Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(12)
GDCD(11)
Hóa học(74)
Lịch sử(13)
Ngữ văn(167)
Nhạc họa(7)
Sinh học(13)
Tiếng anh(140)
Tin học(12)
Toán học(175)
Vật lý(35)
Địa lý(11)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2755| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2759| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2783| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2867| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2886| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2936| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3008| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3023| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3029| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3079| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3157| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3193| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3277| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3292| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3305| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3361| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3370| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3423| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3850| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4063| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4170| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4196| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4230| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4390| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5963| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6063| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6170| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6213| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6326| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6393| 3 tháng trước

Thủ đô : Capital

k hộ mình nha bạn ( ^_^ )

ID câu hỏi: 6717| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6757| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 7272| 3 tháng trước

Câu 3: Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là gì?

A. Là hiện tượng cây mọc trong rừng có tán lá hẹp, ít...

ID câu hỏi: 9179| 3 tháng trước
  • Phong hoá sinh học là sự phá huỷ đá và các khoáng vật dưới tác động của sinh vật như các vi khuẩn. nấm, rễ cây… Các sinh vật này làm cho đá và khoáng vật vừa bị phá huỷ về mặt cơ giới vừa bị...
ID câu hỏi: 10581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10949| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10962| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10970| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11014| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11043| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11097| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11108| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11132| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11151| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11163| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11233| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11236| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11237| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11350| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11375| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11423| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11434| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11586| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11602| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11669| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11681| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11694| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11707| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11764| 3 tháng trước

Ban MAi muon mua 8 cai but thi phai tra nguoi ban hang so tien la

30000 : 12 x 8 = 20000 ( dong )

Dap so 20000 dong

ID câu hỏi: 11808| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11830| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11855| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11857| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11877| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11897| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11898| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11902| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11965| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11986| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12003| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12004| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12008| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12012| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12067| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12169| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12180| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12202| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12204| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12311| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12333| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12387| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12419| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12485| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12493| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12494| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12495| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12516| 3 tháng trước

1. They began building the bridge two months ago

-> They have .........built the bridge for 2 months.............................

2. In spite of his strength , I am not afraid of...

ID câu hỏi: 12530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12618| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12671| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12673| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12683| 3 tháng trước

đề 1 bạn tự nghĩ đi :))))))))

 

 

đề 2 

    Mùa thu đến với những tia nắng vàng dịu, với những cơn gió se lạnh và...

ID câu hỏi: 12684| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12782| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12863| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12898| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12908| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12958| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13053| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13070| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13203| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13209| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13263| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13317| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13373| 3 tháng trước

ID câu hỏi: 13393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13524| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13527| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13535| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13568| 3 tháng trước

ta sục qua Ca(OH)2

-Chất kết tủa là CO2

- ko hiện tg là H2, O2

sau đó ta cho tàn đóm :

- tàn đóm bùng cháy...

ID câu hỏi: 13573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13685| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13721| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13729| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13757| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13790| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13948| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13952| 3 tháng trước

Wikipedia is an encyclopaedia that is available on the Internet and what people love about it is that it can be edited by absolutely everybody . When and how did it start ? It was founded in 2001...

ID câu hỏi: 13959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14049| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14288| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14295| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14316| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14425| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14434| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14435| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14454| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14474| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14494| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14539| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14574| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14588| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14643| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14657| 3 tháng trước

Choose the best option to complete each of the following sentences

1. If I ______ the bus this afternoon, I will get a taxi...

ID câu hỏi: 14678| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14692| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14801| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14803| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14837| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14896| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14911| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14912| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14970| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15155| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15205| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15256| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15267| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15476| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15491| 3 tháng trước

Nhân vật kiều phương là 1 nhân vật thông minh nhanh nhẹn, tình nết dễ ưa,dễ chiều chuộng, hãy tích đúng cho mình nha

Mình cảm ơn các bạn nhiều

ID câu hỏi: 15561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15644| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15661| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15693| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15733| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15748| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15765| 3 tháng trước

b)       Hồng cầu.       

ID câu hỏi: 15776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15789| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15943| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15961| 3 tháng trước

 Ta sẽ chứng minh cần ít nhất 21 người. Thật vậy, nếu có ít nhất 21 người tham gia đường đua thì do có tổng cộng 10 con đường khác nhau nên...

ID câu hỏi: 15989| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16035| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16077| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16253| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16360| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16485| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16488| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16506| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16562| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16684| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16753| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16783| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16797| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16831| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16850| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16883| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16955| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16996| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17028| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17043| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17096| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17140| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17148| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17322| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17355| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17372| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17384| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17431| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17453| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17470| 3 tháng trước

Cơ năng ban đầu:

\(W=\dfrac{1}{2}mv^2+mgz=\dfrac{1}{2}\cdot1\cdot4^2+1\cdot10\cdot0=8J\)

Cơ năng tại nơi có độ cao cực đại: 

ID câu hỏi: 17483| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17495| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17517| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17524| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17538| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17569| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17614| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17642| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17711| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17781| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17874| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17909| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17916| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17955| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18072| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18155| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18266| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18502| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18559| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18568| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18570| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18624| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18661| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18664| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18744| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18789| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18923| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18957| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18993| 3 tháng trước
Điều kiện phản ứng xảy ra NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O : Phản ứng trên là phản ứng trao đổi, trong đó natri hidrocarbonat (NaHCO3) phản ứng với axit clohidric (HCl) để tạo thành muối natri clorua...
ID câu hỏi: 18994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19003| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19029| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19116| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19148| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19288| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19352| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19383| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19407| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19419| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19441| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19475| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19550| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19626| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19675| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19713| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19737| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19753| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19826| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19853| 3 tháng trước

Do H2O có liên kết Hidro còn H2S không có nên nhiệt độ sôi của H2O cao hơn H2S.

ID câu hỏi: 19857| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19898| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19923| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19953| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19977| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20021| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20092| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20096| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20105| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20254| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20264| 3 tháng trước

\(1\\ FeS \to Fe^{3+} + S^{+6} + 9e\\ N^{+5} \to N^{+4} + 1e\\ FeS + 12HNO_3 \to Fe(NO_3)_3 + H_2SO_4 + 9NO_2 + 5H_2O\)

\(2\\ M^0 \to M^{+3} + 3e\\ N^{+5} + 3e \to...

ID câu hỏi: 20272| 3 tháng trước

\(m_{NaOH\left(35\%\right)}=100.35\%=35\left(g\right)\)

\(m_{ddNaOH\left(20\%\right)}=\dfrac{35}{20}.100=175\left(g\right)\)

⇒ mnước thêm...

ID câu hỏi: 20296| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20401| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20422| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20433| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20448| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20456| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20492| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20564| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20580| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20609| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20627| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20714| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20810| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20831| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20845| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20879| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20921| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20945| 3 tháng trước

Làm gì có axit H3PO2 nhỉ chỉ có H3PO3 với H3PO4 thôi

=> Xem lại đề kĩ lại nhé :D

ID câu hỏi: 20971| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20981| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21036| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21039| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21061| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21104| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21132| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21189| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21201| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21204| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21205| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21213| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21216| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21244| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21317| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21359| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21395| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21405| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21414| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21440| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21464| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21538| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21554| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21641| 3 tháng trước

Do tính không tan trong nước mà khi điều chế khí oxi bằng phương pháp đẩy nước thì nước bị đẩy ra khỏi bình(hay còn gọi là phương...

ID câu hỏi: 21684| 3 tháng trước

Biện pháp ẩn dụ "Mồ hôi cha mẹ mặn mà sớm trưa" - sự vất vả của cha mẹ để nuôi con lớn. 

- Tác dụng: 

+ Khiến hình ảnh thơ...

ID câu hỏi: 21714| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21750| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21760| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21764| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21786| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21797| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21816| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21829| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21840| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21851| 3 tháng trước
CTHHPhân loạiTên gọi
Na2Ooxit bazơnatri...
ID câu hỏi: 21854| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21888| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21906| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21967| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21979| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22029| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22170| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22173| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22184| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22188| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22199| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22204| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22220| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22244| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22292| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22295| 3 tháng trước

bò tót là gaur

mẹ em là my mother .

đồng ruộng là field.

chúc bn hk tốt.

ID câu hỏi: 22323| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22327| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22356| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22410| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22431| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22461| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22533| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22556| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22586| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22597| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22614| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22677| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22693| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22737| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22774| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22799| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22827| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22830| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22834| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22851| 3 tháng trước

tham khảo

Ta biết chu kì con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng của vật (vì 

ID câu hỏi: 22867| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22877| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22896| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22934| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22937| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22949| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22950| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22967| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23005| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23011| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23018| 3 tháng trước

- Hình ảnh so sánh trong khổ thơ là :  Hồng chín như đèn đỏ

- Hình ảnh so sánh này đã góp phần :...

ID câu hỏi: 23024| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23035| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23072| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23092| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23102| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23110| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23138| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23140| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23177| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23185| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23232| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23249| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23265| 3 tháng trước

a) Gọi số bạn nam, bạn nữ tham gia lao động vệ sinh môi trường được chia ra thành các tổ là x (số tổ, x ϵ N*), theo đề bài, ta có:

165 ⋮...

ID câu hỏi: 23306| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23340| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23442| 3 tháng trước

mình cố gắng quyết chí học hành ,lấy được điểm 10 để cướp vị trí đầu của con lơp trưởng,lớp phó hoặc mấy đứa học giỏi đưng đầu top :))))

Chị trả lời xong...

ID câu hỏi: 23512| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23533| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23547| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23564| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23640| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23731| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23742| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23780| 3 tháng trước

1. She (wash)washes her clothes every Sunday.

2. She (study)studies English every day.

3. He (want)wants to become a teacher.

4. She usually (walk)...

ID câu hỏi: 23837| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23909| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23955| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23965| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23966| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23979| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23988| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24038| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24047| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24096| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24106| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24217| 3 tháng trước

Tham khảo:

A, MB:

- giới thiệu câu tục ngữ: Từ bao đời nay, câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" vẫn là câu tục ngữ được người dân...

ID câu hỏi: 24266| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24272| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24295| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24334| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24346| 3 tháng trước

Dựa vào nhu cầu về nguồn năng lượng và nguồn cacbon của vi sinh vật để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. Ở sinh vật có 4 kiểu dinh dưỡng.
- Quang tự dưỡng: Nguồn năng lượng là...

ID câu hỏi: 24405| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24410| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24456| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24472| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24509| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24512| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24553| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24559| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24633| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24649| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 26373| 2 tháng trước

Một phần vì năng lượng liên kết HF rất lớn, một phần khác vì khi hòatan trong nước xảy ra quá trình Ion hóa tạo ra...

ID câu hỏi: 27012| 2 tháng trước

Lào Cai giáp với các tỉnh: Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La của nước ta.

ID câu hỏi: 27255| 2 tháng trước

Có 9 cách chọn chữ số hàng nghìn(vì chữ số 0 không thể đứng đầu)

Có 9 cách chọn chữ số hàng trăm(vì khác chữ số hàng nghìn)

Có 8 cách chọn chữ số hàng chục(vì khác chữ số...

ID câu hỏi: 27527| 2 tháng trước

Sau tahnsg thứ nhất người đó thu được cả vốn lẫn lãi là : 

50.000.000 + 50.000.000 . 0,6% = 50.300.000 ( đồng ) 

Sau tháng thứ 2...

ID câu hỏi: 27587| 2 tháng trước

số vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 9 thì chia hết cho 45

ID câu hỏi: 27598| 2 tháng trước

1. Change into passive :

1) She advised me to sell that house .

i was advised to sell that house .

2) They begged us to help them .

we were begged to help them .

...
ID câu hỏi: 27706| 2 tháng trước

 

Số mét vải đã may quần áo là:

20x4/5=16(m)

Số mét vải còn lại là:
20-26=4(m)

Số túi may được là:
4:2/3=6(túi)

Cho mình xin ****, hôm nay ế qúa!

ID câu hỏi: 27930| 2 tháng trước

6. I don’t really want to go to the museum.

-> I’d rather..........not go to the museum.....................................................................

7. The fire...

ID câu hỏi: 28368| 2 tháng trước

Tìm x:

\(\dfrac{2}{3}x-\dfrac{5}{6}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{2}{3}\\ \dfrac{2}{3}x-\dfrac{5}{6}=\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{4}\\ \dfrac{2}{3}x-\dfrac{5}{6}=\dfrac{17}{12}\\...

ID câu hỏi: 28528| 2 tháng trước

Sau khi đi đến ga Yên Bái thì số hành khách bị giảm là:

\(58-27=31\) (hành khách)

Trước khi tàu dừng...

ID câu hỏi: 29633| 2 tháng trước

Nói mà não bạn chậm hiểu ạ! đã bảo là những câu dễ bạn gộp 3-4 câu vào. Trẻ con hay gì mà nhìn qua không làm...

ID câu hỏi: 30120| 2 tháng trước

Tham Khảo

     Dựa vào dàn ý để làm bài hoàn chỉnh theo ý mình nhé!!

I. Mở...

ID câu hỏi: 30357| 2 tháng trước

TK#

Ở đời, thường làm công việc gì muốn thành công ta phải bền lòng vững chí. Không vì những lời bàn ra tán...

ID câu hỏi: 30377| 2 tháng trước

64. If i were in your shoes, i would accept his offer.

A. Accepting his offer is good, i believe.

B. I would like to accept his offer if i wore your shoes.

C. I...

ID câu hỏi: 30978| 2 tháng trước

ta vs ta ở đây chỉ một mk tác giả

ID câu hỏi: 31663| 2 tháng trước

  -Biện pháp tu từ mà tác giả sử dụng là: Nhân hóa

 -Tác giả nhân hóa tre như vũ khí, nhân hóa tre...

ID câu hỏi: 31798| 2 tháng trước

- Phép lai kinh tế là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm,...

ID câu hỏi: 32170| 2 tháng trước

- Yếu tố miêu tả được sử dụng trong văn bản là

+ Miêu tả các công trình kiến trúc tiêu biểu ở Việt Nam, miêu tả các...

ID câu hỏi: 33667| 2 tháng trước

Điệp ngữ "ham muốn" 

- Tác dụng: 

+ Nhấn mạnh, tô đậm mong muốn của Bác về độc lập của dân tộc

+ Cho thấy khao khát...

ID câu hỏi: 34570| 2 tháng trước

hạt kín:

cam quýt,táo

hạt trần:

cây thông

ID câu hỏi: 36167| 2 tháng trước

1 going => going to

2 little => few

3 to talk => talk

4 is => does

5 some => a few 

6 always doesn't=> doesn't always

7 a few...

