Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(13)
GDCD(9)
Hóa học(70)
Lịch sử(17)
Ngữ văn(155)
Nhạc họa(4)
Sinh học(7)
Tiếng anh(143)
Tin học(13)
Toán học(187)
Vật lý(31)
Địa lý(19)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2535| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2635| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2642| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2788| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2796| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2826| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2834| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2958| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2991| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3017| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3022| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3111| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3186| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3234| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3237| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3238| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3279| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3303| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3328| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3418| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3941| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4105| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4532| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5443| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6220| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6440| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6690| 3 tháng trước

dạ em cảm ơn các thầy cô ạ

 

ID câu hỏi: 6785| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6851| 3 tháng trước

TL:

Không khí và nước uống 

-HT-

:))))

ID câu hỏi: 8648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10508| 3 tháng trước

Thật là một câu chuyện buồn.................................................................................................................................................. cười.

ID câu hỏi: 10880| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10892| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10934| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10972| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10984| 3 tháng trước

Bn xem lại đề nha. Đề có từ sai đó

Tet is a national and family festival. It is an occasion for every Vietnamese to have a good time while thinking about the last year and the...

ID câu hỏi: 10988| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10997| 3 tháng trước

1 ngay 375 con ga mai de an het:375x104=39000[g thuc an]

10 ngay 375 con ga mai de an het:39000x10=390000[g thuc an]

doi 390000 g=390 kg

ID câu hỏi: 10998| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11003| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11016| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11054| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11083| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11154| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11155| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11170| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11174| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11192| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11203| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11319| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11325| 3 tháng trước

Đó là ký hiệu của tập rỗng bạn ạ.

ID câu hỏi: 11332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11360| 3 tháng trước

Để đựng hết 40 lít mật ong thì người đó cần số chai là:

    40:0,72=55 (chai) và dư 0,4 lít

Do thừa 0,4 lít mật ong nên cần thêm 1 chai nữa.

Vậy tổng số chai...

ID câu hỏi: 11372| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11407| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11439| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11446| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11448| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11489| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11516| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11523| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11664| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11684| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11702| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11729| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11732| 3 tháng trước

a.

PTBĐ chính của đoạn trích là tự sự.

PTBĐ của đoạn trích là tự sự kết hợp với nghị luận.

Nội dung đoạn trích: kể lại sự việc người...

ID câu hỏi: 11743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11761| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11832| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11847| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11943| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11958| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11962| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11981| 3 tháng trước

1. One of the __________attractions________________  in my hometown is the traditional market,   which is open every Sunday. (ATTRACT)

2. What...

ID câu hỏi: 12001| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12046| 3 tháng trước

Do you want to be fitter and healthier? Would you like to look younger? Do you want to feel (1) ....more.... relaxed?Then try a (2) ....few....days at a health...

ID câu hỏi: 12068| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12149| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12154| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12155| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12162| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12203| 3 tháng trước

program SumOfNumbers;

uses crt;

var
  n, i, sum: integer;
  numbers: array[1..100] of integer;

begin
  clrscr;
  write('Enter n:...

ID câu hỏi: 12219| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12244| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12302| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12415| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12485| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12505| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12516| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12550| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12563| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12576| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12661| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12681| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12711| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12789| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12796| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12835| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12955| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12958| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12989| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13001| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13072| 3 tháng trước

b. Vì nó mang lại sự sống cho Giôn-xi

ID câu hỏi: 13107| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13116| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13148| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13156| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13188| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13244| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13257| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13288| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13294| 3 tháng trước

1.     there were a lot of people at the seminar,....weren't there......................?

2.     He’d never seen you before,...had...

ID câu hỏi: 13321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13397| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13448| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13486| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13495| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13563| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13586| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13601| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13631| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13638| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13642| 3 tháng trước

Lên - Xuống

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy

ID câu hỏi: 13682| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13750| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13802| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13957| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14008| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14037| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14059| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14106| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14115| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14154| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14164| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14169| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14186| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14303| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14329| 3 tháng trước

Phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng là hình ảnh. Tác dụng là khiến cho nội dung văn bản được thể hiện rõ ràng hơn, cụ thể hơn.

 
ID câu hỏi: 14337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14379| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14428| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14455| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14600| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14621| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14658| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14675| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14769| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14859| 3 tháng trước

\(3.\\ a.\left[H^+\right]=\dfrac{10^{-14}}{\left[OH^-\right]}=\dfrac{10^{-14}}{10^{-5,17}}=10^{-8,83}\left(mol\cdot L^{-1}\right)\\ pH=-log\left[H^+\right]=8,83\)

b. pH > 7:...

ID câu hỏi: 14889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14949| 3 tháng trước
So sánh được sử dụng nhằm làm nổi bật lên các khía cạnh nào đó của sự vật hay sự việc cụ thể trong từng hoàn cảnh khác nhau . Bên cạnh đó, so sánh còn có thể giúp hình ảnh, hiện tượng hay sự vật đó...
ID câu hỏi: 14978| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15004| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15011| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15024| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15038| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15059| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15063| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15232| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15242| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15244| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15248| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15464| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15496| 3 tháng trước

Bài 8

0,25 = 1/4

Tổng số phần bằng nhau:

1 + 4 = 5 (phần)

Số lớn là:

50 : 5 × 4 = 40

Số bé là:

50 - 40 = 10

ID câu hỏi: 15520| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15587| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15725| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15740| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15816| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15855| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16005| 3 tháng trước
0

a) CO2, SO2 tác dụng với nước tạo thành axit:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2 + H2O → H2SO3

b) Na2O, CaO tác dụng với nước tạo...

ID câu hỏi: 16017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16038| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16049| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16124| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16180| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16375| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16410| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16466| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16473| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16529| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16552| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16559| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16623| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16650| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16660| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16692| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16698| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16746| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16764| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16774| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16835| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16904| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16949| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16964| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16998| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17001| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17092| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17149| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17174| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17187| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17190| 3 tháng trước

số chân thỏ là:

(160 + 48) : 2 = 104 ( cái)

 số chân gà là:

160 - 104 = 56 (cái)

Tổng số thỏ là:

...
ID câu hỏi: 17194| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17227| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17232| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17265| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17274| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17333| 3 tháng trước

hỏi thek thì chịu rồi :)))))

 

ID câu hỏi: 17383| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17458| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17476| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17478| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17528| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17540| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17610| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17628| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17636| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17665| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17690| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17698| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17717| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17748| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17749| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17763| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17771| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17780| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17804| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17883| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17948| 3 tháng trước

$CO_2$ là oxit axit

$CO_3$ là gốc axit

Khi tách 1 hay nhiều nguyên tử H ra khỏi phân tử axit, ta được gốc axit

Ví dụ

Tách 1 H...

ID câu hỏi: 17952| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18012| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18015| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18105| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18161| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18300| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18335| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18430| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18529| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18618| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18665| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18711| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18744| 3 tháng trước

Thao khảm:

Ngay từ những câu thơ mở đầu bài thơ “Đồng chí”, Chính Hữu đã lí giải những cơ sở hình thành tình...

ID câu hỏi: 18784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18790| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18814| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18830| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18867| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18912| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18925| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18992| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19047| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19085| 3 tháng trước

“Ai cũng bảo ‘người em yêu nhất là mẹ và người yêu mẹ nhất là em’ nhưng em cho rằng điều đó không đúng. Người em yêu...

ID câu hỏi: 19099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19109| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19155| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19324| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19327| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19359| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19361| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19579| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19601| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19640| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19657| 3 tháng trước

Dấu của gia tốc phụ thuộc vào vận tốc, nếu vật chuyển động nhanh dần, thì gia tốc cùng dấu với vận tốc, nghĩa là cùng chiều với vận tốc và ngược lại.

Nhớ chú ý điểm này ko thì rất dễ xd sai...

ID câu hỏi: 19677| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19691| 3 tháng trước

     Tác giả nghĩ rằng con người chưa thật sự nhận thức được hết về thế giới. Con người nghĩ rằng mình đã hiểu hết thế giới nhưng sự thật là chỉ hiểu một...

ID câu hỏi: 19728| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19916| 3 tháng trước

đáp án B nhé bài này mình thi rồi! chúc các cậu thi tốt

ID câu hỏi: 19918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19920| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19929| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19996| 3 tháng trước

Nguyễn Minh Ánh dài thế, đoạn văn mà, chắc chép mạng r

ID câu hỏi: 20050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20108| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20155| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20158| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20199| 3 tháng trước

Vì để chưa nói đến thái độ học tập của ai nên chị cứ làm về thái độ học tập của học sinh hiện nay nhé!

Gợi ý cho em các...

ID câu hỏi: 20313| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20364| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20554| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20564| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20691| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20703| 3 tháng trước

undefined

#nè bn ơi 

Đăng lên = not xóa đc

ID câu hỏi: 20718| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20800| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20816| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20822| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20835| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20901| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20916| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20964| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21025| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21054| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21156| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21157| 3 tháng trước

tham khảo-The road from my house to school is more than one kilometer. Along the two sides of the road are rows of straight eucalyptus trees, green leaves like silk flying in the wind. From spring...

ID câu hỏi: 21209| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21231| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21242| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21312| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21318| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21346| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21418| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21419| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21420| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21421| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21448| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21455| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21456| 3 tháng trước

**Tham khảo**

Theo dõi bản tin thời tiết.

 Tìm cách bảo vệ nhà cửa, sản xuất.

 Không dự trữ sẵn thức ăn, nước uống.

ID câu hỏi: 21473| 3 tháng trước

II. Choose one word whose stress pattern is different: 

4.  A. promote          ...

ID câu hỏi: 21498| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21509| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21520| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21600| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21635| 3 tháng trước

Em tham khảo:

Từ láy là gì? Từ ghép là gì, Từ Phức là gì, Các loai từ Láy, Ví Dụ

ID câu hỏi: 21636| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21678| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21684| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21783| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21790| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21798| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21802| 3 tháng trước

Tham khảo:

- Cốt truyện: Câu chuyện kể về cuộc đời đầy khó khăn và bế tắc của một người nông dân hiền lành chân chất, tốt bụng, tự...

ID câu hỏi: 21809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21814| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21835| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21905| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21906| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21953| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21964| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21965| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21979| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22067| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22072| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22089| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22098| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22103| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22156| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22252| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22316| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22318| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22371| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22504| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22512| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22567| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22570| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22577| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22589| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22622| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22672| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22719| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22724| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22737| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22810| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22820| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22863| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22884| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22909| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22919| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22922| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22943| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22975| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22977| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22982| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22983| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23003| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23080| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23161| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23195| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23199| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23202| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23313| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23326| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23327| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23458| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23506| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23584| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23619| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23663| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23694| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23722| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23736| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23737| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23789| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23803| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23820| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23950| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24127| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24202| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24211| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24213| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24230| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24261| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24324| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24423| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24458| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24540| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24579| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24609| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24619| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24628| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24649| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24665| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 25339| 3 tháng trước

P thuần chủng: Vàng x đen

F1 : 100%vàng

=> vàng trội hoanf toàn so với đen

 A: vàng; a : đen

P: AA(vàng) x aa...

ID câu hỏi: 25410| 3 tháng trước

I.                  Write the past simple form of the verbs.

ID câu hỏi: 25472| 3 tháng trước

\(Câu3:\)

\(CT:C_nH_{2n+2}\)

\(M_A=32\cdot2.25=72\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(\Rightarrow14n+2=72\)

ID câu hỏi: 25539| 3 tháng trước

a. \(M_X=2,207.29=64\)

b.\(CT:S_xO_y\)

\(\%S=\dfrac{32x}{64}.100\%=50\%\)

=> x=1

=> y=

ID câu hỏi: 25693| 3 tháng trước
Thông thường, mỗi môn học sẽ có từ 1-2 quyển vở để ghi chép bài học và làm bài tập về nhà. Chương trình lớp 6 đổi mới sẽ có tất cả 12 môn học. Chính vì thế, các em học sinh lớp 6 cần chuẩn bị ít nhất...
ID câu hỏi: 27027| 2 tháng trước

Các hình thức truyền nhiệt:
- Bức xạ nhiệt : truyền năng lượng dạng sóng điện từ từ bề mặt nóng hơn sang bề mặt lạnh hơn. ...chủ yếu truyền trong môi trường chân không
- Dẫn nhiệt: năng...

ID câu hỏi: 27070| 2 tháng trước
Để tính diện tích của hình thoi, sử dụng công thức: diện tích = (độ dài cạnh x độ dài đường chéo) / 2 .
ID câu hỏi: 27500| 2 tháng trước

                   Bài Giải

Diện tích trần nhà là : 6 * 4.5 = 27 { m vuong  }

Diện...

ID câu hỏi: 27775| 2 tháng trước

tổng độ dài hai đáy là:

  455 x 2 : 13 =70(m)

đáy bé của mảnh đất hình thang là:

 (70 - 5) : 2=32,5(m)

đáy lớn của mảnh đất hình thang là:

  32,5...

ID câu hỏi: 27816| 2 tháng trước

\(n+5⋮n-1\)=>\(\left(n+5\right)-\left(n-1\right)⋮n-1\) =>\(6⋮n-1\)

Xét từng TH ra là xong

ID câu hỏi: 27962| 2 tháng trước

1. Someone has stolen her bike

She ...........has been stolen her bike..........

2. Just as the man left the bomb exploded 

No sooner.. had the man...

ID câu hỏi: 28390| 2 tháng trước

Các số đó là:  102 ; 120 ; 201 ; 210

Nhấn đúng cho mk nha!!!!!!!!!!!!!

ID câu hỏi: 28426| 2 tháng trước

Ex 1.

a. The artifical flowers are made of silk.

b. Corns are grown in many countries. 

Ex 2. 

a. from

b. in

 

ID câu hỏi: 28803| 2 tháng trước

1 T

2 F

3 T

4 F

5 T

6 T

7 It was founded in 1076

8 It operated as a university for more than 700 years

 

ID câu hỏi: 29401| 2 tháng trước

7 to dream

8 to speaking

9 to living

10 to stop

11 to work

12 to drinking

13 to being

14 to have

15 to be

16 to driving

ID câu hỏi: 29645| 2 tháng trước

r = 1,38\(A^0\)= 1,38 . \(10^{-8}\)cm

a) Khối lượng riêng của kẽm :

\(r=\sqrt[3]{\dfrac{3Ma}{4\pi DN}}\)

⇔ 1,38 . \(1...

ID câu hỏi: 30261| 2 tháng trước

Bố e đang nói chuyện oang oang với chú Tiến Bịp ở ngoài cổng

ID câu hỏi: 30628| 2 tháng trước

a) Vector chỉ phương \(\overrightarrow{u}\left(4;-2\right)\)

=> Vector pháp tuyến \(\overrightarrow{n}\left(2;4\right)\)

Phương...

