Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(6)
GDCD(9)
Hóa học(53)
Lịch sử(14)
Ngữ văn(172)
Nhạc họa(7)
Sinh học(26)
Tiếng anh(137)
Tin học(12)
Toán học(155)
Vật lý(25)
Địa lý(14)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2645| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2743| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2777| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2895| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2900| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3120| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3147| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3215| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3271| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3366| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3413| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3434| 3 năm trước
ID câu hỏi: 4094| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4147| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4230| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4267| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5963| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10885| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10929| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11037| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11060| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11106| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11127| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11141| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11144| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11170| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11218| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11240| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11251| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11279| 3 tháng trước

a) Trung bình mỗi ngày bán được số kg muối là 1500 : (4 + 6) = 150 (kg)

b) 15 tạ = 1500 kg

Số kg muối bán được trong 6 ngày sau là 1500 - 180 = 1320 (kg)

Trung bình mỗi ngày bán...

ID câu hỏi: 11290| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11297| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11326| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11352| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11371| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11384| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11401| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11458| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11472| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11478| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11557| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11560| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11631| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11695| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11707| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11720| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11722| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11796| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11813| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11831| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11856| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11880| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11913| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11916| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11929| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11954| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11990| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11992| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11997| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12011| 3 tháng trước

3/5 giờ =  36 phút

vì 1 giờ có 60 phút nên 3/5 giờ ta lấy 60 : 5 x 3 = 36 phút

ID câu hỏi: 12031| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12066| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12108| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12134| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12185| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12279| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12295| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12310| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12315| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12352| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12361| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12413| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12465| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12472| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12480| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12485| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12516| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12517| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12552| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12674| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12708| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12750| 3 tháng trước

1 C

2 A

3 A

4 D

5 A

6 B

7 B

8 C

9 D

10 C

ID câu hỏi: 12793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12962| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13013| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13084| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13136| 3 tháng trước

1.Adolescence is the period ________ child and young adulthood

A. for B between C. and D. from

2.Your body will change in shape and________

A....

ID câu hỏi: 13139| 3 tháng trước

1. Form: Active: S + V + O + …….

→ Passive: S + be + PP2 + by + O +

ID câu hỏi: 13155| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13180| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13195| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13358| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13363| 3 tháng trước

I:MAKE THE CONDITIONAL SENTENCES

1 He didn't know how to solve the mathematics problem,so he got low marks.

=>If he had known how to solve the mathematics problem, he...

ID câu hỏi: 13365| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13548| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13550| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13559| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13585| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13609| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13615| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13673| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13768| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13789| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13831| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13837| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13865| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13896| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13941| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13964| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13973| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14000| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14033| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14041| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14123| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14136| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14341| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14346| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14354| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14421| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14431| 3 tháng trước
Chu vi của hình chữ H được tính bằng tổng độ dài các cạnh . Khi đã biết kích thước của các cạnh, chúng ta có thể tính toán chu vi bằng cách cộng độ dài các cạnh lại với nhau. Ví dụ: Nếu các cạnh của...
ID câu hỏi: 14437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14448| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14474| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14533| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14559| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14561| 3 tháng trước

i have never seen such a mess in my life

=nerever have i seen such a mess in my life

Sai rồi cậu ơi , câu này thuộc đảo ngữ nhé, phải viết lại là :

Never in my life have I...

ID câu hỏi: 14562| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14575| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14680| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14689| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14724| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14729| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14756| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15053| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15090| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15116| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15244| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15287| 3 tháng trước

ID câu hỏi: 15291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15312| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15363| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15365| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15366| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15368| 3 tháng trước

Tình mẫu tử là thứ tình cảm tưởng đơn giản mà lại đặc biệt thiêng liêng. Nó không ồn ào như tình bạn, không nồng...

ID câu hỏi: 15369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15376| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15397| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15452| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15461| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15463| 3 tháng trước

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     ...

ID câu hỏi: 15489| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15515| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15703| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15774| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15799| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15822| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15856| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15858| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15863| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15969| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16090| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16095| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16138| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16163| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16184| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16227| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16256| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16306| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16375| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16440| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16507| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16633| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16640| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16667| 3 tháng trước

Đặc trưng của thể loại thần thoại trong tác phẩm "Thần Trụ trời" là:

- Về nội dung:

+ Tính nguyên hợp chứa đựng các yếu tố nghệ thuật,...

ID câu hỏi: 16725| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16746| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16752| 3 tháng trước

1 số nhân vật trong truyện Dế mèn phiêu lưu kí là: Dế Mèn, Dế Choắt, chị Cốc, anh hai Dế Mèn, anh cả Dế...

ID câu hỏi: 16800| 3 tháng trước

- Nhiễm sắc thể kép: Là nhiễm sắc thể được tạo từ sự nhân đôi nhiễm sắc thể, gồm 2 cromatit giống hệt nhau và dính nhau ở tâm động, có...

ID câu hỏi: 16817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16826| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16829| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16838| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16909| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16927| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16952| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16964| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16965| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17032| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17062| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17063| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17107| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17108| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17304| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17327| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17386| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17498| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17555| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17655| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17719| 3 tháng trước
Câu cảm thán là một trong bốn kiểu câu: Cầu cầu khiến, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh, câu cảm thán. Câu cảm thán là câu dùng để bộc lộ cảm xúc của con người như vui vẻ, buồn bã, phấn khích, ngạc nhiên...
ID câu hỏi: 17726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17728| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17757| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17825| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17864| 3 tháng trước

a)Tiền bán bằng số % tiền vốn là:1720000:1600000x100=107,5%

b)Người đó lãi số% là:107,5%-100%=7,5%

           Đáp số:a)107,5%

     ...

ID câu hỏi: 17870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18010| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18043| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18084| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18135| 3 tháng trước

- Cao lương mĩ vị: món ăn ngon và quý. Đồng nghĩa: nem công chả phượng.
- Đồng tâm hiệp lực: chung sức làm việc gì đó. Đồng nghĩa: chung sức đồng lòng.
- Thiên sơn vạn thủy: chỉ sự gian...

ID câu hỏi: 18140| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18200| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18235| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18242| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18264| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18265| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18267| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18317| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18418| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18424| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18427| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18484| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18588| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18652| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18819| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18865| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18876| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18901| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18913| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18966| 3 tháng trước

1. You should walk across the street ______ the zebra crossing.

a. on...

ID câu hỏi: 18968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18970| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18974| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19020| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19021| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19026| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19029| 3 tháng trước

Em ước mơ sau này em sẽ trở thành 1 giảng viên để truyền lại kiến thức cho thế hệ học sinh sau này. Để thực hiện ước mơ em sẽ cố gắng học thật giỏi, thường xuyên làm...

ID câu hỏi: 19070| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19090| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19258| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19275| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19301| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19354| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19368| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19461| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19567| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19574| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19589| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19774| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19811| 3 tháng trước

Tham Khảo:

Ngôi trường mà luôn gắn bó với em đó là trường Tiểu học Hà An. Đây cũng là mái nhà thứ hai của em...

ID câu hỏi: 19817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19827| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19856| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19865| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19867| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19874| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19923| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19990| 3 tháng trước
Chủ đề là một ý tưởng, vấn đề hoặc trạng thái tổng quát mà tác giả muốn truyền tải thông qua tác phẩm của mình . Nó là một khía cạnh trung tâm, một góc nhìn chính và là mắt xích liên kết các yếu tố...
ID câu hỏi: 20037| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20062| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20085| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20100| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20135| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20181| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20220| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20249| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20284| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20285| 3 tháng trước

\(y=\dfrac{x-1}{x^2-mx+1}\)

\(\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\dfrac{x-1}{x^2-mx+1}=\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\dfrac{x-1}{x^2-mx+1}=0\)

Đồ thị...

ID câu hỏi: 20363| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20392| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20415| 3 tháng trước

Tình yêu thương con người luôn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy, nó cũng mang...

ID câu hỏi: 20444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20456| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20523| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20570| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20600| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20640| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20686| 3 tháng trước

a)

\(\left(C_{17}H_{35}COO\right)_3C_3H_5+3NaOH\underrightarrow{^{to}}3C_{17}H_{35}COONa+C_3H_5\left(OH\right)_3\)

ID câu hỏi: 20692| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20693| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20949| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20955| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21095| 3 tháng trước

Đặc điểm đa dạng của địa hình nước ta phản ánh :

A. thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa phong hóa mạnh...

ID câu hỏi: 21102| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21134| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21221| 3 tháng trước

-  Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

- Người khôn ăn nói nửa chừng

Để cho người dại nửa mừng nửa lo

 -  Rượu lạt uống lắm cũng...

ID câu hỏi: 21236| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21248| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21252| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21256| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21274| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21284| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21293| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21298| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21334| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21335| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21377| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21383| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21411| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21436| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21443| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21499| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21537| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21649| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21676| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21683| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21696| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21705| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21791| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21820| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21841| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21953| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21962| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21981| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22010| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22066| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22081| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22109| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22142| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22143| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22144| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22151| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22349| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22353| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22356| 3 tháng trước

Một hành tinh xanh đầy niềm vui và hạnh phúc là mong ước của mọi người trên khắp trái đất này. Ai cũng mong ước trái đất sẽ tươi đẹp mãi mãi và luôn tràn ngập tiếng cười. Nhà thơ Định Hải đã viết...

ID câu hỏi: 22364| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22472| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22527| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22640| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22642| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22645| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22677| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22679| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22700| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22704| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22713| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22715| 3 tháng trước

số chỉ ampe ở mạch còn lại là : 1 - 0,5 = 0,5

ID câu hỏi: 22771| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22810| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22821| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22855| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22877| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22881| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22981| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23003| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23038| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23100| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23140| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23158| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23184| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23193| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23220| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23233| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23298| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23346| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23351| 3 tháng trước

a: F, Ne, Na, Mg, S, Ca

b: Kim loại: Na,Mg,Ca

Phi kim: F,S

Khí hiếm: Ne

ID câu hỏi: 23369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23434| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23464| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23474| 3 tháng trước

Exercise 2: will or be going to? 

ID câu hỏi: 23544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23628| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23640| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23649| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23688| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23734| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23769| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23783| 3 tháng trước

1. Phủ định: I am not learning English.
Nghi vấn: Are you learning English?


2. Phủ định: He is not reading a book.
Nghi vấn: Is he reading a book?


3. Phủ định:...

ID câu hỏi: 23823| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23829| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23884| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23887| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23990| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24047| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24161| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24162| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24163| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24216| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24240| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24256| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24293| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24297| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24447| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24477| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24492| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24537| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24559| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24569| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24581| 3 tháng trước

The journey was not as long as we thought at first

ID câu hỏi: 24584| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24600| 3 tháng trước

Chiều cao của tam giác đó là:

      15 x 2 : 3 = 10 (cm)

Cạnh đáy của tam giác đó là:

      10...

ID câu hỏi: 24632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24707| 3 tháng trước

My uncle was a bus driver some years ago, but now he has a desk job.

-> My uncle used to be a bus driver some years ago, but now he has a desk job.

ID câu hỏi: 25734| 3 tháng trước

Em tham khảo nhé:

- Chất thép: đó là chất chiến đấu cách mạng, tinh thần chiến sĩ của nhân vật trữ tình được thể hiện trong bài...

ID câu hỏi: 25783| 3 tháng trước

II. Change the following sentences into direct sentences:

1. He said he didn’t know what had happened.

He said:" I don't know what happened."

2. She said that...

ID câu hỏi: 26677| 2 tháng trước

Đồng nghĩa với từ "nhân hậu" là từ "nhân từ", "hiền lành",...

Đồng nghĩa với từ "cần cù" là...

ID câu hỏi: 27026| 2 tháng trước

bn lên gg nói giải bài tâp jtrang bao nhiêu là đc mà hok ai rảnh đau mà lmaf

ID câu hỏi: 27221| 2 tháng trước

Vai trò của nước với cây lá ( thực vật ):

Nước có vai trò to lớn đối với thực vật. nó là môi trường hòa tan muối khoáng để cung cấp cho cây. nó còn giữ vai trò điều hòa nhiệt độ cho cây...

ID câu hỏi: 27341| 2 tháng trước

Customs and traditions are very important in my opinion. Like other families, we have our own customs and traditions. First of all, there is a tradition in my family of having to clean the house...

ID câu hỏi: 27438| 2 tháng trước

Bố tôi, mẹ tôi là nhung người nông dân
Hôm qua, người đã trực nhật lớp là Lan

k đi 

ID câu hỏi: 29529| 2 tháng trước

Trả lời :

X = {  Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia...

ID câu hỏi: 30646| 2 tháng trước

đồng 1: nơi trồng lúa

đồng 2: cùng

đồng 3: kim loại

đồng 4: cùng (giống với đồng 2)

ID câu hỏi: 31396| 2 tháng trước

Chọn B.

MgCO3 -to-> MgO + CO2

2 KClO3 -to-> 2 KCl + 3 O2

ID câu hỏi: 31646| 2 tháng trước

* Chuyển động thẳng đều:

- Quỹ đạo: đường thẳng

- Gia tốc = 0

- Vận tốc không đổi

* Chuyển động thẳng biến đổi đều:

- Quỹ đạo: đường thẳng

- Gia tốc...

ID câu hỏi: 32312| 2 tháng trước

Tham khảo:

“Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta...

ID câu hỏi: 32747| 2 tháng trước

I/You/We/They dùng were

He/She/It/Lan dùng was

ID câu hỏi: 32831| 2 tháng trước

bt r thì ko nên hỏi:v

ID câu hỏi: 33172| 2 tháng trước

TL: 

+ Quá trình ra đời, phát triển của Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

– Cuối thế kỷ II, nhân dân Tượng Lâm giành độc lập, giành quyền tự chủ, lập nước Lâm...

ID câu hỏi: 33275| 2 tháng trước

Em tham khảo nhé !

* Giải thích thế nào là tuổi trẻ?

+ Tuổi trẻ là lứa tuổi thanh niên, thiếu niên. Là lứa tuổi được học...

ID câu hỏi: 34099| 2 tháng trước

số lần nguyên phân :  \(\dfrac{3.60}{20}=9\left(lần\right)\)

Số lượng tb sau 3h nuôi cấy :  \(10.2^9=512...

ID câu hỏi: 34105| 2 tháng trước

21. “Are you going by train?” she asked me.

