trường mơ ước
ID câu hỏi: 19582| 3 tháng trước
dẫn chứng về niềm hy vọng
ID câu hỏi: 19814| 3 tháng trước
Viết lại câu => Even though He tried to study hard, he got bad marks for the exam. 7. He was tired. He asked his teacher for early leave yesterday. => Since 8. They are really hard – working, but...
ID câu hỏi: 19841| 3 tháng trước
mở bài cho bài văn nghị luận "Thất bại là mẹ thành công" . Giúp e với ạ:(
ID câu hỏi: 19925| 3 tháng trước
Xếp các từ ngữ sau vào hai nhóm cho thích hợp : nhiệt tình, ham thích, nhanh mắt, nhanh tay, say mê, mê, thích, ham, khỏe mạnh, dũng...
ID câu hỏi: 19978| 3 tháng trước
Bố định trang trí cho phòng ngủ của An bằng giấy dán tường biết chiều cao bức tường là 3m và chiều rộng là 5m. Giá 1m2 là 120000 đồng. Vậy nếu bố dán một bức tường sẽ hết bao nhiêu tiền? Nếu bố...
ID câu hỏi: 20003| 3 tháng trước
viết văn cảm nghĩ về mẹ
ID câu hỏi: 20299| 3 tháng trước
"Dưới bến sông , con nước rong lên đầy mé đã ĐỨNG lại không lùa được những đợt lục bình lơ lửng giữa dòng ra sông cái. Từ có gạch dưới trong câu trên được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển.
ID câu hỏi: 20300| 3 tháng trước
làm sao để vẽ đẹp
ID câu hỏi: 20339| 3 tháng trước
Con có cha như ... Con không cha như nòng nọc đứt đuôi Nước lã mà vă nên hồ Tay không mà nổi ... mới ngoan ... từ thuở còn non Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây Ăn quả nhớ kẻ trồng cây  ......
ID câu hỏi: 20622| 3 tháng trước
Vd bạn A là 1 phóng viên , bạn B là 1 người nổi tiếng hãy phỏng vấn sở thích của bạn B bằng 1 cuộc hội thoại bằng Tiếng Anh
ID câu hỏi: 20933| 3 tháng trước
 hoa xuân màu gì hoa huệ màu gì hoa cúc màu gì hoa hông màu gì?                                   ...
ID câu hỏi: 20934| 3 tháng trước
Viết dưới dạng công thức các tính chất của phép cộng, phép nhân số nguyên
ID câu hỏi: 21076| 3 tháng trước
be more careful next time là gì vậy dịch hộ mình với
ID câu hỏi: 21088| 3 tháng trước
Trong bài Mùa thảo quả, nhà văn Ma Văn Kháng tả hương thơm trong rừng thảo quả như sau: Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải...
ID câu hỏi: 21159| 3 tháng trước
Viết bài văn biểu cảm về bạn Viết bài văn biểu cảm về thầy cô Mình có 3 đề trên nhờ các bn viết hộ vs, ưu tiên bài hay...
ID câu hỏi: 21227| 3 tháng trước
Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là...
ID câu hỏi: 21231| 3 tháng trước
Gạch dưới các chủ ngữ trong các câu sau : a) Trên cành cây , những con chim đang hót líu lo. b) Những con chim trên cành cây đang hót líu lo . c) Gió thổi ào ào. d) Tiếng gó thổi ào ào.  
ID câu hỏi: 21266| 3 tháng trước
Cho lục giác đều ABCDEF. Chứng minh rằng đường chéo BF chia AD thành hai đoạn thẳng theo tỉ số 1 : 3 ?
ID câu hỏi: 21378| 3 tháng trước
Viết đoạn văn ( khoảng 3-5 câu ) phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong khổ thơ sau:                             ...
ID câu hỏi: 21545| 3 tháng trước
vẽ sơ đồ phương hướng chính trên bản đồ
ID câu hỏi: 21753| 3 tháng trước
1, Chuyển những danh từ số ít sang số nhiều :       Số ít : Story ; Book ; Mouse ; Bench ; Clock ; Man ; Couch ; Ruler ; Fish ; Chair ; Woman ; Lamp ; Bookself ; Teacher ; Deer ;...
ID câu hỏi: 21803| 3 tháng trước
 người ta đúc cột bê tông để làm móng nhà có dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 6m mặt cắt ngang của khôi đều có cạnh 30cm tính thể tích cột bê tông
ID câu hỏi: 22035| 3 tháng trước
.      oi ả, oi nồng, ồn ã, nóng nực. Từ không cùng nhóm là ..............  
ID câu hỏi: 22166| 3 tháng trước
Ô nhiễm môi trường là gì ?Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường? Em hãy nêu biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường
ID câu hỏi: 22497| 3 tháng trước
Câu 1. I can’t understand what you are saying. Could you speak …………..? A. more slowly B. slowlier C. slowliest D. most slowly
ID câu hỏi: 22516| 3 tháng trước
Nguyên nhân trực tiếp làm hơn hai triệu đồng bào ta ở miền Bắc bị chết trong nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 là A. Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay. B. tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân...
ID câu hỏi: 22577| 3 tháng trước
 Có 2 người bạn: 1 người mù 1 người câm đi shopping. Câm mua cái nón thì lấy tay chỉ lên đầu và gõ gõ mấy cái còn Mù muốn mua kem đánh răng thì làm sao?
ID câu hỏi: 22618| 3 tháng trước
Cho đoạn văn sau:          “Ánh năng lên đến bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng. Nắng đã chiếu sáng lòa cửa biển. Xóm...
ID câu hỏi: 22626| 3 tháng trước
tìm từ và sữa lỗi sai do you know how much does it cost to fly to hanoi ?
ID câu hỏi: 22755| 3 tháng trước
The end of the film was so moved/moving
ID câu hỏi: 22775| 3 tháng trước
Điền từ còn thiếu : MIN : Hi , what your ... BEN : Hi , ... name is BEN . Can you  MIN : My name is ... 
ID câu hỏi: 22911| 3 tháng trước
Có nhiệt phân được Ca3(PO4)2 không ?
ID câu hỏi: 22921| 3 tháng trước
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 6-8 câu) nêu suy nghĩ về ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc sống.  Mọi người giúp mình với nha. *~*
ID câu hỏi: 22970| 3 tháng trước
chất potassium chloride là chất rắn hay chất lỏng hay chất khí . Vì sao ?  
ID câu hỏi: 23019| 3 tháng trước
 Vì sao ta nhìn thấy các hành tinh trong Hệ Mặt Trời? Em hãy giải thích bằng hình vẽ? 
ID câu hỏi: 23046| 3 tháng trước
Muối (NH 4)CO 3 không tạo kết tủa khi phản ứng với dung dịch của hóa chất nào sau đây? A. Ca(OH)2 B. MgCl2 C. FeSO4 D. NaOH
ID câu hỏi: 23116| 3 tháng trước
11. Sơn nguyên Tây Tạng là sơn nguyên cao nhất thế giới nằm ở… a. Trung...
ID câu hỏi: 23381| 3 tháng trước
hiệu 2 số là 175, nếu số bé tăng 13 đơn vị và giữ nguyên số lớn thì số lớn bằng 5/3 số bé mới. tìm số bé ban đầu?? ai gải được mình tick
ID câu hỏi: 23602| 3 tháng trước
50% của 1 tấn bằng bao nhiêu kg ?
ID câu hỏi: 24105| 3 tháng trước
Một ô tô chạy trên một đường thẳng, ở nửa đầu của đường đi, ôtô chạy với vận tốc không đổi 30km/h. Ở nửa sau của đường đi, ôtô chạy với vận tốc 60...
ID câu hỏi: 24258| 3 tháng trước
Tính nhanh: a)88-89+90-91+93-93+94-95+96-97+98-99+100 B)2+4+6+8+10+12+...+200  
ID câu hỏi: 24412| 3 tháng trước
dựa vào hiểu biêt thực tế,em hãy nêu hậu quả về thảm họa động đất ở nhật bản năm 2011  
ID câu hỏi: 24419| 3 tháng trước
các bạn ơi cho mình xin bài văn tả búp bê hay mà dài giúp mình nha.
ID câu hỏi: 24452| 3 tháng trước
viết một đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu tả một vườn rau mà em yêu thích​
ID câu hỏi: 24732| 3 tháng trước
Viết số lớn nhất có bốn chữ số mà tổng bốn chữ số bằng 5 và chữ số hàng nghìn bằng chữ số hàng đơn vị.help me
ID câu hỏi: 24756| 3 tháng trước
Ý nghĩa quan trọng của tuyến giao thông quốc lộ 1A ở nước ta là: A.  nối liền hai đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. B.  thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở trung du và miền...
ID câu hỏi: 24847| 3 tháng trước
Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và khởi nghĩa Phùng Hưng.
