Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(17)
GDCD(6)
Hóa học(61)
Lịch sử(22)
Ngữ văn(192)
Nhạc họa(2)
Sinh học(18)
Tiếng anh(120)
Tin học(11)
Toán học(157)
Vật lý(30)
Địa lý(14)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2566| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2588| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2599| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2768| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2894| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2953| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2957| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2977| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2990| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3044| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3080| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3097| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3230| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3255| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3281| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3306| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3322| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3335| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3390| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3405| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3414| 3 năm trước
ID câu hỏi: 4200| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4734| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5401| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5781| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5894| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5986| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6041| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6213| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6574| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6674| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10925| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11021| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11123| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11127| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11253| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11292| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11301| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11319| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11363| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11371| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11470| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11492| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11502| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11507| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11552| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11574| 3 tháng trước

Vòi thứ nhất chảy trong 1 giờ được:

1 : 2 = 1/2 (bể)

Vòi thứ hai chảy trong 1 giờ được:

1 : 3 = 1/3 (bể)

Cả hai vòi trong 1 giờ chảy được:

1/2 + 1/3 = 5/6...

ID câu hỏi: 11637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11661| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11697| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11721| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11734| 3 tháng trước

Tóm tắt :

54 lít : 6 thùng nước mắm 

36 lít : ? thùng 

             ...

ID câu hỏi: 11751| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11832| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11916| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12026| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12106| 3 tháng trước

Because of his good conduct, all the teachers love him

Despite it was foggy, the flight was not delayed

Because of the noisy, we couldn't study

Inspite of the cold weather, I...

ID câu hỏi: 12139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12267| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12288| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12368| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12380| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12410| 3 tháng trước

Hai lần số sách giáo khoa là:

1800 + 1000 = 2800 (cuốn)

Số sách giáo khoa là:

2800 : 2 = 1400 (cuốn)

 

Số sách đọc...

ID câu hỏi: 12474| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12498| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12516| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12520| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12526| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12589| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12676| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12679| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12689| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12700| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12732| 3 tháng trước

phép lặp : tre, giữ, anh hùng 

Giúp câu văn trở nên mạch lạc dể hiểu hơn.

ID câu hỏi: 12735| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12761| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12926| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12937| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13036| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13068| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13138| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13148| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13149| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13184| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13288| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13302| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13336| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13354| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13359| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13379| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13430| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13440| 3 tháng trước

Trong tương lai có rất nhiều nghề nghiệp để chọn, ví dụ như giáo viên, kĩ sư, bác sĩ, hay là một nhà khoa học, hay chỉ là những nghề hết sức giản đơn như là một đầu bếp, một người công nhân viên…...

ID câu hỏi: 13493| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13512| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13579| 3 tháng trước

1.                           There are                   thirty-five...

ID câu hỏi: 13629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13644| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13651| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13698| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13793| 3 tháng trước

                                            Bài làm 

Mùi hương...

ID câu hỏi: 13800| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13808| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13860| 3 tháng trước

số số hạng:

(100-1):1+1=100

tổng dãy số trên là:

(100+1).100:2=5050

ID câu hỏi: 13861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14025| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14047| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14052| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14068| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14096| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14140| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14171| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14185| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14197| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14228| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14326| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14355| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14375| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14590| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14614| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14640| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14674| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14695| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14698| 3 tháng trước

1. It's extremely exciting to go on a picnic on the river bank.

2. I was advised to take part in the swimming competition.

ID câu hỏi: 14750| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14768| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14781| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14795| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14801| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14802| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14857| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14879| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14948| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14963| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15004| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15005| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15039| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15041| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15174| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15192| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15289| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15329| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15371| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15379| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15488| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15527| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15537| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15547| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15582| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15610| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15631| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15837| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15865| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15908| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15981| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16123| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16204| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16259| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16333| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16336| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16368| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16387| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16417| 3 tháng trước

Nửa chu vi mảnh giấy đó là :

             18:2=9(cm)

Chiều rộng mảnh giấy đó là :

           9-5=4(cm)

Diện...

ID câu hỏi: 16479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16560| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16595| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16684| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16724| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16804| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16819| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16844| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16852| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16876| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16915| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16981| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16983| 3 tháng trước

Miền Đông:

- Địa hình:

+ Đồng bằng ( Đài Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam) 

+ Đồi núi giảm

- Sông ngòi: Hạ Lưu...

ID câu hỏi: 16992| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17083| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17115| 3 tháng trước

Câu 1: Hiện nay, trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài chim?

A. 4000 loài.         B. 5700...

ID câu hỏi: 17172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17181| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17187| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17252| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17289| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17363| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17377| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17421| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17480| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17499| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17552| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17623| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17717| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17731| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17858| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17896| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17924| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17954| 3 tháng trước

Có 1 tâm đối xứng và 4 trục đối xứng

ID câu hỏi: 17985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18087| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18108| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18113| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18118| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18135| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18136| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18210| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18310| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18336| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18577| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18580| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18616| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18667| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18761| 3 tháng trước

Đây là lịch sử không phải Toán, bạn nên để đúng chủ đề bài học nhé.

ID câu hỏi: 18805| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18982| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18991| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19028| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19048| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19098| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19127| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19215| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19216| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19247| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19326| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19351| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19365| 3 tháng trước

Số dân của phường Yết Kiêu là 26 734 người.

- Làm tròn số dân của phường Yết Kiêu đến hàng nghìn, ta nói số dân phường...

ID câu hỏi: 19386| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19387| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19418| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19443| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19461| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19475| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19478| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19552| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19556| 3 tháng trước

VD

Phần trước

Phần trung tâm

ID câu hỏi: 19582| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19628| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19690| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19803| 3 tháng trước

1.
a) Nhất độ thấy tín vạn sự bất tin
b) Qua cầu rút ván
2.
a) Nói lời phải giữ lấy lời Đừng như con bướm đậu rồi lại bay
...

ID câu hỏi: 19855| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19902| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19920| 3 tháng trước

Em tham khảo:

Khổ thơ cuối bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng bạn đọc. Sau...

ID câu hỏi: 19929| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19967| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20032| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20253| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20254| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20265| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20301| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20427| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20545| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20563| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20635| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20665| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20686| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20781| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20926| 3 tháng trước

Tham khảo

Trong những câu chuyện cổ tích đã được đọc, được nghe, em thích nhất là chuyện Thạch Sanh. Truyện kể về về một đôi vợ chồng già, sau...

ID câu hỏi: 21080| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21085| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21100| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21126| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21148| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21162| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21192| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21195| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21244| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21327| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21347| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21392| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21447| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21577| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21580| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21611| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21624| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21661| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21717| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21730| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21785| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21795| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21796| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21815| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21838| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21873| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21904| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21905| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21964| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21982| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21990| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22010| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22032| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22106| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22132| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22204| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22265| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22284| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22354| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22478| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22484| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22548| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22557| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22568| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22626| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22667| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22690| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22697| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22727| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22736| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22767| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22827| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22828| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22838| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22841| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22854| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22892| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22910| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22926| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23011| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23075| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23081| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23167| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23181| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23290| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23377| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23381| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23384| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23387| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23397| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23431| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23450| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23452| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23474| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23476| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23508| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23562| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23563| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23595| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23638| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23640| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23724| 3 tháng trước
3: Em rất tự hào vì đất nước của mình đã có những người anh hùng gan dạ.
ID câu hỏi: 23738| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23751| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23752| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23757| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23760| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23811| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23831| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23844| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23879| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23885| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23921| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23926| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24015| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24042| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24087| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24100| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24142| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24205| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24215| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24227| 3 tháng trước

REFER

- Xây dựng  áp dụng thành công mô hình “Làng sinh thái”...

ID câu hỏi: 24282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24298| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24302| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24422| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24452| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24502| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24525| 3 tháng trước

Phan Lang là người cùng làng có dịp hội ngộ với Vũ Nương dưới thủy cung. Sau khi nghe kể về hoàn cảnh của cha con Trương Sinh và Trương Sinh đã...

ID câu hỏi: 24554| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24584| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24661| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 25237| 3 tháng trước

Theo em qua câu chuyện này, tác giả muốn nhắn gửi đến mọi người một thông điệp “Tuổi thơ là vô giá, đừng để lại những dấu ấn xấu với khoảng thời...

ID câu hỏi: 25684| 3 tháng trước

1. Giới thiệu chung:

-         Y Phương là nhà thơ bắt đầu sáng tác và trưởng thành trong thời kì...

ID câu hỏi: 26152| 2 tháng trước

7. - “Do you like seeing a film?” - “ ” 

A. No, I don’t like it at all B. Sure. What film shall we see? 

C. Who is in it? D. I’m...

ID câu hỏi: 26599| 2 tháng trước

Tham khảo:

Ai yêu nhì đồng bằng Bác Hồ Chí Minh
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng các em nhi đồng.

Đó là...

ID câu hỏi: 27160| 2 tháng trước

a,Đổi 60% = 3/5

Tổng số phần bằng nhau là :

           3 + 5 = 8 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn là :

          76 : 8 x...

ID câu hỏi: 27325| 2 tháng trước

Hai ngày đầu họ sửa được số phần quãng đường là: 

1/3 + 2/5 = 11/15 ( quãng đường) 

Ngày thứ ba họ sửa được số phần quãng đường là: 

1 - 11/15 = 4/15 ( quãng...

ID câu hỏi: 28231| 2 tháng trước

câu 1 ý b

câu 2 ý a

câu 3 : cánh tay, trở trời

câu 4 : 1- Đ, 2-S, 3- Đ, 4- Đ

câu 5 : 

- Cô...

ID câu hỏi: 28568| 2 tháng trước

1.an

2,∅

3.a

4.∅

5.an

6.∅

7.∅

8.∅

9.an

10.a/a

ID câu hỏi: 28621| 2 tháng trước

I / 1. He was very sorry that he didn't see Andrey on her trip to London.

he greatly regretted not seeing Andrey on her trip to London.

2. it's thought that the accident was...

ID câu hỏi: 29285| 2 tháng trước

Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho \(MD=MA\). Khi...

ID câu hỏi: 29705| 2 tháng trước

Gợi ý cách làm nha.

Mở đoạn:

- Giới thiệu người mẹ của mình.

Thân đoạn:

- Làm rõ vai trò...

ID câu hỏi: 29938| 2 tháng trước

 

1. Peter broke this bottle. ( break- broke- broken: Làm vỡ, hỏng)

 This bottle was broken by Peter.

2. They sent a present last week.

 The present was sent last...

ID câu hỏi: 30855| 2 tháng trước

II- Use a relative pronoun/ adverb to combine each pair of the sentences below.

1. You sent me a present. Thank you very much for it.

Thank you very much for the present...

