Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(8)
GDCD(9)
Hóa học(64)
Lịch sử(14)
Ngữ văn(165)
Nhạc họa(5)
Sinh học(15)
Tiếng anh(133)
Tin học(8)
Toán học(163)
Vật lý(33)
Địa lý(18)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2588| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2600| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2626| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2647| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2841| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2887| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2931| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2956| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2976| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3009| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3027| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3038| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3088| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3104| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3119| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3306| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3327| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3397| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3406| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3410| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3434| 3 năm trước
ID câu hỏi: 4041| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4113| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4230| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4509| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4536| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5337| 11 tháng trước
ID câu hỏi: 5459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6059| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6249| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6326| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6505| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6637| 3 tháng trước

\(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\\ n_{HCl}=0,3.0,15=0,045\left(mol\right)\\ n_{Zn}=n_{H_2}=\dfrac{0,045}{2}=0,0225\left(mol\right)\\ a,m_{Zn}=0,0225.65=1,4625\left(g\right)\\ b...

ID câu hỏi: 6852| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10898| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11000| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11030| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11054| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11070| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11093| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11150| 3 tháng trước

Đồng nghĩa với thiên nhiên: tự nhiên, thiên tạo.

ID câu hỏi: 11157| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11218| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11261| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11279| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11292| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11295| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11377| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11441| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11456| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11480| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11484| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11545| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11552| 3 tháng trước

1 : he used to borrow my pen

=> my pen used to be borrowed by him

2: he had finish his work on time 

=> his work has to be finished on time by...

ID câu hỏi: 11553| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11583| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11611| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11646| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11686| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11697| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11700| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11702| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11811| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11826| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11832| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11851| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11868| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11885| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11920| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11992| 3 tháng trước

My hat used to be pulled over my eyes by her

ID câu hỏi: 12000| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12004| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12008| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12012| 3 tháng trước

Đặt câu hỏi cho từ được in nghiêng

1. The dictionary is 200.000dong

=> How much is this dictionary ?

2. I made it from a piece of wood

=. What did it make from ?

...
ID câu hỏi: 12014| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12037| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12055| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12124| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12151| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12189| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12223| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12306| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12477| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12499| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12516| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12566| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12627| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12631| 3 tháng trước

tham khảo 
 - Triều đình Huế nhu nhược, thụ động, không kiên quyết phối hợp với nhân dân chống thực dân Pháp ngay từ đầu....

ID câu hỏi: 12656| 3 tháng trước

tham khảo
Con người Việt Nam ta nổi tiếng với những món ăn truyền thống đẹp mắt và ngon miệng. Một trong số đó chúng ta phải kể đến chính là...

ID câu hỏi: 12708| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12724| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12753| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12791| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12806| 3 tháng trước

1. am having

2.are

3.were spend

4.is shining 

5.stay.... are travelling

6.are

7.doesn't

8. how can i get

9. are you ...are going

1...

ID câu hỏi: 12887| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12898| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12902| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12934| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12958| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12966| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13010| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13048| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13148| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13251| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13298| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13319| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13335| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13366| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13454| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13457| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13480| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13525| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13548| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13594| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13620| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13659| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13805| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13818| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13829| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13886| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13945| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13990| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14001| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14038| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14039| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14061| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14062| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14106| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14116| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14257| 3 tháng trước

Cái này mik tham khảo trên HiNative nha:

*Bản gốc:

They all mean the same thing, it's just the implied timing that's...

ID câu hỏi: 14278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14300| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14344| 3 tháng trước

\(C_{M_{HNO_3}}=0,001M\)

\(\Rightarrow pH=-log\left(H^+\right)=-log\left(0,001\right)=3\)

\(C_{M_{H^+}}=0,001M\)

\(C_{M_{OH^-}}=0...

ID câu hỏi: 14356| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14407| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14428| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14434| 3 tháng trước

435 − 167 − 89 − 435 − 89

=(435 − 435) − (167 + 89 + 89)

= −(256 + 89)

= -345

----------------------------------

...
ID câu hỏi: 14443| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14454| 3 tháng trước

∆' = m² - 2m + 1 + 4m

= m² + 2m + 1

= (m + 1)² ≥ 0 với mọi m

a) Để phương trình có hai nghiệm dương thì:

S = x₁ + x₂ = 2(m - 1)...

ID câu hỏi: 14479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14568| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14583| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14624| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14635| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14652| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14703| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14712| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14813| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14908| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15004| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15045| 3 tháng trước

B. CuO, H2SO4

E. Cu, H2SO4 đặc, nóng

\(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2O\)

\(Cu+2H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{^{^{t^...

ID câu hỏi: 15049| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15059| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15092| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15170| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15219| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15256| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15259| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15354| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15384| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15591| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15601| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15665| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15718| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15880| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16001| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16006| 3 tháng trước

a) Tọa độ vector pháp tuyến của đường BC là \(\overrightarrow{n_{BC}}=\left(1;-1\right)\) 

\(\Rightarrow\) Tọa độ vector...

ID câu hỏi: 16047| 3 tháng trước

Tiêu chí được nêu ra để phân biệt thơ mới và thơ cũ không được nêu ra rõ ràng bởi mỗi thời đại đều có những nhà thơ theo...

ID câu hỏi: 16056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16083| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16098| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16162| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16193| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16208| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16274| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16433| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16461| 3 tháng trước

- nghĩa từ:'' suy suyển '' trong câu thứ nhất là mất đi một cái gì đó.

- nghĩa từ ;" suy giảm " trong câu thứ 2 chỉ sự đi...

ID câu hỏi: 16472| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16505| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16526| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16528| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16531| 3 tháng trước

Trong bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ", nhà thơ Thanh Hải đã thể hiện được vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên, tình yêu...

ID câu hỏi: 16622| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16676| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16753| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16761| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16767| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16866| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16935| 3 tháng trước

Số số hạng của tổng đó là:

(n-1):1+1=n(số số hạng)

Tổng A là:

(n+1).n:2

t cho mình nha!!!!

ID câu hỏi: 16974| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16984| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16988| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16989| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17025| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17066| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17110| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17150| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17264| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17296| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17352| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17368| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17379| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17420| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17515| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17585| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17617| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17621| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17668| 3 tháng trước

Chúc bạn học tốt nhéundefined

ID câu hỏi: 17677| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17702| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17720| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17790| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17921| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17950| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17987| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18067| 3 tháng trước

a) Diện tích mây tre đan phủ 4 mặt xung quanh hộp là:

16 x 16 x 4 = 1024 (cm2)

b) Diện tích đáy hộp là:

16 x 16 = 256...

ID câu hỏi: 18074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18107| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18179| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18258| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18288| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18326| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18339| 3 tháng trước

Khi Việt viết thêm chữ số 2 vào phía trước của số Mai tạo thì số của Việt hơn số của Mai tạo là:

            2000 đơn vị

...
ID câu hỏi: 18372| 3 tháng trước

Câu 1. Cái gì càng mất càng thấy lợi? Răng

Câu 2. Trời mưa là do chuồn chuồn bay thấp đúng không? Không

Câu 3: Nước gì ăn được mà không uống...

ID câu hỏi: 18445| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18478| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18502| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18535| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18542| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18721| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18722| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18750| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18816| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18840| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18862| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18884| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18932| 3 tháng trước

-Vôi tôi tôi tôi là vôi của tôi do chính tay tôi pha nên đó là vôi của tôi

-Đầu gối đầu gối là...

ID câu hỏi: 18948| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19170| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19179| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19185| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19266| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19431| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19601| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19616| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19617| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19619| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19624| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19638| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19639| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19650| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19681| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19797| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19805| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19819| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19901| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19903| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19913| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19919| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19992| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20115| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20124| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20248| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20252| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20285| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20289| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20435| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20565| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20568| 3 tháng trước

1. Have you moved - are being painted

2. attending - to ask

3. had got - did she realize

4. have read - written

5. was not - to...

ID câu hỏi: 20579| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20631| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20700| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20717| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20754| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20781| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20796| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20841| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20894| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20895| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20910| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20952| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21025| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21071| 3 tháng trước

Tham khảo 

Dàn ý :

I. Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề nghị luận: Sự thấu cảm trong cuộc sống hôm nay

II. Thân...

ID câu hỏi: 21109| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21162| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21203| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21205| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21298| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21348| 3 tháng trước

a)

Trích mẫu thử

Cho mẫu thử vào nước vôi trong

- mẫu thử nào tạo vẩn đục là \(CO_2\)

\(CO_2 + Ca(OH)_2 \to...

ID câu hỏi: 21377| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21379| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21407| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21414| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21555| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21600| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21638| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21664| 3 tháng trước

Do có 9 điểm dao động cực đại kể cả nguồn

 \(\Rightarrow l=8\cdot\dfrac{\lambda}{2}=4\lambda=40\\ \Rightarrow\lambda=10\left(cm\right)\)

\(\Rightarrow...

ID câu hỏi: 21730| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21752| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21767| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21796| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21876| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21888| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21895| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21954| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21962| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21998| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22036| 3 tháng trước

a, Na2O + H2O → 2NaOH (Phản ứng hóa hợp)

b, 2H2 + O2 → 2H2O (Phản ứng hóa...

ID câu hỏi: 22040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22043| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22047| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22049| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22174| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22199| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22223| 3 tháng trước

I. Imperatives

1. “Don’t believe everything you hear,” he warned me.
=> He warned me not to believe everything I heard.

2....

ID câu hỏi: 22226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22253| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22295| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22304| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22370| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22395| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22415| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22439| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22446| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22473| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22491| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22517| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22582| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22631| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22633| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22688| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22728| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22748| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22751| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22764| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22774| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22795| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22804| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22825| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22865| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22880| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22892| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22945| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23002| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23008| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23016| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23031| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23042| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23053| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23060| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23061| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23072| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23100| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23163| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23171| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23211| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23326| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23419| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23554| 3 tháng trước

Nguyên tử (1) có khối lượng nguyên tử là 12 amu 

=> (1) là : C Carbon

Nguyên tử (5) nặng hơn nguyên tử (1) khoảng 1,166...

ID câu hỏi: 23607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23616| 3 tháng trước

but - but - because - so - and - so - because - but - because - so

ID câu hỏi: 23620| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23626| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23628| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23723| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23740| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23741| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23814| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23906| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23916| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23919| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23952| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23965| 3 tháng trước

(1) \(K\overset{+7}{Mn}O_4+H\overset{-1}{Cl}\rightarrow KCl+\overset{+2}{Mn}Cl_2+\overset{0}{Cl_2}+H_2O\)

- Chất khử: HCl

Chất oxh: KMnO4

- Sự...

ID câu hỏi: 23987| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24072| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24123| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24162| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24167| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24194| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24208| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24236| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24285| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24300| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24308| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24418| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24474| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24573| 3 tháng trước

biện pháp tụ từ trong bài thơ là : nhân hóa

phân tích : hai câu thơ được trích trong bài thơ ngụ ngôn "...

ID câu hỏi: 24578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24579| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24587| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24645| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24805| 3 tháng trước

My homework had been finished before I went to bed. 

ID câu hỏi: 24910| 3 tháng trước

Gợi ý cho em đoạn văn của chị:

Trong cuộc sống hiện nay, các sản phẩm chúng ta được sử dụng đều đáng quý nhưng những người tạo ra các sản...

ID câu hỏi: 25639| 3 tháng trước

1.Are they learning new things?

2.When is he starting work?

3.Why am I staying at home?

4.Is it getting...

ID câu hỏi: 26298| 2 tháng trước

Tham khảo

Hiểu được cội nguồn của tổ tiên, ông bà, quê hương, đát nước và dân tộc... - Hiểu được...

ID câu hỏi: 26681| 2 tháng trước

Dàn ý phân tích:

Mở đoạn:

- Giới thiệu đoạn thơ trên:

+ Có người từng nói rằng văn học...

ID câu hỏi: 27067| 2 tháng trước

Nước nóng lên thêm:

\(Q=m.c.\Delta t\rightarrow\Delta t=\dfrac{Q}{m.c}=\dfrac{21000}{1.4200}=5^oC\)

ID câu hỏi: 27070| 2 tháng trước
Để tính diện tích của hình thoi, ta có thể sử dụng công thức đơn giản: Diện tích = 1/2 x đường chéo 1 x đường chéo 2 . Với đường chéo là độ dài của hai đường chéo của hình thoi. Ví dụ: Nếu đường chéo...
ID câu hỏi: 27178| 2 tháng trước

ta có 280=23.5.7

số ước của 280 là

   (3+1).(1+1).(1+1)=16 (ước )

           vậy 280 có 16 ước

ID câu hỏi: 27495| 2 tháng trước

1.   Studies show that having good conflict               skills is associated with various positive...

ID câu hỏi: 28547| 2 tháng trước

Tham khảo:

Nguyễn Du là một thi hào dân tộc ta. Tên tuổi của ông gắn liền với tác phẩm “Truyện Kiều” – kiệt tác số một...

ID câu hỏi: 28851| 2 tháng trước

What can we do to reduce traffic congestion in big city

ID câu hỏi: 29354| 2 tháng trước

\(\Leftrightarrow cos5x=-sin3x\)

\(\Leftrightarrow cos5x=cos\left(\dfrac{\pi}{2}+3x\right)\)

ID câu hỏi: 29604| 2 tháng trước

My suit needs to be cleaned before the interview.