ID câu hỏi: 25300| 3 tháng trước
Theo em. bài học đường đời đầu tiên được nói trong bài có phải là bài học riêng của Dế Mèn không? Vì sao?
ID câu hỏi: 25353| 3 tháng trước
Chọn lỗi sai và sửa lại cho đúng 1.I was so exciting to get your present yesterday 2.Mai used to walking past the mosque on her way to her primary school 3.The young girl talks to...
ID câu hỏi: 25406| 3 tháng trước
Vì sao chúa Trịnh muốn ăn món "mầm đá"
ID câu hỏi: 25544| 3 tháng trước
rút  gọn các phân số sau 50/60 33/11 16/60 42/22 cái  đó là phân số rút gọn
ID câu hỏi: 25935| 3 tháng trước
Dựa vào đồ thị của hàm số \(y = sinx\), xác định các giá trị \(x \in [ - \pi ;\pi ]\;\)thoả mãn \(sinx = \frac{1}{2}\)
ID câu hỏi: 26075| 2 tháng trước
Cho một khối bát diện đều. Hãy chỉ ra một mặt phẳng đối xứng, một tâm đối xứng và một trục đối xứng của nó.
ID câu hỏi: 26116| 2 tháng trước
a. Thế nào là phản xạ có điều kiện, phản xạ không điều kiện? Mỗi loại cho 1 ví dụ minh họa b. Trình bày quá trình ức chế một PXCĐK...
ID câu hỏi: 26133| 2 tháng trước
1.My father said that I shouldn't..................too much time playing computer games.(spend) 2.The policeman explained to us how............. to the airport.(get)
ID câu hỏi: 26151| 2 tháng trước
7. - “Do you like seeing a film?” - “ ”  A. No, I don’t like it at all B. Sure. What film shall we see?  C. Who is in it? D. I’m sorry, I...
ID câu hỏi: 26163| 2 tháng trước
Tại sao tác giả lại viết : " Trăng còn có lúc khuyết tròn / Nghĩ về dáng mẹ vẫn còn vẹn nguyên "     
ID câu hỏi: 26241| 2 tháng trước
Tập làm văn: Tả một người bạn đang hát hoặc diễn kịch.
ID câu hỏi: 26303| 2 tháng trước
Bài ca dao thứ ba còn có các dị bản như sau: - Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. - Đường vô xứ Quảng quanh quanh Non...
ID câu hỏi: 26413| 2 tháng trước
Fill in each blank with just, already or yet: 1. I haven't had lunch __________ 2. I've _______ had my exam. 3. I have ______ had three tests this week.  
ID câu hỏi: 27042| 2 tháng trước
Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy.
ID câu hỏi: 27188| 2 tháng trước
tìm x biết:  (5x+1)2 = 36/49
ID câu hỏi: 27191| 2 tháng trước
nửa giờ = .... phút  
ID câu hỏi: 27378| 2 tháng trước
2% của 1000kg là?
ID câu hỏi: 27439| 2 tháng trước
từ đồng nghĩa với nhanh nhẹn là gì  bn nào làm đúng và nhanh mk tick lun nha
ID câu hỏi: 27527| 2 tháng trước
Một người gửi tiền tiết kiệm với lãi suất 0,6% 1 tháng. Người đóền  đem gửi 50 000 000 đồng. Hỏi sau 2 tháng người đó lĩnh về bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi. Biết rằng, tiền vốn tháng trước...
ID câu hỏi: 27560| 2 tháng trước
25% của 60 0kg là : A. 120 kg  B. 1 5 0kg    C.  180 kg    D. 20 0 kg
ID câu hỏi: 27928| 2 tháng trước
Hai điểm phân biệt là gì ?
ID câu hỏi: 27964| 2 tháng trước
3,5 tấn =...kg   4,25 tấn =…tấn…kg   21km 3m =…km   12,56m =…m…cm   4,85 tạ =…tấn   4,5 tấn =…ha   166km2 325hm2 =…km2   12,4...
ID câu hỏi: 28070| 2 tháng trước
giai thừa là gì
ID câu hỏi: 28253| 2 tháng trước
1. Somebody repaired her car yesterday. She.......................................................................................... 2. You must see the manager tomorrow...
ID câu hỏi: 28349| 2 tháng trước
Góc alpha là góc gì vậy ạ
ID câu hỏi: 28488| 2 tháng trước
I get to work in half an hour it takes...........................................................................
ID câu hỏi: 28667| 2 tháng trước
*Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau: Nghỉ hè , em được về quê thăm bà.
ID câu hỏi: 28895| 2 tháng trước
( x - 1 ) mũ 5 = -32
ID câu hỏi: 28988| 2 tháng trước
đặt tính rồi tính 70 : 2,5. giúp mình nhé
ID câu hỏi: 29001| 2 tháng trước
Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau                                  ...
ID câu hỏi: 29077| 2 tháng trước
Câu tục ngữ: “Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng” nói về truyền thống gì  ?
ID câu hỏi: 29088| 2 tháng trước
What he has done to me_______. A.cannot forgive B.  cannot be forgive C. cannot be forgiven D cannot be forgiving
ID câu hỏi: 29248| 2 tháng trước
viết 5 câu văn tả bầu trời  
ID câu hỏi: 29275| 2 tháng trước
Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong Mẫu hỏi, biểu thức số học để tạo trường mới TRUNG_BINH, lệnh nào sau đây là đúng: A. TRUNG_BINH:(2*...
ID câu hỏi: 29363| 2 tháng trước
Thế nào là nghĩa gốc? Thế nào là nghĩa chuyển. Thế nào là hiện tượng chuyển nghĩa của từ? Cho ví dụ
ID câu hỏi: 29447| 2 tháng trước
phân tích đa thức thành nhân tử : (x-1) (x-2) (x+7) (x+8) +8
ID câu hỏi: 29733| 2 tháng trước
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. You should eat fruits and vegetables because they are good for your health. A. more B. less C. little D. no
ID câu hỏi: 29876| 2 tháng trước
trung ương đảng quyết định mở đường trường sơn nhằm mục đích  A. Để miền Bắc chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước. B. Để mở đường thông thương sang Lào và Cam-pu-chia....
ID câu hỏi: 29893| 2 tháng trước
1. tính tổng: 7-8+9-10+11-12+...+2009-2010
ID câu hỏi: 29997| 2 tháng trước
C 6H 6 + CH 3Cl-->?  
ID câu hỏi: 30158| 2 tháng trước
viết 1 đoạn văn 3-5 câu chủ đề lớp học có sử dụng khởi ngữ (gạch chân khởi ngữ)
ID câu hỏi: 30197| 2 tháng trước
1.No matter how hard I tried, he kept on ..................... a. complain b.complaining c. complained d. will complain 2. Take this road and you will arrive at the hotel ..................... five...
ID câu hỏi: 30205| 2 tháng trước
sắp xếp câu tiếng anh:they/week/have/times/lessons/three/a/week
ID câu hỏi: 30238| 2 tháng trước
hãy viết mở bài gián tiêp scho bài văn tả ca sĩ đang biểu diễn , tả mọt nghệ sĩ hài .....
ID câu hỏi: 30252| 2 tháng trước
Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có hai alen quy định. Cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn cây hoa hồng. F1 tự thụ phấn, thu...
ID câu hỏi: 30403| 2 tháng trước
bài 3; điền dấu phẩy, dấu chấm thích hợp vào đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng chính tả:                 ngay giữa...
ID câu hỏi: 30479| 2 tháng trước
một tờ giấy hình vuông cạnh 90mm . Tính diện tích tờ giấy đó theo đơn vị xăng - ti - mét vuông 
ID câu hỏi: 30489| 2 tháng trước
change these sentences to the passive voice: 1.the man must pay the money now 2.the pupils made the chairs last month 3.he has to send the package nơ 4.they can't put these things here 5.mary...
ID câu hỏi: 30614| 2 tháng trước
vẽ tranh tĩnh vật lớp 6 (mọi người giúp mình nhé)
ID câu hỏi: 30800| 2 tháng trước
Chia động từ 1, We ( fly)_____ to Spain every summer. 2, Where your children ( be)_____? 3, He ( have) _____ a new haircut today. 4, She ( not study)_____ on Friday. 5, Where_____ your...
ID câu hỏi: 30824| 2 tháng trước
tóm tắt câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ . nếu đc =tiếng anh thì càng tốt nha mb . càng ngắn thì càng tốt nha ....
ID câu hỏi: 30884| 2 tháng trước
có hỗn hợp 3 khí CH4 C2H4 Co2 hãy tách CH4 ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp hoá học
ID câu hỏi: 30912| 2 tháng trước
đặt câu theo mẫu Ai làm gì? có chứa từ chăm chỉ
ID câu hỏi: 31075| 2 tháng trước
I. Read the passage and then decide whether the statements arc true (T) or false (F) The Kiwi The kiwi lives only in New Zealand. It is a very strange bird because it cannot fly. The kiwi is the...
