Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(8)
GDCD(12)
Hóa học(54)
Lịch sử(17)
Ngữ văn(149)
Nhạc họa(4)
Sinh học(19)
Tiếng anh(126)
Tin học(18)
Toán học(171)
Vật lý(35)
Địa lý(21)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 2555| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2601| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2606| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2755| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2845| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2914| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2931| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2953| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2979| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3042| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3081| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3171| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3186| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3190| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3198| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3275| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3329| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3341| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3352| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3373| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3421| 3 năm trước
ID câu hỏi: 4017| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4390| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4532| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4585| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5459| 3 tháng trước

 

7500×100:120

7

số % xí nghiệp đã...

ID câu hỏi: 5992| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5999| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6164| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 9682| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10086| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10508| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10923| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10970| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10978| 3 tháng trước

a) Chiều cao mảnh vườn hình thang là :

         140 x 4 : 7 = 80 ( m )

Diện tích mảnh vườn là :

     140 x 80 : 2 = 5600 (...

ID câu hỏi: 11000| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11021| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11037| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11105| 3 tháng trước

để x50​ = x ​thì x<2

Vậy x = 0 hoặc 1

 

ID câu hỏi: 11136| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11155| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11232| 3 tháng trước

Phép tu từ so sánh đặc sắc: cha - dải ngân hà; con - giọt nước sinh ra từ nguồn. Từ “hao gầy” trong bài thơ ẩn dụ cho điều gì? Đức hi sinh của...

ID câu hỏi: 11235| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11237| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11274| 3 tháng trước

Cho các từ sau:núi đồi, rực rỡ,chen chúc,vườn ,dịu dàng , ngọt, thành phố, ăn, đánh đập.Hãy xếp các từ sau thành các nhóm theo 2 cách:

a)Dựa vào cấu tạo.

Từ đơn: vườn, ngọt...

ID câu hỏi: 11294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11366| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11406| 3 tháng trước

Gọi số tuổi của ông là x ( x \(\in\)N* ) 

Ta có phương trình :

 1/6 x + 1/12 x + 1/7 x + 5 + 1/2 x + 4 = x

<=> 75/84 x + 9 =...

ID câu hỏi: 11426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11433| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11508| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11610| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11651| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11707| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11798| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11816| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11845| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11915| 3 tháng trước

1 He likes to be called 'sir'

2 This motor hasn't been used for a long time

3 THe house began to be built last year

4 This letter doesn't need to be typed

5...

ID câu hỏi: 11943| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11953| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11969| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12028| 3 tháng trước

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\frac{1}{64}+\frac{1}{128}\)

ID câu hỏi: 12054| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12150| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12277| 3 tháng trước

D. Có tham gia hoạt động, làm việc mới bộc lộ được khat năng của mình

Chúc bạn học tốt:>

ID câu hỏi: 12278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12310| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12336| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12454| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12470| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12521| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12556| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12586| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12609| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12622| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12658| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12690| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12727| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12728| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12746| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12807| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12886| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12954| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12977| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13018| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13021| 3 tháng trước

Yêu đơn phương trong Tiếng Anh là: Unrequited Love.

ID câu hỏi: 13115| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13167| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13247| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13434| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13448| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13498| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13516| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13525| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13540| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13542| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13620| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13652| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13673| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13705| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13723| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13734| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13764| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13796| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13821| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13881| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13920| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13955| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14031| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14067| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14225| 3 tháng trước
- Lá cây có màu xanh là do trong lá cây có bào quan là lục lạp. Trong lục lạp có chứa chất diệp lục giúp cho quá trình quang hợp . - Chất diệp lục khi quang hợp sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời để tạo ra...
ID câu hỏi: 14226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14259| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14265| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14341| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14384| 3 tháng trước

a, Để  y = (m - 1)x + 2m - 3 là hàm số bậc nhất thì a \(\ne\) 0 \(\Leftrightarrow\) m - 1 

ID câu hỏi: 14448| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14480| 3 tháng trước

1, I saw Tom last on his wedding day

=> I haven't ...seen Ton since his wedding day..........

2, I last ate raw fish when I was in Japan.

=> I haven't...

ID câu hỏi: 14490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14512| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14542| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14562| 3 tháng trước

Công nghệ sinh học được cho là “ngành học của tương lai” vì: Công nghệ sinh học là ngành học về các công nghệ khai...

ID câu hỏi: 14598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14635| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14688| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14702| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14828| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14858| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14910| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15028| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15155| 3 tháng trước

   Cái gì khiến bạn chú ý?

Cậu có phải là Nam  không ?

ID câu hỏi: 15175| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15190| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15211| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15257| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15279| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15308| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15410| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15420| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15476| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15564| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15609| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15682| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15684| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15685| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15736| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15804| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15838| 3 tháng trước

Những ngày gần đây, một trong những vật bất ly thân của con người, đó chính là chiếc khẩu trang y tế. Đây là thứ được nhiều người dân săn đón và trở nên sốt tỏng dạo gần đây

Ngược dòng lịch...

ID câu hỏi: 15847| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15867| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15903| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15982| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15984| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16018| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16073| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16181| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16211| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16249| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16351| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16363| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16424| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16427| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16455| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16518| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16563| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16574| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16655| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16694| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16718| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16720| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16738| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16803| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16808| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16868| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16910| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16931| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16964| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16971| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16988| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17000| 3 tháng trước

Câu truyện ăn khế trả vàng còn mang tính giáo dục cho trẻ nhỏ để hình thành những đức tính tốt cho cuộc sống sau...

ID câu hỏi: 17138| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17225| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17240| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17264| 3 tháng trước

- Người bị hội chứng siêu nữ có bộ NST: $2n+1=47(NST)$

- Đây là dạng đột biến lệch bội.

ID câu hỏi: 17287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17297| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17316| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17327| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17338| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17341| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17379| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17380| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17414| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17428| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17473| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17540| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17584| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17702| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17722| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17757| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17783| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17790| 3 tháng trước

a)tuyết

b)chuyện-chuyện

c)thuyền

d)khuya

Thành ngữ C

ID câu hỏi: 17805| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17816| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17863| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17866| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17915| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17921| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17978| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18061| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18103| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18162| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18163| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18177| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18200| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18220| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18292| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18306| 3 tháng trước

loading...

Năng lượng càng lớn thì liên kết đó càng...

ID câu hỏi: 18317| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18414| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18474| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18643| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18702| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18710| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18811| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18832| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18913| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18958| 3 tháng trước

Em viết đoạn văn theo các ý sau nhé:

Nêu lên vấn đề cần bàn luận (VD: Câu tục ngữ ''Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà...

ID câu hỏi: 18987| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19009| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19087| 3 tháng trước

\(...=A=x^3-3x^2+3x-1+1013\)

\(A=\left(x-1\right)^3+1013=\left(11-1\right)^3+1013=1000+1013=2013\)

\(...B=x^3-6x^2+12x-8-100\)

ID câu hỏi: 19112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19141| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19170| 3 tháng trước

F trong phân tử F2 có số oxi hóa là 0, có khả năng nhận 1 e để chuyển sang trạng thái oxi hóa -1 → tính oxi...

ID câu hỏi: 19221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19263| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19423| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19425| 3 tháng trước

a) Ý nghĩa của câu nói " Một hai nghiêng nước nghiêng thành" là:

 -Ví sắc đẹp lộng lẫy của người phụ nữ có sức...

ID câu hỏi: 19443| 3 tháng trước
PHẦN 1: CÁC DẠNG THỨC SO SÁNH

SO SÁNH BẰNG:

Câu khẳng định : S + V + as + adj/ adv + as + N/Pronoun

Câu phủ định: S + V + not + so/as +...

ID câu hỏi: 19444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19488| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19492| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19538| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19568| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19577| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19601| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19644| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19650| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19659| 3 tháng trước

6. As far as I am_______ ,you can do what you like.

A concern B. concerned C. know D. knew

7. He is inclined to _______the facts.

A. embroider (thêu...

ID câu hỏi: 19663| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19780| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19797| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19820| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19901| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20025| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20031| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20035| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20042| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20152| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20179| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20376| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20384| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20392| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20446| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20448| 3 tháng trước

Về cấu trúc, loại văn bản có 3 phần:

Phần 1: Giới thiệu mục đích của quy trình hay hoạt động

Phần 2: Liệt kê những gì cần chuẩn bị...
ID câu hỏi: 20474| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20608| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20619| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20700| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20722| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20753| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20761| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20802| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20849| 3 tháng trước

Câu 1: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam và những chuyển biến mới về kinh tế:

  • Thực dân...
ID câu hỏi: 20907| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20989| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21035| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21177| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21199| 3 tháng trước

- Công nghiệp dầu khí là ngành quan trọng trong nền kinh tế ở nhiều nước khu vực Tây Nam Á vì:

+ Tài nguyên về địa hình...

ID câu hỏi: 21230| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21257| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21285| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21318| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21425| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21471| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21574| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21576| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21586| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21593| 3 tháng trước

Bài 1. Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi chổ trống dưới đây: vẹt, quạ, khướu, cú,...

ID câu hỏi: 21603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21620| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21684| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21690| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21757| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21837| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21841| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21854| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21858| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21864| 3 tháng trước

tham khảo :                                                   ...

ID câu hỏi: 21871| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21880| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21910| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22053| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22067| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22128| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22161| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22251| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22302| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22308| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22333| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22353| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22488| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22524| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22525| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22574| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22595| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22679| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22702| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22707| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22711| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22764| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22769| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22798| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22858| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22919| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22958| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22963| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22965| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22972| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22978| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22986| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22992| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22993| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23026| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23063| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23066| 3 tháng trước

“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Bên cạnh tình mẫu tử thiêng liêng, còn có...

ID câu hỏi: 23076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23084| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23089| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23128| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23132| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23213| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23296| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23356| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23400| 3 tháng trước

program SoNguyenTo;

var  

      A: array[1..100] of integer;   

      n, i...

ID câu hỏi: 23421| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23457| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23492| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23604| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23616| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23621| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23644| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23651| 3 tháng trước

* Ý nghĩa: Sau khi khởi nghĩa Mai Thúc Loan kết thúc, dù thất bại nhưng đó đã để lại những ý nghĩa vô cùng to lớn....

ID câu hỏi: 23656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23704| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23721| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23761| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23823| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23844| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23857| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23865| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23925| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23929| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23984| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24014| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24084| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24252| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24261| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24284| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24285| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24297| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24317| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24361| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24416| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24419| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24428| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24433| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24451| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24498| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24518| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24526| 3 tháng trước

0 mũ 0 không xác định được giá trị bạn nhé.

 

ID câu hỏi: 24532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24539| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24552| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24896| 3 tháng trước

- Trung Á : sông Xưa Đa - ri - a, A - mu Đa - ri - a.

- Tây Nam Á : sông Ti - grơ và sông Ơ - phrát.

- Bắc Á : sông...

ID câu hỏi: 26535| 2 tháng trước

Gọi một cạnh góc vuông là x (x>0)
=> cạnh còn lại là : 17 - x
=> Phương trình theo định lý Py-ta-go là :
x^2 + (17 - x)^2 = 13^2
<=> x^2 + 289 - 34x + x^2 =...

ID câu hỏi: 26738| 2 tháng trước

Tham khảo nhé 

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở...

ID câu hỏi: 27180| 2 tháng trước

1m3 = 1000 dm3

1m3= 1000000 cm3

1 dm3= 1/1000 m3

1dm3= 1000 cm3

1 dm3 = 1l

1cm3= 1000 gam

1cm3= 1/1000000 m3

1cm3= 1/1000 dm3

K nha 

ID câu hỏi: 27228| 2 tháng trước

tuy dù khác giống nhưng chung một giàn

mặc dù nhà bạn Nam rất nghèo nhưng bạn Nam rất chăm chỉ học tập

ID câu hỏi: 28065| 2 tháng trước

\(VT=tanA+tanB+tanC=\dfrac{sinA}{cosA}+\dfrac{sinB}{cosB}+\dfrac{sinC}{cosC}\\ =\dfrac{sinA.sinB+cosA.cosB}{cosA+cosB}+\dfrac{sinC}{cosC}\\...

ID câu hỏi: 28143| 2 tháng trước

Các số tròn chục đó là:

\(1050;1140;1230;1320;1410;1500;2040\)

\(2130;2220;2310;2400;3030;3120;3210\)

\(3300;402...

ID câu hỏi: 28145| 2 tháng trước

27501 = 2 x 20000 + 7 x 1000 + 5 x 100 + 1

106712 = 1 x 100000 + 6 x 1000 + 7 x 100 + 1 x 10 + 2

7110385 = 7 x 1000000 + 1 x 100000 + 1 x 10000 + 3 x 100  + 8 x 10 + 5

29154...

ID câu hỏi: 29292| 2 tháng trước

dien tich hinh thang do la

1,5 * 1,5 = 2,25 

chieu cao hinh thang la

2,25 * 2 : (1,8 + 1,2 ) = 1,5 (m)

nho **** day nhe

ID câu hỏi: 30215| 2 tháng trước

tổng của 2 số là

50 x 2 =100

số lớn là

(100+30):2=65

số bé là

100-65=35

đáp số         số lớn: 65

       ...

ID câu hỏi: 30677| 2 tháng trước

Dữ liệu là thông tin được ghi lên vật mang tin. Ví dụ: con số, hình ảnh, văn bản, âm thanh,.. Vật mang tin...

ID câu hỏi: 30794| 2 tháng trước

1. did I?
2. Isn't there?
3. have you?
4. didn't she?
5. won't she?
6. will you? (câu mệnh lệnh)
7. haven't you?
8. is he?
9. could you?
1...

ID câu hỏi: 30989| 2 tháng trước

1)I have a lot of homework to do  __________ I have to stay up late.  a. if          b. so                   ...

ID câu hỏi: 31981| 2 tháng trước

a,8m 78cm=8,78m

b,5m 45mm=5,045m

c,8dm 8cm=8,8dm

d,5m 45mm=5,045m

e,8dm 12mm=81,2cm

g,2kg 7dag=2,07kg

ID câu hỏi: 32424| 2 tháng trước

 

1. What a mess! We ..................... up here for hours.
A. will clear B. will be cleaning
2. Next Saturday at this time, we ...................... on the beach in...

ID câu hỏi: 33035| 2 tháng trước

Bài làm:

 Một đoạn văn tham khảo:

"Trong những bài thơ, bài văn hay của nền văn học nước ta, chúng ta càng thấy rõ cái tinh...

ID câu hỏi: 33110| 2 tháng trước

CTV nào đi ngang qua cho mình lên Câu hỏi hay nhá!

ID câu hỏi: 33346| 2 tháng trước

Tham khảo

Một số sản phẩm trong gia đình được làm từ vật liệu phi kim loại:

- Rổ

- Ghế

- Ổ cắm điện

- Dép

ID câu hỏi: 33776| 2 tháng trước

Bởi khi lao động tự giác và sáng tạo mới tiếng thu được nhiều thứ mới lạ mà chúng ta chưa khám phá hết . Tự giác phải đi kèm với...

ID câu hỏi: 33831| 2 tháng trước

Không copy mạng ai chơi :P

ID câu hỏi: 34377| 2 tháng trước

If I would=> bỏ have a lot of money, I could take a trip to space (bỏ would và had chuyển về QKD)
If I had a...

ID câu hỏi: 34854| 2 tháng trước

Hiệp vần ở tiếng thứ 6 của hai dòng và giữa tiếng thứ 8 của dòng bát với tiếng thứ 6 của dòng lục.