=>I must......have my suit cleaned before the interview.................

have ST done by SO

ID câu hỏi: 30057| 2 tháng trước

Đổi 2 lít = 2 000 ml (đã được học quy tắc đổi ở Tiểu học)

Vì mỗi gói Oresol pha với 200ml nước nên bệnh nhân đó cần dùng số gói Oresol là: 

2 000 : 200 = 10 (gói)

Vậy bệnh...

ID câu hỏi: 30196| 2 tháng trước

5.C. look up

6.A. Put on

7.A. give up

8.C. delay

9.D. got over

ID câu hỏi: 30680| 2 tháng trước

- Trích mẫu thử.

- Dẫn từng mẫu thử qua bình đựng Ca(OH)2 dư.

+ Xuất hiện kết tủa trắng: CO2.

PT: 

ID câu hỏi: 30689| 2 tháng trước

Theo bài ta có : \(A=T=1400(nu)\) 

- Mà : \(\left\{{}\begin{matrix}A-G=20\%\\A+G=5...

ID câu hỏi: 30881| 2 tháng trước
Tính từso sánh hơnso sánh nhất
1.modernmore modernthe most...
ID câu hỏi: 31282| 2 tháng trước

My dream house will be on the moutain. It will be surrounded by tall old trees and beatiful flowers. Near, It will be a river. I will go sailing ang swimming at the weekend in the future. In my...

ID câu hỏi: 31308| 2 tháng trước

Ước mơ - hoài bão là những xuất phát điểm quan trọng, đây là cơ sở đầu tiên để mỗi cá nhân, tổ chức và dân tộc cất...

ID câu hỏi: 31937| 2 tháng trước

\(CH_4 + Br_2 \xrightarrow{as} CH_3Br + HBr\\ CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{as} CH_3Cl + HCl\\ C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2\\ C_2H_4 + H_2 \xrightarrow{t^o,Ni} C_2H_6\\ CH_4 + 2O_2...

ID câu hỏi: 32121| 2 tháng trước

456 giây = \(\dfrac{38}{5}\) phút 

ID câu hỏi: 33319| 2 tháng trước

a ) 

CN:...Chiếc lá..., ....chú nhái., .....chiếc thuyền đỏ thắm

VN:......thoáng tròng trành..., ....... bén loay hoay cố giữ thăng bằng ,  lặng lẽ xuôi dòng.

b...

ID câu hỏi: 33431| 2 tháng trước

tuoi con 1 phan,me 3phan

tong so phan bang nhau:1+3=4phan

tuoi con:64:4x1=16tuoi

tuoi me:64-16=48 tuoi

hieu tuoi me va con: 48-16=32 tuoi

neu co ve truoc nhung hieu...

ID câu hỏi: 33944| 2 tháng trước

 

Mẹ có thể hi sinh tất cả để mang lại sự hạnh phúc,ấm lo cho con  Dù chúng ta có ở đâu đi chăng nữa thì...

ID câu hỏi: 35808| 2 tháng trước

refer

Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần phải cung cấp cho một đơn vị đo lường chất đó...

ID câu hỏi: 36595| 2 tháng trước

1 - What is your favorite sport?

=> My favorite sport is badminton .

2 - When do you often play it? Where?

=> I usually play in the morning or afternoon. Because it is a...

ID câu hỏi: 36885| 2 tháng trước

   Cái này cũng khá hấp dẫn, olm rất khuyến khích những hoạt động như vậy em nhé. 

ID câu hỏi: 37090| 2 tháng trước
Điệp ngữ hay còn gọi là điệp từ là một biện pháp nghệ thuật trong đó tác giả lặp lại một từ, một cụm từ hoặc toàn bộ câu với một dụng ý cụ thể nhằm tăng tính biểu cảm cho đoạn văn, bài thơ . Sự lặp...
ID câu hỏi: 37509| 2 tháng trước

\(y'=\dfrac{\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)'}{2\sqrt{x+\sqrt{1+x^2}}}=\dfrac{1+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{2\sqrt{x+\sqrt{1+x^2}}}\)

ID câu hỏi: 37544| 2 tháng trước

1. He …….leave early, didn’t he? (must/ had to/ has to/ ought to)

2. His eyes were so bad that he ………..read the number on the board. (shouldn’t/hadn’t to/...

ID câu hỏi: 37628| 2 tháng trước

chữ của thầy cô rơi hết rồi    loading...

ID câu hỏi: 37933| 2 tháng trước

1) 0,25 = 1/4

Coi số bé là 1 phần; số lớn là 4 phần 

Tổng số phần bằng nhau là 1+ 4 = 5 phần

Số bé là: 0,25 : 5 x 1 = 0,05

Số lớn là: 0,25 - 0,05 = 0,2 

2) ...

ID câu hỏi: 38091| 2 tháng trước

Tham khảo:
- Nhịp 3/8 là nhịp đơn có ba phách, mỗi phách có giá trị trường độ bằng một nốt móc đơn (một phần tám nốt...

ID câu hỏi: 38605| 2 tháng trước

Tham khảo:

Mùa hè là thiên đường của các loại hoa quả khác nhau nào là: Vải, nhãn, na, mít, đào,...nhưng loại quả...

ID câu hỏi: 38927| 2 tháng trước

\(C_nH_{2n-6}+\dfrac{3n-3}{2}O_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}nCO_2+\left(n-3\right)H_2O\)

\(C_nH_{2n+2}O+\dfrac{3n}{2}O_2\underrightarrow{^{^{t^...

ID câu hỏi: 39938| 2 tháng trước

tham khảo

Đặc điểm và yêu cầu của mạng điện trong nhà Mạng điện trong nhà là loại mạng...

ID câu hỏi: 40460| 2 tháng trước

1) wont't be able

2) will be able

3) will be able

4) will be able

5) will be able

6) won't be able

7) will be able

8) won't be able

9) won't be...

ID câu hỏi: 40578| 2 tháng trước

4. have read 
6. was 
7. hasn't smoked
8. Have you received 
9. left = have not heard 
10. have not seen 
could not remember
13....

ID câu hỏi: 40580| 2 tháng trước

 - Bảng màu đen gọi là bảng đen.

 - Mắt màu đen gọi là mắt huyền.

 - Ngựa màu đen gọi là ngựa ô.

 -Mèo màu đen được gọi là...

ID câu hỏi: 41694| 1 tháng trước

Tham khảo

Tình thái từ là phương tiện dùng để tạo thành câu nghi vấn. Ví dụ như: à, ư, hử, chứ, chăng...

ID câu hỏi: 42608| 1 tháng trước

nếu chọn thêm 3 em nữa thì số em được chọn là 20% số học sinh của lớp có nghĩa là bằng 1/5 số học sinh cả lớp

phân số chỉ 3 em so với số hs cả lớp: 
1/5 - 1/8 = 3/40 (số hs cả...

ID câu hỏi: 42741| 1 tháng trước

Dễ, để mình giải cho!

1+3+5+........+(2n-1) = (1+2n-1) . n : 2 = n2

Ta có: n2 = 225

Mà 225= 32.52= 152

Vậy n=...

ID câu hỏi: 43484| 1 tháng trước

scoring bởi vì có giới từ of nên verb thêm ing

Start your own sports club! Do you dream of (1) scoring the winning goal in a football match,...

ID câu hỏi: 43838| 1 tháng trước

Tham khảo !

: Người ta thường bấm ngọn cho nhiều loài cây trồng để tập trung chất dinh dưỡng vào phát triển chồi nách.Ví dụ : bấm ngọn...

ID câu hỏi: 44091| 1 tháng trước

1. “I took part in a reality show last year,” said Monica.

1 điểm

Monica said that I had taken part in a reality show the previous year.

Monica said that I had...

ID câu hỏi: 44341| 1 tháng trước

Mẫu:

Trong khu vườn nhà em có rất nhiều loài cây ăn quả:Mít chôm chôm,quýt,ổi...nhưng có một loại cây đã găn...

ID câu hỏi: 44510| 1 tháng trước

500 000 - ( 100 000 x 2 + 50 000 x 3 + 50 000 x 3 : 5 ) 

= 500 000 - ( 200 000 + 150 000 + 150 000 : 5 ) 

= 500 000 - ( 200 000 + 150 000 + 30 000 )

= 500 000 - ( 35...

ID câu hỏi: 45392| 1 tháng trước

1.   a. relax                             b....

ID câu hỏi: 46079| 1 tháng trước

Tham khảo:
Dân cư xã hội Châu Á có những đặc điểm như sau: 

+ Châu Á có số dân đứng đầu...

ID câu hỏi: 46153| 1 tháng trước

Tham khảo nha em:

" Hãy làm việc tốt vì chính bạn ". Đây thực sự là một ý kiến hay và chính xác. Suy cho...

ID câu hỏi: 46475| 1 tháng trước

Oobleck có thể biến đổi từ rắn sang lỏng và ngược lại do sự tương tác giữa các hạt thành phần và kích thước hạt . Khi...

ID câu hỏi: 47063| 1 tháng trước

\(Gọi:\%^{24}Mg=x;\%^{25}Mg=y\left(x,y>0\right)\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+y+11\%=100\%\\24x+25y+26.11\%=24,32\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=79\%\\y=1...

ID câu hỏi: 47403| 1 tháng trước

Lời giải:
Diện tích đáy: $5.5=25$ (cm2)

Thể tích hình lăng trụ: $25\times 7=175$ (cm3)

Diện tích xung quanh...

ID câu hỏi: 47457| 1 tháng trước

+lớp giáp xác: tôm sông, mọt ẩm, con sun, rận nước, chân kiếm, cua đồng,...

+ Có hại: Sun, mọt ẩm, chân kiến kí sinh

+ Có...

ID câu hỏi: 47654| 1 tháng trước

\(FeS+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2S\)

\(CuS+HCl\rightarrow\) không phản ứng

\(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O\)

ID câu hỏi: 48978| 1 tháng trước

Dùng quỳ tím đưa vào mỗi dung dịch:

 

+ Qùy tím hóa xanh -> dd NaOH, (CaOH)2

+Qùy tím hóa đỏ -> dd...

ID câu hỏi: 49475| 1 tháng trước

a/ Đường kính hình tròn là : 15,7 : 3,14 = 5.

b/ Bán kính hình tròn là : 18,84 : 2 : 3,14 = 3.

ID câu hỏi: 50024| 1 tháng trước

1.They are doing an experiment

-->He said that they were doing an experiment

2.You have to sign thể paper again

-->She told me to sign the paper again

#Yumi

ID câu hỏi: 51336| 1 tháng trước

1. go

2. are

3. eats / be

4. will do / ko biết 

5. takes 

6. know

7. does / will not worry

8. is / will...

ID câu hỏi: 52038| 1 tháng trước

1. Mua 12 quyển vở hết 24000 đồng. Vậy mua 30 quyển vở như thế hết số tiền ?  

 A.600 000 đ    B.60 000 đ          C.6 000...

ID câu hỏi: 52156| 1 tháng trước

- Vật nuôi cái có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của đàn vật nuôi con. Muốn chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản...

ID câu hỏi: 53101| 1 tháng trước

Trả lời

Phương tiện:Với giọng kể hiền hòa, nhẹ nhàng, mẹ đã kể cho chúng tôi nghe câu truyện Cô Tấm rất hay.

Nơi chốn: Ngoài vườn, trăm hoa...

ID câu hỏi: 54032| 1 tháng trước

Read the passage carefully.

Nga is a good student.She is eleven.She is in grade 6.Every day,she gets up at  six o'clock.After getting up,she washes her face,brushes her teeth.Then,she...

ID câu hỏi: 54358| 1 tháng trước

\(Q_0=2\cdot10^{-5}C;\omega=1000\)rad

\(I_0=Q_0\cdot\omega=2\cdot10^{-5}\cdot1000=0,02A\)

\(q=2\cdot10^{-5}sin\left(1000t\right)=2\cdot10^{-5}\cdot...

ID câu hỏi: 55231| 1 tháng trước

                             Bây giờ ai đã quên chưa ?

               ...

ID câu hỏi: 55414| 1 tháng trước

Các vũ khí:

+ Súng 

+ Dao

+ Kéo

+ Gậy

+ Đá

Tác hại : 
- Dao : tác hại nguy hiểm , người lớn cũng...

ID câu hỏi: 55791| 1 tháng trước

Tham Khảo:

Qua câu chuyện Lòng nhân ái thật sự, em rút ra bài học phải biết yêu thương, sẻ chia những điều tốt đẹp đến mọi...

ID câu hỏi: 57383| 3 tuần trước

Tham khảo

Bà ngoại em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Bà trông vẫn khỏe mạnh vì bà luôn giữ thói quen đi bộ vào mỗi...

ID câu hỏi: 57506| 3 tuần trước

1. We enjoyed the holiday thought__the weather was quite bad__(complete the sentence with your own idea)
2. His father is the most capable man in the office (more)
=> No other_man in...

ID câu hỏi: 58498| 1 tuần trước

13,25:0,5+13,25:0,25+13,25:0,25

=13,25x2+13,25x4+13,25x4

=13,25x(2+4+4)

=13,25x10

=132,5

Câu này cô cho làm rồi mà...