ID câu hỏi: 31466| 2 tháng trước
Gọi dung dịch Ba(OH)2 là dung dịch A,K2CO3 là dung dịch B.Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với 300 ml dung dịch K2CO3.Sau phản ứng thu được 19,7 g kết tủa và dung dịch C.Để trung...
ID câu hỏi: 31478| 2 tháng trước
Kể tóm tắt một câu chuyện bằng Tiếng Anh.
ID câu hỏi: 31498| 2 tháng trước
Japanese love eating fish,  ______ they also love eating beef.
ID câu hỏi: 31741| 2 tháng trước
Từ đoạn văn, em nhận thấy sự sẻ chia có ý nghĩa gì trong cuộc sống (trình bày bằng đoạn văn 3-5 câu)
ID câu hỏi: 31888| 2 tháng trước
Mọi người ngày mai có thi violympic toán lớp 6 vòng 12 không? Ai có đề vòng 12 thì chia sẻ cho anh em nhé
ID câu hỏi: 32039| 2 tháng trước
Mấy bạn cho mình hỏi : Bài 32 : Tổng kết phần Văn và Tập làm văn và Bài 34 : Tổng kết phần tiếng Việt, 2 bài đó có cần phải soạn ra không ? 
ID câu hỏi: 32059| 2 tháng trước
Viết bài văn miêu tả sân trường trong giờ ra chơi (lớp 6)
ID câu hỏi: 32087| 2 tháng trước
       Bai 0: *Viết công thức tính tỉ số truyền động đai công thức tính tỉ số truyền động ăn khớp ? Bài tập 1: Trong truyền động đai bánh...
ID câu hỏi: 32115| 2 tháng trước
Thành phần của mỡ tự nhiên là:     A. Este của axit stearic (C17H35COOH)    B. Muối của axit béo.     C. Este của axit panmitic (C15H31COOH)    D. Este của axit oleic (C17H33COOH)
ID câu hỏi: 32197| 2 tháng trước
Trên một mạch của gen có 10% Timin và 30% adenin. Hãy cho biết tỉ lệ từng loại Nucleotit môi trường cung cấp cho gen nhân đôi là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 32311| 2 tháng trước
Không quy đồng mẫu số hãy so sánh các phân số sau : a           1996/1997 và 2013/2014 b            12/35 và 7/20
ID câu hỏi: 32331| 2 tháng trước
viết đoạn văn 200 chữ trình bày  suy nghĩ của em về tinh thần tự học   
ID câu hỏi: 32376| 2 tháng trước
Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh: A. Insert → Slide Layout B. View → Slide Layout C. Format → Slide Layout D. File → Slide Layout
ID câu hỏi: 32557| 2 tháng trước
Tóm tắt Văn bản  Đánh Nhau Với Cối Xay Gió và văn bản Chiếc LÁ Cuối Cùng Giúp mk nha
ID câu hỏi: 32835| 2 tháng trước
Lập phương trình cho phản ứng : Sắt tác dụng với Oxi tạo thành Oxit sắt từ ( Fe3O4) với 3 bước :  - Viết sơ đồ phản ứng  - Cân bằng số nguyên tử của mỗi...
ID câu hỏi: 32963| 2 tháng trước
có mấy loại vải thường dùng trong may mặc kể tên?  
ID câu hỏi: 32965| 2 tháng trước
 Ba anh em Hưng, Hùng, Hoài đo chiều cao. Hưng cao 1,65m. Hoài cao 1.12m. Chiều cao của Hùng ít hơn chiều cao trung bình của 3 anh em là 9 cm....
ID câu hỏi: 32994| 2 tháng trước
What shoul we do to keep fit and stay healthy( 20->30 words) (chúng ta nên làm j để có sức khỏe tốt)
ID câu hỏi: 33074| 2 tháng trước
Viết công thức của hàm số y=f(x) biết rằng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a=12 a) Tìm x để f(x)=4; f(x)=0 b) Chứng tỏ rằng f(-x) = -f(x)  
ID câu hỏi: 33171| 2 tháng trước
vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 đèn mắc song song, 2 pin nối tiếp, ampe kế đo I toàn mạch. vôn kế đo U đèn I, khóa K
ID câu hỏi: 33256| 2 tháng trước
Với tư cách là một mầm non tương lai của đất nước Việt Nam, em sẽ làm gì để xứng đáng với truyền thống của dân tộc?
ID câu hỏi: 33693| 2 tháng trước
Hãy cho mình vài bài toán về cộng , trừ , nhân , chia phân số , phân số thập phân và giờ , phút giây ...                     ...
ID câu hỏi: 33731| 2 tháng trước
AI LÀ NG ƯỜ I ĐANG BÀY T Ỏ C Ả M XÚC TRONG BÀI TH Ơ VỀ THĂM MẸ?
ID câu hỏi: 33777| 2 tháng trước
Bài: lao động tự giác, sáng tạo - Khái niệm - Biểu hiện - Ý nghĩa - Trách nhiệm của học sinh.
ID câu hỏi: 33989| 2 tháng trước
Vẽ các ký hiệu của một số bộ phận mạch điện
ID câu hỏi: 33997| 2 tháng trước
So sánh điểm giống nhau và khác nhau về tâm trạng của Hàn Mặc Tử qua khổ 1 và khổ 2 trong bài thơ Đây thôn Vĩ dạ(ko phải viết đoạn nha) và rút ra kết luận. Thanks mn
ID câu hỏi: 34319| 2 tháng trước
xác định các chi tiết hay trong bài thơ những điều bố yêu và nêu tác dụng của chúng  
ID câu hỏi: 34358| 2 tháng trước
7,5 nhân 120-7,5:0,1-7500 nhân 0,01=
ID câu hỏi: 34371| 2 tháng trước
Số chính phương là số như thế nào ?  
ID câu hỏi: 34485| 2 tháng trước
2 tỉnh bến tre và vũng tàu cách nhau 156km . Lúc 8 giờ 1 ô tô đi từ bến tre đến vũng tàu với v=40km / giờ . 1 xe du lịch khởi hành lúc 8g 30p tu vũng tàu đến bến tre với v=45km /gio . Hoi  ...
ID câu hỏi: 35065| 2 tháng trước
Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa hai quá trình phát sinh giao đực và cái ở động vật?
ID câu hỏi: 35172| 2 tháng trước
nêu nội dung cuộc duy tân minh trị. cuộc duy tân minh trị có phải là 1 cuộc cách mạng tư sản ko . vì sao ?nó khác cuộc cách mạng tư...
ID câu hỏi: 35194| 2 tháng trước
1kg gạo tẻ giá 5500 đồng và 1kg gạo nếp 7500 đồng . Hỏi mẹ mua 5kg gạo tẻ và 5kg gạo nếp hết bao nhiêu tiền
ID câu hỏi: 35513| 2 tháng trước
so sánh hô hấp và quang hợp   
ID câu hỏi: 35542| 2 tháng trước
Mã Morse là gì? Nêu ví dụ và cách dịch mã Morse (mình sẽ tick và cộng thưởng cho bn trả lời đúng).
ID câu hỏi: 35550| 2 tháng trước
Tập làm văn : Hãy viết 2 cách mở bài cho bài văn kể chuyện. Ông trạng thả diều  Mở bài trực tiếp      Mở bài gián tiếp 
ID câu hỏi: 35627| 2 tháng trước
Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm tại điểm x 0 . Tính lim x → 2 2 f ( x ) - x f ( 2 ) x - 2   A. f(2) - 2f '(x) B. 0 C. f '(2) D. 2f '(2) - f(2)
ID câu hỏi: 35660| 2 tháng trước
Ông Trạng thả diều    Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi....
ID câu hỏi: 35752| 2 tháng trước
Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc bằng 9° dưới tác dụng của trọng lực. Ở thời điểm t 0, vật nhỏ của con lắc có li độ góc và li độ cong lần lượt là 4,5° và 2,5π cm. Lấy g = 10 m/s...
ID câu hỏi: 35798| 2 tháng trước
Nêu khái niệm sự bay hơi và sự ngưng tụ. Sự bay hơi và sự ngưng tụ khác nhau ở điểm nào? Nêu một ví dụ về sự bay hơi và sự ngưng tụ. Mk k hết cho những bạn nào có câu trả lời đúng! ^^
ID câu hỏi: 35968| 2 tháng trước
Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn Đài Nghiên, tháp Bút chưa mòn, Hỏi ai gây dựng nên non nước...
ID câu hỏi: 36053| 2 tháng trước
Ngày đầu tiên của năm 2019 là thứ 3. Hỏi ngày cuối của năm 2019 là thứ mấy ?