ID câu hỏi: 34940| 2 tháng trước

Ta có: \(\overline{M_X}=0,4.58=23,2\left(g/mol\right)\)

Có: mC4H10 = mX

⇒ 58nC4H10 = 0,6.23...

ID câu hỏi: 35413| 2 tháng trước

Tham khảo nha em:

Nguyễn Huệ — người anh hùng áo vải ở đất Tây Sơn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Người anh hùng áo...

ID câu hỏi: 35895| 2 tháng trước

1. I think it may rain. -> It looks as  …if it might...

ID câu hỏi: 36244| 2 tháng trước

a) Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy 

An Dương Vương là vua nước Âu Lạc, ông xây thành nhưng xây...

ID câu hỏi: 36408| 2 tháng trước

 

Em sẽ giải thích với ba mẹ rằng:Thế giới bên ngài có rất nhiều điều hay và thú vị,con cần phải tiếp xúc với mọi người để học hỏi...

ID câu hỏi: 37090| 2 tháng trước
Điệp ngữ, hay còn gọi là điệp từ, là một biện pháp tu từ độc đáo và nghệ thuật, trong đó tác giả tinh tế lặp lại từ, cụm từ hoặc toàn bộ câu với mục đích tăng cường tính biểu cảm, đặc sắc cho bài thơ...
ID câu hỏi: 37460| 2 tháng trước

bao thứ nhất hơn bao thư hai là: 52 - 37 = 15 kg

Cùng bớt đi cả hai bao thì hiệu h2 bao không đổi

bài toán hiệu - tỉ

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 -2 =3 phần

Số kg bao 1 sau...

ID câu hỏi: 38514| 2 tháng trước

một phần bằng 18

chiều rộng hình chữ nhật là :

18x1=18 { cm }

chiều dài hình chữ nhật là :

18+18=36 { cm }

diện tích hình chữ nhật là :

18x36=648...

ID câu hỏi: 39663| 2 tháng trước

Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút có:

7 giờ 45 phút - 6 giờ 30=1 giờ 15 phút

Đổi : 1 giờ 15 phút = 75 phút

Vận tốc của ca nô là:

30:75=0,4km/giờ

     ...

ID câu hỏi: 39716| 2 tháng trước
b) Hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ của học sinh và xếp vào lớp phù hợp. Năm nay là năm 2023, vậy nên muốn biết 2008 học lớp mấy, lấy 2023-2008=15 tuổi . Như vậy sinh năm 2008 sẽ được 15 tuổi, là...
ID câu hỏi: 39858| 2 tháng trước

Tác hại của sâu bệnh đối với cây trồng: Sâu bệnh có ảnh hưởng xấu đến cây trồng, làm cho năng suất, chất lượng nông sản giảm, thậm chí còn không cho thu hoạch.

– Bệnh cây là trạng...

ID câu hỏi: 39975| 2 tháng trước

Although he is rich, he isn’t happy. (Although)

Although cars cause pollution, people still want them. (Although) 

Mr Nam was successful in his life despite...

ID câu hỏi: 40432| 2 tháng trước

Tham khảo:

Ở quận Cao Bình có hai vợ chồng tuổi đã già mà chưa có con. Thấy họ tốt bụng Ngọc Hoàng bèn sai Thái tử xuống...

ID câu hỏi: 40492| 2 tháng trước

Exercise 3.

1. The performance (begin)............began.......at 7 o'clock and (last)......lasted...........for three hours.We all (enjoy).......enjoyed........ it.

2....

ID câu hỏi: 41288| 2 tháng trước

Tham khảo

Cuộc sống con người có rất nhiều tình cảm thiêng liêng đáng quý, đáng trân trọng nhưng có lẽ tình cảm đẹp...

ID câu hỏi: 41971| 1 tháng trước

128,5 m = 12850 cm

Chiều dài đc vẽ dài số cm là :

12850 : 5000 = 2,57 cm

đáp số : 2,57 cm

ID câu hỏi: 42346| 1 tháng trước

II. Complete the sentence with the correct form of the word given in brackets

27. This school has an excellent reputation

28. They never impose...

ID câu hỏi: 42381| 1 tháng trước

Nếu hiện nay mẹ hơn con 2 tuổi thì 2 năm nữa mẹ vẫn ơn con 25 tuổi.

Số tuổi của mẹ là: (39 + 25) : 2 = 32(tuổi)

Số tuổi của con là: 39 - 32 = 7(tuổi)

...
ID câu hỏi: 42826| 1 tháng trước

Số học sing nữ là :

           850 : 100 x 48 = 408 ( học sinh)

Số học sinh nam là : 

            850 - 4...

ID câu hỏi: 43325| 1 tháng trước

6. He advised us to get up early every morning.

Exercise 9.

1, It is twenty five to five.

It is thirty five past four.

2, Can she...

ID câu hỏi: 43691| 1 tháng trước

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là 99 998.

ID câu hỏi: 43920| 1 tháng trước

a, \(\dfrac{3}{x-2}\left(ĐKXĐ:x\ne2\right)\)

Để A nguyên thì \(3⋮x-2\)hay \(x-2\inƯ\left(3\right)\)

Xét...

ID câu hỏi: 44155| 1 tháng trước

a) 143 - 12 . 5 = 143 - 60 = 83

b) 27 . 8 - 6 : 3  = 216 - 2 = 214

c) 36 - 12 : 4 . 3 + 17 = 36 - 3 . 3 + 17 = 36 - 9 + 17 = 27 + 17 = 44

ID câu hỏi: 45203| 1 tháng trước

Hey Tommy,

Hope you're doing well! I just wanted to drop you a quick email to tell you about the amazing time I'm having on my holiday in this charming seaside town. 

I...

ID câu hỏi: 45322| 1 tháng trước

Khi đăng kí thành công một tài khoản thư điện tử, em cần nhớ mật khẩu để có thể đăng nhập vào lần sau. Khi đặt mật khẩu cho thư điện tử của...

ID câu hỏi: 45460| 1 tháng trước

1. I love watching TV and I love playing games.

2. Hurry up or you will miss the bus.

3. I love watching TV, but I don't want to spend much time on it.

4. I was sich...

ID câu hỏi: 45784| 1 tháng trước

Giá tiền chiếc xe đạp đó đã giảm giá là:

\(1800000\div100\times15=270000\left(đ\right)\)

Giá chiếc xe đạp bây giờ...

ID câu hỏi: 46783| 1 tháng trước

1. saw

2. chatted

3. had

4. enjoyed

5. was

6. left

7. stayed

8. felt

9. were

10. went

ID câu hỏi: 48622| 1 tháng trước

Vui lòng đi học đúng giờ!

Bạn có thể trật tự được không?

Bạn có thể giúp mình học bài này không?

ID câu hỏi: 48720| 1 tháng trước

Em thấy Lê Lai quả là 1 anh hùng trong tim em. Xả thân để bảo vệ Lê Lợi thật quá là dũng cảm, cao đẹp, thiêng liêng

ID câu hỏi: 49194| 1 tháng trước

Trả lời:

Tính tẩy màu của khí chlorine ẩm được ứng dụng:

+ Tẩy trắng sợi, vải, giấy.

+ Sản xuất chất tẩy rửa.

+ Tiệt trùng nước sinh hoạt...

ID câu hỏi: 49216| 1 tháng trước

1. The flower was _______ out of a single piece of valuable wood.

    A....

ID câu hỏi: 49795| 1 tháng trước

1. sóng ầm ầm xô vào bờ cát.

2. sóng lăn tăn trên mặt biền như giận dỗi

3. Sóng điên cuồng trào dâng

...
ID câu hỏi: 50537| 1 tháng trước

trái, là cái giá phải trả cho sự tăng trưởng “thần kì” của Nhật Bản thời kì 1951-1973.

 

C. KẾT...

ID câu hỏi: 50708| 1 tháng trước

Mình nghĩ đề sai, phải là giá tivi giảm 40% chứ?

Gọi giá 1 tivi khi chưa giảm giá là x (đồng) \(\left(x\in N,0< x< 25400000\right)\)

Gọi giá 1 máy giặt khi chưa...

ID câu hỏi: 50919| 1 tháng trước

`Answer:`

Ta có: `OA+OB=AB<=>5+3=AB<=>AB=8cm`

Ta có: `OA-OM=AM<=>5-1=AM<=>AM=4cm`

Nếu điểm `M` là trung điểm của đoạn thẳng `AB` thì:...

ID câu hỏi: 51100| 1 tháng trước

1 of

2 of

3 into

4 at

5 with

6 in

7 up

8 on

9 off

10 up

ID câu hỏi: 51622| 1 tháng trước

-Những nhân vật được nhân hóa là:

hạt mưa: tinh nghịch

sấm:ông

chớp:chuồn

ao: khóc

mây:gánh nc

ID câu hỏi: 52159| 1 tháng trước

24 A

25 D

26 C

27 D

28C

29 D

30 A

31 A

32 C

33 A

34 A

ID câu hỏi: 52921| 1 tháng trước

What do you do if you don't have money?

ID câu hỏi: 54204| 1 tháng trước

Tham khảo:

Nguồn: Cô Nguyễn Thu Hương

- Nẻo đường lặng lẽ: là chỉ sự tần tảo, chắt chiu, hi sinh của mẹ. Mẹ làm vườn, chăm bón, vun trồng rồi...

ID câu hỏi: 54586| 1 tháng trước

1 to France were cancelled due to thick fog.

2 Nga had been to England since the month before.

3 you bring a map when travelling, you may avoid getting lost

4  Because the...

ID câu hỏi: 55018| 1 tháng trước

Tham khảo:

Nội dung: Vạch trân bộ mặt tàn ác, bất nhân của xã hội phong kiến đương thời khi đề ra những thứ thuế...

ID câu hỏi: 56421| 4 tuần trước

Có \(C_6^3\) cách chọn 3 phần tử nhỏ hơn 6.

Có \(C_7^3\) cách chọn 3 phần tử còn lại.

ID câu hỏi: 56589| 4 tuần trước

Do \(C\in d:x-2y+8=0\) nên \(C\left(2m-8;m\right)\) 

Ta có \(AB=\sqrt{\left(5-2\right)^2+\left(1-2\right)^2}=\sqrt{1...

ID câu hỏi: 57267| 3 tuần trước
Vì:- Sau 12 ngày và đêm, cuộc tập kích bằng máy bay của Mĩ trong đó có 34 máy bay B52 bị quân ta bắn rơi, có những chiếc rơi...
ID câu hỏi: 57454| 3 tuần trước

B. Cạnh tranh khác loài

ID câu hỏi: 57781| 3 tuần trước

Điện trở suất của dây nicrom cho biết điện trở của 1 đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng nicrom có chiều dài 1m và có tiết diện là...

ID câu hỏi: 58109| 1 tuần trước

Chiều rộng HCN là:

4 x 3/4 = 3 (m)

S tấm kính HCN là:

4 x 3 = 12(m2)

Đ/S:...

ID câu hỏi: 58231| 1 tuần trước

Cuối năm 2022 dân xã số A có số người là

         15000+15000.1,5%=15225(người)

tick nha

ID câu hỏi: 58252| 1 tuần trước

Đổi 5 phút = 300 giây

Từ nhà Lan đến trường mất số giây là:

3 x 300 = 900 (giây)

Đáp số: 900 giây

ID câu hỏi: 59902| 2 ngày trước

a có thể là : 1, 4, 7

1 + 4 +7 =12

             đáp số : 12

ID câu hỏi: 60134| 1 ngày trước

Lực ma sát có lợi là giúp ta ko bị ngã

Lực ma sát có hại là giúp chúng ta bị ngã đúng hay ko mình...

ID câu hỏi: 60149| 1 ngày trước

Diện tích cần quét vôi là:

$(8+4)\times2\times3+8\times4-8,5=95,5(m^2)$

ID câu hỏi: 60229| 1 ngày trước

8dm=0,8m

Diện tích xung quanh của thùng là:

\(\left(1,5+0,6\right)\times2\times0,8=3,36\left(m^2\right)\)

Diện tích đáy của thùng...