ID câu hỏi: 31730| 2 tháng trước

Mở bài: Ai cũng có những ước muốn của riêng mình, ước muốn ấy có thể bình thường, giản dị nhưng cũng có thể là khao khát nguyện vọng thực hiện được khi thoát khỏi cái tôi cá nhân hóa thân,...

ID câu hỏi: 32297| 2 tháng trước

Tham khảo :

Xương gồm hai thành phần chính: Cốt giao (chất hữu cơ) và chất khoáng.
+ Chất khoáng làm cho xương bền chắc.
+ Cốt giao...

ID câu hỏi: 32451| 2 tháng trước

chúng mang ý nghia là : nêu cao giá trị của cốm . cốm là thứ giản dị nhưng chứa đầy ý nghĩa. cốm là quà tặng của thiên...

ID câu hỏi: 33080| 2 tháng trước

1. She asked me where I was from

2. I asked her if I could move the table around

3. She asked me if there was a TV in the bedroom

4. He said he lived there with his parents

ID câu hỏi: 34620| 2 tháng trước

Tham khảo

Câu 3:

Thời Hậu Lê văn học chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm cũng không ngừng phát triểnTác phẩm văn học chữ Hán...
ID câu hỏi: 34759| 2 tháng trước

1. Trích trong văn bản ''Nhớ rừng'' của Thế Lữ.

Giới thiệu về tác giả + văn bản: Em tự xem trong sgk

2. ''gậm'': ĐT

''khối...

ID câu hỏi: 35782| 2 tháng trước

thêm cái chữ tham khảo vào

ID câu hỏi: 35858| 2 tháng trước

Trả lời: Vì những câu chuyện cổ đó luôn là những bài học về đạo đức từ ngàn xưa của ông cha để lại và còn là những...

ID câu hỏi: 35862| 2 tháng trước

I) CÂU GIAO TIẾP

1.A:Thanks a lot for your wonderful gift.-B:.....
a.You are welcome
b.Thank you
c.Cheers
d.Have a good day
2.A:What’s your...

ID câu hỏi: 36305| 2 tháng trước

Thành công, hạnh phúc luôn là những trải nghiệm, trạng thái mà con người hướng đến. Thế nhưng cũng có những quan điểm trái chiều, cho...

ID câu hỏi: 36664| 2 tháng trước

1,

Tôi có thể vào được không?

Tôi có thể ra ngoài được không ?

2,  

Hello! My name is Nam. I'm eight years old. These are my friends Peter and Linda. Peter...

ID câu hỏi: 36809| 2 tháng trước

Hình ảnh "một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi" cho em hình dung đó là một hình ảnh ấm áp và đầy yêu thương....

ID câu hỏi: 37552| 2 tháng trước

Giải thích: -Đứng đầu là Hùng Vương, giúp việc cho cua là các lạc hầu, lạc tướng. Họ ở bộ máy trung ương. Nước Văn Lang chia làm...

ID câu hỏi: 37586| 2 tháng trước

Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đáy hình vuông song song với mặt phẳng chiếu bằng thì hình chiếu bằng là hình...

ID câu hỏi: 38132| 2 tháng trước

Công thức câu ĐK loại 1:

S+V(s,es)+..., S+will/will not+V_inf+...

1. If she (invite) ...invites...................... me, I (go) ....will...

ID câu hỏi: 38711| 2 tháng trước

Nếu có 646dm2 thì sẽ cắt được số bông hoa là: 646 : 3,8 = 170(bông hoa)

Đ/số:....

ID câu hỏi: 39541| 2 tháng trước
Hình dạng của Trái Đất rất gần với hình phỏng cầu là hình cầu bị nén dọc theo hướng từ địa cực tới chỗ phình ra ở xích đạo . Phần phình ra này là kết quả của quá trình tự quay và khiến cho độ dài...
ID câu hỏi: 39743| 2 tháng trước

qua da và phổi nhé, nhưng qua da là chủ yếu

ID câu hỏi: 39797| 2 tháng trước

1.Is this your hat?Is it .....?

A.your     B.yours     C.hers    D.mine

2.This is my cat.That is....

A.hers ...

ID câu hỏi: 40413| 2 tháng trước
CTHHPhân loạiGọi tên
\(H_2SO_4\)AxitAxit...
ID câu hỏi: 41098| 2 tháng trước

Số máu các cán bộ công nhân viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hiến được là:

1 000.450 = 450 000 (ml)

Ta có: 450 000:1 500 = 300 nên với số máu được hiến tặng này sẽ cấp cứu được...

ID câu hỏi: 41405| 2 tháng trước

hick mik  bt nè trong tvnc đúng k hả dương

ID câu hỏi: 41557| 2 tháng trước

I. Do as directed

1. Johnny said to his mother, ''I don't know how to do this exercise''

Johnny told his mother...he didn't know how to do that exercise...

2. ''Don't...

ID câu hỏi: 42796| 1 tháng trước

Gọi số tiền lãi mà hai tổ sản xuất chia với nhau lần lượt là a và b (a là số tiền lãi của tổ 1; b là số tiền lãi của tổ 2; a,b\(\ne\)0)
Theo bài ra ta...

ID câu hỏi: 42841| 1 tháng trước

Ta có: \(2^x:2^5=1\)

\(\Rightarrow2^x:32=1\)

\(\Rightarrow2^x=1.32=32\)

Mà \(32=2^5\)

ID câu hỏi: 43096| 1 tháng trước

REFER

 Phương gồm có: phương thẳng đứng, phương nằm ngang

    Chiều gồm có:
+ Trái sang phải
+ Phải sang trái
+...

ID câu hỏi: 45023| 1 tháng trước

She asked me "Do you know English "?

⇒ She asked me if I knew English

ID câu hỏi: 45053| 1 tháng trước

1. She is very tired; ________, she has to finish her homework.

A. moreover B. so C. and D. however

2. - Is he an actor ________a singer? - An actor

A....

ID câu hỏi: 45185| 1 tháng trước

Axit : 

- H3PO4: axit photphoric

- H2S : axit sunfuhidric 

Oxi axit : 

- N2O5 : dinito...

ID câu hỏi: 45423| 1 tháng trước

Mỗi buổi sáng, mẹ đều chở em ra con sông Đồng Nai để tập thể dục và ngắm vẻ đẹp của nó. Con sông này được bắt nguồn từ cao nguyên Lâm...

ID câu hỏi: 45509| 1 tháng trước

Các phím A, S, D, F, J, K, L là các phím xuất phát.

Vì chúng nằm ở giữa hàng và dễ di chuyển ngón...

ID câu hỏi: 46510| 1 tháng trước

Tham khảo :

Ông Tám đã ngoài 60, dáng người ốm yếu, dong dỏng cao. Ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám, có vết sờn...

ID câu hỏi: 46684| 1 tháng trước

Thời gian để 2 xe gặp nhau là 
 80:(48+12)=4/3h=1h20p
 Thời điểm 2 xe gặp nhau là
 7h40+1h20=9h
 Địa điểm gặp nhau cách Hà Nội...

ID câu hỏi: 47062| 1 tháng trước

a)Nguyên tử khối trung bình của Mg là:

\(A_{Mg}=24\cdot\dfrac{78,6}{100}+25\cdot\dfrac{10,1}{100}+26\cdot\dfrac{11,3}{100}=24,33\)

b)Số nguyên tử

ID câu hỏi: 47100| 1 tháng trước

(1) Đèn Am / vừa bật lên, một cảnh đẹp kỳ dị / đã phơi ngay trước mắt tôi.

     CN1         ...

ID câu hỏi: 47371| 1 tháng trước

1 so

2 but

3 so

4 or

5 and

6 and

7 and

8 but

9 and

10 and

ID câu hỏi: 48374| 1 tháng trước

9-10+11-12+13-14+15-16

= (9-10)+(11-12)+(13-14)+(15-16)

= -1+(-1)+(-1)+(-1)

= -4

ID câu hỏi: 48442| 1 tháng trước

const fi='tep.inp';

fo='tep.out';

var f1,f2:text;

m,n,a:integer;

begin

assign(f1,fi); reset(f1);

assign(f2,fo); rewrite(f2);

readln(f1,m...

ID câu hỏi: 48519| 1 tháng trước

Write one word for each space :

Thank you for the lovely birthday present. I already had some CDs by the same singer but I didn't have __this__ one. I like it __very____...

ID câu hỏi: 48689| 1 tháng trước
Khát vọng là mong muốn hướng tới những điều lớn lao, tốt đẹp và được thôi thúc bởi sự trỗi dậy mãnh liệt từ trong trái tim con người . Nó là động lực giúp ta vượt qua khó khăn trên đường đời và đưa ta...
ID câu hỏi: 49577| 1 tháng trước

1.She didn’t take the trouble to find out why so she doesn’t understand. had
=> She ……………………would...

ID câu hỏi: 49880| 1 tháng trước

1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận.

- Giới thiệu về tác giả Nguyễn Trãi và tác phẩm “Đại cáo bình...

ID câu hỏi: 50602| 1 tháng trước

tổng số kẹo sô cô la và kẹo sữa là : 1/2 + 1/3 = 5/6

số kẹo dẻo chiếm số phần là : 1 - 5/6 = 1/6

hộp đó có số kẹo là : 24 x 6 = 144 ( cái )

ID câu hỏi: 50635| 1 tháng trước
/
ID câu hỏi: 51164| 1 tháng trước

Please arrive early so that we will be able to start the meeting on time. 

ID câu hỏi: 51356| 1 tháng trước

1. Peter told Lucky to give him his MP3 player back.
2. Kate asked me not to tell anyone about it.
3. Tom told Jen to stop being so silly and listen to him.
4. The policeman ordered...

ID câu hỏi: 51714| 1 tháng trước

1 This is my Mom, her name is Mai

2 We have nice food and drink at Mai's party last Sunday (một chữ at nữa trc last mà hình như k hợp)

ID câu hỏi: 52294| 1 tháng trước

Mr Nam is arriving in Hue tonight.

They are going to back in England two months.

It is not difficult to translate this sentence into English.

Would you mind me lending your...

ID câu hỏi: 52413| 1 tháng trước

a) Nếu em có nguy cơ/ nghi ngờ bị xâm hại, bạo hành cả thể chất và tinh thần mà mình không có khả năng/ sợ hãi can thiệp thì em sẽ...

ID câu hỏi: 52632| 1 tháng trước

Ánh trăng đối với Bác có rất nhiều kỉ niệm:

- Là nơi Bác nhìn vào và có nhiều cảm hứng sáng tác: Cảnh khuya, Rằm...

ID câu hỏi: 53857| 1 tháng trước

Dàn ý:

I. Mở bài

Dẫn dắt, giới thiệu trường em, cảnh sân trường em vào giờ ra chơi.

Ví dụ mở...