ID câu hỏi: 36609| 2 tháng trước

\(n_{N_2}=a\left(mol\right),n_{H_2}=3a\left(mol\right),n_{NH_3}=b\left(mol\right)\)

\(n_{hh}=4a+b=1\left(mol\right)\)

ID câu hỏi: 36634| 2 tháng trước

đúp rồi nó mới khóc "Oa....oa" =)))

ID câu hỏi: 37282| 2 tháng trước

Em tham khảo:

Nguồn: Hoidap247

Trong khổ thơ, nhà thơ đã nguyện làm con chim hót, làm một nhành hoa, làm một nốt trầm...

ID câu hỏi: 37380| 2 tháng trước

- Nét nổi bật trong tính cách ông Hai:

    + Ông là người hay khoe làng, tự hào về làng chợ Dầu

    + Khi nghe...

ID câu hỏi: 37804| 2 tháng trước

TK

Năm học mới, em được bà mua cho một chiếc bút máy. Cây viết dài gần một gang tay. Thân viết tròn nhỏ bằng ngón tay út...

ID câu hỏi: 37944| 2 tháng trước

Trung bình cộng là lấy tổng của các số rồi chia cho số lượng số đã cộng 

VD: Tính trung bình công số a, b, c, d

ID câu hỏi: 38370| 2 tháng trước

Tiết kiệm, trong kinh tế học, là phần thu nhập có thể sử dụng không được chi vào tiêu dùng. Các phương pháp tiết kiệm bao gồm việc bỏ...

ID câu hỏi: 38765| 2 tháng trước

a)

\(2CH_3COONa + H_2SO_4 \to 2CH_3COOH + Na_2SO_4\)

b)

\(C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow{t^o,men\ giấm} CH_3COOH + H_2O\)

ID câu hỏi: 39480| 2 tháng trước

Bước 1: Đầu tiên bạn đặt trỏ chuột tại vùng văn bản bắt đầu từ nó bạn sẽ chia cột, hoặc nếu một chia cột một đoạn văn bản nhất định thì bôi đen đoạn văn bản đó → Format ...

ID câu hỏi: 39804| 2 tháng trước

1. I don't fancy _______going___ (go) out tonight.

2. She avoided _____telling_____ (tell) him about her plans.

3. I would like _____to come_____ (come) to the party with...

ID câu hỏi: 39983| 2 tháng trước

1/ Cây thông

2/ Mạch dẫn

3/ Tuế

4/ 

5/ Trục nón

6/ Màu nâu

7/ Nón

ID câu hỏi: 40463| 2 tháng trước

Would say

Câu tường thuật lại chỉ có c là hợp lí

ID câu hỏi: 40593| 2 tháng trước

I. Choose the word whose stress pattern is different to that of the rest in each group.

1. A. bargain B. construct C. accuse D. decline

2. A. garment B. campaign...

ID câu hỏi: 41383| 2 tháng trước

Trong cuộc sống, ắt hẳn mỗi người đều phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn và thử thách. Nhưng nếu có ý chí thì chúng ta sẽ vượt qua. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký là một tấm gương sáng về nghị lực...

ID câu hỏi: 41495| 2 tháng trước

Từ láy: Lượn lờ, vương vương, mặn mà, đong đưa, thong thả, rười rượi.

Tác dụng:

- Tăng tính biểu hình biểu cảm gây ấn tượng sâu sắc với...

ID câu hỏi: 42373| 1 tháng trước

56 km= 56 000 000mm.

Quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây trên bản đồ dài là:

56000000:1000000=56(mm)

...
ID câu hỏi: 42664| 1 tháng trước

Vì nơi đây là quê cha đất tổ của tôi nên tôi không thể quên được mảnh đất này. Tuy thời gian đã lùi xa nhưng tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm thời thơ ấu Chẳng những tôi nhớ những món ăn của quê...

ID câu hỏi: 43178| 1 tháng trước

6. A hamburger has been eaten by me.

7. The present has been opened by me.

8. The book has not been read by them.

9. The parcel has not been sent by you.

10. The...

ID câu hỏi: 43182| 1 tháng trước

mk chỉ hơi chửi tục tí thôi nhưng địt con mẹ mình hiền lắm

ID câu hỏi: 43183| 1 tháng trước

Kết bài kiểu mở rộng

KB1 -Ôi dòng sông! Dòng sông của quê hương, của đất nước. Sông làm cho phong cảnh hữu tình. Sông ôm ấp làng quê. Sông làm xanh bãi mía, nương dâu. Sông...

ID câu hỏi: 43263| 1 tháng trước

:    HOW WILL WE LIVE IN THE FUTURE?

Scientists say that in the future, the ways we live, work and play will be very (1) _ _____ to how they are now. Homes...

ID câu hỏi: 43396| 1 tháng trước

1 A

2 B

3 A

4 C

5 B

6 C

7 B

8 C

9 D

10 D

ID câu hỏi: 44192| 1 tháng trước

1. New York has more billionaires than Tokyo. (FEWER)

-> Tokyo has fewer billionaries than New York.

2. A group of foreigners visited the slums last week, didn't they?...

ID câu hỏi: 44524| 1 tháng trước

1. had

2. had

Ta dùng dạng quá khứ của have là had vì những điều ước trên không phải là sự thật

ID câu hỏi: 44624| 1 tháng trước

1. I / like / garden / because / I / love / plants / flowers.

____I like gardening because I love plants and flowers_______________________________________________________

2. My sister...

ID câu hỏi: 44893| 1 tháng trước

Tham khảo

Volunteer is one of Vietnam’s long-standing activities contributing effectively to community development, capacity building and poverty reduction. Volunteer activities are...

ID câu hỏi: 44985| 1 tháng trước

1.     Some people are tall, whereas others are________

          a....

ID câu hỏi: 45464| 1 tháng trước

1.          And the race is over! And amickey Simpson ____won___ (win) in a record...

ID câu hỏi: 45561| 1 tháng trước

I. Rewrite the following as mixed conditional sentences as in the example

0. He is not an honest person so he didn’t tell the...

ID câu hỏi: 45839| 1 tháng trước

\(m=120kg\Rightarrow P=10.m=1200N\)

\(h=70cm=0,7m\)

Công thực hiện được:

ID câu hỏi: 46131| 1 tháng trước

Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the...

ID câu hỏi: 46444| 1 tháng trước

E7:

1.If I had any money I'd buy you a drink," she said to me.

She told me if she had had some money, she would have bought me a drink

2.”If...

ID câu hỏi: 47537| 1 tháng trước

Dear.......( your friend's name)

I am.........(your name). Yesterday, i visited Dong Ha city in Quang Tri province. Dong Ha is very mordern with many tall towers. The streets are noisy...

ID câu hỏi: 48067| 1 tháng trước

        The world is currently very developed, which means that technology is very evolving. And technology brings a lot of benefits, I of course agree. Because it's so...

ID câu hỏi: 48188| 1 tháng trước

\(N_2+3H_2\underrightarrow{t^o}2NH_3\)

Ta có: \(K_C=\dfrac{\left[NH_3\right]^2}{\left[N_2\right]\left[H_2\right]^3}=\dfrac{0,6^2}{0,02.2^3}=2...

ID câu hỏi: 48760| 1 tháng trước

   Mỗi người đều có một nơi để sinh ra, lớn lên, trưởng thành và đi xa thì luôn nhớ về. Nơi đó chính là quê hương. Em...

ID câu hỏi: 49512| 1 tháng trước

1. B (more should be replaced with most)

2. A (friend should be replaced with friends)

3. D (them should be replaced with it)

4. C (last month should be replaced with last...

ID câu hỏi: 50010| 1 tháng trước

4a. The cafeteria sells lots of fast food and it makes the students tired.

1b. Joe Adams, 167 Clay Hall Drive, Grantham, G1 5EP

Ms. Jones, 29 Woodland Road,...

ID câu hỏi: 51213| 1 tháng trước
Bạn tham khảo nha

1. Mở bài

Chọn tiết học em cảm thấy thú vị và ấn tượng ( ví dụ là tiết học Văn)
Giới thiệu về tiết học Văn: Học...

ID câu hỏi: 51354| 1 tháng trước

\(\left(1-\frac{1}{2018}\right)\times\left(1-\frac{1}{2019}\right)\times\left(1-\frac{1}{2020}\right)\times\left(1-\frac{1}{2021}\right)\times\left(1-\frac{1}{2...

ID câu hỏi: 51728| 1 tháng trước

John has enough money to buy that new bicycle.

17. You ought to keep your house clean and tidy.

18. Mary suggests taking the bus.

ID câu hỏi: 52292| 1 tháng trước

Công thức: \(R=\rho\cdot\dfrac{l}{S}\)

Chọn D

ID câu hỏi: 52528| 1 tháng trước

đổi 8m 10cm =8,1 ;10 cm= 0,1 m

a,sau 15 ngày đội thợ ghép được  số ống nước là:

20 x 8 x 15 =2400(ống nước)

2400 ống nước thì có 2399 mối ghép

b,đường ống nước ghép...

ID câu hỏi: 53205| 1 tháng trước

`a.a.a.b.b = a^3 . b^2`

`m.m.m.m+p.p =m^4 . p^2`

ID câu hỏi: 53601| 1 tháng trước

\(CO_2+CaO\rightarrow CaCO_3\)

\(CaCO_3+CO_2+H_2O\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\)

ID câu hỏi: 53864| 1 tháng trước

Một số sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học được sử dụng trong đời sống hàng ngày:

- Vắc xin

- Robot làm việc nhà

- Kháng thuốc trừ...

ID câu hỏi: 54071| 1 tháng trước

Tách nước theo quy tắc Zai-xep :

\(CH_3-CHOH-CH_3 \xrightarrow{t^o,H_2SO_4} CH_2=CH-CH_3 + H_2O\)

(Tên anken : propen)

\(CH_3-CH_2-CH_2OH...

ID câu hỏi: 56338| 4 tuần trước

Giảm giá 15% tương đương với giá bán là 85% so với giá niêm yết ban đầu. Vậy ta có thể tính được giá niêm yết của bộ váy...

ID câu hỏi: 56860| 4 tuần trước

Tóm tắt 

Nước sôi                                   Nước lạnh     ...

ID câu hỏi: 57767| 3 tuần trước

Tính oxi hóa giảm dần từ F2 đến I2.

- Flo là phi kim mạnh nhất, oxi hóa được tất cả các kim loại kể cả vàng và platin. Clo, Br và Iot tác...

ID câu hỏi: 57820| 3 tuần trước

Cánh đồng rộng bao la. ( Cánh đồng làm chủ ngữ )

-  Bọn trẻ ở trên cánh đồng. ( Cánh đồng nằm ở vị ngữ...

ID câu hỏi: 57837| 3 tuần trước

\(a,,0< x< \dfrac{\pi}{2}\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}sinx>0\\cosx< 0\end{matrix}\right.\\ 1+tan^2x=\dfrac{1}{cos^2x}\\ \Rightarrow cos^2x=\dfrac{1}{4}\\ \Rightarrow...

ID câu hỏi: 58250| 1 tuần trước

Tháng 12 thu nhập giảm 10% nên có thu nhập là:

20 000 000 – 20 000 000.10% = 18 000 000 (đồng).

Tháng 12 chi tiêu lại tăng 10%...

ID câu hỏi: 59393| 4 ngày trước

a) So sánh các góc A, B, C:

Tam giác ABC là tam giác vuông tại A (vì BC2 = AB2 + AC2). Do...

ID câu hỏi: 59445| 3 ngày trước

1. He can go straight and turn left to get to the zoo.

2. When I cross the road, I stop and look.

3. How can I get to the shopping centre?

ID câu hỏi: 59651| 3 ngày trước

Trong một buổi sáng rạng ngời, lớp em cùng nhau bắt tay vào công việc chăm sóc cây trong vườn trường. Mọi người cùng nhau nhổ cỏ, tưới nước và...

ID câu hỏi: 59826| 2 ngày trước

Tổng vận tốc hai xe là 210:2=105(km/h)

Tổng số phần bằng nhau là 3+4=7(phần)

vận tốc xe máy là:

\(1...

ID câu hỏi: 60055| 1 ngày trước

sự phân bố dân cư phụ thuộc vào nhiều yếu tố: vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, sự phát triển kinh tế và trình độ của con người. Mỗi...