ID câu hỏi: 5806| 3 tháng trước
 Một tứ diện được gọi là tứ diện trực tâm khi và chỉ khi tứ diện đó có các cặp cạnh đối vuông góc với nhau. (Tứ diện X.YZT...
ID câu hỏi: 10895| 3 tháng trước
Câu 1. Qua chuyến tham quan, học tập, trải nghiệm thực tế (Tự tìm hiểu), em có thêm hiểu biết gì về khu di tích lịch sử quốc gia, nơi tưởng niệm sự hi sinh anh...
ID câu hỏi: 11010| 3 tháng trước
qua câu chuyện văn hay chữ tốt em học đượ điều gì từ cao bá quát  
ID câu hỏi: 11070| 3 tháng trước
1. Those buses / not going / airport / neither / taxis. 2. You / not / want / sell / house last year ? 3. He / stop / smoke / save / money . 4. My brother / not drive / carefully / I. 5. My...
ID câu hỏi: 11214| 3 tháng trước
bình và an là hai bạn chơi rất thân với nhau có ần bình sang rủ an đi chơi nhưng bình lại nói với bố mẹ an cháu rủ an đi học.a em...
ID câu hỏi: 11312| 3 tháng trước
Cách tính tổng từ 1 đến 199
ID câu hỏi: 11327| 3 tháng trước
Rewrite sentences as directed. 1. Why don’t you take that English...
ID câu hỏi: 11349| 3 tháng trước
  cho C=5+5^2+5^3+5^4 ... 5^20. Chứng minh rằng C chia hết cho 5 , 6 , 13
ID câu hỏi: 11393| 3 tháng trước
Tính tổng: A=1/1.3 +1/3.5 +1/5.7 +...+ 1/95.97 +1/97.99 please help me
ID câu hỏi: 11488| 3 tháng trước
  B= ( 1 - 2/5 ) ( 1 - 2/7 ) ( 1 - 2/9 ) .... ( 1 - 2/99 ) m.n giúp mk nha!!!! cần gấp  
ID câu hỏi: 11503| 3 tháng trước
tìm x 60:x=8<dư 4><x khac 0>
ID câu hỏi: 11646| 3 tháng trước
: Trong đoạn trích “ Chị em Thúy Kiều” có những câu thơ dùng từ “ Xuân”: - Làn thu thủy, nét xuân sơn. -...
ID câu hỏi: 11741| 3 tháng trước
Có bao nhiêu giá trị x > 0 thỏa mãn ( x - 1)x+2 = ( x - 1)x+4
ID câu hỏi: 11887| 3 tháng trước
nghĩa của câu tục ngữ bốn biển một nhà là gì ?
ID câu hỏi: 11902| 3 tháng trước
Nêu công lao của Hai Bà Trưng đối với nước ta?Để biết ơn công lao của Hai Bà dân ta đời sau làm gì ?
ID câu hỏi: 12262| 3 tháng trước
write a paragraph about festival in VN
ID câu hỏi: 12568| 3 tháng trước
Found ( thành lập )   V2 , v3 là gì? Lie ( nói dối )   V2 , V3 là gì?
ID câu hỏi: 12570| 3 tháng trước
Tìm các từ láy âm đầu: a.Có vần anh ở tiếng trước.VD: lạnh lẽo b.Có vần ang ở tiếng trước.VD: phảng phất
ID câu hỏi: 12611| 3 tháng trước
căn bậc 2 của 64 có thể viết dưới dạng như sau: \(\sqrt{64}=6+\sqrt{4}\)  hỏi có tồn tại hay không các chữ số có thể viết căn bậc 2 của chúng dưới dạng như trên và là 1 số nguyên?
ID câu hỏi: 12692| 3 tháng trước
Thế nào là giai cấp?Thế nào là tầng lớp?
ID câu hỏi: 12809| 3 tháng trước
Cân bằng các PTHH sau theo phương pháp cân bằng oxi hóa - khử : a/ FeCu2S2 + O2 \(\rightarrow\) Fe2O3 + CuO + SO2 b/ Cu2SFeS2 + HNO3 \(\rightarrow\) Fe(NO3)3 +...
ID câu hỏi: 12813| 3 tháng trước
I. Read the passage and fill in the blanks with the suitable words. The English language is the most widely spoken language in the world. It is used as either first or second language...
ID câu hỏi: 12822| 3 tháng trước
Tính nhanh: 1+2-3+4-5+6-7+8-9+10
ID câu hỏi: 12842| 3 tháng trước
câu đố:  1.kiến gì không bao giờ ngủ? 2.bánh gì không biết đứng? 3.lông gì không đá được? 4.ai hay lấy cái gì của mình?           có 3 bạn hoi  
ID câu hỏi: 13031| 3 tháng trước
Lép tônxtôi cho rằng: sáng tạo nghệ thuật là một quá trình kép: nhà văn vừa sáng tạo thế giới vừa kiến tạo gương mặt mình Qua đoạn trích " Tức Nước vỡ bờ " ( Trích Tắt Đèn - Ngô Tất Tố ) hãy làm...
ID câu hỏi: 13362| 3 tháng trước
write a paragraph about 40-50 words about your hobbies
ID câu hỏi: 13394| 3 tháng trước
1 Jun bằng bao nhiêu Kwh vậy mấy bạn ?
ID câu hỏi: 13413| 3 tháng trước
Rewrite following sentences so that the meaning stay the same.( câu gián tiếp ạ) a, “ Please, please come to help me with the assignment. b, “ Would you mind moving your...
ID câu hỏi: 13454| 3 tháng trước
Mọi người làm và giải thích ra hộ em nhé em xin cảm ơn ạ 1.House prices have risen dramatically this year. =>There has...
ID câu hỏi: 13931| 3 tháng trước
What do you do on Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday and Friday and Saturday and Sunday Bạn làm gì trong những ngày đó
ID câu hỏi: 14181| 3 tháng trước
So sánh 2 lũy thừa bằng cách sử dụng tính chất bắc cầu : a, \(92^{18}\)  và \(91^{17}\) b, \(5^{300}\)  và \(3^{453}\) c, \(2^{225}\)  và \(3^{180}\)
ID câu hỏi: 14185| 3 tháng trước
Mol là lượng chất có chứa...nguyên tử hoặc phân tử chất đó .Đáp án đúng trong dấu là A 6,022.10-²³ B 6,022.10²³ C 6...
ID câu hỏi: 14225| 3 tháng trước
tại sao ta nhìn thấy lá cây màu xanh?
ID câu hỏi: 14588| 3 tháng trước
Tham gia hội khoẻ Phù Đổng huyện có tất cả 222 cầu thủ thi đấu hai môn: Bóng đá và bóng chuyền. Mỗi đội bóng đá có 11 người. Mỗi đội bóng chuyền có 6 người. Biết rằng có cả thảy 27 đội bóng, hãy tính...
ID câu hỏi: 14830| 3 tháng trước
cuối năm 2012 dân số nước ta là 90 000 000n người. Giả sủ với mức tăng dân số là 1% một năm thì cuối năm 2015 dân số nước ta sẽ là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 14989| 3 tháng trước
Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A (2; -2) và B (-1; 3)
ID câu hỏi: 15215| 3 tháng trước
Cảm nhận của em về đoạn thơ sau Anh em nào phải người xa, Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. Yêu nhau như thể tay chân, Anh em hoà...
ID câu hỏi: 15295| 3 tháng trước
1, Nêu tên và chép lại 1 đoạn lời bài hát hoặc thơ nói về sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 2, Tóm tắt một câu chuyện kể về Bác Hồ trong thời gian tím đường cứu nước. 3, Em thích nhất câu nói...
ID câu hỏi: 15351| 3 tháng trước
Tháp sinh thái nào luôn có dạng chuẩn? A. Tháp số lượng B. Tháp sinh khối C. Tháp năng lượng D. Cả A, B và C
ID câu hỏi: 15374| 3 tháng trước
Cho biết vì sao:   a) Thánh Gióng dc coi là truyện truyền thuyết                                    ...
ID câu hỏi: 15431| 3 tháng trước
Write about 100 words about the advantages of living in the city (write in essay structure)
ID câu hỏi: 15441| 3 tháng trước
nêu nội dung bài hoa tóc tiên ai dúng mk tick nk
ID câu hỏi: 15740| 3 tháng trước
Hãy thảo luận xem phần mềm nguồn mở có thay thế hoàn toàn được phần mềm thương mại hay không? Tại sao?
ID câu hỏi: 15808| 3 tháng trước
Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (nghĩa là hai nghiệm được biểu diễn bởi hai điểm phân biệt) thì ta có thể nói gì về số nghiệm của hệ phương trình đó? Vì...
ID câu hỏi: 15827| 3 tháng trước
Trái nghĩa với từ bận là từ gì ? Trái ngĩa với từ khó khăn là từ gì ?
ID câu hỏi: 15829| 3 tháng trước
So sánh : 345^2 và 342. 348 . Mình cần gấp
ID câu hỏi: 15984| 3 tháng trước
10. A woman had a narrow escape when the car came round the corner . A. was hurt B. was nearly hurt C. ran away D. bumped into the car 11.There was nothing they could do but leave the car at the...
ID câu hỏi: 16036| 3 tháng trước
Hãy đặt bài thơ 5 chữ vần liền hoặc vần cắt chủ đề tự chon HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID câu hỏi: 16266| 3 tháng trước
Câu 8:  Nêu chức năng chính đã học được tìm hiểu của phần mềm trình chiếu Câu 9:  Hãy cho biết một số thành phần trong màn...
ID câu hỏi: 16307| 3 tháng trước
Các công thức và kí hiệu trong vật lí 8 ạk
ID câu hỏi: 16478| 3 tháng trước
Đường tròn (C): x 2  + y 2  + 6x - 8y - 11 = 0 có tâm I và bán kính bằng bao nhiêu? A. I(3;-4), R = 36 B. I(-3;4), R = 36 C. I(3;-4), R = 6 D. I(-3;4), R = 6
ID câu hỏi: 16490| 3 tháng trước
Truyện ngắn Rừng xà nu in trong tập: A.    Rẻo cao B.    Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc C.    Đất nước đứng lên D.    Đất Quảng...
ID câu hỏi: 16500| 3 tháng trước
Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua A(1; 1; 1) vuông góc với đường thẳng d: \(\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{2}\)  sao cho khoảng cách từ B(2; 0; 1)...
ID câu hỏi: 16507| 3 tháng trước
Cấu hình electron của ion Cr3+  là phương án nào? A.[Ar] 3d5 B.[Ar] 3d4 C.[Ar] 3d3 D.[Ar] 3d2
ID câu hỏi: 16792| 3 tháng trước
Cửa khẩu nào sau đây nằm trên đường biên giới Việt - Lào? A . Móng Cái B. Lao Bảo. C. Hữu Nghị. D. Đồng Đăng.
ID câu hỏi: 16870| 3 tháng trước
Nghe các bài hát sau và trả lời câu hỏi sau 1.Shape of you 2.Way back home 3.Pretty boy 4.Stay with me 5.The river ? Bài hát nào hay hơn
ID câu hỏi: 16903| 3 tháng trước
Hãy lập dàn ý với đề bài sau: Em đã nghe được những lời tâm sự sâu kín của cây bàng trường em. Hãy kể lại câu chuyện đó.
ID câu hỏi: 16967| 3 tháng trước
Đọan thẳng là gì? Đường thẳng là gì?  
ID câu hỏi: 16979| 3 tháng trước
cho elip (e) có pt chính tắc: x^2/9 + y^2/4=1 a) tìm tọa độ đỉnh, tiêu điểm f1, f2, và tâm sai của (e) b) tìm tọa độ điểm m thuộc (e) thõa mãn mf1 -mf2=2 (f1 là tiêu điểm bên trái của elip)
ID câu hỏi: 17275| 3 tháng trước
BẠN HÃY VIẾT LẠI ĐOẠN ĐẦU BÀI HÁT SHAPE OF YOU . TỪ ĐẦU ĐẾN CÁI CHỖ MY ROOM Ý.( KO NHỚ RÕ)
ID câu hỏi: 17281| 3 tháng trước
Cho mg hỗn hợp gồm Fe , Zn , Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng thu được 13,44 lít khí ở (đkc) và 9,6 g chất rắn . Mặt khác lấy mg hỗn hợp nói...
ID câu hỏi: 17331| 3 tháng trước
Cho m gam axit glutamic tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X chứa 16,88g chất tan. X tác dụng với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là : A. 300 B. 280 C. 320 D. 240
ID câu hỏi: 17417| 3 tháng trước
Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở trong r = 1Ω nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Công...
ID câu hỏi: 17752| 3 tháng trước
trên quãng đường từ Bình Dương đến Vũng Tàu , một xe máy đi với vận tốc 40km/giờ trong 3 giờ . Hỏi cũng quãng đường đó , một ô tô đi với vận tốc 60km/giờ mất bao lâu .
ID câu hỏi: 17866| 3 tháng trước
Ở các tỉnh phía nam còn sử dụng đơn vị đo diện tích ruộng đất là công . Một công đất có diện tích bằng 1000 mét vuông . Em hấy tính xem 10 000 mét vuông bằng bao nhiêu công đất . 
ID câu hỏi: 18035| 3 tháng trước
sưu tầm 5 câu ca dao,tục ngữ về lao động-sản xuất,thiên nhiên,quê hương , người thân (con người) Em thik câu nào nhất,vì sao
ID câu hỏi: 18219| 3 tháng trước
các từ trong nhóm ;ước mơ ,ước muốn ,mong ước ,khát vọng có quan hệ với nhau như thế nào ? a.từ đồng âm                 b.từ trái nghĩa   ...
ID câu hỏi: 18256| 3 tháng trước
Theo em, trong bài thơ  “Bếp lửa” ngoài tình cảm bà cháu còn tình cảm nào khác?
ID câu hỏi: 18284| 3 tháng trước
Có 32 đội bóng thi đấu loại trực tiếp để tìm ra đội vô địch(loại trực tiếp là sau mỗi trận,đội thua sẽ bị loai ).Hoircos tất cả bao nhiêu trận đấu?
ID câu hỏi: 18306| 3 tháng trước
Dựa vào giá trị năng lượng liên kết ở bảng 12.2, hãy chọ phương án đúng khi so sánh độ bền liên kết giữa Cl2, Br2 và I2. A....
ID câu hỏi: 18396| 3 tháng trước
Bài 51 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1)  Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa $\dfrac{3}{\sqrt{3}+1}$ ; $\dfrac{2}{\sqrt{3}-1}$; $\dfrac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$ ; ...
ID câu hỏi: 18548| 3 tháng trước
Dịch tiếng việt sang tiếng anh : - Anh ấy là một người chăm chỉ và tốt bụng :  - Cô ấy muốn trở thành một y tá 
ID câu hỏi: 18604| 3 tháng trước
Viết văn nghị luận về vấn bạo lực học đường trong xã họi hiện nay.
ID câu hỏi: 18697| 3 tháng trước
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường tròn (C): (x - 2)2 + (y - 1)2 = 16. Hãy tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo...
ID câu hỏi: 18814| 3 tháng trước
có bạn nào thi hsg địa lý 10 k cho mik hỏi xíu
ID câu hỏi: 18859| 3 tháng trước
Bố cục của bài thơ "Bạn đến chơi nhà" có gì đặc biệt?Nêu tác dụng?
ID câu hỏi: 18920| 3 tháng trước
Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm M(1;2;5) . Mặt phẳng (P)  đi qua điểm M  và cắt trục tọa độ Ox, Oy , Oz  tại A , B , C  sao cho M  là trực tâm tam giác ABC...
ID câu hỏi: 19128| 3 tháng trước
toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 55 bài 5
ID câu hỏi: 19253| 3 tháng trước
Đố:  Nhất hậu duệ. Nhì quan hệ. Ba tiền tệ.  Bốn trí tuệ.  Còn lại là gì?
ID câu hỏi: 19309| 3 tháng trước
Poli (metyl metacrylat) là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng để sản xuất thủy tinh hữu cơ (plexiglas). Polime này được điều chế bằng phản ứng trùng hợp este...
ID câu hỏi: 19380| 3 tháng trước
viết bài văn nghị luận:chứng minh câu tục ngữ: gần mực thì đen gần đèn thì rạng: ngắn gọn
ID câu hỏi: 19563| 3 tháng trước
Đọc bài thơ "Quả sấu non trên cao" của tác giả Xuân Diệu và trả lời những câu hỏi sau: Câu 1: trong bài thơ tác giả muốn nhắn nhủ...