ID câu hỏi: 54085| 1 tháng trước

Bài tham khảo:

Thiên nhiên châu Phi rất phong phú và đa dạng, nhất là các loài động vật. Cách đây hơn 100 năm,...

ID câu hỏi: 54251| 1 tháng trước

   Tác phẩm " Lão Hạc " là một trong những truyện ngắn thành công nhất của nhà văn Nam Cao. Tác phẩm nói về...

ID câu hỏi: 55251| 1 tháng trước

Tệp tin (file) là tập hợp các thông tin có liên quan với nhau được lưu trữ trên bộ nhỡ ngoài

ID câu hỏi: 56590| 4 tuần trước

19 tom told us i do not understand what you are saying 

tom told.us he didn't understand what we were saying..

20 which way did they go he asked me 

he asked...

ID câu hỏi: 57447| 3 tuần trước

Mình chỉ làm vài câu thôi nhé!

4.There is a book in the desk

8.I go bed at ten o'clock

1.This is my school

16.How do...

ID câu hỏi: 57539| 3 tuần trước

1 since

2 for

3 for

4 since

5 for

6 since

7 for

8 for

9 since

10 for

ID câu hỏi: 58063| 1 tuần trước

Lời giải:

$a-(\frac{6}{15}+\frac{3}{15})\times \frac{4}{9}=\frac{5}{9}$

$a-\frac{9}{15}\times...

ID câu hỏi: 58116| 1 tuần trước

Chu vi hình chữ nhật lớn hơn là :

( 20 + 8 ) x 2 x 6 = 336 ( cm )

Đáp số : 336 cm

ID câu hỏi: 58229| 1 tuần trước

Thể tích của bể là :

1,2 x 1,8 x 1,5 = 3,24 (m3)

Chiều cao :(80%)

1,5 x 100 :80 = 1,875 (m)

Bể chứa đc:

Mik chịu phần b 

...
ID câu hỏi: 58508| 1 tuần trước

Bài 5:

Thể tích hình lập phương lớn:

$196:5\times 8=313,6$ (cm3)

 

ID câu hỏi: 58519| 1 tuần trước

chứ bn đăng câu hỏi như thế là phạm luật đó ạ

ID câu hỏi: 60058| 1 ngày trước

\(2,4:0,125+2,4:25\%-2,4:\dfrac{1}{2}\)

\(=2,4\times8+2,4\times4-2,4\times2\)

\(=2,4\left(8+4-2\right)=2,4\times10=24\)

ID câu hỏi: 60142| 1 ngày trước

Số cảm biến không đạt tiêu chuẩn là :

12000 x 1/50 = 240 (cái)

Số cảm biến đạt tiêu chuẩn là :

12000 - 240 = 11760 (cái)

1...

ID câu hỏi: 60304| 21 giờ trước

Bánh socola: Hoa có thể mua với giá 20000 đồng.
Bánh mì patê: Hoa có thể mua với giá 15000 đồng.
Bánh mì nhân...

ID câu hỏi: 60351| 17 giờ trước

yesterday ạ

Nhưng như vậy thì have --> had ạ

Nếu đề sai hoặc đúng thì bạn nhắn mình nhé

 

ID câu hỏi: 60483| 6 giờ trước

 Đổi 1 giờ 15 phút = 75 phút

Trung bình mỗi phút người thợ đó nặn được số bánh là:

         450 : 75 =...