ID câu hỏi: 5503| 3 tháng trước
Nếu 20/11/2023  là thứ Hai thì ngày 20/11/2222 là thứ mấy ?
ID câu hỏi: 6679| 3 tháng trước
Hỗn hợp A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp ở phân nhóm IIA. Cho 2,64g X tác dụng hết với dung dịch H2SO4 2M loãng vừa đủ thu được 2,2311 lít khí ở...
ID câu hỏi: 10949| 3 tháng trước
Cảm thụ đoạn thơ sau: Đây con sông như dòng sữa mẹ Nước về xanh ruộng, vườn cây Và ăm ắp như lòng người mẹ Cho tình yêu thương, trong trèo đêm ngày. Làm ơn giúp mik nha, mik cần gấp lắm ạ!!! Cám...
ID câu hỏi: 10996| 3 tháng trước
Từ đồng nghĩa với kiên nhẫn
ID câu hỏi: 11159| 3 tháng trước
Tổng của 3 số là 1978. Số thứ nhất hơn tổng số hai số kia là 58 đơn vị. Nếu bớt ở số thứ hai đi 36 đơn vị thì số thứ hai bằng số thứ 3. Tìm 3 số
ID câu hỏi: 11258| 3 tháng trước
2/5+ 2/5=bằng bao nhiêu?  
ID câu hỏi: 11810| 3 tháng trước
Biện pháp để bảo vệ hệ thần kinh.
ID câu hỏi: 11905| 3 tháng trước
1.Cầu gì ngắn nhất? 2.Lịch gì dài nhất? 3.Quần gì rộng nhất? 4.Nước nào to nhất? 5.Cây gì dài nhất? 6.Đường gì nhiều nhất? 7.Con gì dữ nhất? 8.Xã nào đông nhất
ID câu hỏi: 12150| 3 tháng trước
I. Cirle the best option to complete each sentence: 1. She’s finished the course, _________? a. isn’t she b. doesn’t she c. didn’t she d. hasn’t she 2. Let’s go...
ID câu hỏi: 12355| 3 tháng trước
Tại sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á (xin ngắn gọn giùm)
ID câu hỏi: 12385| 3 tháng trước
I. Complete the following passage by choosing the best option, A, B, C or D. (2pts)         For many people, traveling by plane is an exciting experience. Others,...
ID câu hỏi: 12470| 3 tháng trước
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence using the word given. Do not change the word given. You must use between two and five words including the word...
ID câu hỏi: 12661| 3 tháng trước
Dòng nào dưới đây chỉ toàn các từ láy: A. minh mẫn, lim dim, hồng hào. B. thong thả, thông thái, buồn bực C. hối hả, xao xuyến, bát ngtas D. Hoàn toàn, băn khoăn, tinh tế.
ID câu hỏi: 12779| 3 tháng trước
viết bài văn ghi lại cảm xúc của em khi đọc bài thơ hạt gạo làng ta
ID câu hỏi: 13190| 3 tháng trước
hình ảnh "áo chàm" trong câu thơ sau dùng để chỉ đối tượng nào? tác dụng của cách nói này là...
ID câu hỏi: 13205| 3 tháng trước
Cho alanin tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với lượng dư NaOH thu được sản phẩm hữu cơ Y. Công thức của Y là: A. ClNH3C2H4COONa. B . ClNH3C2H4COOH. C....
ID câu hỏi: 13342| 3 tháng trước
263. &quot;Take off your shoes,&quot; she told us. → She told us...
ID câu hỏi: 13710| 3 tháng trước
 viết bài văn tả khu vui chơi hoặc công viên mà em từng đến
ID câu hỏi: 13854| 3 tháng trước
Câu 1: Trong các tên dưới đây, tên hợp lệ trong Pascal là:   A. @khoi  8.            ...
ID câu hỏi: 14027| 3 tháng trước
  26. James……..the news as soon as possible. A. should tell B. should be told C. should told D. should be telled 27. My wedding ring ______ yellow and white gold. A. is made B....
ID câu hỏi: 14062| 3 tháng trước
     tính nhanh                         16x8-16x2                    ...
ID câu hỏi: 14074| 3 tháng trước
Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là bao nhiêu
ID câu hỏi: 14424| 3 tháng trước
Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh...
ID câu hỏi: 14475| 3 tháng trước
Câu 12: Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất đến chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai cách nhau bao nhiêu năm ? A. 10 năm B. 11 năm C.12 năm D.13 năm
ID câu hỏi: 14540| 3 tháng trước
vẽ sơ đồ phát triển cây nhãn, cây xoài, cây mít AI GIẢI GIÚP VỚI Ạ!  EM CẦN LUÔN NGÀY MAI RỒI  
ID câu hỏi: 14795| 3 tháng trước
Tính diện tích của hình thoi có cạnh a, 1 góc bằng 60 độ.
ID câu hỏi: 14818| 3 tháng trước
Cho cấp số cộng (un)thoả u2=3 và u10=-15 Tính số hạng đầu u1, công sai d và tổng 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng (un)
ID câu hỏi: 14868| 3 tháng trước
Không phải ngẫu nhiên mà ai đó đã nói rằng “mùa thu là mùa đẹp nhất’’.Vì sao ư ? Mùa thu với cái nắng ươm vàng, những sợi nắng mỏng manh như tơ trời cứ vương mãi xuống những cánh đồng đang chờ ngày...
ID câu hỏi: 14956| 3 tháng trước
vẽ nhà rông ạ  không copy mạng nha nhanh giúp mình với ạ
ID câu hỏi: 15073| 3 tháng trước
Câu ca dao,tục ngữ liên quan đến câu"Thầy bói xem voi" 
ID câu hỏi: 15102| 3 tháng trước
Ta có thể dựa vào đồ thị (x – t) của dao động điều hòa để xác định vận tốc và gia tốc của vật được không?
ID câu hỏi: 15114| 3 tháng trước
An có thói quen ngồi vào bàn học bài lúc 7 giờ tối, mỗi môn học An đều học bài và làm bài đầy đủ. Nhưng để có được việc làm bài đầy đủ ấy thì khi gặp bài khó, bạn thường ngại suy nghĩ và giở sách giải...
ID câu hỏi: 15122| 3 tháng trước
xếp các từ sau thành 2nhoms từ ghép và từ láy nhí nhảnh,cần mẫn,tươi tốt,lất phất,đi đứng,xanh xám,xanh xao,ấp úng,ấp ủ,cuống quýt,cồng kềnh,châm chọc,chậm chạp,mê mẩn,mong ngóng,nhỏ nhẹ,mong mỏi...
ID câu hỏi: 15161| 3 tháng trước
Đọc các đoạn văn (trang 114, 115, 116 SGK Ngữ văn 8 tập 1) và trả lời câu hỏi: - Mỗi văn bản trên trình bày giới thiệu, giải thích điều gì? - Em thường gặp các loại văn bản đó ở đâu. - Hãy kể thêm...
ID câu hỏi: 15447| 3 tháng trước
Cụm từ lên thác xuống ghềnh có nghĩa là gì. Tại sao lại nói lên thác xuống ghềnh ? b) Nhanh như chớp có nghĩa là gì ? Tại...
ID câu hỏi: 15466| 3 tháng trước
Tìm m để phương trình x^4-(2m+1)x^2+8m+2=0 có 4 nghiệm phân biệt không nhỏ hơn -3
ID câu hỏi: 15569| 3 tháng trước
quy đồng mẫu số 4/5 và 17/35 là:
ID câu hỏi: 15590| 3 tháng trước
1.This house has been build since last month. A B C D 2. While I did my homework. I had a good idea. A B C D 3. The result of that test must be inform before August. A B C D 4. Somebody...
ID câu hỏi: 15591| 3 tháng trước
Cho M= 1 + 3 + 3 ^ 2 + 3 ^ 3 + 3 ^ 4 +...+3^ 2021 Tìm số tự nhiên n , biết rằng 2M +1 = 3^2n  
ID câu hỏi: 15718| 3 tháng trước
Nêu khái niệm nhịp 4/4 ,nhịp lấy đà .cho ví dụ câu nhạc gồm 5 ô nhịp thuộc nhịp 4/4 có nhịp lấy đà Mn trả lời càng nhanh càng tốt ạ
ID câu hỏi: 15834| 3 tháng trước
Tính chất 2 đường thẳng song song. vẽ hình, ghi GT và KL bằng kí hiệu
ID câu hỏi: 15843| 3 tháng trước
.  chọn từ đúng nhất a, câu văn được( đẽo, gọt, gọt giũa,vót,bảo) b,cây phượng ( đỏ au, dổ bừng, đỏ đắn, đỏ hoe, đỏ gay, đỏ chói, đơ quạch, đỏ tía, đỏ ửng ) c, dòng sông ( hiền lành, hiền hoà,...
ID câu hỏi: 15988| 3 tháng trước
Các bạn lớp 4 ơi giúp mình với. Các bạn giở bài tập toán ra trang 81 bài thực hành nhé ai giúp mình, mình cho 5 tick
ID câu hỏi: 16167| 3 tháng trước
Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em. Lưu ý: Bài tự viết không sao chép trên mạng hay ở đâu nha Mk cần gấp. Help me and...
ID câu hỏi: 16178| 3 tháng trước
Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng pứ hết vs dd HCl dư, thu đc 3,925 gam hỗn hợp muối . Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là
ID câu hỏi: 16246| 3 tháng trước
Câu 7: Là học sinh, em đã được hưởng những quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ cơ bản nào của công dân? Em đã làm gì để...
ID câu hỏi: 16342| 3 tháng trước
Câu 1 Trình bày chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền  Câu 2 Đánh giá công lao to lớn của người anh hùng Ngô Quyền với lịch sử dân tộc
ID câu hỏi: 16652| 3 tháng trước
Một chiếc xe đạp có giá 500.00 đồng.Nhân dịp năm học mới nên cửa hàng giảm giá 15%.Hỏi giá của chiếc xe đạp sau khi giảm giá là bao...
ID câu hỏi: 16742| 3 tháng trước
1+5^2 +5^4+...+5^40 chia hết cho 26
ID câu hỏi: 16775| 3 tháng trước
Hệ thống thông tin và viễn thông có: A. Phần phát thông tin B. Phần thu thông tin C. Cả A và B đều đúng D. Đáp án khác
ID câu hỏi: 16784| 3 tháng trước
Correct the mistake in each sentence: 1. Her husband isn't as clever as she 2. Some people can eat that they like and get no fatter 3. Of the two boys, John behaves the most polite 4. I...
ID câu hỏi: 16880| 3 tháng trước
phân biệt các loại rễ và lá cây cho VD  
ID câu hỏi: 16890| 3 tháng trước
Nêu 1 số công thức tính trong toán chuyển động lên dốc , xuống dốc
ID câu hỏi: 17142| 3 tháng trước
: Logo của tổ chức UNESCO được lấy ý tưởng của công trình kiến trúc nổi tiếng nào của Hi Lạp cổ đại: 5 điểm A. Đấu trường Rô-ma B. Vạn lí trường...
ID câu hỏi: 17381| 3 tháng trước
1mét khối bằng bao nhiêu lít ?  
ID câu hỏi: 17438| 3 tháng trước
Cho đoạn thơ sau:                "Quê hương anh nước mặn đồng chua                 Làng tôi...
ID câu hỏi: 17456| 3 tháng trước
Nêu hai nhận định về văn học dân gian. (Please, mình đang cần gấp)
ID câu hỏi: 17512| 3 tháng trước
" Sông ngòi là sản phâm cua địa hình và khí hậu " Quan đặc điểm sông ngòi ở VN hãy làm sáng tỏ nhận định trên 
ID câu hỏi: 17892| 3 tháng trước
Trình bày ưu nhược điểm của mạch chỉnh lưu cầu ( dùng 4 điôt) giúp mik vs ạ
ID câu hỏi: 17898| 3 tháng trước
Câu chuyện của nàng tiên mùa xuân kể về thiên nhiên, con người mỗi khi Tết đến xuân về
ID câu hỏi: 18097| 3 tháng trước
  65.  It is difficult for me to understand his dialect. - I find...
ID câu hỏi: 18169| 3 tháng trước
Nhận xét về kết thúc tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ có ý kiến cho rằng đây là một kết thúc có hậu. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đó là kết thúc không có hậu. Vì sao?
ID câu hỏi: 18265| 3 tháng trước
Từ đồng nghĩa , trái nghĩa với từ " Phúc Hậu" Đặt 2 câu từ e vùa tìm đc
ID câu hỏi: 18353| 3 tháng trước
Hai bà Liên và Tâm đi sắm Tết. Sau khi bà Tâm tiêu hết \(\frac{5}{6}\) số tiền mang đi, còn bà Liên tiêu hết \(\frac{4}{5}\) số tiền của mình thì số tiền còn lại của hai bà bằng nhau. Lúc đầu bà Tâm...
ID câu hỏi: 18491| 3 tháng trước
các từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật thường là từ nhiều nghĩa  Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ sau lưỡi , miệng ,cổ , tay...
ID câu hỏi: 18525| 3 tháng trước
Giúp mình nhé. Mình cảm ơn! You are planning a surprise party for your cousin and want to invite a English-speakinng friend to the party Write a card to send to your...
ID câu hỏi: 18649| 3 tháng trước
chia các câu sau ra Quá Khứ Đơn ___________your friends (be) in Long Giang? ___________my teacher (be) in Long Dien B? ___________her teachers (be) at school? ___________ you a...
ID câu hỏi: 18770| 3 tháng trước
Bài IV (2,0 điểm). Cho hàm số bậc nhất y = (m - 3) * x + 3 (với m≠3) có đồ thị là đường thẳng (d). 1) (0,5 điểm) Tìm giá trị của m biết đường thẳng (d)...
ID câu hỏi: 18849| 3 tháng trước
Viết lại câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành không làm thay đổi nghĩa 1) When did you bought that bag? => How long........ 2) When did you start...
ID câu hỏi: 18877| 3 tháng trước
41. “I have some lucky money for you. Happy new year.” – “___________” A. Great thanks. B. Have a nice day. C. Good luck. D. What a pity! 42. “I have a...
ID câu hỏi: 18907| 3 tháng trước
tả mái trường đã gắn bó với em những  kỉ niệm và nói lên cảm xúc của em trước khi chia tay mái trường
ID câu hỏi: 19013| 3 tháng trước
Éc éc, giúp Cỏ với, cảm ơn nhá ~Tổng số hạt p,n,e của ngtử X là 34 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt . Tìm số hạt p,n,e @Cỏ #Forever
ID câu hỏi: 19040| 3 tháng trước
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ, Em, em ơi, tình non đã già rồi; Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi, Mau với chứ! thời gian không đứng...