ID câu hỏi: 19584| 3 tháng trước
Cho biết số oxi hoá của nitrogen trong mỗi phân tử và ion sau: NH3, N2, N2O, NO, NO2, HNO2, HNO3.
ID câu hỏi: 19913| 3 tháng trước
Nếu một ngày nào đó em muốn khóc.. Hãy gọi cho anh ! Anh không hứa sẽ làm em cười nhưng anh có thể khóc cùng em. Nếu một ngày nào đó, em cảm thấy vô cùng đơn độc.. Hãy gọi cho anh! Anh sẽ đến bên...
ID câu hỏi: 19934| 3 tháng trước
Mn ới giúp mik vẽ cảnh mặt trời mọc đi
ID câu hỏi: 19959| 3 tháng trước
Giả sử ta có hàm max(A, B: integer) : integer; để tìm số lớn hơn trong hai số A và  B. Cần sử dụng hàm max trên như thế nào để tìm được số lớn nhất trong ba số A, B, C? A. max(A; B; C); B....
ID câu hỏi: 19965| 3 tháng trước
88-3.(7+x)=64 giai giup minh voi rõ lời giải nha
ID câu hỏi: 20018| 3 tháng trước
Câu1: Ứng dụng cơ sở dữ liệu của thư viện Hà Nội sẽ quản lí thông tin người đọc, thông tin người mượn, thông tin về các nhân viên trong thư...
ID câu hỏi: 20023| 3 tháng trước
how are you today . i am nice 
ID câu hỏi: 20235| 3 tháng trước
GP và SP là gì j ạ, và làm sao để trl rồi đứng bảng xếp hạng ạ,
ID câu hỏi: 20258| 3 tháng trước
Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Ngăm Trăng
ID câu hỏi: 20437| 3 tháng trước
2. Nếu tóm tắt những điểm cần lưu ý khi đọc hiểu một văn bản theo các thể loại dưới đây(có thể tóm tắt dưới hình thức lập bảng):  a. Thần...
ID câu hỏi: 20528| 3 tháng trước
Trong các đại từ xưng hô, tại sao mị có nghĩa là tôi, tớ?
ID câu hỏi: 20617| 3 tháng trước
Cho hàm số: y=2x^2 (P). Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm (0;-2) và tiếp xúc với (P)
ID câu hỏi: 20806| 3 tháng trước
* Vì sao Vùng Đồng Bằng Sông Hồng trồng được các cây loại ưa lạnh ? mong m.n giúp em trả lời câu hỏi này em đang cần gấp ! thanks!
ID câu hỏi: 20920| 3 tháng trước
Tìm các từ nói giảm nói tranh và nêu tác dụng trong bài lão hạc và thông tin về ngày trái đất năm 2000
ID câu hỏi: 20941| 3 tháng trước
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT NÂNG CAO LỚP 5 - TUẦN 1 Bài 1: a) Tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ sau: cho:........................................................................................... chết:...
ID câu hỏi: 21005| 3 tháng trước
viết một đoạn văn về nơi sống lý tưởng bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 21067| 3 tháng trước
Viết chương trình Pascal nhập vào 2 số a, b in ra màn hình số lớn hơn. Dùng câu lệnh if... then... else…
ID câu hỏi: 21114| 3 tháng trước
Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4 là:
ID câu hỏi: 21164| 3 tháng trước
viết thư chi ân cha mẹ của học sinh lớp 5 ko chép mạng 
ID câu hỏi: 21181| 3 tháng trước
Đoạn trích Cảnh ngày xuân thuộc phần mấy của tập Truyện Kiều? Xác định bố cục 3 phần của đoạn trích Cảnh ngày xuân?
ID câu hỏi: 21191| 3 tháng trước
thuốc lào tiếng anh là gì?
ID câu hỏi: 21221| 3 tháng trước
Tìm những thành ngữ , tục ngữ nói về cách nói năng của con người
ID câu hỏi: 21241| 3 tháng trước
Thái độ là yếu tố quyết định tất cả. Mỗi người đều có quyền nắm giữ và kiểm soát một thái độ sống cho riêng bản thân. Nó là yếu tố còn quan...
ID câu hỏi: 21537| 3 tháng trước
Tìm tiếng chứa vần ât hoặc âc để hoàn chỉnh câu sau  ......mía  Gió........  ................đến đâu,dầu đến đó 
ID câu hỏi: 21590| 3 tháng trước
Chia động từ trong ngoặc 171 But for his quickness , I (be)………………… killed. 172 I shouldn't have believed it if I (not see) …… it...
ID câu hỏi: 21625| 3 tháng trước
Ai giúp tui viết 1 bài văn lớp 5 tả ca sĩ Jack đang biểu diễn thật hay nhé. Tui đang cần gấp!!!
ID câu hỏi: 21656| 3 tháng trước
Viết phương trình đường thẳng y = ax+b biết nó đi qua hai điểm A(2:5), B(3:9). Tính diện tích tam giác được tạo bởi đường thẳng và hai trục tọa độ
ID câu hỏi: 21670| 3 tháng trước
cho tam giac ABC vuong tai A . đường cao AH , cạnh huyền BC cố định không đổi. tìm điều kiện để diện tích tam giác ABC có giá trị lớn nhất.
ID câu hỏi: 21747| 3 tháng trước
Câu 2: Chọn khẳng định đúng. A. Hai vectơ cùng phương thì bằng nhau. B. Hai vectơ ngược hướng thì có độ dài không bằng nhau. C. Hai vectơ...
ID câu hỏi: 21922| 3 tháng trước
sắp xếp từ tiếng anh bị xáo trộn live/in/countryside/the/I 
ID câu hỏi: 21948| 3 tháng trước
Câu “cung chúc tân xuân” có nghĩa là gì?
ID câu hỏi: 22135| 3 tháng trước
I hate you nghĩa là gì ???
ID câu hỏi: 22215| 3 tháng trước
viết 1 đoạn văn khoảng 100-150 từ viết về 1 lễ hội ầm thực bằng tiếng anh  
ID câu hỏi: 22235| 3 tháng trước
1)   Lựa chọn được loại phân bón thích hợp để bón lót hoặc bón thúc?Cách bảo quản các loại phân bón?
ID câu hỏi: 22448| 3 tháng trước
tìm 1 từ đồng nghĩa với chuẩn bị chu đáo
ID câu hỏi: 22527| 3 tháng trước
 1.Hãy kể tên những món ăn áp dụng phương pháp trộn hỗn hợp. Câu 2. Em hãy kể một số món ăn được chế biến bằng phương pháp...
ID câu hỏi: 22562| 3 tháng trước
Viết bài văn nghị luận xã hội về hiện tượng lãng phí thời gian của giới trẻ hiện nay. Mb: nêu thực trạng, giới thiệu vấn đề TB: + khái niệm, biểu hiện + Tác hại + Nguyên nhân +Giải pháp Kb: khẳng...
ID câu hỏi: 22860| 3 tháng trước
nêu ý nghĩa của các chi tiết kì ảo (hoang đường) và các đồ vật thần kì trong các văn bản truyền thuyết và truyện cổ tích đã học lớp 6 tập 1
ID câu hỏi: 23114| 3 tháng trước
Viết đoạn văn tả cánh đồng lúa chín lớp 5
ID câu hỏi: 23174| 3 tháng trước
giới thiệu truyện có công mài sắt có ngày nên kim
ID câu hỏi: 23298| 3 tháng trước
Phân tích đoạn thơ sau: Vũ trụ nội mạc phi phận sự, Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng. Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông, Gồm thao...
ID câu hỏi: 23390| 3 tháng trước
Trong mạch thứ nhất của 1 phân tử ADN có: A chiếm 40%, G chiếm 20%, T chiếm 30%, và số X = 156. 103 nu.   a. Tìm tỉ lệ phần và số lượng từng loại nu trong mỗi...
ID câu hỏi: 23543| 3 tháng trước
Chứng minh ba đường trung tuyến thì đồng quy.
ID câu hỏi: 23725| 3 tháng trước
Một cấp số cộng gồm 8 số hạng với số hạng đầu bằng - 15 và số hạng cuối là 69. Tìm công sai của cấp số cộng. A. -12 B. 10 C. 12 D. 10,5
ID câu hỏi: 23731| 3 tháng trước
Bao miêlin là cấu trúc nằm trên bộ phận nào của nơron ? A. Thân nơron B. Sợi trục C. Sợi nhánh D. Cúc xináp
ID câu hỏi: 23904| 3 tháng trước
Em hãy trình bày ít nhất hai cách để chèn hình ảnh vào trang chiếu.  (Cứu e mng ơi
ID câu hỏi: 24072| 3 tháng trước
1.1) Khi khảo sát tính trạng hình dạng quả do 1 gen quy định. Người ta đem lai giữa cây quả tròn với cây  quả bầu, thu được F1 đồng loạt quả tròn.    a) Từ kết quả trên, ta có thể...
ID câu hỏi: 24434| 3 tháng trước
Hãy nêu những biểu hiện của tình hình “chiến tranh lạnh” và hậu quả của nó.
ID câu hỏi: 24579| 3 tháng trước
Nêu định nghĩa và các phương pháp tính nguyên hàm.
ID câu hỏi: 24593| 3 tháng trước
1. Cho 10ml đe AgNO3 1M trong NH3 vào ống nghiệm đựng dd glucozo dư, sau khi phản ứng ngta thu đc 1 lg Ag cân nặng 0,864g. Tính hiệu suất phản ứng 2. Viết PTHH của H2N-CH2-COOH...
ID câu hỏi: 24612| 3 tháng trước
[9x8-12-5x12]x[1+2+3+4+5]   tính nhanh        
ID câu hỏi: 24643| 3 tháng trước
Bài 3: Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống: đẹp đẽ, đẹp, đẹp lòng, đẹp trời. a. Đó là một bàn thắng……………. b. Nhà cửa khang trang,…………….. c. Hôm nay là một ngày…………….. d....
ID câu hỏi: 24881| 3 tháng trước
Câu 6. Đọc bài văn sau, gạch dưới những từ ngữ miêu tả hoạt động của em bé đang tuổi tập nói tập đi: Tu Ti nhà em vừa tròn một tuổi tuần trước....
ID câu hỏi: 25024| 3 tháng trước
Viết một đoạn văn nói về ước mơ của em trong mùa hè
ID câu hỏi: 25132| 3 tháng trước
Dựa vào bảng 31.1 trang 110 sgk (địa lí 8) hãy rút ra nhận xét sự khác nhau về 3 khí hâụ của 3 địa điểm và nêu nguyên nhân
ID câu hỏi: 25249| 3 tháng trước
Trường Sa là quần đảo thân yêu của Tổ quốc, đảo Trường Sa cách đất liền nước ta 250 hải lý. Vậy từ đất liền ra tới đảo Trường Sa dài  bao nhiêu ki...
ID câu hỏi: 25250| 3 tháng trước
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x4 + 2x2 – 1 tại điểm có tung độ tiếp điểm bằng 2 là: A. y = 8x – 6, y = -8x – 6. B. y = 8x = 6, y = -8x + 6. C.  y = 8x – 8, y = -8x +...
ID câu hỏi: 25314| 3 tháng trước
Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan ban tổ chức thấy rằng nếu mỗi xe ô tô 36 học sinh 45 học sinh hoặc 54 học sinh thì Đều đủ chỗ không thừa một ai biết số học...
ID câu hỏi: 25343| 3 tháng trước
Cha ông ta thường dạy: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Bằng vốn kiến thức và sự hiểu biết của mình, em...
ID câu hỏi: 25357| 3 tháng trước
5. Now present your audio guide to your class. (Bây giờ trình bày bài hướng dẫn của em trước lớp.)    
ID câu hỏi: 25625| 3 tháng trước
Các câu tục ngữ vị ngữ nói về sự chậm chạp
ID câu hỏi: 25688| 3 tháng trước
So sánh chất béo và este về: thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất?
ID câu hỏi: 25759| 3 tháng trước
Đặt câu hỏi với mỗi từ sau : ai , cái gì , làm gì , thế nào , vì sao , bao giờ , ở đâu .                              ...
ID câu hỏi: 25780| 3 tháng trước
Giá trị nghệ thuật đặc sắc của bài thơ Thương vợ là: A. Ngôn ngữ giản dị, tự nhiên, giàu sức biểu cảm B. Vận dụng sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn học dân gian. C. Hình tượng thơ hàm súc, gợi...
ID câu hỏi: 25879| 3 tháng trước
Cảm nhận về vẻ đẹp của cốm qua văn bản một thứ quà của lúa non: cốm  
ID câu hỏi: 25905| 3 tháng trước
ss các trường hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp = nhau của tam giác (nêu lên điểm giống và khác)
ID câu hỏi: 26250| 2 tháng trước
LÀM ĐỀ SỐ 3 – MÔN NGỮ VĂN 8 I. ĐỌC - HIỂU: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: Chuyện kể, một danh tướng có lần đi ngang qua...
ID câu hỏi: 26403| 2 tháng trước
Hóa thân thành nhân vật An Dương Vương kể lại câu chuyện thành một bài văn *Lưu ý: không được sao chép trên mạng
ID câu hỏi: 26847| 2 tháng trước
Thuyết minh về cái bếp ga khoảng 25 dòng
ID câu hỏi: 27060| 2 tháng trước
Đề : Bộ ba số tự nhiên được gọi là bộ số Pitago nếu bình thương của số lớn nhất = tổng bình phương của 2 số còn lại . CMR : tích của 3 số trong bộ số Pitago bất kì luôn là bội của 12  P/S : Em...
ID câu hỏi: 27104| 2 tháng trước
Trong bài thơ Trên đường thiên lí , nhà thơ Tố Hữu viết: Ta đứng vậy , ngẩn ngơ mà ngắm mãi Quê hương ta .Nghe phấp phới trong lòng Đôi cánh cò trắng vẫy mênh mông Ôi!Tổ...
ID câu hỏi: 27168| 2 tháng trước
So sánh: A= 333^444 và B= 444^333
ID câu hỏi: 27329| 2 tháng trước
Điền từ thích hợp vào chỗ trống 2. I go to ________ class on Tuesdays and Thursdays. 3. I visit my _________ on Sundays
ID câu hỏi: 27390| 2 tháng trước
trong các từ dưới đây, từ nào là từ láy: nhỏ nhắn,nhỏ nhoi,nhỏ nhẹ,nhỏ nhen,mỏng manh,mênh mông,mênh mang,mệt mỏi,máu mủ,tươi tắn,tươi cười,tươi tốt,ngây ngất,nghẹn ngào,ngẫm nghĩ,ngon ngọt.
ID câu hỏi: 27398| 2 tháng trước
Tìm từ đồng nghĩa với những từ sau: Chăm nom: Làng: Nhỏ
ID câu hỏi: 27482| 2 tháng trước
1/I don't have much money now, but I want to buy a house in Phu Cuong. If................................................................................................. 2/ Light pollution...
ID câu hỏi: 27491| 2 tháng trước
Vll. Read the passage carefully then choose the correct answers. Easter is on different Sunday each year. But it is always in March or April. Easter is not a national holiday. It is a religious...
ID câu hỏi: 27627| 2 tháng trước
Read the following passage and mark the letter A, B, c, or D to indicate the correct answer to each of the questions. Gong culture in the Central Highlands of Viet Nam has been recognised by UNESCO...
ID câu hỏi: 27756| 2 tháng trước
1. the last time we saw her was on Christmas day. - we haven't ................................ 2. i haven't caten this kind of food before. - this is...
ID câu hỏi: 27793| 2 tháng trước
tính: a)   [33,7-31,5]+[57,6-55,4] b)   [85,5+4,5]-[12,02+7,98] c)   [15,25+3,75]x4+[20,71+5,29]x5 d)   [34,72+32,28]:5-[57,25-35,25]:2  
ID câu hỏi: 27907| 2 tháng trước
I will graduate in June . I ( see )                           you in July . By the time , I ( see )    ...
ID câu hỏi: 28037| 2 tháng trước
1. We have a two-month summer vacation. Our summer vacation lasts .. 2. Will you look after the house while we are away? Will you please take ..? 3. I am busy on Monday evening I am not. 4. Hoa...
ID câu hỏi: 28155| 2 tháng trước
Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20% ( so với số sách của năm trước ) . Hỏi sau 2 năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu...
ID câu hỏi: 28226| 2 tháng trước
Căn bậc hai dương của 200 là phần trăm lớn hơn căn bậc hai dương của 121? Thể hiện câu trả lời của bạn cho số nguyên gần nhất.
ID câu hỏi: 28273| 2 tháng trước
Do you like to play football? Why?
ID câu hỏi: 28318| 2 tháng trước
200 phút = ......giờ .......phút  
ID câu hỏi: 28451| 2 tháng trước
A. Fill in the gap with: WHO, WHOM, WHICH, or WHOSE. 1. Mark Twain is an author ____________ books I like best. 2. Where is the house in ____________they are living? 3. Her father ____________she...
ID câu hỏi: 28502| 2 tháng trước
Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences _________ his physical handicap, he has become a successful businessman. A.  Because of  B.  Because C. ...
ID câu hỏi: 28568| 2 tháng trước
I want ………… apple from that basket. Miss Lin speaks ………… Chinese. I borrowed ………… pen from your pile of pencils...
ID câu hỏi: 28817| 2 tháng trước
Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm ( là cái gì)
ID câu hỏi: 28845| 2 tháng trước
Phân tích đa thức thành nhân tử: 81x^4+4
ID câu hỏi: 28897| 2 tháng trước
He is trying to give up smoking ->He is making
ID câu hỏi: 29053| 2 tháng trước
đăt câu có căp quan hê biểu thi quan hê tương phản a)măc dù ,nhưng
ID câu hỏi: 29120| 2 tháng trước
a) Viết các hỗn số thành số thập phân  3 1/4=.............=............      6 1/8=...........=............ b) Viết các số thập phân thành phân số thập phân 0...
ID câu hỏi: 29132| 2 tháng trước
Trái nghĩa với từ quyết chí? Đặt câu với từ vừa đặt?                    Nhanh nha mn!!!! (thank you)
ID câu hỏi: 29181| 2 tháng trước
Cho M(2 ; 0) : N( 2 ; 2) và P( -1 ; 3) lần lượt là trung điểm các cạnh BC ; CA ; AB  của tam giác ABC. Tọa độ B là: A.(1;1) B.(-1;-1) C.(-1;1) D. (1;-1)
ID câu hỏi: 29206| 2 tháng trước
Câu 1: Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức? A. Tạo lập hồ...
ID câu hỏi: 29216| 2 tháng trước
Có 4 mẫu bột kim loại là Na, Al , Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử, thì số kim loại có thể phân biệt được là bao nhiêu? A. 1. ...
ID câu hỏi: 29338| 2 tháng trước
Bài 4: Cho dãy số: 1; 3; 5; 7; …;2019;2021.a) Hỏi dãy số có bao nhiêu số hạng?b) Tính tổng của dãy số trên.
ID câu hỏi: 29371| 2 tháng trước
1. Ăn một bát ..., chạy ba quãng đồng   2. Ăn quả nhớ ... trồng cây   3. Ao ... cá cả   4. Bệnh từ miệng ..., hoạ từ miệng ra   5. Biết...
ID câu hỏi: 29403| 2 tháng trước
0,1 bằng bao nhiêu  
ID câu hỏi: 29648| 2 tháng trước
Nêu đặc điểm địa hình Châu Mĩ?
ID câu hỏi: 29697| 2 tháng trước
núi gì bị chặt ra từng khúc
ID câu hỏi: 29755| 2 tháng trước
Theo em, chủ đề của truyện “Em bé thông minh” là gì? (Truyện này kể về ai? Nội dung nổi bật của truyện là gì? Tác giả dân gian muốn nói điều gì qua câu chuyện này?)
ID câu hỏi: 29757| 2 tháng trước
27,16 :25 số dư là bao nhiu  Giúp e vs ạ
ID câu hỏi: 29818| 2 tháng trước
từ đồng nghĩa với quả quyết là gì
ID câu hỏi: 29931| 2 tháng trước
vẽ tia đối nhau Ax và Ay
ID câu hỏi: 29985| 2 tháng trước
II. Rewrite the following sentences without changing the meaning (2 p) .1. They allowed him to use their car.$\Rightarrow $ They let _______________________________________ 2. Before he arrived at...
ID câu hỏi: 29991| 2 tháng trước
Nêu một số ví dụ về dao động cưỡng bức trong thực tế.
ID câu hỏi: 30033| 2 tháng trước
Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:    A - hướng sáng.    B - hướng tiếp xúc.    C - hướng...
ID câu hỏi: 30069| 2 tháng trước
Cho hàm số y = f(x) = 1/2x^2 có đò thị là (P) a) Tính f(-2). b) Vẽ đồ thị (P) ( câu này em tự làm đc). c) Cho hàm số y = 2x +6...
ID câu hỏi: 30322| 2 tháng trước
đồng nghĩa với từ chết
ID câu hỏi: 30346| 2 tháng trước
Công thức tổng quát của amin no 2 chức mạch hở là?   A.  C n H 2 n + 3 N B.   C n H 2 n + 4 N 2 C.   C n H 2 n N D. Không có đáp án thỏa mãn
ID câu hỏi: 30423| 2 tháng trước
Lưng đi trước bụng đi sau là cái gì
ID câu hỏi: 30474| 2 tháng trước
7. “Would you like to have lunch with me today?” he said.   =>He invited........................... 8. “Don’t smoke near the petrol pump,” the man...
ID câu hỏi: 30547| 2 tháng trước
Why .... at me like that? what happened? a.do you look      b.have you looked     c. did you look    d.are you looking
ID câu hỏi: 30832| 2 tháng trước
Nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của bài thơ sau: Ví không có cảnh đông tàn Thì không có cảnh huy hoàng ngày xuân Nghĩ mình trong bước gian truân Tai ương rèn luyện tinh thần thêm...
ID câu hỏi: 30836| 2 tháng trước
Nội dung câu hỏi: - Thế nào là bậc chuyển hoá, dấu hoá.? - Có mấy loại dấu hoá, Tác dụng của từng dấu hoá? - Cách sử dụng dấu hoá? - Đọc thành thục bài đọc nhạc số 5? Câu hỏi thuộc chủ đề: Tiết 29 Lý...
ID câu hỏi: 30837| 2 tháng trước
Mô tả cấu tạo và nguyên lí làm việc của bộ truyền động bánh răng.
ID câu hỏi: 30918| 2 tháng trước
Một ngày có 24 giờ , 1 giờ có 60 phút . Hỏi  A)  7 ngày có bao nhiêu phút ?  b ) 30 ngày có bao nhiêu phút ?
ID câu hỏi: 30937| 2 tháng trước
EXERCISE 3. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu sau 1. The old lady was ………. exhausted after the long walk. a....
ID câu hỏi: 30950| 2 tháng trước
 đổi 100 m/phút bằng bao nhiêu km/giờ ?  
ID câu hỏi: 30953| 2 tháng trước
Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón. Giải thích
ID câu hỏi: 30977| 2 tháng trước
1.I don't know many people.I wish 2.There is not a job in the newspaper.I wish 3.He learns Math very badly.He wishes 4.I can't give up smoking.I wish 5 I am not having a wonderful time.I...
ID câu hỏi: 31050| 2 tháng trước
0,5 kg bằng bao nhiêu N
ID câu hỏi: 31063| 2 tháng trước
Work in groups. Discuss the following question and then report to the whole class.  What are the most common generation gaps in your families?
ID câu hỏi: 31210| 2 tháng trước
TỔ QUỐC Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ Những sông dài biển rộng những tài nguyên Tổ quốc tôi, vùng quê nghèo lặng lẽ Trên bản đồ, không dấu chấm, không tên.   Ở nơi đó, đất khô cằn cháy...
ID câu hỏi: 31330| 2 tháng trước
Chứng minh rằng trực tâm, trọng tâm và giao điểm của 3 đường trung trực của tam giác cùng nằm trên một đường thẳng.
ID câu hỏi: 31429| 2 tháng trước
Chuyển các câu sau thành câu chủ động hoặc bị động 1. They grow coffee in more than 50 countries around the world.  2. The book was bought yesterday.  3. Tim was...
ID câu hỏi: 31527| 2 tháng trước
Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập số thực R và có đạo hàm f'(x) = (x - sinx)(x- m- 3)(x- \(\sqrt{9-m^2}\)  )3 ∀x∈ R (m...
ID câu hỏi: 31837| 2 tháng trước
các bạn có thể giải bài 4 trang 168 SGK lớp 4 giúp mk được ko nhớ làm cả cách giải nữa mk xin cảm ơn
ID câu hỏi: 31893| 2 tháng trước
Bài :ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ Xác định: 1. Xác định cảm hứng chủ đạo của bài thơ? 2. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai? 3. Xác định thể thơ của văn bản? 4. Bài thơ sử dụng những PTBĐ nào? Tác dụng?...
ID câu hỏi: 31918| 2 tháng trước
Câu 18. Hệ thống điện quốc gia gồm: A. Nguồn điện,các trạm biến áp và các hộ tiêu thụ. B. Nguồn điện,đường dây và các hộ tiêu...
ID câu hỏi: 32108| 2 tháng trước
Viết một lá thư gửi tặng cho người thân,bạn bè để kể về tình hình của bản thân và chúc mừng năm mới.
ID câu hỏi: 32266| 2 tháng trước
Bài tập: Tính hợp lý: a) 888-(-333)-222+70 b)77-11x (30+7)  c) (-8)x25 - (-2) x4x(-5)x125 d) 19x25+9x25+19x30 e) E= 2-4-6+8+10-12-14+16+...+ 1994-1996-1998+2000 A_I giúp mình nhé ^^ mình gấp...
ID câu hỏi: 32436| 2 tháng trước
Tìm 5 từ ghép tổng hợp có vần giống nhau
ID câu hỏi: 32506| 2 tháng trước
The teacher and his students knew nothing about the crack on the wall(idea) Neither..........
ID câu hỏi: 32527| 2 tháng trước
Trong mặt phẳng Oxy cho 3 điểm A (3;1) B (4;2) C ( 1,5) a, lập phương trình tổng quát của các đường thẳng AB,BC,CA b, tính khoảng cách từ C đến AB c, lập pt đường tròn đi qua 3 điểm A,B,C
ID câu hỏi: 32551| 2 tháng trước
“Gia đình là nơi để trở về”, hãy viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên. Giúp mk vs ạ, mk cảm ơn...
ID câu hỏi: 32716| 2 tháng trước
Tìm tọa độ tiêu điểm, phương trình đường chuẩn của các parabol sau: a) \({y^2} = 12x\) b) \({y^2} = x\)
ID câu hỏi: 32825| 2 tháng trước
Người đàn ông ở Việt Nam có sữa là ai?
ID câu hỏi: 32998| 2 tháng trước
Từ nào sau đây chứa tiếng "kết" có nghĩa là "khép lại"?  kết hợp  kết nghĩa  kết quả  bồ kết
ID câu hỏi: 33377| 2 tháng trước
46.Nam and his family went on a trip to their home village for two days. => Nam and his family had ........................ Giúp mình với mình đang cần gấp 
ID câu hỏi: 33387| 2 tháng trước
Annyeonghaseyo,nick này là nhóm dành cho ARMY.Ai thực sự là Fan cứng của Bangtan Soyeondan thì cứ tự nhiên dzo nhóm này nhá!!Nhóm sẽ thường xuyên cập nhật tin tức mới nhất dzề BTS...  작별...
ID câu hỏi: 33485| 2 tháng trước
complete the second sentence so that it has similar meaning to the first sentence    1 it s  the first time that i have ever talked to a foreigner     i have...
ID câu hỏi: 33568| 2 tháng trước
Có ba lọ không nhãn ,mỗi lọ đựng một dd không màu là: nacl, agno3, na2co3. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết đặc cả 3 chất...
ID câu hỏi: 33844| 2 tháng trước
Sắp xếp lại câu : I/ you/ my/ shall/ introduce/ best friend/ Lan/ to ?  
ID câu hỏi: 34131| 2 tháng trước
Các bạn ơi, đồng nghĩa với lượn lờ là gì ? Nhanh lên các bạn ơi, mình cần gấp. Bạn nào nhanh và đúng mình tick cho. 
ID câu hỏi: 34224| 2 tháng trước
Kể tên các phương tiện giao thông tương ứng với loại đường giao thông: đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường thủy.
ID câu hỏi: 34280| 2 tháng trước
Một khung dây quay đều quanh trục đối xức nằm trong mặt phẳng khung, trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với trục quay, tốc độ quay của khung dây là 600 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua...
ID câu hỏi: 34422| 2 tháng trước
2. Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ của các nhân vật có ảnh hưởng đến số phận Chí Phèo. 
ID câu hỏi: 34503| 2 tháng trước
các ước của 12,16 và 25 là bao nhiêu  
ID câu hỏi: 34670| 2 tháng trước
Quan sát hình 2 (bài 9), hãy cho biết: châu Á nằm ở vị trí nào? 2. Châu Á có mấy phía giáp biển và đại dương? 3. Núi và cao nguyên chiếm bao nhiêu diện tích châu Á? 4. Châu Á có đỉnh núi cao và...
ID câu hỏi: 34694| 2 tháng trước
Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là A. Ca(HCO3)2 B. BaCl2 C. CaCO3 D. AlCl3
ID câu hỏi: 34776| 2 tháng trước
He didn’t bat an eyelid  when he realized he failed the exam again. A. wasn’t  happy B. didn’t  want to see C. didn’t show surprise D. didn’t care
ID câu hỏi: 34839| 2 tháng trước
Đọc truyền thuyết Sơn Tinh , Thủy Tinh và trả lời câu hỏi :   Cuộc chiến đấu ác liệt của Sơn Tinh và Thủy Tinh được thể hiện qua những hình ảnh nào ? Nó phản ánh thực tế gì ? Kết thúc cuộc chiến...
ID câu hỏi: 34858| 2 tháng trước
Hỗn hợp X gồm valin và Gly-Ala . Cho a mol X vào 100 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 275 ml dung dịch gồm NaOH 1M đun nóng, thuđược dung dịch chứa 26,675g muối....
ID câu hỏi: 34860| 2 tháng trước
Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì?
ID câu hỏi: 34871| 2 tháng trước
Các nhân vật trong truyện truyền thuyết và truyện cổ tích được xây dựng bằng những yếu tố nào để tạo nên nét đẹp đẽ khác thường  ? AI NHANH MÌNH TICK CHO
ID câu hỏi: 35034| 2 tháng trước
Một cửa hàng bán xe đạp điện với giá 11 000 000đ một chiếc .Nhân dịp đầu năm cửa hàng giảm giá 20% .Hỏi già 1 chiếc xe đạp điện là bao nhiêu ?
ID câu hỏi: 35144| 2 tháng trước
Bài 1. Số hoa điểm tốt của các bạn lớp 6A1 trong một tuần được thống kê lại trong bảng sau: Ngày Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Số điểm tốt 25 15 20 10 3...
ID câu hỏi: 35147| 2 tháng trước
584 x 2 +236 x 3 +324 x 4= 4 bạn nhanh nhất mình sẽ tick nha
ID câu hỏi: 35197| 2 tháng trước
Vì sao sông ngòi Bắc bộ có chế độ nước thất thường???
ID câu hỏi: 35307| 2 tháng trước
1. Hai đầu A và B của hai nam châm khi để gần nhau thì chúng hút nhau, có thể kết luận gì về 2 cực từ A và B A. Khác cực nhau B. Cùng cực nam C. Cùng Cực Bắc D. A là cực Bắc , B là cực Nam 2. Khi sử...
ID câu hỏi: 35490| 2 tháng trước