ID câu hỏi: 6414| 3 tháng trước
sử dụng những từ gợi ý cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh. Làm vào Phần Journal( Tạp chí) trên Classdojo. Hạn Thứ 7 (16/10) a.How/ many/ teachers / there / school /? / b.Mary/ Jane/ students/...
ID câu hỏi: 10953| 3 tháng trước
Trước đây mua 5m vải phải trả 60000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2000 đồng. Hỏi với 60000 đồng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải? Giúp mình với  
ID câu hỏi: 11041| 3 tháng trước
a, Viết 4 / 7 và 2  thành phân số đều có mẫu số bằng 7 là....... b, Viết 3 và 6/8 thành 2 phân số đều có mẫu số bằng 4 là........
ID câu hỏi: 11042| 3 tháng trước
hack lão(p6) no never là không bao giờ. không bao giờ là qua level. dịch ra T.A nghĩa là gì?
ID câu hỏi: 11274| 3 tháng trước
Bài 1 cho các từ sau "núi đồi, rực rỡ, chen chúc, vườn, dịu dàng, thành phố, ăn, đánh đập, mênh Mông, dũng cảm A) dựa vào cấu tạo hãy sắp xếp xếp các từ trên thành các nhóm B) dựa vào các từ loại...
ID câu hỏi: 11362| 3 tháng trước
1,I recognized him when he came into the light. ->Not until..................... 2,That rumor was too exhausted to complete the last lap of the race. ->There...
ID câu hỏi: 11369| 3 tháng trước
6.Giải câu đố:                                                    ...
ID câu hỏi: 11475| 3 tháng trước
Their family ****** a small room near the factory. Giúp tớ với! Nhanh nhé, tớ cần gấp!
ID câu hỏi: 11522| 3 tháng trước
                                        BÓNG MÂY            ...
ID câu hỏi: 11535| 3 tháng trước
learning English is interesting -> it's interesting.....
ID câu hỏi: 11650| 3 tháng trước
1. He is sorry he doesn't watch the games -> He wishes 2. Lifestyle in Malaysia is the same as Thailand -> Lifestyle in Malaysia isn't 3. Did they paint the house green ? ->...
ID câu hỏi: 11811| 3 tháng trước
tìm từ ngữ miêu tả làn da
ID câu hỏi: 11951| 3 tháng trước
so sanh nhat cua busy la gi
ID câu hỏi: 12242| 3 tháng trước
Bài 3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên trong mỗi trường hợp sau: b) Số tự nhiên chia hết cho 9 mà mỗi chữ số chỉ...
ID câu hỏi: 12548| 3 tháng trước
Cho x-y=2 và xy=+1. Tính (x^2+y^2); (x^3-y^3); (x^2-y^2)^2; x^6-y^6
ID câu hỏi: 12737| 3 tháng trước
TRái nghĩa với từ nông cạn là Từ nào là từ láy: A học hành             B.yên ả                       C.tươi cười...
ID câu hỏi: 12755| 3 tháng trước
viết bài văn thuyết minh về chùa Keo - thái Bình
ID câu hỏi: 12860| 3 tháng trước
Tính nhanh : 126^2 - 152 x 126 + 5776
ID câu hỏi: 12952| 3 tháng trước
Tìm câu chuyện có trải nghiệm trong cuộc sống
ID câu hỏi: 13126| 3 tháng trước
khí hậu Tây Nguyên có gì đặc biệt ?
ID câu hỏi: 13132| 3 tháng trước
5 từ cùng nghĩa và 5 từ trái nghĩa với chủ điểm sức khỏe
ID câu hỏi: 13262| 3 tháng trước
Đặt câu với mỗi từ: tài năng, tài cán, tài hoa.
ID câu hỏi: 13494| 3 tháng trước
FexOy + H2 → Fe + H2O
ID câu hỏi: 13523| 3 tháng trước
Trình bày đặc điểm các đới khí hậu trên Trái Đất?
ID câu hỏi: 13546| 3 tháng trước
Tổng cân nặng của hà mã bố hà mã mẹ và Hà má con là 13 tấn tổng cân nặng của hà mã bố và hà mã...
ID câu hỏi: 13726| 3 tháng trước
Câu 1 Nguyên tử khối của vàng Au bằng 197 đvC tìm khối lượng bằng gam của vàng tìm khối lượng bằng gam của 9 Au
ID câu hỏi: 13771| 3 tháng trước
Cho mk xin tên một số bài thơ thường phải phân tích trong đề thi hsg văn với ạ? VD: Bếp lửa (Hoàng Việt) Quê hương (Tế Hanh) Quê hương (Đỗ Trung...
ID câu hỏi: 13779| 3 tháng trước
Nêu 3 cách nhận viết tkht .nêu 3 cách nhận biết tkpk .2 câu riêng biệt nha
ID câu hỏi: 13795| 3 tháng trước
Tìm tất cả các ước của số n, biết        a, n = 13                        b, n = 20     ...
ID câu hỏi: 13835| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy khái quát nội dung môn Hóa Học 8.
ID câu hỏi: 13838| 3 tháng trước
Answer the question : What does your father do? Where does he work?
ID câu hỏi: 13969| 3 tháng trước
giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : a,3x-2 ≤ 5 b,-x+3  ≥ 8 c,4-(x+5) < 2(x+5) d,x(x-2)  ≥ x(x+5)-6 e,(x-1)/5 + x  ≤ x/7+x-1/5
ID câu hỏi: 14024| 3 tháng trước
Xe nào không bao giờ giảm đi? 
ID câu hỏi: 14112| 3 tháng trước
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: S + H2SO4 đ g X + H2O. Vậy X là: A. SO2 B. H2S C. H2SO3 D. SO3 Câu 2: trong hợp chất nào, nguyên tố S không thể hiện tính...
ID câu hỏi: 14278| 3 tháng trước
Read Tessa's postcard to Angela and write the missing words. Use one word only in each space. We're having va great time here. It's beautiful, and the sun (1) .... shining. Yesterday I...
ID câu hỏi: 14399| 3 tháng trước
em hãy viết 1 bài văn miêu tả đồ chơi mà em yêu thích 
ID câu hỏi: 14464| 3 tháng trước
Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì...
ID câu hỏi: 14644| 3 tháng trước
Quãng đường từ Tân Lạc đi thành phố Hòa bình dài 32 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000, Quãng đường đó dài bao nhiêu mm?
ID câu hỏi: 14664| 3 tháng trước
trong cuộc sống có những người rất bình dị nhưng đóng góp của họ cho xã hội thật đáng trân trọng. Em hãy ghi lại những đóng góp...
ID câu hỏi: 14670| 3 tháng trước
CLEFT SENTENCES: 1. SUBJECT FOCUS: 6. Our English teacher is the greatest teacher in the world. --------------------------------------------------------------------- 7. The earthquake destroyed...
ID câu hỏi: 14676| 3 tháng trước
tìm số dư trong phép chia 31:6 biết thương lấy đến 2 chữ số thập phân 
ID câu hỏi: 14717| 3 tháng trước
số còn thiếu của dãy số: 1, 3, 8, 19, ...,89 là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 14849| 3 tháng trước
Help! Ban nao giai ho minh cau 3 den cau 4 bai 135 vo Bai tap toan 5 tap hai.minh can gap!
ID câu hỏi: 14947| 3 tháng trước
Các bạn nào có bài tập tiếng anh lớp 7 Mai lan hương thì giải giúp mình unit 11 nha từ trang 75 den trang 81
ID câu hỏi: 14980| 3 tháng trước
Bài 4: Từ quan điểm axit-bazơ của Bronsted, hãy cho biết tính axit, bazơ, trung tính hay lưỡng tính của các dung dịch sau: NaCl, Na2S, NaHCO3, Cu(NO3)2....
ID câu hỏi: 15031| 3 tháng trước
Có 5292 lạng bạc phát cho 328 người, chia làm 3 hạng: Hạng Giáp 8 người, mỗi người được 7 phần; hạng Ất 20 người, mỗi người được 5 phần; hạng Bính 300 người, mỗi người được 2 phần. Hỏi như thế thì...
ID câu hỏi: 15118| 3 tháng trước
1. A machine P can print one lakh books in 8 hours, machine Q can print the same number ò books in 10 hours while machine R can print them in 12 hours. All the machines are started at 9 A.M. While...
ID câu hỏi: 15199| 3 tháng trước
I.Điền vào chỗ trống 1. Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, gần 20 vạn quân ……………………………….. kéo...
ID câu hỏi: 15225| 3 tháng trước
Hải lý còn được gọi là dặm biển là 1 đơn vị chiều dài hàng hải.Theo quy ước quốc tế ,1 hải lý =1,852 km  a)nếu chiếc tàu gặp sự cố cách trạm cứu hộ 65 hải lý thì chiếc thuyền cách đó bao nhiêu...
ID câu hỏi: 15346| 3 tháng trước
TRONG MỘT BUỔI THỰC HÀNH MÔN KĨ THUẬT,ĐỂ LÀM ĐƯỢC 5 BÔNG HOA MỘT BẠN ĐÃ LÀM HẾT TRONG \(15\)  PHÚT \(45\)  GIÂY . HỎI TRUNG BÌNH BN ĐO LÀM 1 BÔNG HOA LÀ BAO NHIÊU LÂU ?  ^^
ID câu hỏi: 15595| 3 tháng trước
Xác định những nội dung sai trong bảng dưới đây Loại tập tính Khái niệm Cơ sở thần kinh Tính chất Ví dụ Tập tính bẩm sinh 1.là những hoạt động cơ bản sinh ra đã có 3.phản xạ có điều kiện 5.bẩm sinh di...
ID câu hỏi: 15641| 3 tháng trước
Da có cấu tạo như thế nào? Có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày...
ID câu hỏi: 15647| 3 tháng trước
Hãy lập phương trình hóa học của những phản ứng có sơ đồ sau đây: a)  Na2 O + H2 O → NaOH. K2 O + H2 O → KOH. b)  SO2  + H2 O → H2 SO3 . SO3  + H2 O → H2 SO4 . N2 O5  +...
ID câu hỏi: 15844| 3 tháng trước
Choose one of the following topics. Write a paragraph to explain the rules of the sport, competition, or game. Write at least 5 sentences, using the correct verbs. a popular sport in your...
ID câu hỏi: 15880| 3 tháng trước
cảm nhận của em về hình ảnh người thầy qua bài thơ lục bát sau: Thầy con giờ đã già rồi Mắt mờ, chân yếu, da mồi còn đâu Phấn rơi bạc cả...
ID câu hỏi: 16009| 3 tháng trước
tìm parabol y=ax2+bx+3 biết rằng parabol đó có trục đối xứng là x=-2 và đỉnh của parabol có tung độ bằng 19.
ID câu hỏi: 16191| 3 tháng trước
Kể chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè, người thân
ID câu hỏi: 16212| 3 tháng trước
Bài 2 (trang 64 sgk Tiếng Việt 5)  Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em. -Yêu cầu HS xác định trọng tâm của đề bài: +Viết đoạn văn...
ID câu hỏi: 16227| 3 tháng trước
Dùng công thức cộng,công thức nhân đôi hạ bậc tính giá trị của biểu thức sau(ko dùng mt) A=cos36°×cos72°
ID câu hỏi: 16267| 3 tháng trước
Dịch câu sau sang Tiếng Việt I want to be an English teacher in the future
ID câu hỏi: 16370| 3 tháng trước
hãy thuyết minh về tác hại của thuốc lá đối với con người hiện nay (trong bài phải có các phần sau: nêu thực trạng , nguyên nhân , hậu quả , biện pháp và đặc biệt em cần làm gì để chống thuốc lá ) AI...
ID câu hỏi: 16797| 3 tháng trước
Tảo hôn là gì? Hậu quả của tảo hôn?
ID câu hỏi: 17173| 3 tháng trước
từ câu chuyện người an xin em rút ra được bài học gì cho bản thân
ID câu hỏi: 17705| 3 tháng trước
Hình Ovan là gì?
ID câu hỏi: 17817| 3 tháng trước
Thạch lam cho rằng"Cốm ko phải thức quà của người vội". Theo em, trong cuộc sống hiện đại, hối hả ngày nay, cốm và việc thưởng thức cốm có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta nên có thái độ như thế nào...
ID câu hỏi: 17818| 3 tháng trước