ID câu hỏi: 19043| 3 tháng trước
"- Anh liếm vào đi! Em.......em sướng quá!" Ủa 2 ng đó đg làm j thế???????????
ID câu hỏi: 19147| 3 tháng trước
"Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất...
ID câu hỏi: 19204| 3 tháng trước
Kể 1 chuyến đi dã ngoại bằng english nhé help me....!!!!
ID câu hỏi: 19408| 3 tháng trước
Trong các từ sau, từ đồng nghĩa với từ "khép nép" là từ nào? bép xép    lép xép   ngại ngùng run sợ
ID câu hỏi: 19673| 3 tháng trước
Một vài ví dụ về thao tác lập luận so sánh
ID câu hỏi: 19796| 3 tháng trước
  Cho đoạn thơ sau:               Một mùa xuân nho...
ID câu hỏi: 19851| 3 tháng trước
Viết bài văn trả lời cho câu hỏi: “Thế nào là lối sống giản dị?”.
ID câu hỏi: 20131| 3 tháng trước
Cho các chất: CH4, CH3OH, C2H4, CH3COOH, C2H5OH, CH3CH2COOH, CH3OCH3. 1. Các chất có tính axit là: 2. Các chất phản ứng được với Na là: 3....
ID câu hỏi: 20230| 3 tháng trước
điền 1 từ thích hợp 1 Trang usually ( listen ) ...............to the teacher  in class, but she (not listen) ..................now ; she (look) ................out of the window 2 Where is...
ID câu hỏi: 20323| 3 tháng trước
viết 1 đoạn văn thuyết minh vè văn miếu quốc tử giám
ID câu hỏi: 20420| 3 tháng trước
Những từ tươi tắn êm ạ ục ịch Có phải các từ láy không
ID câu hỏi: 20463| 3 tháng trước
Khoanh tròn vào đáp án đúng: 1.I arranged to meet Jim after work last night but he didn't .......... A.off B.up C.on D.down 2.You'd better put ......your...
ID câu hỏi: 20611| 3 tháng trước
Xin hỏi : Bạn nào có thẻ oishi crab me thì gửi cho mình đi ( với điều kiện chưa nhập mã thẻ ) mình tick cho nhé !
ID câu hỏi: 20734| 3 tháng trước
Cho cân bằng sau: SO 2+H 2O ⇄   H ++HSO 3- . khi thêm vào dung dịch một ít muối NaHSO 4(không làm thay đổi thể tích ), cân bằng trên sẽ: A. Chuyển dịch theo chiều thuận B. Không chuyển dịch...
ID câu hỏi: 20767| 3 tháng trước
Những chi tiết nào trong bài cho thấy Bống có trí tưởng tượng rất phong phú? 
ID câu hỏi: 20790| 3 tháng trước
Em chào thầy ạ! Em là Sv lớp hóa lý 1 học sáng thứ 2 từ 6h45-9h20.Ở trên sis.hust.edu.vn không thấy thông báo gì lịch thi giữa kì môn hóa lý 1,theo lịch của nhà trường là tuần sau tuần 9,chúng...
ID câu hỏi: 20843| 3 tháng trước
i like watching tv -->i am....................
ID câu hỏi: 21082| 3 tháng trước
Vecto cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường A. Nằm theo hướng của lực từ tại điểm đó B. Có phương tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đó C. Không có hướng xác định D. Vuông góc với đường sức từ...
ID câu hỏi: 21099| 3 tháng trước
Em hãy viết 1 đoạn văn tả con gà với đoạn mở bài như sau: Nhà em có 1 chú gà trống mua được 1 tháng rồi.Người mua con gà trống đó là bố em. Chú gà trống của nhà em có màu đỏ tía pha với màu xanh lam...
ID câu hỏi: 21123| 3 tháng trước
Kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh) gọi là:      A. Kinh tuyến Đông.      B. Kinh tuyến Tây.      C. Kinh...
ID câu hỏi: 21186| 3 tháng trước
Lập dàn ý cho đề bài: Viết bài văn nêu cảm nghĩ của em về ngày Tết cổ truyền của dân tộc             Mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người...
ID câu hỏi: 21198| 3 tháng trước
đọc hiểu bài chim họa mi hót Câu 1 :   Con chim họa mi từ đâu bay đến ?         A . Từ phương Bắc...
ID câu hỏi: 21218| 3 tháng trước
Đấy là lúc các ca nhi cất lên những khúc điệu Nam nghe buồn man mác, thương cảm, bi ai, vương vấn như nam ai, nam bình, quả phụ, nam xuân, tương...
ID câu hỏi: 21344| 3 tháng trước
Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta? Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau thế nào ?
ID câu hỏi: 21362| 3 tháng trước
Loại đất tốt nhất là   A. Đất xám phù sa cổ   B. Đất đen nhiệt đới   C. Đất mùn thô   D. Đất đỏ badan
ID câu hỏi: 21483| 3 tháng trước
Trong các dung dịch: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (1); NH2-CH2-COOH (2); C6H5NH2 (anilin) (3); NH2-CH2-CH(NH2)-COOH (4); CH3-CH2-NH2 (5). Số dung dịch làm xanh quỳ tím là: A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
ID câu hỏi: 21486| 3 tháng trước
Nêu sự giống và khác nhau giữa chuyện ếch ngồi đáy giếng và thầy bói xem voi
ID câu hỏi: 21575| 3 tháng trước
Cho dãy các chất: glucozơ, etilen, axetilen, triolein, anlyl clorua, isopropyl clorua, phenyl clorua, anđehit fomic, metyl fomat. Số chất tạo ra trực tiếp ancol bằng một phản ứng thích hợp...
ID câu hỏi: 21640| 3 tháng trước
Behind the scene nghĩa là gì?
ID câu hỏi: 21770| 3 tháng trước
Cấu trúc hỏi và trả lời về giá tiền:
ID câu hỏi: 22059| 3 tháng trước
2. Bài Hôm qua tát nước đầu đình thuộc chủ đề nào? A. Quê hương, đất nước B. Lao động sản xuất C. Tình cảm gia đình D. Tình yêu...
ID câu hỏi: 22104| 3 tháng trước
Đơn vị của hiệu điện thế là gì ? Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào ?
ID câu hỏi: 22152| 3 tháng trước
Từ văn bản “ Đức tính giản dị của Bác Hồ”, em học tập được những điều gì trong lối sống của Bác? Em sẽ áp dụng vào đời sống của em như thế nào?  
ID câu hỏi: 22153| 3 tháng trước
Cảm nhận tâm hồn Xuân Diệu qua bài thơ "đây mùa thu tới"
ID câu hỏi: 22233| 3 tháng trước
1.Đoạn trích là phần mở đầu bài Bình ngô đại cáo. Đoạn này có ý nghĩa nêu tiền đề cho toàn bài, tất cả nội dung được phát triển về sau đều xoay quanh tiền đề đó. Theo em, khi nêu tiền đề, tác giả đã...
ID câu hỏi: 22248| 3 tháng trước
Phân biệt câu đặc biệt với câu ình thường và câu rút gọn. Cho ví dụ minh họa
ID câu hỏi: 22345| 3 tháng trước
giúp mink lm bài viết thư cảm ơn và xin lỗi mẹ vs  
ID câu hỏi: 22346| 3 tháng trước
Tìm điểm cố định của họ đồ thị: y = ax2
ID câu hỏi: 22406| 3 tháng trước
Xà phòng hóa hoàn toàn 161,2 gam tripanmitin trong dung dịch KOH, thu được m gam kali panmitat. Giá trị của m là A. 58,8. B. 64,4. C. 193,2. D. 176,4.
ID câu hỏi: 22431| 3 tháng trước
Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu chủ đề về mái trường trong đó có sử dụng quan hệ từ (gạch chân quan hệ từ đó)
ID câu hỏi: 22640| 3 tháng trước
bạn nào biết vẽ chữ graffiti lớp 7 không ? help me
ID câu hỏi: 22719| 3 tháng trước
Trong chương trình lich sử lớp 5, em nhớ nhất sự kiện lịch sử nào? Hãy nêu lại vài chi tiết cơ bản của sự kiện lịch sử đó....
ID câu hỏi: 22808| 3 tháng trước
cho biết phương thức biểu đạt của đoạn văn sau: " Vì sao vậy? Giặc với ta là kẻ thù không đợi trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên không biết nhục,...
ID câu hỏi: 22839| 3 tháng trước
Bạn Minh làm bài kiểm tra gồm 40 câu trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được cộng 5 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 2 điểm. Sau khi làm bài, bạn Minh được tất cả 102 điểm. Hỏi bạn Minh đã làm đúng bao...
ID câu hỏi: 22966| 3 tháng trước
Bài 11 (trang 104 SGK Toán 9 Tập 1) Cho đường tròn (O) đường kính $AB$, dây $CD$ không cắt đường kính $AB$. Gọi $H$ và $K$ theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ $A$ và $B$ đến $CD$. Chứng...
ID câu hỏi: 23009| 3 tháng trước
Nghệ thuật vị nhân sinh là gì?
ID câu hỏi: 23227| 3 tháng trước
Sóng (Xuân Quỳnh ) - Khổ 5. 1. Sóng Xuân Quỳnh khổ thơ khổ 5 đề cập đến một tín hiệu rất cơ bản của tình yêu,nhất là đối với những tâm hồn...
ID câu hỏi: 23234| 3 tháng trước
Câu 2.Châu Phi có diện tích bao nhiêu km2? Trình bày vị trí tiếp giáp của châu Phi.
ID câu hỏi: 23434| 3 tháng trước
7 tấn 340kg=........tấn hộ mình với
ID câu hỏi: 23457| 3 tháng trước
 Có ba con kiến dạo chơi trên trục số. Khi chúng mỏi, con thứ nhất ngồi ở số 14, con thứ hai ngồi ở số 26, con thứ ba ngồi chính giữa hai con kia. Hỏi con thứ ba ngồi ở vị trí số nào?     
ID câu hỏi: 23683| 3 tháng trước
viết 1 đoạn văn khoảng 5 dòng để tự giới thiệu về ưu điểm,nhược điểm của bản bản thân mình,đưa ra biện pháp khắc phục hạn chế. Ai giúp mình câu...
ID câu hỏi: 23800| 3 tháng trước
Trích đoạn trong bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu: Tôi muốn tắt nắng đi, Cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại, Cho hương đừng bay đi. Có những loại phép điệp nào? A. Điệp ngữ, điệp cấu...
ID câu hỏi: 23833| 3 tháng trước
Bài 1 : gạch hoặc (viết chữ in đậm) dưới những từ chỉ các sự vật, hiện tượng thiên nhiên trong các thành ngữ tục ngữ sau: a) Hai sương một nắng b) Bán mặt cho đất bán lưng cho trời c) Sáng nắng...
ID câu hỏi: 23895| 3 tháng trước
Biểu hiện của tư tưởng nhân đạo trong một số tác phẩm của văn học trung đại là gì? A. Ca ngợi, khẳng định những giá trị tốt đẹp của con người. B. Tố cáo, lên án những thế lực đen tối, phản...
ID câu hỏi: 23961| 3 tháng trước
viết 1 đoạn văn ngắn tả mẹ 
ID câu hỏi: 24087| 3 tháng trước
Theo cấu tạo, có loại Tranzito nào? A. PNP B. PPN C. NNP D. Cả 3 đáp án trên
ID câu hỏi: 24169| 3 tháng trước
Qua cậu chuyện Bác Hồ tự học ngoại ngữ, em thấy Bác Hồ đã tự học tiếng tiếng nước ngoài như thế nào? (Nêu những chi tiết cụ thể) Trong quá trình...
ID câu hỏi: 24244| 3 tháng trước
Bài 9. Cho ∆ABC. Tính khoảng cách từ A đến BC, biết: AB = 15 cm, AC = 20 cm, BC = 25 cm.
ID câu hỏi: 24339| 3 tháng trước
1) Viết phương trình đường tròn đi qua A(1; 3) và tiếp xúc với 2 đường thẳng 5x+y-3=0 và -2x+7y-1 = 0 2) Viết pt đường tròn tâm thuộc đường thẳng 2x+y-...
ID câu hỏi: 24461| 3 tháng trước
hãy vẽ 1 bức tranh về sinh nhật bác - sinh nhật đội
ID câu hỏi: 24743| 3 tháng trước
CHOOSE THE SENTENCE THAT IS CLOSEST IN MEANING TO THE GIVEN ONE 1.They said: “We have to try our best to win the match” a.They said we have to try or best to win the match b.They said...
ID câu hỏi: 24768| 3 tháng trước
rút gọn phân số  a)24/56= b)120/90=
ID câu hỏi: 24837| 3 tháng trước
hãy đặt câu với một từ láy để tả đôi mắt
ID câu hỏi: 24840| 3 tháng trước
Let's go out for a walk, ……………………..…..? câu hỏi đuôi nha
ID câu hỏi: 24883| 3 tháng trước
Trong không gian Oxyz, hãy tìm trên mặt phẳng (Oxz) một điểm M cách đều 3 điểm \(A\left(1;1;1\right);B\left(-1;1;0\right);C\left(3;1;-1\right)\)  ?
ID câu hỏi: 24955| 3 tháng trước
Hãy giải thích quá trình hình thành đất feralit. Vì sao nói quá trình hình thành đất feralit là quá trình hình thành đất chủ yếu ở nước ta ?
ID câu hỏi: 25193| 3 tháng trước
As soon as I finish my report, I will call you and we __________ out for dinner. A. went                 B. will...
ID câu hỏi: 25384| 3 tháng trước
Vì sao diện tích canada đứng thứ hai nhưng dân số chỉ đứng thứ 39 trên toàn thế giới ?
ID câu hỏi: 25615| 3 tháng trước
Có một khối gỗ hình lập phương có cạnh là 20cm. Ở giữa khối gỗ đó người ta đục một lỗ hình vuông có cạnh là 3cm, xuyên qua khối gỗ.Tính thể tích khối gỗ còn lại?
ID câu hỏi: 25884| 3 tháng trước
Đặt 10 câu, 5 cầu với “can” và “could”, 5 câu với “can’t” và “couldn’t”.  
ID câu hỏi: 25926| 3 tháng trước
sác định 1 từ ghép trong câu chuyện thạch sanh và đắt 1 câu với từ đó  
ID câu hỏi: 26019| 3 tháng trước
Cho hệ phương trình 2.x+y=5 và m.x-y=-7. tìm m để phương trình có 1 nghiệm duy nhất. Hệ phương trình có thể có vô số nghiệm hay ko
ID câu hỏi: 26054| 2 tháng trước
porn nghia la j  
ID câu hỏi: 26097| 2 tháng trước
Có 1 thằng lừa đảo cầm 1tr tiền giả vào 1 cửa hàng trang sức mua sợi dây chuyền giá 700k. Chủ cửa hàng ko có tiền lẻ mang 1tr sang đổi cửa hàng bên cạnh. Đưa thằng lừa đảo sợi dây chuyền và 300k...
ID câu hỏi: 26165| 2 tháng trước
Cuộn thứ cấp của một máy biến áp có 800 vòng. Từ thông trong lõi biến thế biến thiên với tần số 50 Hz và giá trị từ thông cực đại qua một vòng dây bằng 2,4 mWb. Tính suất điện động hiệu dụng cuộn thứ...