ID câu hỏi: 31065| 2 tháng trước

Đồng nghĩa với từ miệt mài là chăm chỉ, cần cù, siêng  năng ,....

Chắc là vậy bạn ạ

ID câu hỏi: 31069| 2 tháng trước

a) \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3\cdot25}{4\cdot25}=\dfrac{75}{100}=0,75\)

b) \(\dfrac{29}{25}=\dfrac{29\cdot4}{25\cdot4}=\dfrac{116}{100}=1...

ID câu hỏi: 32319| 2 tháng trước

REFER

Thật tuyệt vời biết bao khi mỗi sớm mai thức dậy được ngắm nhìn khung cảnh tấp nập của đường phố. Khung cảnh buổi sáng trên đường phố là khung cảnh mà...

ID câu hỏi: 32925| 2 tháng trước

 

 

Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về ngành công nghiệp trọng điểm?

A. Có thế mạnh lâu...

ID câu hỏi: 32951| 2 tháng trước

\(n_{NaCl}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{2,925}{\left(23+35,5\right)}=0,05\left(mol\right)\\ PTHH:NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\) 

             ...

ID câu hỏi: 34035| 2 tháng trước

1.He said to me:” Don’t make a noise.”
→ He told me not to make a noise.
2.She said to the passer-by:” Don’t turn left at the two blocks...

ID câu hỏi: 34137| 2 tháng trước

Một con lắc đơn dao động với biên độ góc \(\alpha\) nhỏ. Chu kì con lắc phụ thuộc vào cả chiều dài và vị trí nơi đặt...

ID câu hỏi: 34202| 2 tháng trước

cả ba tuần công nhân đó hái được số tấn cà phê là:

1/4+2/5+1/3=59/60 (tấn)

đáp số:59/60 tấn

ID câu hỏi: 34236| 2 tháng trước

Tham khảo#:

 

* Giống nhau:

Là quyền của công dân được quy định trong hiến phápLà công cụ bảo vệ...

ID câu hỏi: 34313| 2 tháng trước

25,7 - (x + 1,05) = 38

(P/S: Bạn xem lại đề bài, lớp 5 chưa học số âm đâu nhé.)

15dam23m2 = 15,03dam2

2,75 tấn...

ID câu hỏi: 34466| 2 tháng trước

 36)   “I come from Canada”. He said he comes from...

ID câu hỏi: 34847| 2 tháng trước

Để đánh số trang từ trang 1 đến trang 9, ta dùng : 1 x 9 = 9 (chữ số)

Từ trang 10 đến trang 99 có : 99 - 10 + 1 = 90 (chữ số)

Để đánh số trang từ trang 10 đến trang 99, ta dùng : 2 x 9...

ID câu hỏi: 35181| 2 tháng trước

ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song toàn bảo vệ danh dự, quyền lợi của đất nước

ID câu hỏi: 35277| 2 tháng trước

a, \(PTHH:Fe_2O_3+3H_2\rightarrow2Fe+3H_2O\)

b, Ta có:

\(n_{H2O}=\frac{5,4}{18}=0,3\left(mol\right)\Rightarrow n_{Fe2O3}=0,1\left(mol\right)\)

...
ID câu hỏi: 35648| 2 tháng trước

Gọi số 2 chữ số là ab, số viêt vởi chính số đó xen vào giữa là: aabb.

aabb = 99 . ab

a.1000 + a. 100 + b. 10 + b = 99.(a.10 + b)

a.(1000 + 100 - 990) = b.(99 - 10...

ID câu hỏi: 36326| 2 tháng trước

Tên cơ quan sinh sản

Chức năng

Dương vật

Được sử...

ID câu hỏi: 36903| 2 tháng trước

Câu này viết trong dấu ngoặc đơn, nêu một giả thiết nhằm ca ngợi đức tính cần cù, vượt khó khăn, không quản ngại xa xôi vất vả của bầy ong. 

ID câu hỏi: 39399| 2 tháng trước

Tham khảo:
Lai giống gà Plymouth Rock và gà Leghorn: Khi lai giống giữa hai giống gà này, con lai được sinh ra có đặc tính đa dạng, bao...

ID câu hỏi: 40263| 2 tháng trước

1. Stop telling lies or no one will trust you anymore.

No one will trust you anymore if you don't stop telling lies

2. Pay attention to the teacher or you can’t understand...

ID câu hỏi: 40442| 2 tháng trước
Phản ứng 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 là phản ứng chuyển đổi khí nitơ dioxide (NO2), khí oxi (O2), và nước (H2O) thành axit nitric (HNO3). Axit nitric có nhiều ứng dụng thực tế quan trọng trong các lĩnh...
ID câu hỏi: 40981| 2 tháng trước

Là từ ghép ko phải từ láy nhé

ID câu hỏi: 41340| 2 tháng trước

Bối cảnh: Thời kì phong kiến của đất nước ta 

Không gian: tại xã Ngũ Vọng, quan trên yêu cầu tập trung để lên sân vận động để bóng...

ID câu hỏi: 41441| 2 tháng trước

\(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\)

\(CuCl_2+2KOH\rightarrow2KCl+Cu\left(OH\right)_2\)

\(Cu\left(OH\right)_2+H_2SO_4\rightarrow...

ID câu hỏi: 41458| 2 tháng trước

A - A - This farmer grows a few vegetables in his small field - K - A

ID câu hỏi: 42341| 1 tháng trước

Số ki-lô-gam gạo ngày thứ ba bán được là:

                     (44,5 + 53,5) : 2 = 49 (kg)

Số...

ID câu hỏi: 42707| 1 tháng trước

Viết PTHH chứ em?

a)

 \(3NaOH+Al\left(NO_3\right)_3\rightarrow Al\left(OH\right)_3\downarrow\left(keo\right)+3NaNO_3\\ NaOH_{dư}+Al\left(OH\right)_3\rightarrow...

ID câu hỏi: 43171| 1 tháng trước

Cách 1

\(\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\right)\)\(\frac{5}{7}\)

\(\left(\frac{3}{4}+\frac{2}{4}\right)\)

ID câu hỏi: 43420| 1 tháng trước

Thêm điều kiện : x,y,z khác 0 và x+y+z khác 0

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{x+y+z}\)\(\Rightarrow\) 

ID câu hỏi: 43703| 1 tháng trước

Gợi ý cho em đoạn văn của chị: 

Chuyến đi về quê nội vừa rồi đã để lại cho em nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Quê nội em ở cách nhà em...

ID câu hỏi: 43722| 1 tháng trước

Phép tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên là so sánh hơn kém . '' Chưa bằng '' . Người lính đã đi đánh giặc 10 năm gặp bao nhiêu gian khổ cũng nhận rằng những khó khăn mà mình trải qua 10 năm đi...

ID câu hỏi: 43871| 1 tháng trước

\(\dfrac{x^2}{9}=\dfrac{y^2}{16}=\dfrac{x^2+y^2}{9+16}=\dfrac{100}{25}=4\\ =>\left\{{}\begin{matrix}x^2=9.4=36\\y^2=4.16=64\end{matrix}\right.\\...

ID câu hỏi: 44083| 1 tháng trước

I think that the best leisure activity for teenagers is playing sports. Firstly, they can find friends who have the same interests. Secondly, physical activities are a good way to relieve stress...

ID câu hỏi: 44351| 1 tháng trước

2m22dm2=20200cm2

chọn đúng giúp mình nha!

ID câu hỏi: 44403| 1 tháng trước

thằng cướp icon của bố mày>:((

ID câu hỏi: 44771| 1 tháng trước

Theo gt ta có: $n_{H_2}=0,2(mol)$

Gọi số mol Mg và Fe lần lượt là a;b(mol)

Ta có: $24a+56b=8;2a+2b=0,4$ (Bảo toàn e)

Suy ra $a=b=0...

ID câu hỏi: 45191| 1 tháng trước

If I don't have any money, I won't go  toto Tokyo Tower

ID câu hỏi: 45776| 1 tháng trước

Tham khảo

Tình nào đẹp bằng tình bằng hữu
Cùng sẻ chia vui thú-buồn đau
Nơi nào ta cũng có nhau
Bạn bè ta...

ID câu hỏi: 46275| 1 tháng trước

Nhịp 6/8 là một loại nhịp kép và gần giống với hai nhịp 3/8 cộng...

ID câu hỏi: 46730| 1 tháng trước

(x-2)(2x+1)+x(1-2x)

= 2x^2 - 4x + x - 2 + x - 2x^2

= -2x - 2

ID câu hỏi: 46731| 1 tháng trước

`3 3/4=3+3/4=12/4+3/4=15/4`

Tỉ số `%` của `3 3 /4` là: `15/4 xx100%=375%`

           `->C`

ID câu hỏi: 47205| 1 tháng trước

Tham khảo nha em:

Một sáng mùa hạ. Không khí xung quanh còn mát mẻ, ánh nắng mới cũng dịu dàng, ấm áp chứ không gay...

ID câu hỏi: 47742| 1 tháng trước

Loa cao âm, máy phát điện, máy phân loại tín hiệu, máy chụp công nghiệp, máy in laser, máy quay video, máy chiếu,...

ID câu hỏi: 48199| 1 tháng trước

Tham khảo nha:(MÌNH TRONG ĐỘI TUYỂN ANH CẤP TỈNH ĐÓ:
Đáp án

1) We study past and present events in Viet Nam and in the worlds ịn history .

2) I...

ID câu hỏi: 48380| 1 tháng trước

1. Children often __use___ a computer for school work.

2. _____Is Jane watching______ TV now?

3.Mark___doesn't go__ to school on friday afternoon.

4....

ID câu hỏi: 49083| 1 tháng trước

Why was Hoa abssent from class yesterday?

What did her neighbor gave her?

How heavy is your son?

They can play volleyball and so do we.

ID câu hỏi: 49084| 1 tháng trước

Bài 16 :

Gọi $C_{M_{H_2SO_4}} = a(M) ; C_{M_{HCl}} = b(M)$

Thí nghiệm 1 : $n_{H_2SO_4} = 0,1a , n_{HCl} = 0,1b(mol)$

$2NaOH + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 +...

ID câu hỏi: 49561| 1 tháng trước

1. Hãy tách các muối sau ra khỏi hỗn hợp gồm: BaCO3, BaSO4, KCl, MgCl2

Hoà tan các muối vào...

ID câu hỏi: 50007| 1 tháng trước

1. Trình tự miêu tả của tác giả: theo trình tự thời gian. (theo mùa)

2. Các phép so sánh:

- Cây đâm lá ra hoa nảy chồi như theo một lịch trình riêng.

- Nhìn những cành cây khẳng...

ID câu hỏi: 50046| 1 tháng trước
 \(Q_1=mc\Delta t=1.2100.30=63000J\\ Q_2=\lambda m=3,4.10^5.1=3,4.10^5J\\Q_3=mc\Delta t=1.4200\left(100-0\right)=42.10^4 \\ Q_4=Lm=2,3.10^6.1=2,3.10^6J\\ Q=Q_1+Q_2+Q_3+Q_4=3123.1...
ID câu hỏi: 51265| 1 tháng trước

Hs giỏi : \(90:6.1=15(hs)\)

Hs khá : \(90.40\)\(\%=36\left(hs\right)\)

Hs tb : \(90:3.1=30(hs)\)

Hs...

ID câu hỏi: 52734| 1 tháng trước

Tham khảo

1) Mở bài gián tiếp: 

"Chiều nay ghé Hồ Gươm
Ngắm Tháp Rùa rêu phủ
Hàng liễu xanh lá...

ID câu hỏi: 53656| 1 tháng trước

trọng lượng của bao gạo là 

P1=10.m1=10.60=600N

trọng lượng của ghế là 

P2=10.m2=10.4=40N

diện tích tiếp xúc của 4 chân ghế...

ID câu hỏi: 53788| 1 tháng trước

Màu vàng trong tự nhiên thường liên quan đến sự ấm áp, sự tươi vui và sự tươi tắn. Trong làng quê, màu vàng có thể mang...

ID câu hỏi: 54004| 1 tháng trước

a.trích trong văn bản qua đèo ngang. bà huyện thanh quan

b. thể thơ thất ngôn bát cú. thơ gồm 8 câu, mỗi câu 7 chữ

c.miêu tả...

ID câu hỏi: 54115| 1 tháng trước

1.Excues me,is there a bus station near here?

2.Would you like to take part in our school's sleanup?

3.Trees help to keep the environment clean and green.

4.You can give old...

ID câu hỏi: 54959| 1 tháng trước

VIII. Match the sentences. 1g - 2c - 3f - 4a - 5i - 6b - 7h - 8d - 9j - 10e

1. Did you have a nice weekend?

2....

ID câu hỏi: 55554| 1 tháng trước

PT: \(2KClO_3\underrightarrow{t^o}2KCl+3O_2\)

\(2KMnO_4\underrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

Coi mKClO3 = mKMnO4 =...

ID câu hỏi: 56996| 4 tuần trước

 Khi người kế giấu mình, gọi sự vật bằng tên của chúng, kế như người ta kể, thì gọi là ngôi kể thứ ba. Cách...

ID câu hỏi: 57619| 3 tuần trước

Trả lới:

1.What

2.Where

3.Why

4.Who

5.How many

6.How much

7.How old

8.How far

9.How long

10.Whose

ID câu hỏi: 57849| 3 tuần trước

1. Look! The boys_______ basketball in the school yard. 

A. play B. are playing C. played D. were playing

2. A runny nose, sneezing and coughing are the...

ID câu hỏi: 58155| 1 tuần trước

Dùng biện pháp nhân hoá:

 làm cho rừng trở nên sinh động gần gũi với con người hơn 

 

ID câu hỏi: 58264| 1 tuần trước

Nguồn điện→bộ phận điều khiển→mâm nhiệt hồng ngoại↑nồi nấu

ID câu hỏi: 59610| 3 ngày trước

                    Giải:

Số bi màu vàng là: 72  x \(\dfrac{1}{8}\) = 9 (viên...

ID câu hỏi: 59672| 3 ngày trước

Nền nhà mới lau có độ trơn nên bị té .

ID câu hỏi: 59913| 2 ngày trước

vì người dân có tinh thần nồng nàn yêu nước và lòng tự tôn dân tộc.