ID câu hỏi: 36074| 2 tháng trước
ai có đề thi tin học cuối kì 2 ko cho mình với lớp 4 nha  
ID câu hỏi: 36357| 2 tháng trước
cho dung dịch CaCl2 vào 50g dung dịch AgNO3 có nồng độ 17%. Sau khi phản ứng kết thúc, hãy tính a) khối lượng CaCl2 tham gia phản ứng. b) khối lượng kết tủa tạo...
ID câu hỏi: 36566| 2 tháng trước
Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào? A. Pascal     B. thnl   C. html  D. thml
ID câu hỏi: 36583| 2 tháng trước
Giới hạn của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là: A. Hữu ngạn sông Hồng. B. Gồm khu Tây Bắc và Trường Sơn Bắc. C. Thuộc hữu ngạn sông Hồng từ Lai Châu...
ID câu hỏi: 36820| 2 tháng trước
Bài 1 : Cho biểu thức A = \(\frac{x}{x+2}\)  + \(\frac{4-2x}{x^2-4}\) a ) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa  b ) Rút gọn biểu thứ A  c ) Tìm giá trị của x khi A =...
ID câu hỏi: 36973| 2 tháng trước
viết đoạn văn nêu lên ý nghĩa hình ảnh thương nhau tay nắm lấy bàn tay 
ID câu hỏi: 37006| 2 tháng trước
Cho sáu số nguyên dương phân biệt a,b,c,d,e,f. tính tổng mỗi cặp trong các số đó. hỏi trong các tổng đó có nhiều nhất bao nhiêu số...
ID câu hỏi: 37184| 2 tháng trước
Câu 4: Động vật thuộc lớp cá là: A. Cá ngựa B. Cá voi C. Cá sấu D. Cá heo
ID câu hỏi: 37488| 2 tháng trước
Thể đột biến nào sau đây không phải là thể lệch bội? A. Thể ba  B. Thể một C. Thể không D. Thể tứ bội
ID câu hỏi: 37534| 2 tháng trước
I lệnh lặp lại 4 hình tam giác trên logo
ID câu hỏi: 37824| 2 tháng trước
Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp, trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi. Điều chỉnh C đến giá trị để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực...
ID câu hỏi: 38076| 2 tháng trước
what colour is your bag?
ID câu hỏi: 38257| 2 tháng trước
thuyết trình về thạch trận trên sông đà
ID câu hỏi: 38456| 2 tháng trước
write 4-5 sentences, about your favourite future means of transport
ID câu hỏi: 38535| 2 tháng trước
dịch từ sau sang tiếng anh : bảo bối thần ki h5 mình đang cần gấp ai nhanh mink k nha thank you  
ID câu hỏi: 38574| 2 tháng trước
3. Trong bài Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà, nhà thơ Quang Huy đã miêu tả một đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sinh động trên công trường sông Đà như sau: Lúc ấy Cả công trường say ngủ cạnh dòng...
ID câu hỏi: 38621| 2 tháng trước
PROJECT (trang 35 SGK Tiếng Anh 6 mới) MY CLASS YEARBOOK (KỶ YẾU LỚP TÔI) bạn nào giúp mình cho 10 tick và kèm theo ảnh nha Hướng dẫn dịch: Hãy cùng làm một kỷ yếu! 1. Dán một bức...
ID câu hỏi: 38767| 2 tháng trước
Hòa tan hoàn toàn 4,8g Mg bằng dung dịch acid HCL dư sau phản ứng thy được muối MgCl2 và có khí thoát ra a) Viết PTHH b) Tính thể tích khí thoát ra (đkc) c) Tính khối lượng muối thu sau phản ứng Cho...
ID câu hỏi: 38801| 2 tháng trước
Sân nhà bà B hình chữ nhật có chiều dài 15m và chiều rộng 9m. Bà B mua loại gạch lát nền hình vuông có cạnh 0,6m để...
ID câu hỏi: 38872| 2 tháng trước
Chia sẻ về ảnh hưởng của tiếp thị, quảng cáo đến quyết định chi tiêu của nhân vật trong tình huống sau: Hà muốn mua một chiếc áo khoác mới vì...
ID câu hỏi: 39124| 2 tháng trước
Hãy giải thích tại sao hiện nay diện tích trồng lúa gạo của Nhật Bản giảm.
ID câu hỏi: 39269| 2 tháng trước
Bài tập đọc Trước cổng tròi do ai sáng tác và trả lời các câu hỏi sau: 1. Vì sao địa điểm tả trong bài thơ được gọi là “cổng trời”? 2. Em hãy tả lại vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên trong bài...
ID câu hỏi: 39307| 2 tháng trước
3. Cho biết tác dụng của việc dùng từ ngữ địa phương của Huế trong Chuyện cơm hến.
ID câu hỏi: 39370| 2 tháng trước
văn : tả cây ăn quả
ID câu hỏi: 39406| 2 tháng trước
Viết phương trình hóa học theo các dãy chuyển đổi sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) : a) Fe ---(1)---> FeCl2 ---(2)---> Fe(OH)2 ---(3)--->...
ID câu hỏi: 39601| 2 tháng trước
Kiều càng sắc sảo mặn mà. So bề tài sắc lại là phần hơn. Câu 1 : Hãy xác định các từ láy có trong hai câu thơ? Giải thích nghĩa của hai từ láy? Câu 2 : Em hiểu như thế nào về những hình tượng nghệ...
ID câu hỏi: 39613| 2 tháng trước
các câu hỏi: 1) nhà bạn ở đâu ? 2)bạn sống trong ngôi nhà to hay nhỏ? 3)ngôi nhà của bạn trong như thế nào?  4)có bao nhiêu căn phòng trong nhà ? 5)bạn thích căn phòng nào nhất? 6)những gì...
ID câu hỏi: 39919| 2 tháng trước
  Con chó đen người ta gọi là con chó mực. Con chó vàng, người ta gọi là con chó phèn. Con chó trắng người ta gọi là con chó cò. Vậy con chó đỏ, người ta gọi là con chó gì?      ...
ID câu hỏi: 39986| 2 tháng trước
Tập làm văn lớp 5: Tả quang cảnh sân trường em trong giờ ra chơi
ID câu hỏi: 40245| 2 tháng trước
viết toppic nói với các chủ đề  - Local environment  - City life - Teen stress and pressure - Life in the past  - Wonders of viet nam  - Viet nam : Thien anh...
ID câu hỏi: 40305| 2 tháng trước
Viết lại câu theo gợi ý 1.     I haven't got time to go on holiday and I haven't got any money. (Either/Neither) ®...
ID câu hỏi: 40348| 2 tháng trước
MỌI NGƯỜI ĐĂNG VỀ ẢNH CONAN VÀ RAN NHA.MÌNH MÚN DÙNG NÓ LÀM HÌNH NỀN Á NHA.SORRY TRƯỚC VÌ MÌNH ĐĂNG CÂU HỎI HƠI LINH TINH.NHƯNG MẮT THẨM MĨ CỦA MÌNH KÉM QUÁ NÊN...XIN MN THỨ LỖI CHO AH
ID câu hỏi: 40356| 2 tháng trước
Viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông với chiều dài chiều rộng là số nguyên nhập từ bàn phím.(python)
ID câu hỏi: 40978| 2 tháng trước
Câu 2:Năm 208 TCN, Thục Phán lên làm vua, xưng là An Dương Vương, lập ra nhà nước    A. Văn Lang. B. Âu Lạc. C. Chăm-pa. D. Phù...
ID câu hỏi: 41014| 2 tháng trước
Viết một bức thư ngắn ( khoảng 10 câu ) cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái
ID câu hỏi: 41026| 2 tháng trước
 Fill in the blanks with so ; too ; either ; neither. ( Điền vào chỗ trống với : so ; too ; either ; neither.) 1.He can’t swim, __ can I. 2.Nam and Ba are playing soccer and __ is Minh. 3.Nga...
ID câu hỏi: 41114| 2 tháng trước
Hãy tưởng tượng em sở hữu phát minh "bước nhảy không gian". Viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) kể về không gian em định tới (không gian vũ trụ,...
ID câu hỏi: 41317| 2 tháng trước
người ta viết các tiếng KIM,MỘC,THỦY,HỎA,THỔ thành dãy dài KIM MỘC THỦY HỎA THỔ KIM MỘC...bằng 3 màu xanh,đo,vàng,một tiếng một màu. Hỏi chữ cái thứ 2000 là chữ cái gì,màu gì?
ID câu hỏi: 41533| 2 tháng trước
Viết công thức cấu tạo các đồng phân phenol có công thức phân tử C7H8O. Gọi tên các đồng phân đó.
ID câu hỏi: 41611| 2 tháng trước
Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức: i =√2sin(100πt + π/6)A, ở thời điểm t = 1/100 s,  cường độ dòng điện trong mạch có giá trị : A. √2A B. -√2/2 A C. 0 D. √2/2A
ID câu hỏi: 41801| 1 tháng trước
Viết lại đoạn văn sau sao cho giàu hình ảnh và có sức gợi hơn bằng cách dùng các từ láy, phép nhân hóa và so sánh phù hợp.  Đêm trăng sáng lắm! Ánh trăng tỏa khắp nơi làm cảnh vật hiện lên rõ...