Đặt câu với 10 động từ bất quy tắc hộ em với 1,have -  had 2,go  - went 3,eat - ate 4,see-saw 5,make-made 6,buy-bought 7,do-did 8,write-wrote 9,learn-learnt 10,hear-heard
ID câu hỏi: 17938| 3 tháng trước
Vì sao đv đơn bào chỉ có thể thực hiện tiêu hóa nội bào mà k thực hiện tiêu hóa ngoại bào Cứu mik sáng mai mik ktra rồi Please ❤❤❤
ID câu hỏi: 18036| 3 tháng trước
Một số câu ca dao tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất ở Yên Bái
ID câu hỏi: 18432| 3 tháng trước
Chia động từ theo thì Quá khứ đơn hoặc Hiện tại hoàn thành.     1. I'm sorry, but I ( forget ) my homework.  -->     2. You ( win ) the game of chess? -->  ...
ID câu hỏi: 18546| 3 tháng trước
Dữ liệu là gì ? Viết tên các phạm vi giá trị các kiểu dữ liệu trong pascal ?
ID câu hỏi: 18680| 3 tháng trước
Cho hình lăng trụ đứng tam giác có độ dài ba cạnh đáy là 5 cm, 6cm và 7cm. Biết diện tích xung quanh bằng 144 c m mũ 2. Tính chiều cao...
ID câu hỏi: 18713| 3 tháng trước
Môn lịch sử trong tiếng anh là gì
ID câu hỏi: 18941| 3 tháng trước
Hạt gạo làng ta Có vị phù sa Của sông Kinh Thầy Có hương sen thơm Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát Ngọt bùi đắng cay em hãy...
ID câu hỏi: 19012| 3 tháng trước
Phân tích khổ thơ cuối trong bài Tràng Giang
ID câu hỏi: 19146| 3 tháng trước
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết Biển Hồ nằm trên cao nguyên nào sau đây? A. Kon Tum. B. Pleiku. C. Đắk Lắk. D. Lâm Viên.
ID câu hỏi: 19322| 3 tháng trước
Biểu đồ dưới đây nói về sở thích một số trò chơi dân gian dịp Tết của 60 học sinh : 45% thích chơi kéo co            ...
ID câu hỏi: 19371| 3 tháng trước
Gục ngã: Rank giỏi toán top 2 trường tiểu học mỹ đình 1, top 2 khối 5, top 1 lớp 5A3 được 9,75 toán. Chết mất!
ID câu hỏi: 19384| 3 tháng trước
Ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc đã đưa tới sự ra đời của tổ chức chính trị nào ở Việt Nam đầu thế kỉ XX? A. Duy Tân hội B. Việt Nam Quang Phục Hội C. Đông...
ID câu hỏi: 19491| 3 tháng trước
hãy vẽ một bức tranh về an toàn giao thông tự vẽ mấy bạn?
ID câu hỏi: 19504| 3 tháng trước
Anh chị thấy tâm sự gì của Hồ Xuân Hương qua văn bản Cảnh làm lẽ- Hồ Xuân Hương '' Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng Chém cha cái kiếp...
ID câu hỏi: 19566| 3 tháng trước
Nêu cách tạo biểu đồ trong bảng tính
ID câu hỏi: 19669| 3 tháng trước
Phần vần trong tiếng "thuyết" có âm chính là:  *
ID câu hỏi: 19675| 3 tháng trước
 hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện phòng khách gồm:2 đèn huỳnh quang được điều khiển độc lập và 1 công tắc. Giúp với ạ
ID câu hỏi: 19805| 3 tháng trước
Viết đoạn văn diễn dịch từ 7 đến 10 câu với chủ đề: ''Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta''
ID câu hỏi: 19837| 3 tháng trước
1,she/not/sleep/late/on the weekend ........................................................ 2,we/not/believe/ghost ...................................... 3,you/understand the question...
ID câu hỏi: 19874| 3 tháng trước
Từ nào sau đây viết đúng chính tả? biền biệt  mải miếc  tiết nuối  xanh biết
ID câu hỏi: 19906| 3 tháng trước
SÂN BÓNG  BÓNG CHUYỀN  HÌNH CHỮ NHẬT CÓ KÍCH THƯỚC LÀ 18M VẦ 9M . EM HÃY VIẾT SỐ ĐO DIỆN TÍCH CỦA SÂN BÓNG CHUYỀN VỚI VỚI ĐƠN VỊ ĐO LÀ ĐỀ CA MÉT VUÔNG
ID câu hỏi: 19969| 3 tháng trước
Cho các hợp kim sau: Al-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Cu-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe bị ăn mòn sau là A. I, II B. I, II và III C. I, III D. I,...
ID câu hỏi: 20074| 3 tháng trước
How long  is it since + S (last)+ Ved/2…..?  When did + S +  Vo + O?                How long ...
ID câu hỏi: 20289| 3 tháng trước
Chỉ ra các axit trong dòng hoá chất sau : N2O, H3SO4, No, PH3, NaCl, H3PO4, HF, HCl, HNO3, CO2
ID câu hỏi: 20606| 3 tháng trước
                                                       ...
ID câu hỏi: 20660| 3 tháng trước
Soạn bài:luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
ID câu hỏi: 20936| 3 tháng trước
Restrictaza và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây của quy trình chuyển gen? A. Tách ADN của NST tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào vi khuẩn. B. Cắt, nối ADN của tế bào cho và plasmit ở...
ID câu hỏi: 21023| 3 tháng trước
Lý giải cho mình các thì và cấu trúc của các câu dưới đây nhé! 1) Tell me the number of tomatoes you want? 2) How many tomatoes do...
ID câu hỏi: 21260| 3 tháng trước
tả cho mình cây chuối với
ID câu hỏi: 21317| 3 tháng trước
1.       Tìm X biết: X × ( 8 +  12) =  160 + 20 × 12. Vậy X = ....... 2.       Tìm X biết: X × 12 – X × 2 = 2020. Vậy X =...
ID câu hỏi: 21414| 3 tháng trước
Cho đoạn thơ sau                "....Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc                Thương nhà mỏi...
ID câu hỏi: 21649| 3 tháng trước
Phân tích tình thương con của nhân vật anh sáu thể hiện trong buổi sáng trước khi anh lên đường nhận nhiệm vụ mới và lúc ở chiến trường...
ID câu hỏi: 21768| 3 tháng trước
Năm 2005, dân số thế giới là 6.477 triệu người, trong đó các nước đang phát triển là 5.266 triệu người, chiếm bao nhiêu phần trăm? A. Chiếm 76%. B. Chiếm 81%. C. Chiếm 85%. D. Chiếm 90%.
ID câu hỏi: 21942| 3 tháng trước
Thế nào là mối ghép động (khớp động)? Cho VD?   
ID câu hỏi: 21975| 3 tháng trước
Dàn ý thuyết minh về chiếc áo dài Năm mới mình chúc các bạn luôn đủ :)
ID câu hỏi: 22058| 3 tháng trước
are there any cars in _____ of the police station?
ID câu hỏi: 22259| 3 tháng trước
PHẦNII. TỰLUẬN  Câu 1  Tình huống:  Quyền trẻ em là gì? Ý nghĩa của quyền cơ bản của trẻ em?Viết ra những việc em sẽ làm để bản thân thực...
ID câu hỏi: 22425| 3 tháng trước
Đố anh em biết :con gì 8 cẳng 3 càng hỏi đi hỏi lại hỏi bò mấy chân (lưu ý ko phải con cua đâu nha)
ID câu hỏi: 22739| 3 tháng trước
Hãy viết một đoạn văn để gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới bố mẹ của mình
ID câu hỏi: 22844| 3 tháng trước
chó đen được gọi là chó mực chó sanh đượcgọi là chó đẻ.Vậy chó đỏ là chó gì
ID câu hỏi: 22851| 3 tháng trước
Khi nghiên cứu sự biến đổi năng lượng của con lắc đơn trong quá trình dao động, có bạn học sinh khẳng định rằng, nếu ta thay một quả lắc khác có khối lượng lớn...
ID câu hỏi: 22913| 3 tháng trước
Khâu nào sau đây không thuộc công tác quản lý hoạt động Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng? Chọn một: a. Nghiệm thu kết quả thực hiện đề...
ID câu hỏi: 22954| 3 tháng trước
Đốt cháy hoàn toàn 10g este đơn chức X được 22g CO2 và 7,2g H2O.Nếu xà phòng hóa hoàn toàn 5g X bằng dung dịch NaOH được 4,7 g muối khan. X là A. Etyl propionat B. Etyl acrylat C. Vinyl propionat...
ID câu hỏi: 23138| 3 tháng trước
Câu đố 1: Có 200 quả chuối được lột vỏ và cho hết vào chiếc thùng. Hỏi 1 tháng sau hiện tượng gì xảy ra ? Câu đố 2: Có một bà già đi chợ, trên đường bà thấy có một con rắn và một bó hoa. Hỏi bà già...
ID câu hỏi: 23188| 3 tháng trước
Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ sau: a) Cánh đồng - tượng đồng - một nghìn đồng. b) Hòn đá – đá bóng. c) Ba và má – ba tuổi.
ID câu hỏi: 23669| 3 tháng trước
Mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số không ? Cho ví dụ NX: Số nguyên a có thể viết là \(\frac{a}{1}\) giải giúp mik nhé 
ID câu hỏi: 23743| 3 tháng trước
 Dòng nào sau đây gồm toàn các từ láy   A. im lìm, rấm rứt, điềm đạm, đông đặc.    B. im lìm, rấm rứt, điềm đạm, ân cần.    C. đông đặc, rấm rứt, điềm đạm, ân cần.    D.im lìm, đông đặc, điềm...
ID câu hỏi: 23927| 3 tháng trước
Chỉ ra phép tu từ trong câu văn : mẹ già như chuối chín cây Các bạn jup mình vs minh sẽ trả ơn sau
ID câu hỏi: 24057| 3 tháng trước
Câu 2.(1.5 điểm) a.Kể tên các dạng địa hình ở tỉnh Thái Bình? b. Nêu những thuận lợi về sự phát triển kinh tế- xã hội với dạng địa hình ở nơi em sinh sống?( Sống tại thái bình)
ID câu hỏi: 24060| 3 tháng trước
Lập dàn ý : cảm nhận 13 câu thơ cuối về bài thơ đồng chí ( phải có luận điểm, luận cứ)
ID câu hỏi: 24421| 3 tháng trước
Viết đoạn văn nói về ngày lễ Vu Lan bằng tiếng anh . Ngày lễ khác cũng được nhưng tự làm đừng chép mạng, mai nộp r` THANKS
ID câu hỏi: 24423| 3 tháng trước
phân tích cốt truyện, điểm nhìn, giọng điệu, ngôi kể, lời kể và đề tài, tư tưởng của đoạn 1 trong Chí Phèo
ID câu hỏi: 24641| 3 tháng trước
Đoạn văn nghị luận ý nghĩa của việc giúp đỡ mọi người mọi người giúp em với (k lấy bài mạng)
ID câu hỏi: 24650| 3 tháng trước
Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng 2, diện tích tam giác A’BC bằng 3. Tính thể tích khối lăng trụ A.  2 5 3 B.  2 5 C.  2 D.  3 2
ID câu hỏi: 24731| 3 tháng trước
Trong baì kiểm tra định kì môn toán vừa qua, lớp 5A có 72,5% số học sinh đạt điểm giỏi, 20% số học sinh đạt điểm khá còn lại tất cả 3 bạn đạt điểm trung bình. Số học sinh đạt điểm giỏi của lớp 5a là...
ID câu hỏi: 24886| 3 tháng trước
Question 1: Translate the following proverbs int English: 1.    Làm khi lành để dành khi đau 2.    Cẩn tắc vô áy náy 3.    Có công mài...
ID câu hỏi: 24956| 3 tháng trước
Làm bài 3;4;5 SGK Ngữ Văn 6 tập 2
ID câu hỏi: 25065| 3 tháng trước
1. She (enjoy) ........................................ going swimming. 2 . I hope Julie (pass) ........................................ the exam. 3 . The plane (fly)...
ID câu hỏi: 25109| 3 tháng trước
Đường chéo của hình vuông có những tính chất gì?
ID câu hỏi: 25127| 3 tháng trước
Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin), ta có thể rửa cá với A. cồn B. nước muối C. nước D. giấm 
ID câu hỏi: 25204| 3 tháng trước
Nêu nhận xét của em về Vua Minh Trị và chính sách cải cách của ông
ID câu hỏi: 25344| 3 tháng trước
Thanks for (invite) ............. me to the birthday party.