- She wanted to know.... ..if I was going by train................................................

22. “Don’t use...

ID câu hỏi: 34127| 2 tháng trước

a) Ta có: cụm GIAIPHONGMIENNAM có 4 chữ

Và 1975 : 4 = 493 (dư 3)

Dư 3 đó trúng vào chữ...

ID câu hỏi: 34415| 2 tháng trước

Cặp chất tồn tại : Các chất không tham gia phản ứng với nhau 

=> NaOH và  KNO3 

Cặp chất không tồn tại : Các chất...

ID câu hỏi: 34554| 2 tháng trước

Thành phần cấu tạo của lục lạp đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng của lục lạp là các sắc tố quang hợp (chủ yếu là diệp lục) vì...

ID câu hỏi: 34761| 2 tháng trước

vàng ươm, vàng chói :v

ID câu hỏi: 35299| 2 tháng trước

Cơ sở khoa học của các biện pháp kĩ thuật và công nghệ nâng cao năng suất cây trồng liên quan đến quá trình quang hợp:

- Cải...

ID câu hỏi: 35396| 2 tháng trước

Ta có: \(2^2+2^3+2^4+2^5\)

\(=\left(2^2+2^3\right)+\left(2^4+2^5\right)\)

\(=12+2^2.\left(2^2+2^3\right)\)

ID câu hỏi: 36331| 2 tháng trước

a=int(input('a='))

print('Bình phương của a:', a**2)

ID câu hỏi: 36390| 2 tháng trước

Hướng dẫn:

2021 - 40 = 1981 năm

1981 : 10 = 198,1 => hơn 198 thập kỉ

1981 : 100 = 19,81 => hơn 19 thế kỉ (gần 20 thế kỉ)

Như vậy, tính từ năm 40 (khởi...

ID câu hỏi: 36983| 2 tháng trước

\(ĐK:x>0\)

\(E=\dfrac{1-\sqrt{x}+x}{\sqrt{x}}=\sqrt{x}-1+\dfrac{1}{\sqrt{x}}>=2\sqrt{\sqrt{x}.\dfrac{1}{\sqrt{x}}}-1=2\sqrt{1}-1=1\)

ID câu hỏi: 37276| 2 tháng trước

Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa
Suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua
Bộ đội ta vâng lệnh Bác Hồ
Về đây giải phóng quê nhà
Đất nước miền Tây Bắc đau thương
Từ bao lâu dưới...

ID câu hỏi: 37538| 2 tháng trước

Tham khảo

-vôn kế dùng để đo hiệu điện thế trong mạch
-Trong mạch song song thì hiệu điện thế bằng nhau nên mắc song song để đo hiệu điện thế...

ID câu hỏi: 40043| 2 tháng trước

  Máy tính là công cụ xử lý thông tin. Về cơ bản, quá trình xử lý thông tin trên máy tính - cũng như quá trình xử lý thông tin của con người -  có 4 giai đoạn chính...

ID câu hỏi: 41183| 2 tháng trước

Chúng ta nên dùng tiết kiệm chứ không nên dùng hoang phí

ID câu hỏi: 41618| 2 tháng trước

Tham khảo: Kể lại câu chuyện về Ngô Quyền

- Tên danh nhân: Ngô Quyền

- Câu chuyện:

+ Ngô Quyền quê...

ID câu hỏi: 41683| 2 tháng trước

Việc tác giả lựa chọn trật tự từ trong câu “Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ tay hắn” nhằm thể hiện điều...

ID câu hỏi: 42914| 1 tháng trước

***Read the following pasage and chooseA,B,C orD to fill in the gaps:

Earnest Hemingway was born in Oak park, a small twon in the state of Illinois. As a boy he was often taken on...

ID câu hỏi: 44690| 1 tháng trước

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{C_2H_5OH}=a\left(mol\right)\\n_{C_6H_5OH}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.;n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

ID câu hỏi: 44883| 1 tháng trước

Make clauses of concession with WHATEVER.

1. No matter what happens, don't forget to write to me.

=> Whatever happens, don't forget to write to me.

2. She will...

ID câu hỏi: 45453| 1 tháng trước

V. Choose the best answer.

33. My house is next to a big supermarket.

A. There is a big supermarket next to my house.

34. There are some trees in front of my school.

C....

ID câu hỏi: 45820| 1 tháng trước

Các dung dịch là : $AgNO_3,K_2CO_3,BaCl_2,CuSO_4$

ID câu hỏi: 45977| 1 tháng trước

don't touch the window.it......

a.has just painted b.just have been painted c.just painted d.has just been painted

ID câu hỏi: 46364| 1 tháng trước

Đừng để người khác quyết định bạn là ai. Bạn không cần sự chấp thuận của xã hội. Hãy biến giấc mơ của bạn thành hiện thực.

ID câu hỏi: 46766| 1 tháng trước

will live

will learn

an going to meet

won't win

are you going to do

ID câu hỏi: 47375| 1 tháng trước

Bài làm:

1. Nhà em thuộc kiểu kiến trúc nhà ở thành thị mặt phố. Các khu vực chức năng trong ngôi nhà của gia đình em gồm: 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng tắm, 3 phòng ngủ.

2. Ý...

ID câu hỏi: 47841| 1 tháng trước

1/Tiên học lắc.Hậu học bay.Đập đá quay tay.Tu hành chính quả.

2/Giết gà,dọa khỉ.

3/Chó ăn đá.Gà ăn mắm tôm.

4/Lá lành đùm lá rách.Lá rách đùm lá nát.Lá nát nó đùm cái lá tả...

ID câu hỏi: 48133| 1 tháng trước
XIX được xác định là thế kỷ 19 . Thế kỷ XIX (Thế kỷ 19) kéo dài từ ngày 01/01/1800 đến 31/12/1899.
ID câu hỏi: 48733| 1 tháng trước

Sô lần bắn ít nhất được 6 lần là: 2

Xác suất thực nghiệm để xạ thủ bắn được ít nhất 6 lần :

\(\dfrac{2}{20}=\dfrac{1}{1...

ID câu hỏi: 49393| 1 tháng trước

Trả lời: 
1. C
2. A
3. B
4.A
- HokTot - 

ID câu hỏi: 49963| 1 tháng trước

Tự lực cánh sinh đi bạn

ID câu hỏi: 50744| 1 tháng trước

Tham Khảo

 

So sánh 3 quá trình nhân đôi, phiên mã, dịch mã:

- Giống: Đều dựa trên nguyên tắc bổ...

ID câu hỏi: 51167| 1 tháng trước

Nhà sàn nơi Chủ tịch nước Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, gọi tắt là Khu di tích Phủ Chủ tịch tại Hà Nội, là nơi sống và làm việc lâu...

ID câu hỏi: 51654| 1 tháng trước

Oxit hút ẩm trong PTN là B. CaO

Oxit lưỡng tính là C. Al2O3

ID câu hỏi: 51826| 1 tháng trước

Tình bạn là một trong những thứ tình cảm đẹp trong cuộc sống, đem lại niềm vui và đem lại cho ta những kinh nghiệm trong cuộc sống. Trong tình bạn thì không bao giờ có sự phân biệt, tuổi tác,...

ID câu hỏi: 51882| 1 tháng trước

Tham khảo

1. Chi tiết máy là các phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.

2....

ID câu hỏi: 51998| 1 tháng trước

10 quyển vở hết số tiền là:

   \(11000.10=110000\)(đồng)

3 cây bút bi hết số tiền là

\(5000.3=15000\)(đồng)

tổng số tiền đã...

ID câu hỏi: 52776| 1 tháng trước

Các từ láy:dịu dàng, lung linh, nôn nao, quấn quýt, ngân nga, lích rích.

ID câu hỏi: 52942| 1 tháng trước

- Trước khi đun : Tạo thành sản phẩm màu xanh tím

- Khi đun nóng : Màu xanh tím nhạt dần rồi mất

- Để nguội : Xuất hiện lại sản phẩm...

ID câu hỏi: 54867| 1 tháng trước

Khoảng cách 2250m với 250m là: 

\(2250-250=2000m\)

Vì cứ lên cao 100m nhiệt độ sẽ giảm 0,6oC

→ Nhiệt độ điểm C...

ID câu hỏi: 55598| 1 tháng trước

Câu 1 :

`-` Đoạn văn trên trích trong tác phẩm : Chiếu Dời Đô

`-` Của : Lý Công Uẩn

`-` Thể loại : chiếu

`-` PTBĐ : nghị...

ID câu hỏi: 55973| 1 tháng trước

Had the computer not broken down, I wouldn't have had to stop my work

ID câu hỏi: 56119| 1 tháng trước

người ta bảo m thôi có phải mdd, ang đang bảo bạn ấy check lại mZnO :)

ID câu hỏi: 56315| 4 tuần trước

a,

- Số nu của mARN là: (298 + 2) x 3 = 900 nu
- Số nu của gen = 2 số nu của mARN = 2 x 900 = 1800 nu
- Suy ra chiều dài của gen là: (1800 : 2) x 3.4 = 3060...

ID câu hỏi: 56730| 4 tuần trước

Lời giải:

\(\frac{20,2\times 5,1-30,3\times 3,4+14,58}{14,58\times 460+7,29\times 540\times 2}=\frac{10,1\times 2\times 5,1-10,1\times 3\times 3,4+14,58}{14,58\times 460+14,58\times...

ID câu hỏi: 56746| 4 tuần trước

Tổng: 14

Hiệu:2=>

Gà mái:(14+2):2=8(con)

Gà trống:(14-2):2=6(con)

Đáp số:8 con mái: 6 con trống

ID câu hỏi: 57128| 3 tuần trước

Trong văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng, tác giả Đoàn Giỏi đã sử dụng các từ ngữ địa phương Nam Bộ rất phù hợp với nội dung được đề cập...

ID câu hỏi: 57277| 3 tuần trước

Số học sinh khối 5 là : \(1612\times\frac{2}{13}=248\text{ học sinh}\)

Số học sinh nữ của khổi 5 là : \(248\times\frac{3}{8}=93\text{ học...

ID câu hỏi: 57280| 3 tuần trước

tả lời

à thì bn lên google để tra và xem r thực hành nó chứ h nói ra thì hơi lâu và 

HOK TỐT NHA...

ID câu hỏi: 58456| 1 tuần trước

             Giải 

 10 đơn vị ứng với:  \(\dfrac{3}{4}\) - 

ID câu hỏi: 58812| 6 ngày trước

                         Bài 2:   

 Số mét vải mẹ đã dùng để may quần và...

ID câu hỏi: 58919| 5 ngày trước

1. Thể thơ tự do.

2. A

3. D

4. D

5. "Một nắng hai sương".

6. D

7. D

8. C

9. Em hiểu rằng:

- Muốn có thành công,...

ID câu hỏi: 59699| 3 ngày trước

Thể tích bể là :

2x1,5x1,2=3,6(m3)

Đổi 3,6m3=3600dm3=3600 lít

25% thể tích bể có số lít là...