ID câu hỏi: 59219| 4 ngày trước

d. Có ít nhất 2 bạn cùng giới tính

ID câu hỏi: 60111| 1 ngày trước

Thời gian ô tô đã đi là:

14h-10h45p-25p

=14h-10h70p

=14h-11h10p

=2h50p

ID câu hỏi: 60488| 5 giờ trước

Cho \(k\left(x\right)=0\)
\(\Rightarrow\left(x+8\right)\left(x^2-\dfrac{9}{25}\right)=0\)
\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+8=...

ID câu hỏi: 6261| 3 tháng trước
Các em xem video và cho biết : 1/ Tại sao lại có ngày và đêm ? 2/ Tại sao lại có 4 mùa ?
ID câu hỏi: 6393| 3 tháng trước
cho mình hỏi city trong Tiếng Anh là thành phố, vậy thủ đô Tiếng Anh là gì?
ID câu hỏi: 10086| 3 tháng trước
vì sao dung dịch giữa đất và nước luôn có độ pH cao hơn so với dung dịch đất và NaCl
ID câu hỏi: 10882| 3 tháng trước
            Khu bể bơi của nhà trường hình chữ nhật Có chiều dài 21,2m, chiều rộng 15m nhà trường dành 15 % diện...
ID câu hỏi: 11011| 3 tháng trước
khi nuốt ta có thở không?vì sao? tại sao khi ăn vừa cười ,nói lại bị sặc
ID câu hỏi: 11094| 3 tháng trước
VII. Rewrite these following sentences keep meaning as the root ones: 1. He spends 2 hours a week sorting out stamps -> Sorting out...
ID câu hỏi: 11188| 3 tháng trước
Một hợp tác xã dự định trồng rau sạch trên diện tích là 1ha 422m2. Người ta đã trồng được 4/9 diện tích đó. Hỏi hợp tác xã còn lại bao nhiêu mét vuông chưa trồng rau?
ID câu hỏi: 11197| 3 tháng trước
ba lớp 5a5b và 5C trồng cây nhân dịp được xuân trong đó số cây của lớp 5a và 5 B trồng được nhiều hơn số cây của 5 B và 5 C là 5...
ID câu hỏi: 11236| 3 tháng trước
Cho hình tròn có đường kính 50cm. Bên trong hình tròn có hình chữ nhật có diện tích bằng 18% diện tích hình tròn. Tính diện tích phần còn lại   giúp mình bài này
ID câu hỏi: 11396| 3 tháng trước
  1 điền số thích hợp :           1,2,4,8,16, ...... ,  ..... ,   ....       
ID câu hỏi: 11528| 3 tháng trước
Nhận xét về thơ có ý kiến cho rằng:  ''Thơ là tiếng lòng''                       (Diệp...
ID câu hỏi: 11603| 3 tháng trước
1, Con trai có gì quý nhất? Đáp án : ......................??????????? 2, Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì ? Đáp án : .......................??????????? 3, Khi Beckham thực hiện quả đá...
ID câu hỏi: 11708| 3 tháng trước
55. This is the first time Tom went abroad. A. Tom ever has gone abroad before.            B. Tom has ever gone abroad before. C. Tom has never gone abroad...
ID câu hỏi: 11735| 3 tháng trước
I often walked to school when I was a student. I used...
ID câu hỏi: 11980| 3 tháng trước
he is reading a book....( 5 chữ cái )Yoga.
ID câu hỏi: 12166| 3 tháng trước
Cách biến đổi x1^2 - x2^2 để áp dụng vào định lí vi-et?
ID câu hỏi: 12182| 3 tháng trước
điền tiếp 5 từ đồng nghĩa vào mỗi nhóm sau và chỉ ra nghĩa chung của mỗi nhóm : a, cắt,thái: b, to:lớn: c, chăm chỉ,chăm: nghĩa chung của nhóm a, nghĩa chung của nhóm b, nghĩa chung của nhóm c,
ID câu hỏi: 12414| 3 tháng trước
Write about your last vacation.
ID câu hỏi: 12419| 3 tháng trước
Một mảnh đất hình tam giác độ dài đáy là 25m , nếu kéo độ dài đáy này thêm 2,5m thì diện tích mảnh đất tăng thêm 22,5m2 . Tính diện tích mảnh đất ?        
ID câu hỏi: 12667| 3 tháng trước
Choose the word which is pronounced differently from the others. 1. A. express                B. exciting   ...
ID câu hỏi: 12886| 3 tháng trước
Tìm các từ đồng nghĩa với từ đen để điền vào các ô trống sau: Bảng ... Vải ... Gạo ... Đũa ... Mắt ... Ngựa ... Chó ... Ai nhanh mình dùng 5 lick tick cho nha!!!Đầy đủ nghe các bạn.
ID câu hỏi: 13141| 3 tháng trước
Cho A=(1/22-1).(1/33-1).(1/42-1)........(1/1002-1) So Sánh A với -1/2 Bạn nào ghi đầy đủ sẽ được mik like nha!
ID câu hỏi: 13146| 3 tháng trước
Nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của đoạn trích :Tang tình tang ! Tính tình tang " Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng Bên thời lấy giấy...
ID câu hỏi: 13185| 3 tháng trước
Will you be free tomorrow evening? - ________ A. Yes, I will B.  Yes, I do C.  Yes, I am
ID câu hỏi: 13264| 3 tháng trước
Tính giá trị biểu thức   (16 x 25 + 480 : 6) : 240 - 1,5 x 1,2 
ID câu hỏi: 13271| 3 tháng trước
Rewrite the following sentences, beginning as shown and keep the meaning unchanged: 1. “Why don’t you complain to the company, Peter?” said William. - William suggested 2. He...
ID câu hỏi: 13301| 3 tháng trước
Nước cố khối lượng riêng : D = 1 g/cm3 = ............. kg/m3
ID câu hỏi: 13317| 3 tháng trước
skills time là gì bạn nào nhanh nhất mình tích cho nhé
ID câu hỏi: 13331| 3 tháng trước
Tìm x, biết: \(\frac{x-3}{x+5}\) = \(\frac{5}{7}\)  
ID câu hỏi: 13412| 3 tháng trước
Hấp thụ hoàn toàn a mol khí CO2 hoặc 1,5a mol CO2 vào dung dịch có 2,5 mol Ca(OH)2 thì đều thu được m gam kết tủa. Tính a...
ID câu hỏi: 13556| 3 tháng trước
By Christmas, I_________for you for 6 months. A. will have been working. B. will work. C. have been working. D. will be working. Mình cần gấp ạ...
ID câu hỏi: 13694| 3 tháng trước
20.I’m sure the explanation of the book will be quite clear …… you. 21.Miss White was  very upset …………….. the news of her father’s death. 22.Mr Green is responsible ………… hiring...
ID câu hỏi: 13761| 3 tháng trước
phân biệt cây lương thực , cây thực phẩm , cây công nghiệp
ID câu hỏi: 13994| 3 tháng trước
cách đổi từ km/giờ thành m/phút
ID câu hỏi: 14030| 3 tháng trước
XI. Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one, using the given word. Do not change the given word. 1. I did my best to arrive here on time.effort ->...
ID câu hỏi: 14043| 3 tháng trước
Hãy cho biết thế nào là sông? Hệ thống sông? Lưu vực sông? Phụ lưu, chi lưu?
ID câu hỏi: 14069| 3 tháng trước
Fish were among the earliest forms of life. Fish _______ on earth for ages and ages. A. will exist B. are existing C. existed D. have existed
ID câu hỏi: 14228| 3 tháng trước
hãy kể tóm tắt câu chuyện người đi săn và con nai
ID câu hỏi: 14375| 3 tháng trước
Câu 56: Khi nhiệt phân Hg(NO3)2 thành phần phần trăm thể tích oxi trong sản phẩm khí thu được là A. 10...
ID câu hỏi: 14401| 3 tháng trước
tìm m để đồ thị hàm số \(\left(C_m\right):y=x^3-3mx^2+3\left(m^2-1\right)x-m^3+m\)  có cực trị đồng thời khoảng cách từ điểm cực đại của đồ thị hàm số O...
ID câu hỏi: 14716| 3 tháng trước
mấy bạn cho mình những câu thành ngữ tục ngữ ca dao lớp 3 với! THANKS !
ID câu hỏi: 14991| 3 tháng trước
Cây nào còn sót lại đốm lá già đỏ như những viên hồng ngọc? A. Cây sồi B. Cây vải. C. Cây dâu da. D. Cây cơm nguội
ID câu hỏi: 14994| 3 tháng trước
nice to meet you dịch ra có nghĩa là gì
ID câu hỏi: 15083| 3 tháng trước
trà sữa phải có trân châu  đời anh phải có thêm em mới ngầu
ID câu hỏi: 15093| 3 tháng trước
phân tích diễn biến cốt truyện trong truyện ngắn làng của kim lân
ID câu hỏi: 15209| 3 tháng trước
Write about 6 -8 sentences about your dream house in the future
ID câu hỏi: 15342| 3 tháng trước
Hiện nay có hiện tượng học sinh bỏ học, trốn tiết đi chơi, lười ko chịu học...Em có sũy nghĩ gì về điều này?  
ID câu hỏi: 15480| 3 tháng trước
dò xét nghe ngóng tình hình là thám gì 
ID câu hỏi: 15531| 3 tháng trước
Quãng đường từ nhà đến trạm xe buýt dài 75 m bạn An đã đi được 2/3 quãng đường Hỏi bạn anh phải đi bao nhiêu mét nữa đến trạm xe buýt.
ID câu hỏi: 15658| 3 tháng trước
  tìm chu kì tuần hoàn của hàm số y= 8cos^3x-6cosx+4  
ID câu hỏi: 15684| 3 tháng trước
Viết một bài văn kể về một lần em nóng giận với bạn bè và nêu cách giải quyết mâu thuẫn
ID câu hỏi: 15839| 3 tháng trước
Viết 1 đoạn văn kể lại buổi học đáng nhớ nhất của em trong đó sử dụng ít nhất 2 trường từ vựng, 2 từ tượng thanh và tượng hình, 3 biệt ngữ xã hội (tâng  lớp học sinh). Mai nộp rồi giúp mình nha...
ID câu hỏi: 16183| 3 tháng trước
Sơ đồ tư duy phần lịch sử thế giới trung đại
ID câu hỏi: 16229| 3 tháng trước
Dẫn 3,7185 lít khí CO2 (Đkc) qua 150 ml dd nước vôi trong Ca(OH)2 phản ứng xảy ra là hoàn toàn có kết tủa trắng A a) Tính khối lượng kết tủa A b) Tíng nồng độ mol nước vôi trong
ID câu hỏi: 16623| 3 tháng trước
Hãy thu thập thông tin về các chuyến đi của C. Cô-lôm-bô trong cuộc phát kiến ra châu Mỹ.
ID câu hỏi: 16664| 3 tháng trước
Số amin bậc hai là đồng phân của nhau, có cùng công thức phân tử C5H13N là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
ID câu hỏi: 16739| 3 tháng trước
It’s kind of you to help me wash the dishes after the party. A. Washing the dishes is kind of you to help me. B. You are so kind when you help me wash the dishes. C. To help me wash the...
ID câu hỏi: 16840| 3 tháng trước
VII  Choose the correct adjective V-ing/ V-ed in each sentence. 1.  She’s ………………. about her final scores. They are all bad.   ...
ID câu hỏi: 16911| 3 tháng trước
What do you like có nghĩa là gì các bạn giúp mình với
ID câu hỏi: 16913| 3 tháng trước
Văn bản: ĐÂY THÔN VĨ DẠ Đề bài Câu 1: Trong khổ 1, tại sao tác giả dùng "về" mà không dùng "đến", không dùng "ghé" mà dùng "thăm"? Câu 2: Thời gian ở mỗi khổ thơ thay đổi như thế nào? Câu 3:Ở mỗi...
ID câu hỏi: 17056| 3 tháng trước
diện tích của pít tông nhỏ của 1 máy thuỷ lực là 4,9 cm2 . Hỏi diện tích tối thiểu của pít - tong lớn là bao nhiêu để tác dụng 1 lực...
ID câu hỏi: 17075| 3 tháng trước
hãy đánh giá vai trò của các vị anh hùng dân tộc lê lợi đối với cuộc khởi nghĩa lam sơn
ID câu hỏi: 17388| 3 tháng trước
Em bị ốm, người luôn bên cạnh em động viên, chăm sóc, lo cho em từng viên thuốc, ăn từng thìa cháo, mất ăn mất ngủ vì em là mẹ. Hãy hình dung và tả lại mẹ kính yêu của em lúc chăm sóc em bị ốm. HELP...
ID câu hỏi: 17471| 3 tháng trước
Chỉ ra biện pháp ẩn dụ trong bài thơ sau và nêu tác dụng: Quả cau nho nhỏ, miếng trầu côi  Này thủa Xuân Hương đã quệt rồi Có phải duyên nhau thì thắm lại Đừng xanh như lá, bặc như vôi.
ID câu hỏi: 17477| 3 tháng trước
Government must eliminate hunger as soon as possible. Hunger_____________________________________________________________________
ID câu hỏi: 17586| 3 tháng trước
Giaỉ thích nghĩa cho câu Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
ID câu hỏi: 17660| 3 tháng trước
Sưu tầm các bài tập so sánh về luỹ thừa trong sách bài tập toán 6 tập 1, toán 7 tập 1, ít nhất 6 bài, ghi rõ nha giúp mk nhs, mk lm mất sách oy!!!!!!!!