ID câu hỏi: 42054| 1 tháng trước
hình ảnh nhân vật trữ tình trong bài thơ tức cảnh pác bó hiện lên như nào?
ID câu hỏi: 42152| 1 tháng trước
hoàng thành thăng long đc xếp vaò loại hình tư liệu nào
ID câu hỏi: 42305| 1 tháng trước
hãy viết một lời khuyên cho người anh trai của Kiều Phương trong truyện " Bức tranh của em gái tôi"
ID câu hỏi: 42397| 1 tháng trước
Compare city life and country life .Which one do you prefer ? Why ? Mấy bạn giúp mình nhanh nha. Thanks
ID câu hỏi: 42747| 1 tháng trước
120 : { 54 - [50 : 2 - ( \(3^2\) - 2 . 4 )]}
ID câu hỏi: 42801| 1 tháng trước
a] 725: 25 +525 : 25                                         b]  144 x 25 :36   ...
ID câu hỏi: 42812| 1 tháng trước
Tìm x biết (2x-1)²=49
ID câu hỏi: 42841| 1 tháng trước
Tìm x thuộc N , biết : 2^x÷2^5=1
ID câu hỏi: 42907| 1 tháng trước
Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số,biết số đó chia hết cho tất cả các số 3,4,5,6. Giúp mình nhanh nhaa!!!Mình dg cần gấp lắm!! THANKS!!!
ID câu hỏi: 43191| 1 tháng trước
Bốn năm liên tiếp có tất cả bao nhiêu ngày ?
ID câu hỏi: 43204| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn tiếng anh miêu tả về tỉnh Lào Cai. Ai làm đúng mik k nha! Thank you m.n!
ID câu hỏi: 43254| 1 tháng trước
a;   5GIỜ 15 PHÚT = ......PHÚT ; 10 phút 3 giây =  ......giây; 28 giờ =......ngày .....giờ:68 phút = ......giờ........phút: 164 giây=....phút....giây
ID câu hỏi: 43279| 1 tháng trước
Nêu ý nghĩa của câu chuyện cuốn sách và chiếc giỏ đựng than  
ID câu hỏi: 43284| 1 tháng trước
Rút gọn A= 3^100 - 3^99 + 3^98 - 3^97 + ... + 3^2 - 3 + 1
ID câu hỏi: 43328| 1 tháng trước
một người bỏ ra 114 000 đồng tiền vốn để mua 40 quả trứng. khi mang trứng về người đó bị vỡ mất 2 quả. Hỏi người đó phải bán số trứng còn lại với giá bao nhiêu đồng 1 quả để được hòa vốn ?
ID câu hỏi: 43412| 1 tháng trước
Một học sinh nhân một số với 463. Vì bạn đó viết các  chữ số tận cùng của các tích riêng ở cùng một cột nên tích bằng 30524. tìm số bị nhân. giải bằng phương pháp của cấp 2. Ai biết làm bài này...
ID câu hỏi: 43422| 1 tháng trước
tiếng suối ngân nga như gì? mặt trăng tròn vành vạch như gi? mặt nước hồ trong tựa như gi?
ID câu hỏi: 43606| 1 tháng trước
TRUYỆN CƯỜI TOÀN CHỮ C Con chó cắn cụ Chánh Cậu Cẩn con của cụ Chánh, cháu của cô Cúc, cháu của chú Chiến. Cậu Cẩn có con chó cỡ con chồn, cẳng con chó cao cỡ cẳng con cò, cổ cũn cỡn cỡ cổ con cóc....
ID câu hỏi: 43744| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn bằng tiếng Anh nói về nước mỹ (đặc trưng,lý do vì sao bạn thích)  
ID câu hỏi: 43823| 1 tháng trước
tính nhanh:  135+86+65-36+17+50+83
ID câu hỏi: 43941| 1 tháng trước
Một năm có 365 ngày, còn năm nhuận là bao nhiêu ngày? A.   265 ngày B.  365 ngày C.  366 ngày D.   385 ngày
ID câu hỏi: 43955| 1 tháng trước
Some people believe that soon schools will no longer be necessary. These people say that because of the Internet and other new(1) ______________ ,there is no longer any need for school buildings,...
ID câu hỏi: 44042| 1 tháng trước
bài 1 tìm x a 2/3x+5/7=3/10 b 3/4x-1/8=3/7 c -21/13x+1/3=2/3
ID câu hỏi: 44086| 1 tháng trước
Are you looking for a cheap. clean, effective source of power that doesn't cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the sun. At present, most of our...
ID câu hỏi: 44178| 1 tháng trước
Tìm nghiệm của đa thức 2x2+3x+1
ID câu hỏi: 44338| 1 tháng trước
Một người làm trong 2 ngày được trả 72 000 đồng tiền công . Hỏi với mức trả công như thế , nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiềm ? 
ID câu hỏi: 44392| 1 tháng trước
tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất  2,022×1234+1,001×266×2+3×500×0,674 mình cần gấp
ID câu hỏi: 44587| 1 tháng trước
chọn 6 tờ tiền với 3 mệnh giá khác nhau sao cho tổng bằng 100.000 đồng.
ID câu hỏi: 44716| 1 tháng trước
Đặt câu với các từ:xanh biếc,xanh lét,xanh rờn, xanh thẫm, xanh ngắt, xanh rì , xanh tươi.Câu mở rông ý có hình ảnh
ID câu hỏi: 44819| 1 tháng trước
Hãy nêu tập tính của sâu bọ
ID câu hỏi: 44889| 1 tháng trước
 Ở Việt Nam, rồng bay ở đâu và đáp ở đâu?
ID câu hỏi: 45031| 1 tháng trước
có ai chơi mobilegen ko  Biết nội quy rồi nha
ID câu hỏi: 45038| 1 tháng trước
1.the book... the table. 2. the cat ...the chair
ID câu hỏi: 45265| 1 tháng trước
Con gì càng to càng nhỏ?
ID câu hỏi: 45299| 1 tháng trước
1, Tìm x biết: a/ |2x-3| - |2+3x| = 0 b/ |2+3x|=|4x-3|
ID câu hỏi: 45366| 1 tháng trước
X+y+y=27 X+X+y+y=38 Vậy y=?
ID câu hỏi: 45407| 1 tháng trước
Tính một cách hợp lý: a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50  b) 150 . 250 . 400 . 800
ID câu hỏi: 45428| 1 tháng trước
☘ Viết lại câu ☘ ✿ Ex1: 1. "Could you please show me the way to the nearest post office?" The old man asked. ⇒ The old man...
ID câu hỏi: 45663| 1 tháng trước
I hate _____________ up late to do homework A. staying                        B. stay             ...
ID câu hỏi: 45806| 1 tháng trước
Nêu lợi ích của giun đất đối với nông nghiệp?
ID câu hỏi: 45942| 1 tháng trước
Cho A = 671 x 999...997 + 2015 ( thừa số 99..97 có 99 chữ số 9 ) Hãy tính tổng các chữ số của A
ID câu hỏi: 46018| 1 tháng trước
how.........apple in table
ID câu hỏi: 46027| 1 tháng trước
Phát biểu cảm nghĩ về một chuyện vui (hoặc chuyện buồn ) thời thơ ấu
ID câu hỏi: 46300| 1 tháng trước
He is very good at ____________ people singing with his guitar. A. accompanying B. making C. having D. getting
ID câu hỏi: 46320| 1 tháng trước
Trong phép chia 18,78 :1,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương. Thì số dư là:
ID câu hỏi: 46446| 1 tháng trước
bài tập đọc đầu tiên của ngữ văn 7 tập 1 là bài nào?
ID câu hỏi: 46607| 1 tháng trước
cac ban oi ai ma giup minh tim duoc de thi violympic lop 5 vong 15 dung nhat thi minh se tick cho chu y la vong 15 phai co 3 bai la coc vang tai ba ;truy tim kho bau va bai trang giay...
ID câu hỏi: 46619| 1 tháng trước
H.. is the weather today ? It's cool today. Điền từ vào chỗ chấm
ID câu hỏi: 46662| 1 tháng trước
lập dàn ý tả cảnh biển, trong đó thân bài nêu theo thời gian: cảnh biển vào bình minh, buôiỉ trưa và hoàng hôn ko chéo mạng nha mk đang cần gấp
ID câu hỏi: 46922| 1 tháng trước
thế nào là bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
ID câu hỏi: 47060| 1 tháng trước
viết về chậu hoa mini  từ chai nhựa cũ bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 47265| 1 tháng trước
5. Từ việc tìm hiểu bài thơ trên, em học được điều gì về cách làm thơ lục bát
ID câu hỏi: 47321| 1 tháng trước
Đặt tính rồi tính: a)47096 + 8937           b)84124 – 25067              c)  4518 x 9            ...