ID câu hỏi: 2537| 3 tháng trước
1+1=?
ID câu hỏi: 5834| 3 tháng trước
Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Câu hỏi tại sao?
ID câu hỏi: 6637| 3 tháng trước
Cho 1 viên kẽm vào 150ml dd HCl 0,3M  a. Tính khối lượng viên kẽm phản ứng vừa đủ với dung dịch trên b. Tính thể tích H2 sinh ra ( ở đktr) c. Nếu...
ID câu hỏi: 6811| 3 tháng trước
Đốt cháy một hợp chất hữu cơ có 6 nguyên tử cacbon trong phân tử thu được hỗn hợp sản phâm CO 2  và nước theo tỉ lệ mol 1:1. Hợp chất đó có...
ID câu hỏi: 8716| 3 tháng trước
Đấu tranh tư tưởng là gì? Nguyên nhân dẫn đến đấu tranh tư tưởng.
ID câu hỏi: 10910| 3 tháng trước
Bài 4 : Nam có hai hình vuông đều có cạnh 2 dm.Nam đã ghép hai hình vuông đó thành một hình chữ nhật đó theo...
ID câu hỏi: 11152| 3 tháng trước
Đặt câu với mỗi thành ngữ sau: ăn xổi ở thì, tắt lửa tối đèn, hôi như cú mèo
ID câu hỏi: 11309| 3 tháng trước
2000g= bao nhiêu kg
ID câu hỏi: 11432| 3 tháng trước
Give the correct word formation: 1 .The garden is ................ with trees and flowers (beauty) 2 .They enjoy the .............. atmosphere here. (peace) 3. The ................unit of currency...
ID câu hỏi: 11458| 3 tháng trước
vui vẻ la từ lá hay từ ghép
ID câu hỏi: 11521| 3 tháng trước
7.  People spend a lot of money on advertising   every day. è   ...................................................................................
ID câu hỏi: 11612| 3 tháng trước
Phân tích đa thức thành nhân tử x^2-x-y^2-y
ID câu hỏi: 11728| 3 tháng trước
32 bằng 2 mũ mấy?
ID câu hỏi: 11945| 3 tháng trước
có bao nhiêu số vừa là bội của 50 vừa là ước của 900
ID câu hỏi: 12049| 3 tháng trước
1. That meal was excellent. →What..............................................................................................................................................! 2. I don’t really...
ID câu hỏi: 12079| 3 tháng trước
diền số thích hợp a 12 phút = ... giờ b 2,4 giờ = ... phút
ID câu hỏi: 12174| 3 tháng trước
Tìm x biết: x : 5 + x * 80% = 32
ID câu hỏi: 12184| 3 tháng trước
-Cho 5 ví dụ về quyền tố cáo và 5 ví dụ về quyền khiếu nại.( Yêu cầu: về vấn đề thực tế, thời sự, tin nóng...)
ID câu hỏi: 12205| 3 tháng trước
every day, my father ( get up ) ....... at 5.00 am but today he ( get up ) ....... at 6.00 am every morning, I ( watch ) ......... tv at 10:00 but today I ( listen ) ..... to...
ID câu hỏi: 12714| 3 tháng trước
Có bao nhiêu phân số bằng phân số 16/34 mà mỗi phân số đều có tử số và mẫu số là có 2 chữ số ? Ghi các phân số đó ra .        - Có ... phân số .       - Các phân...
ID câu hỏi: 12754| 3 tháng trước
Bài 12: Xác định danh từ, động từ, tính từ có trong đoạn văn sau: Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày càng thêm...
ID câu hỏi: 13123| 3 tháng trước
Nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín và hạt trần? Phân biệt 2 loại thực vật? Trong các đặc điểm phân biệt, đặc điểm nào quan trọng nhất
ID câu hỏi: 13347| 3 tháng trước
Lan is taller than tim Tim....................... Viết lại nha  
ID câu hỏi: 13348| 3 tháng trước
Giúp mình với 1  Although his leg was broken, he managed to get out of the car.        In spite...
ID câu hỏi: 13374| 3 tháng trước
Dây AB = 40 cm căng ngang, hai đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B), biết BM = 14 cm. Tổng số bụng và nút sóng trên dây AB là: A. 10 B. 21 C. 20 D. 19
ID câu hỏi: 13518| 3 tháng trước
Trên một bóng đèn có ghi 12V- 6W  a) cho biết ý nghĩa của các số ghi trên bóng đèn này b) mắc bóng đèn...
ID câu hỏi: 13543| 3 tháng trước
đặt tính rùi tính  5,28 : 4= ? 95,2 : 68 =? 0,36 : 9 =? 75,52  : 32 = ? mấy bạn giải từng cách giúp mình nhé bạn nào dùng trình tự thì mình sẽ kết bạn nhé       ...
ID câu hỏi: 13674| 3 tháng trước
19. Listen and chant. (Nghe và hát theo nhịp.)  Stand up. (Đứng lên.) Clap your hands. (Vỗ tay của bạn.) Open your eyes and close your mouth. (Mở mắt và ngậm...
ID câu hỏi: 13712| 3 tháng trước
Use UNLESS instead of IF. 1. If you are not careful, you will cut yourself with that knife. 2. If you do not like this one, I'll bring you another. 3. I'll not be able to do any work if I...
ID câu hỏi: 13758| 3 tháng trước
viết đoạn văn khoảng 10 dòng nêu suy nghĩ về nhân vật lão hạc các bạn đừng lấy trên mạng nhé!thanks nhiều
ID câu hỏi: 13789| 3 tháng trước
Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) X cần 3,22 mol O2, sinh ra 2,28 mol CO2 và 2,12 mol H2O. Cho 13,29 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thì khối lượng muối tạo thành...
ID câu hỏi: 13924| 3 tháng trước
khai triển nhị thức Newton \(\left(x^2+\dfrac{1}{x}\right)^4\)
ID câu hỏi: 13963| 3 tháng trước
 Tìm các từ đồng nghĩa với từ : a) Hiền : b) Xấu :
ID câu hỏi: 13977| 3 tháng trước
Hãy viết một bài văn tả hỏa lan chuông giúp mình nhé 
ID câu hỏi: 13980| 3 tháng trước
Bài học đường đời đầu tiên thuộc thể loại:
ID câu hỏi: 14051| 3 tháng trước
Choose the best answer 1. _______ yet? A. Have the letters been typed B. Have been the letters typed C. Have the letters typed D. Had the letters typed 2. Mike _______ What's going on in his...
ID câu hỏi: 14201| 3 tháng trước
một con trâu kéo chiếc xe với một lực 5000N trong 50s và đi được một quãng đường 30m. Tính công suất của con trâu  
ID câu hỏi: 14204| 3 tháng trước
vừa bằng hạt đỗ ăn giỗ cả làng là con gì
ID câu hỏi: 14241| 3 tháng trước
Quãng đường từ Cần Thơ đi Thành phô Hồ Chí Minh dài 198km. Lúc 6 giờ sáng một xe ô tô xuất phát từ Cần Thơ chạy với vận tốc 72/...
ID câu hỏi: 14581| 3 tháng trước
M + HNO3 → M(NO3)n + NO2 + H2O (Với M là kim loại hóa trị n) Thay NO2 lần lượt bằng NO, N2O, N2, NH4NO3 rồi hoàn thành phản ứng Giúp mình với ạ, thx...
ID câu hỏi: 14627| 3 tháng trước
Nhân dịp vừa mới được bố mẹ mua cho chiếc xe đạp điện mới để đi học, bạn A (học sinh lớp 8) đã mời hai người bạn thân của mình đi ăn kem. Sau giờ tan học, bạn A đèo...
ID câu hỏi: 14631| 3 tháng trước
Cho 7,2 g anđehit no đơn chức mạch hở X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 sau đó thu được dung dịch Y và 21,6 g Ag. a, tìm công thức phân tử của x b, Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay...
ID câu hỏi: 14634| 3 tháng trước
Ellen...............with her left hand (always/write)
ID câu hỏi: 14705| 3 tháng trước
300 mm vuông =....cm vuông 500 cm vuông=....dm vuông 700 dm vuông=....m vuông 6000000 mm vuông=.....m vuông 6 m vuông=.....mm vuông 200 mm vuông=...cm vuông 40000 mm vuông=...dm vuông Các bạn...
ID câu hỏi: 14721| 3 tháng trước
So sánh quá trình hình thành và phát triển của châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long.
ID câu hỏi: 14882| 3 tháng trước
Tả một người hàng xóm mà em yêu quý. Các bạn giúp mình tả nhé.Ai tả hay nhất mình cho nhiều lai
ID câu hỏi: 15171| 3 tháng trước
61 độ F bằng bao nhiêu độ C và độ K ?  
ID câu hỏi: 15411| 3 tháng trước
Nêu hạn chế của cách mạng tháng 2 năm 1917 ở Nga HELP ME!!!!!!!!!!!
ID câu hỏi: 15513| 3 tháng trước
Xác định trên bản đồ châu Mĩ vị trí các nước Cu-ba, Chi-lê, Ni-ca-ra-goa và nêu lên các sự kiện đấu tranh ở ba nước này.
ID câu hỏi: 15522| 3 tháng trước
Ý nghĩa của bài thơ Mây và Sóng là gì
ID câu hỏi: 15620| 3 tháng trước
Em hãy chép 2 câu thơ có miêu tả tiếng con chim tu hú kêu trong bài khi con tu hú của tố hữu và nêu tâm trạng khác nhau của người tù khi nghe tiếng chim tu hú đó.
ID câu hỏi: 15644| 3 tháng trước
Lập PTHH Của các phản ứng sau Và cho biết tỉ lệ 1 cặp chất(tùy ý) 1) Zn + O2 -----> ZnO 2)Fe + Cl2 ------> FeCl3 3)CU + AgNO3 Cu(NO3)2 +Ag 4)Fe2O3 + H2 -----> Fe + H2O 5)Cu(NO3)2 -------> CuO +NO2...
ID câu hỏi: 15649| 3 tháng trước
Những ví dụ nào sau đây là sinh sản ở sinh vật? Giải thích. a) Tôm, cua mọc lại càng sau khi bị gãy. b) Voi mẹ sinh ra voi con. c) Cây...
ID câu hỏi: 15693| 3 tháng trước
em hãy viết đoạn văn khoản 5–7 câu trình bày ý kiến của mình về việc làm để hạn chế tai nạn giao thông 3 bạn trả lời câu hỏi đầ tiên, mình sẽ tick cho. Mình sẽ like cho bạn nào trả lời câu...
ID câu hỏi: 16136| 3 tháng trước
Ai có sách giáo khao toán lớp 5 làm giúp mình bài 4 trang 134 với  Bạn nào nhanh mình tick cho 
ID câu hỏi: 16271| 3 tháng trước
Nêu tác hại của việc không giữ vững lập trường,chính kiến của mình trong cuộc sống  
ID câu hỏi: 16400| 3 tháng trước
Hình ảnh người lính Tây Tiến được lặp lại trong đoạn thơ thứ ba. Hãy làm rõ vẻ đẹp lãng mạn và tính chất bi tráng của hình ảnh người lính.
ID câu hỏi: 16439| 3 tháng trước
Ai mua nick Truy Kich k + Ai mua k = ???????
ID câu hỏi: 16472| 3 tháng trước
Giả sử một quần thể động vật ở thời điểm ban đầu có 110000 cá thể, quần thể này có tỉ lệ sinh là 12%/năm, xuất cư là 2%/năm, tử vong là 8%/năm. Dự...
ID câu hỏi: 16492| 3 tháng trước
Nghệ An cách Hà Nội 350km ,Nghệ An ở cách Hà Nội nhiều hơn so với Thanh Hoá là 200km.Hỏi Thanh Hoá ở cách Hà Nội báo nhiêu...
ID câu hỏi: 16646| 3 tháng trước
Nếu học kì 1 hạnh kiểm khá mà học kì 2 hạnh kiểm tốt thì có đc học sinh giỏi ko Mình học THCS nhe
ID câu hỏi: 16833| 3 tháng trước
We don't want to talk about it anymore. (prefer) → We prefer...................................................
ID câu hỏi: 16910| 3 tháng trước
what do you like? trả lời nhé
ID câu hỏi: 17103| 3 tháng trước
vẽ về đề tài trò chơi dân gian  
ID câu hỏi: 17118| 3 tháng trước
•    Rewrite the sentences using the words given •    People believe that the best time to visit the complex of Hue monuments is in April.  => It is...
ID câu hỏi: 17137| 3 tháng trước
Rewrite the sentences with the words given. 1.The policeman ordered:"Stay where you are and don't touch anything. ____________________________________________________ 2.The old lady said:"Will you...
ID câu hỏi: 17166| 3 tháng trước
AI Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân GIÚP EM VỚI Bao gồm tóm tắt ,bố cục , với lại câu hỏi giúp em  Mấy anh chị soạn dài giúp em...
ID câu hỏi: 17241| 3 tháng trước
Tìm x biết ( -34) - ( x -34) = ( -25) + 30
ID câu hỏi: 17268| 3 tháng trước
Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về bản thân mk
ID câu hỏi: 17307| 3 tháng trước
tìm 10 thành ngữ,tục ngữ nói về tình cảm anh em trong gia đình.
ID câu hỏi: 17520| 3 tháng trước
Hãy phân loại và gọi tên các chất có CTHH sau: MgO, Mg(OH)2, KOH, SO2, P2O5, Ba(OH)2, Fe2O3, HCl, H2SO4, Ba(NO3)2, ZnCO3, Fe(OH)2, Ag2O, CO2, Fe2(SO4)3, K2O,...
ID câu hỏi: 17550| 3 tháng trước
Sự phân li độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên của các cặp nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân và tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử đực...
ID câu hỏi: 17576| 3 tháng trước
Câu 3. B ình rất thần tượng ca sĩ nổi tiếng và tìm mọi cách để thay đổi bản thân cho giống với ca sĩ đó từ sở thích, tính cách,...
ID câu hỏi: 17603| 3 tháng trước
Trọng lượng là gì?tính trọng lượng 1 vật có khối lượng 1 kg? Mình cần gấp giúp mình với .
ID câu hỏi: 17605| 3 tháng trước
1. Do you like to listen to music? 2. What kinds of music do you like ? 3. How often do you listen to music? 4. What i your favourite sing? 5. Have you ever learned to play a musical instrument...
ID câu hỏi: 17807| 3 tháng trước
quãng đường từ Vình đến Hà Tĩnh dài 100 km .Lúc 5giờ kém 20 phút. một người xuất phát từ Vinh với vận tốc 40 km/giờ. Hỏi đến 6giờ10phút...
ID câu hỏi: 18074| 3 tháng trước
Stress pattern 1.A. relationship          B.command                  C.vocabulary           ...
ID câu hỏi: 18078| 3 tháng trước
viết một bài văn nói về môi trường bằng tiếng anh  
ID câu hỏi: 18187| 3 tháng trước
Cảm hứng nhân đạo của Nam Cao qua truyện ngắn Lão Hạc?
ID câu hỏi: 18338| 3 tháng trước
Viết 1 đoạn văn ngắn giới thiệu về TP Đà Nẵng bằng tiếng anh(không quá 100 từ)
ID câu hỏi: 18502| 3 tháng trước