ID câu hỏi: 17874| 3 tháng trước
CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG Các em đọc văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương” (Sgk/43-51) và thực hiện các yêu cầu sau: 1. Tóm tắt...
ID câu hỏi: 17956| 3 tháng trước
Đương lượng điện hóa của niken k = 0 , 3.10 − 3 g / C . Một điện lượng 2C chạy qua bình điện phân có anôt bằng niken thì khối lượng của niken bám vào catôt là: A.  6.10 − 3  ...
ID câu hỏi: 17998| 3 tháng trước
1)Giải thích tại sao hoang mạc lại chiếm diện tích rất lớn ở châu phi? 2)vì sao mạng lưới sông ngòi,hồ ở châu phi phân bố không đều?
ID câu hỏi: 18156| 3 tháng trước
Chú ý cách cư xử khác thường nhưng hoàn toàn hợp lí của chàng trai
ID câu hỏi: 18454| 3 tháng trước
Hình như từng kẻ đá khô cũng cựa mình vì một lá cây non vừa xòe nở - xác định chủ ngữ vị trong câu
ID câu hỏi: 18676| 3 tháng trước
Bao ngô cân nặng 56 kg , bao gạo cân nặng 19 kg . Hỏi bao ngô cân nặng hơn bao gạo bao nhiêu kg
ID câu hỏi: 19140| 3 tháng trước
các nước láng giềng của việt nam là những nước nào? ai rảnh nhớ kết bạn với mình nha
ID câu hỏi: 19142| 3 tháng trước
trung bình tuổi bố,mẹ và Trí là 32 tuổi.Nếu không tính tuổi mẹ thì tuổi trung bình của bố và Trí là 29 tuổi.Trí bao...
ID câu hỏi: 19476| 3 tháng trước
Một cửa hàng đồ sắt có 7 thùng đựng 2 loại đinh 5phân,10phân(mỗi thùng chỉ đựng một loại đinh).Số đinh mỗi thùng lần lượt là:24kg,26kg,30kg,37kg,41kg,55kg và 58kg.Sau khi bán hết 6 thùng đinh và chỉ...
ID câu hỏi: 19750| 3 tháng trước
hãy viết một bài văn bằng tiếng anh giới thiệu về việt nam từ gợi ý bài 3 looking back - unit 9 cities of the world.
ID câu hỏi: 19754| 3 tháng trước
nhận xét đặc điểm nhân vật phạm ngũ lão trong phạm ngũ lão -chàng trai làng phù ủng
ID câu hỏi: 19916| 3 tháng trước
Câu 12. Hoàng đế A –cơ – ba là vị vua của vương triều nào? A. Vương triều Gúp –ta                ...
ID câu hỏi: 20016| 3 tháng trước
Listen to a conversation and choose the correct answer to each question.     1. How many students are talking? A. One. B. Two. C. Three. 2. What are they discussing? A. Their class...
ID câu hỏi: 20494| 3 tháng trước
Ngày 15 tháng 6 năm 2020 là thứ Hai. Vậy ngày 15 tháng 6 năm 2025 là thứ mấy?
ID câu hỏi: 20526| 3 tháng trước
Suy nghĩ của em về câu nói: Trên con đường thành công không có bước chân của kẻ lười biếng
ID câu hỏi: 20542| 3 tháng trước
Sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, bài thơ, bài hát… về người lao động.
ID câu hỏi: 20561| 3 tháng trước
Hướng dẫn soạn bài "Rừng xà nu" - Nguyễn Trung Thành
ID câu hỏi: 20681| 3 tháng trước
Viết PTHH cho nhwungx chuyển đổi hóa học sau Cu <-> CuO->CuCl2 <-> Cu(OH)2 -> CuO Mũi tên hai chiều là phản ứng qua lại
ID câu hỏi: 20758| 3 tháng trước
tìm tính từ trong bài thơ sau : những lời cô giáo giảng ấm trang vở thơm tho yêu thương em ngắm mãi những điểm mười cô cho
ID câu hỏi: 20932| 3 tháng trước
kết quả môn nhảy cao trg đợt ktra cuối hok kì đc thầy giáo thể dục ghi lại như sau : chiều cao ( xếp theo khoảng) 90-95 95-100 100 - 105 105 - 110 110 - 115 115-120 120-125 tần số...
ID câu hỏi: 21321| 3 tháng trước
Cửa hàng bà Lan mua 640kg đậu đen,và mua số đậu xanh bằng 1/4 số đậu đen.Hỏi cửa hàng mua tất cả bao nhiêu kg đậu đen và đậu xanh?
ID câu hỏi: 21495| 3 tháng trước
Lập dàn ý cho bài văn tả cảnh sông nước
ID câu hỏi: 21570| 3 tháng trước
mọi người ơi dấu cộng đọc tiếng anh là gì vậy  
ID câu hỏi: 21612| 3 tháng trước
sơ đồ tư duy bài phương pháp tả người
ID câu hỏi: 21834| 3 tháng trước
Sắp xếp các bước dưới đây theo thứ tự tắt máy tính: A. Nháy mút chuột vào nút power. B. Nháy nút chuột vào nút Shut...
ID câu hỏi: 21957| 3 tháng trước
Đọc bài luật tục xưa của người Ê - đê 1 . Người xưa đặt ra luật lục để làm gì ? 2 . kể những việt mà người Ê - đê xem là có tội . 3 . Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê - đê quy định...
ID câu hỏi: 22062| 3 tháng trước
Bài 18 (trang 110 SGK Toán 9 Tập 1) Trên mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho điểm $A(3; 4)$. Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn $(A; 3)$ và các trục tọa độ.
ID câu hỏi: 22305| 3 tháng trước
Hãy chọn thành ngữ, tục ngữ nào để khuyến khích hoặc khuyên nhủ bạn :  a) Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao ?  b) Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn ? c) Nếu bạn em dễ...
ID câu hỏi: 22338| 3 tháng trước
đáp án bài 12 toán nâng cao lớp 5
ID câu hỏi: 22530| 3 tháng trước
Quãng đường từ vũng tàu đén nha trang dài 360 km.Một ô tôđi từ vũng tàu đến nha trang với vận tốc 60km/h.Hỏi: A.sau khi đi được 3,5 giờ...
ID câu hỏi: 23144| 3 tháng trước
Viết các đồng phân cấu tạo của dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl và gọi tên theo danh pháp thay thế.
ID câu hỏi: 23191| 3 tháng trước
nguyên liệu quá trình quang hợp là gì ? sản phẩm của quá trình quang hợp có những sản phẩm nào ? các bn giúp mk nha , mai...
ID câu hỏi: 23205| 3 tháng trước
viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học bông hoa cúc trắng  
ID câu hỏi: 23228| 3 tháng trước
Câu 2 (1 điểm). Cho hình chóp $S.A B C D$ có đáy là hình vuông cạnh $a$, $S A$ vuông góc với đáy, $S C$ tạo với mặt phẳng $(S...
ID câu hỏi: 23299| 3 tháng trước
Ý nghĩa của quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em? Trẻ em có bổn phận như thế nào? Giúp em với ạ
ID câu hỏi: 23301| 3 tháng trước
MÌNH ĐANG CẦN GẤP!!!!!!!! Ký hiệu S là mặt sấp, N là mặt ngửa. Hai bạn Hạnh và Phúc mỗi bạn tung đồng xu một lần . Hãy liệt kê tất cả các...
ID câu hỏi: 23348| 3 tháng trước
Cô ơi! Cô không phải người nông dân một nắng hai sương làm ra hạt thóc, nhưng cô dạy con biết quý bát cơm chan chứa mồ hôi....
ID câu hỏi: 23420| 3 tháng trước
Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : Hai đơn vị đo độ dài liền nhau : đơn vị lớn ........ lần ......... Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau : đơn vị bé bằng ........... Giúp mk giải nhé cảm ơn các...
ID câu hỏi: 23441| 3 tháng trước
Soạn bài ca côn sơn
ID câu hỏi: 23467| 3 tháng trước
Cho phương trình ( 3m - 1)x + 3 = 0 a, Tìm điều kiện của m để phương trình là phương trình bậc nhất b, Tìm m để phương trình có nghiệm x = -3 c, Tìm m để phưng trình vô nghiệm giải chi...
ID câu hỏi: 23510| 3 tháng trước
Tam giác ABC có chiều cao AH = 8 cm.M là điểm chính giữa đáy BC.TÍNH ĐÁY BC ,biết diện tích AMC = 24 cm2  
ID câu hỏi: 23718| 3 tháng trước
sự giống nhau giữa lai kinh tế và lai cải tiến ?  
ID câu hỏi: 23740| 3 tháng trước
Cho dung dịch Fe(NO3)2 lần lượt tác dụng với các dung dịch Na2S, H2SO4 loãng, H2S, H2SO4 đặc, NH3, AgNO3, Na2CO3, Br2. Số trường hợp xảy ra phản ứng là: A. 5. B. 7. C. 8. D. 6.
ID câu hỏi: 23750| 3 tháng trước
cách vẽ sơ đồ tư duy bài 14;15;16 vật lí 8
ID câu hỏi: 23765| 3 tháng trước
Cho các chất: but–1–en, but–1–in, buta–1,3–đien, vinylaxetilen, isobutilen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí H 2  dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra...
ID câu hỏi: 23900| 3 tháng trước
Đặt hai câu cảm thán đẻ bộc lộ cảm xúc ngày đầu tiên đi học.
ID câu hỏi: 23938| 3 tháng trước
Viết một bài văn nghị luận về một danh lam thắng cảnh  
ID câu hỏi: 24117| 3 tháng trước
tìm nghiệm nguyên tố của PT: x^2 +y^2 +z^2 =xyz
ID câu hỏi: 24197| 3 tháng trước
I. ĐỌC HIỂU Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong hai câu thơ sau.        Cả đời đi gió đi...
ID câu hỏi: 24300| 3 tháng trước
Dịch sang tiếng anh : 1.Một ngày đẹp trời 2. Bạn có biết cậu ấy không 3. Hôm nay thời tiết không được tốt lắm 4. Hôm nay là ngày nghỉ của mình 5. Chỉ là một cái thước kẻ thôi mà  Nhanh kiếm...
ID câu hỏi: 24383| 3 tháng trước
Hãy viết mở bài của đoạn văn trang 23 sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 2 Đag cần gấp !
ID câu hỏi: 24426| 3 tháng trước
bài toán: mẹ Nga mua 5 kg gạo và 0,5 kg thịt lợn phải trả cô bán hàng 120000 đồng, mẹ Minh mua 8kg gạo và 1kg thịt lợn phải trả cô bán hàng 210000 đồng. Em hãy tính giá tiền một yến gạo, giá tiền...
ID câu hỏi: 24546| 3 tháng trước
  Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Tính ra bạn Hồng làm ít hơn bạn Mai 5 bông hoa và chỉ bằng một nửa số...
ID câu hỏi: 24757| 3 tháng trước
Có mấy loại ARN ? Nêu chức năng của chúng ? Trong các loại ARN thì loại ARN nào khi thực hiện chức năng sinh học thường xoắn lại ? Ý nghĩa của hiện...
ID câu hỏi: 25008| 3 tháng trước
Câu 7: Chế độ thủy triều ở vùng nào của Việt Nam được coi là điển hình? ​ ​a. Vũng Tàu ​b. Côn Đảo ​c. Vịnh Bắc Bộ ​d. Đảo Phú...
ID câu hỏi: 25011| 3 tháng trước
Giúp mình với mình cần gấp ‼️   Tìm một số có hai chữ số. Biết rằng số đó lớn hơn 11 lần chữ số hàng chục 1 đơn vị và tổng của hai...
ID câu hỏi: 25094| 3 tháng trước
Dùng từ đã cho viết thành câu hoàn chỉnh 1.We not like cook now. 2. I prefer go skiing my family.3.We would like go beach this summer.
ID câu hỏi: 25565| 3 tháng trước
AI CÓ NÍCH NGỌC RỒNG VIP CHO MIK NHÁ MIK CẢM ƠN NHIỀU! Câu 1. Chứng minh √7 là số vô tỉ. Câu 2. a) Chứng minh: (ac + bd)2 + (ad – bc)2 = (a2 + b2)(c2 + d2) b) Chứng...
ID câu hỏi: 25597| 3 tháng trước
Vì sao kinh tuyến đi qua chính giữa giờ địa phương trùng với giờ khu vực. Vì sao kinh tuyến số 0 có giờ địa phương trùng với giờ quốc tế.
ID câu hỏi: 26159| 2 tháng trước
Với 1 can 5 lít và 1 can 3 lít. Hỏi làm thế nào để lấy nước chính xác từ bể nước? Đố trả lời được!
ID câu hỏi: 26238| 2 tháng trước
Phân biệt hơi bão hòa với hơi khôi. So sánh áp suất hơi bão hòa với áp suất hơi khô của chất lỏng ở cùng nhiệt độ.
ID câu hỏi: 26346| 2 tháng trước
tìm các giá trị của m để hệ phương trình sau vô nghiêm, vô số nghiệm 2(m+1)xX+(m+2)xY=m-3  (m+1)xX+mxY=3m+7
ID câu hỏi: 26484| 2 tháng trước
các bn cho mik hỏi HISTORY là j ? ai nhanh mik tích nè!Nhất,nhì, ba, bét? liệu ai sẽ chiến thăng đây?mik hào hứng chờ đơi các bn quá
ID câu hỏi: 26617| 2 tháng trước
"Thuyền về có nhớ bến chăng Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền”. Phân tích cái hay của câu ca dao do phép ẩn dụ đem lại  
ID câu hỏi: 26772| 2 tháng trước
Giới thiệu về văn hóa thăng long từ X thế kỉ XV.