 

ID câu hỏi: 60391| 14 giờ trước

TK nhoaaaa

Bệnh do ký sinh trùng nếu như không được phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm như: 

ID câu hỏi: 5421| 3 tháng trước
1 người bán hàng được lãi 152000 đồng.Tính ra số tiền lãi bằng 9% số tiền mua hàng ban đầu.Hỏi người đó bán đươc bao nhiêu tiền?
ID câu hỏi: 5959| 3 tháng trước
Khi học xong bài, mình muốn xem số sao hiện có là bao nhiêu thì như thế nào ạ?
ID câu hỏi: 10977| 3 tháng trước
Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày . Tuy nhiên , do có người chuyển đến nên bếp ăn đó phải chuẩn bị cho 150 người ăn . Hỏi số gạo dự trữ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Biết tiêu...
ID câu hỏi: 11028| 3 tháng trước
Tìm x: 10+2x=4 mũ 5 : 4 mũ 3
ID câu hỏi: 11154| 3 tháng trước
1 ;how long is it since you used the car >When................................................... 2 ;The water was so cold that the chidren couldn't swim in it >The water...
ID câu hỏi: 11348| 3 tháng trước
3 mũ x-2=27  giúp mình với ạ
ID câu hỏi: 11421| 3 tháng trước
1 cái hộp làm bằng tôn (không có nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 30 cm, chiều rộng 20 cm và chiều cao 15 cm. Tính diện tích tôn dùng để làm cái hộp đó (không tính mép hàn)
ID câu hỏi: 11428| 3 tháng trước
Thế kỉ thứ 10 bắt đầu từ nam nào và kết thúc năm bao nhiêu
ID câu hỏi: 11550| 3 tháng trước
Charlie Chaplin was born in a very poor part of London. (1)........... father was comedian and his mother worked (2)........ a dancer and a singer. Neither of (3).......... them was successful so the...
ID câu hỏi: 11554| 3 tháng trước
tìm 3 từ đồng nghĩa với giản dị, hai từ trái nghĩa với biết ơn
ID câu hỏi: 11557| 3 tháng trước
What do your parents do?
ID câu hỏi: 11561| 3 tháng trước
    All over the world people listen to classical music. Classical music is cult to describe. It means different things to different people.      Some famous...
ID câu hỏi: 11620| 3 tháng trước
Read the passage,then answer the questions.  Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam.It is a mountainous area,nearly 250km from Ha Noi.When you get to the entance of Ba Be National Park,you...
ID câu hỏi: 11698| 3 tháng trước
so sánh nhất của wide , easy, wet,funny,good,dull,hot,bad,nice,scary là gì
ID câu hỏi: 11707| 3 tháng trước
Rewrite these sentences using ALTHOUGH/THOUGH/DESPITE/IN SPITE OF 1)Although it got dark,they continued to work 2)Although it was noisy,I keep on studying 3)The flight was not delayed it was...
ID câu hỏi: 11872| 3 tháng trước
Bài thơ “Cành phong lan bể” của Chế Lan Viên có câu: “Con cá cầm đuốc dẫn thơ về...”. Bài “Đoàn thuyền...
ID câu hỏi: 11937| 3 tháng trước
this pudding can be cooked in its tin You don't............................................... he found out the key which he lost a long time ago The...
ID câu hỏi: 12064| 3 tháng trước
Chuyển sang câu bị động The movie disappointed us very much
ID câu hỏi: 12156| 3 tháng trước
tokuda là gì vậy mọi người
ID câu hỏi: 12323| 3 tháng trước
dấu hiệu chia hết cho 18 là ?
ID câu hỏi: 12401| 3 tháng trước
 Sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách (Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa). C ÁC BẠN GIÚP MÌNH NHÉ
ID câu hỏi: 12431| 3 tháng trước
Cho ví dụ về thế năng
ID câu hỏi: 12511| 3 tháng trước
Truyện Âu Cơ - Lạc Long Quân thuộc nguồn tư liêụ: (Chỉ được chọn 1 đáp án) A.Chữ viết. B.Cả 3 nguồn tư liệu trên. C.Hiện vật. D.Truyền miệng.
ID câu hỏi: 12878| 3 tháng trước
Đặt câu với một cặp từ đồng nghĩa trong những từ sau đây : học ; học hành ; học hỏi...
ID câu hỏi: 12892| 3 tháng trước
Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến n với n nhập vào từ bàn phím. In ra các số chia hết cho 2 đó trên một hàng...
ID câu hỏi: 13080| 3 tháng trước
1. The bank lent him the money,_______? 2. You shouldn't do that,________? 3. You don't take sugar in coffee,_______? 4. She looks tired,________? 5. There's a cinema near the station...
ID câu hỏi: 13177| 3 tháng trước
Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4
ID câu hỏi: 13184| 3 tháng trước
 Tính nhanh: a) 136 x 2 + 136 x 7 + 136 ............................................................... ...................................................................
ID câu hỏi: 13325| 3 tháng trước
"Niềm vui của nhà văn chân chính là được làm người dẫn đường đến xứ sở của cái đẹp ". Hãy khám phá "xứ sở của cái...
ID câu hỏi: 13385| 3 tháng trước
cho phân số 13/35 hỏi phải bớt ở tử số và thêm vào mẫu số cùng một số tự nhiên nào để được phân số 3/5
ID câu hỏi: 13698| 3 tháng trước
ghi lại 5 từ ghép có 2 tiếng có nghĩa trái ngược nhau và đặt câu với mỗi từ đó:  
ID câu hỏi: 13719| 3 tháng trước
hữu hảo có nghĩa là gì giúp tớ với tớ cần gấp
ID câu hỏi: 13747| 3 tháng trước
trình bày cấu trúc không gian của phân tử ADN  
ID câu hỏi: 13752| 3 tháng trước
cho hai đoạn thơ sau: "Miệng cười buốt giá Chân không giày Thương nhau tay năm lấy bàn tay" (Đồng Chí) "Những chiếc xe từ trong bom...
ID câu hỏi: 13812| 3 tháng trước
Hoàn thành các phương trình hóa học của các phản ứng sau: (1) ….Mg + ….O2...
ID câu hỏi: 13842| 3 tháng trước
VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ CẢNH 1 CƠN MƯA
ID câu hỏi: 13929| 3 tháng trước
Hãy nêu những ví dụ biểu hiện lao động tự giác và sáng tạo (hoặc lao động thiếu tự giác, thiếu sáng tạo) trong xã hội mà em biết.
ID câu hỏi: 14159| 3 tháng trước
Trong bài cô giáo lớp em,nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh có viết:                       Cô dạy em tập viết           ...
ID câu hỏi: 14254| 3 tháng trước
So sánh những điểm giống nhau giữa bài thơ Từ ấy và bài "Liên hiệp lại"
ID câu hỏi: 14511| 3 tháng trước
Điền từ thân, lá,rễ cây vào chỗ chấm: ..... hút nước và chất khoáng có trong đất.Nước và chất khoáng được vận chuyển...
ID câu hỏi: 14548| 3 tháng trước
Một tam giác cân có mấy trục đối xứng ? Đúng hay sai ?  a HÌnh thang có 2 cạnh bên song song là HB hành Tứ giác có 2 cạnh đối // là hbh Tứ giác có các góc đối = nhau...
ID câu hỏi: 14788| 3 tháng trước
Nêu cách phân biệt ếch đực và ếch cái??
ID câu hỏi: 14816| 3 tháng trước
Nhận biết bằng 1 hóa chất dung dịch axit: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4
ID câu hỏi: 14936| 3 tháng trước
Câu nào dưới đây dùng dấu phẩy chưa đúng ? Tại sao em chọn câu đó ? A. Con chó săn ve vẩy đuôi, chồm hai chân trước lên sủa oang...
ID câu hỏi: 15208| 3 tháng trước
Trong các bán dẫn loại nào mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ electron tự do: A. bán dẫn tinh khiết. B. bán dẫn loại p. C. bán dẫn loại n. D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.
ID câu hỏi: 15325| 3 tháng trước
ĐỌC VÀ SUY NGẪM 1.Tự mình gọt giũa bản thân  Bớt đi dục vọng, bớt phần sân si 2.Nói lời cay nghiệt hay gì Chỉ mang oán hận có gì tốt đâu 3.Bớt gieo khẩu nghiệp sống lâu Mang lòng nhân ái...
ID câu hỏi: 15391| 3 tháng trước
Câu cả dao khuyên ta sử dụng tốt phương châm hội thoại nào khi giao tiếp Lời nói không mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
ID câu hỏi: 15428| 3 tháng trước
Hỗn hợp X gồm axit oxalic, đietyl oxalat, glucozơ và saccarozo, trong đó số mol đietyl oxalat bằng 3 lần số moi axit oxalic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 22,4 lít O2 (đktc), thu được 16,56 gam H2O....
ID câu hỏi: 15586| 3 tháng trước
kể một câu chuyện về một người có tấm lòng nhân hậu
ID câu hỏi: 15773| 3 tháng trước
Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng. Lấy ví dụ về sự bảo toàn năng lượng trong thực tế.
ID câu hỏi: 15807| 3 tháng trước
Hai phương trình có vô số nghiệm chưa chắc đã tương đương, có ai cho mình đc ví dụ không?? mình đang cần gấp
ID câu hỏi: 15895| 3 tháng trước
An unusual commute   How do you travel to school? Do you usually go by bus, by car, or on foot? Around the world, some children have very unusual commutes to school. Children from the...
ID câu hỏi: 16131| 3 tháng trước
1.This is the _____ film I've ever seen. A.more interesting   B.as interesting  C.interesting than    D.most inetresting 2.I will _____ you this book if you promise to...
ID câu hỏi: 16148| 3 tháng trước
 Cho các chất: K2O, SO2, K2SO4, H2SO4, Ba(OH)2, KHCO3, Ba3(PO4)2, HNO2, N2O5, HCl, Fe(OH)2, MgO, NH4NO3, NH4H2PO4. Hãy phân loại các chất trên thành:...
ID câu hỏi: 16410| 3 tháng trước
hai hình có diện tích bằng nhau. Hình thứ nhất là hình vuông có chu vi là 240 dm.Hình thứ hai là hình tam...
ID câu hỏi: 16421| 3 tháng trước
Tại trường em có một bộ định tuyến không dây (wifi) dùng để kết nối và mạng internet các thầy cô giáo nhà trường sử dụng điện...
ID câu hỏi: 16712| 3 tháng trước
hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn thu được từ phép chiếu nào,biểu diễn không gian mấy chiều ?
ID câu hỏi: 16773| 3 tháng trước
Kể về một chuyến trải nghiệm du lịch Phú Quốc
ID câu hỏi: 16810| 3 tháng trước
Đọc bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo và trả lời câu hỏi 1. Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh làm gì? 2. Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo trang trộng và thân tình như thế nào? 3. Những chi tiết nào...
ID câu hỏi: 17077| 3 tháng trước
Làm sao coi đc Conan tập cuối ?
ID câu hỏi: 17183| 3 tháng trước
Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong câu ghép sau đây là quan hệ gì? Trong mối quan hệ đó, mỗi vế câu biểu thị ý nghĩa...
ID câu hỏi: 17354| 3 tháng trước
Robert is ... than John A. fater B. fat C. fatter D. fattest
ID câu hỏi: 17416| 3 tháng trước
AI VẺ CHO MÌNH MỘT HÌNH ẢNH ANIME ĐƯỢC KHÔNG
ID câu hỏi: 17489| 3 tháng trước
Viết thư cho mội người bạn để hỏi thăm sức khoẻ và kể về ước mơ của e
ID câu hỏi: 17644| 3 tháng trước
It's important to eat (1)_________, especically when you' re (2)_________ studying. If you are at (3)_______, you may not go home for lunch, and have a cooked meal of meat or fish...
ID câu hỏi: 17735| 3 tháng trước
Hãy viết tất cả công thức tính (cả cơ bản lẫn nâng cao) liên quan đến ADN, ví dụ như công thức tính chiều dài, số nucleotit, so nu trên...
ID câu hỏi: 17919| 3 tháng trước
Khi cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Nêu hiện tượng xảy ra, giúp mình với mai mình kiểm tra học kì rồi. Bạn nào làm được mình tích 3 cái luôn. nhưng phải nhanh nhất đó
ID câu hỏi: 18007| 3 tháng trước
Viết một đoạn văn tự sự nêu suy nghĩ của bạn về một tình bạn đẹp
ID câu hỏi: 18159| 3 tháng trước
Trong từ hạnh phúc, tiếng phúc có nghĩa là "điều may mắn, tốt lành".Tìm thêm những từ ngữ chứa tiếng phúc.
ID câu hỏi: 18347| 3 tháng trước
Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng hình trụ hình cầu
ID câu hỏi: 18398| 3 tháng trước
Phản ứng chứng minh nguyên tử H trong nhóm -OH của phenol (C6H5OH) linh động hơn rượu là: A.  dd Br2 B. dd kiềm C. Na kim loại D.  O2  
ID câu hỏi: 18470| 3 tháng trước
Viết CTPT, CTCT và nêu tính chất hóa học của Metan, Etilen, Axetilen.
ID câu hỏi: 18619| 3 tháng trước
Viết (theo mẫu): a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm   1km = ...m 1kg = ...g 1 tấn = ...kg b) 1m = 1/10 dam = 0,1 dam 1m = ...km = ...km 1g = ...kg = ...kg 1kg = ...tấn = ...tấn.  
ID câu hỏi: 18957| 3 tháng trước
giải giúp em với : viết pthh của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau: a) etilen + dd nước brom--------> b) toluen + Br2-------> c) phenol + Na-----> d) axit axetic + CaCO3----->
ID câu hỏi: 19023| 3 tháng trước
Danh ngôn: "Con người có 3 điều bất hạnh: cái chết, sự già nua và con cái hư hỏng. Sự già nua là điều không tránh khỏi,...
ID câu hỏi: 19197| 3 tháng trước
Viết đoạn văn ngắn về chủ đề tình yêu thiên nhiên
ID câu hỏi: 19455| 3 tháng trước
Từ đồng nghĩa với từ im ắng là từ nào ?