X. Use your notes to write a paragraph about your hometown. Write 40 to 50 words.  My hometown is ……………………………………………………………………………… It is in ……………………………………………………………………………………………… It is a...
ID câu hỏi: 18657| 3 tháng trước
1.Let's (play)............ football, shall we . 2.What about (eat)........ out tonight.
ID câu hỏi: 18716| 3 tháng trước
cảm nhận của em về 2 khổ thơ đầu của bài thơ đây thôn vĩ dạ  
ID câu hỏi: 18951| 3 tháng trước
Số chỉ của vôn kế bằng 0 hay khác 0?? Nó đang đo hiệu điện thế của cái gì?
ID câu hỏi: 18978| 3 tháng trước
tại sao chai coca cola khi lắc tạo ra khí mạnh
ID câu hỏi: 19082| 3 tháng trước
Trong bài thơ sang năm con lên bảy phương thức biểu đạt được sử dụng là j ?Hãy lí giải ý kiến của bạn ?
ID câu hỏi: 19258| 3 tháng trước
Chia sẻ về 1 trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến  Các bạn nói về ngệ an giúp mình ạ
ID câu hỏi: 19464| 3 tháng trước
Hãy vẽ 1 bức tranh về bầu trời hoặc vũ trụ mà bạn thích ( lấy tranh trên mạng vẫn được nha ). Giúp mình với mọi người ơi.
ID câu hỏi: 19529| 3 tháng trước
Em hãy tả lại quang cảnh một buổi lễ Chào cờ đầu tuần ở trường em                                      ...
ID câu hỏi: 19701| 3 tháng trước
Máy tìm kiếm là gì ? Kể tên một số máy tìm kiếm phổ biến hiện nay ? Kết quả của việc tìm kiếm bằng máy tìm kiếm là...
ID câu hỏi: 19706| 3 tháng trước
Cho đoạn thơ: "Một bếp lửa chờn vờn sương sớm Một bếp lửa ấp iu nồng đượm Cháu thương bà biết mấy nắng mưa" Câu 1: Nêu HCST của bài thơ có chứa...
ID câu hỏi: 19784| 3 tháng trước
ai thế nào tả sân bóng, thảm cỏ, giọt sương, nắng sớm
ID câu hỏi: 19888| 3 tháng trước
1. ai là vị thần biển cả trong thần thoại hy lạp ?                                         ...
ID câu hỏi: 20033| 3 tháng trước
Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô bắt đầu thực hiện từ ngành kinh tế nào? A. Công nghiệp B.   Thương nghiệp C. Thủ công nghiệp D. Nông nghiệp
ID câu hỏi: 20187| 3 tháng trước
Nước, nhiệt độ, hàm lượng O2, CO2 có ảnh hưởng như thế nào đến hô hấp ở thực vật? Giải thích.
ID câu hỏi: 20219| 3 tháng trước
 Hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) trình bày suy nghĩ về lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay, trong đoạn có sử dụng một...
ID câu hỏi: 20241| 3 tháng trước
BÀI 1: 1D - 2A - 3C - 4D - 5B - 6C - 7A BÀI 2: 1B- 2A- 3B - 4B - 5D - 6C - 7A BÀI 3; 1D - 2C - 3D- 4C - 5B - 6D - 7D - 8D - 9A - 10A - 11D - 12A BÀI 4: 1D - 2A - 3C - 4A...
ID câu hỏi: 20322| 3 tháng trước
so...that; such......that. I.Rewrite the sentences:( enough; too+a/adv; so...that; such......that). 1.This machine is very powerful. It can do this work.(enough) This...
ID câu hỏi: 20351| 3 tháng trước
Cho biết 2(m) lưới B40 nặng khoảng 6Kg.Hỏi nhà bạn Lan cần rào mảnh vườn 100(m) thì cần bao nhiêu kg lưới cùng loại. 
ID câu hỏi: 20477| 3 tháng trước
Câu 12: Ngô Quyền chọn địa danh nào để đóng đại bản doanh? A. Kê Lạc.        B. An...
ID câu hỏi: 20682| 3 tháng trước
Vẽ tranh bảo vệ môi trường
ID câu hỏi: 20848| 3 tháng trước
Viết đoạn văn triển khai cho luận điểm : ''Anh thanh niên là một người yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc''(Lặng lẽ...
ID câu hỏi: 20964| 3 tháng trước
Một ô tô đi từ thành phố Hưng Yên ra thành phố Hải Dương cách nhau 72 km với tốc độ 60km/h. Nghỉ tại Hải Dương 15 min rồi quay trở về Hưng Yên với tốc tộ...
ID câu hỏi: 21117| 3 tháng trước
Thế nào là số nguyên tố hợp số hai số nguyên tố cùng nhau? cho ví dụ
ID câu hỏi: 21222| 3 tháng trước
Viết một đoạn văn nghị luận khoảng 10-12 dòng nêu suy nghĩ của em về vấn đề sau: Sống cống hiến là một lối sống tốt đẹp.
ID câu hỏi: 21281| 3 tháng trước
Đổi số sau ra tấn và kilôgam:  31 tạ 6 yến
ID câu hỏi: 21519| 3 tháng trước
Cho 2 ml ancol etylic khan vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt, sau đó thêm từng giọt H 2 SO 4 , đặc, đồng thời lắc đều. Đun nóng hỗn hợp phản ứng. Dẫn khí sinh ra lần lượt  vào 3 ống...
ID câu hỏi: 21663| 3 tháng trước
nêu nguyên tắc nối dây của mạch điện 2 cầu chì bảo vệ 1 ổ điện và 1 công tắc điều khiển bóng đèn
ID câu hỏi: 21697| 3 tháng trước
Tại sao khi điều chế H2S người ta cho axit HCL tác dụng với muối sunfua và không dùng HNO3 hoặc H2 SO4 đặc??
ID câu hỏi: 21911| 3 tháng trước
Số 46 viết trong hệ ghi số La Mã là gì?
ID câu hỏi: 21920| 3 tháng trước
vẽ tranh việc làm bảo vệ môi trường không tô màu
ID câu hỏi: 21994| 3 tháng trước
Các câu thơ được liên kết bằng cách nào:"Vùng lên,hỡi các nô lệ ở thế gian Vùng lên,hỡi những ai nghèo khổ,bần hàn." a.phép nối                    ...
ID câu hỏi: 22083| 3 tháng trước
Hãy tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích
ID câu hỏi: 22223| 3 tháng trước
I. Imperatives 1. “Don’t believe everything you hear,” he warned me. => 2. “Please fill in this form” the secretary said. => 3. “ Don’t touch...
ID câu hỏi: 22247| 3 tháng trước
Thế nào là chế độ quân điền
ID câu hỏi: 22344| 3 tháng trước
Dân cư ở đồng bằng duyên hải miền Trung như thế nào? Vì sao?
ID câu hỏi: 22559| 3 tháng trước
tế bào đơn bào,đa bào là gì
ID câu hỏi: 22563| 3 tháng trước
Bằng hiểu biết về văn bản “Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000”, em hãy vào vai chiếc túi ni lông và kể chuyện...
ID câu hỏi: 22726| 3 tháng trước
Trình bày hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng và giải thích hiện tượng đó bằng thuyết êlectron.
ID câu hỏi: 22736| 3 tháng trước
tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản.Em cần gấp ạ.Giúp em với em cảm ơn ạ!
ID câu hỏi: 22796| 3 tháng trước
Dựa vào đâu để biết và dựng lại Lịch sử? A.   Khoa học B.  Tư liệu lịch sử C.  Tư liệu chữ viết và tư liệu truyền miệng D.   Tất cả đều đúng
ID câu hỏi: 22814| 3 tháng trước
thales là một nhà triết học,nhà toán học nổi tiếng cảu đất nước hy lạp ông sinh khoảng năm 625 trước cong nguyên. Số nguyên chỉ năm diễn da sự kiện trên là
ID câu hỏi: 22825| 3 tháng trước
Bố An tăng chiều dài của bể cá hình hộp chữ nhật thêm 25%, tăng chiểu rộng thêm 25% để phù hợp với thiết kế nhà.Bố An phải thay đổi chiều cao như thế nào để thể tích của bể cá tăng thêm 20%. Làm ơn...
ID câu hỏi: 22901| 3 tháng trước
Câu 1 bộ truyền động xích gồm những bộ phận nào?
ID câu hỏi: 22951| 3 tháng trước
tìm 8 từ đồng nghĩa với thám hiểm
ID câu hỏi: 23038| 3 tháng trước
Tìm chủ ngữ,vị ngữ trong câu:  Tuổi thơ tôi được nâng lên bởi những cánh diều
ID câu hỏi: 23176| 3 tháng trước
thế nào là phân số thập phân , nêu các thành phần cấu tạo của số thập phân , lấy ví dụ minh họa
ID câu hỏi: 23182| 3 tháng trước
Đàn gà có 24 con, trong đó 7/12 số gà là gà trống. Hỏi: a) Có bao nhiêu con gà mái trong đàn? b) Số gà...
ID câu hỏi: 23370| 3 tháng trước
Câu 1: Kinh tuyến là gì? Vĩ tuyến là gì? Kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc có đặc điểm như thế nào
ID câu hỏi: 23469| 3 tháng trước
cho mình hỏi từ busy là tính từ ngắn hay tính từ dài
ID câu hỏi: 23536| 3 tháng trước
Jeans are very popular with young people all (1)...........the world. Some people say that jeans are the "uniform" of (2) ............ But they haven't always been popular. The story of...
ID câu hỏi: 23555| 3 tháng trước
Hãy nêu cách lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi?
ID câu hỏi: 23557| 3 tháng trước
cánh buồm trắng trong câu"cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé có phải thật không hay là một điều gì khác  
ID câu hỏi: 23854| 3 tháng trước
viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10 bằng hai cách , sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông 4 ... M 10 ... M
ID câu hỏi: 23864| 3 tháng trước
Viết lại câu đkl3: If they had left early, they wouldn't have gotten stuck in traffic => If
ID câu hỏi: 23926| 3 tháng trước
Tính nhanh (100 + 67)  x  67 + (200 – 33)  x 33
ID câu hỏi: 24016| 3 tháng trước
hãy thống kê lại những tác phẩm của tác giả A-mi-xi
ID câu hỏi: 24120| 3 tháng trước
Bài 1: Giải các phương trình sau: Câu 1. a) 3x – 2 = 2x – 3 b) 3 – 4y + 24 + 6y = y + 27 + 3y c) 7 – 2x = 22 – 3x d) 8x – 3 = 5x +...
ID câu hỏi: 24233| 3 tháng trước
Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là A.   Cách mạng vô sản B.   Cách mạng tư sản C.   Giải phóng dân tộc D.   Thổ địa cách mạng
ID câu hỏi: 24239| 3 tháng trước
⦁ Circle the correct word or phrase. ⦁ 'Smoking isn't allowed in the airport.'  You mustn't / don't have to smoke in the airport.  ⦁ 'It’s not necessary to...
ID câu hỏi: 24243| 3 tháng trước
Chỉ vị trí của thủ đô Hà Nội trên bản đồ hành chính Việt Nam ? Hình ảnh mình để phía dưới
ID câu hỏi: 24730| 3 tháng trước
Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences He kept ________ the evidence again and again. A.  repeat B.  to repeat C.  repeat to D.  repeating
ID câu hỏi: 24829| 3 tháng trước
Bài 5: Cho tam giác ABC ( AB < AC ), phân giác AM. Ở miền ngoài tam giác vẽ tia Cx sao cho: . Gọi N là giao điểm của Cx và AM. Chứng minh rằng: a. BM.MC=MN.MA b.tam giác ABM=tam giác ACN c. tam...
ID câu hỏi: 24831| 3 tháng trước
Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là A. 0,015 mol và 0,04 mol B. 0,015 mol và 0,08 mol C. 0,03 mol và 0,08 mol D. 0,03...
ID câu hỏi: 24839| 3 tháng trước
Viết một lá đơn xin nghỉ học (hoặc đơn xin làm thẻ thư viện,...)
ID câu hỏi: 24888| 3 tháng trước
Hỗn hợp A gồm Na2CO3 MgCO3 BaCO3 FeCO3 chỉ dùng HCl hãy trình bày cách điều chế từng kim loại ra khỏi hỗn hợp
ID câu hỏi: 24918| 3 tháng trước
IV. Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only ONE word in each space. People have always dreamed of living forever, and although we all know this will (1)...
ID câu hỏi: 25026| 3 tháng trước
Gió mùa Đông Bắc thổi vào nước ta có nguồn gốc từ khối khí A . chí tuyến tây Thái Bình Dương. B. chí tuyến bán cầu Nam. C . Bắc Ẩn Độ Dương. D. phương Bắc lục địa Á - Âu.
ID câu hỏi: 25270| 3 tháng trước
viết mở bài , kết bài  đóng vai người em kể lại câu truyện cây khế
ID câu hỏi: 25295| 3 tháng trước
Nêu một số câu ca dao , tục ngữ, thàng ngữ nói về lòng trung thực?  
ID câu hỏi: 25436| 3 tháng trước
Bài 10. Viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó là 5. Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong...
ID câu hỏi: 25444| 3 tháng trước
 Một người nhìn rõ các vật cách mắt từ 25cm đến 100cm. a. Người này phải đeo kính gì thì thích hợp để khắc phục tật về mắt?...
ID câu hỏi: 26044| 3 tháng trước
I. Pronunciation: Hãy chọn từ có đuôi -ed được phát âm khác với các từ còn lại: 1. A. coughed B. cooked C. melted D. mixed 2. A. signed B....
ID câu hỏi: 26137| 2 tháng trước
sinh sản của thỏ
ID câu hỏi: 26237| 2 tháng trước
viết đoạn văn sử dụng quan hệ từ và có 1 câu thành ngữ
ID câu hỏi: 26370| 2 tháng trước
Theo dõi:  Lời thoại của Vũ Như Tô và Đan Thiềm cho thấy họ có quan điểm như thế nào về hành động và cảm xúc của quần chúng...
ID câu hỏi: 26393| 2 tháng trước
“Vân xem trang trọng khác vời, Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.” a. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn thơ b. Chỉ ra...
ID câu hỏi: 26452| 2 tháng trước
Cho đường vào trong một cốc nước   Tại sao nếu muốn đường tan nhanh ta lại phải khấy đều?   Nếu cho đá lạnh vào cốc nước trước khi khuấy,đường sẽ lâu tan hơn hay...
ID câu hỏi: 26542| 2 tháng trước
Choose the best answer to complete each sentence Living to an average of 83 years old, Japan is the nation with the highest _____ in the world. A. Lifetime B. life work C. life...
ID câu hỏi: 26554| 2 tháng trước
CuSO4 có tác dụng với MgCl2 hay không và vì sao?
ID câu hỏi: 26614| 2 tháng trước
My name is  My birthday party was on  I invited  First, Đầu tiên,_______________. Then, Sau đó, ________________. Finally, Cuối cùng,_____________.