ID câu hỏi: 26915| 2 tháng trước
Tìm thêm ví dụ về giác mút trong thực tế và giải thích hoạt động của nó.
ID câu hỏi: 27119| 2 tháng trước
thuyết minh về ngôi trường em đang học
ID câu hỏi: 27141| 2 tháng trước
Có 13 xe nhỏ chở được 46800 kg hàng và 17 xe lớn chở được 71400 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu kg hàng?  
ID câu hỏi: 27170| 2 tháng trước
Động cơ đốt trong cấu tạo gồm mấy cơ cấu? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
ID câu hỏi: 27187| 2 tháng trước
May mỗi bộ quần áo hết 3,8m vải. Hỏi có 250m vải thì may được nhìều nhất bao nhiu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?
ID câu hỏi: 27343| 2 tháng trước
cố gắng có phải là đọng từ không
ID câu hỏi: 27411| 2 tháng trước
Mẹ sinh con năm 28 tuổi.khi tuổi mẹ bằng bao nhiêu thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con 
ID câu hỏi: 27597| 2 tháng trước
30% của 100 là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 27995| 2 tháng trước
Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?  Giải giúp mình nha. Thank you!
ID câu hỏi: 28040| 2 tháng trước
Đặt tính rồi tính: 2 : 12,5
ID câu hỏi: 28051| 2 tháng trước
95,2 : 68 = ? (đặt tính rồi tính)
ID câu hỏi: 28550| 2 tháng trước
80/100 rút gọn được bao nhiêu vậy các bạn
ID câu hỏi: 28593| 2 tháng trước
2 giờ 60 phút bằng bao nhiều giây
ID câu hỏi: 28824| 2 tháng trước
x+30%x=-1.3    
ID câu hỏi: 28909| 2 tháng trước
Sông La ơi sông La Trong veo như ánh mắt Bờ tre xanh im mát Mươn mướt đôi hàng mi.  a. Đoạn thơ trên sử dụng những biện pháp nghệ thuật...
ID câu hỏi: 29040| 2 tháng trước
Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc . một ô tô đi từ A đến B và xe ô tô đi từ B đến A. xe đi từ A đến B mất 3 giờ còn xe đi từ B đến A mất 4 giờ . Hỏi sau khởi hành...
ID câu hỏi: 29189| 2 tháng trước
Đặt câu hỏi cho từ gạch chân: He goes to the library three times a week .
ID câu hỏi: 29616| 2 tháng trước
đơn giản biểu thức a)(x+17) -(24+35) b) (-32)-(y+20)+20 bài 2 bỏ dấu ngoặc đi rồi tính a)(3567-214)-3567 b) -(269-357)+(269-357) (123+345)+(456-123)-(125-679) Giúp mình với mình sắp nộp...
ID câu hỏi: 29634| 2 tháng trước
có mấy loại tỷ lệ bản đồ
ID câu hỏi: 29747| 2 tháng trước
Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn không có                                .      
ID câu hỏi: 29868| 2 tháng trước
Cho hai điện tích q1 = 4.10-10 C; q2 = - 4.10-10 C đặt tại A, B trong không khí, AB = 2 cm. Xác định vector cường độ điện trường E➞ tại: a) Trung...
ID câu hỏi: 29879| 2 tháng trước
trình bày những diễn biến cơ bản của các kỳ giảm phân 1 và giảm phân 2 ?    so sánh quá trình nguyên phân và...
ID câu hỏi: 29881| 2 tháng trước
Có 3 chất lỏng: benzen, anilin, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là  A. dung dịch phenolphtalein B. dung dịch nước  B r 2 .   C....
ID câu hỏi: 29930| 2 tháng trước
Sáng tạo lời mới cho bài hát Lí kéo chài của Hoàng Lân. Đừng chép mạng nha, bạn nào có sáng tạo lời hài...
ID câu hỏi: 30162| 2 tháng trước
Câu 3: Tình huống: Gia đình bà Hoa mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng (có đăng kí kinh doanh) nhưng bà Hoa còn bán...
ID câu hỏi: 30373| 2 tháng trước
 Đọc và trả lời câu hỏi :  a , Năm 2016 là năm nhuận . Hỏi năm 2018 là năm nhuận hay không nhuận ?  b , Năm 2018 , ngày 01 tháng 6 ( ngày Quốc tế Thiếu nhi ) Là thứ sáu . Hỏi đúng 1...
ID câu hỏi: 30410| 2 tháng trước
1. We postponed the picnic because the weather was bad . -> The weather was bad...
ID câu hỏi: 31020| 2 tháng trước
 1  What is the date today ?  Tra loi . It's ...........................................................  2  When is your sister is birthday ? Tra loi . Her birthday's...
ID câu hỏi: 31085| 2 tháng trước
tính bằng hai cách :  76,2 : 3 + 8,73 : 3
ID câu hỏi: 31194| 2 tháng trước
1) It's 3 years since I last saw Nam (SEEN) 2) It was a two-hour flight fromm Hanoi to Ho Chi Minh City (TOOK) 3) We last saw our grandfather five months ago (HAVEN'T) 4) Spending our...
ID câu hỏi: 31235| 2 tháng trước
Nêu các vai trò của nguyên sinh vật đối với tự nhiên và đời sống con người. 
ID câu hỏi: 31340| 2 tháng trước
Tổng các góc ngoài của một tam giác.
ID câu hỏi: 31504| 2 tháng trước
Viết đoạn văn nghị luận về vấn đề sống ảo của giới trẻ hiện nay có sd câu cầu khiến câu nghi vấn
ID câu hỏi: 31634| 2 tháng trước
 Trình bày cấu tạo bên trong của Trái Đất. Con người đang sống ở lớp nào
ID câu hỏi: 31724| 2 tháng trước
viết bài thuyết trình tiếng anh về phố cổ Hội An dịch luôn hộ mình k dịch bằng google dịch
ID câu hỏi: 31796| 2 tháng trước
Cô giáo mua 35 cây bút gồm 2 loại bút mực và bút chì . Số tiền mua bút mực hơn số tiền mua bút chì là 21 000 đồng , giá 1 cây bút mực là 5000 đồng , giá 1 cây bút chì là 2000 đồng ....
ID câu hỏi: 31900| 2 tháng trước
a) Thế nào là từ trái nghĩa? b) Tìm các từ trái nghĩa trong các câu ca dao, tục ngữ  sau:      (1)   ...
ID câu hỏi: 31995| 2 tháng trước
1.do you like listening to music? 2.what king of music do you like? 3.can you play any musical intruments? 4.a,how often do you listen to music? 4.b, how often do play it? 5.how do you feel when...
ID câu hỏi: 32031| 2 tháng trước
Nêu đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta
ID câu hỏi: 32063| 2 tháng trước
Tiểu sử Phriđơrich Ăngghen Phriđơrich Ăngghen (Friedrich Engels) là nhà lý luận chính trị, là một triết gia và nhà khoa học người Đức thế kỷ 19, người cùng với Các Mác (Karl Marx) đã sáng lập và phát...
ID câu hỏi: 32068| 2 tháng trước
2. Hoàn thành những câu sau thành câu hoàn chỉnh 1. How much/money/ you/ borrow/him/ last...
ID câu hỏi: 32385| 2 tháng trước
a, Hãy vẽ và xác định chiều đường sức từ của thanh nam châm?
ID câu hỏi: 32677| 2 tháng trước
trạng ngữ .chủ ngữ,vị ngữ là gì
ID câu hỏi: 32685| 2 tháng trước
Bài 2 (trang 6 SGK Toán 9 Tập 1) So sánh a) $2$ và $\sqrt{3}$ ;    b) $6$ và $\sqrt{41}$  ;    c) $7$ và $\sqrt{47}$.  
ID câu hỏi: 32782| 2 tháng trước
dich sex:? sex toy:? kem hinh anh minh hoa
ID câu hỏi: 33129| 2 tháng trước
Em có nhận xét gì về hiệp ước hắt măng(1883) và hiệp ước pa-tơ-nốt(1884)có điểm gì khác nhau? Giúp vs ạ mai kt rùi (mai mng có kt...
ID câu hỏi: 33185| 2 tháng trước
play together trong tiếng việt có nghĩa là gì ko
ID câu hỏi: 33498| 2 tháng trước
Câu 10. (2,5 điểm) Cho Delta*ABC cân tại A và M là trung điểm của cạnh BC. Kẻ MH, MK lần lượt vuông góc với AB, AC(H \in AB, K \in AC)
ID câu hỏi: 33657| 2 tháng trước
Trong túi có 10 viên bi đỏ,9 viên bi xanh, 11 viên bi vàng, 4 viên bi trắng. Hỏi không nhìn vào túi, phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có ít nhất 6 viên bi cùng màu?
ID câu hỏi: 33662| 2 tháng trước
Thành phần chính cấu tạo nên thành tế bào của vi khuẩn là A. peptidoglican B. xenlulozo C. kitin D. linhin
ID câu hỏi: 34032| 2 tháng trước
thuyết minh về chiếc bàn học sinh ? ai giúp e với
ID câu hỏi: 34132| 2 tháng trước
Khi nghe những âm thanh như tiếng đã lăn lóc cốc tiếng lá cây xào xạc tiếng sóng biển rầm rì thuộc tính nào sẽ không xác định được một cách rõ ràng
ID câu hỏi: 34346| 2 tháng trước
Đọc văn bản: Dòng máu nóng thắp lên niềm tin Bao khát khao bao đam mê bùng cháy Nhìn thế giới bao đổi thay Hãy gắng...
ID câu hỏi: 34508| 2 tháng trước
Trong tọa độ Oxy, Cho tam giác ABC với A(2:-3),B(4:7),C(-3:2) a) tìm tọa độ vecto AB, vecto AC, vecto BC b) tính tích vô hướng của vecto AB.BC và vecto AB.AC c) tính góc tạo bởi các vecto AB và AC,...
ID câu hỏi: 34513| 2 tháng trước
Viết phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzylclorua; antyl bromua; xiclohexyl clorua.
ID câu hỏi: 34768| 2 tháng trước
Nêu các bước sử dụng bài mẫu trình chiếu. Ích lợi của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu có sẵn là gì?
ID câu hỏi: 34930| 2 tháng trước
Cho phương trình: x2 - 2(m-1)x + m - 5 = 0 1) Chứng minh rằng với mọi m phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt 2) Tìm m để phương trình...
ID câu hỏi: 35035| 2 tháng trước
Đổi đơn vị  -75 độ C bằng bao nhiêu độ F ? -256 độ F bằng bao nhiêu độ C
ID câu hỏi: 35085| 2 tháng trước
một lon sữa Ông Thọ có khối lượng 397 gam và có thể tích là 314 ml. tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3
ID câu hỏi: 35381| 2 tháng trước
Hãy kể 2 vật phản xạ âm tốt, 2 vật phản xạ âm kém!!!
ID câu hỏi: 35647| 2 tháng trước
Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X là 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là...
ID câu hỏi: 35829| 2 tháng trước
Trình bày đặc điểm khí hậu, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên ở Nam Á.
ID câu hỏi: 35923| 2 tháng trước
Câu 1: Trong cấu trúc chương trình Pascal phần thân chương trình bắt đầu bằng....và kết thúc bằng...? A. Begin... End, B. Begin... End C. Begin... end. D. Begin...End; Câu 2: Để so sánh A khác Việt...
ID câu hỏi: 36086| 2 tháng trước
sách toán lớp 5 , trang 127 ,bai 3  giải ra giúp mình mình like cho nha
ID câu hỏi: 36156| 2 tháng trước
Từ kim chi ngọc diệp nghĩa là gì vậy mấy bạn
ID câu hỏi: 36187| 2 tháng trước
Bài 25 (trang 111 SGK Toán 9 Tập 1) Cho đường tròn tâm $O$ có bán kính $OA = R$, dây $BC$ vuông góc với $OA$ tại trung điểm $M$ của $OA$. a) Tứ giác $OCAB$ là hình gì? Vì sao? b) Kẻ tiếp tuyến với...
ID câu hỏi: 36253| 2 tháng trước
Bài 1 :   Bé Minh ngã sóng soài                                            ...
ID câu hỏi: 36266| 2 tháng trước
điều gì xảy ra nếu kì trước của nguyên phân thoi phân bào không hình thành
ID câu hỏi: 36280| 2 tháng trước
Một phép chia có thương là 4 số dư bằng 25. Tổng của số bị chia, số chia và số dư bằng 210. Tìm số bị chia và số chia Mọi người giúp em bài toán này nhé "đc like"
ID câu hỏi: 36775| 2 tháng trước
Chỉ ra cái hay của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ sau: Chiếc đồng hồ của bé Thật ngoan ơi là ngoan! Sáng nào cũng dậy sớm Đúng giờ hẹn, chuông vang (Nguyễn Thắng Lâm)   Nêu...
ID câu hỏi: 36915| 2 tháng trước
tìm tỉ số phần trăm  a) 2 và 5       ;     b) 2 và 3 ;      c)  3,2 và 4 ;       d)  7,2 và 3,2
ID câu hỏi: 37048| 2 tháng trước
Qua câu chuyện"Mẹ con cá chuối", con rút ra những bài học gì? (đoạn văn 6-8 câu)