ID câu hỏi: 47798| 1 tháng trước
Nhập từ bàn phím mảng số nguyên gồm n phân tử  a. tìm vị trí số nhỏ nhất trong mảng b. tìm vị trí số lớn nhất trong mảng
ID câu hỏi: 47883| 1 tháng trước
Viết đoạn văn ( khoảng 5-7 câu ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật Hoàng tử bé hoặc nhân vật cáo , trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 2 từ ghép và 2 từ láy { trích trong Hoàng tử bé , Ăng - Toan...
ID câu hỏi: 47907| 1 tháng trước
Một chiếc tàu hỏa có năm toa tàu, mỗi toa tàu có ít nhất một hành khách. Hai hành khách được gọi là hàng xóm nếu họ ngồi cùng một toa hoặc ngồi ở hai toa tàu liền kề. Biết rằng mỗi hành khách có...
ID câu hỏi: 47911| 1 tháng trước
viết một đoạn văn tả cảnh buổi sáng mùa xuân trên quê hương em đùng lấy trên mạng nhé
ID câu hỏi: 47975| 1 tháng trước
Đốt cháy hoàn toàn 15,9 gam hỗn hợp X gồm C3H4 , C3H8 , và C3H6 có tỉ khối so với hiđro là 21,2 . Tính khối lượng CO2 và H20 thu được sau phản...
ID câu hỏi: 48212| 1 tháng trước
Tính. a, 31.(-18)+31.(-81)-31 b, (-12).47+(-12).52+(-12) c, 10-[12-(-9-1)] d, 271-[(-43)+271-(-17)]
ID câu hỏi: 48253| 1 tháng trước
Axit nào sau đây có đặc tính ăn mòn các đồ vật bằng thủy tinh? A. HI. B. H2SO4. C. HF. D. HCl.
ID câu hỏi: 48561| 1 tháng trước
Bài 1 Hãy chia đúng dạng của đọng từ trong ngoặc 1.Where you               (go)                     ...
ID câu hỏi: 48581| 1 tháng trước
- Bài thơ ''cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh'' của Lí Bạch và bài '' ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê'' của Hạ Tri Chương đều viết về tình quê hương nhưng cách biểu diễn tình cảm ở mỗi bài thơ lại...
ID câu hỏi: 48665| 1 tháng trước
Chuyển đổi lại câu sử dụng từ trong ngoặc 1 . The only thing i could do was wait ( choice )  ->  2 . I've never taken much interest in this subject , but i have read a couple of...
ID câu hỏi: 48692| 1 tháng trước
So sánh hệ thống nhiên liệu và không khí của động cơ xăng và động cơ điezen về cấu tạo và nguyên lí hoạt động
ID câu hỏi: 48727| 1 tháng trước
Trong truyện''Buổi học cuối cùng'',thầy Ha-men có nói:''...khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ,chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù...''.Em hiểu...
ID câu hỏi: 48915| 1 tháng trước
Rút gọn biểu thức a ) 2x + (-61)-(21-61) b) (-3-x+5) +3  
ID câu hỏi: 48939| 1 tháng trước
Sinh học 7: Câu 1: Nêu đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh và ngành ruột khoang. Câu 2: Vai trò của ngành ruột khoang. Câu 3: Các biện pháp phòng bệnh giun. Câu 4: Trình...
ID câu hỏi: 48973| 1 tháng trước
Câu 4. Phân loại các oxit sau và đọc tên chúng. SO3; Fe2O3; Na2O; P2O5; CO2; MgO; SO2; BaO; P2O3; K2O
ID câu hỏi: 49013| 1 tháng trước
Em hãy miêu tả cảnh hoàng hôn trên quê hương em. (Dàn ý+bài văn)
ID câu hỏi: 49235| 1 tháng trước
1/6 phút giây bằng bao nhiêu giây
ID câu hỏi: 49264| 1 tháng trước
Có ai chơi game ngôi sao thời trang ko ? Nếu chơi comment ở dưới để lại nik của bạn để kết bạn nhé !
ID câu hỏi: 49277| 1 tháng trước
tìm 2 ví dụ khác về biện pháp tu từ có trong bài thơ ''Đánh thức trầu'' nhanh lên nhé, mk cần gấp Xin cảm ơn
ID câu hỏi: 49396| 1 tháng trước
Xác định tọa độ địa lý của điểm A biết điểm A cách đường kinh tuyến gốc 30 độ về bên tay trái và nằm bên dưới cách vĩ tuyến gốc 40 độ
ID câu hỏi: 49551| 1 tháng trước
Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' biết Thể tích V của khối hộp ABCD.A'B'C'D'  là: A. V=8. B.  V= 3 2 . C. V=2. D.  V=4.
ID câu hỏi: 49816| 1 tháng trước
Văn bản Trong lòng mẹ là văn bản viết theo thể hồi ký. có thể dựa vào những dấu hiệu nào trong văn bản để kết luận như vậy
ID câu hỏi: 49885| 1 tháng trước
Bài 1: Biết a, b, c chia tỉ lệ với 249, 250, 251 và 2a + 5b -3c = 1990 . Chọn 40 hộp bánh bằng cách tùy ý trong kho của 1 cửa hàng và đem cân kết quả được ghi lại trong bảng sau : a   ...
ID câu hỏi: 49896| 1 tháng trước
Các sky ơi cày view chạy ngay đi của Tùng đi còn 5 triệu view nx là được 5 triệu rồi CỐ LÊN SKY Ạ E đang tích cực cày đây lôi cả mấy cái điện thoại, máy tính, laptop  Cầm vũ khí lên chiến...
ID câu hỏi: 50045| 1 tháng trước
Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể thu khí NH3 bằng phương pháp A. đẩy nước B. chưng cất C. đẩy không khí với miệng bình ngửa D. đẩy không khí với miệng bình úp ngược
ID câu hỏi: 50137| 1 tháng trước
Viết lại câu 1.Why don't you turn the television down? SOONER => I......................................the television down 2. Not many students managed to complete the task on time...
ID câu hỏi: 50224| 1 tháng trước
11. There ( be) __________ some milk for breakfast. 12. You mustn’t ( pick) __________ flowers in the schoolyard. 13. We (play)_______  tennis now. 14. Let’ s (walk)...
ID câu hỏi: 50277| 1 tháng trước
this ( be )............. my best  friend,nam he (wear ) ................a T-shirt and shorts today look! he ( play) .............football now he ( like )...........eating apples apples (...
ID câu hỏi: 50317| 1 tháng trước
Việt có 20 cái kẹo.Nam có 22 cái kẹo.Đức có nhiều hơn Trung bình cộng số kẹo của cả 3 bạn là 2 cái.Tìm số kẹo của Đức.
ID câu hỏi: 50370| 1 tháng trước
Viết về cách làm một món ăn đơn giản bằng tiếng anh? trình bày cách làm rõ ràng giúp mik nhé
ID câu hỏi: 50453| 1 tháng trước
Firstly,playing sports can give you a healthy life and a fit body to you.You will be more active and healthier (1) _______ palying sports.To illustrate,you can have a lower chance of getting a serious...
ID câu hỏi: 50483| 1 tháng trước
Cuộc thi '' Anime in the work'' !!! Vòng 4 Trạng thái: Mở Tên: Nhật Chủ đề vòng: Núi Phú Sĩ Bạn nào thi đầu tiên được...
ID câu hỏi: 50730| 1 tháng trước
Cho cot x = \(\sqrt{2}\)  . tính giá trị biểu thức sau P=\(\dfrac{3sinx-2cosx}{12sin^3x+4cos^3x}\)
ID câu hỏi: 50775| 1 tháng trước
Câu tục ngữ " máu chảy ruột mềm " có nghĩa là gì? ai trả lời được mình sẽ kết bạn và tick cho . thank you mọi người verrrrry muuucch !!!!
ID câu hỏi: 50797| 1 tháng trước
Một sóng âm có tần số 200Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là A. 30,5m B. 3,0km. C. 75,0m D. 7,5m.
ID câu hỏi: 50826| 1 tháng trước
Cần giải gấp Tính nhanh 0,36 x 550 + 18 : 100 x 126 x 2 + 0,12 x 972
ID câu hỏi: 50911| 1 tháng trước
Tính nhanh giá trị biểu thức sau : x = 31 + 32 - 33 + 34 - 35 + 36 - 37 + 38 - 39 + 40 giải theo cách lớp 5 nha mọi người
ID câu hỏi: 51354| 1 tháng trước
Tính  (1-1/2018) x (1-1/2019) x (1-1/2020) x (1-1/2021) x (1-1/2022)
ID câu hỏi: 51369| 1 tháng trước
I think our school should be made clean and beautiful. What about_________________________________________________________________.