ID câu hỏi: 19543| 3 tháng trước
Viết phương trình hoá học của cacbon với các oxit sau: a/CuO, b/PbO c/CO2 d/FeO Hãy cho biết các loại phản ứng: Vai trò của C trong các phản ứng, ứng...
ID câu hỏi: 19564| 3 tháng trước
Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng. a) Hãy vẽ ảnh của vật AB qua gương. b) Biết đầu A của vật cách gương 1 m, đầu B cách gương 1,5m. Tìm khoảng cách
ID câu hỏi: 19734| 3 tháng trước
Câu 1 Vào một hôm, có một vị công trình sư đã từng đến Nam Cực công tác, đang ngồi ăn thịt trong nhà, cảm giác mùi vị rất lạ bèn hỏi vợ đây là thịt gì? Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Người kỹ sư trầm...
ID câu hỏi: 19759| 3 tháng trước
24. Tính tốc độ trung bình của phản ứng, biết rằng khi bắt đầu phản ứng, nồng độ của một chất là 0,1 mol/l; sau 1 phút nồng độ của chất còn lại 0,05 mol/l. 25. Một...
ID câu hỏi: 19760| 3 tháng trước
3000kg=....tấn  
ID câu hỏi: 19895| 3 tháng trước
Tính tổng các hệ số nguyên tối giản trong phương trình sau Mg+HNO3  tạo thành Mg(NO3)2+N2O+H2O A.22 B. 24 C. 26 D. 28 Zn +HNO3loãng  tạo...
ID câu hỏi: 19914| 3 tháng trước
Nêu nhận xét sau khi thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
ID câu hỏi: 20160| 3 tháng trước
Viết lại câu: 1. " How long have you both been living there? " -> They inquired ................................. 2. " I cannot go to the science class tomorrow morning,...
ID câu hỏi: 20192| 3 tháng trước
tính giá trị của biểu thức :  a, ( 135,4 - 84,3 ) : 2,5 - 17,64  b, 8,16 : ( 1,24 + 3,56 ) - 0,375
ID câu hỏi: 20217| 3 tháng trước
Thuyết trình về kết quả và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Gợi ý: +     Nội dung thuyết trình”Thực trạng của...
ID câu hỏi: 20297| 3 tháng trước
Viết 1 đoạn văn ( từ 7 đến 10 câu ) về người bạn của em, trong đó có sử dung các phép liên kết câu . Chỉ rõ phép liên kết câu và nêu tác dụng .
ID câu hỏi: 20371| 3 tháng trước
Có bao nhiêu khẩu lệnh trong đội hình 0-2-4 , 0-3-6-9
ID câu hỏi: 20788| 3 tháng trước
Xin chào các bạn cute đáng ew , coá bạn nào đang cô đơn hơm cô đơn quá thì kb với Sa nhoe 
ID câu hỏi: 20839| 3 tháng trước
đặc điểm nổi bật của mĩ thuật thời lý là gì
ID câu hỏi: 20913| 3 tháng trước
Em hãy thảo luận với bạn về lợi ích của mạng máy tính.
ID câu hỏi: 21207| 3 tháng trước
Khi cường độ dòng điện giảm 2 lần và đường kính ống dây tăng 2 lần nhưng số vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây A. giảm 2 lần. B. tăng 2 lần. C....
ID câu hỏi: 21208| 3 tháng trước
Thuyết trình ngắn gọn về chủ đề "Hãy bảo vệ trái đất xanh" bằng tiếng Anh Gấp!! Please! 
ID câu hỏi: 21248| 3 tháng trước
Nhà bác Hằng nuôi một số vịt, gà và ngan. Biết số gà gấp ba số vịt, số vịt lại gấp ba số ngan. Biết nhà bác nuôi 57 con vịt. Số gà và ngan nhà bác Hằng nuôi là      Tìm ba số a, b và...
ID câu hỏi: 21359| 3 tháng trước
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer for each of the questions.          ...
ID câu hỏi: 21376| 3 tháng trước
Tìm số tự nhiên k để 17.k là số nguyên tố
ID câu hỏi: 21385| 3 tháng trước
Xét tính liên tục của các hàm số sau trên TXĐ của chúng    f(x)= {x2-3x +4 khi x<2        { 5   khi...
ID câu hỏi: 21393| 3 tháng trước
Đọc các số La Mã XIV,XVI,XIX VÀ XXI  
ID câu hỏi: 21455| 3 tháng trước
Cơn Mưa Ngang Qua Còn đâu đây bao câu ca anh tặng em. Tình yêu em mang cuốn lấp đi bao nhiêu câu ca. Và còn lại đây,đôi môi đau thương trong màn đêm. Phải lẻ loi,gồng mình bước qua niềm đau khi em...
ID câu hỏi: 21516| 3 tháng trước
Trong các ngành công nghiệp sau, ngành nào được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga? A. Công nghiệp chế tạo máy. B. Công nghiệp chế biến thực phẩm. C. Công nghiệp quốc phòng. D. Công nghiệp luyện...
ID câu hỏi: 21518| 3 tháng trước
Tại sao khi pha loãng axit, ta phải đổ từ từ H2SO4 vào nước mà không làm ngược lại?
ID câu hỏi: 21622| 3 tháng trước
Viết các câu hỏi có liên quan đến Phương pháp luận biện chứng, siêu hình, triết học,cho ví dụ.
ID câu hỏi: 21749| 3 tháng trước
ÉT Ô ÉT Nêu quy trình, kỹ thuật giâm cành ở cây khoai lang. HELPPPPPPP Giúp mik với... pls
ID câu hỏi: 21781| 3 tháng trước
mn cần mua gì k ví dụ: balo, mỹ phẩm, mũ, dép, quần,.. mik bán nhiều ai mua vào chat vs mik nhé
ID câu hỏi: 21794| 3 tháng trước
tính hợp lí: -33.(35-25)-35.(25-33)
ID câu hỏi: 21855| 3 tháng trước
Đặc điểm của thể thơ "trong lời mẹ hát" 
ID câu hỏi: 21872| 3 tháng trước
Chiếc bút dài 14
ID câu hỏi: 21962| 3 tháng trước
Nhóm các chất là oxit axit: A. HCl, HBr, HI, H2S B. CaO, MgO, K2O C CO2, SO2, SO3, P2O5 D NaOH, KOH, Ca(OH)2
ID câu hỏi: 22253| 3 tháng trước
Sân nhà bác ba hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 10m. Bác ba muốn lát sân bằng các viên gạch hình vuông có cạnh 4...
ID câu hỏi: 22288| 3 tháng trước
viết 1 đoạn từ 5 đến 7 câu trình bày cảm nhận của em về khổ thơ đầu của bài thơ mùa xuân nho nhỏ trong dó có sử dụng 2 thành phần biệt...
ID câu hỏi: 22294| 3 tháng trước
Nội dung chính đoạn 1 bài thơ "Tây Tiến" là: A.   Thiên nhiên Tây Bắc và hình ảnh người người lính trên con đường hành quân gian khổ B.   Tình quân dân gắn bó thiên...
ID câu hỏi: 22440| 3 tháng trước
Cho các phát biểu sau: (a) Phân biệt được dung dịch glucozơ và fructozơ bằng nước brom. (b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau. (c) Phân tử tinh bột có cấu trúc...
ID câu hỏi: 22453| 3 tháng trước
Chứng minh dấu hiệu : Hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau là hình vuông
ID câu hỏi: 22496| 3 tháng trước
Hỗn hợp khí A gồm a mol SO2 và 5a mol không khí. Nung nóng hh A với O2 xúc tác V2O5 thu được hh khí B. Biết dA/B = 0,93. TÍnh Hiệu suất PỨ giả thiết ko khí có 80%V là N2; 20% là O2. Giải thích giúp...
ID câu hỏi: 22663| 3 tháng trước
Trên một can nhựa, nhà sản xuất có ghi 3 lít. Con số này có nghĩa là A.  Can đựng ít nhất là 3 lít B. GHĐ của can là 3 lít C. ĐCNN của can là 3 lít D. Vừa là ĐCNN vừa là GHĐ của can
ID câu hỏi: 22867| 3 tháng trước
1activities 1 Make nouns and adjectives from the following verbs: Noun Verb Adjective l analyse 2 attach 3 connect 4 emphasise 5 interact 6 require 7 stress 8 vary 5 Complete the sentences...
ID câu hỏi: 22880| 3 tháng trước
Em hãy viết một bức thư gửi thầy (cô) giáo cũ của em để hỏi thăm và chúc mừng thầy hoặc cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam...
ID câu hỏi: 22979| 3 tháng trước
Nhiệt độ của nước đá đang tan và của hơi nước đang sôi trong nhiệt giai Celsius , nhiệt giai Fahrenheit là bao nhiêu?  Nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế:  A. đều dựa trên hiện tượng...
ID câu hỏi: 23177| 3 tháng trước
Hãy nêu cấu tạo của số thập phân
ID câu hỏi: 23281| 3 tháng trước
vẽ hoặc sưu tập anime nữ tóc xanh lá. ( yêu cầu từ 80% trở lên )
ID câu hỏi: 23372| 3 tháng trước
CÂY CHUỐI TRONG ĐỜI SỐNG VIỆT NAM Đi khắp Việt Nam, nơi đâu ta cũng gặp cây chuối thân mềm vươn lên như những trụ cột nhẵn bóng, toả ra vòm tán...
ID câu hỏi: 23545| 3 tháng trước
Hãy kể tên một số vật dụng trong gia đình có sử dụng các vật liệu nêu trong bài học và gọi tên các vật liệu đó.
ID câu hỏi: 23709| 3 tháng trước
nghĩa của từ         "sex" là gì . Trả lời đúng cho 3 tích nhé 
ID câu hỏi: 23758| 3 tháng trước
Nhân 1 số nguyên dương n, hãy kiểm tra n có phải là 1 số hoàn hảo không .gợi ý số hoàn hảo là số có tổng các ước (ngoại...
ID câu hỏi: 24146| 3 tháng trước
1) Chữa các dòng sau thành câu theo 2 cách:bỏ một từ hoặc thêm bộ phận chủ ngữ - vị ngữ. a)Khi mặt trời lên. - b)Trên nền trời sạch bóng như được giội rửa. -
ID câu hỏi: 24379| 3 tháng trước
Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc đựng nước ấm thì nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc thay đổi như thế nào? A. Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm. B. Nhiệt năng...
ID câu hỏi: 24387| 3 tháng trước
what are you doing ? có nghĩa là gì vậy ?
ID câu hỏi: 24435| 3 tháng trước
Chiến tranh lạnh là gì ? Nếu những biểu hiện và hậu quả của chiến tranh lạnh. Việc chiến tranh lạnh chấm dứt có ý nghĩa gì đối với tình...
ID câu hỏi: 24609| 3 tháng trước
1) it's / story / two / about / vietnamese / a / girls / . / 2) are / their / tam / and / names / cam / . / 3) story / her / story / is / the / of / tam / favorite / and / cam /. / 4) gentle / snow...
ID câu hỏi: 25189| 3 tháng trước
Giải thích vè chính sách " Ngụ binh ư nông " của thời Lý?   
ID câu hỏi: 25354| 3 tháng trước
Cho sơ đồ các phản ứng: X + NaOH (dung dịch) → t o Y + Z Y + NaOH (rắn) → t o ,   CaO  T + P; T → 1500 o C  Q + H2 Q + H2O → xt ,   t o Z. Trong sơ đồ trên, X và Z lần lượt...
ID câu hỏi: 25460| 3 tháng trước
Có thể bạn đã từng nghe thấy người ta gọi tính cách hay cách ứng xử của một ai đó là “Chí Phèo”. Cách gọi ấy...
ID câu hỏi: 25524| 3 tháng trước
Hãy viết 2 câu ca dao, tục ngữ hoặc thành ngữ nói về ý chí, kiên trì trong cuộc sống
ID câu hỏi: 25854| 3 tháng trước
giải nghĩa từ th nào ó tiền thì nạp tiền vào donate cho t ít thì 5 quả trứng nhiều thì một tên lửa thì câu thứ nhất là th...
ID câu hỏi: 26272| 2 tháng trước
Trình bày diễn biến của trận chiến chống lại quận Thanh của vua Quang Trung.
ID câu hỏi: 26345| 2 tháng trước
*Hard work leads us to success. ----->If *My sister spent two days designing that dress. ----->It took *They had a three-hour trip. ----->Their *It is the most interesting novel...
ID câu hỏi: 26571| 2 tháng trước
mẹ sinh năm 2019 khi mẹ 26 tuổi .Hỏi đến năm nào thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con   
ID câu hỏi: 26572| 2 tháng trước
Câu 1: Theo em, Sự tích hồ Ba Bể thuộc thể loại văn học nào? A. Cổ tích B. Truyền thuyết C. Ngụ ngôn D. Truyện cười  
ID câu hỏi: 26589| 2 tháng trước
Đố các bạn biết : Con trâu con người ta gọi là con nghé , con bo con nguoi ta goi la con be , hỏi con lừa mẹ người ta gọi là con gì ?
ID câu hỏi: 26910| 2 tháng trước
1. Thái Trung là ai? Thái Trung họ tên thật là gì, bao nhiêu tuổi, cung gì?, bao nhiêu kg?, cao mét bao nhiêu? 2.  Yumi là ai? Yumi họ tên thật là gì, bao nhiêu tuổi, cung gì?, bao nhiêu kg?,...
ID câu hỏi: 27178| 2 tháng trước
số 280 có bao nhiêu ước  
ID câu hỏi: 27388| 2 tháng trước
Cho 1 số có 2 chữ số,nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó ta được một số mới gấp 6 lần số đã cho.Tìm số đó.
ID câu hỏi: 27490| 2 tháng trước
5 tấn 7kg = kg
ID câu hỏi: 27723| 2 tháng trước
Số 1,75 viết dưới dạng phân số tối giản là
ID câu hỏi: 27898| 2 tháng trước
Talk by topics (life skills , teen stress and pressure, the city you'd like to visit most ) giúp mik để mik thì nói đc ko
ID câu hỏi: 27988| 2 tháng trước
 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. a, Tính diện tích thửa ruộng đó. b, Biết rằng, cứ 100m2 thu...
ID câu hỏi: 28082| 2 tháng trước
6 phút 45 giây bằng bao nhiêu phút  
ID câu hỏi: 28090| 2 tháng trước
Những ngón chân của bố khum khum, lúc nào cũng như bám vào đất để khỏi trơn ngã. Người ta nói "đấy là bàn chân vất vả". Gan bàn chân bao giờ cũng xám xịt và lỗ rỗ, bao giờ cũng khuyết một miếng,...
ID câu hỏi: 28403| 2 tháng trước
11. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong từng câu sau: a)  Cò thì chăm chỉ học hành ………. Vạc lại lười biến, ham chơi. b)...
ID câu hỏi: 28420| 2 tháng trước
1. She doesn't live in London because she doesn't know anyone there. =>She'd_____ 2. I can't live in the country because I can't find a job there. => I'd_______ 3. I don't have a spare ticket. I...
ID câu hỏi: 28494| 2 tháng trước
nhỏ như cái kẹo dẻo như bánh giầy hoc trò ngày ngày vẫn dùng đến tới                (là cái gì)
ID câu hỏi: 28508| 2 tháng trước
Một cửa hàng bán 16kg gạo tẻ với giá 3800kg 1kg và 14kg gạo nếp với giá 6200 đồng 1kg. Sau khi bán cửa hàng thu được số tiền là:
ID câu hỏi: 28584| 2 tháng trước