ID câu hỏi: 26402| 2 tháng trước
mik cần tạo logo lớp 7D đẹp + ngầu + cần 3 ảnh  
ID câu hỏi: 26469| 2 tháng trước
Thông qua văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”, em hãy Viết m hat Q t đoạn văn ngắn (khoảng 7 – 10 câu) về nhiệm vụ của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của nhân...
ID câu hỏi: 26628| 2 tháng trước
b. Talk about your home using the new words and three other words you know. (Nói về nhà của em sử dụng các từ mới và ba từ khác mà em biết.) - My house has...
ID câu hỏi: 26729| 2 tháng trước
Suy nghĩ của em từ ý nghĩa của ca từ :" Tình cha ấm áp như vầng Thái Dương" ( Tình cha - Ngọc Sơn )
ID câu hỏi: 26779| 2 tháng trước
Quang phổ liên tục là gì? Điều kiện để có quang phổ liên tục là gì? Đặc điểm của quang phổ liên tục là gì?
ID câu hỏi: 26850| 2 tháng trước
1. They (come)...........back home after they (finish).............. their work 2. She said that she (meet)............ Mr.Bean before 3. Before he (go)............... to bed, he (read).......... a...
ID câu hỏi: 27103| 2 tháng trước
Thảo luận nhóm để chỉ ra một vài ưu điểm và nhược điểm của việc lưu trữ và chia sẻ tệp trên Intemet.
ID câu hỏi: 27201| 2 tháng trước
tìm 3 từ đồng nghĩa với từ giúp đỡ
ID câu hỏi: 27291| 2 tháng trước
Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con .Tính tuổi của mỗi người hiện nay.
ID câu hỏi: 27339| 2 tháng trước
5 giờ 30 phút = ...........giờ
ID câu hỏi: 27345| 2 tháng trước
Hùng và dũng có tất cả 46 viên bi. Nếu hùng cho dũng 5 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi
ID câu hỏi: 27798| 2 tháng trước
27 / 72 viết phân số thành số thập phân 
ID câu hỏi: 27960| 2 tháng trước
Passive voice 21. When will you do the work? 22. How are you going to deal with this problem? 23. How do you spend this amount of money? 24. I wonder whether the board of directors will choose...
ID câu hỏi: 28060| 2 tháng trước
1. He ( write ) ... a book since last year . 2. I ( see ) ... her last year . 3. Tom ( never be ) ... in Ha Noi .
ID câu hỏi: 28354| 2 tháng trước
tim GTNN x^2+8x
ID câu hỏi: 28375| 2 tháng trước
viết kết bài trong bài văn Sơn tinh Thủy tinh
ID câu hỏi: 28651| 2 tháng trước
Chất X có CTPT C 4H 8O 2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C 3H 5O 2Na. Công thức cấu tạo của X là: A. HCOOOC3H7. B. HCOOC3H5. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3.
ID câu hỏi: 28994| 2 tháng trước
1. He is certainly the finest .......... in Hollywood today. (ACT) 2. He is serious .........., and committed to his work. (ART) 3. She's very .......... on the design front....
ID câu hỏi: 29118| 2 tháng trước
Tả chú bộ đội
ID câu hỏi: 29161| 2 tháng trước
1. If you want to attend the course , you ............... the written examination A. will pass                 B....
ID câu hỏi: 29429| 2 tháng trước
Bài 3. (3 điểm) Cho tam giác $ABC$ nhọn ($AB < AC$), đường cao $BE$ và $CF$ cắt nhau tại $H$. Qua $C$, $D$ kẻ các đường thẳng vuông góc với $AC$, $AD$ cắt...
ID câu hỏi: 29471| 2 tháng trước
Câu 3: Việc phân nhóm thức ăn không bao gồm nhóm nào? A. Nhóm giàu chất béo B. Nhóm giàu chất...
ID câu hỏi: 29841| 2 tháng trước
II/ Rewrite the following sentences with the meaning unchanged: HS chỉ ghi đáp án là từ cần điền: VD:1. going for a walk 41. Shall we go for a walk ? ---> What about...
ID câu hỏi: 29932| 2 tháng trước
Câu 2. Hoàn thành phản ứng theo sơ đồ sau.             S  ® SO2 ® SO3 ® H2SO4® BaSO4
ID câu hỏi: 30102| 2 tháng trước
Căn bậc 2 của 16 là bao nhiêu ?
ID câu hỏi: 30108| 2 tháng trước
cho 11,2g Fe tác dụng với dung dịch có chứa 18,25g HCl a)chất nào còn dư sau phản ứng. Khối lượng dư là bao nhiêu? b)tính thể tích khí...
ID câu hỏi: 30257| 2 tháng trước
Nêu cảm nghĩ của em về bài thơ Quê hương của Tế Hanh Giúp mk nha
ID câu hỏi: 30290| 2 tháng trước
1) Xếp các từ: thẳng thắn, ngay thẳng, gian lận, chân thật, gian trá, bộc trực, chính trực, lừa dối, bịp bợm vào hai nhóm: a) Cùng nghĩa với trung thực:...
ID câu hỏi: 30336| 2 tháng trước
Ex1:In each of the following sentences ,put the verb in brackets in to the correct form 1: Two weeks (go)......................fast when you are on vacation 2: Many of the girls in my school...
ID câu hỏi: 30492| 2 tháng trước
cho 100ml dung dịch HCl 2M vào cốc đựng 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được dung dịch A. Hỏi dung dịch A đổi màu quỳ tím sang màu gì?
ID câu hỏi: 30661| 2 tháng trước
IX. Match the sentences. 1. You shouldn’t stay up late. 2. What shall we do this afternoon? 3. This picture of coral reefs looks beautiful! 4. I will travel a lot this holiday. 5. This black...
ID câu hỏi: 30872| 2 tháng trước
Hãy viết về nghề nghiệp của mình trong tương lai bằng Tiếng Anh (60 - 80 từ)
ID câu hỏi: 31044| 2 tháng trước
giúp mình bài này đi  nó ở trong vở bài tập toán tập hai bài 110 bài số 3
ID câu hỏi: 31385| 2 tháng trước
đố mọi người ai sáng tác ra bài hát bàn tay em
ID câu hỏi: 31536| 2 tháng trước
tính chiều dài của dây đồng có tiết diện 0 68mm2 và điện trở 100 ôm
ID câu hỏi: 31820| 2 tháng trước
Đúng hay sai?   Đúng                       SaiSố thập phân vô hạn tuần hoàn là số vô tỉ.     Số hữu tỉ là số biểu diễn được bằng...
ID câu hỏi: 31937| 2 tháng trước
Bài 1 : Viết các phương trình hóa học và  ghi đầy đủ các điều kiện( nếu có):      a. CH 4     +  Br 2...
ID câu hỏi: 31965| 2 tháng trước
Mạch điện xoay chiều ba pha có: A. Nguồn điện ba pha B. Đường dây ba pha C. Tải ba pha D. Cả 3 đáp án trên
ID câu hỏi: 32290| 2 tháng trước
Từ “ấp iu” trong câu “Một bếp lửa ấp iu nồng đượm” gợi đến hình ảnh bàn tay của người bà như thế nào? A.  Kiên nhẫn, khéo léo B.  Cần cù, chăm chỉ C.  Vụng về, thô nhám D....
ID câu hỏi: 32324| 2 tháng trước
Viết bài nghị luận ngắn nêu suy nghĩ của em về ô nhiễm môi trường và trách của mỗi người để bảo vệ môi trường
ID câu hỏi: 32332| 2 tháng trước
Căn cứ vào atlat Địa lí Việt Nam trang 14, đỉnh núi có độ cao lớn nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là A. Kon Ka Kinh B. Ngọc Linh C. Lang Bian D. Bà Đen
ID câu hỏi: 32346| 2 tháng trước
 giúp zớiii Viết đoạn văn  phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện Lặng Lẽ Sa Pa?  ( Hoàn cành sống và làm việc,suy...
ID câu hỏi: 32405| 2 tháng trước
Nghệ thuật trong văn bản Sài Gòn tôi yêu là gì?  
ID câu hỏi: 32435| 2 tháng trước
Giúp mình câu này với ạ Cho vài giọt dung dịch KSCN vào dung dịch FeCl3. Thêm tiếp vài giọt KSCN.  Viết phương trình, nêu hiện...
ID câu hỏi: 32526| 2 tháng trước
Viết cấu trúc câu bị động của thì HTĐ; HTTD; HTHT 
ID câu hỏi: 32623| 2 tháng trước
Cho hai số, biết tổng của hai số là 20 và số lớn hơn số bé 10 đơn vị. Tìm số lớn trong hai số đó.
ID câu hỏi: 33117| 2 tháng trước
Cho hình chóp tứ giác đều \(S.MNP\) có cạnh bên \(SM = 15\)cm và cạnh đáy \(MN = 8\)cm. Hãy cho biết: a) Mặt bên và mặt đáy...
ID câu hỏi: 33517| 2 tháng trước
hai câu ca dao sau khiến em nhớ đến thành ngữ nào? giải thích nghĩa của thành ngữ đó:  " Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn Tào...
ID câu hỏi: 33624| 2 tháng trước
tủ sách là bookshelf đúng ko các bạn
ID câu hỏi: 33666| 2 tháng trước
" tôi chỉ có một ham muốn,ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được độc lập đồng bào ta ai cũng có cơm ăn,áo mặc,ai cũng được học...
ID câu hỏi: 33723| 2 tháng trước
Tính bằng cách thuận tiện nhất 76,8 x 99 + 76 + 0,9 0,7 x 96 + 1,4 x 2
ID câu hỏi: 33984| 2 tháng trước
Sợi bông, sợi đay, tơ tằm, sợi lanh và sợi gai, loại nào có nguồn gốc từ thực vật, loại nào có nguồn gốc từ động vật?
ID câu hỏi: 34271| 2 tháng trước
sử dụng từ gợi ý viết câu hoàn chỉnh 1) i / be / almost / as good / maths / science - 2) interview / people / not be / same as / go out / drink / them - 3) russian / not be / as dificult...
ID câu hỏi: 34356| 2 tháng trước
Con gấu đã nói gì với anh Một hôm, hai người bạn đang đi trong rừng, thì họ thấy có một con gấu to đi ngang qua. Một người liền chạy trốn ngay, anh ta trèo lên cây nấp. Người còn...
ID câu hỏi: 34570| 2 tháng trước
cho mình hỏi là đại diện của ngành hạt kín và hạt trần là gì vậy?
ID câu hỏi: 34728| 2 tháng trước
vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện của bảng điện gồm 2 cầu chì, 2 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển, 1 bóng đèn       ...
ID câu hỏi: 34864| 2 tháng trước
Cho dung dịch các chất: Ca(HCO 3) 2, NaOH, (NH 4) 2CO 3, KHSO 4, BaCl 2. Số phản ứng xảy ra khi trộn dung dịch các chất với nhau từng đôi một là A. 6 . B. 7. C. 8. D. 9.
ID câu hỏi: 34947| 2 tháng trước
Mọi người cho mình xin vài ví dụ về đột biến cấu trúc NST ở thực vật với ạ Btw, đa số mình toàn thấy ở con người :(((
ID câu hỏi: 34961| 2 tháng trước
Câu 1:Cần Vương là gì? Kể tên cuộc khởi nghĩa biểu hiện trong phong trào Cần Vương(2đ) Câu 2: Trình bày cuộc khởi nghĩa Hương Khê (5đ).Tại...
ID câu hỏi: 35062| 2 tháng trước
Dòng nào chỉ gồm toàn các từ láy? A. lăn tăn, long lanh, róc rách, mong ngóng. B. thênh thang, um tùm, lon ton, tập tễnh. C. mênh mông, bao la, nhỏ nhẹ, lênh khênh. D. mải miết, xa xôi, xa lạ,...
ID câu hỏi: 35096| 2 tháng trước
Thế nào là''nói lảng''?''Nói lảng" liên quan đến phương châm hội thoại nào? Tìm VD về hiện tượng nói lảng...
ID câu hỏi: 35421| 2 tháng trước
Tại sao trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và từ trường tại 1 điểm luôn đồng pha nhau? Ai trả lời giúp em với
ID câu hỏi: 35463| 2 tháng trước
5 quả bóng rổ tương tự và 6 quả bóng chuyền tương tự giá 325 đô.Giá 1 quả bóng rổ hơn giá 1 quả bóng chuyền 10 đô.Hỏi 1 quả bóng rổ giá mấy đô?
ID câu hỏi: 35668| 2 tháng trước
         1 trại chăn nuôi có 1 số đàn heo, sau khi bán đi 2/5 số heo, lại mua thêm 46 con    nê n tổng số heo lúc sau bằng 10/9 số heo lúc chưa bán. hỏi lúc...
ID câu hỏi: 35703| 2 tháng trước
Em hãy viết một đoạn văn 7-10 dòng về vẻ đẹp của văn học dân gian.
ID câu hỏi: 35919| 2 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy về ứng dụng quan trọng của: Cacbon, etilen, axetilen, rượu etylic, axit axetic, chất béo, nhóm gluxit, protein.
ID câu hỏi: 36124| 2 tháng trước
Phân tích đa thức thành nhân tử (x-y)2-(y-z)2
ID câu hỏi: 36284| 2 tháng trước
Chứng minh rằng hàm số y = sinx và hàm số y = cotx là các hàm số lẻ
ID câu hỏi: 36307| 2 tháng trước
Xác định cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ có trong câu sau: "Vua vẽ một thỏi vàng, thấy còn nhỏ quá, lại vẽ một thỏi thứ hai lớn hơn
ID câu hỏi: 36511| 2 tháng trước
HELLO ANH HOÀNG GIÚP EM GIẢI CÂU NÀY NHA . LƯU Ý CÂU NÀY CHỈ DÀNH CHO LÊ MINH HOÀNG THÔI NHA. TẠI SAO HÔM NAY...
ID câu hỏi: 36577| 2 tháng trước
bức tranh cầu vồng vẽ như thế nào
ID câu hỏi: 36806| 2 tháng trước
Có nhiều nhân vật  trẻ em xuất hiện trong truyện “Gió lạnh đầu mùa”. Hãy viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) trình bày cảm nhận về...
ID câu hỏi: 36865| 2 tháng trước
H 2 S O 4 đặc, nguội có thể tác dụng được với tất cả chất trong dãy nào sau đây?  A. Mg, Zn.         B. Fe, Zn.         C. Al, Zn. ...
ID câu hỏi: 36876| 2 tháng trước
Giai đoạn nào diễn ra ở màng trong ti thể? A. Đường phân B. Chuỗi chuyền electron hô hấp C. Chu trình Crep D. Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep
ID câu hỏi: 36878| 2 tháng trước
Butan có phân tử khối là 58. Biết công thức thực nghiệm của butan là C2H5. Tìm công thức phân tử của nó. CH C2H5 C4H10 C6H15