1+2-3-4+5+6-7-8-....-2019-2020+2021+2022 help  
ID câu hỏi: 35590| 2 tháng trước
viết công thức cấu tạo của các chất: C2H2,C2H6,C2H6O
ID câu hỏi: 35836| 2 tháng trước
Dịp Tết Nguyên Đán nào cũng vậy,chợ hoa Tết thật đông vui , rực rỡ. Em hãy viết bài văn tả lại cảnh đó.
ID câu hỏi: 35863| 2 tháng trước
Nhiệm vụ của hệ thống truyền lực trên ô tô: A. Truyền, biến đổi momen quay về chiều từ động cơ tới bánh xe B. Truyền, biến đổi momen quay về trị số từ động cơ tới bánh xe C. Ngắt momen khi cần...
ID câu hỏi: 36043| 2 tháng trước
Tìm từ ghép, từ láy trong cáccâu thơ sau Cáo kia đon đả ngỏ lời. Kìa, anh bạnquý, xin mời xuống đây. Mấy bạn ơi giúp mình với
ID câu hỏi: 36145| 2 tháng trước
Ai biết môn ngữ văn chỉ cho mik c âu này với ạ sách lớp 6 mới bài cô tô trang 113 bài viết kết nối với đọc
ID câu hỏi: 36215| 2 tháng trước
They usually____( have ) dinner at the restaurant . They _____________ ( have ) dinner there at the moment She always______ ( sleep ) for 2hours every afternoon It______( be ) very hot in this...
ID câu hỏi: 36293| 2 tháng trước
1.Nêu khái niệm nhịp và phách. 2.Nêu cách đánh nhịp 2/4. 3.Nêu một số tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao. 4.Nêu 1 số ví dụ điển hình về dân ca Việt Nam.
ID câu hỏi: 36417| 2 tháng trước
Bài văn kể về kỉ niệm đáng nhớ thời thơ ấu
ID câu hỏi: 36491| 2 tháng trước
Cho phương trình bậc hai: x2-2(m-1)x+2m-3=0 với m là tham số. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn \(\sqrt{x_1}\)...
ID câu hỏi: 36591| 2 tháng trước
viết một bài văn tả bác hàng xóm của em
ID câu hỏi: 36605| 2 tháng trước
Vũ Duy Thanh quê ở đâu? Vũ Duy Thanh sinh năm bao nhiêu?Mất năm bao nhiêu?
ID câu hỏi: 36683| 2 tháng trước
Cho phản ứng: K2Cr2O7 + C2H5OH + HCl ----> CH3CHO + X + Y + Z Tổng hệ số cân bằng tối giản của phản ứng là A. 22 B.  24 C.  26 D.  28
ID câu hỏi: 36726| 2 tháng trước
Điôt tiếp điểm là điôt: A. Chỉ cho dòng điện nhỏ đi qua B. Cho dòng điện lớn đi qua C. Cả A và B đều đúng D. Đáp án khác
ID câu hỏi: 36795| 2 tháng trước
Cho các ví dụ minh họa sau: (1) Các con ốc bươu vàng trong một ruộng lúa. (2) Các con cá sống trong cùng một ao. (3) Tập hợp các cây thông trong môi trường thông ở Đà Lạt. (4) Tập hợp các cây cỏ...
ID câu hỏi: 36842| 2 tháng trước
Trong tác phẩm "Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu", tác giả đã bày tỏ thái độ gì với Va-ren và Phan Bôi Châu
ID câu hỏi: 36874| 2 tháng trước
Cho mình một vài dẫn chứng cho đề bài "hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành" đi mn    
ID câu hỏi: 36890| 2 tháng trước
Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences This house is said to be __________ by ghosts. A. haunt B. haunted C. haunting D. haunts
ID câu hỏi: 36943| 2 tháng trước
Đề: Kể lại một câu chuyện em đã được nghe, được đọc về người có ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
ID câu hỏi: 36976| 2 tháng trước
Cộng đồng dân cư là gì? Xây dựng cộng đồng nơi dân cư là gì? Em hãy nêu ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa...
ID câu hỏi: 37038| 2 tháng trước
viết đoạn văn quy hoạch về bài thơ " Mưa " của Trần Đăng Khoa
ID câu hỏi: 37192| 2 tháng trước
Cho mình xin đề cương ôn tập công nghệ lớp 7 với Mai thi rồi
ID câu hỏi: 37223| 2 tháng trước
Hình ảnh vầng trăng trong bài thơ mang nhiều tầng ý nghĩa. Hãy phân tích điều ấy. Khổ thơ nào trong bài thể hiện tập trung nhất ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh vầng trăng, chiều sâu tư tưởng mang...
ID câu hỏi: 37326| 2 tháng trước
Cuộc đời xuất thân và phong cách sáng tác của Nguyễn Trãi?
ID câu hỏi: 37466| 2 tháng trước
nêu cảm nhận của anh chị về cảnh cho chữ"một cảnh tượng xưa nay chưa từng có" giúp mình với ạ mong các bạn k lấy trên mạng. cảm ơn nhiều
ID câu hỏi: 37651| 2 tháng trước
Từ khổ thơ cuối của "Bài thơ về tiểu đội xe không kính".Hãy viết một đoạn văn quy nạp(khoảng 12 câu) để thấy được vẻ đẹp của người chiến sĩ lái xe trên những chiếc xe không kính.Đoạn văn có sử dụng 1...
ID câu hỏi: 37678| 2 tháng trước
Thả viên bi thủy tinh vào bình chứa 120 ml nước, nước dâng lên 150 ml.Thể tích viên bi thủy tinh là...cm3
ID câu hỏi: 37820| 2 tháng trước
Tìm lỗi sai: I live in the third floor of Ha Noi Tower.
ID câu hỏi: 37941| 2 tháng trước
Trình bày cảm nhận của em về bài thơ sau bằng một bài văn ngắn: MẸ VÀ QUẢ (Nguyễn Khoa Điềm) Những mùa quả mẹ tôi hái được Mẹ vẫn trông...
ID câu hỏi: 38039| 2 tháng trước
giang hồ đẫm máu anh ko sợ chỉ sợ đường về nó chém anh .Nó giết anh đây ko sợ chỉ sợ anh chết nó rán em                         ...
ID câu hỏi: 38070| 2 tháng trước
thanh sắt có khối lượng 7,8g/cm3= ........ kg/m3
ID câu hỏi: 38074| 2 tháng trước
Vào một buổi tối, tôi đến nhà Linh học nhóm cùng cậu ấy. Tôi rất quý Linh vì cậu ấy là một người dễ mến và học giỏi mà lại...
ID câu hỏi: 38217| 2 tháng trước
Lập dàn ý cho bài sau:  tả một loài hoa mà em thích ko chép mạng nha
ID câu hỏi: 38308| 2 tháng trước
trong tiếng anh từ nào có 10 chữ 't'
ID câu hỏi: 38330| 2 tháng trước
viết văn về một cầu thủ bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 38347| 2 tháng trước
5) He said that “If I don't see her today, I will phone her this evening.”   10. ‘If I had been ready when you called, you would have taken me with you,’ Ann said to...
ID câu hỏi: 38497| 2 tháng trước
Việc làm nào thể hiện không tiết kiệm thời giờ? A. Vừa học vừa chơi. B. Sử dụng điện thoại khi học bài. C. Vừa học bài vừa chơi game. C. Vừa học bài vừa chơi game
ID câu hỏi: 38641| 2 tháng trước
mọi người giúp mình bài này với ạ Nhân dịp giáng sinh, bạn An có mua 3 món đồ để trang trí cây thông No-el....
ID câu hỏi: 38852| 2 tháng trước
Toii không biết môn nhạc họa ở đâu nên toii chọn ngữ văn nhé, mong các bác giúp vì câu này cũng không liên quan đến...
ID câu hỏi: 38916| 2 tháng trước
Em hiểu từ non tơ trong câu "Tất cả những sắc xanh non tơ ấy in trên nền xanh đạm đặc của những tán lá già" như thế nào?
ID câu hỏi: 39056| 2 tháng trước
Con chó màu đen là con chó mực, con chó màu vàng là con chó phèn, con chó màu đen trắng là con chó đốm , hỏi con chó màu đỏ là con chó gì?
ID câu hỏi: 39066| 2 tháng trước
Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của mình về tinh thần lạc quan cảu người chiến sĩ cách mạng.
ID câu hỏi: 39070| 2 tháng trước
xe ô tô cx5 của hãng mazada cứ đi 100km tiêu thụ hết 6l xăng để đi quãng đường đó dài 250km thì loại xe đó cần bao nhiêu lít xăng  
ID câu hỏi: 39164| 2 tháng trước
Điểm khác nhau giữa người tự lập và không tự lập là gì
ID câu hỏi: 39173| 2 tháng trước
Lan muốn dán giấy dán tường lên phòng cao 2,75m ,rộng 3,2m, dài 4m.Mỗi cuộn giấy dán tường dài 10m, rộng 0,66m có giá 159 000 đồng.Em hãy đặt một đề bài từ các thông tin trên và giải bài toán đó .
ID câu hỏi: 39251| 2 tháng trước
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO CÓ Ý NGHĨA GÌ?    
ID câu hỏi: 39270| 2 tháng trước
Xác định thành ngữ trong câu: Thằng ấy chuột chạy cùng sào rồi! Thằng ấy chuột chạy cùng sào rồi chuột chạy  chuột chạy cùng...
ID câu hỏi: 39364| 2 tháng trước
                                                       ...
ID câu hỏi: 39423| 2 tháng trước
Đề bài: Viết 1 đoạn văn khoảng 200 chữ thuyết minh về 1 danh lam thắng cảnh  mn giúp e với mai thi rồi
ID câu hỏi: 39447| 2 tháng trước
Một người đi xe máy từ A lúc 6 giờ đến B lúc 8 giờ với vận tốc 40km/h. Tính quãng đường AB?
ID câu hỏi: 39488| 2 tháng trước
các bạn tìm cho mình một đề toán nâng cao lớp 5 khó ,mình đang cần gấp,đề nào khó nhất mình tích
ID câu hỏi: 39587| 2 tháng trước
hãy nêu ưu nhược điểm của thư điện tử  
ID câu hỏi: 39689| 2 tháng trước
Phương trình : Qtỏa ra = Qthu vào được gọi là phương trình cân bằng nhiệt. Hãy mô tả và viết phương trình cân bằng nhiệt cho hệ gồm...
ID câu hỏi: 39852| 2 tháng trước
Thương của số tròn chục có hai chữ số chia cho 5 có thể là những số nào?
ID câu hỏi: 40007| 2 tháng trước
Các anh ơi, cho em hỏi: Tiêu đề Ơ - cơ lít, từ vuông góc đến song song là gì hả các anh chị?
ID câu hỏi: 40292| 2 tháng trước
Trên tập số nguyên Z cho quan hệ như sau: aSb nếu (a-b)chia hết cho 3 Hãy chỉ ra S là một quan hệ tương đương.  
ID câu hỏi: 40363| 2 tháng trước
1. Em hãy giải thích tại sao trong thực tế, người ta sử dụng việc ướp muối để bảo quản thực phẩm 2. Để giảm béo, nhiều người đã cắt bỏ hoàn toàn chất...
ID câu hỏi: 40390| 2 tháng trước
Nêu Quy tắc và công thức tổng quát cộng, trừ, nhân, chia phân số? cho ví dụ?
ID câu hỏi: 40649| 2 tháng trước
Có các phát biểu sau: (1). Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm luôn thu được glixerol. (2). Triolein làm mất màu nước brom. (3). Chất béo không tan trong nước và nhẹ hơn nước. (4). Benzyl...
ID câu hỏi: 41037| 2 tháng trước
must và have to được dùng khi nào?
ID câu hỏi: 41046| 2 tháng trước
kim loại nhôm có tính chất gì  
ID câu hỏi: 41228| 2 tháng trước
- Em hãy tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về truyền thống: hiếu thảo, hiếu học, yêu nghề - Chọn một câu ca dao, tục ngữ...
ID câu hỏi: 41298| 2 tháng trước
cho các phân số 7/30, 9/300, 15/75, 41/900, 10/41. trong các phân số đã cho , phân số nào có thể chuyển thành phân số thập phân ? hãy chuyển các phân số đó thành các phân số thập phân.  
ID câu hỏi: 41377| 2 tháng trước
Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20s. Người ấy phải dùng một lực 180N. Tính công và công suất của người kéo.
ID câu hỏi: 41543| 2 tháng trước
viết vài dòng thơ về em bé (hoặc anh,chị) của em
ID câu hỏi: 41664| 2 tháng trước
Trình bày quan điểm của em về tác hại của gia tăng dân số đối với sự phát triển của con người Giúp mk vs mai hk r
ID câu hỏi: 41827| 1 tháng trước
xếp các từ dưới đây thành  2 nhóm từ ghép, từ láy ; đẹp đẽ ,đẹp mắt , đẹp lòng,đẹp trai,đèm đẹp,đẹp lão,đẹp trời ,đẹp đôi   mình đang cần gấp 
ID câu hỏi: 41991| 1 tháng trước
I. Choose the best answer A, B, C or D that best to complete each of the following sentences. 1. She asked me where I _______ from. A. come      B. coming...
ID câu hỏi: 42100| 1 tháng trước
complete the statements 1 A ................ is the place where people see sport events . 2 A gallery is a place where people .............. 3 A ................... is a place where people buy...
ID câu hỏi: 42180| 1 tháng trước
Bài 4. (2,5 điểm ) Cho hình chữ nhật $A B C D$ tâm $O$, có $A B=4 ; \, A D=2$. Gọi $M$ là điểm thuộc đoạn $C D$ sao cho $D M=2 M C$. 1) Chứng minh $\overrightarrow{A...
ID câu hỏi: 42275| 1 tháng trước
Bài 26 trang 89 sách bài tập Toán 6 Tập 2  
ID câu hỏi: 42340| 1 tháng trước
Thiết bị nào sau đây không truyền thông tin bằng sóng vô tuyến điện? A. Điện thoại di động B. Điện thoại cố định C. Radio D. Đáp án khác
ID câu hỏi: 42378| 1 tháng trước
Bạn nào có : Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Văn không, cho mình với! 
ID câu hỏi: 42413| 1 tháng trước
Loài cây gỗ thẳng, họ dầu, lá to và rụng sớm vào mùa khô trong bài đọc "Kì diệu rừng xanh" là cây gì ?
ID câu hỏi: 42529| 1 tháng trước
Câu hỏi : Trong lớp có hai bạn đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân Là người chứng kiến, em sẽ hành động như thế nào cho phù hợp với chuẩn...
ID câu hỏi: 42590| 1 tháng trước
phân biệt Na2S Na2So4 Na2CO3 bằng h2so4
ID câu hỏi: 42622| 1 tháng trước
Tìm giá trị của a biết  {1+4+7+......+100}:a=17 Ai nhanh mik tik cho
ID câu hỏi: 42665| 1 tháng trước
Cho F(x)  là một nguyên hàm của hàm số f ( x )   =   e x 2   ( x 3 - 4 x ) . Hàm số F(x)  có bao nhiêu điểm cực trị? A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
ID câu hỏi: 42667| 1 tháng trước
Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì? Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chổ ở. Không ai được tự ý vào...
ID câu hỏi: 42803| 1 tháng trước
44. The _______ of Brian’s furnished room is ten pounds a week.       A....
ID câu hỏi: 42816| 1 tháng trước
1 bác nông dân mang cam đi bán. lần thứ nhất bán 1/2 số cam và 1/2 quả ; lần thứ 2 bán 1/3 số cam và 1/3 quả ; lần thứ 3 bán 1/4 số cam còn lại và 3/4 quả .Cuối cùng còn lại 24 quả cam.Hỏi số cam...
ID câu hỏi: 42943| 1 tháng trước
5 (3-2x)+5 (x-4)=6-4x
ID câu hỏi: 43101| 1 tháng trước
tả thư viện
ID câu hỏi: 43377| 1 tháng trước
Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên phải số đó thì ta được số mới lớn hơn số phải tìm là 18 147 đơn vị Trả lời: Số tự nhiên đó là  Ai nhanh mình tick cho