ID câu hỏi: 37196| 2 tháng trước
các nốt đồ rê mi fa son la si đô nằm ở dòng kẻ nào
ID câu hỏi: 37230| 2 tháng trước
Tại sao càng về 2 cực thì nhiệt độ càng lạnh?
ID câu hỏi: 37282| 2 tháng trước
Viết một đoạn văn theo cách lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp (khoảng 12 câu) làm rõ ước ng uyện tha thiết của nhà thơ Thanh Hải trong khổ thơ...
ID câu hỏi: 37401| 2 tháng trước
tap hop cac so tu nhien co 3 chu so khac nhau ma tong cac chu so bang 6 co so phan tu la
ID câu hỏi: 37425| 2 tháng trước
chuyên đề số nguyên tố, hợp số Câu 1 : Cho p là số nguyên tố và  p+2 là số nguyên tố chứng minh : p+p+2 chia hiết cho 12 giúp...
ID câu hỏi: 37759| 2 tháng trước
Chủ đề: Chế tạo sp từ nguyên liệu phế thải bằng sơ đồ tư duy Sản phẩm: bóng đèn thì nên giới thiệu gì trong sơ đồ tư duy
ID câu hỏi: 38005| 2 tháng trước
Em sẽ làm gì trong mỗi tình huống dưới đây? Vì sao?   a) Em thấy thầy giáo, cô giáo em hôm nay bị mệt nhưng vẫn cố đến lớp dạy.   b) Trường em tổ chức phong trào thi đua học tốt...
ID câu hỏi: 38112| 2 tháng trước
Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở nam nước Pháp có dạng hình trụ, độ dài của đường ống là 30m ( h86). Dung tích của đường ống nói trên là 1 800 000 lít. Tính diện tích đáy của đường...
ID câu hỏi: 38142| 2 tháng trước
Bài TĐN số 2 trích từ bài hát nào Mấy anh chị xin trả lời jup em vs ạ Xin cảm ơn.
ID câu hỏi: 38184| 2 tháng trước
  Viết lại các câu sau sao cho nghĩa ko đổi: 1, We can’t afford to buy the car -> The car 2, We arrived too late to see the -> We didn’t  3, Nam has never spoken to a foreigner...
ID câu hỏi: 38400| 2 tháng trước
T đẹp trai, học giỏi, con nhà khá giả. Bố mẹ bận làm ăn, không ai chăm sóc. Nghe bạn xấu, T đã nghiệm ma túy, để có tiền hút chích...
ID câu hỏi: 38423| 2 tháng trước
bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết chất sau :CaO;CaCO3
ID câu hỏi: 38597| 2 tháng trước
Đọc văn bản Người thủ thư thời thơ ấu và trả lời các câu hỏi sau Đọc văn bản Người thủ thư thời thơ ấu và trả lời các câu hỏi sau : Xác định...
ID câu hỏi: 38694| 2 tháng trước
1 đặc điểm thiên nhiên châu á ( địa hình, khí hậu , sông ngòi, khoáng sản) có ý nghĩa như thế nào đối với việc...
ID câu hỏi: 38759| 2 tháng trước
Nối dây dẫn lõi nhiều sợi theo đường thẳng gồm mấy bước? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
ID câu hỏi: 38843| 2 tháng trước
đầu giờ học,thầy giáo trả bài kiểm tra 15 phút môn toán cho lớp 6A.sau khi phát bài thì 3 hs An,Tùng,Quý lên hỏi bài làm của mình.Thầy kiểm tra lại thì thấy cìn thiếu 3 bài kiểm tra của 3hs và hẹn...
ID câu hỏi: 38856| 2 tháng trước
Nếu A;B và C là số lẻ sao cho A + B +C = 85 giá trị lớn hơn có thể có của A là
ID câu hỏi: 38873| 2 tháng trước
Tính chiều cao của hình tam giác có diện tích 90cm2,cạnh đáy tương ứng 15cm.
ID câu hỏi: 39139| 2 tháng trước
Bài 6: Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ. My cousin, Peter, (have)……….. a dog. It (be)……….. an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be)……….. Kiki...
ID câu hỏi: 39234| 2 tháng trước
cho tớ xin các dàn bài văn tả chiếc xe đạp với 
ID câu hỏi: 39346| 2 tháng trước
Chấm chấm mút mút đút vào lỗ trôn? Đây là hành động gì? Nằm giữa người đàn ông là gì ? Đàn bà ở chỗ nào đen nhất? Cởi nón em ra cứ thế hôn, môi em vừa cứng lại vừa giòn, càng hôn em...
ID câu hỏi: 39559| 2 tháng trước
Phản ứng nào sau đây dùng để chứng minh trong công thức cấu tạo của glucozơ có nhiều nhóm hyđroxyl? A.  Cho glucozơ tác ụng với Na thấy giải phóng khí H 2 B.  Cho glucozơ tác dụng với Ca...
ID câu hỏi: 39768| 2 tháng trước
Trùng hợp 5,6lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là A. 4,3 gam. B. 7,3 gam. C. 5,3 gam.              ...
ID câu hỏi: 39802| 2 tháng trước
 Cho công thức hóa học của 5 chất sau: N2O5 ; H2; MgO ; Cl2;...
ID câu hỏi: 39816| 2 tháng trước
ý nghĩa của sự liên kết giữa các nước tây âu
ID câu hỏi: 39909| 2 tháng trước
Trường tiểu học sơn ca vào đầu năm học có số học sinh nam và nữ bằng nhau.nhưng trong học kỳ 1 nhà trường nhận thêm 18 em nữ và 6 em nam,nên số học sinh nữ chiếm 51% tổng số học sinh.hỏi đầu năm...
ID câu hỏi: 39972| 2 tháng trước
Em hãy viết 1 bài văn biểu cảm về :  ĐỀ 1:người bạn thân ĐỀ 2:mùa xuân  k chép mạng, chép khỏi đúng
ID câu hỏi: 40037| 2 tháng trước
Cơ liên sườn ngoài khi dãn có tác dụng * Làm nâng cao các xương sườn lên Làm hạ thấp các xương sườn Làm hạ cơ...
ID câu hỏi: 40272| 2 tháng trước
Lô mọi người, làm sao để tạo một bông hoa làm từ hình lục giác trên logo vậy. 5 bn nhanh nhất giải dc câu này mình sẽ kb nha!
ID câu hỏi: 40533| 2 tháng trước
Trình bày diễn biến,kết quả,ý nghĩa của cuộc chiến đấu trên phòng tuyến sông Như Nguyệt?
ID câu hỏi: 40673| 2 tháng trước
hiệu của 2 số có 3 chữ số là 234 nếu số bị trừ tăng thêm 26 đv và số trừ giảm 90 đv thì hiệu mới bằng mấy 
ID câu hỏi: 40804| 2 tháng trước
Xác định những đặc trưng cơ bản của văn học Phục hưng, chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực phê phán, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nói vắn tắt về các trào lưu văn học...
ID câu hỏi: 40904| 2 tháng trước
Cho 10,6 g hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp tác dụng hết với Na thu 2,24 lít khí H2 Tìm công thức 2 Ancol tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu
ID câu hỏi: 41000| 2 tháng trước
3. Nội dung chính của văn bản Sông nước trong tiếng miền Nam là gì? A. Phản ánh ngôn ngữ Nam Bộ rất đa dạng, phong phú B. Ca ngợi tiếng Nam Bộ rất...
ID câu hỏi: 41241| 2 tháng trước
có bao nhiêu gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O được tách ra khi làm bay hơi 160 g nước từ 320 g dd KAl(SO4)2 bão hoà ở 20 độ C . biết rằng ở 20 độ C dd...
ID câu hỏi: 41362| 2 tháng trước
tìm các câu ghép trong bài mùa thảo quả  giúp mình đi , càng nhanh càng tốt  
ID câu hỏi: 41385| 2 tháng trước
Người đứng đầu phái chủ chiến chủ trương chống Pháp trong triều đình Huế là A. Phan Thanh Giản B.  Vua Hàm Nghi C.  Tôn Thất Thuyết D. Nguyễn Văn Tường
ID câu hỏi: 41399| 2 tháng trước
Hãy nêu nội dung chính của bài "thầy thuốc như mẹ hiền"lớp 5
ID câu hỏi: 41435| 2 tháng trước
Vẽ hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ chữ D, O, G giúp mk với
ID câu hỏi: 41913| 1 tháng trước
How......Mr .Minh (travel).....to work every morning
ID câu hỏi: 42002| 1 tháng trước
Con đường thơ của Tố Hữu được đánh dấu bằng 5 tập thơ chính. Sắp xếp nào sau đây đúng theo trình tự thời gian sáng tác của tập thơ đó? A.   Từ ấy, Việt Bắc, Ra trận, Gió lộng, Máu và...
ID câu hỏi: 42007| 1 tháng trước
Phân tích truyện ngắn "Bến quê" của Nguyễn Minh Châu
ID câu hỏi: 42059| 1 tháng trước
Thế nào là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực? Cho thí dụ minh họa.
ID câu hỏi: 42246| 1 tháng trước
Hai chữ số cuối cùng của tổng sau là bao nhiêu? A= 1x 2 + 1×2×3 + 1×2×3×4 + 1×4×5×6×7 +......+ 1×2×3×………×2008×2009
ID câu hỏi: 42365| 1 tháng trước
x+(x+1)+....+2020+2021=2021. Tìm x
ID câu hỏi: 42493| 1 tháng trước
Thế nào là lực kéo , lực đẩy , lực nén , lực giữ , lực uốn ,lực hút , lực nâng , lực ép ? Cho VD về từng loại lực nêu trên ? ( Cần gấp )
ID câu hỏi: 42522| 1 tháng trước
1. I go to school with (he, him, his) everyday. 2. I met (hers, she, her) at the station yesterday. 3. She speaks to (we, our, us) every morning. 4. (Him, He, His) is going to New York  on...
ID câu hỏi: 42881| 1 tháng trước
2. Tìm 2 từ đồng nghĩa , 2 từ trái nghĩa với bình yên Đặt câu với 2 từ tìm được .  
ID câu hỏi: 42884| 1 tháng trước
1.The pollution in the city is affecting people’s breathing => People’s breathing ........... 2. Who invented the telephone =>By .............
ID câu hỏi: 42967| 1 tháng trước
Giải thích ý nghĩa của các câu thành ngứau và đặt câu với mỗi thành ngữ đó: a) Chó ăn đá gà ăn sỏi b) Bầm gan tím ruột  c) Ruột để ngoài da d) Nở từng khúc ruột e) Vắt chân lên cổ g) Vắt cổ...
ID câu hỏi: 43021| 1 tháng trước
Hiện nay tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, cách đây 6 năm tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Hỏi tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 43061| 1 tháng trước
tìm x    3x-32>-5x+1
ID câu hỏi: 43090| 1 tháng trước
(x+1)+(x+2)+(x+3)+(x+4)=110
ID câu hỏi: 43241| 1 tháng trước
Tìm số nguyên x biết:   x2015 + 2015x = 20172016  
ID câu hỏi: 43435| 1 tháng trước
phân biệt giữa Cao su vs chất dẻo
ID câu hỏi: 43512| 1 tháng trước
2/5+1/4:5= ai giúp mình với 
ID câu hỏi: 43773| 1 tháng trước
So sánh 31/41 và 313/413 53/57& 531/ 571
ID câu hỏi: 43799| 1 tháng trước
tìm x:biết a) 170-x+56=100 b)55:x+92,3=97,3 c) (7.x-24)-13,5=305,5
ID câu hỏi: 43965| 1 tháng trước
tìm số tự nhiên n để:   a)3n +7 chia hết cho  n b)n + 6 chia hết cho  n +2
ID câu hỏi: 44148| 1 tháng trước
A=1+5+5^2+.....+5^50.Tính A  
ID câu hỏi: 44221| 1 tháng trước
 Tính và so sánh: √(16.25) và √16 . √25.
ID câu hỏi: 44259| 1 tháng trước
Would / you / like / some / an / apples? Yes / please / i / like / it / very / much 
ID câu hỏi: 44364| 1 tháng trước
Tính bằng cách thuận tiện nhất: a. 125 x 25 x 8
ID câu hỏi: 44433| 1 tháng trước
dấu hiệu chia hết cho 8
ID câu hỏi: 44932| 1 tháng trước
Sau này em muốn làm nghề gì? Theo em nghề ấy có thể làm việc ở những lĩnh vực nào trong nền kinh tế xã hội?
ID câu hỏi: 44981| 1 tháng trước
Các bạn ui cho mik hỏi mình dịch câu này đã đúng chưa ạ? My dad works in the office.My mom works in the bank. Bố tôi làm việc ở văn phòng. Mẹ tôi làm việc ở...
ID câu hỏi: 44995| 1 tháng trước
I. Fill the gaps with the words in the box. More than one word can be suitable for some gaps First /  Also/  Therefore  /Second  /Third / In short /   In...
ID câu hỏi: 45195| 1 tháng trước
Ở dưới âm ty vừa đi vừa khóc. Hỏi là con gì?
ID câu hỏi: 45225| 1 tháng trước
ae giúp mình vs   12. Since the 1970s, riding bicycles _________ in the United States.  A. becomes increasingly widespread...
ID câu hỏi: 45391| 1 tháng trước
 2: Giới hạn đo của dụng cụ đo là Giá trị lớn nhất ghi trên dụng cụ đo Giá trị trung bình ghi trên dụng cụ đo Giá trị nhỏ nhất ghi trên dụng cụ đo Giá trị hai vạch liên tiếp ghi trên dụng cụ...