ID câu hỏi: 36968| 2 tháng trước
ý nghĩa hài hước của bài ca dao sinh ra từ đâu?                 Bà già đi chợ Cầu Đông Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?        ...
ID câu hỏi: 37219| 2 tháng trước
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { int s,n; cin>>n; s=0; for(int i=3;i<=n-n%3;i=i+3) s=s+i; cout<<s; return 0; }  tại sao máy cho...
ID câu hỏi: 37515| 2 tháng trước
Polime nào sau đây có chứa vòng benzen trong phân tử và được dùng để sản xuất vật liệu có tính đàn hồi? A.  Poliisopren. B. Poli(etylen terephtalat). C.  Poli(phenol...
ID câu hỏi: 37596| 2 tháng trước
Các động vật nào sau đây thuộc loài ngủ đông? * 1 điểm A. Gấu nâu, gấu trắng B. Rùa, vượn, cáo C. Sư tử, voi, tê giác D. Lợn...
ID câu hỏi: 37701| 2 tháng trước
em có nhận xét gì về lãnh địa phong kiến và thành thị Tây Âu thời trung đại
ID câu hỏi: 37877| 2 tháng trước
em hãy cho biết bài hát bóng dáng một ngôi trường được viết ở nhịp nào? Em hãy nêu rõ định nghĩa của nhịp đó? em...
ID câu hỏi: 37891| 2 tháng trước
Tả khung cảnh sân trường giờ ra chơi . Lưu ý: ko copy mạng . mình ko nhận các câu trả lời tham khảo đâu nhé !
ID câu hỏi: 38046| 2 tháng trước
. Xác định TN - CN - VN trong mỗi câu sau :    a, Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở   thương binh lặng lẽ trôi.    b, Ngoài...
ID câu hỏi: 38093| 2 tháng trước
Câu 1. a. Lực là gì? Lấy ví dụ về lực? Đơn vị và dụng cụ đo lực ? b. Thế nào là lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc? Mỗi loại lấy 1 ví dụ ? Câu 2. Lực có những tác dụng nào? Lấy ví dụ tương tứng...
ID câu hỏi: 38126| 2 tháng trước
Bài 2: Xếp các từ sau thành nhóm đồng nghĩa: Thông minh, nhẹ nhàng, linh hoạt, giỏi giang, hoạt bát, sáng tạo, mưu trí, nhanh nhẹn, dịu dàng, tháo vát, ngọt ngào, thùy mị.
ID câu hỏi: 38310| 2 tháng trước
Hãy tả bức tranh cắt dán giấy của cô giáo.
ID câu hỏi: 38411| 2 tháng trước
Cho các bằng chứng tiến hóa sau: (1) Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền. (2) Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài. (3) ADN của tất...
ID câu hỏi: 38545| 2 tháng trước
Một thùng sữa có 48 hộp sữa . Hỏi 5 thùng sữa như thế có bao nhiêu hộp sữa?
ID câu hỏi: 38682| 2 tháng trước
Bài 5 (trang 163 Toán lớp 4): Một ô tô cứ đi 112km thì tiêu hao hết 1l xăng, giá tiền xăng là 7500 đồng. Tính số tiền phải mua xăng...
ID câu hỏi: 38703| 2 tháng trước
Vì sao nói vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa 'truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại , giữa thanh cao và giản dị ' ??? GIÚP MÌNH VỚI !!! THANKS !!!!
ID câu hỏi: 38733| 2 tháng trước
Ask and answer questions about your school   1.       What is your name?à My full name is……… You can call me…… 2.       How do you...
ID câu hỏi: 38782| 2 tháng trước
Câu 7. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 dòng) nói lên cảm nhận của em về một tấm gương năng động, sáng tạo trong học tập mà em...
ID câu hỏi: 39075| 2 tháng trước
Đổi các giá trị hiệu điện thế sau ra đơn vị kV. 120 V; 3500 V; 1540 V; 35 V; 90000 mV; 500 V
ID câu hỏi: 39084| 2 tháng trước
Em hãy tìm hiểu thêm thông tin trên ti vi, báo chí và mạng Internet về những loại thức ăn hoặc các hiện tượng đang được cảnh báo mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Chọn và viết 1 đoạn văn ngắn gọn về 1...
ID câu hỏi: 39091| 2 tháng trước
a) 250mA=....A b)45mV=...V c)16kV=....V d)100A=...mA e)6,4V=...mV f)56V=...kV
ID câu hỏi: 39122| 2 tháng trước
Hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm có chứa dung dịch FeCl 2 ? A .   Xuất hiện màu nâu đỏ B.   Xuất hiện màu trắng xanh C.  Xuất hiện màu nâu đỏ rồi chuyển...
ID câu hỏi: 39146| 2 tháng trước
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh đáy = 12cm , cạnh bên  = 10cm a, Tính diện tích toàn phần của S,ABCD b,...
ID câu hỏi: 39229| 2 tháng trước
Khi thủy phân hợp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi trường axit rồi trung hòa axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. X là: A.   Anđehit axetic B. Ancol...
ID câu hỏi: 39253| 2 tháng trước
Viết 1 đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về lối sống thực dụng đang làm băng hoại đạo đức của con người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay
ID câu hỏi: 39348| 2 tháng trước
Nhỏ vài giọt dung dịch chứa chất X vào ống nghiệm đựng dung dịch hồ tinh bột thấy xuất hiện kết tủa màu xanh.Chất X là A. Cl2. B. I2. C. Br2. D. HI.
ID câu hỏi: 39448| 2 tháng trước
"Một hôm, vì người chủ quán không muốn cho Đan- tê mượn một cuốn sách mới nên ông phải đứng ngay tại quầy để đọc. Mặc dầu người ra kẻ vào ồn ào nhưng Đan- tê vẫn đọc được hết cuốn sách." - Đoạn văn...
ID câu hỏi: 39571| 2 tháng trước
Nêu nhận xét của em về hành động bán nước của Nguyễn Ánh?
ID câu hỏi: 39608| 2 tháng trước
Có hai bình đựng nước chưa đầy , nếu đổ 1/3 bình 1 sang bình 2 sau đó lại đổ 1/5 số nước hiện có ở bình 2 sang bình 1 thì mỗi bình có 12 lít . Tìm số lít dầu lúc đầu ở mỗi bình
ID câu hỏi: 40112| 2 tháng trước
Gọi s là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để tồn tại duy nhất số phức z thỏa mãn z.z ngang =1 và / z+căn3+i/ =m tìm số phần tử của s
ID câu hỏi: 40201| 2 tháng trước
SỰ SẺ CHIA BÌNH DỊ Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem gửi thư. Ngay sau tôi là một người phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ. Hai đứa nhỏ khóc lóc, không chịu đứng yên trong hàng. Bà mẹ trông...
ID câu hỏi: 40218| 2 tháng trước
Rừng là lá phổi xanh của Trái đất.Bởi vậy mà bảo vệ rừng có một vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của nhân loại. Hãy...
ID câu hỏi: 40228| 2 tháng trước
thực vật và động vật chủ yếu ở hàn đới là gì
ID câu hỏi: 40261| 2 tháng trước
Hãy viết bài văn tóm tắt câu chuyện ''Sơn Tinh,Thuỷ Tinh
ID câu hỏi: 40316| 2 tháng trước
Phần I (4,0 điểm). Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi: Chuyện kể, một danh tướng có lần đi ngang qua trường học cũ của mình, liền ghé vào thăm....
ID câu hỏi: 40606| 2 tháng trước
Trung điểm của tất cả các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của A. hình lập phương B. hình bát diện đều C. hình hộp chữ nhật D. hình tứ diện đều
ID câu hỏi: 40856| 2 tháng trước
Viết dùm mình topic với ạ, viết ngắn thôi ạ, tầm 80-90 từ, cảm ơn ạ Topic 1: Talk about one of the famous traditional craft villages in viet nam that you know. Topic 2: Talk...
ID câu hỏi: 40871| 2 tháng trước
Mọi người địc truyện Mã- Tử. Vợ ơi về nhà đi. Anh nhớ em. đi, hay lắm
ID câu hỏi: 40912| 2 tháng trước
Nhà trường tổ chức hội vui văn nghệ. khối 6 có 1/3 tổng số và 1 em tham gia  khối 7 có 1/4 tổng số và 1 em tham gia khối 8 có 1/5 tổng số và 10 em tham gia khối 9 có 1/6 tổng số và 6 em tham...
ID câu hỏi: 41249| 2 tháng trước
Sửa lại câu cho nghĩa không đổi we have never visited Phu Quoc island before It's the
ID câu hỏi: 41359| 2 tháng trước
tìm x : 20 + x = 15 x 2 + 40
ID câu hỏi: 41422| 2 tháng trước
Viết đoạn văn sử dụng các phương thức biểu đạt về việc sơn móng tay khi đi học
ID câu hỏi: 41838| 1 tháng trước
 viết đoạn văn với câu chủ đề: “Truyện Kiều” của Nguyễn Du là 1 tác phẩm giàu giá trị cả về nội dung và nghệ thuật.
ID câu hỏi: 41849| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn từ 5-7 câu bằng tiếng anh giới thiệu về chương trình yêu thích
ID câu hỏi: 41978| 1 tháng trước
Hãy thu thập thông tin về một trong các con sông lớn của châu Âu: Rai-nơ, Đa-nuýp, Von-ga.
ID câu hỏi: 42005| 1 tháng trước
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, BC = 10 cm . Quay một vòng quanh cạnh AB cố định ta được một hình nón có diện tích xung quanh...
ID câu hỏi: 42150| 1 tháng trước
Miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận A. Giao Châu, Cửu Chân, Nhật Nam. B. Giao Chỉ, Giao Châu, Cửu Chân. C. Giao Chỉ, Giao Châu, Nhật Nam. D. Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam.
ID câu hỏi: 42315| 1 tháng trước
Cho các chất có công thức cấu tạo sau: HO-CH2-CH2-OH (X), HO-CH2-CH2-CH2-OH (Y), HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH (Z), CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R), CH3-CH(OH)-CH2-OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành...
ID câu hỏi: 42409| 1 tháng trước
AI THI CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN NGỮ VĂN 7 RỒI THÌ CHO MÌNH XIN ĐỀ VỚI Ạ!!!   CẢM ƠN NHIỀU. 
ID câu hỏi: 42511| 1 tháng trước
Tuổi trung bình của 6 cầu thủ đội bóng chuyền là 18 tuổi.Nếu không kể đội trưởng thì tuổi trung bình của 5 cầu thủ còn lại là 18 tuổi .Tính tuổi của đội trưởng.
ID câu hỏi: 42539| 1 tháng trước
: Khi nói tới chiếc ti vi loại 40 inch ta hiểu rằng đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài 55 inch (1 inch  2,54 cm). Vậy đường chéo của chiếc...
ID câu hỏi: 42564| 1 tháng trước
tìm hai số có trung bình cộng là 108 biết thương của 2 số đó là 5(yêu cầu có bài giải)
ID câu hỏi: 42676| 1 tháng trước
Câu 12. Chính tả ( nghe - viết) ( 4 điểm) (15 phút) Cô Tấm của mẹ Ngỡ từ quả thị bước ra Bé làm cô Tấm giúp bà xâu kim Thổi cơm, nấu nước, bế em, Mẹ về khen bé : “Cô tiên xuống trần” ...
ID câu hỏi: 42702| 1 tháng trước
     Cho các kết hợp 2 tiếng sau : - Xe đạp, xe máy, xe cộ, máy bay, đạp xe, xe kéo, kéo xe, khoai nướng, khoai luộc, luộc khoai, múa hát, tập hát, bánh rán, rán bánh, bánh kẹo. a)...
ID câu hỏi: 42830| 1 tháng trước
Tính tích :      ( 1 + 7/9 ) . ( 1 + 7/20 ) . ( 1 + 7/33 ) ........ ( 1 + 7/2900 ) 
ID câu hỏi: 42921| 1 tháng trước
rút gọn phân số 72/54
ID câu hỏi: 42923| 1 tháng trước
Tìm tỉ số phần trăm của 2 và 5
ID câu hỏi: 42962| 1 tháng trước
tạo thành mỗi từ ghép ,từ láy từ mỗi tiếng sau :xấu , vuông,lạnh, tròn.
ID câu hỏi: 42968| 1 tháng trước
1,5kg  =  ......g
ID câu hỏi: 42995| 1 tháng trước
Một kho gạo có 246,7 tấn gạo . Người ta đã chuyển thêm vào kho một số gạo bằng 1/10 số gạo hiện trong kho . Hỏi sau khi chuyển trong kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
ID câu hỏi: 43051| 1 tháng trước
đặt tính rồi tính ; 32643 x 184                                               ...
ID câu hỏi: 43494| 1 tháng trước
Tính nhanh: ( 5,44 x 6 - 2,72 x 12) x ( 5,44 x 6 + 2,72)
ID câu hỏi: 43550| 1 tháng trước
V. Choose the one option - a, b, c or d - that best fits each of the num­bered blank. The table tennis match was very enjoyable before someone lit a cigarette and ruined the evening.  After...
ID câu hỏi: 43651| 1 tháng trước
X:3/2=1/4 bằng bao nhiêu        
ID câu hỏi: 43731| 1 tháng trước
Xác định lỗi sai ở các câu sau: 1. I am familiar with that product. I don’t know how many times I’ve watched it on the TV . 2. There is a cathedral, a museum, an university and a stadium in the...
ID câu hỏi: 44270| 1 tháng trước
I.Complete the dialouge with the sentenses from the box:What did you see?     Did you have fun?      Are you having a good time?      Did you visit any...
ID câu hỏi: 44622| 1 tháng trước
II.Choose the best answers . 1.They ……………a book now. a.read b.reads c.are reading 2.There …..a lot of students in the class yesterday a.was b.were c.are 3.We are going to Hue ……bus. a.by b.with c.in...
ID câu hỏi: 44644| 1 tháng trước
Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, chàm, đỏ, cam, vàng. Tia ló đơn sắc màu vàng đi là là mặt nước (sát với mặt phân...
ID câu hỏi: 44944| 1 tháng trước
Viết đoạn văn 6-8 câu làm bằng lời dẫn trực tiếp
ID câu hỏi: 45089| 1 tháng trước
Tìm x 96 - 3 ( X + 1 ) = 42 