ID câu hỏi: 43378| 1 tháng trước
Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau :   California is the ______(1) famous state in the USA. It isn't _____(2) biggest state; that's Alaska. But it ______(3) the...
ID câu hỏi: 43437| 1 tháng trước
Choose the correct answers. 16. What should we do to________ electricity? a. cut b. take c. save d. waste 17. Someone's carbon_______ is a measurement of the amount of carbon dioxide that their...
ID câu hỏi: 43501| 1 tháng trước
fill in the blank so that the sentences have the same meaning and explanation in Vietnamese 1. we don't know anything about the problem. (information) we don't ........................about...
ID câu hỏi: 43525| 1 tháng trước
Write about the most important day in your life
ID câu hỏi: 43613| 1 tháng trước
phân số nào là phân số thập phân ? 3/7,4/10,100/34,17/1000,69/2000 giúp mình nhé
ID câu hỏi: 43996| 1 tháng trước
Cho số A=123ab.A chia hết cho2, 5 và 9. Thì a, b bằng bao nhiêu          
ID câu hỏi: 44020| 1 tháng trước
1.Health and happiness are____money. a.so important as b.important than c.more important d.more important than 2.We always go camping when we go on hoilday. It's____staying in a...
ID câu hỏi: 44050| 1 tháng trước
em hãy nêu ước mơ của mình và kế hoạch thực hiện?
ID câu hỏi: 44093| 1 tháng trước
Tính : a) 600 + 40 + 0.28                                  b) 37 + 0.8 +0.02  c) 200 + 5 + \(\frac{9}{1...
ID câu hỏi: 44135| 1 tháng trước
2/ Hãy phân biệt các chất trong mỗi cặp dd sau đây mà ko dùng thuốc thử # : a, NaCL,H2SO4, CuSO4, BaCl2,NaOH b,NaOH, FeCl2, HCl, NaCl
ID câu hỏi: 44247| 1 tháng trước
V.5. Read the following passage and select the correct answer to each of the following questions. Cambridge University is considering axing compulsory written exams, allowing students to use laptops...
ID câu hỏi: 44444| 1 tháng trước
Thực hiện các phép tính sau bằng cách đổi về phân số:  a)  0 , 875. − 3 , 4   b)  − 0 , 6 . − 2 , 5
ID câu hỏi: 44448| 1 tháng trước
Câu 8 Có những loại phân bón hóa học: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2, NH4H2PO4, KNO3, CO(NH2)2 a, Hãy cho biết tên hóa học của những phân bón nói trên b, Hãy sắp xếp những...
ID câu hỏi: 44534| 1 tháng trước
tìm n thuộc N sao cho 16 mu x < 128 mũ 4
ID câu hỏi: 44704| 1 tháng trước
tìm 5 từ hán việt có sắc thái trang trọng thể hiện thái độ tôn kính tìm 5 từ hán việt có sắc thái cổ phù hợp với bầu không khí xã hội xa xưa tìm 5 từ hán việt có sắc thái tao nhã tránh gây cảm giác...
ID câu hỏi: 44764| 1 tháng trước
Rewrite the sentences, using the words in brackets so that the second sentence has the same meaning. 1  Tom said"I will be playing tennis when you arrive"(He) => Tom said __...
ID câu hỏi: 44775| 1 tháng trước
Phép trừ  712,54 - 112,54 có k ết quả đúng là: A. 70,54 B. 700,54 C. 600 D. 700,54
ID câu hỏi: 44779| 1 tháng trước
hãy viết một phép tính chia mà số bị chia số chia thương đều bằng nhau giúp tớ vs
ID câu hỏi: 44987| 1 tháng trước
Phân tích đa thức thành nhân tử a) \(x^6-6x^4+12x^2-8\) b) \(x^2+16-8x\) c) \(10x-x^2-25\) d) \(9\left(a-b\right)^2-4\left(x-y\right)^2\) e) \(\left(x+y\right)^2-2xy+1\)...
ID câu hỏi: 45151| 1 tháng trước
Có một hỗn hợp khí gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có ti khối đối với hiđro bằng 18. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí.
ID câu hỏi: 45429| 1 tháng trước
  1. My house is bigger than your house - Your house………….................................... 2. The black car is cheaper than the red one. - The red...
ID câu hỏi: 45487| 1 tháng trước
Write a short paragraph about traffic problems in your hometown (Viết một đoạn văn ngắn về vấn đề giao thông ở địa phương bạn) Mai mình thi giữa học kì I có thể sẽ...
ID câu hỏi: 45868| 1 tháng trước
Cho A(1;2) ; B(2;5) ; C(2;-3) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oy sao cho MA + MB nhỏ nhất
ID câu hỏi: 45973| 1 tháng trước
ai đó giúp mình viết một câu truyện về halloween với mình đg rất gấp bằng tiếng anh ý  
ID câu hỏi: 46223| 1 tháng trước
Đánh giá vai trò của Quang Trung - Nguyễn Huệ trong phong trào Tây Sơn và lịch sử dân tộc.
ID câu hỏi: 46262| 1 tháng trước
Lan có 1 số kẹo ít hơn 40 nhưng nhiều hơn 20.Nếu Lan chia đều cho 5 bạn xong chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết.Hỏi lan còn bao nhiêu viên kẹo?
ID câu hỏi: 46368| 1 tháng trước
đố mọi người cây gì càng để lấy càng thấp
ID câu hỏi: 46418| 1 tháng trước
Trong một cuộc thi bơi lội, một vận động viên bơi 30 lần chiều dài của một bể bơi dài 50m sau thời gian 14 phút 42 giây. Tính tốc độ bơi trung bình và vận tốc...
ID câu hỏi: 46551| 1 tháng trước
Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao h và diện tích đáy bằng B là A.  V = 1 3 B h B.  V = 1 2 B h C.  V = 1 6 B h D.  V = B h
ID câu hỏi: 46585| 1 tháng trước
1. Is Mr. Ha a ( business ) .......? 2. Our new ( class ) .........., Lan learns English very well 3. I don't like this chair.It's ( comfort ) ........... 4. Hoa is having a ( medicine ) ............
ID câu hỏi: 46586| 1 tháng trước
How are you today? A, I'm very well, thank you. B, I'm fine, thank you. C, I'm very well. D, A, B, C are correct.
ID câu hỏi: 46608| 1 tháng trước
Các bạn ơi Cho mk hỏi Có ai biết đề thi học kì 2 lớp 6 Môn lịch sử không ? Ai biết cho mk xin nhé !
ID câu hỏi: 46724| 1 tháng trước
có ý kiến cho rằng nếu nhà văn để vũ nương trở về trần gian sống hạnh phúc với chồng con thì kết truyện sẽ trọn vẹn hơn.hãy trình bày suy nghĩ...
ID câu hỏi: 46770| 1 tháng trước
Trạng Nguyên - thi Tiếng Việt, luyện thi Olympic Toán, Tiếng ...
ID câu hỏi: 46786| 1 tháng trước
Bài 2 Cho △ABC Các tia phân giác của B và C cắt nhau ở I. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC, cắt các cạnh AB và AC ở D và E a)...
ID câu hỏi: 46909| 1 tháng trước
con trâu và con heo cân nặng 330 kg con heo và con bọ cân nặng 282 kg con bò và con trâu cân nặng 372 kg hỏi mỗi con cân nặng bao...
ID câu hỏi: 47106| 1 tháng trước
viết  hộ mk kết bài gián tiếp và kết bài mở rộng cho bài văn tả 1 ca sĩ đang biểu diễn nhé
ID câu hỏi: 47774| 1 tháng trước
Ngày 1 tháng 1 năm 2020 là thứ Tư. Hỏi ngày 1 tháng 1 năm 2021 là thứ mấy? (Biết năm 2020 là năm nhuận)
ID câu hỏi: 48029| 1 tháng trước
Nhà máy thực phẩm a làm được 3600 sản phẩm ,trong đó tổ chị hai làm được 1260 sản phẩm .hỏi tổ chỊ Hai làm được bao nhieu phần trăm sản phẩm của cả nhà máy 
ID câu hỏi: 48114| 1 tháng trước
Nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho giao thông vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh mẽ? A. Nhu cầu của hoạt động xuất, nhập khẩu lớn. B. Nhu cầu đi nước ngoài của người dân cao. C. Đất nước...
ID câu hỏi: 48130| 1 tháng trước
Làm bài tập 5 SGK tiếng anh lớp 6 tập 2 trang 8 A closer look 1
ID câu hỏi: 48293| 1 tháng trước
write a short paragraph about the importance of music in our life Giúp mị nha!!!!
ID câu hỏi: 48490| 1 tháng trước
Mình thấy trên mạng ghi như sau: Might have been + V-ing: có lẽ lúc ấy đang EX: I didn't hear the phone ring, I might have been sleeping at that time. Must have been...
ID câu hỏi: 49008| 1 tháng trước
1. Nếu biết ngày mai em lấy chồng Anh cười anh sướng tựa...trúng phong Thằng nào ngu quá,chui vào rọ... Chết thế cho mình,có sướng không? 2 . Nếu biết ngày mai em có chồng Anh về lấy vợ thế là...
ID câu hỏi: 49287| 1 tháng trước
Trong lớp học của Hoa có 2/5 số bạn thích đọc truyện cười, 1/3 số bạn thích đọc truyện trinh thám, còn lại 12 bạn thích đọc truyện tranh. Hỏi lớp học của Hoa có rất cả bảo nhiêu bạn?
ID câu hỏi: 49353| 1 tháng trước
xin đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 please lịch sử lớp 6 năm 2019-2020 please helpme!!
ID câu hỏi: 49442| 1 tháng trước
Tìm một số nguyên tố P chia cho  42 có dư r là hợp số.Tìm số dư r
ID câu hỏi: 49650| 1 tháng trước
choose the correct answer The Titan Arum We usually expert flowers to have an attractive smell. However, this isn't true of all of them. The flowering plant called the Titan Arum only produces...
ID câu hỏi: 49848| 1 tháng trước
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm một lò xo có độ cứng k và vật nặng coi như chất điểm có khối lượng 0,1kg, doa động điều hòa với biên độ A = 10cm. Chọn mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng của chất...
ID câu hỏi: 50172| 1 tháng trước
REWRITE SENTENCES: Although/ Despite/ In spite of 1. Although I have a big and luxurious house, I don’t feel happy. ___________________________________________________________________________
ID câu hỏi: 50184| 1 tháng trước
Hãy vẽ sơ đồ tư duy để thể hiện ý chính và thông tin cụ thể làm rõ cho ý chính đó của mỗi phần trong văn bản.
ID câu hỏi: 50233| 1 tháng trước
kiểu nguyên trong ngôn ngữ lập trình pascal là ??
ID câu hỏi: 50516| 1 tháng trước
Các bạn soạn giúp mình văn bản Đêm nay Bác không ngủ
ID câu hỏi: 50566| 1 tháng trước
Một bếp điện 115 V - 1 kW bị cắm nhầm vào mạng điện 180 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A. Bếp điện sẽ A. có công suất toả nhiệt ít hơn 1 kW. B. có công suất tỏa nhiệt bằng...
ID câu hỏi: 50633| 1 tháng trước
bài 44 ; 45 ; 46 ; 47 ( sgk toán 7 đại số )
ID câu hỏi: 50905| 1 tháng trước
         Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi : Thu 's school is in the city . It 's on Tran Phu street . It's a big school . It has three floors and twenty...
ID câu hỏi: 50955| 1 tháng trước
Em hãy đọc bài thơ sau: Mặt trời … của tôi (Nguyễn Viết Bình). Tưởng tượng em đang được ở một vùng trung du có rừng cọ tươi xanh như trong bài thơ. Hãy tả lại rừng cọ ấy  
ID câu hỏi: 51030| 1 tháng trước
các bạn thuyết trình cho mk mội bài về mồng 8 tháng 3 nha( thiệp)
ID câu hỏi: 51174| 1 tháng trước
Loài người xuất hiện trên Trái Đất vào giai đoạn: A.  Tân kiến tạo B.  Cổ kiến tạo C.  Tiền Cambri D.  Không giai đoạn nào
ID câu hỏi: 51298| 1 tháng trước
1. If he _________ to work today, he would take his children to the zoo. A. doesn’t have B. didn’t have C. hadn’t had D. had 2. If she _______ her husband, he couldn’t have...
ID câu hỏi: 51307| 1 tháng trước
1.    Please ________ you hand if you have any question. A.  ...
ID câu hỏi: 51324| 1 tháng trước
Điền ao  hoặc oao  vào chỗ trống : ngọt ng....... , mèo kêu ng...... ng......, ng...... ngán  
ID câu hỏi: 51399| 1 tháng trước
Bạn Mai gấp được 12 con hạc giấy trong 10 phút. Bạn Hoa gấp được 8 con hạc giấy trong 7 phút. Hỏi: a)Trung bình, bạn nào gấp 1 con hạc nhanh hơn? b)Trong 30 phút,...
ID câu hỏi: 51531| 1 tháng trước
Một viên đạn có động lượng p (kg.m/s) đang bay thẳng đứng lên trên thì n ổ thành hai m ả nh; m ả nh thứ nhất có động lượng p 1 hợp với phương thẳng đứng một góc 30°; mảnh thứ hai có động lượng kh ô ng...
ID câu hỏi: 51781| 1 tháng trước
Tính giá trị của biểu thức lượng giác sau :      \(tan15^o.tan35^o.tan45^o.tan55^o.tan75^o\)
ID câu hỏi: 51867| 1 tháng trước
Read and match. (Đọc và nối)
ID câu hỏi: 51899| 1 tháng trước
ai có ảnh Khởi My cho tôi vs
ID câu hỏi: 51940| 1 tháng trước
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới: Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Mùa xuân đã điểm các chùm hoa gạo đỏ mọng lên những cành cây gạo chót vót giữa trời và trải màu...
ID câu hỏi: 51983| 1 tháng trước
1. Jack: “I suggest we go on a picnic on the other side of the river.” Tom: “__________” A:Have a good...
ID câu hỏi: 52008| 1 tháng trước
hai số giống nhau đẻ nhân bằng 100 
ID câu hỏi: 52019| 1 tháng trước
Trên một mảnh vườn hình thang ( như hình vẽ ) , người ta sử dụng 30% diện tích để trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối . 50m 40m 70m a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ , biết...
ID câu hỏi: 52029| 1 tháng trước
mọi người ơi giúp mình bài này với Underline the phrasal verbs in the sentences, and match them to their meaning from the box. Number 1 is done for you. Remove ...
ID câu hỏi: 52144| 1 tháng trước
1.Try (finish)_______ it. It is no use (complain) ___________ 2.Michel (work)______ 38 hours a week. 3.Robet (learn) ______ English since I (be) _____ ten
ID câu hỏi: 52401| 1 tháng trước
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ CUỘC THI ĐẦU TIÊN TRONG NĂM 2019 : MÔN ĐỊA LÝ Được sự đồng ý của thầy phynit và cô Ngọc Hnue , mình xin được tổ...
ID câu hỏi: 52446| 1 tháng trước