Marriage is an ancient religious and legal practice celebrated around the world. However, wedding customs vary from country to country. The Wedding Dress: In many countries, it is customary for the...
ID câu hỏi: 28793| 2 tháng trước
C. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting. 1. Richard feels good than several days ago. 2. Mary and Daisy...
ID câu hỏi: 28920| 2 tháng trước
I. Choose the best answer to complete the sentences by circling A, B, C or D. (2 pts) 1. Are there enough apples for us to have one ________?         A....
ID câu hỏi: 28930| 2 tháng trước
4 mũ 2 nhân 6 mũ 3 phân tích ra thừa số nguyên tố
ID câu hỏi: 28959| 2 tháng trước
1. The film's ending is dramatic The film ..................................... 2. The word is so difficult that we can't spell it. It is...
ID câu hỏi: 29039| 2 tháng trước
-Số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau: -Số chẵn lớn nhất có ba chữ số như nhau: -Số chẵn lớn nhất có ba chữ số: -Số lẻ bé nhất có ba chữ số như nhau: -Số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau: Số...
ID câu hỏi: 29391| 2 tháng trước
As long as you stay calm, you have nothing to fear from the talk show. A. You have remained calm for a long time in spite of your fear of the talk show. B. Talk shows are only intimidating for...
ID câu hỏi: 29506| 2 tháng trước
từ 10 giờ đến 8 giờ là bao nhiêu phút
ID câu hỏi: 29646| 2 tháng trước
lấy 3 ví dụ thể hiện rõ quyền tự do tín ngưỡng về tôn giáo
ID câu hỏi: 29726| 2 tháng trước
từ “hờ” trong câu “bà lão ấy hờ con suốt một đêm” nghĩa là gì ? ( Một bữa no- Năm Cao)
ID câu hỏi: 29766| 2 tháng trước
Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M vừa đủ thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là A. etyl fomat. B. etyl propionat. C. etyl axetat. D. propyl...
ID câu hỏi: 29909| 2 tháng trước
Cho các thông tin về đột biến sau đây: I. Xảy ra ở cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch. II. Làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể. III. Làm mất một hoặc nhiều phân tử ADN. IV. Làm...
ID câu hỏi: 29939| 2 tháng trước
So sánh các phân số sau với 1 :  a 34 x 34 phần 33 x 35 b 1991 x 1999 phan 1995 x 1995 Mình sẽ tích cho ai có câu trả lời nhanh và đầy đủ
ID câu hỏi: 30077| 2 tháng trước
Choose the best answer. The clearing of land for agriculture, industry, and other human activities have increased ______ of greenhouse...
ID câu hỏi: 30146| 2 tháng trước
Tìm các số tự nhiên x,y sao cho 7^x+12^y=50
ID câu hỏi: 30226| 2 tháng trước
Phân tích khổ thơ sau của tác phẩm Tràng Giang: Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa. Lòng...
ID câu hỏi: 30277| 2 tháng trước
Hãy tóm tắt truyện cổ tích nàng tiên cá . giúp mik với nha 
ID câu hỏi: 30288| 2 tháng trước
có bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 7? Tính tổng các số đó  
ID câu hỏi: 30310| 2 tháng trước
20. I have never read such an interesting novel before. a. This is the first time I have read such an interesting novel b. This novel is the best I have ever read c. This is the first time I read...
ID câu hỏi: 30326| 2 tháng trước
put the verb into tho correct form to infinitive or gerund 1 when I'm tired, I enjoy.............TV.It's relaxing.(watch) 2 It was a nice day, so we decied...............for a walk(go) 3...
ID câu hỏi: 30774| 2 tháng trước
cá gì hình tròn?
ID câu hỏi: 31005| 2 tháng trước
talk about your summer holiday
ID câu hỏi: 31029| 2 tháng trước
Tôi muốn quên đi tháng với ngày Cha đi lượm quả ngọt rừng Cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần Cha đi lượm từng hạt thóc Cho con một bữa cơm chiều. Ôi ngày tháng đôi vai gầy Run...
ID câu hỏi: 31077| 2 tháng trước
Tính từ năm 248(khởi nghĩa bà triệu) đến hiện tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỉ, bao nhiêu thế kỉ?
ID câu hỏi: 31276| 2 tháng trước
viết một đoạn văn tả hoạt động của một người mà em yêu mến
ID câu hỏi: 31302| 2 tháng trước
làm 4 câu thơ chủ đề về quê hương ,đất nước(có vần) GIÚP MÌNH VỚI  
ID câu hỏi: 31355| 2 tháng trước
Choose the correct answer A, B, or C. 1. There __________ an interesting match on TV last night. A.is                     B. were   ...
ID câu hỏi: 31516| 2 tháng trước
Tiếng Việt nâng cao lớp 2(năm 2021-2022) Câu 1: Đọc hiểu bài sau:                        Bạn của nai nhỏ   1....
ID câu hỏi: 31528| 2 tháng trước
(…) “Tuổi thơ chân đất đầu trần Từ trong lấm láp em thầm lớn lên Bây giờ xinh đẹp là em Em ra thành phố dần quên một thời   Về quê ăn Tết vừa rồi Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò Gặp tôi,...
ID câu hỏi: 32138| 2 tháng trước
chỉ ra và nêu ý nghĩa của chi tiết '' một cơn giông tố kinh khủng kéo đến , mặt biển nổi sóng ầm ầm '' mng giúp mik nha  
ID câu hỏi: 32334| 2 tháng trước
Câu 4 (3,5đ):  Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 1g chất kết tủa màu trắng. Nếu cho hỗn hợp...
ID câu hỏi: 32632| 2 tháng trước
Dịch sang tiếng anh: Có 4 người trong gia đình của cô ấy phải không?
ID câu hỏi: 32807| 2 tháng trước
Sự biểu hiện triệu chứng thiếu đồng của cây là:
ID câu hỏi: 32882| 2 tháng trước
1m2=......dm2    1m2 =.........cm2                        1km2=.......m2      ...
ID câu hỏi: 33023| 2 tháng trước
Nhận định nào dưới đây không đúng về vai trò của bản đồ trong học tập Địa lí? A.  Dựa vào bản đồ ta có thể xác định được vị trí địa lí của một điểm trên bề mặt đất. B.  Bản đồ có thể thể...
ID câu hỏi: 33031| 2 tháng trước
PT TNTT là gì mình sẽ tích cho  người trả lời đúng và nhanh nhất 
ID câu hỏi: 33043| 2 tháng trước
Kí hiệu \(\subseteq\)  và \(\supseteq\)  có nghĩa là gì ??????  
ID câu hỏi: 33048| 2 tháng trước
Điền các quan hệ từ vào vị trí thích hợp trong những câu sau : a, Khi Hi-rô-si-ma bị ném bom nguyên tử , Xa-xa-cô may mắn thoát nạn nhưng cô bé bị nhiễm phóng xạ . b, Cô bé tin vào truyền thuyết nói...
ID câu hỏi: 33261| 2 tháng trước
Tìm hiểu đoạn trích Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ (Ngữ văn 11, tập 1) a) Trong đoạn trích đó, tác giả có nhận định, đánh giá đúng – sai, hay – dở không? Có bàn bạc sâu rộng vấn đề được nói...
ID câu hỏi: 33278| 2 tháng trước
các sự việc chinh trong truyện  "sự tích hồ gươm:"
ID câu hỏi: 33348| 2 tháng trước
Viết một đoạn văn ngắn tả  hoa mai bằng tiếng anh Có dàn bài: hoa mai màu gì  hao thường được trồng ở đâu ý nghĩa của hoa mai về ngày Tết và tất cả những gì liên quan tới hoa...
ID câu hỏi: 33350| 2 tháng trước
Câu 17. Dung dịch ZnSO4 có lẫn CuSO4 và Fe2(SO4)3. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4? A. Zn B. Ag C. Na D. Al Câu 14. Cho...
ID câu hỏi: 33434| 2 tháng trước
Nêu ví dụ về vấn đề việc làm của nước ta (vấn đề thiếu việc làm, thất nghiệp)?
ID câu hỏi: 33652| 2 tháng trước
Bí mật của tờ tiền 2000 đồng là gì???
ID câu hỏi: 33689| 2 tháng trước
Dich giup minh sang tieng viet ( Mình sẽ hậu tạ ) Unit 6 : OUR TET HOLIDAY getting started ( trang 58 ) sách tiếng anh 6 mới  
ID câu hỏi: 33727| 2 tháng trước
viết đoạn văn nghị luận trình bày cảm nghĩ của e về lối sống giản dị    
ID câu hỏi: 33793| 2 tháng trước
Câu 5: a.      Vì sao không sử dụng nước để dập tắt các đám cháy do xăng, dầu? b.      Cần dùng biện...
ID câu hỏi: 33856| 2 tháng trước
đồng bằng bắc bộ có mấy tỉnh thành ?  
ID câu hỏi: 33992| 2 tháng trước
 Từ đoạn trích trên, em hãy viết đoạn văn khoảng 10 câu nêu suy nghĩ của em về vấn đề: Tuổi trẻ Việt Nam hiện nay cần làm gì để thể hiện...
ID câu hỏi: 34051| 2 tháng trước
Trên bàn là 3 cuốn sách giáo khoa: Văn , Toán và Tiếng Anh được bọc 3 màu khác nhau:Xanh,đỏ,vàng. Cho biết cuốn bọc bìa màu đỏ đặt giữa 2 cuốn Văn và Tiếng Anh , cuốn Tiếng Anh và cuốn...
ID câu hỏi: 34089| 2 tháng trước
Tìm từ ngữ tả hoa bưởi 
ID câu hỏi: 34192| 2 tháng trước
Hãy tóm tắt VB Chiến thắng Mtao-Mxây (Trích Đăm Săn)
ID câu hỏi: 34407| 2 tháng trước
​​Nêu cảm nghĩ của em về một con vật nuôi(văn biểu cảm) ​Giúp mình với ạ.Cần gấp
ID câu hỏi: 34496| 2 tháng trước
câu 1:mỗi lần đi du lịch lan đều khắc tên hoặc tạo kí tự riêng để lập dấu ấn a) em nhận xét gì về hành động của lan? b) hành động của bạn gây...
ID câu hỏi: 34666| 2 tháng trước
.Nguyên nhân gây ra tai nạn điện giật là: (0.5 Points) A. Do điện áp bước. B. Do chạm vào thiết bị rò điện. C. Do phóng điện áp cao. D....
ID câu hỏi: 34684| 2 tháng trước
E. Who said the questions and statements below? Write S (salesperson) or C (customer).  (Ai đã hỏi và nói những câu dưới đây? Viết S (nhân viên...
ID câu hỏi: 34736| 2 tháng trước
viết 1 đoạn văn nêu cảm nghĩ về mái trường thân yêu của em
ID câu hỏi: 34822| 2 tháng trước
Choose the wrong word and correct it 21. I’m bored and I wonder if you could to tell me what to do for fun. 22. Thanks for invite me to the rice-cooking contest of your school. 23. I am...
ID câu hỏi: 34840| 2 tháng trước
Câu 19. Đặc điểm của phong trào Cần vương?  A. Là phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân.  B. Là phong trào...
ID câu hỏi: 34859| 2 tháng trước
Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu
ID câu hỏi: 34897| 2 tháng trước
1 bó hoa gồm 5 bông hồng, 3 bông cúc, 6 bông lan. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra: a) 2 bông hoa cắm vô 2 lọ khác nhau b) 4 bông hoa c) 3 bông hoa có đủ 3 loại d) 5 bông hoa trong đó luôn có 3 bông cúc...
ID câu hỏi: 35086| 2 tháng trước
 He (live)........ picnic since 1980 .......... you (have )........... lunch yet ? No, I .......  Giúp mk với cho 3 tk và kết bn nhớ tk cho trang nha Chỉ huy Dora Vương    ...
ID câu hỏi: 35116| 2 tháng trước
Hãy viết bài văn tả chiếc cặp sách (Chuyên mục lớp 4)
ID câu hỏi: 35181| 2 tháng trước
tập đọc trí dũng song toàn trả lời câu hỏi sau: - em học được gì ở ông Giang Văn Minh ?
ID câu hỏi: 35224| 2 tháng trước
Ai biết ngữ văn lớp 6 mới ko chỉ cho mik bài (cô tô) trang 113 phần viết kết nối với đọc
ID câu hỏi: 35499| 2 tháng trước
Ngày 15 tháng 5 năm 2020 là thứ sáu. Hỏi ngày 15 tháng 5 năm 2021 là thứ mấy?  gấp ngay
ID câu hỏi: 35729| 2 tháng trước
An increasing number of people _______ handheld devices to access the Internet. A. is using B. was using C. are using D. has been usi
ID câu hỏi: 35762| 2 tháng trước
viết thư tri ân cô giáo cũ
ID câu hỏi: 35910| 2 tháng trước
Hãy Viết Về Dân Tộc H'Mông Bằng Tiếng Anh.Các Bạn Ơi, Giúp Mình Với!
ID câu hỏi: 36232| 2 tháng trước
Cán cân xuất nhập khẩu được hiểu là A. Quan hệ so sánh giữa xuất khẩu và nhập khẩu B. Quan hệ so sánh giữa khối lượng hàng xuất khẩu và nhập khẩu với nhau C. Quan hệ so sánh giữa giá trị hàng xuất...
ID câu hỏi: 36267| 2 tháng trước
NGHỆ THUẬT CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH , TRUYỀN THUYẾT , NGỤ NGÔN VÀ TRUYỆN CƯỜI
ID câu hỏi: 36367| 2 tháng trước
choose the best answer: 1)..................means a person warking in the street and not travelling in a vehicle A.Pedestrian B.Elevated walkway C.Flyover 2)..................is one of the separate...
ID câu hỏi: 36543| 2 tháng trước
Phân tích nhân vật anh thanh niên trong bài văn Lặng Lẽ Sa Pa
ID câu hỏi: 36580| 2 tháng trước
Sắp xếp các từ thành 1 câu . 1 . did / the / do / What / when / you / there / peacocks / were /...
ID câu hỏi: 36596| 2 tháng trước
Bài tập 3: Chọn câu trả lời đúng nhất 1. If I were you, I_________that. A. would apply for B. will ask for C. will have changed D. can take 2. If I_________a wish. I’d...
ID câu hỏi: 36839| 2 tháng trước
sự đa dạng của sinh vật ở địa phương em  
ID câu hỏi: 36847| 2 tháng trước
Mùa lũ của sông ngòi Trung Bộ: a. Hè thu b. Mùa thu c. Thu đông d. Mùa hè
ID câu hỏi: 37110| 2 tháng trước
Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đương thẳng: y=(2m+10)x-4m-1 và điểm A(-2;3).Tìm m để khoảng cách từ A đến đường thẳng trên là lớn nhất.