ID câu hỏi: 25373| 3 tháng trước
Nhận biết nh3, n2, co2, co. Viết PTHH
ID câu hỏi: 25573| 3 tháng trước
Khu vực phía tây của vùng núi Tây Bắc có phạm vi: A. từ Khoan La San đến Sông Cả. B. dọc biên giới Việt – Trung. C. từ Phong Thổ đến Mộc Châu. D. từ biên giới Việt - Trung đến khủy sông Đà.
ID câu hỏi: 25680| 3 tháng trước
Quang hợp là gì? Trình bày diễn biến các pha của quá trình quang hợp.
ID câu hỏi: 25742| 3 tháng trước
công thức dạng toán chuyển động ngược chiều cùng lúc
ID câu hỏi: 25786| 3 tháng trước
Hiệu điện thế xuất hiện ở đâu? Đơn vị gì? Dụng cụ đo?
ID câu hỏi: 25840| 3 tháng trước
Tìm từ trái nghĩa với từ gạch chân trong những trường hợp sau: -Na chín……………………………………… ….. - Cơm chín……………………………………… .. -Suy nghĩ chín…………………………………… -Ngượng chín cả mặt…………………………
ID câu hỏi: 25907| 3 tháng trước
Nếu đặc tính và đặc điểm của nam châm?Nam châm đặt gần nhau,chúng tương tác với nhau ntn? Nam châm được phân loại ntn và có sử dụng...
ID câu hỏi: 26239| 2 tháng trước
Khử glucozơ bằng H2 để tạo sobitol. Khối lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là bao nhiêu? A. 14,4 gam B. 22,5 gam C. 2,25 gam D. 1,44 gam
ID câu hỏi: 26311| 2 tháng trước
Combine each pair of sentences into one by using “whom or which”: 1. The dress is new. She is wearing it.
ID câu hỏi: 26338| 2 tháng trước
Bài cuối ::) Put the following sentences into reported speech: 1.''I am a teacher '', the teacher said -> 2.She said to me ''I have a big house...
ID câu hỏi: 26530| 2 tháng trước
Đọc bài thơ dưới đây và cho biết tác giả sử dụng lối chơi chữ nào? Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà Rắn đầu biếng học chẳng ai tha Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ Nay thét mai gầm rát cổ cha Ráo mép...
ID câu hỏi: 26806| 2 tháng trước
Hô hấp là gì ?
ID câu hỏi: 26837| 2 tháng trước
Topic 5 Talking about a city you know. (Viết đừng chép mạng ạ )
ID câu hỏi: 26854| 2 tháng trước
Em hãy phân biệt chức năng các lệnh New, Open, Save và Save as trong bảng chọn File của phần mềm soạn thảo văn bản.
ID câu hỏi: 26896| 2 tháng trước
Phân tử khối trung bình của poli(hexametylen ađipamit) là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng...
ID câu hỏi: 26977| 2 tháng trước
Chỉ ra đặc điểm hình thức và chức năng của câu nghi vấn sau:"Các khanh nghĩ thế nào?"
ID câu hỏi: 27154| 2 tháng trước
200 phút = .... Giờ ... Phút
ID câu hỏi: 27262| 2 tháng trước
Hãy thêm hình ảnh so sánh thích hợp vào chỗ trống để mỗi dòng dưới đây trở thành 1 câu văn có ý mới mẻ, sinh động : a. Lá cọ tròn xòe ra nhiều phiến nhọn dài, trông sa như....... b. Hoa "phải bỏng"...
ID câu hỏi: 27407| 2 tháng trước
một đội công nhân trong 3 ngày đầu ,mỗi ngày sửa được 2,05 km đường tàu ; trong 5 ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17 km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu ki-lô-mét...
ID câu hỏi: 27639| 2 tháng trước
1:"You mustn't drink too much caffeine"Marta said to me ->Marta warned................................................................. 2:"It's not true!I have never been...
ID câu hỏi: 27687| 2 tháng trước
Đọc bài thơ sau: Đồng làng vương chút heo may Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim Hạt mưa mải miết trốn tìm Cây đào trước cửa lim dim mắt cười Quất...
ID câu hỏi: 27797| 2 tháng trước
Truyện “Sự tích Hồ Gươm” thuộc thể loại nào? A. Truyền thuyết về người anh hùng. B. Truyền thuyết về thời kì dựng nước. C. Truyền thuyết về địa danh.
ID câu hỏi: 27901| 2 tháng trước
Một gen B có tổng số 2128 liên kết hiđrô. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại A bằng số  nuclêôtít loại T; số...
ID câu hỏi: 28215| 2 tháng trước
962:58=...... Làm đầy đủ cho mik nhé ai đúng mình tick cho Nếu như dư cho số cụ thể nhé
ID câu hỏi: 28229| 2 tháng trước
Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm hai đường thẳng AC và BD. Qua điểm O vẽ đường thẳng song song với AB cắt hai cạnh AD, BC lần lượt tại M,N. Trên AB,...
ID câu hỏi: 28279| 2 tháng trước
Choose on word whose stress is different from others: 1. a. employee b. referee c. committee d. refugee 2. a. writter b. teacher c. builder d. career 3. a. freedom b. humor c. solar d. suggest 4....
ID câu hỏi: 28388| 2 tháng trước
chứng minh 1+1= 3 (phép tính ko sai nha)
ID câu hỏi: 28456| 2 tháng trước
Mark Twain is a famous American writer. His name was Samuel Clemens. Mark Twain is his______<tên khác hả?> Complete with suitable word Giải thích ná
ID câu hỏi: 28463| 2 tháng trước
một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 50 phút .và đến B lúc 9 giờ 42 phút .quãng đường AB dài 60 km.Hãy tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/giờ
ID câu hỏi: 28540| 2 tháng trước
Fill in each blank with a suitable preposition 1. I write letters _______ my right hand. 2. He congratulated me _________ winning the competition.  3. Mr. Foster lives _________ 667E 76th...
ID câu hỏi: 28583| 2 tháng trước
Cao trào cách mạng 1918 – 1923 lên cao nhất ở đâu? A. Anh B. Đức C. Pháp D. Hung-ga-ri
ID câu hỏi: 28615| 2 tháng trước
Đọc đoạn văn, sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới Going to party can be fun and enjoyable. If you are invited to a party, do call your host up early to inform him or her of...
ID câu hỏi: 28620| 2 tháng trước
Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase. Silicon Valley is (1) _______ to hundreds of technology companies, so it comes as no surprise that San Jose has partnered with...
ID câu hỏi: 28812| 2 tháng trước
Cho Ox và Oy là hai tia đối nhau trên tia Ox lấy điểm M sao cho OM=3cm, trên tia Oy lấy điểm N sao cho ON=3cm. Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng MN...
ID câu hỏi: 28842| 2 tháng trước
Có hai bình dung tích 2 lít và 5 lít. Em hãy tìm cách đong 1 lít nước.
ID câu hỏi: 28917| 2 tháng trước
5 từ láy chứa tiếng có âm ch là những từ nào ?
ID câu hỏi: 29121| 2 tháng trước
4) Find the mistakes and correct. 3.The oil price is believing to be rising again.           A            B       C ...
ID câu hỏi: 29195| 2 tháng trước
Hãy viết kết bài mở rộng tả về mẹ
ID câu hỏi: 29242| 2 tháng trước
Phương thức biểu đạt của văn bản  “Làng” là gì?
ID câu hỏi: 29297| 2 tháng trước
Câu 1: Đâu là từ khóa trong ngôn ngữ lập trình pascal: A. Lop_hoc B. Begin C. Baitap D. ngonngu Câu 2: Đâu là từ khóa trong...
ID câu hỏi: 29547| 2 tháng trước
*Activity 5: Change these sentences from the active into the passive. Example: You must do this exercise carefully. This exercise must be done carefully. a) We can solve the...
ID câu hỏi: 29769| 2 tháng trước
Change the following sentences into the reported speech . 1. " How old are you " => She aksed him .... 2. " I am in grade 9 " => He said .... 3. " Do you live near...
ID câu hỏi: 29904| 2 tháng trước
hai số nguyên tố được gọi là sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau 2 đơn vị từ 10 đến 20 có bao nhiêu cặp nguyên tó sinh đôi
ID câu hỏi: 30002| 2 tháng trước
Để xác định nồng độ của một dung dịch HCl, người ta đã tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 M. Để chuẩn độ 10 mL dung dịch HCl này cần 20 mL dung dịch NaOH....
ID câu hỏi: 30023| 2 tháng trước
8x3-12x2+6x-1
ID câu hỏi: 30464| 2 tháng trước
Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của A. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời. B.  tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt...
ID câu hỏi: 30513| 2 tháng trước
50. In the autumn, I rarely (go)______________sailing and (go)__________to school. 51. I (write)_____________________________ a letter to my friend now. 52. At 12 a.m every day, I...
ID câu hỏi: 30720| 2 tháng trước
Khi thủy phân hết pentapeptit X (Gly–Ala–Val–Ala–Gly) thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm chứa gốc glixyl mà dung dịch của nó có phản ứng màu biure?   A. 4.  B. 2.  C. 3. D....
ID câu hỏi: 30855| 2 tháng trước
II- Use a relative pronoun/ adverb to combine each pair of the sentences below. 1. You sent me a present. Thank you very much for it. 2. Romeo and Juliet were lovers. Their parents hated each...
ID câu hỏi: 30927| 2 tháng trước
1. Nhung: What …? - Chi: They are playing Computer games.   A. do they do  B. are they doing  C. they are doing  D. they doing 2. It’s 7.30 p.m. My children…dinner in the kitchen. A....
ID câu hỏi: 31124| 2 tháng trước
                                               Fill in : adverb -...
ID câu hỏi: 31139| 2 tháng trước
Trong các halogen sau đây, halogen có tính oxi hóa mạnh nhất là A. Flo B. Brom C. Clo D. Iot
ID câu hỏi: 31197| 2 tháng trước
Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the same 1.I didn't have an umbrella with me and so I got wet I wouldn't ______________ 2.I'll call the police if you don't leave...
ID câu hỏi: 31359| 2 tháng trước
Thế nào là chi tiết máy và lắp ghép. cho ví dụ. Chi tiết máy gồm những loại nào. mỗi loại cho 1 vd
ID câu hỏi: 31380| 2 tháng trước
Tác giả, tác phẩm, thể loại,hoàn cảnh sáng tác, phương thức biểu đạt và các nội dung các văn bản. 1. Tôi đi học 2. Trong lòng...
ID câu hỏi: 31449| 2 tháng trước
Tóm tắt truyện cổ tích con sam dùm em với ạ Ngày xưa có hai vợ chồng đánh cá nghèo. Một hôm người chồng ra khơi đánh cá và không may gặp bão. Chiếc thuyền đánh cá bị lật và mọi người trên đó đều tử...
ID câu hỏi: 31479| 2 tháng trước
phân biệt các chất sau và viết PTHH: axit axetic, axit clohidric và rượu etylic
ID câu hỏi: 31480| 2 tháng trước
ài 1, bài 2, bài 3 Tiết 33 trang 43 sgk Toán 4   Bài 1. Nêu kết quả tính. Bài 2 Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm. Bài 3 so sánhLý thuyết biểu thức có ba chữBài 1, bài 2 Tiết 34 trang...