ID câu hỏi: 51432| 1 tháng trước
At this time of the year the number of students in the university tends to ____. A. dwindle B. deteriorate C. reduce D. lessen
ID câu hỏi: 51502| 1 tháng trước
giải thích vi sao gọi là chiến tranh thế giới thứ nhất  
ID câu hỏi: 51677| 1 tháng trước
 Tìm x:     X * 100 + X* 200 + X * 300 + X * 400 + X * 500 + X * 512 = 2012
ID câu hỏi: 51736| 1 tháng trước
Một phong trào thi đua ở miền Nam trong thời kì chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"?   A. Nắm lấy thắt lưng địch mà đánh.   B. Tìm Mĩ mà đánh, tìm ngụy mà...
ID câu hỏi: 51783| 1 tháng trước
Công nghệ 9 Mô tả cấu tạo bên ngoài của ampe kế, vôn kế, công tơ điện, đồng hồ vạn năng Mình đang cần gấp. Thanks trước
ID câu hỏi: 52106| 1 tháng trước
The cost of living has been increasing considerably in the past few weeks. (UP) …………………………………………………………………………………
ID câu hỏi: 52382| 1 tháng trước
Giúp mih vs ạ viết lại câu sao cho nghĩa k đổi 1. Do I have to fill in any forms ? = Is it ...........................? (Necessary) 2. Could you give me some advice ? =...
ID câu hỏi: 52556| 1 tháng trước
complete the sentences i'd like to be an architect because i'd like to ............nga would like to be a farmer because she'd like to..........linh would like to be ............ she'd like to...
ID câu hỏi: 52583| 1 tháng trước
1.     How long have you worked here ? When.........
ID câu hỏi: 52635| 1 tháng trước
Cho các từ:ngoằn ngoèo,khúc khích,đủng đỉnh,lêu nghêu,vi vu,thướt tha,líu lo,sừng sững,rì rầm,cheo leo Hãy sắp xếp những từ trên thành 2 nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm Nhanh mk tick nha
ID câu hỏi: 52639| 1 tháng trước
a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. b) Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng các chất được bảo toàn.
ID câu hỏi: 52735| 1 tháng trước
Vì sao chuyển động và đứng yên có tính tương đối? Giúp mk với mọi người
ID câu hỏi: 52826| 1 tháng trước
Where do you live ?  What's life in your place like ? What's life in  Ha Noi / Ho Chi Minh City like ? which place is more peaceful , your place or Ha Noi / Ho Chi Minh City...
ID câu hỏi: 52897| 1 tháng trước
Tính: 73 + 5             45 – 22            70 + 20 – 40 36 + 23           89...
ID câu hỏi: 53053| 1 tháng trước
Châu Á có số đô thị nhiều nhất so với các châu lục khác vì đây là nơi: A. Đông dân, chiếm 50% dân số thế giới B. Công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh trong những năm gần đây C. Nhiều đô thị...
ID câu hỏi: 53115| 1 tháng trước
Kể tóm tắ lại câu chuyện "Con rồng cháu tiên" Ko chép trên mang,ai diễn giải ngắn gọn và hay nhất mình sẽ Tick
ID câu hỏi: 53217| 1 tháng trước
Giải các bất phương trình sau: (x − 5)(logx + 1) < 0
ID câu hỏi: 53313| 1 tháng trước
câu ca dao tục ngữ nào dưới đây thể hiện lòng nhân ái a: nhường cơm sẻ áo b: một nắng hai sương c: lá lành đùm lá rách d: đói cho sạch rách cho thơm
ID câu hỏi: 53368| 1 tháng trước
Câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn không phải là tôn trọng kỉ luật? A. Phép vua thua lệ làng B. Đất có lề, quê có thói C. ăn trông nồi, ngồi trông hướng D. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
ID câu hỏi: 53401| 1 tháng trước
0.5m vuông=....dm vuông=....cm vuông 2.5m vuông =....l=....ml 150 cm vuông =....l=....ml
ID câu hỏi: 53527| 1 tháng trước
cho biết ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 9 ngày 2. Vậy ngày thứ sáu trước đó là ngày...của tháng 8
ID câu hỏi: 53648| 1 tháng trước
m,n ơi cho mik hỏi nếu mún chuyển từ 64 ra số mũ thì bấm ở đâu trên máy tính casio vậy ai nhanh mik tick cho
ID câu hỏi: 53798| 1 tháng trước
                                              Người thợ xây Một người thợ...
ID câu hỏi: 53820| 1 tháng trước
Em hãy tả người cha thân yêu của mình với lòng trân trọng và biết ơn sâu sắc
ID câu hỏi: 53837| 1 tháng trước
tả một bài văn về naruto 
ID câu hỏi: 53916| 1 tháng trước
Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu bùng nổ (năm 248) xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào? A.  Bà là người có sức khỏe, có mưu lớn. B.  Bà là người giàu mưu trí. C.  Nhiều nghĩa sĩ đã cùng...
ID câu hỏi: 53942| 1 tháng trước
Tin học  lốp 6 Phần mềm là gì ? Có mấy loại? Kể tên
ID câu hỏi: 53998| 1 tháng trước
Trên thế gian ai là người giỏi toán Giải giúp tôi bài toán tình yêu Giả thiết là tôi yêu người đó Chứng minh rằng người đó yêu tôi
ID câu hỏi: 54184| 1 tháng trước
Khối lượng dung dịch HNO 3 65% cần sử dụng để điều chế 1 tấn TNT, với hiệu suất 80% là ? A. 0,53 tấn B.   0,83 tấn C.   1,04 tấn D.   1,60 tấn
ID câu hỏi: 54278| 1 tháng trước
Hãy tưởng tượng cuộc trò chuyện giữa em và dòng sông bị ô nhiễm
ID câu hỏi: 54438| 1 tháng trước
Tôi lạc quan giữa đám đông , nhưng khi 1 mình thì lại không  Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng  Lắm lúc chỉ muốn có ai đó , dang tay ôm lấy tôi vào lòng ...
ID câu hỏi: 54591| 1 tháng trước
nêu 1 số bài học mà em rút ra trong cuộc sống từ câu chuyện hũ bạc của người cha bằng 1 đoạn văn ngắn có đọ dài 6-8 câu trong đó sử dụng động từ nhanh nha mk đang cần gấp copy ở đâu cũng đc ai...
ID câu hỏi: 54785| 1 tháng trước
Để đo khoảng cách giữa hai điểm a và b ( không thể đo trực tiếp). Người ta xác định các điểm C, D, E như hình vẽ. sau đó đó được khoảng...
ID câu hỏi: 54845| 1 tháng trước
Có 36 bạn xếp được 4 hàng. Hỏi có 54 bạn xếp được bao nhiêu hàng như thế?
ID câu hỏi: 55083| 1 tháng trước
1. As you knew everything about the deep government, you ____ before that TV programme. 2. He is known to ____ for mafia for a long time 3. There are no English books on the shelves now. They____...
ID câu hỏi: 55112| 1 tháng trước
mot ca no di xuoi day voi van toc 365km/gio. Van toc cua day nuoc la 2.5 km/gio. a, Hoi neu ca no di nguoc dong thi sau 1,5gio di duoc bao nhieu km  b,hoi neu ca no di khi nuoc lang thi sau...
ID câu hỏi: 55232| 1 tháng trước
Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về tình yêu thương của mỗi con người trog cuộc sống
ID câu hỏi: 55299| 1 tháng trước
Help me ! 1. Một trang trại nuôi 24000 con thỏ. Người ta đã bán đi 1/6 số thỏ. Số thỏ còn lại người ta nhốt đều vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con thỏ ?   2. Viết số nhỏ nhất...
ID câu hỏi: 55396| 1 tháng trước
(4) Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi | Noo Phước Thịnh | OFFICIAL MV - YouTube mn ung ho nha
ID câu hỏi: 55407| 1 tháng trước
Vì sao tính ổn định ADN chỉ có tính tương đối?
ID câu hỏi: 55456| 1 tháng trước
Ngày đầu tiên của tháng là ngày thứ hai của tuần, ngày cuối cùng của tháng cũng là ngày thứ hai của tuần. Hỏi tháng...
ID câu hỏi: 55540| 1 tháng trước
Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Bài 35: Khái quát châu Mĩ Châu Mĩ có lãnh thổ trải dài theo hướng Bắc -Nam ,từ khoảng vĩ...
ID câu hỏi: 55729| 1 tháng trước
Em hiểu hai câu thơ dưới đây như thế nào ? “Công danh trước mắt trôi như nước, Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.”
ID câu hỏi: 55780| 1 tháng trước
What can you learn from TV ? Can you tell me some programmes on TV you know ? Ai làm đúng mình tick cho nha!