ID câu hỏi: 26674| 2 tháng trước
Viết 2 - 3 câu giới thiệu về bản thân.
ID câu hỏi: 26904| 2 tháng trước
viết một đoạn văn ngắn nói về chủ đề :talk about life the countryside gợi ý: you should say tell a country picnic which do you perfer living:countryside or city?why? tell some chages...
ID câu hỏi: 26907| 2 tháng trước
Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i = . Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,70. Bề dày của bản mặt e = 2 cm. Độ rộng của chùm tia...
ID câu hỏi: 26954| 2 tháng trước
Xác định nghĩa của yếu tố Hán Việt: a) Tuyệt (Hán Việt) có những nghĩa thông dụng nhất như sau: – dứt, không còn gì; – cực kì, nhất. Cho biết nghĩa của yếu tố tuyệt trong mỗi từ sau...
ID câu hỏi: 27043| 2 tháng trước
Hồ Xuân Hương từng được mệnh danh là gì? A. Bà Chúa Thơ Nôm  B. Nữ sĩ thơ Nôm  C. Hồng Hà nữ sĩ  D. Bạch Vân cư sĩ
ID câu hỏi: 27326| 2 tháng trước
Space is a dangerous place, not only because of meteors but also because of rays from the sun and other stars. The atmosphere again acts as our protective blanket on earth. Light gets through, and...
ID câu hỏi: 27356| 2 tháng trước
3.” I must go home to make the dinner”, said Mary. ( Mary................................................................................................. 4. “ Are you going to Ho Chi Minh City next...
ID câu hỏi: 27464| 2 tháng trước
1. "Can you speak English?" said Peter => Perter asked us.... 2. If it doesn't rain, we will go to the cinema this evening. =>Unless... 3. Have you finished the book? I lent...
ID câu hỏi: 27554| 2 tháng trước
Tìm 25% của 500
ID câu hỏi: 27908| 2 tháng trước
em hãy viết thư gửi 1 người có tầm ảnh hưởng để trình bày lí do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu
ID câu hỏi: 27941| 2 tháng trước
Các lớp 6A,6B,6C,6D,6E có số học sinh tương ứng là 40, 45, 39, 44, 42. Hỏi: a) Lớp nào có thể xếp thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau ? b) Lớp nào có thể xếp thành 9 hàng với số...
ID câu hỏi: 28335| 2 tháng trước
Mống mắt còn có tên gọi khác là A. lòng đen. B. lỗ đồng tử. C. điểm vàng. D. điểm mù.
ID câu hỏi: 28646| 2 tháng trước
Tìm x, biết:        25+3(x-8)=106                                        ...
ID câu hỏi: 28761| 2 tháng trước
Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc: (thì HTHT hoặc HTHTTD) He (not be) here since Christmas, I wonder where he (live) since then. Giải thích tại sao giúp mk luôn...
ID câu hỏi: 28977| 2 tháng trước
IV.   Choose the best answer 7. The USA is a ___________________________________________ country with over 80 ethnic groups. A. multi –...
ID câu hỏi: 28996| 2 tháng trước
2. Who does this bag belong to? => Whose_____________________. GIẢI THÍCH MANG TÍNH CHẤT GIÚP ĐỠ =)) <Xàm xí thôi>
ID câu hỏi: 29049| 2 tháng trước
Tìm  x biết  2x3+6x2=x2+3x
ID câu hỏi: 29050| 2 tháng trước
67:5=  BẰNG BAO NHIÊU NHỈ, MÌNH CẦN GẤP HUHU
ID câu hỏi: 29153| 2 tháng trước
Tìm 3 ví dụ vi phạm phương châm về chất
ID câu hỏi: 29169| 2 tháng trước
I.      Choose the best answer. 1.               How many windows...
ID câu hỏi: 29234| 2 tháng trước
Viết 1 đoạn kết bài khác cho chuyện sơn tinh thủy tinh bạn nào nhanh mik tik 10 cái lun chú ý 5 bn nhanh nhất
ID câu hỏi: 29281| 2 tháng trước
kể tên các nhân vật lịch sử tiêu biểu của Hà Nội.Mọi người giúp mình với môn giáo dục địa phương nha
ID câu hỏi: 29321| 2 tháng trước
Giải giúp e với ạ Fill in each blank with the suitable preposition 1.     Most students are interested __________ sports. 2.     The teacher divided...
ID câu hỏi: 29470| 2 tháng trước
Cho tam giác ABC có góc A >90 độ Cạnh lớn nhất là: A. BC B. AB C. AC. D. Đáp án khác
ID câu hỏi: 29483| 2 tháng trước
Tổng của 2 số là 65,2. Nếu gấp số thứ nhất lên 5 lần, gấp số thứ hai lên 9 lần thì được tổng mới là 439,6. Tìm hiệu của hai số đó.   Trả lời: Hiệu của hai số đó là  (Nhập kết quả...
ID câu hỏi: 29502| 2 tháng trước
tự sáng tác một bài thơ lục bát nói về thầy cô và bạn bè
ID câu hỏi: 29574| 2 tháng trước
Sản xuất hàng hoá số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào sau đây quyết định? A.  Người sản xuất.     B.  Thị trường....
ID câu hỏi: 29585| 2 tháng trước
I) Answer the questions about you : 1. When do you have English? -->............................................................................ 2. What's there, near your house? -->...
ID câu hỏi: 29676| 2 tháng trước
Bạn Linh đi xe đạp từ nhà tới trường, trong 20 phút đầu đi được đoạn đường dai 6km. Đoạn đường còn lại dài 8km đi với tốc độ 12km/h. Tốc độ đi xe đạp của bạn linh...
ID câu hỏi: 29727| 2 tháng trước
B. Choose the word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentences. 1.Our school has managed __________ a lot of books to distribute to the children in a village school. a. to collect...
ID câu hỏi: 30287| 2 tháng trước
Hoà tan a gam hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào nước thu được dung dịch A. Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 1,5M vào dung dịch A, thu được dung dịch B và 1,008...
ID câu hỏi: 30560| 2 tháng trước
Mở đầu bài thơ Ông đồ là mỗi năm hoa đào nở kết thúc bài thơ là năm nay đào lại nở có tác dụng gì
ID câu hỏi: 30727| 2 tháng trước
Đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại truyện Sọ Dừa  
ID câu hỏi: 30823| 2 tháng trước
Part 3: Read the following sentences about the different forms of energy available. Match the sentences in Part One with correct sentences in Part Two.  (10 points) PART ONE 0. Muscles and wood...
ID câu hỏi: 30905| 2 tháng trước
Ý nào sau đây đúng khi nói về ngành thông tin liên lạc của nước ta hiện nay? A. Mạng lưới viễn thông quốc tế chưa hội nhập với thế giới qua thông tin vệ tinh B. Ngành viễn thông chưa đón đầu được...
ID câu hỏi: 30945| 2 tháng trước
Điền dạng đúng của động từ : (sit).......down, please
ID câu hỏi: 30952| 2 tháng trước
1. We must learn about keeping the enviroment _____(pollute) 2. The accident happened because of _____driving ( care) 4. The inhabitants have made ___on how to protect the enviroment.(suggest) ...
ID câu hỏi: 30992| 2 tháng trước
viết lại CTCT và gọi tên theo danh pháp thay thế: b, CH2=CH-CH2-CH3; CH3-CH=CH-CH3; C(CH3)=CH-CH3; CH3-CH=CH-CH2-CH3. C, CH ≡CH-CH2-CH3; CH ≡C-CH(CH3)-CH3;...
ID câu hỏi: 31057| 2 tháng trước
II. Read the passage carefully and then do the tasks. We use many different energy sources to do work for us. Energy sources are classified into two groups - renewable and nonrenewable....
ID câu hỏi: 31216| 2 tháng trước
Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc “già” và các nước đế quốc “trẻ” cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX chủ yếu vì A. Vấn đề sở hữu vũ khí và phương tiện chiến tranh mới B. Vấn đề thuộc địa C....
ID câu hỏi: 31272| 2 tháng trước
AI GIÚP MIK VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH BÀI THỰC HÀNH 33 LỚP 9 VS!!! NHẤT LÀ PHẦN GIẢI THÍCH Ý
ID câu hỏi: 31289| 2 tháng trước
1. Peter is ________ student in my class. A. taller than B. so tall as C. the tallest D. tallest 2. Jane is not ________ as her brother. A. more intelligent B. so intelligent C. intelligenter D....
ID câu hỏi: 31304| 2 tháng trước
Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng , ta thu được tia phản xạ IR tạo với tia tới một góc 90° . Vẽ hình và tính giá trị góc phản xạ
ID câu hỏi: 31354| 2 tháng trước
Stiren có công thức phân tử C 8 H 8  và có công thức cấu tạo: C 6 H 5 - C H = C H 2 . Nhận xét nào cho dưới đây đúng ? A. Stiren là đồng đẳng của benzen. B. Stiren là đồng đẳng của etilen. C....
ID câu hỏi: 31394| 2 tháng trước
Câu 18: Từ nào sau đây không cùng nhóm với các từ còn lại: A. Mát mẻ B. mịn màng C. mân mê D. mượt mà
ID câu hỏi: 31410| 2 tháng trước
Đặt câu hỏi cho phần in đậm. 1. Lan wants to go fishing. 2. My father never goes fishing because he doesn't like it.
ID câu hỏi: 31508| 2 tháng trước
Phản ứng tráng bạc được sử dụng trong công nghiệp sản suất gương, ruột phích. Hóa chất được dùng để thực hiện phản ứng này là: A. Saccarozơ. B.  Andehit   axetic. C. ...
ID câu hỏi: 31643| 2 tháng trước
Đâu là phản ứng tỏa nhiệt trong các ví dụ sau? A. Nước bay hơi B. Nước đóng băng C. Quá trình quang hợp D. Phản ứng thủy phân
ID câu hỏi: 31697| 2 tháng trước
3 đầu 6 mắt 1 đuôi 4 chân đi ngược 4 chân đi xuôi là cái gì ai nhanh ( tick ) cho
ID câu hỏi: 31713| 2 tháng trước
1.       Qua bài tập đọc "Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng", em thấy ông Đỗ Đình Thiện là một người như thế nào?
ID câu hỏi: 31785| 2 tháng trước
Cho hàm số y=(1-m)x2 (1) A) tìm điều kiện của m để hàm số (1) đồng biến khi x>0 b) tìm điều kiện của m để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng y=-x+3 tại điểm có tung độ bằng 2
ID câu hỏi: 32049| 2 tháng trước
Dũng có 15 quyển truyện tranh, Minh có 24 quyển truyện tranh, Bằng có ít hơn Minh 5 quyển truyện tranh. Hỏi Bằng có nhiều hơn Dũng bao nhiêu quyển truyện tranh?
ID câu hỏi: 32067| 2 tháng trước
Thế mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay là: A.  cần cù, sáng tạo. B.  tác phong công nghiệp. C.  trình độ chuyên môn cao. D.  số lượng lao động đông.
ID câu hỏi: 32140| 2 tháng trước
có mấy loại nét vẽ thường dùng trong bản vẽ kĩ thuật?
ID câu hỏi: 32356| 2 tháng trước
Nhỏ từ từ dd KOH vào dd Al2(SO4)3 thì xuất hiện kết tủa keo trắng .Tiếp tục nhỏ dd KOH vào thì kết tủa tan dần ,tiếp tục nhỏ dd HCl đến dư vào dd thu được thấy kết...
ID câu hỏi: 32498| 2 tháng trước
1+4=5 2+5=12 3+6=21 8+11= bao nhiêu
ID câu hỏi: 32698| 2 tháng trước
Cho tui hỏi là bài cây chuối mẹ có bao nhiêu từ láy và đó là những từ nào thế<3?
ID câu hỏi: 32712| 2 tháng trước
Tia tử ngoại được dùng A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh. D. để tìm khuyết tật bên trong sản...
ID câu hỏi: 32845| 2 tháng trước
Các bạn cho tôi hỏi tỉ số lượng giác ( sin, cos, tan, cot ) chỉ áp dụng được trong tam giác vuông thôi hay là áp dụng được cả trong tam giác thường nữa ạ. Tôi đang cần câu trả lời ai comment đi cảm...
ID câu hỏi: 32885| 2 tháng trước
Chứng minh dãy số hữu hạn sau là cấp số cộng: \(1; - 3; - 7; - 11; - 15\).
ID câu hỏi: 32927| 2 tháng trước
Đoán tên bài hát + ca sĩ hát official: 1. Tình nhân ơi đến đây được không, đến và khẽ ôm vào lòng ... 2. Em, anh...
ID câu hỏi: 32938| 2 tháng trước
june dịch là gì  
ID câu hỏi: 32954| 2 tháng trước
(2 điểm) Dựng ảnh và nêu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ trong các trường hợp sau: a. Khoảng cách từ vật đến thấu kính...
ID câu hỏi: 32962| 2 tháng trước
Theo em tại sao hội thi thể thao trong nhà trường phổ thông lại có tên "Hội khỏe Phù Đổng"
ID câu hỏi: 32987| 2 tháng trước
Câu 3: Nhân vật cháu trong đoạn thơ cháu chiến đấu hôm nay,vì lòng yêu tổ quốc,vì xóm làng thân thuộc,bà ơi cũng...
ID câu hỏi: 33071| 2 tháng trước
Trung Quốc có điều kiện thuận lợi nhất để phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? A. Thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài. B. Có nhiều làng nghề với truyền thống sản xuất lâu đời. C....
ID câu hỏi: 33154| 2 tháng trước
Cho các chất sau: CO2, Fe2O3, Na2O, H2O, Cu(OH)2, KOH, H2SO4(loãng) , BaCl2, MgSO4. Những cặp chất nào có thể tác dụng với nhau? Viết PTHH?
ID câu hỏi: 33207| 2 tháng trước
Năm ngoái công ty lương thực sông Hậu xuất khẩu được 117.500 tấn gạo. Năm nay công ty xuất khẩu đucợ ít hơn năm ngoái 850 tấn. Hỏi cả hai năm công ty lương thực sông Hậu xuất khẩu được bao nhiêu tấn...
ID câu hỏi: 33433| 2 tháng trước
13 + 13 = ? M.n cho mình hỏi nè : Shinichi và Kid có giống nhau không? Bạn Cúc Ba Tư cô nương nói là giống, à với lại bạn ấy còn nói là 2 anh em sinh đôi nữa cơ  
ID câu hỏi: 33493| 2 tháng trước