Bài 1) Cho hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 có khối lượng 44,2g tác dụng vừa đủ với 62,4 dung dịch BaCl2 thì cho ra 69,9 g kết tủa BaSO4 và 2...
ID câu hỏi: 52469| 1 tháng trước
Gọi là đất feralit đỏ vàng, vì đất này có A. nhiều sắt B. nhiều nhôm C. màu đỏ vàng D. nhiều chất badơ dễ tan
ID câu hỏi: 52484| 1 tháng trước
chứng minh phương trình vô nghiệm x2-5x+20=0
ID câu hỏi: 52548| 1 tháng trước
Hãy trình bày những nét chính của sự phát triển nông nghiệp,thủ công nghiệp,tương nghiệp của nước ta thời Lý ? Vì sao lại có sự phát triển đó? trả lời nhanh dùm mình nha....
ID câu hỏi: 52600| 1 tháng trước
Hãy viết 1 đoạn văn tả cô giáo của em
ID câu hỏi: 52715| 1 tháng trước
Anh K là nhân viên bảo vệ xí nghiệp giày.Buổi tối,anh rủ mọi người chơi bài tại phòng bảo vệ.Do bị thua , anh lấy súng ra dọa mọi người...
ID câu hỏi: 52733| 1 tháng trước
Nghe bài mùa thu ngày khai trường và trả lời câu hỏi :  Bài hát gợi cho em tình cảm gì (nội dung bài hát nói lên điều gì) trong mùa dịch này ? giúp với mn ơi?
ID câu hỏi: 52867| 1 tháng trước
Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức no, bậc một thu được CO2 và H2O với tỷ lệ mol tương ứng 2 : 3. Tên gọi của amin đó là : A. metylamin.       B. ...
ID câu hỏi: 52875| 1 tháng trước
Give the correct form of the verb : “used to , be used to” (2ms) 1. David gave up smoking two years ago. He (smoke) _________________40 cigarettes a day. 2. I didn’t like the...
ID câu hỏi: 52898| 1 tháng trước
1,Cho các phân tử và ion: NO2, NO2- ,NO2+. _Hãy cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm. _Dự đoán dạng hình học của chúng . _Sắp xếp các góc liên kết của chúng 2, cho các...
ID câu hỏi: 52969| 1 tháng trước
Bàn về truyện ngắn Làng -kim lân có ý kiến cho rằng: Đọc truyện ngắn làng,ta nhận thấy những điều mới mẻ trên những trang văn viết về người nông...
ID câu hỏi: 53025| 1 tháng trước
1. If I were you, I (try)will try to learn my best.   2. Hoa (not see) _____________ the concert if she ( not buy) ___________ ticket today.   3. We don’t have time swimming. If we...
ID câu hỏi: 53124| 1 tháng trước
Tính tích phân sau : \(\int\limits^{\dfrac{\pi}{2}}_0\dfrac{sin2x.cosx}{1+cosx}dx\) giúp mình với ạ
ID câu hỏi: 53326| 1 tháng trước
co ai vô meet ko kfq-ttrg-kby
ID câu hỏi: 53470| 1 tháng trước
Tìm hiểu thêm về các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII, hãy viết về một cuộc khởi nghĩa (khoảng 100 chữ) với các nội dung...
ID câu hỏi: 53768| 1 tháng trước
lớp 2a có 11 ghi thêm về âm nhạc và 9 bạn ghi thêm về mĩ thuật, nhưng cả lớp chỉ có 16 bạn ghi tên học thêm về âm nhạc và mĩ thuật . em hãy giải thích vì sao
ID câu hỏi: 53915| 1 tháng trước
cho dãy số có quy luật sau:5,7,9,11,13,... số 243 là số hạng thứ mấy của dãy số trên
ID câu hỏi: 54029| 1 tháng trước
109/110 + 131/132 + 155/156 =...... giải giúp mình phép tính này với ,mình đang cần gấp .........
ID câu hỏi: 54108| 1 tháng trước
thêm 2 số hạng vào dãy 2.12.30.56.....,...... 1.5.14.33.72......,....... 2.20.56.110.182........,........
ID câu hỏi: 54124| 1 tháng trước
Công có nghĩa là "sự nghiệp"              Công có nghĩa là "đánh, phá"      Công có nghĩa là "công việc"  công...
ID câu hỏi: 54224| 1 tháng trước
Viết bài văn nghị luận về đề tài việt nam trong tim tôi
ID câu hỏi: 54225| 1 tháng trước
EITHER / NEITHER 1. Neither : cũng không 2. Either : cũng (không) - Dùng trong câu phủ định - Dùng trong câu phủ định - Được đặt ở .............của một mệnh đề...
ID câu hỏi: 54306| 1 tháng trước
how often do you have your favourite lesson? cau trran loi la gi vay
ID câu hỏi: 54643| 1 tháng trước
  Câu sau là câu rút gọn hay câu đặc biệt? Việc dùng kiểu câu ấy trong các văn bản có tác dụng...
ID câu hỏi: 54678| 1 tháng trước
viết 1 đoạn văn về kỉ niệm đẹp = t. anh
ID câu hỏi: 54781| 1 tháng trước
Cách Mod + Hack Free Fire miễn phí :  Tính Năng : + Mod 99999 Vàng + Mod 99999 Kim Cương + Full skill quần áo + skill súng + Xóa cỏ + Xóa sương mù  ...v.v... Link nè...
ID câu hỏi: 54891| 1 tháng trước
Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen là ABCDE*FGH (dấu* biểu hiện cho tâm động). Đột biến tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCF*EDGH thuộc loại A. Đảo đoạn ngoài tâm động B. Đảo đoạn...
ID câu hỏi: 54945| 1 tháng trước
các anh chị giúp em với
ID câu hỏi: 55067| 1 tháng trước
viết bài văn biểu cảm về tấm gương vượt khó nguyễn ngọc kí
ID câu hỏi: 55275| 1 tháng trước
ai chơi bangbang có tank vip cho mình mượn mình cày cho thề khong đổi mk và nạp tiền cho
ID câu hỏi: 55351| 1 tháng trước
Kéo thả số thích hợp vào ô trống: Tỉ lệ bản đồ 1 : 10 000 1 : 30000 1 : 500 000 Khoảng cách trên bản đồ 1m 1cm 1mm Khoảng cách thực m cm mm...
ID câu hỏi: 55402| 1 tháng trước
1. nêu ý nghĩa của truyện thạch sanh theo gợi ý sau: (1)nhân vật thạch sanh thuộc kiểu nhân vật gì? (2)truyện thể hiện niềm tin và ước mơ của nhân dân về điều gì trong cuộc sống? (3)những chi tiết...
ID câu hỏi: 55785| 1 tháng trước
Cùng nằm trên đới nóng, nhưng vì sao các nước ĐNÁ không có sa mạc, còn châu Phi có rất nhiều sa mạc? giúp mik đc ko...
ID câu hỏi: 55843| 1 tháng trước
120 chia hết cho x, 90 chia hết cho x và 10 < x< 20
ID câu hỏi: 55894| 1 tháng trước
I. Complete the sentences with must (not) or (do not) have to (in the correct form). Sometimes it’s possible to use either; sometimes only have to is possible. 1.     ...
ID câu hỏi: 55992| 1 tháng trước
cho 14,7g) h2 Na2O và Na Vào h2O dư , sau pư thu đc 200 ml , dư  X và 1,12(l) khí h2 (dktc) a) Viết PTHH xảy ra b) Tính CM của Chất \(\odot\) X c)...
ID câu hỏi: 56068| 1 tháng trước
Tìm các cặp công thức đúng của liti nitrua và nhóm nitrua: A. LiN3  và Al3 N QUẢNG CÁO B. Li3 N và AlN C. Li2 N3  và Al2 N3 D. Li3 N2  và Al3 N2
ID câu hỏi: 56081| 1 tháng trước
1 sân tập thể thao hình chữ nhật có chu vi là 524m .Biết chiều dài của sân là 179m tính diện tích sân tập thể thao đó
ID câu hỏi: 56106| 1 tháng trước
Cho dãy số 3, 6, 9, 12, 15, ....., 213, 216 a. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng? b. Tính tổng của dãy số trên c. Nếu ta tiếp tục kéo dài các số hạng của dãy số đó thì số hạng thứ 50 là số nào?
ID câu hỏi: 56113| 1 tháng trước
Bạn nào có quyển Bài tập tiếng anh của Lưu Hoằng Trí(chương trình cũ) lớp 8 giúp mk nhé! Bài I,II,V,VI và VII trang 20,21,22.
ID câu hỏi: 56390| 4 tuần trước
Tuổi của anh và em cộng lại là 15. Biết 1/2 tuổi của em bằng 1/3 tuổi của anh. Tính tuổi của anh. bài giải, sơ đồ đầy đủ nhé
ID câu hỏi: 56457| 4 tuần trước
Write about a historical place you have visited. You should include these details in your work:   -          Where it...
ID câu hỏi: 56806| 4 tuần trước
Bài thơ TIẾNG VIỆT của LƯU QUANG VŨ là loại thơ gì
ID câu hỏi: 56826| 4 tuần trước
Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4. Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là: A....
ID câu hỏi: 57011| 4 tuần trước
Tả con vật nuôi trong nhà Tả con vật trong tivi Tả con vật trong sở thú Tả con vật em gặp trên đường 2 người thôi nha vì cả 4 bài văn thì nó dài lắm 
ID câu hỏi: 57179| 3 tuần trước
Thuyết minh áo dài thời Trần bằng một đoạn văn ngắn.
ID câu hỏi: 57190| 3 tuần trước
Bạn nào có đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán ở thành phố Hải Phòng thì cho mình xin đề ! Cảm ơn ạ !!
ID câu hỏi: 57260| 3 tuần trước
Với hiệp ước nào, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) A. Hiệp ước Ma-xtrich B. Hiệp ước Cô-pen-ha-ghen C. Hiệp ước Béc-nơ D. Hiệp ước Rô-ma
ID câu hỏi: 57270| 3 tuần trước
lập bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945 và kết quả
ID câu hỏi: 57277| 3 tuần trước
một trường tiểu học có 1612 học sinh. Số học sinh khối 5 bằng 2/13 số học sinh toàn trường. Trong đó số học sinh nữ chiếm 3/8 số học sinh cả khối 5. Tính số học sinh nữ, học sinh nam của khối 5 ?
ID câu hỏi: 57382| 3 tuần trước
Thế nào là chuyển hóa năng lượng trong tế bào. Vì sao nói chuyển hóa vật chất luôn đi kèm với chuyển hóa năng lượng?
ID câu hỏi: 57507| 3 tuần trước
2 và 3/4 +2/5: 0.5- 125%+ 0.12 : 0.1 tính giá trị của biểu thức  
ID câu hỏi: 57783| 3 tuần trước
Sóng điện từ được dùng trong vô tuyến truyền hình là: A. sóng ngắn   B. sóng dài       C. sóng trung   D. sóng cực ngắn
ID câu hỏi: 57950| 1 tuần trước
Thanh Hóa có những làng nghề chế biến thủy hải sản ở địa phương nào?Kể tên 1 vài làng nghề mà em biết?
ID câu hỏi: 58000| 1 tuần trước
Cho 6,485(g) hỗn hợp Ba và BaO tác dụng với H2O dư thấy thoát ra 0,56 (lít) khí H2 (đktc). a) Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban...
ID câu hỏi: 58027| 1 tuần trước
Tính (kết quả viết ở dạng phân số tối giản): 1 × 16 =  ×  = 12 5  ×   
ID câu hỏi: 58202| 1 tuần trước
Kết quả xếp loại học kỳ 1 lớp 5A như sau: \(\dfrac{1}{4}\)  số học sinh của lớp hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục. Số học sinh xuất sắc...
ID câu hỏi: 58221| 1 tuần trước
cảm ơn mọi người vì đã giải hộ mình những bài toán rất khó                            ...
ID câu hỏi: 58223| 1 tuần trước
bài 1:Một cửa hàng định giá chiếc cặp là 65000 đồng.Nhân dịp khai giảng năm học mới,cửa hàng hạ già 12%.Hỏi sau khi hạ giá 12% thì giá chiếc cặp là bao nhiêu tiền?
ID câu hỏi: 58367| 1 tuần trước
Đặt câu với cấu trúc sau : TN , CN - VN , VN . TN , TN , TN , CN - VN    
ID câu hỏi: 58441| 1 tuần trước
Nhận xét thái độ của triều đình nhà Nguyễn sau khi kí 2 hiệp ước Hác Măng và Pa Tơ Nốt?
ID câu hỏi: 58458| 1 tuần trước
cho biết loài bướm đối với cây trồng trong giai đoạn sâu non và giai đoạn trường thành
ID câu hỏi: 58515| 1 tuần trước
Một trong các vấn đề gây nhức nhối trong đời sống hiện nay là vấn đề bóc lột sức lao động trẻ em. Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh trên mạng xã...
ID câu hỏi: 58879| 5 ngày trước
Câu 9. (1,0 điểm) Hãy tóm tắt nội dung của văn bản bằng một đoạn văn 5 - 7 dòng. Câu 10. (1,0 điểm) Viết đoạn văn 5 - 7 dòng trình bày suy nghĩ...
ID câu hỏi: 58967| 5 ngày trước
Viết các quan hệ từ trong câu sau :" Nắng đã rút lên những chòm cây cao rồi nhạt dần và như hòa lẫn với ánh sáng...
ID câu hỏi: 59162| 5 ngày trước
bài 10: mùa xuân ,mùa của các hoa khoe sắc, mùa của lộc biết chồi non mùa của én bay, mùa của những cơn mưa dịu dàng. Em...
ID câu hỏi: 59269| 4 ngày trước
mẹ có 24 kg bột mì, mẹ làm bánh hết 3 phần 8 số bột mì đó. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu kg bột mì
ID câu hỏi: 59273| 4 ngày trước
Nên thực hiện ghép khi cây còn nhỏ hay khi cây đã trưởng thành? Giải thích. b)  Ghép cà chua với gốc cà tím...
ID câu hỏi: 59320| 4 ngày trước
Một loại đá chứa 80% CaCO3; 10.2% Al2O3 và 9.8% Fe2O3. Nung đá ở nhiệt độ cao (1000oC) một thời gian thu được chất rắn có khối lượng bằng 78% khối lượng đá trước khi...
ID câu hỏi: 59325| 4 ngày trước
Tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30, đoàn thể thao Việt Nam giành được 288 huy chương gồm Vàng, Bạc và Đồng. Trong đó có 183 huy chương...
ID câu hỏi: 59613| 3 ngày trước
Trong một phép chia có số dư. Thương số là 1305, số chia là số lẻ lớn nhất có một chữ số và số dư là số lớn nhất có thể  trong...
ID câu hỏi: 59641| 3 ngày trước
  p=(x/x-3-1/x+3+x^2-1/9-x^2):2/x+3 a) rút gọn biều thức P b) tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên  
ID câu hỏi: 59890| 2 ngày trước
tìm một phân số bằng phân số 4/5. biết rằng nếu lấy tử số của phân số đó trừ đi 35 và giữ nguyên mẫu số ta được phân số mới bằng 19/30 giúp...
ID câu hỏi: 59904| 2 ngày trước
Một thửa ruộng có chiều dài là 160 m chiều rộng bằng 3/4 chiều dài biết cứ mỗi 100 mét vuông thì người ta thu hoạch được 56 kg thóc hỏi người...
ID câu hỏi: 60289| 23 giờ trước
C1: a, Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới. b, Tại sao đồng bằng là nơi tập trung dân cư đông đúc. C2: a, Cho ví dụ về sự phân hoá đa...
ID câu hỏi: 60294| 23 giờ trước
Ngày xưa có một người nuôi mèo, nghĩ con mèo của mình khôn ngoan tài giỏi, đặt tên cho nó là "Trời''. Nhưng...
ID câu hỏi: 60405| 14 giờ trước
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 300 chiều dài gấp đôi chiều rộng Người ta làm một lối đi xung quanh phía trong sát bờ rào mảnh vườn...
ID câu hỏi: 60432| 11 giờ trước
Cho đoạn thẳng PQ=10cm. Trên tia PQ lấy các điểm K và I sao cho PK=2cm, PI=4cm. Độ dàu đoạn thẳng IK là A.1cm      B.2cm    C.3cm ...
ID câu hỏi: 60445| 10 giờ trước
mọi người ơi giải thích hộ mình tại sao thg bạn mình hay nói pím khít  
0.49483 sec| 3868.547 kb
  Tế bào thực vật  Tế bào động vật