ID câu hỏi: 37369| 2 tháng trước
Viết 3 câu theo mẫu  Ai là gì ?
ID câu hỏi: 37553| 2 tháng trước
Cho đa thức:                 f(x) = - 15x3 + 5x4 + 8x2 - 9x3 - x4 = 15 - 7x3. a) Thu gọn đa thức trên; b) Tính f(1); f(-1)
ID câu hỏi: 37614| 2 tháng trước
Tính diện tích mặt phẳng giới hạn bởi y=(x-1)(x-2)(x-3) và trục hoành
ID câu hỏi: 37615| 2 tháng trước
Viết một bức thư gửi cho bố hoặc mẹ bằng tiếng anh.
ID câu hỏi: 37706| 2 tháng trước
Nêu rõ nội dung của bài kể chuyện Cây cỏ nước Nam
ID câu hỏi: 37744| 2 tháng trước
Chia dạng đúng của từ: 1.There are...............ways of solving problem.  ( variety) 2.Few people want to eat that restaurant because of the................smell from the garbage dump...
ID câu hỏi: 37805| 2 tháng trước
2+1=? ghi cho mình lời bài hát  don't let me down với
ID câu hỏi: 37822| 2 tháng trước
Với diện tích khoảng 30 triệu km2 thì châu Phi có diện tích lớn:   
ID câu hỏi: 37957| 2 tháng trước
  Ai có những bài toán đại số nâng cao lớp 7 ko.  Cho mik tham khảo vs  , để mik Thi hok kì.  Nhanh lên nhé mai mik thi r
ID câu hỏi: 38096| 2 tháng trước
em có nhận xét gì về sự ra đời của bộ luật hình thư dưới thời lý  
ID câu hỏi: 38144| 2 tháng trước
cho mình tham khảo tả thân bài về tả cây mận . Mình viết rồi nhưng xem thử có bài hay ko gợi ý giúp mình nhé  
ID câu hỏi: 38467| 2 tháng trước
Trong bài tập đọc "Hành trình của bầy ong", đàn ong  không đến tìm mật ở nơi nào?
ID câu hỏi: 38489| 2 tháng trước
Cho mình danh sách tất cả các nguyên tố phi kim trong bảng nguyên tố hoá học được không ạ? Mình cảm ơn!
ID câu hỏi: 38629| 2 tháng trước
Từ văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn (trích hoàng tử bé của Ăng-Toan đơ Xanh-tơ Ê-xu-pê-ri). Em hãy kể lại trải nghiệm của nhân vật Cáo sau khi từ biệt hoàng tử bé( viết một bài văn).
ID câu hỏi: 38686| 2 tháng trước
'Neko' trong tiếng Nhật có nghĩa là j?
ID câu hỏi: 38748| 2 tháng trước
Sửa lỗi 1. My father (asked) us (not to spending) too (much time) (playing) computer games 2. We can (save) (nature resources) (by using) (solar energy)
ID câu hỏi: 38795| 2 tháng trước
\ Viết đoạn văn khoảng 3 - 5 câu nêu bài học mà em rút ra sau khi đọc văn bản “Lão nông và các con” ?
ID câu hỏi: 38826| 2 tháng trước
Chỉ ra thành phần biệt lập trong những câu sau và giải thích phần ý nghĩa mà nó đem lại cho câu chứa nó. a. Thật đấy, chuyến này không được Độc lập thì chết cả đi chứ sống làm gì cho nó...
ID câu hỏi: 38878| 2 tháng trước
Lập dàn ý kể về 1 kỉ niệm nói về tình yêu thương và đức hi sinh của mẹ dành cho em
ID câu hỏi: 38880| 2 tháng trước
Rạp chiếu phim có chương trình khuyến mãi như sau:mua 5 vé được tặng 1 vé. Hỏi cần mua bn vé xem phim cho 53 ng để mỗi ng có 1 vé?
ID câu hỏi: 39090| 2 tháng trước
Một quả cầu chuyển động thẳng nhanh dần đều lăn từ đỉnh một dốc dài 100m, sau 10s thì đến chân dốc. Sau đó quả cầu chuyển động thẳng chậm dần đều tiếp tục lăn trên mặt phẳng nằm ngang được 50m thì...
ID câu hỏi: 39108| 2 tháng trước
Từ “ lững thững” trong câu: “Những chú trâu lững thững bước trên đường làng.” thuộc loại từ nào? a, danh từ      ...
ID câu hỏi: 39315| 2 tháng trước
Bán kính của một hình tròn bằng độ dài cạnh của một hình vuông . Tính tỉ số % giữa chu vi hình tròn và chu vi hình vuông đó .  ( Các cậu ghi rõ bài giải ra luôn nhé )...
ID câu hỏi: 39329| 2 tháng trước
Cấm Khê (Ba Vì - Hà Tây) là gì  
ID câu hỏi: 39708| 2 tháng trước
Viết văn bản thông báo cho tình huống sau: - Sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức đợt tổng vệ sinh trong toàn trường để góp phần xây dựng môi trường...
ID câu hỏi: 39759| 2 tháng trước
Đọc đoạn văn sau:  Mưa rả rích đêm ngày. Mưa tối tăm mặt mũi. Mưa thối đất thối cát. Trận này chưa qua trận hết xuống đất liền. (Ma Văn Kháng) Hãy nhận xét:  a) Ba câu ngắn ở đầu đoạn văn...
ID câu hỏi: 39761| 2 tháng trước
Xác định các thành phần trong phản xạ : khi ta nghe thấy tiếng gọi tên mình ở phía sau, ta quay đầu lại.
ID câu hỏi: 39911| 2 tháng trước
 Find the word that contains a different vowel sound. * A. three B. tree C. rain D. key  
ID câu hỏi: 39945| 2 tháng trước
Viết đoạn văn thuyết minh về bài thơ "Ngắm Trăng" của bác hồ
ID câu hỏi: 40018| 2 tháng trước
nhịp thơ và cách ngắt nhịp của bài thơ thiên trường vãn vọng
ID câu hỏi: 40156| 2 tháng trước
cảm nghĩ của em về nụ cười của mẹ
ID câu hỏi: 40287| 2 tháng trước
Can you study english? ( có ) A. yes, i can                                       B. yes, i...
ID câu hỏi: 40291| 2 tháng trước
Write a paragraph giving your opinion about life in the countryside.  
ID câu hỏi: 40458| 2 tháng trước
Chọn phát biểu đúng về khóa chính: A. Mỗi bảng có nhiều khóa, các khóa đó được gọi là khóa chính B. Khóa chính là khóa có một thuộc tính C. Dữ liệu tại các cột khóa chính không được để trống D....
ID câu hỏi: 40521| 2 tháng trước
Cho các hợp chất sau: NH3,NH4Cl, HNO3,NO2. Số hợp chất chứa nguyên tử nitrogen có số oxi hoá -3 là: A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Ai giúp với ạ
ID câu hỏi: 40563| 2 tháng trước
biết cạnh hình vuông là 14 cm tinh diện tích phần màu trắng
ID câu hỏi: 40617| 2 tháng trước
Câu 1:  Trong câu ca dao sau đây: Trâu ơi ta bảo trâu này                          ...
ID câu hỏi: 40692| 2 tháng trước
Viết một đoạn văn ngắn từ 5 - 7 câu miêu tả cảnh thiên nhiên (cánh đồng lúa,...) trong đó có sử dụng ...(Ngữ văn - Lớp 6)
ID câu hỏi: 40889| 2 tháng trước
Đọc lại bài  Kéo co  (Sách Tiếng Việt 4, tập một, trang 155 - 156), cho biết bài văn đó giới thiệu trò chơi của những địa phương nào. Ghi lại lời giới thiệu trò chơi và cách chơi để chuẩn...
ID câu hỏi: 41381| 2 tháng trước
1. I..............Louisiana state University A. Am attending.  B.attend  C. Was attending.   D. Attended.  E.? 2. He has beeb selling motorcycles............... A. Ten years...
ID câu hỏi: 41433| 2 tháng trước
Bài 2 :   Tìm từ đơn, từ phức có trong các câu sau:       a) Con chim chiền...
ID câu hỏi: 41470| 2 tháng trước
Hoà tan hỗn hợp 3 kim loại gồm Al, Fe và Cr vào dung dịch NaOH dư, thu được 6,72L khí và 10,8g chất rắn. Cho chất rắn này tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 4,48L khí. Các chất khí đo ở đktc....
ID câu hỏi: 41486| 2 tháng trước
1.My friend can not stay with me longer --> I wish ... 2.I don't have time to go around the city --->I wish ... 3.We don't have a computer therefore we cannot get access to the...
ID câu hỏi: 41500| 2 tháng trước
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:           Quạt cho bà ngủ    Ơi chích choè ơi ! Chim đừng hót nữa, Bà em ốm rồi, Lặng cho bà ngủ.   Bàn tay bé...
ID câu hỏi: 41670| 2 tháng trước
Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences __________ pollution is the increase of temperature caused by human activity. A.  visual B.  water C.  thermal D. ...
ID câu hỏi: 41716| 1 tháng trước
giúp em viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ.
ID câu hỏi: 41871| 1 tháng trước
Đề bài : Thuyết minh về chiếc giường ngủ. Tks mng nhaaaaaa
ID câu hỏi: 41876| 1 tháng trước
Bài 1 : Ngày nào em bé cỏn con Bây giờ em đã lớn khôn thế này Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy Nghĩ sao cho bõ những ngày ước...
ID câu hỏi: 41910| 1 tháng trước
Không thể nào chấp nhận sống:  Mà không biết mình về đâu  Không biết mình có thể làm gì  Buồn vui theo kẻ...
ID câu hỏi: 42088| 1 tháng trước
em hãy vẽ phác thảo một bức tranh đơn giản để tuyên truyền ,nhắc nhở các thành viên trong gia đình mình tiết kiệm năng lượng trong gia...
ID câu hỏi: 42412| 1 tháng trước
Bài tập 72 trang 37.Sgk Toán lớp 6 tập 2 HELP ME!
ID câu hỏi: 42435| 1 tháng trước
IELTS Speaking: Describe a book you enjoy reading      you should say:      What is the book?      What is that about?      When...
ID câu hỏi: 42607| 1 tháng trước
Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi hai cực của nguồn điện được nối bằng a) một đoạn mạch quá ngắn. b) một đoạn mạch có điện trở quá lớn. c) một đoạn mạch có điện trở...
ID câu hỏi: 42673| 1 tháng trước
Giới thiệu phương pháp ( cách làm ) món trứng chiên.  
ID câu hỏi: 42688| 1 tháng trước
Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta trở nên đa dạng và linh hoạt hơn là do A.  chính sách của Nhà nước B.  giải quyết việc làm C.  sức ép của thị trường D.  tác động của công nghệ...
ID câu hỏi: 42745| 1 tháng trước
98,76 : 12 = ??? các bn đặt tính ra giúp mk nha 
ID câu hỏi: 42828| 1 tháng trước
do you all know what .... do
ID câu hỏi: 42833| 1 tháng trước
Câu "What happened to you yesterday?" có nghĩa là gì vậy hả mọi người?  
ID câu hỏi: 42835| 1 tháng trước
in june hay on june vậy mọi người chỉ có june nhé không có giới từ nào phía sau nhé
ID câu hỏi: 42954| 1 tháng trước
hai thùng xà phòng có 45kg, người ta lấy ra hết 9kg và số xà phòng còn lại ở thùng thứ nhất gấp 2 ần số xà phòng ở thùng thứ hai. hỏi mỗi thùng có ? kg xà phòng?
ID câu hỏi: 43107| 1 tháng trước
Chứng minh: n3+11n chia hết cho 6 ( n thuộc Z )
ID câu hỏi: 43290| 1 tháng trước
Một tổ công nhân làm : Tháng 4 làm 22 ngày được 4700 sản phẩm Tháng 5 làm 23 ngayd đượcTháng 6 làm 22 ngày được 5875 sản phẩm  a) Hỏi tổ công nhân làm tất cả bao nhiêu ngày và được mấy sản...
ID câu hỏi: 43302| 1 tháng trước
V. Complete the text with the verbs in brackets. Use the passive form Wiki Website “Wiki” means “quick” in Hawaian. The word is used to describe websites that...
ID câu hỏi: 43312| 1 tháng trước
48 x X - X + 53 x X = 7900
ID câu hỏi: 43536| 1 tháng trước
42. When were you born? – What’s _________________________________________? 43. He has been collecting stamps for five years. - He started...
ID câu hỏi: 43568| 1 tháng trước
số dư lớn trong phép 66:7 là  chờ hồi âm từ các bạn
ID câu hỏi: 43657| 1 tháng trước
REVISION ON VERB TENSES 1. ............................ (you/have)  a nice time in Rome? 2. ............................ (you/finish)  your homework yet? 3. He...
ID câu hỏi: 43831| 1 tháng trước
4. They began to plant rubber trees in the big plantation They have.....................................................................
ID câu hỏi: 43867| 1 tháng trước
trung bình cộng của ba số là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau . Số thứ nhất là số bé nhất có 4 chữ số khác nhau . Số thứ hai là số lớn nhất có 4 chữ số . tìm số thứ 3 
ID câu hỏi: 43994| 1 tháng trước
B. READING I. Look at the sentences below about tourist flights over the continent of Antarctica. Read the text to decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, mark A on your...
ID câu hỏi: 44007| 1 tháng trước
Work in pairs. Complete and practice the conversation                          What did you do after dinner?     ...
ID câu hỏi: 44039| 1 tháng trước
V. Dùng từ để hỏi: What, When, Where, Why, How, Which, Whose, Who 1. …………………….. is the monitor of the class? 2....
ID câu hỏi: 44100| 1 tháng trước
we went to hai phong two month ago (been) we .................................................................... it is over two years since they left their homeland they...
ID câu hỏi: 44159| 1 tháng trước
dịch cho mình câu Life is a story makes yours the best seller. Mình tick cho 5 bạn nha!
ID câu hỏi: 44359| 1 tháng trước
x^3/yz + y^3/xz + z^3/xy >= x+y+z
ID câu hỏi: 44686| 1 tháng trước
1. Last night , while I (sleep)_____ , a thief (break)_____into my house 2.He thanked me for what I (do)_____ 3.My bicycle isn't here anymore.Somebody (take)______it 4.Last night my father...
ID câu hỏi: 44761| 1 tháng trước
Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất, đơn chất và ion sau:  Mn, MnCl 2 , MnO 2 , KMnO 4 .
ID câu hỏi: 44786| 1 tháng trước
Tính giá trị của biểu thức : a) 76589 + 254 x 68 - 68975 =...............................................................                      ...