tả về mẹ bằng tiếng anh 
ID câu hỏi: 33529| 2 tháng trước
Người viết đã triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản theo cách nào? Tóm tắt các thông tin chính trong văn bản Sao băng bằng một sơ đồ tư...
ID câu hỏi: 33547| 2 tháng trước
lãi xuất gửi ngân hàng là 1,2 % mỗi tháng . hỏi rằng nếu có 50 triệu đồng thì sau 2 tháng gửi ngân hàng sẽ nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu ?
ID câu hỏi: 33651| 2 tháng trước
Em ơi em Đất Nước là xương máu của mình Phải biết gắn bó và san sẻ Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở Làm nên Đất Nước...
ID câu hỏi: 33858| 2 tháng trước
Tả một người lao động ( công nhân , nông dân , thợ thủ công , bác sĩ , y tá , cô giáo , thầy giáo ) đang làm việc. Ai làm nhanh nhất minh sẽ kb và tick nha!!!!!!!!
ID câu hỏi: 33871| 2 tháng trước
Nêu đặc điểm của Trung và Nam Mĩ
ID câu hỏi: 33937| 2 tháng trước
một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố x liên kết với 3 nguyên tử o và phân tử khối nặng 102 cho biết tên và kí hiệu...
ID câu hỏi: 34000| 2 tháng trước
Theo em, vì sao trong công thức/hàm, Excel thường sử dụng địa chỉ các ô tính chứa số liệu thay cho số liệu trực tiếp?
ID câu hỏi: 34502| 2 tháng trước
Cho 6,2g Na20 vào 200g H20 thu được dung dịch C .tính C% có trong dung dịch C
ID câu hỏi: 34532| 2 tháng trước
Thuỷ phân saccarozơ, thu được 270 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thuỷ phân là : A. 513 gam. B. 288 gam. C. 256,5 gam. D . 270 gam.
ID câu hỏi: 34646| 2 tháng trước
vẽ sơ đồ tư duy môn sinh lớp 8 bài 43
ID câu hỏi: 34691| 2 tháng trước
Bài 2: Lấy một ví dụ về sự chuyển hóa năng lượng. Trong ví dụ nêu rõ năng lượng có ích và năng lượng hao phí. So sánh tổng...
ID câu hỏi: 34698| 2 tháng trước
Complete each sentence with a verb in the correct form -ing or to.... 1 a). Please remember TO LOCK the door when you go out. b).A: Did you remember......................... your sister??? B:Oh...
ID câu hỏi: 34714| 2 tháng trước
Nêu cảm nghĩ về tình mẫu tử
ID câu hỏi: 34856| 2 tháng trước
Một trong bốn con vật:Cáo,Rắn,Vện,Gà lấy cắp một quả trứng.Chúng khai như sau:                                 ...
ID câu hỏi: 35074| 2 tháng trước
Choose the correct answer. 1, A lot of flowers _________ in Da Lat throught the year. A, grow B, grew C, growing D, are grown 2, Many beautiful Cham Towers in Ninh Thuan Province _____ and now...
ID câu hỏi: 35113| 2 tháng trước
viết đoạn văn thuyết minh giới thiệu danh lam thắng cảnh đảo phú quốc
ID câu hỏi: 35124| 2 tháng trước
Dịch sang tiếng anh: ĐẠI BÀNG: CÁ MẬP: BÁO ĐỐM: SÓI: GẤU:
ID câu hỏi: 35173| 2 tháng trước
Nêu nội dung và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị 1868.
ID câu hỏi: 35288| 2 tháng trước
Ý nghĩa câu nói  " Vì lợi ích mười năm trồng cây Vì lợi ích trăm năm trồng người"
ID câu hỏi: 35394| 2 tháng trước
Dịch    You say you love me, I say you crazy We're nothing more than friends You're not my lover, more like a brother I known you since we were like ten, yeah Don't mess it up, talking...
ID câu hỏi: 35433| 2 tháng trước
Hãy nêu dấu hiệu chia hết cho 2;5;3;9
ID câu hỏi: 35474| 2 tháng trước
Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu kể về bản thân mình trong đó có sử dụng danh từ chung, danh từ riêng 
ID câu hỏi: 35726| 2 tháng trước
Câu: Đồng tâm hiệp lực có nghĩa là gì
ID câu hỏi: 35835| 2 tháng trước
Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng,ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng,ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng.Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?
ID câu hỏi: 35845| 2 tháng trước
Câu 21. Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 bóng đèn, 1 ổ cắm.
ID câu hỏi: 36002| 2 tháng trước
What were you doing in 6 p.m. yesterday?            A          ...
ID câu hỏi: 36020| 2 tháng trước
Phát biểu định nghĩa từ thông riêng, độ tự cảm của một mạch kín.
ID câu hỏi: 36057| 2 tháng trước
23.That apartment is more modern than any apartments. → That apartment ________________________________________________ Ai nhanh sẽ tick!
ID câu hỏi: 36313| 2 tháng trước
Cân bằng các phản ứng oxi hóa - khử sau đây: Fe + HNO3 -----> Fe(NO3)2 + NO + H2O FeO + H2SO4 ------> FE2(SO4)3 + SO2 + H2O Fe3O4 + H2SO4 ------> FE2(SO4)3 + SO2...
ID câu hỏi: 36504| 2 tháng trước
Hi Harry,  Nice to meet you! My name is Huy and I am fifteen years old. I live in Ho Chi  Minh City with my parents, my little sister Hanh and a bull dog Rocky. We live in  a house on Hung Vuong...
ID câu hỏi: 36558| 2 tháng trước
Use a Relative pronoun to combine each pair of the sentences below. 1. You sent me a present. Thank you very much for it. 2. Romeo and Juliet were lovers. Their parents hated each other. 3. This is...
ID câu hỏi: 36640| 2 tháng trước
So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm : nhiên liệu phản ứng
ID câu hỏi: 36642| 2 tháng trước
Ba loại quyền mà em đc học ở bài 16, 17,18 (GDCD 6, SGK) đc quy định tại những điều nào trong Hiến pháp 2013?
ID câu hỏi: 36647| 2 tháng trước
Hãy giải thích tính phi kim của các nguyên tố sau :cl,br,iot
ID câu hỏi: 36678| 2 tháng trước
Exercise 01: Rewrite the sentence with “if/unless”. 1. Unless my sister is mistaken, she works for Nike. 2. Her friend is going to leave his job unless he gets a pay rise. 3. Unless...
ID câu hỏi: 36701| 2 tháng trước
1.Hai loại điện trở 3 ôm và 5 ôm mắc nối tiếp chúng với nhau được điện trở tương đương của mạch là 55 ôm . Hỏi số điện trở mỗi loại lần lượt bằng bao nhiêu? 2.Một bóng đèn Đ loại 6V-3W mắc nối tiếp...
ID câu hỏi: 36703| 2 tháng trước
Quan sát đồng hồ kim, hiện tại là 12 giờ đúng. Sau khoảng thời gian ngắn nhất △ t  thì hai kim vuông góc nhau. Giá trị của  bằng: A. 7/9 giờ. B. 5/11 giờ. C. 3/11 giờ. D. 5/9 giờ.
ID câu hỏi: 37082| 2 tháng trước
Trong hộp có 35 quả bóng đen, 30 quả bóng vàng và 32 quả bóng xanh dương. Hỏi nếu không nhìn vào hộp thì cần lấy ra ít...
ID câu hỏi: 37201| 2 tháng trước
Clo không cho phản ứng với dung dịch chất nào sau đây A. NaOH B. NaCl C. Ca(OH)2 D. NaBr
ID câu hỏi: 37238| 2 tháng trước
Cho a=x²⁰¹⁰+2021. Gọi x là tổng các chữ số của a,y là tổng các chữ số của x,z là tổng các chữ số của y. Tìm z
ID câu hỏi: 37288| 2 tháng trước
Nêu ra tính chất đẳng thức  
ID câu hỏi: 37367| 2 tháng trước
Câu 6: Ý nào sau đây không phải ảnh hưởng của con người đến sự mở rộng phân bố của thực, động vật trên Trái Đất? A. Khai thác bừa...
ID câu hỏi: 37385| 2 tháng trước
mọi người gợi ý giúp em viết về tham luận nề nếp và đạo đức
ID câu hỏi: 37408| 2 tháng trước
hãy nhận xét về tượng hổ ở lăng trần thủ độ và bức chạm khắc tiên nữ đầu người mình chim đang dâng hoa ở chùa thái lạc?
ID câu hỏi: 37911| 2 tháng trước
viết một bài văn tả bố                         KHÔNG CHÉP TÀI LIỆU
ID câu hỏi: 37999| 2 tháng trước
Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( S ) :   ( x + 1 ) 2 + ( y - 2 ) 2 + ( z - 1 ) 2 = 9 . Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S). A. I(-1;2;1), R=9 B. I(1;-2;-1), R=9 C. I(1;-2;-1),...
ID câu hỏi: 38109| 2 tháng trước
hãy vễ sơ đồ tư duy chương ||| :Tốc độ môn khoa học tự nhiên 7  
ID câu hỏi: 38285| 2 tháng trước
giải thích ý nghĩa ''bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây
ID câu hỏi: 38292| 2 tháng trước
Trường tiểu học Bình An 3 có số học sinh khá gấp 3 lần số học sinh giỏi. Biết rằng số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi là 140 em. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh khá và bao nhiêu học sinh giỏi...
ID câu hỏi: 38294| 2 tháng trước
Em hãy viết bài văn trình bày ý kiến phản đối vấn đề sau: Vệ sinh trường học là trách nhiệm của những người lao công đã được...
ID câu hỏi: 38517| 2 tháng trước
Chuyển từ chủ dộng sang bị động 1. His mother did not take care of him - He...... 2. They will inform you the result of the exam by letter - You - The result 3. When will they open the shop -...
ID câu hỏi: 38543| 2 tháng trước
Happy Vietnamese women's day! You deserve to be happy today so enjoy your day to the fullest. (Không gửi ảnh trên đây được nên mình gửi dưới comment nha!)
ID câu hỏi: 38776| 2 tháng trước
Viết lại câu :  1. What í your job?      > What ........................................?  2. What í your hobby?      > What í...
ID câu hỏi: 38821| 2 tháng trước
8 tấn 5 yến= ..............yến  
ID câu hỏi: 38966| 2 tháng trước
nhạc và lời của bài hát :ngày đầu tiên đi học là gì vậy?
ID câu hỏi: 38985| 2 tháng trước
4. Văn bản Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro có phải là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện? Hãy lí giải.  
ID câu hỏi: 39134| 2 tháng trước
Có ý kiến cho rằng:" Nếu cứ thực hiện theo các bộ Luật thì sẽ rất cứng ngắc để giải quyết một vấn đề ". Em có đồng ý với ý kiến trên...
ID câu hỏi: 39184| 2 tháng trước
Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của nhân vật Nhuận Thổ ? nhận xét sự thay đổi đó ?
ID câu hỏi: 39204| 2 tháng trước
Lập dàn bài thuyết minh cái quạt mo  giúp với  cần gấp hôm nay
ID câu hỏi: 39366| 2 tháng trước
Hãy cho mình  các bài tập về giải phương trình bằng sơ đồ hoocne ( phương trình bậc cao )
ID câu hỏi: 39594| 2 tháng trước
Câu 11: Nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của cầu chì. Câu 12: Thế nào là sơ đồ nguyên lí và sơ đồ...
ID câu hỏi: 39629| 2 tháng trước
làm một bài thơ lục bát về Bác đừng chép google hay cốc cốc gì đó nha
ID câu hỏi: 39715| 2 tháng trước
Viết 1 bài về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô giáo cấp 1 và mái trường mến yêu
ID câu hỏi: 39900| 2 tháng trước
Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa ? A. s1 , p3, d7, f12 B. s2, p6, d10, f14 C. s2, d5, d9, f13...
ID câu hỏi: 39987| 2 tháng trước
Một tủ sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Cho biết số sách trong khoản từ 400 đến 500 cuốn. Tìm số quyển sách...
ID câu hỏi: 40219| 2 tháng trước
Em có nhận xét gì về cuộc sống của những người nông dân trước Cách mạng tháng Tám, 1945? Hãy trình bày suy nghĩ của bản thân bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu).
ID câu hỏi: 40374| 2 tháng trước
" Trăng cứ tròn vành vạnh Kể chi người vô tình Ánh trăng im phăng phắc Đủ cho ta giật mình" Câu hỏi: từ giật mình là sáng tạo của Nguyễn Duy trong ý thơ. Em hiểu như thế nào về từ "giật mình" đầy...
ID câu hỏi: 40423| 2 tháng trước
HOW WELL DO YOU SLEEP? Do you need complete silence to sleep well at night? While some people can sleep through a great deal of noise, others are woken up by the (9)...
ID câu hỏi: 40433| 2 tháng trước
Li độ và tốc độ của một vật dao động điều hòa liên hệ với nhau theo biểu thức 103x2 =105- v2. Trong đó x và v lần lượt tính theo đơn vị cm và cm/s....
ID câu hỏi: 40571| 2 tháng trước
Thái độ chính trị của giai cấp tư sản Việt Nam trong phong trào dân tộc dân chủ 1919 - 1925 là A. Đấu tranh vì lợi ích của giai cấp tư sản, dễ thỏa hiệp với giai cấp vô sản. B. Đấu tranh vì lợi ích...
ID câu hỏi: 40622| 2 tháng trước
cho mình cái đề kiểm tra 15 phút toán hình lớp 6 lần 1 cấy
ID câu hỏi: 40764| 2 tháng trước
Viết 1 bài văn thuyết minh về nhà lao pleiku(ko copi trên mạng giúp mình với)
ID câu hỏi: 40818| 2 tháng trước
Có ai biết câu trả lời ko ạ phân tích lợi , ích tác hại của động đất và núi lửa
ID câu hỏi: 41147| 2 tháng trước
5.  Why do you always look so boring/bored? Is your life really so boring/bored?
ID câu hỏi: 41230| 2 tháng trước
Trình bày đặc điểm truyền momen quay từ hộp số đến cầu sau của ô tô.
ID câu hỏi: 41254| 2 tháng trước
Ai cho mình biết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 ko?iu iu
ID câu hỏi: 41323| 2 tháng trước