ID câu hỏi: 45198| 1 tháng trước
d-dạ giúp e :'') e cảm ơn “ Shall I open the window for you?” he said. -> He told 
ID câu hỏi: 45199| 1 tháng trước
Tinh nhanh  (   2400 +  72  )  :  24 = ( 3600 -  180 )  : 36 = 
ID câu hỏi: 45208| 1 tháng trước
làm thơ lục bát (tự viết và dài 6 dòng) về thiên nhiên tự làm thì mình tick ok
ID câu hỏi: 45425| 1 tháng trước
the doctor told me "You should cut down on your smoking" câu tường thuật 
ID câu hỏi: 45480| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn có sử dung trợ từ, thán từ. Xác định trợ từ, thán từ đó và cho biết tác dụng của mỗi từ.
ID câu hỏi: 45521| 1 tháng trước
phân tích đa thức thành nhân tử: \(x^{16}+x^8-2\)
ID câu hỏi: 45526| 1 tháng trước
Mô tả thuật toán tìm giá trị lớn nhất của dãy số nguyên bằng 2 cách : liệt kê,sơ đồ khối
ID câu hỏi: 45616| 1 tháng trước
Read the following passage and choose the best answer for each blank. Almost all people have a fear of examinations. Examinations, ........ (1), are a past of our lives and all schools in Viet Nam...
ID câu hỏi: 45723| 1 tháng trước
Kể tên các phương pháp gieo trồng cây nông nghiệp ? Những phương pháp đó áp dụng đối với loại cây trồng nào ?
ID câu hỏi: 45827| 1 tháng trước
Vì sao con lai F1 của bò HF (con lai được tạo ra từ bò đực HF và bò cái Sind) lại thích nghi rộng với nhiều vùng khí hậu ở Việt Nam?
ID câu hỏi: 45888| 1 tháng trước
2.TÌM SỐ NGUYÊN  x,BIẾT: A) 2.x - 35 = 15; B) 3.x + 17 = 2 C) Ix-1I = 0 TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 6 VNEN TẬP 1 TRANG 153 GIÚP MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID câu hỏi: 46019| 1 tháng trước
Điền was/ were vào chỗ trống There ________ some apples on the table.
ID câu hỏi: 46237| 1 tháng trước
Vẽ tranh đề tài học tập.
ID câu hỏi: 46243| 1 tháng trước
Exercise 5: Underline one mistake in each sentence and correct it. 1.She usually doesn’t go to the...
ID câu hỏi: 46254| 1 tháng trước
Mạch cảm xúc của bài thơ Viếng lăng Bác được viết theo trình tự nào?
ID câu hỏi: 46305| 1 tháng trước
hình ảnh quê hương trong nỗi nhớ của tác giả tế hanh
ID câu hỏi: 46365| 1 tháng trước
có một thùng đựng 10 l mật ong . chỉ dùng can 3 l và 7 l em hãy chia số mật ong thành 2 thùng bằng nhau
ID câu hỏi: 46405| 1 tháng trước
Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' biết A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), D(1; -1; 1), C'(4; 5; -5). Tính tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp.
ID câu hỏi: 46507| 1 tháng trước
số gạo nếp của một cửa hàng là 705kg chiếm 56,4% số gạo trong kho hỏi trong kho có bao nhiêu kg gạo
ID câu hỏi: 46667| 1 tháng trước
Qua bài chiếc lá cuối cùng em rút ra bài học gì cho bản thân_?
ID câu hỏi: 46855| 1 tháng trước
......................................... It's big and modern A how many houses do you have ? B Is your house big? C what ' s your house like? D how many bedroom are there in your...
ID câu hỏi: 46924| 1 tháng trước
Write an opinion essay (120-150 words) on the following topic. Many students nowadays choose careers based on only their passion. Is it a good decision?
ID câu hỏi: 47032| 1 tháng trước
Phân tích hình ảnh Bếp lửa trong bài thơ. Hình ảnh bếp lửa được nhắc đến bao nhiêu lần? Tại sao khi nhắc đến bếp lửa là người cháu nhớ đến bà, và ngược lại, khi nhớ về bà là nhớ ngay đến hình ảnh...
ID câu hỏi: 47040| 1 tháng trước
năm 1700 có bao nhiêu ngày?
ID câu hỏi: 47066| 1 tháng trước
Đổi các nhiệt độ sau: 40 độ C = ? độ F 82 độ C = ? độ F 176 độ F = ? độ C 56 độ F = ? độ C mn giải hẳn cách tính hộ tui nhé  
ID câu hỏi: 47091| 1 tháng trước
Với cả hai chữ số I và X, viết được bao nhiêu số La Mã ? ( mỗi chữ số có thể viết nhiều lần, nhưng không viết liên tiếp quá 3 lần )
ID câu hỏi: 47092| 1 tháng trước
Số La Mã lớn nhất có thể viết được là số nào ( viết bằng chữ số La Mã, mỗi chữ số quy định không viết quá 3 lần ).
ID câu hỏi: 47107| 1 tháng trước
Con hãy điền giã , dã hoặc rã vào chỗ trống thích hợp: a. Hổ là loài động vật hoang ... b. Chày ... gạo. c. Chân tay mỏi ... rời.
ID câu hỏi: 47279| 1 tháng trước
Giải thích tính háo nước của axit H2SO4 đặc? Mai mình nộp bài r, giúp mình đi  
ID câu hỏi: 47431| 1 tháng trước
What animals did you see at the zoo?
ID câu hỏi: 47442| 1 tháng trước
Mình có vài bài toán nâng cao muốn hỏi các bạn nha các bạn biết giải phần nào thì giải nha !! cô mình cho 14 bài , vài bài mình ko hiểu các bạn giúp mình nhé!! bài 4: so sánh  5 phần 2 và 3...
ID câu hỏi: 47546| 1 tháng trước
Thành phần chính của khí thải công nghiệp là SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất rẻ tiền nào để xử lí khí thải? A. Ca(OH)2 B. H2O C. H2SO4 loãng D. HCl
ID câu hỏi: 47745| 1 tháng trước
Mn ơi ai có đề cương tất cả các môn cuối học kì 1 của lớp 7 thì cho em đi. Em cảm ơn trước ạ  
ID câu hỏi: 47834| 1 tháng trước
Câu 7 . Một xe tải có trọng lượng 15000N. Tính áp suất của xe lên mặt đường, biết diện tích tiếp xúc với mặt đất là 100 dm2 . Hãy so...
ID câu hỏi: 47878| 1 tháng trước
Tính bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ (theo mẫu): Mẫu: 106.21 = (100 + 6).21 = 100.21 + 6.21 = 2 100 + 6(20 +1) = 2 100 + 6.20 + 6.1 = 2 100 + 120...
ID câu hỏi: 47957| 1 tháng trước
Cây rau màu ôn đới được trồng ở đồng bằng sông Hồng vào vụ A. Đông xuân B. Đông C. Hè thu D. Mùa
ID câu hỏi: 48014| 1 tháng trước
Tưởng tượng 10 năm sau em về thăm trường cũ. Hãy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. (Văn tự sự kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm)
ID câu hỏi: 48334| 1 tháng trước
Work in group, design an ideal house for your group.
ID câu hỏi: 48365| 1 tháng trước
Trong các năm sau đây : 1985 ; 2002 ; 2012; 1856; 2073; 2013, năm nào là năm nhuận năm nào là năm không nhuận ?
ID câu hỏi: 48520| 1 tháng trước
Viết đoạn văn bàn về tầm quan trọng của việc học đi đôi với hành.
ID câu hỏi: 48566| 1 tháng trước
Tìm phó từ trong bài Đêm nay bác không ngủ
ID câu hỏi: 48613| 1 tháng trước
cho em hỏi chức năng ngữ pháp là gì + ví dụ
ID câu hỏi: 48631| 1 tháng trước
Cho đường tròn tâm (O, 13cm) và điểm M cách O một khoảng là 5cm. Tìm số dây đi qua điểm M và có độ dài là một số tự...
ID câu hỏi: 48813| 1 tháng trước
Hồ La - đô - ga ( Châu Âu ) có diện tích 1 830 000ha, hồ Ca - xpi (Châu Á ) có diện tích 371 000km2. Hỏi hồ nào có diện tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu ki lô mét vuông ?
ID câu hỏi: 48940| 1 tháng trước
có 1 bà già nấu canh. Có 1 người bán báo đi qua hỏi bà nấu canh gì  
ID câu hỏi: 49127| 1 tháng trước
Một nhóm có 5 bạn nam và 3 bạn nữ. chọn ngẫu nhiên hai bạn trong nhóm đó. Xác suất để chọn được hai bạn nam là:
ID câu hỏi: 49135| 1 tháng trước
Hình ảnh ông đồ xuất hiện ở đầu bài thơ được gắn với hình ảnh nào?
ID câu hỏi: 49533| 1 tháng trước
Tìm đọc các bài văn miêu tả con vật hoặc trao đổi với người thân về đặc điểm của con vật trong bài văn em viết.
ID câu hỏi: 49712| 1 tháng trước
tại sao nói những hoạt động của nguyễn tất thành trong những năm 1911-1918 là cơ sở quan trọng để người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt...
ID câu hỏi: 49723| 1 tháng trước
cấu tạo trong của ếch thích nghi với đời sống
ID câu hỏi: 49726| 1 tháng trước
cho A = 1 - 4 - 7 +10 +13 - 16 - 19 +22 + .... - 295 + 298 +301 - 304  chứng minh a chia hết cho 3
ID câu hỏi: 49962| 1 tháng trước
Dấu hai chấm trong câu: “Cảnh tượng xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.” (Thanh Tịnh) có tác dụng gì ? A. Báo hiệu một sự liệt kê B. Để dẫn lời nói của nhân vật C. Báo hiệu bộ...
ID câu hỏi: 50316| 1 tháng trước
Bạn Hoa có nhiều hơn 15 cái kẹo và ít hơn 30 cái kẹo. Biết rằng chia đều số kẹo của Hoa cho 5 bạn thì vừa hết, nhưng chia đều cho 2 bạn thì số kẹo...
ID câu hỏi: 50538| 1 tháng trước
Arrange the words to make sentences. 1.way/ others/ community/ a/ help/ service/ is/ great/ to/.                            ...
ID câu hỏi: 50605| 1 tháng trước
cảm nhận của anh chị về 13 câu thơ đầu bài thơ vội vàng -xuân diệu
ID câu hỏi: 50919| 1 tháng trước
2), Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau, trên tia Ox lấy 2 điểm A và M sao cho OA=5cm, OM=1cm ; trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB =3cm Chứng tỏ : Điểm M là trung điểm của đoạn...
ID câu hỏi: 51159| 1 tháng trước
cho a,b,c > 0. CM: (a+b+c)(1/a+1/b+1/c)>=9
ID câu hỏi: 51226| 1 tháng trước
Viết 1 đoạn văn ngắn tả 1 môn thể thao mà e thích bằng Tiếng Anh  - Ai tả môn Cầu lông hoặc môn Bơi tì càng tốt nhé  Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn <3
ID câu hỏi: 51255| 1 tháng trước
Happy birthday V . Chúc anh ngày càng đẹp trai hơn . Chúc BTS sang năm mới mạnh khỏe , không gặp chấn thương nữa và luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng .
ID câu hỏi: 51318| 1 tháng trước
She looks ……………….. in that dress.         A. love                     B. ...
ID câu hỏi: 51410| 1 tháng trước
Câu 6: Trong các đơn vị đo dung lượng nhớ dưới đây, đơn vị nào lớn nhất? A....
ID câu hỏi: 51521| 1 tháng trước
1. Complete the following sentences with will or the correct forms of be going to. (Hoàn thành các câu sau với will hoặc dạng đúng của be going...
ID câu hỏi: 51523| 1 tháng trước
Từ ngày 10/10/2014 đến ngày 10/3/2015, Hiệp hội xăng dầu VN đã thống kê và đi đến kết luận sau: Trung bình giá xăng A.95 trên thế giới giảm mỗi ngày 60 đồng/lít. Biết rằng giá xăng A.95 ngày 11/10/2...
ID câu hỏi: 51556| 1 tháng trước
Từ bảng thống kê số liệu ban đầu, em hãy nêu cách lập bảng tần số (theo ngang hoặc dọc)? Giúp mình <3
ID câu hỏi: 51576| 1 tháng trước
1.        He always (study)        English for two hours every day. 2.        Khoa (like)     ...
ID câu hỏi: 51586| 1 tháng trước
Viết công thức biểu diễn và phát biểu mối quan hệ giữa điện trở dây dẫn với độ dài tiết diện và vật liệu làm dây
ID câu hỏi: 51588| 1 tháng trước
Exercise: Rewrite the following sentences. Use the words in brackets. 1. Although she finds physics boring, she’s still good at it. (Despite) 2. Despite the fact that he didn’t study...
ID câu hỏi: 51669| 1 tháng trước
EX1 fill in the gaps with the correct verb tense of the verbs in brackets. make sure you the sentence is a first type conditional sentence 1, if i......................... (not/have) lunch,...
ID câu hỏi: 51801| 1 tháng trước
IV. Fill in each blank in the passage with the correct word from the box. There are some extra words.independent, encourage, accidents, haircut,routines, try, injuries, independently,Tips on Teaching...
ID câu hỏi: 51961| 1 tháng trước
Trên bãi cỏ có 20 con bò . số trâu bằng 1/5 số bò. Hỏi số trâu bằng bao nhiêu số bò
ID câu hỏi: 52054| 1 tháng trước
định nghĩa căn bậc 2 của một số không âm
ID câu hỏi: 52079| 1 tháng trước
Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau: a) \(y = \sin 2x + \tan 2x\);                    b) \(y = \cos x + {\sin ^2}x\); c)...
ID câu hỏi: 52244| 1 tháng trước
các bn tìm giúp mk bức hình 2 nhân vật chính trong phim đom đóm đêm hè nha ( xin lỗi vì mk quên tên òi)
ID câu hỏi: 52331| 1 tháng trước
Phát hiện lỗi nêu luận cứ và sửa lại trong đoạn văn sau:(viết lại đoạn văn cho đúng) " Lịch sử dân tộc ta đã ghi lại biết bao trang sử hào hùng với tên tuổi sáng chói muôn đời. Ngô Quyền đánh tan...
ID câu hỏi: 52665| 1 tháng trước
Giúp mình với: Em hãy viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về vẻ đẹp của đoạn thơ" Nỗi nhớ quê nhà Đi đâu cũng nhớ quê nhà Sân đình...