ID câu hỏi: 31574| 2 tháng trước
Tính hằng số cân bằng ở 25oC của phản ứng: a) N2(k) + H2(k)  NH3(k) b) N2(k) + 3H2(k)  2NH3(k) c) NH3(k)  N2(k) + H2(k) Cho biết G o 298 (NH3(k)) = -16,5 kJ/mol.   
ID câu hỏi: 31601| 2 tháng trước
    PHẦN I: ĐỌC HIỂU ( 6.0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: “… Quê hương là vòng tay ấm Con nằm ngủ giữa mưa...
ID câu hỏi: 31941| 2 tháng trước
Can you correct the passage? Write the correct version. Some of my friends like helping other people they volunteer to work in charity groups who help the flood victims the children in the orphanage...
ID câu hỏi: 31967| 2 tháng trước
Sau khi học xong b ài 14 lớp 8 về phòng chống HIV AIDS có ý kiến cho rằng HIV AIDS là một tệ nạn xã hội nêu quan điểm và suy nghĩ của em
ID câu hỏi: 32121| 2 tháng trước
456 giây = phút
ID câu hỏi: 32279| 2 tháng trước
từ đồng nghĩa với bất hòa
ID câu hỏi: 32505| 2 tháng trước
Bài 3. Tính số oxi hóa của N, S, Cl, Br, Fe, Mn có trong: 1.NH3; N2; NO; N2O ; NO3; HNO3; NH4+ ; NxOy; NaNO3 2. H2S;S; SO2; SO3; H2SO3; H2SO4; SO4 2- 3.Cl2; NaCl; Cl2O;...
ID câu hỏi: 32564| 2 tháng trước
Hãy nêu đặc điểm và lợi ích của Internet trong xã hội hiện nay:
ID câu hỏi: 32581| 2 tháng trước
Trưa mùa hè không nhẹ êm như mùa xuân , không rót mật nên thơ như trưa mùa thu , không ấm áp như trưa mùa đông . Trưa hè , nắng như đổ lửa nhưng em yêu nó nhất vì những buổi trưa này giúp em hiểu ra...
ID câu hỏi: 32759| 2 tháng trước
khối lươngj nguyên tử natri là 23. Trong nguyên tử natri có 11 điện tích âm tìm số hạt mỗi loại
ID câu hỏi: 32846| 2 tháng trước
Một cửa hàng vật liệu xây dựng nhập về 40 tạ sắt. Giá mỗi tạ sắt là 915000 đồng. Cửa hàng đã bán được 10 tạ sắt. Hỏi số sắt còn lại trị giá bao nhiêu tiền?
ID câu hỏi: 32897| 2 tháng trước
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Tây Nguyên? A. Vĩnh Sơn. B. A Vương. C. Sông Hinh. D. Yaly.
ID câu hỏi: 32976| 2 tháng trước
Hãy giải thích vì sao sông ngòi Trung Bộ ngắn, dốc, phân thành nhiều lưu vực nhỏ, lũ lên rất nhanh và đột ngột.
ID câu hỏi: 32988| 2 tháng trước
1 This room is smaller than that one => That room ............ 2 She isn't intelligent as her sister => She is less ........... 3 My father speaks english the best of all => Nobody...
ID câu hỏi: 33098| 2 tháng trước
Thương nghiệp Đại Việt thế kỉ XVI - XVIII có những điểm mới gì so với giai đoạn lịch sử trước đó (thế kỉ XIV - XV)?
ID câu hỏi: 33435| 2 tháng trước
ngày xưa có một con chó điên ,nó cứ gừ gừ.Một hôm ông lão nhìn thấy một con chó điên bên đường.Hỏi ông lão sẽ mang con chó điên này về hay không  A,Đ B,S
ID câu hỏi: 33495| 2 tháng trước
Dịch các từ bằng tiếng anh Chơi câu lông      Quyển vở     Ra ngoài        Phòng âm nhạc Tên ...
ID câu hỏi: 33501| 2 tháng trước
Chất nào sau đây phản ứng với HBr (tỉ lệ mol 1 : 1) luôn cho 2 sản phẩm là đồng phân của nhau? A. But-2-en B. 2,3-đimetylbut-2-en C. But-1-en D. Buta-1,3-đien
ID câu hỏi: 33509| 2 tháng trước
Trung bình chiều cao của Bắc và Nam là 138 cm Việt Bắc cao hơn Nam 4 cm Tính chiều cao của mỗi bạn
ID câu hỏi: 33717| 2 tháng trước
Giả thuyết Riemann 2, 3, 5, 7, …, 1999, …, những số nguyên tố, tức những số chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó, giữ vai trò trung tâm trong số học. Dù sự phân chia các số này dường như không theo...
ID câu hỏi: 33853| 2 tháng trước
1) Do you think you could ( examine ) _________________ thi s work with me some time, Pete? 2) The teacher suspected that one of the class had stolen the money, so he made them all ( empty )...
ID câu hỏi: 34088| 2 tháng trước
Cấu hình electron của ion Cu2+(Z = 29) và Cr3+ (Z = 24) lần lượt là A. [Ar]3d9 và [Ar]3d3 B. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2 C. [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2. D. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3.
ID câu hỏi: 34115| 2 tháng trước
Dựa vào tư liệu, em hãy giới thiệu bài hát “Làng tôi” của Văn Cao.  
ID câu hỏi: 34194| 2 tháng trước
1. Mary doesn't mind living....................her own A. with B. by C.ơn Đ.at 2. It is of great importance to create a good impression...............your interviewer A.on B. about C. for D....
ID câu hỏi: 34230| 2 tháng trước
Viết đoạn văn tả khuôn mặt của mẹ từ 5 đến 7 câu
ID câu hỏi: 34263| 2 tháng trước
stt thả thính bằng thơ nào mn êy thánh thơ vào hết đi
ID câu hỏi: 34382| 2 tháng trước
Trình bày cấu tạo và chức năng của da
ID câu hỏi: 34632| 2 tháng trước
điền vế câu còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép sau a Lan học bài còn ................................................................................. b Nếu trời mưa to thì...
ID câu hỏi: 34773| 2 tháng trước
Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là A. bán đảo Tiểu Á B. bán đảo Đông Dương C. bán đảo Trung - Ấn D. bán đảo Mã Lai
ID câu hỏi: 35059| 2 tháng trước
tính nhanh 2-4+6-8+10-12+14-16+18-20+22
ID câu hỏi: 35266| 2 tháng trước
Có phải tất cả các chất kiềm đều là bazơ không? Dẫn ra công thức hóa học của ba chất để kiềm để minh họa. b) Có phải tất cả các bazơ đều là chất kiềm không? Dẫn ra công thức hóa học của ba chất để...
ID câu hỏi: 35391| 2 tháng trước
viết chương trình python nhập 2 số M và N kiểm tra có phải là nguyên tố cùng nhau ? vd: M =15;N=75 là nguyên tố cùng nhau vì...
ID câu hỏi: 35556| 2 tháng trước
Người ta dùng đất đèn có chứa 80% CaC2 để điều chế C2H2. Tính khối lượng đất đèn cần lấy để điều chế được 168 lít khí C2H2(đktc) biết hiệu suất phản...
ID câu hỏi: 35557| 2 tháng trước
1.       It is essential that every child has the same educational opportunities.        1. ___________ 2.     ...
ID câu hỏi: 35580| 2 tháng trước
Trong bài thơ '' Con cò '' của nhà thơ Chế Lan Viên có viết : '' Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời, lòng mẹ vẫn...
ID câu hỏi: 35682| 2 tháng trước
  ĐỀ : Dựa vào đoạn trích “Đánh nhau với cối xay gió” (Xéc-van-tét), em hãy viết đoạn văn chứng minh Đôn Ki-hô-tê...
ID câu hỏi: 35721| 2 tháng trước
Viết đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày cảm nhận của em về nhân vật ông Giuốc-đanh, trong đó có sử dụng 1 câu hỏi tu từ (Gạch chân...
ID câu hỏi: 35730| 2 tháng trước
Trong nhà máy nhiệt điện có sự biến đổi năng lượng nào? Kể tên một số nhà máy nhiệt điện ở nước ta.
ID câu hỏi: 36167| 2 tháng trước
Find and correct mistakes in these sentences: 1.     My mother is going the market with me. 2.     We are going to have a little eggs in...
ID câu hỏi: 36173| 2 tháng trước
Câu 81: are you going to stay here?Just two days. A.How often B.How days C.How long D.How much
ID câu hỏi: 36276| 2 tháng trước
I regret Nam isn't here now -> I wish
ID câu hỏi: 36361| 2 tháng trước
Cho các chất: Ba; BaO; Ba(OH)2; NaHCO3; BaCO3; Ba(HCO3)2; BaCl2. Số chất tác dụng được với dung dịch NaHSO4 tạo ra kết tủa là A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
ID câu hỏi: 36415| 2 tháng trước
HAI MẸ CON VÀ BÀ TIÊN Ngày xưa, ở làng kia, có hai mẹ con cô bé sống trong một túp liều. Họ phải làm lụng vất vả quanh năm mới đủ ăn. Một hôm, người mẹ không may bị bệnh nặng. Cô bé ngày đêm chăm sóc...
ID câu hỏi: 36423| 2 tháng trước
  ôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước đi . hôm nay mẹ lên nương . một mình em tới lớp HÃY ĐẶT MÌNH VÀO VAI CÔ BÉ TẢ CON ĐƯƠNG ĐI HỌC VỚI KẾT BÀI MƠ RỘNG
ID câu hỏi: 36541| 2 tháng trước
        Vì sao ngày 25 / 4 / 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta.
ID câu hỏi: 36651| 2 tháng trước
Would you like some more coffee? .Yes,.................................. Mọi người giúp mình trả lời với ạ? Yes,please hay Yes,I would ạ:))  
ID câu hỏi: 36764| 2 tháng trước
Cho các chất: HCl, H2O, HNO3, HF, HNO2, KNO3, CuCl, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất thuộc loại điện li yếu là A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
ID câu hỏi: 36812| 2 tháng trước
Chứng minh đa thức vô nghiệm           6x^2+9 Mọi người giải giùm mik vs ạ,mình ko hiểu cách làm lắm!  
ID câu hỏi: 37319| 2 tháng trước
các anh dạy em viết chữ a còng trên máy tính 
ID câu hỏi: 37351| 2 tháng trước
Nung Kali clorat (KClO3) theo phản ứng sau:                     KClO3----t*--->KCl + O2 a)muốn điều chế 4,48L khí Oxi (đktc) cần dùng bao nhiêu...
ID câu hỏi: 37444| 2 tháng trước
 Hãy phân loại các hợp chất vô cơ sau và gọi tên HNO3, H3PO4, Fe(OH)2 KNO3, CO2, Na₂CO₃ Fe(OH)2, HNO₃, CaCO₃ K₃PO₄, HCl, H₂S CuO, Ba(OH)₂,...
ID câu hỏi: 37526| 2 tháng trước
Các từ sau đâu từ nào là từ ghép từ nào là từ láy Bỡ ngỡ, ngơ ngác, bạn bè, giòn dã, mái trường, ngôi nhà, lo lắng, thiêng liêng, ấm áp, thân thương, luôn luôn, giữ gìn, trân trọng
ID câu hỏi: 37541| 2 tháng trước
Chi tiết nào sau đây không thuộc cấu tạo động cơ điêzen 4 kì? A. Bugi B. Pit-tông C. Trục khuỷu D. Vòi phun
ID câu hỏi: 37618| 2 tháng trước
ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai
ID câu hỏi: 37828| 2 tháng trước
Hệ thống làm mát được chia làm mấy loại?  A. 2  B. 3  C . 4  D. 5 
ID câu hỏi: 37858| 2 tháng trước
Câu 2. Cho các dãy kim loại sau:  a) Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn. b) Zn, K, Mg, Cu, Ag, Cu. - Sắp xếp dãy kim loại sau theo chiều hoạt động kim loại tăng dần. - Kim loại...
ID câu hỏi: 37902| 2 tháng trước
Lập dàn ý miêu tả một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. ( ko chép văn mẫu nha, mk cám ơn)  
ID câu hỏi: 37976| 2 tháng trước
Tìm c/s tận cùng của các số sau: 4931,322000 Help  