Hãy làm một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt ( 4 câu , mỗi câu 7 chữ) đề tài tự chọn. Lưu ý: Bài thơ đúng luật. Không do chép bài có sẵn.
ID câu hỏi: 41353| 2 tháng trước
Tổng kết năm học 2001- 2002 một trường tiểu học có 462 học sinh tiên tiến và 195 học sinh xuất sắc. Nhà trường dự định thưởng cho học sinh xuất sắc nhiều hơn học sinh tiên tiến 2 quyển vở 1 em. Cô...
ID câu hỏi: 41420| 2 tháng trước
cho các oxit : SiO2 , CaO , Fe2O3 , CuO , Al2O3 . để phân biệt từng oxit trên , chỉ được dùng chất nào làm thuốc thử trong các chất sau : dung dịch NaOH , H2O , dung dịch HCl ? viết phương trình...
ID câu hỏi: 41487| 2 tháng trước
hãy dịch câu này sang tiếng anh :Mù đường lạc lõng ko biết đi về nơi đâu (one piece)
ID câu hỏi: 41624| 2 tháng trước
giúp mình vẽ vài bức tranh phong cảnh trong anime vs, chủ yếu r các địa điểm đẹp trong vài bộ anime nổi tiếng ấy ạ, tô màu cug đc mà ko...
ID câu hỏi: 41782| 1 tháng trước
BÀI 1. LIỆT KÊ 30 ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC VÀ 30 ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC  BÀI 2. LIỆT KÊ CÔNG THỨC , DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ CÁCH SỬ DỤNG CỦA CÁC THÌ NGỮ PHÁP ĐÃ HỌC  BÀI 3. LIỆT KÊ CÁC DẠNG CÂU HỎI...
ID câu hỏi: 41952| 1 tháng trước
xắp xếp thành câu hoàn chỉnh no,/go to/school/the/library/./let's
ID câu hỏi: 42110| 1 tháng trước
Giải hộ mk bài tập sgk trang 106-107 từ bài 9-14 nha
ID câu hỏi: 42266| 1 tháng trước
có 8 con tem và 5 phong bì thư.Chọn ra 3 con tem để dán vào 3 bì thư, mỗi bì thư dán 1 con tem.Hỏi có bao nhiêu cách dán?
ID câu hỏi: 42279| 1 tháng trước
3.If the weather is fine , we (go)_____________ for a picnic 4. Nga asked me where I (buy) _______________ that car. 5.My brother likes (play) _____________ basketball after school. 6. When I was a...
ID câu hỏi: 42302| 1 tháng trước
Gọi m, M  lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = 1 2 x - x + 1  trên đoạn [0;3] . Tính tổng S = 2m + 3M A. S =  - 7 2 B. S = - 3 2 C. S = -3 D. S = 4
ID câu hỏi: 42541| 1 tháng trước
Part: Each sentence has a mistake. Find the mistakes and correct them 1. I think I've lost my pen. I've look at it everywhere, but I can find it nowhere 2. I haven't met all of my friend...
ID câu hỏi: 43032| 1 tháng trước
1.I (study) …have study………………………………... English for 10 years. 2.Nam (never be) …has ever be…………………………….……….. to New York. 3.She (visit) …………has...
ID câu hỏi: 43131| 1 tháng trước
1. Government must eliminate hunger as soon as possible. Hunger_____________________________________________________________________ 2. Parents shouldn’t allow children to play violent...
ID câu hỏi: 43411| 1 tháng trước
11. No one has opened that box for the past hundred years. => That box____________________________________________________ 12: The fire has destroyed many houses. => Many houses...
ID câu hỏi: 43485| 1 tháng trước
Tìm quy luật của dãy và cho biết 3 số tiếp theo của dãy 5;8;12;18;24;30;36;42;...
ID câu hỏi: 43519| 1 tháng trước
Tìm n,biết: a)54 = n                       b)n3 =...
ID câu hỏi: 43774| 1 tháng trước
       Brazil’s most popular and festive holiday is Carnival. In fact, many people (23) ........... Carnival one of the world’s biggest celebrations. Each spring, on...
ID câu hỏi: 43807| 1 tháng trước
Nền nhà hình chữ nhật có chiều dài là 8m , chiều rộng =3/4 chiều dài Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền đó. Giá tiền mỗi viên gạch là 20.000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết...
ID câu hỏi: 43889| 1 tháng trước
1. Mr. White is a tailor, ………............? 2. We have to hurry, …………. ? 3. They won’t stop long, …………......? 4....
ID câu hỏi: 43987| 1 tháng trước
vỏ trai có mấy lớp? tại sao trai chết thì vo thường mở? lớp nào của vo sinh ra ngọc trai? tại sao một số áao ko tha trai xong vẫn có trai?
ID câu hỏi: 44072| 1 tháng trước
Cho số: 320 * 5 . Tìm chữ số điền vào dấu * để được số có 5 chữ số chia hết cho 3.  
ID câu hỏi: 44318| 1 tháng trước
Each year volunteers from England work abroad: teachers, nurses, engineers, and people with special skills. They do not go for money. Volunteers from Voluntary Service Overseas (VSO) receive the...
ID câu hỏi: 44355| 1 tháng trước
2/2/3:x=1/7/9:0,02  -3/5:3/14+0,5.x=12 2^2x+1=2^3.2^4 |3-x|+1/2=5  
ID câu hỏi: 44477| 1 tháng trước
49 x 8 + 49 x 2 = ?
ID câu hỏi: 44842| 1 tháng trước
1. Family members ______ live apart always try to be home at Tet. A....
ID câu hỏi: 44984| 1 tháng trước
Can you swim là gì vậy mọi người? ai nhanh tay mình tich cho nha
ID câu hỏi: 44992| 1 tháng trước
6.   The boys broke the window and took away some   pictures. è   ...........................................................................................
ID câu hỏi: 45073| 1 tháng trước
Đổi ra phân số a)0,(6) b)1,(12) Đổi ra phân số a)1,1(4) b)1,12(3)
ID câu hỏi: 45190| 1 tháng trước
Một ấm nhôm có khối lượng 400g chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 20 0 C. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun ấm nước này sôi? Biết nhiệt dung riêng của...
ID câu hỏi: 45275| 1 tháng trước
Cho các phát biểu sau: (a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. (b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo. (c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. (d)...
ID câu hỏi: 45397| 1 tháng trước
Back /library /are/book /the /at /in /the /english /of /those Book /are /my /a /school /of /there/in /sciense After school /your /is /popular / activity/most/What Does/ his/what/ class/ time /have...
ID câu hỏi: 45625| 1 tháng trước
Những từ láy các tiếng bắt đầu bằng tr (ít nhất là 3 từ) Những từ lày các tiềng bắt đầu bằng ch  (ít nhất là 5 từ) Những từ...
ID câu hỏi: 45729| 1 tháng trước
Bài 3: Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu với nhau :    Chợ họp giữa phố...
ID câu hỏi: 45879| 1 tháng trước
Bảo vệ, bảo tồn, bảo quản, bảo trợ là nhóm từ có tiếng "bảo" voies nghĩa là gì
ID câu hỏi: 45950| 1 tháng trước
Dịch các câu sau sang Tiếng anh (câu so sánh hơn): 1, Tôi làm bài tập ít hơn Hoa 2, Ba đi học sớm hơn Nam 3, Lớp học của Nam kết thúc muộn hơn lớp học của Ba 4, Tôi có nhiều...
ID câu hỏi: 45963| 1 tháng trước
Trong thời gian t, điện lượng chuyên qua tiết diện thăng của dây dần là q. Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào? A. I = q 2 t . B. I = qt. C. I = q 2 t . D. I = q t
ID câu hỏi: 46198| 1 tháng trước
hay ta lai hinh anh cu gia dang ngoi cau ca
ID câu hỏi: 46199| 1 tháng trước
tháng trước giá 1 lít xăng là 25000 đồng,tháng này giá xăng giảm 1000 đồng 1 lít.Hỏi giá xăng tháng này bằng bao nhiêu phần trăm giá xăng tháng trước ?
ID câu hỏi: 46210| 1 tháng trước
Nguyên lý Đi-rich-lê là gì? Cho ví dụ? P/s: Nhanh mình tick
ID câu hỏi: 46219| 1 tháng trước
Viết thư cho một người bạn nước ngoài để bạn hiểu về đất nước Việt Nam (Không quá 700 - 1000 chữ) *Lưu ý :không chép mạng!!!
ID câu hỏi: 46295| 1 tháng trước
Finish each of the following sentences in such a way that it is as similar as possible in meaning to the original sentence. 1. I didn’t know that you were in the hospital, so I didn’t visit you. →...
ID câu hỏi: 46354| 1 tháng trước
Viết 1 đoạn văn ngắn về vấn đề ''chọn bạn mà chơi''
ID câu hỏi: 46369| 1 tháng trước
Tính diện tích tam giác, giới hạn bởi đồ thị hàm số y=|2x| và y=6
ID câu hỏi: 46874| 1 tháng trước
Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, mức xoắn 3 (siêu xoắn) có đường kính  A. 30 nm.  B. 300 nm  C. 11 nm  D. 700 nm.
ID câu hỏi: 46880| 1 tháng trước
em hãy cho biết giữa anh thành và anh lê có điểm gì giống và khác nhau
ID câu hỏi: 47021| 1 tháng trước
1 - 5 + 9 - 13 + ... + 85 - 89 + 93. tính tổng cần giải gấp  
ID câu hỏi: 47521| 1 tháng trước
Write an email to your friend introducing your sweet house!
ID câu hỏi: 47919| 1 tháng trước
Bn nào thích phim hoạt hình nhật bản doraemon thì kb vs mk nha
ID câu hỏi: 47986| 1 tháng trước
Mẹ Lan mang 200 000 đồng vào siêu thị mua 2 kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi ki-lô-gam khoai tây là 26 500 đồng, mỗi ki-lô-gam gạo là 18 000 đồng, mỗi nải chuối là...
ID câu hỏi: 48003| 1 tháng trước
" Thank you very much for your help " "..." A. Thank you very much too B. How nice of you to say so C. Yes, that's alright D. You're welcome
ID câu hỏi: 48025| 1 tháng trước
a) 4 km 56 m = ……….. km     b) 6 km 7m = … km      c) 5km 45dm = …… km     d) 507m = … km
ID câu hỏi: 48060| 1 tháng trước
Một vật dao động điều hoà với tần số f=2Hz, pha ban đầu bằng 0 và đi được 20cm trong mỗi chu kỳ. Lúc t=1/8 s vận tốc của vật là?
ID câu hỏi: 48107| 1 tháng trước
Tìm ca dao tục ngữ nói về quãng nam ĐÀ NẴNG
ID câu hỏi: 48136| 1 tháng trước
trên bản đồ tỷ lệ 1:500, cạnh của mảnh đất hình vuông đo được 4 cm. Tính diện tích thật của mảnh đất hình vuông đó
ID câu hỏi: 48165| 1 tháng trước
So sánh 20142 với 2013 . 2015(ko tính cụ thể)
ID câu hỏi: 48214| 1 tháng trước
There/ not/ any/ is/ milk/ in the fridge. => There
ID câu hỏi: 48235| 1 tháng trước
Hãy trình bày cách chế biến một món ăn làm chín thực phẩm trong nước nấu luộc kho ở gia đình mà em thích nhất nội dung trình bày gồm nguyên liệu cần dùng quy trình chế biến
ID câu hỏi: 48360| 1 tháng trước
Thời gian từ bây giờ đến 8h tối hôm nay = 3/4 thời gian từ 11h đêm hôm qua đến bây giờ. hỏi bây giờ là mấy giờ.
ID câu hỏi: 48472| 1 tháng trước
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=\(\frac{1}{x\left(x^3+1\right)}\) x=1 ,x=2 và trục Ox
ID câu hỏi: 48564| 1 tháng trước
nhận xét về cấu tạo của bài quang cảnh làng mạc ngày mùa sgk trang 10  
ID câu hỏi: 48617| 1 tháng trước
Hãy nêu hai thí dụ về hiện tượng ngưng tụ?
ID câu hỏi: 48679| 1 tháng trước
Từ ancol etylic và các chất vô cơ cần thiết, ta có thể điều chế trực tiếp ra các chất nào sau đây ? (1). Axit axetic; (2). Axetanđehit; (3). Buta-1,3-đien; (4). Etyl axetat. A. (1), (2) và...
ID câu hỏi: 48681| 1 tháng trước
                                                       ...
ID câu hỏi: 48929| 1 tháng trước
"Súng nổ rung trời giận dữ Người lên như nước vỡ bờ Nước Việt Nam từ máu lửa Rũ bùn đứng dậy sáng loà." a- Xác định phương thức biểu...
ID câu hỏi: 48955| 1 tháng trước
Điền dấu thích hợp  320 ... 250 ... 6..... 6=0
ID câu hỏi: 48989| 1 tháng trước
tại sao người ta có thể dùng các thùng bằng Al hoặc Fe để đựng H2SO4 đặc mà không dùng để đựng dung dịch H2SO4 loãng
ID câu hỏi: 49160| 1 tháng trước
viết đoạn văn ngắn từ 8-10 câu tả cảnh đẹp quê hương em , trong đó có ít nhất 2 danh từ , 2 tính từ
ID câu hỏi: 49256| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn ngắn về lòng trung thực .
ID câu hỏi: 49269| 1 tháng trước
nêu vị trí lắp đặt cầu dao , công tắc , cầu chì trong mạng điện trong nhà GIÚP MÌNH NHÉ ! hehee
ID câu hỏi: 49385| 1 tháng trước
Câu 1 : Truyện " Cô bé lọ lem" thuộc thể loại gì ? A . Truyền thuyết B. Nghị luận C.Cổ tích D. Thơ lục bát Câu 2 : Tên thật của cô bé Lọ Lem là gì ?  Câu 3 : Nêu nhân vật chính , nhân...
ID câu hỏi: 49451| 1 tháng trước
Một ống dây dài l = 40 cm gồm N = 800 vòng có đường kính mỗi vòng là D = 10 cm, có I = 2A chạy qua. a) Tính từ thông xuyên...
ID câu hỏi: 49461| 1 tháng trước
1. I would have visited you before if there _____ quite a lot of people in your house.  A. hadn't B. hadn't been C. wouldn't be D. wasn't 2. If you had caught the bus,...
ID câu hỏi: 49484| 1 tháng trước
I.Rewrite 1.They take care of the homeless at this centre ->>The homeless________________________. 2.Would you like to join our local drama group? ->>Are you...
ID câu hỏi: 49521| 1 tháng trước
11. The traffic was _____ heavy that we could not manage to arrive at the meeting. A. so                B. such           C....