ID câu hỏi: 44800| 1 tháng trước
a. Nhiệt giai là gì? Có những nhiệt giai nào? Ký hiệu đơn vị nhiệt độ của mỗi nhiệt giai? b. Trong mỗi nhiệt giai nhiệt độ nước đá đang tan, nhiệt độ nước...
ID câu hỏi: 44815| 1 tháng trước
Viết lại câu sử dụng từ cho trước: 1) I am never late for school I always...... 2) The movie is very interesting What..... 3) My mother is never late for work My mother always....... 4) It is...
ID câu hỏi: 44820| 1 tháng trước
năm cuối cùng của thế kỉ 7 là năm nào?                                            ...
ID câu hỏi: 44835| 1 tháng trước
1) it is a/woden/black/round/small/old/table 2) he gave me/black/leather/small/new hat 3) the teacher has an/oval/pink/small/face 4) my book is /beautiful/thick/new/blue
ID câu hỏi: 45085| 1 tháng trước
The roof ________ under the weight of snow last night. A. collapsed B. will collapse C. collapses D. were collapsed
ID câu hỏi: 45232| 1 tháng trước
A. Hãy tìm 3 từ có nghĩa giống nhau cho các từ in đậm. CHÓI CHANG .................,.................,..................., B.Hãy tìm 3 từ có...
ID câu hỏi: 45293| 1 tháng trước
Tính nhẩm: 6,4 × 100 A. 64 B. 640 C. 6400 D. 64000
ID câu hỏi: 45404| 1 tháng trước
Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi 1. She bought that house in 1973. => She has ___________________________ 2. How long have you been engaged ? => When did...
ID câu hỏi: 45543| 1 tháng trước
Tìm CTHH của hợp chất dựa vào PTK 4.1. Một oxit có công thức dạng N2Ox và có PTK bằng 108 đvC. Xác định CTHH của oxit. 4.2. Một hợp chất A có...
ID câu hỏi: 45648| 1 tháng trước
BÀI 10 . Complete the second sentence so that it means the same as the first one. 1. Your album is not the same as my album.       à My album is...
ID câu hỏi: 45742| 1 tháng trước
Các bạn ơi, truy cập vào đây để nhận được bộ tài liệu siêu hay, siêu bổ ích nhé, gồm các video bài giảng và các đề thi chất lượng ạ. Nếu bạn ko tin, cứ click một nhát để xác nhận nhé, tiếc gì một thao...
ID câu hỏi: 45769| 1 tháng trước
từ láy thể hiện lòng yêu nước  
ID câu hỏi: 45783| 1 tháng trước
chuyển thành câu bị động He won't let you do that silly thing again.
ID câu hỏi: 45817| 1 tháng trước
-  Nếu có 12 con cá và một nửa lặn xuống , hỏi còn mấy con ? * Đáp án : -  một người có thể đi vào rừng bao xa ? * Đáp án : -  A là con ruột của B nhưng A lại ko phải là con trai...
ID câu hỏi: 45916| 1 tháng trước
nêu lên 3 loài giống lúa ,2 loài giống ngô,2 loài giống cà chua trình bày các tính trạng nổi bật của các giống cây thực vật?
ID câu hỏi: 45932| 1 tháng trước
8. Those aren't Fred's books, .........? 9. You have never been to Paris,............? 10. Something is wrong with Jane today, ............? 11. Everyone can learn how to swim,...
ID câu hỏi: 45937| 1 tháng trước
Tìm hai số  hạng đầu của các dãy sau: a.....,39,42,45 b....,4,2,0 Biết rằng mỗi dãy có 15 số hạng. Các bạn giải hộ mình nha!Cảm ơn các bạn nhiều!
ID câu hỏi: 45982| 1 tháng trước
Hai đèn trên có độ sáng tương đương nhau. Giá tiền 1 kW.h điện là 1800 VNĐ. a)  Để thắp sáng đèn huỳnh quang trong 8000 h thì phải trả tiền điện là bao nhiêu? b)  Trong 8000 h, nếu sử dụng...
ID câu hỏi: 46144| 1 tháng trước
để ghi tất cả ngày trong năm 2019 trên tường lịch treo tường , người ta cần dùng bao nhiêu chũ số
ID câu hỏi: 46356| 1 tháng trước
: Chuyển các câu dưới đây sang câu bị động 1.     Because my sister is ill, I will take her to hospital...
ID câu hỏi: 46380| 1 tháng trước
ta biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m^3 . nếu các chất có khối lượng riêng lớn hơn nước khi bỏ vào cốc nước sẽ chìm tại sao 1m^3 khoai...
ID câu hỏi: 46390| 1 tháng trước
Cây nào có 1 lá mầm? A. Cây lúa, cây ngô, cây rau muống B. Cây lúa , cây mít,cây bàng C. Cây ngô, cây xoài , cây rau râm D. Cây hoa hồng,cây ổi, cây rau lang
ID câu hỏi: 46445| 1 tháng trước
Viết 1 bài văn tả ngôi trường của em
ID câu hỏi: 46460| 1 tháng trước
Quy luật tính trội là gì ạ? Ai biết chỉ cho em nội dung, giải thích và ý nghĩa với ạ?
ID câu hỏi: 46479| 1 tháng trước
Tình huống 5 :  Trong công ty Luật hợp danh A có năm thành viên hợp danh là B , C , D , E và F và hai thành viên góp vốn...
ID câu hỏi: 46868| 1 tháng trước
Viết một bài văn nêu cảm nghĩ về bài hát "Em gái mưa " .
ID câu hỏi: 47051| 1 tháng trước
nhân dịp lễ 8/3,1 của hàng thời trang có chương trình khuyến mãi như sau:các mặt hàng giày dép dc giảm 15%(so vs giá niêm yết),các mặt hàng quần áo dc giảm 10%(so vs giá niêm yết). a)bạn An mua 1...
ID câu hỏi: 47234| 1 tháng trước
Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ là sông Ấn và sông Hằng.Ấn và Hoàng Hà.Nin và Ti-gơ-rơ.Ti-grơ và Ơ-phơ-rát.
ID câu hỏi: 47253| 1 tháng trước
Các bạn mua bộ sách ENG BREAKING về mà học .Đảm bảo sau 3 tháng các bạn sẽ rất giỏi môn tiếng anh luôn đó 
ID câu hỏi: 47583| 1 tháng trước
Tả 1 cái đồng hồ báo thức của em
ID câu hỏi: 47794| 1 tháng trước
Đơn chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là A. F2 B. O3 C. S D. O2
ID câu hỏi: 47824| 1 tháng trước
1. My mom _____________her car yet. 2 has between everyone successful more achieve face keep The importance of team games Taking part in games and sports teaches young people a lot of useful...
ID câu hỏi: 47922| 1 tháng trước
Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng và Mai Thúc Loan?
ID câu hỏi: 48109| 1 tháng trước
1/hệ quả của trung quốc khi nhà tần thống nhất lãnh thổ  2/ quá trình la mã trở thành đế quốc
ID câu hỏi: 48403| 1 tháng trước
ENGLISH 8: WORD FORM 1. Beauty (n) => beautiful (a) => beautifully (adv). 2. Curl (n) => ... (a). 3. Social (n) => ... (a). 4. Differ (v) => different (a) => ... (n). 5. Luck...
ID câu hỏi: 48657| 1 tháng trước
Nội dung sau về phong cách nghệ thuật của Tô Hoài đúng hay sai? “Phong cách nghệ thuật của Tô Hoài hấp dẫn người đọc bởi giọng văn trữ tình – chính luận sâu lắng thiết tha, vốn từ vựng giàu có, nhiều...
ID câu hỏi: 48908| 1 tháng trước
Mn ơi các bạn thấy avatar của tui màu tím hoq vì đang hoang mang đổi r mà vẫn ra cái cũ  Màu xanh lá           hay           Tím
ID câu hỏi: 48961| 1 tháng trước
Exercise: Rearrange the words to make sentences 1. watched/ She/ show/ three/ that/ has/ last/ times/ week. 2. guitar/ teenager./ since/ I/ played/ ever/ the/ I've/ was/ a 3. made/...
ID câu hỏi: 49049| 1 tháng trước
Complete the sentences with the words below. hit run swim climb fall jump fly 1 I can't ______ trees because I don't like high places! 2 In football you can't ______ the ball with your...
ID câu hỏi: 49196| 1 tháng trước
Đề bài : Tả lại khu phố em đang ở vào một buổi sáng mùa hè. Lưu ý : Không copy trên mạng.  
ID câu hỏi: 49373| 1 tháng trước
viết đoạn văn từ 6-8 câu nêu ý nghĩa của chi tiết chim thần trong truyện cây khế giúp mình với mình cần gấp
ID câu hỏi: 49472| 1 tháng trước
Viết công thức nghiệm tổng quát và biểu diễn tập nghiệm của các pt sau trên mặt phẳng tọa độ: a)2x-y=3 b)5x+0y=20 c)0x-8y=16
ID câu hỏi: 49817| 1 tháng trước
tìm x biết: (x+2)+(x+3)+(x+5+....+(x+17)+(x+19)=200 b)(x+3)+(x+6)+(x+10)+...+(x+34)+(x+38)=290 giải giúp con em mình với ạ:(
ID câu hỏi: 49917| 1 tháng trước
Con kiến  mà …… củ khoai  
ID câu hỏi: 50198| 1 tháng trước
tình cảm của tác giả đối với quê hương Qua bài thơ Quê Hương của nhà thơ Nguyễn Đình Huân Quê hương là một tiếng ve  Lời ru...
ID câu hỏi: 50472| 1 tháng trước
Hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt bị ngừng trong trường hợp nào sau đây? A. Trời quá nóng B. Trời quá lạnh C. Trong đất có clorofooc, KCN hoặc đất bị giảm độ thoáng D. Đất bị thiếu nito
ID câu hỏi: 50512| 1 tháng trước
Hãy vẽ trái cây bốn mùa
ID câu hỏi: 50531| 1 tháng trước
Tính nhanh: 99:5-26:5-14:5     Trả Lời Hộ Mình Nhé 
ID câu hỏi: 50652| 1 tháng trước
54 + 6656 Ai ghét Bành Thị Thần Thái điểm danh
ID câu hỏi: 50875| 1 tháng trước
Sắp xếp từ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh : 1.friends/have/a beach party/My/are/to/going. 2.not/going/wear/I/am/to/that green dress. 3.are/take/to the...
ID câu hỏi: 50925| 1 tháng trước
Viết bài văn ngắn khoảng hơn 1 trang giấy trình bày suy nghĩ của em về 1 chuyến đi du lịch tham quan mà em được tham gia
ID câu hỏi: 50949| 1 tháng trước
6) Nhân dịp Tết, cửa hàng điện máy xanh giảm giá tivi 10%, máy lạnh 25%. Chú Tư mua 1 tivi và 1 máy lạnh chỉ hết 20,25 triệu đồng. Tổng số tiền 2...
ID câu hỏi: 51039| 1 tháng trước
TÍNH NHANH BIỂU THỨC SAU A 13,54 X 36 + 64 X 13,54
ID câu hỏi: 51044| 1 tháng trước
1 Cho hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 có tỉ khối so với khí hidro là 7,5 . Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào 50 lít hỗn hợp Z để cho tỉ khối giảm đi 2 lần 2 Hỗn hợp khí X gồm O2 và Co2 X có tỉ khối so với...
ID câu hỏi: 51082| 1 tháng trước
Một xe ôtô đang chạy trên đường lát bêtông với vận tốc v0 = 100 km/h thì hãm lại. Cho g = 10 m/s2. Hãy tính quãng đường ngắn nhất mà ôtô có thể đi cho tới lúc dừng lại trong hai trường hợp...
ID câu hỏi: 51234| 1 tháng trước
BÀI 26. TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ CHẤT DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT 26.1. Cây bàng (Terminalia catappa) thường rụng lá vào mùa đông khi nhiệt độ thấp, ít...
ID câu hỏi: 51505| 1 tháng trước
Giải thích Trong tiếng anh tại sao bánh quy cookie là danh từ đếm được countable noun mà bánh mì bread là danh từ không đếm được uncountable noun , Một cái Bánh mì chúng ta phải dùng a piece of bread...
ID câu hỏi: 51515| 1 tháng trước
Nói về nhiệm vụ của văn chương, tác giả Hoài Thanh cho rằng: " Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng". Hãy tạo...
ID câu hỏi: 51606| 1 tháng trước
Ai có đề cương lớp 6 môn văn học kì 1 :v hoặc thi rồi thì cho em đề với  ( Sẽ vào nick và tick 10 lần )
ID câu hỏi: 51803| 1 tháng trước
Đặt lời mới cho bài Tập đọc nhạc số 4 sách Nhạc lớp 7 theo chủ đề hòa bình giúp mình với !!! help me!!!
ID câu hỏi: 52002| 1 tháng trước
Viết đoạn văn (khoảng 6 đến 8 câu) tóm tắt truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
ID câu hỏi: 52146| 1 tháng trước
In about 60-80 words, write an article about the advantages of roof gardens in the city. Use the ideas below to help you ( improving air quality, creating habitas for wildlife, interacting and...
ID câu hỏi: 52221| 1 tháng trước
Mặt trăng tròn vành vạnh từ từ nhô lên sau lũy tre làng , tỏa ánh sáng mát dịu xuống mặt đất . Cành cây kẽ lá đẫm ánh trăng , hương hoa cau dịu dàng lan tỏa . Đêm trăng quê hương thật là đẹp và...
ID câu hỏi: 52287| 1 tháng trước
The F!!K YOU SAYING ABOUT SH!T ! can you translate it? nhớ cho bố mẹ xem với nhớ nguy hiểm thì thôi
ID câu hỏi: 52349| 1 tháng trước
37. Eating a lot of fruit and vegetables is very good for your health. → It’s very __________________________________________________________ 38. How about organizing a craft fair for...
ID câu hỏi: 52553| 1 tháng trước
tìm x biết:(x+2).(x^2-2x+4)-x.(x^2-2)=15
ID câu hỏi: 52633| 1 tháng trước
Bn nào có đề thi HSG Tiếng Anh lớp 8 năm 2017-2018 cấp huyện cho mk tham khảo với!
ID câu hỏi: 52767| 1 tháng trước
 Trong những câu tục ngữ về con người và xã hội đã học, em thích nhất câu nào? Hãy viết một đoạn văn khoảng 7 – 10 câu...
ID câu hỏi: 52869| 1 tháng trước
Viết đoạn văn Tổng Phân Hợp 10 câu, chứng minh việc dời đô của LÝ Công Uẩn  là đúng đắn. Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu phủ đinh....
ID câu hỏi: 52946| 1 tháng trước
1) We play tennis every Wednesday afternoon?. => We play tennis once...................................................... 2)He often drinks coffee in the morning =>He...
ID câu hỏi: 53041| 1 tháng trước
viết đoạn văn khoảng 100 chữ về lòng dũng cảm  