ID câu hỏi: 45566| 1 tháng trước
Các bạn cho mình hỏi 1 câu hơi ngu được không? "Thắng" và "Bại" là 2 từ trái nghĩa,vậy sao "Đánh thắng quân thù" và "đánh bại quân thù" lại cùng 1 nghĩa?
ID câu hỏi: 45642| 1 tháng trước
Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng : 1. Is your father a engineer ? ................................................ 2 . My house small . .............................................. 3...
ID câu hỏi: 45799| 1 tháng trước
có ai có đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016-2017 của tỉnh long an không
ID câu hỏi: 45898| 1 tháng trước
Viet 1 bai  van ta ca si lam chan khang. Ai lam hay to tich cho!
ID câu hỏi: 45944| 1 tháng trước
Từ phương trình tổng quát, hãy cho biết nguyên liệu và sản phẩm của quang hợp là gì?
ID câu hỏi: 46057| 1 tháng trước
Hãy cho biết những thành tựu của cuộc ‘cách mạng Xanh” trong nông nghiệp ở Ấn Độ.
ID câu hỏi: 46085| 1 tháng trước
Đặt một dây dẫn thẳng , dài mang dòng điện 20 A trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với dây , người ta thấy mỗi 50 cm của...
ID câu hỏi: 46192| 1 tháng trước
Đọc bài văn Lao xao (Duy Khán) và trả lời các câu hỏi: Câu 1: Thống kê theo trình tự tên của các loài chim được nói đến. Câu 2: Bài văn đã cho em những hiểu biết gì mới và những tình cảm như thế nào...
ID câu hỏi: 46214| 1 tháng trước
một tụ xoay có 10 bản giống nhau (gồm 5 bản cố định và 5 bàn xoay ), cách đều , giữa 2 bản không khí . Biết phần diện tích đối diện cực đại giữa 2 bản là S=3,14cm2 , khoảng cách liên tiếp giữa 2...
ID câu hỏi: 46253| 1 tháng trước
từ trái nghĩa với từ vĩ đại
ID câu hỏi: 46384| 1 tháng trước
Đồng tác dụng với bạc nitrat - Bari clorua tác dụng với axit sunfuric - Đồng (II) sunfat tác dụng với natri hidroxit - Natri cacbonat tác ụng với axit sunfiric 2. Rút ra kết luận và viết phương...
ID câu hỏi: 46560| 1 tháng trước
Bài văn nghị luận về bài thơ Mây và Sóng
ID câu hỏi: 46583| 1 tháng trước
Hãy nêu cấu tạo chung của máy may
ID câu hỏi: 46642| 1 tháng trước
các bn ơi, có thể cho mk 1 số bài tập dạng rewrite liên quan đến although, despite/ in spite of, however/ nevertheless vs, mk sắp kt 1t rùi. Ai cho từ 5 bài...
ID câu hỏi: 46691| 1 tháng trước
Cú 2 ngày, Ha đi dạo cùng bạn cún yêu quý của mình. Cứ 7 ngày, Hà lại tắm cho cún. Hôm nay, cún vùa được đi dạo, vừa được tắm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày nữa thì cún vừa được đi dạo, vừa được...
ID câu hỏi: 46831| 1 tháng trước
Ms mok had $760. She spent 1/4 of the money on a handbag and 1/3 of the remaining amount on a pair of shoes.How much did Ms Mok Spend on the pair of shoes? Giai Ho Minh Voi!!!!!!!!!
ID câu hỏi: 47045| 1 tháng trước
Trong bài hát nhạc rừng của nhạc sĩ Hoàng Việt có đoạn viết "Róc rách! Róc rách Nước luồn qua khóm trúc Âm thanh...
ID câu hỏi: 47082| 1 tháng trước
Tìm một câu tục ngữ nói về vẻ đẹp của sông núi.    
ID câu hỏi: 47383| 1 tháng trước
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Parabol (P):  y = x2  và đường thẳng (d): y = -x + 2 a) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (Q) b) Gọi A, B là hai giao điểm của...
ID câu hỏi: 47464| 1 tháng trước
AI cần mua nick clan không ? nick cực vip cày được 6 năm rùi nhưng chán bán 400 k nha . lên facebook ib nha
ID câu hỏi: 47507| 1 tháng trước
Viết đoạn văn nghị luận về tình yêu thương, quý trọng thời gian còn cha mẹ khi có thể
ID câu hỏi: 48461| 1 tháng trước
tìm x để căn thức có nghĩa: √[x - 2√(x - 1)]
ID câu hỏi: 48462| 1 tháng trước
Ngón trỏ tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ? A. Phím A  B. Phím L C. Phím F, G D. Phím S
ID câu hỏi: 48599| 1 tháng trước
Giấy phép điển hình với phần mềm nguồn mở?      A. GLU GPL     B   GNU GPN      C. GLU GPN       D . GNU GPL
ID câu hỏi: 48603| 1 tháng trước
Bản thân em đã rèn luyện như thế nào để có tính tự lập trong học bài cũ các môn?
ID câu hỏi: 48668| 1 tháng trước
Dịch ra Tiếng Việt giúp mình nhé   Every day after school, Emma wrote in her diary. She sometimes drew little picture in it, too. After lessons, Emma's friends always said, "Come and play with...
ID câu hỏi: 48757| 1 tháng trước
cac ban cho minh hoi de thi violympic lop 6 vong 15  la gi vay
ID câu hỏi: 48852| 1 tháng trước
Tính diện tích phần tô đậm của hình bên  Trang 56 vở thực hành toán lớp 5  
ID câu hỏi: 48911| 1 tháng trước
đặt cột dọc  87,74:8,2
ID câu hỏi: 48920| 1 tháng trước
Tinh bang cach thuan tien nhat 62.91×2.5+37.09×2.5
ID câu hỏi: 48954| 1 tháng trước
'' Đoạn văn trong lòng mẹ, trích hồi kí những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng , đã kể lại 1 cách chân thực và cảm động những cay đắng, tủi nhục cùng tình thương yêu cháy bỏng của nhà văn thời thơ ấu đối...
ID câu hỏi: 49133| 1 tháng trước
tiếng hát tuổi thơ do ai sáng tác
ID câu hỏi: 49332| 1 tháng trước
tìm các phân số bằng nhau: 35/60 ;54/117 ;78/169 ;84/144 tìm giúp mình các phân số bằng vơi nhau trên đó nhé 
ID câu hỏi: 49420| 1 tháng trước
Hiện tượng uốn nếp là A. hiện tượng nâng lên/hạ xuống của vỏ Trái Đất, sinh ra hiện tượng biển tiến, biển thoái B. hiện tượng nâng lên/hạ xuống của vỏ Trái Đất, sinh ra hiện tượng uốn nếp, đứt...
ID câu hỏi: 49617| 1 tháng trước
 Nhóm động vật gồm các loài chim vừa biết bay và vừa biết bơi lội gồm:    A. vịt trời, bồ câu. B. vịt trời, đại bàng.    C. vịt...
ID câu hỏi: 49889| 1 tháng trước
Tìm 5 thuật ngữ trong lĩnh vực văn học và nêu khái niệm của 5 thuật ngữ đó
ID câu hỏi: 49921| 1 tháng trước
A/ bánh dẫn có đường kính 30 cm bánh bị dẫn có đường kính 15 cm nếu trong một phút bánh vẫn quay được 3 vòng thì bánh bị dẫn khi đó quay được bao nhiêu vòng B/ cho cơ cháu truyền động bánh răng biết...
ID câu hỏi: 50026| 1 tháng trước
That girl bản tiếng việt: Người tôi yêu , bây giờ cũng đã chẳng còn Là do tôi, cái tôi nó đã gây ra Giờ níu...
ID câu hỏi: 50177| 1 tháng trước
Tôm đọc được thông tin trên báo về một tỉ phú có tấm lòng lương thiện . Tôm thích lắm , liền lấy đó để đố Tí :                       ...
ID câu hỏi: 50227| 1 tháng trước
4:Một sạp bán vải có 120 mét vải trắng.Buổi sáng sạp bán được 2/5 số vải trắng, buổi chiều bán được bằng 5/6 số vải bán được của buổi sáng. Hỏi sạp đó còn lại bao nhiêu mét vải trắng? Đáp số :...
ID câu hỏi: 50465| 1 tháng trước
phân tích đa thức thành nhân tử  a(b+c)(b^2-c^2)+b(a+c)(c^2-a^2)+c(a+b)(a-b)
ID câu hỏi: 50571| 1 tháng trước
Để quan sát tiêu bản rễ hành, ta làm như sau: (1) đặt tiêu bản cố định lên kính hiển vi và điều chỉnh sao cho vùng có mẫu vật vào giữa hiển vi trường (2) quan sát toàn bộ lát cắt dọc rễ hành dưới...
ID câu hỏi: 50649| 1 tháng trước
Giới hạn l i m   n + 1 ( n - 1 ) 2  bằng A. 0 B. 1 C. -1 D.  + ∞
ID câu hỏi: 50670| 1 tháng trước
kể lại 1 câu chuyện cảm động về tình mẫu tử .
ID câu hỏi: 50685| 1 tháng trước
Hãy chọn phát biểu đúng:  Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí: A. Tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích B. Tỉ lệ thuận với khoảng...
ID câu hỏi: 50713| 1 tháng trước
tìm B = 2021 x 13 + 2009 + 2020 x 2007 / 2020 + 2020 x 520 x 2020
ID câu hỏi: 51020| 1 tháng trước
Lời bài hát ice cream
ID câu hỏi: 51043| 1 tháng trước
Em hãy viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng anh (từ 100-120 từ) kể về môn thể thao đánh cầu lông                           Mọi người ơi...
ID câu hỏi: 51332| 1 tháng trước
viết bài văn đóng vai một nhân vật kể lại một truyền thuyết hoặc truyện cổ tích mà em đã học (kh trùng văn mẫu ạ )
ID câu hỏi: 51455| 1 tháng trước
căn cứ vào bản đồ nhiệt độ chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt độ trung bình tháng I ở miền khí hậu phía Bắc phổ biến là? A. Dưới 140C      B. Dưới 18 0 C C. Từ 18 0 C -...
ID câu hỏi: 51692| 1 tháng trước
Viết tổng thành số (theo mẫu).   Mẫu: 20 000 + 500 + 9 = 20 509 a) 80000 + 9000 + 1                           ...
ID câu hỏi: 52051| 1 tháng trước
Những cặp từ nào dưới đây có thể thay thế cho cặp từ hô ứng trong câu sau:  Trời vừa  hửng nắng, những đóa hoa đã  đua nhau khoe sắc. Mình cần gấp
ID câu hỏi: 52508| 1 tháng trước
viết phương trình gải thích khi bị đau dạ dầy thường có hiện tượng ợ chua. để chữa đau dạ dày nhẹ do trào ngược axit có thể dùng thuốc muối (...
ID câu hỏi: 52532| 1 tháng trước
đặc điểm chức năng và chức năng của trạng ngữ? câu có bắt buộc phải có trạng ngữ không? vì sao?
ID câu hỏi: 52533| 1 tháng trước
có 4 ngón tay và một ngón cái nhưng không phaỉ  là thứ đang sống
ID câu hỏi: 52618| 1 tháng trước
Tính tổng U=2+6+10+...+218. Chứng minh rằng: a)4100<U<6150. b)U⋮10.
ID câu hỏi: 52672| 1 tháng trước
một cửa hàng xăng dầu có tất cả 5467 lít xăng và dầu hỏa. Số dầu hỏa bằng 1/6 số xăng. tính xem khi bán hết số xăng dầu thì cửa hàng thu được bao nhiêu tiền biết rằng 1 lít xăng giá 17000 đồng và 1l...
ID câu hỏi: 52719| 1 tháng trước
các bạn cho mình một bài thơ nói về Vương Tuấn Khải(hay Đặng Luân trong hương mật tựa khói sương cũng đc) ​​​​                        ...
ID câu hỏi: 52822| 1 tháng trước
Cho :  S = 150 * 149 * 148 * 147 * ... * 51 * 50 Điền dấu " + " hoặc " - " vào dấu *. Giải thích tổng ( hiệu ) của S có thể bằng 2011 không ?
ID câu hỏi: 53036| 1 tháng trước
Từ 1 đến 100 có bao nhêu số chia hết cho 9 ?
ID câu hỏi: 53228| 1 tháng trước
Hãy chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau về nội dung, giá trị nội dung của 2 tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa" và "Những ngôi sao xa...
ID câu hỏi: 53305| 1 tháng trước
Câu 1: A group of connected buildings that are designed for a particular purpose: ......... A. setting B. measure C. complex D. structure  Câu 2: Official actions that are done in...
ID câu hỏi: 53347| 1 tháng trước
10.Where does the Perfume Pagoda festival take place ?                            A For religious purpose   B In...
ID câu hỏi: 53354| 1 tháng trước
Viết đoạn văn ( khoảng 200 từ) bàn về làm thế nào để vượt qua thử thách
ID câu hỏi: 53357| 1 tháng trước
1 câu ca dao về tình cảm ông bà đối với cháu
ID câu hỏi: 53541| 1 tháng trước
Hỗn hợp dung dịch X gồm NaOH 0.1M và KOH 0.1M. Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch  H2SO4 0.2M thu được dung dịch A.  a. Tính nồng độ các ion trong dung...