ID câu hỏi: 55922| 1 tháng trước
nếu hôm nay là 0 độ ngày mai gấp đôi.Hỏi ngày mai là bao nhiêu
ID câu hỏi: 56082| 1 tháng trước
CHỨNG minh rằng đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song  với hai đáy thì đi qua trung điểm của hai đường chéo và đi qua trung điểm của cạnh bên thứ hai .
ID câu hỏi: 56100| 1 tháng trước
Trong các chất sau, những chất nào làm mất màu nước bromine: propane, propene, propyne, 2 – methylpropene?
ID câu hỏi: 56125| 1 tháng trước
Mọi người ơi giúp em, 10h là hạn cuối nộp bài rồi ạ. a) y : 0,25 + y x 8 - y : 0,5 = 230 b) x x 4 + x x 6 = 30
ID câu hỏi: 56446| 4 tuần trước
viết bài văn lập luận chứng minh : chứng minh rằng :mỗi chúng ta đều cần thực hành tốt lối sống tiết kiệm
ID câu hỏi: 56549| 4 tuần trước
Vị trí địa lý khu vực Đông Nam Á trước thể kỷ X
ID câu hỏi: 56605| 4 tuần trước
Bài toán : Quãng đường từ A đến B dài 32750 m , quãng đường từ C đến D ngắn hơn quãng đường từ A đến B là 7750 m . Hỏi quãng đường từ C đến D dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
ID câu hỏi: 56611| 4 tuần trước
Ai thi trạng nguyên vòng 17 ngày 14/4/2018 cho mình đề trang nguyên tiếng việt lớp 5 vòng 17
ID câu hỏi: 56629| 4 tuần trước
101. Choose the odd one out : A. late        B. work             C....
ID câu hỏi: 56690| 4 tuần trước
Chào các thành viên của online math.! Mình hiện đang sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS  Dạo gần đây máy của mình tìm kết quả x rất chậm ( cả bài toán 1+x=2 mà máy cũng rất lâu trong việc ra...
ID câu hỏi: 56716| 4 tuần trước
I/ Đọc câu truyện sau và trả lời câu hỏi: "Một chú Lừa sau khi nghe Dế hát liền ngỏ ý muốn theo học hát.Nghe vậy, Dế hỏi: - Muốn học hát...
ID câu hỏi: 56864| 4 tuần trước
GIÚP MINH VỚI :)) - Nhận xét nào sau đây là đúng? A.  Hơn 80% nguyên tố trong bảng tuần hoàn là kim loại. Chúng nằm...
ID câu hỏi: 57053| 4 tuần trước
Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người, là nơi che chở, bảo vệ ta từ thuở lọt lòng. Gia đình- chỉ một từ giảng đơn thế thôi nhưng chứa đựng biết bao nhiêu là tình yêu thương, biết bao sự ăm áp. Gia...
ID câu hỏi: 57067| 3 tuần trước
“...Con còn nợ mẹ, nợ mẹ những luống rau Thuở ngày xưa con còn trồng dang dở Con nợ mẹ cả những bát cơm, tô phở Đắp no lòng cho mẹ mỗi sớm mai.   Con cũng nợ mẹ cả những điều sai Con đã làm...
ID câu hỏi: 57138| 3 tuần trước
32 PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm) I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. 1. A. styles...
ID câu hỏi: 57246| 3 tuần trước
Yasuo vs Zed  
ID câu hỏi: 57413| 3 tuần trước
Cs bạn nào giải được bài ?2 ?3 ?4 ?5 ?6 ?7 sgk toán lớp 7 tập 1 trang 5 bài Thu nhập số liệu thống kê tần số ko 
ID câu hỏi: 57478| 3 tuần trước
1. Do you think she (like) ____ the present we sent her? 2. It's 7 o'clock already. We (miss) ___ the flight. 3. He will be late if he ____ (not hurry) 4. I (be) ____ surprised if you fail the exam....
ID câu hỏi: 57726| 3 tuần trước
2)Lần dỗ ông ngoại vừa qua dì út cho 2 em về quê dự đám giỗ của ngoại. Vừa về đến cổng nhà ngoại 2 bé thấy vài cây hoa trinh nữ mọc trước...
ID câu hỏi: 57732| 3 tuần trước
viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phương pháp tổng phân hợp để làm rõ diễn biến tâm lí của nhân vật bé Thu trong đoạn trích...
ID câu hỏi: 57824| 3 tuần trước
Dẫn dắt mở bài về hạnh phúc (nghị luận về một tư tưởng)
ID câu hỏi: 57881| 3 tuần trước
Câu 1 Viết đoạn văn ngắn tả cảnh sân trường giờ ra chơi a) Có sử dụng cụm danh từ cụm động từ cụm tính từ b) Vẽ mô hình cụm danh từ cum tính từ cụm động...
ID câu hỏi: 58778| 6 ngày trước
cho mình hỏi diện tích hình chữ nhật là 500 hỏi có bao giá trị chu vi khác nahu mình đang cần gấp  
ID câu hỏi: 58872| 5 ngày trước
mọi người giúp em với, chiều nay em phải nộp bài  Tìm số tự nhiên n để phân số \(\dfrac{18n+6}{21n+7}\) có thể rút gọn được
ID câu hỏi: 58937| 5 ngày trước
Điền dấu +,-,x thích hợp vào dấu ? để được phép tính đúng: \(\dfrac{5}{6}\) ?\(\dfrac{1}{5}\) ?\(\dfrac{6}{5}\) =\(\dfrac{1}{5}\) \(\dfrac{8}{7}\)...
ID câu hỏi: 58966| 5 ngày trước
em hãy viết đoạn văn ngắn ( từ 4 đến 5 câu ) nói về sở thích hoặc ước mơ của em trong đó có sử dụng trạng ngữ và gạch chân dưới trạng ngữ
ID câu hỏi: 59020| 5 ngày trước
Giúp mình bài này với, mình đang cần gấp Tìm số tự nhiên lớn nhất mà cả 3 số 45; 75 và 120 cùng chia hết cho nó Nhanh...
ID câu hỏi: 59260| 4 ngày trước
một người bán vải lần thứ nhất bán được 1 phần 5 tấm vải, lần sau bán được nhiều hơn lần đầu 3 phần 10 tấm vải đó. Hỏi sau hai lần bán cửa hàng còn...
ID câu hỏi: 59424| 4 ngày trước
Cho tam giác ABC cân ở A. Các đường phân giác BE, CF cắt nhau tại điểm I. a) Chứng minh AABE = AACF. b) Tía AI cắt BC tại điểm D. Chứng minh D là...
ID câu hỏi: 59475| 3 ngày trước
Câu 1 (B): Khi gõ sai cú pháp 1 lệnh, chương trình sẽ dừng lại và báo lỗi, đó là loại lỗi gì? A.   Lỗi...
ID câu hỏi: 59513| 3 ngày trước
1 năm có =....ngày        120 phút =......giờ                     1 giờ 40 phút...
ID câu hỏi: 59574| 3 ngày trước
phân tích đoạn "lần lần, mấy năm qua... đến bao giờ chết thì thôi" của tác phẩm vợ chồng a phủ 
ID câu hỏi: 59703| 3 ngày trước
4.Tính giá trị biểu thức sau bắng cách thuận tiện \(\dfrac{1}{1x2}\) +\(\dfrac{2}{2x4}\) +\(\dfrac{3}{4x7}\) +\(\dfrac{4}{7x11}\) +...+\(\dfrac{8}{29x37}\) +\(\dfrac{9}{37x46}\)...
ID câu hỏi: 59810| 2 ngày trước
viết bài văn giới thiệu về một tác giả văn học 
ID câu hỏi: 59853| 2 ngày trước
Ở vùng đất nọ, có hai dòng suối nước nóng và nước lạnh nằm kề bên nhau. Vì vậy, người dân nơi đây có thể tắm ở suối nước nóng...
ID câu hỏi: 60044| 1 ngày trước
  Bài 1: Viết tỉ số của hai số sau a) 2/5 và 3 và 1/4                    d) 3 và 1/3 và 1/4 b) 3/5...
ID câu hỏi: 60058| 1 ngày trước
Bài 4: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất 2,4 : 0,125 +2,4 : 25% -2,4 : 1/2 CÍU MINK VỚI
ID câu hỏi: 60077| 1 ngày trước
Cho tình huống sau: Trong một khu vườn nọ, có một đóa hoa hồng nhung rực rỡ, xinh đẹp. Được các loài hoa khác khen ngợi nên Hồng nhung ngày...
ID câu hỏi: 60484| 6 giờ trước
Một cửa hàng có 420 kg gạo,cửa hàng đã bán 25% số gạo đó.Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?
ID câu hỏi: 60509| 4 giờ trước
mô tả thuận toán pha nước chanh bàng 2 cách (ngôn ngữ tự)
0.49328 sec| 3724.547 kb