ID câu hỏi: 52682| 1 tháng trước
Phản ứng thộc loại phản ứng hóa hợp là: A. HgO Hg + O2 B. CaCO3 CaO +CO2 C. H2O + CaO Ca(OH)2 D. Fe +HCl FeCl2 +H2
ID câu hỏi: 52909| 1 tháng trước
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions  Stress isn’t just a problem for adults. Young...
ID câu hỏi: 53108| 1 tháng trước
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: Đá san hô kê lên thành sân khấu Vài tấm tôn chôn mấy cánh gà Em đừng trách bọn chúng anh tạm bợ Chẳng phông màn nào chịu nổi gió Trường...
ID câu hỏi: 53164| 1 tháng trước
viết 1 bức thư cho 1 ngườ bạn ở nước ngoài (tiếng anh) về các ngày lễ lớn trong năm ở nước mình
ID câu hỏi: 53506| 1 tháng trước
Phía sau lời nói dối...
ID câu hỏi: 53625| 1 tháng trước
ai lay nick ngoc rong online ko tui bo roi
ID câu hỏi: 53642| 1 tháng trước
/storage/emulated/0/Android/data/com.zing.zalo/files/zalo/picture/36913e16f5c53fb07e67fa5ca6c0b1aa.jpg
ID câu hỏi: 53744| 1 tháng trước
 Dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết thì tra Google
ID câu hỏi: 53914| 1 tháng trước
Chiếc bánh chưng ngày Tết là một hình hộp chữ nhật có hai mặt đáy là hình vuông, độ dài cạnh là 20 cm, chiều cao 5,5 cm. Em hãy tính diện tích toàn phần của chiếc bánh chưng đó.
ID câu hỏi: 54239| 1 tháng trước
Tìm x:(Viết dưới dạng phân số tối giản) a) X:1/2=4 b) Xx3/5=15
ID câu hỏi: 54242| 1 tháng trước
Làm sổ tay đọc sách, trong đó ghi lại những cuốn sách em đã đọc, những cuốn sách em muốn đọc trong một tháng và chia sẻ với bạn.
ID câu hỏi: 54260| 1 tháng trước
Exercise : Change into Reported speech with gerunds: 1,“I hear you got the scholarship”, Tom said to Susan. Tom congratulated _________ on...
ID câu hỏi: 54294| 1 tháng trước
Một người đập búa vào hợp kim dài 952 m. Một người khác đứng ở đầu kia nghe thấy 2 tiếng gõ cách nhau 2,4 giây. Biết vận tốc âm thanh là 340m/s. Vận tốc truyền âm thanh...
ID câu hỏi: 54316| 1 tháng trước
Đốt cháy hoàn toàn m gam axit cacboxylic Z cần 9,6g O2. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch CaOH2 dư, thu được kết tủa, đồng thời khối lượng dung...
ID câu hỏi: 54522| 1 tháng trước
Hãy nêu ý nghĩa của câu ca dao bình định : Mẹ ơi đừng đánh con đau/ Để con đánh trống hát tuồng mẹ nghe. Mình cần gấp nhaa!!!!!!!!
ID câu hỏi: 55111| 1 tháng trước
hãy kể lại câu chuyện hạt đậu thần
ID câu hỏi: 55346| 1 tháng trước
 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết các trung tâm du lịch của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là: A. Hạ Long, Thái Nguyên. B. Thái Nguyên, Việt Trì. C. Hạ Long, Lạng Sơn. D....
ID câu hỏi: 55468| 1 tháng trước
Bài 1:Cổng trường mở ra cho em hiểu điều gì? Tại sao tác giả lại lấy nhan đề này? Em hiểu như thế nào về câu cuối người mẹ nói: " Bước qua cánh cổng trường là 1 thế giới kì diệu sẽ mở ra" . Bài 2:...
ID câu hỏi: 55501| 1 tháng trước
Một ôtô có khối lượng 1 t ấn , khi tắt máy chuy ể n động xuống dốc có góc nghiêng  β   = 30° thì chuy ể n động thẳng đều. Khi lên dốc đó v ớ i vận tốc không đổi 36 km/h thì động cơ ôtô phải...
ID câu hỏi: 55710| 1 tháng trước
Minh vào học ở trường lúc 8 giờ sáng, Minh đi học lúc 7h 45 phút. Vậy Minh đi học muộn hay đúng giờ hãy sớm 30 phút 
ID câu hỏi: 55937| 1 tháng trước
1) Tính a) 9/12 - 5/12 ; 9/12 - 1/3 ; 7 - 3/2 ; 9/4 - 2 b) 2/7 + 5/7 ; 1/3 + 5/12 ; 2 + 2/5 ; 6/9 + 3 c) 2/3 x 4/7 ; 3/11 x 2 ; 4 x 2/7 d) 8/21 : 4/7 ; 8/7 : 4 ; 5 : 2/3 AI LÀM NHANH VÀ ĐÚNG NHẤT...
ID câu hỏi: 55953| 1 tháng trước
Giải bài 4 trang 44 Unit 9 trong Sgk Tiếng Anh 10 tập 2 ( sách mới)  Nhanh lên nha các bạn mình cần gấp lắm
ID câu hỏi: 56076| 1 tháng trước
Em hãy thiết kế bài trình chiếu từ 3 đến 5 trang chiếu giới thiệu về ngôi trường em đang học
ID câu hỏi: 56166| 4 tuần trước
54,3 x 5,4 + 5,43 : 0,1 x 0,3 + 54,3 x \(\dfrac{43}{10}\)
ID câu hỏi: 56389| 4 tuần trước
Cho hình tam giac ABC có A= 90 độ . BO; CO lần lượt là hai tia hai tia phân giác của B; C.Tính BOC  Ai cứu tớ với hicc
ID câu hỏi: 56427| 4 tuần trước
ai anti twice liên lạc với mình để vào hội Thrice nhé
ID câu hỏi: 56675| 4 tuần trước
B. Read the following newsletter and fill in each blank with a suitable word /phrase from the box. practice       indoor        outdoor...
ID câu hỏi: 56733| 4 tuần trước
Cho mk hỏi:  Do you have any friends to play with me? Anyone who plays English challenge, please make friends with me! Nick name my english challenge is Happy If you want to play, make...
ID câu hỏi: 56762| 4 tuần trước
cho tam giác HKR vuông tại H, có HK =3cm gọi D,E lần lượt là trung điểm của KR, HK.GỌi F là điểm đồi xứng với D qua E  a) Tính DE ? b) Chứng minh HKDF là hình bình hành  c) Chứng minhHDRF...
ID câu hỏi: 56834| 4 tuần trước
Nêu cách nhận biết 4 kim loại Al, Ag, Na, Fe giúp mình với ak  
ID câu hỏi: 56875| 4 tuần trước
Nghe và kể lại câu chuyện Nâng niu từng hạt giống
ID câu hỏi: 56879| 4 tuần trước
có 3 tủ sách đựng tất cả 2250 cuốn sách.nếu chuyển 100 cuốn từ tủ thứ nhất sang tủ thứ 2 thì số sách ở tủ thứ nhất,tủ thứ hai,tủ thứ 3 tỉ lệ với 16,15,14.hỏi trước khi chuyển thì mỗi tủ có bao nhiêu...
ID câu hỏi: 56955| 4 tuần trước
. I last (meet ------------ him three years ago and since then I (not see)- ---him
ID câu hỏi: 57062| 3 tuần trước
Bài 3. Hãy xác định số oxi hóa của lưu huỳnh, clo, mangan, crom trong các chất sau a. H2S, S, SO32–, SO42–, SO2, Al2(SO4)3. b. HCl, HClO, NaClO2, KClO3, HClO4. c. Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4, K2MnO4. d....
ID câu hỏi: 57117| 3 tuần trước
Người nguyên thủy phát minh ra lửa như thế nào ? Từ phát minh đó chúng ta có thể rút ra bài học gì ? Ai làm đúng 3GP  
ID câu hỏi: 57129| 3 tuần trước
11. the people next the door are furious........ us .......... making so much noise last night A. at/with B. with/for C. for/to D.about/in 12. he isn't independent ... any means. He depends...
ID câu hỏi: 57250| 3 tuần trước
Mượn mẹ 50k Mượn Bố 50k mua áo hết 97k trả mẹ 1k trả bố 1k mình giữ 1k khi tính lại thì biết mình nợ như sau mẹ 49k bố 49k  cộng lại được 98k mình 1k nữa là 99k hỏi 1k...
ID câu hỏi: 57356| 3 tuần trước
3. Look at the part of the letter where Andy mentions his personal opinion and read the aspects of the film below. Which ones does he mention? (Nhìn vào phần của bức thư mà Andy...
ID câu hỏi: 57526| 3 tuần trước
Viết các phương trình để điều chế các chất sau ( hóa chất phụ có đủ) a) nhôm cacbua → PE, PP,...
ID câu hỏi: 57624| 3 tuần trước
Cho các chất sau: phenol, khí sunfurơ, toluen, ancol benzylic, isopren, axit metacrylic, vinyl axetat, phenylamin, axit benzoic. Số chất phản ứng được với dung dịch nước brom ở nhiệt độ thường...
ID câu hỏi: 57772| 3 tuần trước
Listen and read     Tom: Hi, Trang. Surprised to see you. What brings you here? Trang: Oh, hello Tom. I'm looking for a knitting kit. Tom: A knitting kit? I didn't know you like...
ID câu hỏi: 57834| 3 tuần trước
Văn bản Con chó Bấc được trích từ tác phẩm nào? A. Chó hoang Đin-gô B. Chiếc lá cuối cùng C. Cố hương D. Tiếng gọi nơi hoang dã
ID câu hỏi: 58086| 1 tuần trước
tổng của hai số chẵn là 480 tìm 2 số đó biết giữa chúng có 6 số lẻ liên tiếp
ID câu hỏi: 58171| 1 tuần trước
Một bạn Hỏi Lan sinh ngày nào ,Lan Trả lời 'Tôi sinh năm 1993 ,khoảng thời gian từ đầu năm đến ngày sinh của tôi gấp rưỡi khoảng thời gian từ ngày...
ID câu hỏi: 58404| 1 tuần trước
một gia đình sống ở hà nội đi du lịch ở sài gòn theo đường máy bay quãng đường hà nội đến sài gòn đường hàng không 1155km...
ID câu hỏi: 58450| 1 tuần trước
trong đợt dịch covid 19 công ty HT đã ủng hộ một số khẩu trang ,tính riêng 2 lớp 9A và 9B nhận được 360 chiếc khẩu trang trong đó có hai loại là...
ID câu hỏi: 58593| 6 ngày trước
In this section you will find after the reading passage a number of questions of unfinished statements about the passage , each with four suggested answers or ways of finishing . You must choose the...
ID câu hỏi: 58844| 5 ngày trước
một hình chữ nhật có chu vi là 34m, nếu giảm chiều dài đi 5cm. Thì được một hình vuông. Diện tích HCN ban đầu là
ID câu hỏi: 58857| 5 ngày trước
1, 1 hình chữ nhật có chiều dài là 6/9 m, chiều rộng là 7/15 m. Tính S,P 2. cho số có 3 chữ số, nếu xoá đi chữ số hàng trăm thì...
ID câu hỏi: 58909| 5 ngày trước
Read and answer the questions. (1 point) This is my uncle. His name is Ryan. He’s strong and big. He has short, curly hair. He works on his farm. He grows many cows, pigs, and chickens. His...
ID câu hỏi: 58915| 5 ngày trước
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 ĐIỂM) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 5:      (1) Chúng ta vẫn thuờng nghe một người tằn tiện phán xét...
ID câu hỏi: 58979| 5 ngày trước
Một cái hồ hình chữ nhật có chiều dài 250m, chiều rộng kém chiều dài 70m. Việt đã đi dạo 2 vòng quanh hồ.Hỏi Việt đã đi được bao...
ID câu hỏi: 58990| 5 ngày trước
Cho tam giác ABC vuông tại A ,phân giác góc B cắt AC tại D . Trên BC lấy điểm E sao cho BE =BA  a) Chứng minh tam giác BDA = tam giác...
ID câu hỏi: 59019| 5 ngày trước
đặt 1 câu có trạng ngữ chỉ thời gian hoặc chỉ nơi chốn và gạch chân dưới trạng ngữ đó
ID câu hỏi: 59161| 4 ngày trước
We should reduce the use of __________ at home to help the environment. A. electric B. electrical C. electrically D. electricity
ID câu hỏi: 59207| 4 ngày trước
Nhà Lan cách trường 19087km . Lan đi bộ được 498 km thì nghỉ 35 p . Hỏi lan phải đi thêm số km ? mà thời gian trống của trường chưa đầy 10p em hãy...
ID câu hỏi: 59386| 4 ngày trước
what time is it? what time do you get up? what time do you have luch ? what time do you have dinner  học tiếng anh nào !!
ID câu hỏi: 59702| 3 ngày trước
câu7 tính giá trị biểu thức a) 15,3 : (1 + 0, 25 x 6)  e) 40,28 − 22,5:12,5 +1,7 b) 1,6 x1,1+1,8: 4 f) 18 −10,5: 3 + 5 c) 48 : (73, 29 + 46,71) g)...
ID câu hỏi: 59733| 2 ngày trước
hai người đi xe đạp xuất phát từ A và B cùng 1 lúc và đi ngượ chiều nhau. sau 4/3 họ gặp nhau. tính quãng đường AB. biết vận tốc người đi...
ID câu hỏi: 59748| 2 ngày trước
1. Tomorrow it ………………. (not to rain) in the North. 2. Just a moment. I ………………. (not to help) you. 3. In 2010 there...
ID câu hỏi: 59800| 2 ngày trước
Lập dàn ý: Hiện nay, chúng ta thường bắt gặp hình ảnh một số bạn học sinh ăn mặc lòe loẹt, quần rách te tua; đầu tư nhuộm đủ các loại màu sắc,...
ID câu hỏi: 60079| 1 ngày trước
chọn một từ trong mỗi nhóm phát âm giống vs từ in đậm 1.NOW a.window b.sound c.short 2.WHY a.find b.crisp c.win 3.FLY a.build b.house c.write 4.TOWN a.buy b.cow c.make 5.NEAR...
ID câu hỏi: 60081| 1 ngày trước
Bài tập 1. a) Con có cảm nhận gì về nhân vật chị Út trong caâu chuyện Công việc đầu tiên b) Trình bày suy nghĩ của con về những...
ID câu hỏi: 60094| 1 ngày trước
neu ngay 31 thang 12nam nay la thu nam thi  a, ngay tet duong lich nam sau la ................... b,ngay 16 thang 1 nam sau la ................  
ID câu hỏi: 60296| 21 giờ trước
Theo em, những cuộc thi có tính cạnh tranh có thật sự cần thiết và quan trọng với các bạn nhỏ ở lứa tuổi tiểu học không? Viết đoạn văn (6-8 câu)...
ID câu hỏi: 60354| 16 giờ trước
viết 1 bài văn nghị luận về truyện cổ tích hoặc truyện truyền thuyết ( 1 trang rưỡi)
ID câu hỏi: 60429| 10 giờ trước
Môi trường có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng. Nhiều khi chúng ta dường như quên rằng, bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta....
0.51017 sec| 3840.547 kb