ID câu hỏi: 53658| 1 tháng trước
As soon as i got home, I realized I'd left my bag in the shop
ID câu hỏi: 53874| 1 tháng trước
Tìm phép dư trong phép chia đa thức p(x)=x2014+x2013+1 cho đa thức x2-1
ID câu hỏi: 54017| 1 tháng trước
kể lại một cái kết khác cho truyện '' quả  bầu tiên ''
ID câu hỏi: 54112| 1 tháng trước
Use given words to rewrite the second sentence that the meaning not change: 1.Please don't interrupt me all the time. => I don't want 2.Shall we get married ? Yes, let's. =>They...
ID câu hỏi: 54208| 1 tháng trước
Tìm m để hàm số y=x2-4x+m+5 có GTNN trên đoạn[3,7] bằng 10
ID câu hỏi: 54738| 1 tháng trước
Các bn giúp mk gải bnhuwngx bài này nha !  Phần Hình học Từ bài 1 đến bài 11 sbt trang 120 đến 123 toán lớp 7 tập 1
ID câu hỏi: 54814| 1 tháng trước
Dựa vào tính chất dãy tỉ số bằng nhau , giải bài này : 3x = 2y ; 7y = 6z và x + 3y - 2z = 12 Nâng hạ các tỉ số thành các tỉ số khác trên đề bài ( sau khi chuyển các tỉ số thành phân số ) Làm bài...
ID câu hỏi: 54846| 1 tháng trước
                         Viết 1 đoạn văn tả cảnh bầu trừi mùa thu
ID câu hỏi: 55125| 1 tháng trước
Phân tích nhân vật ông hai khoe nhà bị đốt 
ID câu hỏi: 55146| 1 tháng trước
Ngày xưa, một người lấy việc chặt củi, đốn than trên rừng làm nghề sinh sống được coi là người lương thiện. Ngày nay, nếu chặt củi, đốn than thì bị dư luận...
ID câu hỏi: 55270| 1 tháng trước
1 . Complete the text . Use the verbs in brackets and " ever ". ..... your team ....... (win ) a trophy ? Yes , my team ........(win) lost of trophies ..... Gary...... (ride) a bike ? No , he...
ID câu hỏi: 55481| 1 tháng trước
Em nhận được tin nhắn trên Facebook từ tài khoản mang tên bạn em với nội dung bạn cần tiền gấp và yêu cầu em chuyển tiền ngay cho số điện thoại lạ hoặc một số...
ID câu hỏi: 55634| 1 tháng trước
Khái quát các đặc điểm cơ bản của văn học trung đại Việt Nam
ID câu hỏi: 55738| 1 tháng trước
Câu 35. (Mã câu 111234):  Một số vật liệu mới được sử dụng trong xây dựng đảm bảo phát triển bền vững? A.  Gạch không nung. B.  Tấm panel...
ID câu hỏi: 55777| 1 tháng trước
Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số.
ID câu hỏi: 55803| 1 tháng trước
 Hãy cho biết vì sao khi để xe đạp ngoài trời nắng, ta không nên bơm bánh xe quá căng ? TL: Trời nắng, cả bánh xe và không...
ID câu hỏi: 55807| 1 tháng trước
Câu 6: Trình bày cấu tạo của nồi cơm điện và quy trình nấu cơm bằng nồi cơm điện. Khi cơm trong nồi cơm điện đang sôi, bạn Lan liên tục mở nắp nồi kiểm...
ID câu hỏi: 55962| 1 tháng trước
Viết thuyết trình về mô hình phòng khách giúp mình đc ko ạ
ID câu hỏi: 56162| 4 tuần trước
31. You do any job, you should do it devotedly. => Whatever ......................................................................................................................... 32. Although...
ID câu hỏi: 56219| 4 tuần trước
1)She's working late next friday , so she can't come to the party---> she can't come to the party____________________ 2) while nam is good at english , he isn't very good at Maths --->nam is good at...
ID câu hỏi: 56288| 4 tuần trước
>> Cười nghiêng ngả với thực tế phũ phàng của tình yêu Đàn ông: Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, anh đã mong chờ quá lâu. Phụ nữ: Anh có muốn em ra đi không? Đàn ông: Không, đừng có...
ID câu hỏi: 56329| 4 tuần trước
viết bài văn tả đêm giao thừa  
ID câu hỏi: 56452| 4 tuần trước
gqvđ nghĩa là gì ? đvđ nghĩa là gì ?
ID câu hỏi: 56710| 4 tuần trước
1ha bằng bao nhiêu km2 
ID câu hỏi: 56774| 4 tuần trước
1.      He’s still _______________ but he’s fairly badly injured.  (consciousness) 2.      She was found alive but...
ID câu hỏi: 56797| 4 tuần trước
I. Đọc truyện: " Bác Hồ trong ngày tuyên ngôn độc lập." a. Em có nhận xét gì về trang phục, tác phong và lời...
ID câu hỏi: 56803| 4 tuần trước
Tại thời điểm ban đầu, điện tích trên tụ điện của mạch dao động LC có gía trị cực đại q 0= 10 -8C . Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2µs. Cường độ hiệu dụng trong mạch có giá trị gần nhất với...
ID câu hỏi: 56824| 4 tuần trước
Turn the girl's questions into indirect ones. 1. Are there any tickets available? ->Could you tell me if there are any tickets available? 2.What time does it start? 3. How much are the...
ID câu hỏi: 56961| 4 tuần trước
Câu 1. Địa y có những hình dạng nào ? Chúng mọc ở đâu ?
ID câu hỏi: 56962| 4 tuần trước
Từ "cánh" trong câu thơ “Mùa xuân, những cánh én lại bay về” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? A. Nghĩa gốc B. Nghĩa...
ID câu hỏi: 57119| 3 tuần trước
Viết 1 đoạn văn nghị luận làm sáng tỏ câu tục ngữ :                                Cá không ăn muối cá ươn  ...
ID câu hỏi: 57325| 3 tuần trước
write a short passage about your ideal living place 
ID câu hỏi: 57384| 3 tuần trước
Chia động từ 1. Sue ( drink )............. a cup of tea before class this evening 2. When it ( begin ) .............. to rain yesterday afternoon, I ( shut )............ all of the windows in the...
ID câu hỏi: 57821| 3 tuần trước
Cho hàm số y = ax + 5. Xác định hệ số a biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(- 1; 3)
ID câu hỏi: 57892| 3 tuần trước
1.Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b được tính theo công thức:S=a*b(a,b cùng một đơn vị đo). a) Tính S trong hai trường hợp;a = 15cm và b = 7cm;      ...
ID câu hỏi: 57922| 1 tuần trước
Tìm các từ: a) Nói lên ý chí, nghị lực của con người. b) Nêu những thử thách đối với ý chí, nghị lực của con người.  
ID câu hỏi: 57932| 1 tuần trước
Cho đoạn thẳng MN = 10 cm và điểm O nằm trên đoạn thẳng MN. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng MO, F là trung điểm đoạn thẳng của đoạn thẳng ON. a) Tính độ...
ID câu hỏi: 58059| 1 tuần trước
II. TẬP LÀM VĂN  Viết bài văn miêu tả một người bạn của em. (6.0 điểm)
ID câu hỏi: 58346| 1 tuần trước
Hãy nêu những tiêu chí để lựa chọn đồ dùng điện an toàn, tiết kiệm điện và phù hợp với tài chính của gia đình?
ID câu hỏi: 58455| 1 tuần trước
lúc 7giờ 15phút, 1 người đi xe máy từ A đến B cới vận tốc 33 km/giờ. người đó đến B lúc 9giờ 39phút. a) tính quãng đường AB. b) lúc về,...
ID câu hỏi: 58569| 6 ngày trước
Hãy nêu ý nghĩa và bài học của câu tục ngữ sau Ngưu tầm ngưu mã tầm mã
ID câu hỏi: 58854| 5 ngày trước
Tính tổng các số thập phân sau đây (bằng cách thuận tiện nhất , không phải đáp số không)  1,34 + 1,43 + 3,14 + 3,41 + 4,13 + 4,31 
ID câu hỏi: 58875| 5 ngày trước
      Yến cần xếp 16 quyển sách toán,  24 quyển sách tiếng việt và 32 quyển sách tiếng anh vào 2 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Biết rằng số...
ID câu hỏi: 59043| 5 ngày trước
một người đi xe máy từ A⇒B để đến cuộc họp. Nếu đi với vận tốc 25km/h thì sẽ muộn mất 2 giờ, đi với vận tốc 30km/h thì sẽ muộn mất 1 giờ. Hỏi người đó đi với vận tốc...
ID câu hỏi: 59062| 5 ngày trước
Cho (O) bán kính R, đường kính AB. Vẽ dây CD vuông góc với bán kính OA tại trung điểm H của OA. Vẽ đường tròn tâm I đường kính...
ID câu hỏi: 59157| 4 ngày trước
5,201 dam2=............m2.........  dm2                         Giúp mình với    
ID câu hỏi: 59197| 4 ngày trước
Trong buổi đại hội cháu ngoan Bác hồ huyện Quỳnh lưu cón 165 bạn tới dự. Các bạn bắt tay nhau một lượt để chào hỏi và làm quen . Hỏi có tất cả...
ID câu hỏi: 59348| 4 ngày trước
Tại sao phần lớn diện tíc châu Đại Dương là hoang mạc? A. Do khí hậu khô nóng B. Do khí hậu điều hòa C. Do mất lớp phủ thực vật D. Địa...
ID câu hỏi: 59381| 4 ngày trước
Tổng của hai số là 575 tìm hai số đó biết giữa chúng còn có 39 Số lẻ
ID câu hỏi: 59439| 3 ngày trước
5. Một bề kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật (không có nắp), có chiều dài 2,2m, chiêu rộng 1,8m và chiều cao bằng trung...
ID câu hỏi: 59511| 3 ngày trước
lúc 7giờ 50 phút bác Xuân đi bộ từ A với vận tốc 4,5 km/giờ và đến B vào lúc 9 giờ 10 phút.Bác Thu đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12...
ID câu hỏi: 59837| 2 ngày trước
Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 60 km/giờ, xe máy đi từ B với...
ID câu hỏi: 59848| 2 ngày trước
treo mot qua nang 50g vao dau mot lo xo khi qua nang dung yen co nhung luc nao tac dung vao qua nang xac dinh phuong chieu cua luc do
ID câu hỏi: 59952| 2 ngày trước
tìm hiệu hai số ? biết số thứ hai hơn trung bình cộng 2 số là1007.    
ID câu hỏi: 59976| 1 ngày trước
cho tam giác abc cân tại a. các trung tuyến bm, cn cắt nhau tại o a)chứng minh bm=cn b)chứng minh ao vuông góc với bc c) chứng minh mn//bc d)gọi h là giao...
ID câu hỏi: 60028| 1 ngày trước
các e học sinh tham gia cuốc đất,buổi sáng 30 e cuốc trong 2 giờ được 32 m vuông.Buôur chiều 50 em cuốc 80m vuông thì mất bao lâu?
ID câu hỏi: 60080| 1 ngày trước
viết báo cáo về bài này. chị giúp e ạ e đang cầm gấp
ID câu hỏi: 60085| 1 ngày trước
Đề Bài: Cho 4 nồi cơm điện có công suất lần lượt là: nồi cơm thứ nhất: 750W và nồi cơm thứ 2: 760W, nồi cơm thứ 3: 650W, nồi cớm thứ 4: 700W cùng 1 dung...
ID câu hỏi: 60194| 1 ngày trước
Part 1: Personal questions. (5 points) 1. What is your name?  2. How often do you ride your bicycle? / How far is it from your house to school?  3. What kinds of films do you like the...
ID câu hỏi: 60241| 1 ngày trước
Tìm hai giá trị của phân số a/b sao cho 1>a/b>1/5  
ID câu hỏi: 60286| 22 giờ trước
Một xe ô tô chở 3  chuyến được 3219 viên gạch.Hỏi 5 chuyến,xe ô tô đó chở  được bao nhiêu viên gạch ?.Biết rằng số gạch mỗi chuyến xếp...
ID câu hỏi: 60302| 20 giờ trước
Sao nãy giờ tui tạo câu hỏi cứ bị biến mất vậy 
ID câu hỏi: 60333| 18 giờ trước
Thời gian: 45 phút Bài 1: Cho ∆ABC vuông tại A, phân giác của góc B cắt AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho AB = BE. a) Chứng minh: AABD =...
ID câu hỏi: 60466| 7 giờ trước
cho tam giác ABC(AB<AC). AD là tia phân giác của góc BAC(D thuộc BC). Trên cạnh AC lấy M sao cho AM=AB.             ...
ID câu hỏi: 60477| 6 giờ trước
11,3(3x -1/3)3+1/9=0 12, (3x-1)(-1/2-x+5)=0 13,8/9x-2/3=1/3x+1 1/3 14,x+30%x=-1,3 15,60%x+2/3x=1/3.61/3 16,3.22x+1+1/2=49/2  mng giúp em với ạ! e cảm ơn =)))  
0.51230 sec| 3732.547 kb