ID câu hỏi: 53095| 1 tháng trước
Cho hệ PT \(\hept{\begin{cases}mx+4y=10-m\\x+my=4\end{cases}}\) (m là tham số) a, giải và biện luận hệ pt theo m b, xác định giá trị nguyên của m để hệ có nghiệm duy nhất (x;y) sao cho x>0,y>...
ID câu hỏi: 53227| 1 tháng trước
Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội về người anh hùng trong xã hội (khoảng 200 từ ) dựa vào dàn bài bao gồm :giải thích ,biểu hiện,liên...
ID câu hỏi: 53268| 1 tháng trước
Điền vào mỗi chỗ trống there is, there isn't, there are, there aren't, is there hoặc are there 1.______________________ a lot of iced coffee. Would you like some ? 2. ______________________...
ID câu hỏi: 53279| 1 tháng trước
Trong phản ứng nhiệt phân muối NH4NO2 và NH4NO3 , số oxi hóa của nitơ biến đổi như thế nào? Nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai...
ID câu hỏi: 53612| 1 tháng trước
1 phân tử protein hoàn chỉnh có 498 axit amin. Tính a) số lượng bộ ba trên phân tử mARN tổng hợp nên phân tử protein trên b) Có bao...
ID câu hỏi: 53796| 1 tháng trước
Hãy sắp xếp theo thứ tự giảm dần về khả năng đâm xuyên của các tia α ,   β ,   γ A . γ ,   β ,   α B. α ,   β ,   γ C . α ,   γ ,   β D. γ ,   α ,...
ID câu hỏi: 54035| 1 tháng trước
  Em hãy phê phán hành vi vi phạm luật giao thông và an toàn giao thông Bản thân em làm gì để đảm bảo an toàn cho thông và thể hiện sự văn minh khi tham gia giao thông 
ID câu hỏi: 54110| 1 tháng trước
Đặt câu hỏi cho phần gạch chân ở mỗi câu  1. You mustn's drive into that street because it is a one-way street. =>............................................. 2. She'd...
ID câu hỏi: 54267| 1 tháng trước
qua bài đọc này em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của người Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Giúp mk với
ID câu hỏi: 54383| 1 tháng trước
1. A. foot  B. boots  C. look  D. book 2. A. pool  B. cook  C. stood  D. wool 3. A. foot  B. food  C. cool  D. root 4. A. rude  B. pull  C....
ID câu hỏi: 54677| 1 tháng trước
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? a) Điểm thuộc trục hoành có tung độ bằng 0. b) Điểm thuộc trục...
ID câu hỏi: 54680| 1 tháng trước
Câu 4. Tìm các từ (Mỗi loại 2 từ) a) Từ láy có âm đầu n: ……………………………………………………… b) Từ láy có âm đầu đ..…………………………………………………………
ID câu hỏi: 54920| 1 tháng trước
Vùng nội chí tuyến là vùng nằm ở: A.Giữa chí tuyến và vòng cực B. Từ vòng cực đến cực C. Giữa hai vòng cực D. Giữa hai chí...
ID câu hỏi: 54943| 1 tháng trước
Dấu tích của con người trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được tìm thấy ở đâu ?
ID câu hỏi: 55065| 1 tháng trước
1. how many times ( you / be ) to the cinema this month ? { thì hiện tại hoàn thành } 2. how many times ( she / go ) to the cinema last month ? { thì quá khứ đơn } 3. ( you / ever / be ) to...
ID câu hỏi: 55363| 1 tháng trước
I.           Find the word which has a different sound in the part...
ID câu hỏi: 55372| 1 tháng trước
Tìm 5 câu ca dao nói về Bình Dương.  
ID câu hỏi: 55464| 1 tháng trước
Exe 4 : Make questions for the underlined parts  in following sentences 1.He brushes his teeth three times a day 2.She has a common cold. 3.She eats two bowls of rice...
ID câu hỏi: 55544| 1 tháng trước
Write S for simple sentences and C for compound sentences. ___ 1. Teenagers are often very active and talkative. ___ 2. He often chats with his friends on Facebook Messenger. ___ 3. She is a smart...
ID câu hỏi: 55554| 1 tháng trước
mn ơi cho em hỏi là khi nhiệt phân cùng 1 lượng KCLO3 và KMnO4 thì chất nào thu được nhiều khí O2 hơn và vì sao ạ?
ID câu hỏi: 55728| 1 tháng trước
Một nhà buôn có 10 túi đồng tiền vàng (tiền xu), mỗi túi có 10 đồng tiền vàng. Trong 10 túi đó có một túi chứa toàn tiền giả, 9 túi còn lại đều chứa tiền thật. Mỗi đồng tiền thật nặng 10 gam, còn...
ID câu hỏi: 56064| 1 tháng trước
Buổi sáng mặt trời ló rạng đông Rủ nhau đi hái mấy quả hồng Mỗi người năm quả thừa năm quả Mỗi người sáu quả, một người không Hỏi bao nhiêu người, bao nhiêu hồng
ID câu hỏi: 56066| 1 tháng trước
Cho cân bằng hóa học: 2SO2(k) + O2(k) ⇔    2SO3(k); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu đúng là: A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. B.   Cân bằng...
ID câu hỏi: 56172| 4 tuần trước
B) nội dung. I. Một số vấn đề về lý thuyết: a) Khái niệm về biến trở: Biến trở là điện trở có thể thay đổi được trị số và có thể được sử dụng để điều chỉnh...
ID câu hỏi: 56221| 4 tuần trước
rêu có đặc đặc điểm nào giống cây
ID câu hỏi: 56248| 4 tuần trước
Bài 3 a) 2 giờ 20 phút x 2 1 giờ 25 phút x 3 b) 3 giờ 48 phút : 3 4 giờ 15 phút : 5 c) 2 giờ 15 phút x 2 + 6 giờ 15 phút : 5 d) 3 giờ 25...
ID câu hỏi: 56333| 4 tuần trước
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hãy tính diện tích khu v­ườn đó, biết rằng nếu bớt chiều dài 5m và...
ID câu hỏi: 56470| 4 tuần trước
Biết  x^2+y^2 + z^2 -2mx+4(2m-1)y - 2z + (52m - 46) = 0 x 2 + y 2 + z 2 − 2 m x + 4 ( 2 m − 1 ) y − 2 z + ( 52 m − 46 ) = 0  là phương trình mặt cầu trong không gian  Oxyz O x yz ....
ID câu hỏi: 56669| 4 tuần trước
Từ ''đầu'' trong câu nào được dùng với nghĩa gốc ; a) Nhà em ở đầu phố Khâm Thiên. b) Bạn Nam đã thi đỗ đầu kì thi Trạng...
ID câu hỏi: 56684| 4 tuần trước
Combine two sentences by using relative pronoun 4. The children were playing football in the schoolyard. They were my students 5. A girl answered the phone. She told me "You were...
ID câu hỏi: 56719| 4 tuần trước
23. No one has taken him to the theater. --->He___________. 24. The television has broadcast all the 23rd Sea Games competitions. --->All the________________. 25. The government has increased...
ID câu hỏi: 56750| 4 tuần trước
viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác đều hay không với ba cạnh là các số được nhập vào từ bàn phím
ID câu hỏi: 56844| 4 tuần trước
Câu 5. Khi mổ gà, người ta đã thấy trong mề (dạ dày cơ) có chứa các hạt sỏi? Phải chăng gà đã ăn nhầm các viên sỏi?
ID câu hỏi: 57103| 3 tuần trước
Hai tia tới và tia phản xạ hợp với nhau một góc 90, hãy :  a) vẽ hình b) tính góc tới và góc phản xạ
ID câu hỏi: 57152| 3 tuần trước
Dựa vào bài thơ"Lượm"( Tố Hữu) và bằng trí tưởng tượng của mình, hãy tả lại cảnh chú bé Lượm trong chuyến đi liên lạc cuối cùng của mình  
ID câu hỏi: 57258| 3 tuần trước
vk và ck là gì??? quên ny là gì ????
ID câu hỏi: 57327| 3 tuần trước
Mọi người giúp mình với,mình đang cần gấp, xin cảm ơn ạ VII/ supply the correct word form 1. They were impressed by the (friend)...........of the local people 2. They enjoy the...
ID câu hỏi: 57357| 3 tuần trước
3. Look at the part of the letter where Andy mentions his personal opinion and read the aspects of the film below. Which ones does he mention? (Nhìn vào phần của bức thư mà Andy...
ID câu hỏi: 57476| 3 tuần trước
Listen. Circle the words you hear.     1. ice           icy                        4. cloud ...
ID câu hỏi: 57688| 3 tuần trước
Tại sao khi nấu nước ta lại phải đun ở đáy ấm và không nên đun ở miệng ấm
ID câu hỏi: 57828| 3 tuần trước
Vì sao cá voi sống ở nước mà hô hấp bằng phổi?
ID câu hỏi: 57838| 3 tuần trước
Có một tế bào hợp tử của một loài (2n=16) đã thực hiện nguyên phân liên tiếp 3 lần. Hãy tính số lượng NST có trong tất cả...
ID câu hỏi: 57861| 3 tuần trước
BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng: 1. The flight (start)……….at 6 a.m every Thursday 2. I like Math and she...
ID câu hỏi: 58205| 1 tuần trước
Phần II. Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu. (4,0 điểm) Câu 1. Xác định nội dung của đoạn trích. (0,5 điểm) Câu 2. Cụm từ in...
ID câu hỏi: 58218| 1 tuần trước
nhà máy nào được khởi công xây dựng vào ngày 6/11/1979  
ID câu hỏi: 58312| 1 tuần trước
9 một ô tô dự định đi từ A đến B hết 5 giờ nhưng thực tế xe chạy chỉ hết 4,5 giờ.vì trung bình mỗi giờ xe chạy nhanh hơn dự dịnh...
ID câu hỏi: 58488| 1 tuần trước
Hiện nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Sau 4 năm nữa tuổi con bằng 2/5 tuổi. Tính tuổi hiện nay của con
ID câu hỏi: 58575| 6 ngày trước
những chú chim ở trên bầu trời đang bay lượn tung tăng . vậy đâu là trạng ngữ
ID câu hỏi: 58620| 6 ngày trước
theo ct: (thầy cho)  n(n-1) :2 (để tính số góc) thay n= 10 hỏi kết quả là bao nhiêu ? (mình tính ra 45 nhưng thầy mình lại bảo là 90 ,...
ID câu hỏi: 58691| 6 ngày trước
Một xí nghiệp làm được 1700 sản phẩm trong 3 ngày. Ngày thứ nhất làm được 1/5 số sản phẩm và số sản phẩm làm trong ngày thứ nhất bằng 34% số sản...
ID câu hỏi: 58734| 6 ngày trước
12 chia 12 nhân 12 mũ 3 nhân cho 12 mũ 4 nhân cho 12 mũ 5 bằng mấy  
ID câu hỏi: 58837| 6 ngày trước
Vận tốc trung bình của một xe máy là 25 km/giờ. Quãng đường thứ nhất xe máy đi trong 1 giờ 20 phút, quãng đường thứ hai xe máy đi trong 2 giờ...
ID câu hỏi: 58851| 6 ngày trước
Câu 9. (1,0 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn: “Dưới manh áo rách nát, thịt chúng...
ID câu hỏi: 58903| 5 ngày trước
Cho tam giác $A B C$ vuông tại $B$, phân giác $A D$. Kẻ $D E \perp A C(E \in A C)$. Chứng minh: a) $\Delta B A D=\Delta E A D$. b) $A D$ là trung trực của $B...
ID câu hỏi: 58960| 5 ngày trước
Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất:   b) 6,48 x 11,25 – 6,48 x 1,25   a) 3,67 x 58,35 + 58,35 x 6,33   d) 3,12 x 8 x 1,25   c) 7,5 x 2,5 x 0,...
ID câu hỏi: 59035| 5 ngày trước
Câu 4: Cơ năng là: A. Một đại lượng vô hướng có giá trị đại số B. Một đại lượng véc tơ C. Một đại lượng vô hướng luôn luôn dương D....
ID câu hỏi: 59131| 5 ngày trước
10) vận tốc dòng nước chảy là 20m/phút.1 người bới xuống dòng sông dài 800m trong 8 phút.hỏi,người đó bơi ngược dòng sông ấy hết bao...
ID câu hỏi: 59242| 4 ngày trước
Exercise 2. Underline all initial clusters in the passage. The harmful consequences of ozone deterioration paved the way to the adoption of the Montreal Protocol in 1987. This protocol bans the...
ID câu hỏi: 59277| 4 ngày trước
Xác định từ các loại từ trong câu văn sau : cô nhìn tôi như một người cho
ID câu hỏi: 59436| 4 ngày trước
Bài 5. (0,5 điểm) Giải phương trình ẩn $x$: $\dfrac{x-a}{bc}+\dfrac{x-b}{ca}+\dfrac{x-c}{ab}=\dfrac{2}{a}+\dfrac{2}{b}+\dfrac{2}{c}$ với $a, \, b, \, c \in \mathbb{R}$.
ID câu hỏi: 59505| 3 ngày trước
"Hai cha con bước đi trên cát Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh Bóng cha dài lênh khênh Bóng con tròn chắc nịch Sau trận mưa đêm rả...
ID câu hỏi: 59651| 3 ngày trước
 Lớp em được giao nhiệm vụ chăm sóc cây trong vườn trường. Hãy tả lại một buổi lao động đó của lớp em. NHANH NHÉ CÁC BẠN PHẢI LÀ BÀI VĂN...
ID câu hỏi: 59943| 2 ngày trước
tính hợp lí các tổng sau 1 + 2 + 2 mũ + 2 +  2 mũ 3+  ... +2 mũ 2009/1-2 mũ 2010
ID câu hỏi: 59995| 1 ngày trước
Bài 14: Ông hơn cháu 56 tuổi, biết rằng 3 năm nữa tổng số tuổi của ông cháu sẽ bàng 80 tuổi. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi? Cháu bao...
ID câu hỏi: 60086| 1 ngày trước
nhập vào n số tính tổng các số chẵn và thông báo kết quả trong scatch em đang cần gấp giúp em với ạ
ID câu hỏi: 60148| 1 ngày trước
Mọi người giải giúp mình với mình cần gấp ạ 
ID câu hỏi: 60165| 1 ngày trước
-5^2+{-56÷[(4-6)^3+8×2]+6^0} Giúp mik với ạ mik cần gấp  Các hào kiệt có thể chỉ cho sư đệ ko ak
ID câu hỏi: 60345| 18 giờ trước
Bài 4 Đường bơi của ba bạn được mô tả như hình bên. Bạn Nam bơi từ vị trí điểm A đến vị trí điểm O, bạn Nhật bơi từ vị trí điểm B đến vị trí...
ID câu hỏi: 60359| 16 giờ trước
giải bài toán lớp 4 chú Sơn mua hai can dầu để chạy máy cày. can thứ nhất có 45/2 lít dầu .can thứ 2 có số dầu 3/2 lần ở can thứ nhất .hỏi...
ID câu hỏi: 60430| 11 giờ trước
Sắp tới tháng cô hồn rồi. Ai cũng biết tháng cô hồn rất xui. Vì vậy ai đọc được cái này thì phải like cho mình. Vì lúc trước...
0.51995 sec| 3852.547 kb