ID câu hỏi: 49918| 1 tháng trước
Bạn nào có đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 2 năm 2018  thì cho mình tham khảo nha 
ID câu hỏi: 49989| 1 tháng trước
Giải thích ý nghĩa nhan đề bài thơ? Tác giả viết “Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê” nhưng tình cảm dành cho quê...
ID câu hỏi: 50031| 1 tháng trước
Tưởng tượng 40 năm sau, em về thăm lại trường cũ. Hãy kể lại chuyến thăm trường đầy ý nghĩa đó.
ID câu hỏi: 50597| 1 tháng trước
Would you like some Fish ???? T i c k mik nha :)) mik đang thiếu điểm :))  
ID câu hỏi: 50683| 1 tháng trước
Kể tên các dòng biển nóng và dòng biển lạnh trong đại dương thái  Bình Dương
ID câu hỏi: 50755| 1 tháng trước
I- Đọc kĩ văn bản “Bàn về đọc sách” của Chu Quang Tiềm và trả lời các câu hỏi sau: 1- Xác định vấn đề nghị luận được đặt ra trong bài viết....
ID câu hỏi: 50764| 1 tháng trước
Chia sẻ về truyền thống trường em và những việc các thầy, cô giáo, học sinh đã làm để xây dựng truyền thống nhà trường. Gợi ý: - Kể...
ID câu hỏi: 50772| 1 tháng trước
tìm x : x2 - 5x + 4 = 0  
ID câu hỏi: 50822| 1 tháng trước
ai có nick army 2 sever trái đất thì cho tôi? tôi sẽ cho 10 tich
ID câu hỏi: 50920| 1 tháng trước
Em hãy trình bày hệ quả sự luân phiên ngày đêm trên trái đất
ID câu hỏi: 50933| 1 tháng trước
Một quả bóng đang bay ngang với động lượng thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng, bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của...
ID câu hỏi: 51010| 1 tháng trước
Đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam một hợp hợp chất amin đơn chức Y bằng một lượng không khí vừa đủ. Dẫn toàn bộ khí sau phản ứng vào bình đựng dung dịch C a ( O H ) 2  dư thu được 6 gam kết tủa và 9...
ID câu hỏi: 51147| 1 tháng trước
phép toán * được định nghĩa a*b=(axb)+(a:b) hãy tính 16*4*2
ID câu hỏi: 51436| 1 tháng trước
What's your address? Là gì vậy
ID câu hỏi: 51640| 1 tháng trước
Một dây dẫn có dạng hình trụ rỗng thẳng dài vô hạn có dòng điện với cường độ i1=4a chạy qua, phân bố đều và chạy dọc theo đường sinh của...
ID câu hỏi: 51902| 1 tháng trước
1. Rewrite the following sentences so that the second sentence means exactly the same as the sentence before it. One example has been done for you. a. I like table tennis and that's why i spend a...
ID câu hỏi: 52529| 1 tháng trước
Cho spam tí nha! AI MAI THI IOE CẤP TỈNH ĐIỂM DANH NHÉ!
ID câu hỏi: 52573| 1 tháng trước
GIải thích thành ngữ sau: Năm châu bốn biển.
ID câu hỏi: 52627| 1 tháng trước
Bài 1 : Tim X  a, 1+2+3+.......+ X = 210 b,  ( x + 1 ) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) + ....... + ( x + 99 ) = 6138 giải nhanh dùm mk nhé mk cần gấp lắm ai nhanh mk tick
ID câu hỏi: 52902| 1 tháng trước
Tại sao vào những ngày lạnh khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi. Một lúc sau thấy mặt gương sáng trở lại
ID câu hỏi: 52932| 1 tháng trước
đặt câu (chủ đề về tình cảm gia đình) có đủ thành phần trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ có cấu tạo là một cụm từ
ID câu hỏi: 53199| 1 tháng trước
Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt A1, A2,...,A10 trong đó có 4 điểm A1, A2, A3, A4 thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm...
ID câu hỏi: 53406| 1 tháng trước
Quãng đường từ Cần Thơ đến Hà Nội dài 2340km. Quãng đường từ Cần Thơ đến Đà Nẵng dài 1640km. Hỏi quãng đường từ Đà Nẵng đến Hà Nội dài bao nhiêu ki-lô-mét? 
ID câu hỏi: 53477| 1 tháng trước
Tại sao con cua lại bò ngang
ID câu hỏi: 53580| 1 tháng trước
2 x 4 x 6 x 8 x 50 x 25 x 125
ID câu hỏi: 53676| 1 tháng trước
giúp mk làm ma trận trên máy tính casio fx-570vn plus voi
ID câu hỏi: 54014| 1 tháng trước
Tỉ số phần trăm của : 5,76 và 4,8 là ……………………………….
ID câu hỏi: 54024| 1 tháng trước
sâm cầm là từ láy hay ghép
ID câu hỏi: 54030| 1 tháng trước
Hy Lạp và La mã cổ đại có gì khác nhau 
ID câu hỏi: 54076| 1 tháng trước
Nêu ý nghĩa của Hội khỏe Phù Đổng
ID câu hỏi: 54107| 1 tháng trước
ko được đánh phụ nữ, dù chỉ là 1 cành hoa,mà phải dùng khăn mùi xoa,gói thêm cục gạch !
ID câu hỏi: 54171| 1 tháng trước
(-46)  + 81 + (- 64) + (-91) – (-220) 
ID câu hỏi: 54296| 1 tháng trước
(-17) . x -135 = -101  
ID câu hỏi: 54339| 1 tháng trước
Đặt lời mới cho bài khúc hát chim sơn ca
ID câu hỏi: 54564| 1 tháng trước
  Ở điều kiện thường Crom có cấu trúc mạng lập phương tâm khối trong đó thể tích các nguyên tử chiếm 68% thể tích tinh thể. Khối lượng riêng của Cr là 7,2 g/cm3. Nếu coi nguyên tử Cr có dạng hình...
ID câu hỏi: 54586| 1 tháng trước
VIII. Rewrite the sentences so that their meanings stay the same, using the beginning given fo each. (1p) 1. They cancelled the flights to France due to thick fog. The flights................... 2....
ID câu hỏi: 54633| 1 tháng trước
SPEAK PRO :IELTS SPEAKING Topic: STUDIES Part 1: 1) Have you ever had difficulties in your studies? *direction to answer: - Biggest problem:... - Consequence (s): ... - Solution (s): ... -...
ID câu hỏi: 55015| 1 tháng trước
Chúng mình cùng hát một bài hát về nghề nghiệp nhé!
ID câu hỏi: 55121| 1 tháng trước
Hãy sắp xếp cặp từ đồng nghĩa sau và gạch chân các từ mượn :       Mì chính, trái đất, hi vọng, cattut, piano, nỗ lực, địa cầu, vua, gắng sức, hoàng đế, đa số, siro,chuyên cần, bột...
ID câu hỏi: 55495| 1 tháng trước
Tính nhanh: a)-85+10-(-85)-50  b)37-37-85-(-30) c)[53+(-76)]-[(-76)-(-53)] d)-323+[(-874)+564-241] e)577+[(-99)+41]+(-618)
ID câu hỏi: 55511| 1 tháng trước
TÌM X X+721/2020+X+21/700+X+721/2021  GIÚP MÌNH VỚI
ID câu hỏi: 55565| 1 tháng trước
Hãy tả cảnh sân trường em giờ ra chơi??? GIUP MK VS NHA AI HAY MK TICK CHO
ID câu hỏi: 55619| 1 tháng trước
viết đoạn văn  7 - 10 câu giới thiệu về các thành viên trong tổ em  giúp mình với : ()
ID câu hỏi: 55749| 1 tháng trước
Viết 1 đoạn văn ngắn giới thiệu về anh hùng dân tộc Triệu Quang Phục.  
ID câu hỏi: 56485| 4 tuần trước
Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản từ năm 1868 là A. Tạo tiền đề để Nhật chiến thắng trong các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa   B. Giúp Nhật Bản thoát...
ID câu hỏi: 56487| 4 tuần trước
Lập dàn ý bài Em hãy là quyển sách Ngữ Văn 6 kể lại chuyện vui buồn trong những ngày với một bạn học sinh
ID câu hỏi: 56792| 4 tuần trước
42. Loan has never seen that film before. It't the first time -> 44. My sister looked after our children when we were away. → My sister took 45. We were late for school because it...
ID câu hỏi: 56897| 4 tuần trước
1. Vẽ sơ đồ của từ phức? Cho ví dụ. 2. Vẽ sơ đồ của đại từ? Cho ví dụ.
ID câu hỏi: 57005| 4 tuần trước
420:60 = ? 4500:500 = ? 85000: 500 = ? 92000:400 =? 672:21 = ? 779:18=?ĐANG CẦN GẤP NHA  ^^ LỚP 4 {XONG KB VỚI MIK NHA } ^^ 
ID câu hỏi: 57077| 3 tuần trước
số sách ngăn A chiếm 70% tổng số sách hai ngăn. Chuyễn thêm 10 quyển sách vào ngăn A thì số sách ngăn A gấp 4 lần số sách ngăn B. Hỏi số...
ID câu hỏi: 57133| 3 tuần trước
Tiến hành các thí nghiệm sau (1). Sục khí NH3 vào bột CuO đun nóng       (2). Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2. (3). Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch...
ID câu hỏi: 57304| 3 tuần trước
ai giải giúp mình hoạt động hoàn thành kiến thức và hoạt động luyện tập trong sách toán 7 vnen nhanh ik 12 giờ mk đi học r
ID câu hỏi: 57493| 3 tuần trước
bài 2: viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân \(\dfrac{15}{10}=..;\dfrac{35}{100}=...;\dfrac{107}{100}=....\) \(\dfrac{22109}{100...
ID câu hỏi: 57514| 3 tuần trước
một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 192 dài hơn chiều rộng 14m. a, tính diện tích mảnh đất đó. b,trung bình cứ 1m2 thì thu hoạch...
ID câu hỏi: 57525| 3 tuần trước
Nêu bố cục của bản Tuyên ngôn Độc lập Việc trích dẫn Tuyên ngôn độc lập (1776) của nước Mĩ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (1791) của Cách mạng Pháp trong phần mở đầu có ý nghĩa gì?...
ID câu hỏi: 57547| 3 tuần trước
phân tích nhân vật Mị Châu-Trọng Thủy để làm rõ bi kịch tình yêu của 2 người đó. Em cần gấp ạ!!!
ID câu hỏi: 57595| 3 tuần trước
ÂM NHẠC 6 - KIỂM TRA GIỮA KỲ Các em chọn đáp án đúng ở các câu hỏi sau: Em hãy cho biết nốt La trong âm nhạc có ký hiệu...
ID câu hỏi: 57931| 1 tuần trước
Cho hình thang ABCD có đáy bé là AB tổng độ dài hai đáy của hình thang là 44cm. Nếu mở rộng đáy thêm 10cm thì diện...
ID câu hỏi: 57971| 1 tuần trước
Từ tháng 3 đến hết tháng 8 có tất cả bao nhiêu ngày?  minh click cho.
ID câu hỏi: 58005| 1 tuần trước
người ta kéo 1 khối hộp nhỏ bằng sắt có khối lượng là 5kg với 1 lức là 60N lực ma sát giữa khối hộp và mặt sàn là 30N  a) tình...
ID câu hỏi: 58164| 1 tuần trước
Những kiến thức và kinh nghiệm dân gian qua các câu tục ngữ trong ngữ liệu em đã học và đã đọc đã giúp ích gì cho em trong...
ID câu hỏi: 58191| 1 tuần trước
GIỌT SƯƠNG Có một giọt sương nhỏ đậu trên lá mùng tơi. Giọt sương đã ngủ ở đó suốt đêm qua. Đến sáng, những tia nắng mặt trời đầu tiên thức...
ID câu hỏi: 58283| 1 tuần trước
II. PHẦN VIẾT (6.0 ĐIỂM) Câu 1. Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận về vẻ đẹp của con người Pa Dí được thể hiện trong đoạn trích ở phần đọc...
ID câu hỏi: 58785| 6 ngày trước
Một hộp bi có 132 viên bi gồm 3 màu xanh,đỏ,vàng.Biết số bi xanh bằng hiệu số bi đỏ và vàng, số bi xanh cộng số bi đỏ gấp 5 lần số bi vàng. Hỏi mỗi...
ID câu hỏi: 59030| 5 ngày trước
bác thợ xây mua 4 chiếc mũi khoan hết 104 000 đồng.Hỏi nếu bác thợ xây mua 9 chiếc như thế thì hết bao nhiêu tiền ?
ID câu hỏi: 59067| 5 ngày trước
Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài (O). Tử M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đến (O) ( A. B là tiếp điểm ). Qua M kẻ cát tuyến MNP (MN < MP) đến (0). Gọi K...
ID câu hỏi: 59211| 4 ngày trước
Một lớp có 56 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm 3/7 học sinh cả lớp. Số học sinh giỏi bằng 4/3 số học sinh khá, còn lại là học sinh trung bình. Tính...
ID câu hỏi: 59235| 4 ngày trước
Hình tam giác có độ dài đáy 6m và chiều cao 34dm. Tính diện tích hình tam giác Giúp mình với
ID câu hỏi: 59279| 4 ngày trước
(0,5x-2,5).(3,5-x)=0 các bạn giải giúp mình với ạ bí quá =)
ID câu hỏi: 59379| 4 ngày trước
Nêu khái quát sự phát triển văn hóa, giáo dục của Đại Việt thời Lê Sơ
ID câu hỏi: 59417| 4 ngày trước
Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 32 phút và ngược dòng từ B về A hết 48 phút. Hỏi một cụm bèo trôi từ A về B hết bao lâu
ID câu hỏi: 59747| 2 ngày trước
hai đường thẳng nào sau đây là cắt nhau? (d1): y= -2 + 1; (d2): y = - x + 2; (d3): y = x - 1 
ID câu hỏi: 59757| 2 ngày trước
Olm nên cho người xếp TKB nộp tiền theo lần tải thì sẽ hợp lý và nhiều người dùng hơn. 
ID câu hỏi: 59807| 2 ngày trước
So sánh quá trình sao mã và quá trình giải mã
ID câu hỏi: 59961| 2 ngày trước
Tính giá trị biểu thức: 3 phần 5 × 5 phần 8+5 phần 7 × 14 phần 25 Cần giúp ahhhh ????
ID câu hỏi: 60048| 1 ngày trước
Bài 4: cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH , M thuộc AD, MF vuông góc AC tại F, ME vuông góc AB tại E, MI vuông góc DF tại...
ID câu hỏi: 60109| 1 ngày trước
Bài 1: Bài thơ "Những cánh buồm" đã gieo vào lòng thế hệ trẻ những ước mơ bay bổng để vươn tới chiếm lĩnh chinh phục vũ trụ. Nó động...
ID câu hỏi: 60132| 1 ngày trước
Bài 6: Cho tám giác ABC (AB< AC).Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại D.Trên cạnh AC lấy E  sao cho AE = AB .       ...
ID câu hỏi: 60210| 1 ngày trước
(1.0 điểm) Xác định biện pháp tu từ và phân tích tác dụng của nó trong câu thơ: “Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”....
ID câu hỏi: 60361| 17 giờ trước
Mai vẽ 1 hình tam giác có cạnh đáy là 16cm. Diện tích hình tam giác này gấp 3 lần diện tích một hình tròn có...
0.49800 sec| 3816.547 kb