ID câu hỏi: 38323| 2 tháng trước
Cho các nhận xét sau: (1) Tinh bột và xenlulozơ là hai đồng phân cấu tạo của nhau. (2) Hai đồng phân amino axit của C3H7NO2 tạo ra tối đa 4 đipeptit. (3) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với...
ID câu hỏi: 38420| 2 tháng trước
giúp mình câu tiếng anh này với : would you feel / when / How /a present from Harry ? / you receive Giải nhanh giùm mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111 Ai nhanh nhất mình tick...
ID câu hỏi: 38503| 2 tháng trước
Băng hà được hình thành do đâu?  
ID câu hỏi: 38610| 2 tháng trước
soạn bài so sánh ngữ văn 6 tập 2 (tr 24)
ID câu hỏi: 38618| 2 tháng trước
Choose the word in the parentheses to complete the following sentences: 1.Each of the girls ...................many books. (has / have/ having/ to have ) 2.I love this painting of an old man. He...
ID câu hỏi: 38623| 2 tháng trước
a. CH2=CH-CH2-CH3 b. CH3-CH=CH-CH2-CH3 c. CH3-C(CH3)=CH-CH3 d. CH3-C(CH3)2-CH2-CH=CH2 e. CH2=CH-CH=CH2 f. CH2=C(CH3)-CH=CH2 g. CH≡C-CH2-CH3 h. CH3-C≡C-CH2-CH3 i....
ID câu hỏi: 38784| 2 tháng trước
Hãy chọn viết theo một trong bốn đề bài sau : 1. Tả một con vật nuôi trong nhà. 2. Tả một con vật nuôi ở vườn thú. 3. Tả một con vật em chợt gặp trên đường. 4. Tả một con vật lần đầu tiên em thấy...
ID câu hỏi: 38990| 2 tháng trước
Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu với chủ đề ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 có sử dụng đại từ và gạch
ID câu hỏi: 39266| 2 tháng trước
Lập dàn ý cho một bài văn tả cây ăn quả
ID câu hỏi: 39421| 2 tháng trước
Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa? A. Tạo tia lửa điện cao áp B. Tạo tia lửa điện hạ áp C. Tạo tia lửa điện cao áp để châm cháy hòa khí trong xilanh động cơ đúng thời điểm D. Tạo tia lửa điện cao áp...
ID câu hỏi: 39463| 2 tháng trước
Tác giả của bài hát Khăn Quàng Thắm mãi vai em là ai?  
ID câu hỏi: 39534| 2 tháng trước
Khi người ta còn trẻ Một người trẻ giản dị hơi ích kỷ Chỉ cần công việc đủ sống Một người để yêu Và những chuyến đi nhỏ cuối tuần Khi người ta còn...
ID câu hỏi: 39868| 2 tháng trước
Vua Quang Trung yêu cầu nhà Thanh phải làm gì để phát triển thương mại? A. Mở cửa ải, thông chợ búa. B. Mở rộng quan hệ giao lưu, buôn bán ở nước ta. C. Bế quan tỏa cảng. D. Chỉ được buôn bán...
ID câu hỏi: 40039| 2 tháng trước
Đọc bài văn  Cây gạo  (sách Tiếng Việt 4, tập hai, trang 32) và ghi lại trình tự miêu tả (Gợi ý : tả từng bộ phận của cây, hay tả từng thời kì phát triển của cây. Nêu cụ thể).
ID câu hỏi: 40392| 2 tháng trước
Cho ví dụ về mê tín dị đoan
ID câu hỏi: 40497| 2 tháng trước
I. Complete the sentences by choosing the right ING or ED form of the word. 1. The flim isn't as good as we expect. (dissappoint) a. The flim was........... b. We were................ 2. Diana...
ID câu hỏi: 40591| 2 tháng trước
Câu đồng nghĩa với chịu thương chịu khó 
ID câu hỏi: 40753| 2 tháng trước
Quá trình trao đổi khí ở thực vật, động vật diễn ra vào thời gian nào trong ngày?
ID câu hỏi: 40778| 2 tháng trước
vẽ anime buồn 
ID câu hỏi: 40799| 2 tháng trước
Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu? A.  bằng hai lần bước sóng. B.  bằng...
ID câu hỏi: 40933| 2 tháng trước
1) I couldn't sleep so I tried drinking (drink) some hot milk. [ . ] Check Show 2) She tried (reach) the book on the high shelf but she was too small. [ . ] Check Show 3) They tried (get) to the...
ID câu hỏi: 41002| 2 tháng trước
Chỉ ra tác dụng của biểu đồ được sử dụng trong văn bản Nước biển dâng: bài toán khó cần giải trong thế kỉ XXI của Lưu Quang Hưng.
ID câu hỏi: 41024| 2 tháng trước
đố bạn biết : làm sao để phân biệt giữa " on time " và " in time " ? sử dụng " on time " và " in time " ở...
ID câu hỏi: 41084| 2 tháng trước
Khi kéo vật khối lượng 1kg lên theo phương thẳng đứng phải cần lực như thế nào? A.  Lực ít nhất bằng 1000N B.  Lực ít nhất bằng 100N C. Lực ít nhất bằng 10N D. Lực ít nhất bằng...
ID câu hỏi: 41107| 2 tháng trước
Xác định và chỉ ra Tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn sau: Mưa xuân , không phải là mưa. Đó là sự bâng khuâng, gieo hạt xuống mặt đất nồng ấm, mặt đất luc nào cũng phập phồng như muốn thở dài...
ID câu hỏi: 41452| 2 tháng trước
Ca dao hài hước thể hiện tâm hồn yêu đời, tinh thần lạc quan của người dân xưa, hãy phân tích bài ca dao số 1 để bàn về vấn đề trên
ID câu hỏi: 41713| 1 tháng trước
(4.0 điểm) Nhà văn Nam Cao phát biểu trong truyện ngắn “Tư cách mõ”: “lòng khinh, trọng của chúng ta có ảnh hưởng dến cái...
ID câu hỏi: 41740| 1 tháng trước
Các bạn ơi giúp mình hoàn thành bảng trang 173 bài 53 sinh học với Mình cần gấp lắm
ID câu hỏi: 41767| 1 tháng trước
Nội dung chính của hai câu thơ dưới đây là: "Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, Có chồng hờ hững cũng như không" A. Hình ảnh vất vả, chịu khó của bà Tú  B. Nỗi lòng của Tú Xương  C. Cả hai đáp án...
ID câu hỏi: 41797| 1 tháng trước
Câu hỏi phỏng vấn:#5 Giữa việc thời gian trôi đi rất nhanh trong 1 ngày và việc thời gian trôi đi rất chậm trong 1 ngày thì bạn sẽ chọn cái nào? Nêu cảm nghĩ của bạn khi điều bạn chọn trở thành sự...
ID câu hỏi: 41954| 1 tháng trước
Giải và biện luận phương trình (2m-1)x-3=5
ID câu hỏi: 41959| 1 tháng trước
Viết 1 câu cảm bộc lộ cảm xúc: Mừng rỡ, thán phục, lo sợ
ID câu hỏi: 42039| 1 tháng trước
Hãy viết một bài văn về tiết kiệm nước bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 42053| 1 tháng trước
Đất trồng là lớp bề mặt ……….. của vỏ Trái Đất. A. Tơi xốp B. Cứng, rắn C. Ẩm ướt D. Bạc màu
ID câu hỏi: 42070| 1 tháng trước
các bạn có bài toan tìm x,y nào ko? mình giải cho? toán lớp 6 nha. ai hỏi nhanh nhất mìn tick cho.q  
ID câu hỏi: 42121| 1 tháng trước
1. The panda's ............ habitat is the bamboo forest A. nature B. natural C. naturalized D. naturally 2. Learners can feel very .............. if an exercise is too difficult A. courageous...
ID câu hỏi: 42300| 1 tháng trước
Người Trung Quốc cổ đại khắc chữ trên vật liệu gì ? A. Mai rùa          B. Đất sét     C. Giấy Pa-pi-rút    D....
ID câu hỏi: 42329| 1 tháng trước
Nhiều nước phương Đông,trong đó có Việt Nam,gọi tên là năm âm lịch bằng cách phép 10can (theo thứ tự là Giáp, Ất, Bính, Đinh,Mậu, KỈ,Canh,Tân,Nhâm,Quý),với 12 chi( Tí,Sửu,Dần,Mão,Thìn,Tị,Ngọ,Mùi,Thân...
ID câu hỏi: 42389| 1 tháng trước
Phân biệt một số đồ dùng điện trong gia đình thuộc loại điện quang, điện cơ, điện nhiệt.    ...
ID câu hỏi: 42483| 1 tháng trước
làm bài thơ khoảng 4 câu với thể thơ tám chữ(ko chép mạng)
ID câu hỏi: 42631| 1 tháng trước
Cho đoạn trích: "Một hôm,Mã Lương vẽ con cò trắng không mắt .Vì chút sơ ý,em đánh rơi một giọt mực xuống tranh.Chỗ giọt mực rơi đúng chỗ mắt con cò.Thế là cò mở mắt,xoè cánh ,bay đi.Chuyện làm chấn...
ID câu hỏi: 42743| 1 tháng trước
1. Who told you of the news? The ...................... may not be correct. a. inform b. information c. informational d. informative 2. I have sant you a lot of letters but you have never been...
ID câu hỏi: 42770| 1 tháng trước
What are you doing on the weekend ?
ID câu hỏi: 43146| 1 tháng trước
4% của  2500 là bao nhiêu
ID câu hỏi: 43259| 1 tháng trước
Tìm x , y thuộc  Z biết   xy - 2x = 5
ID câu hỏi: 43298| 1 tháng trước
40 giây =.........phút ( nhập kết quả là phân số tối giãn( Chỉ mình với!
ID câu hỏi: 43308| 1 tháng trước
Mot chiec cau dai 800 m. Tren ban do ti le 1:40000, nguoi ta ve tren ban do chiec cau do dai bao nhieu?
ID câu hỏi: 43361| 1 tháng trước
lê trần minh quân đâu rồi og hack nick tôi rồi đưa cho duy chứ j trả nick cho tôi
ID câu hỏi: 43427| 1 tháng trước
VIII. Correct the mistakes in the following sentences a)There are an books. => b) This are benches. => c)What time it is? => d) She is ride her bike. => e) There aren’t some tall...
ID câu hỏi: 43454| 1 tháng trước
tìm UCLN của 24 và 36  tìm BCNN của 45 và 58
ID câu hỏi: 43763| 1 tháng trước
Tính nhanha) 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72 b) 35,7 x 99 + 35 + 0,7 c) 17,34 x 99 + 18 – 0,66d) 0,9 x 95 + 1,8 x2 + 0,9 e) 0,25 x 611,7 x 40 g) 37,2 x 101 – 37 – 0,2
ID câu hỏi: 43906| 1 tháng trước
các bạn cho mình hỏi cách ấn phút trên máy tính casio fx-570VN PLUS thanks nhìu ạ
ID câu hỏi: 43946| 1 tháng trước
72 có bao nhiêu ước tính bằng 2 cách
ID câu hỏi: 44189| 1 tháng trước
1.“Who……………………….that horrible noise?” “ It’s Tom practicing the violin”   A. makes        B. made        c.is making 11………………………the moon last...
ID câu hỏi: 44265| 1 tháng trước
What are you going to do this weekend ?
ID câu hỏi: 44432| 1 tháng trước
tính giá trị biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất a 4125:15-405:15 b 25*5*4*3 c 236*20-36*20 d 785*214+215*214  
ID câu hỏi: 44521| 1 tháng trước
what is your father do ? vừa dịch vừa trả lời  
ID câu hỏi: 44565| 1 tháng trước
Tính bằng cách thuận tiện nhất  8,62x3,2x4 - 7,62x12,8    
ID câu hỏi: 44675| 1 tháng trước
tìm x, biết 3 x ( x - 2 ) = 27
ID câu hỏi: 44841| 1 tháng trước
Write an essay about a career you would like to choose after leaving school. Help me!
ID câu hỏi: 45007| 1 tháng trước
5 x (\(x\)  \(-\) 9)=350
ID câu hỏi: 45036| 1 tháng trước
IV.Fill in the blanks with a, an, the or ∅ 1. Jason’s father bought him____ ________ bike that he wanted for his birthday 2. __ ____ Statue of Liberty was a gift of friendship...
ID câu hỏi: 45226| 1 tháng trước
Cho 1 điểm sáng S đặt trước gương phẳng : a. Vẽ ảnh S' của S tạo bởi gương. ( Dựa vào tính chất hình ảnh) b. Vẽ tia sáng SI chiếu tới gương cho tia phản xạ...
ID câu hỏi: 45233| 1 tháng trước
  Part 5: Find the five mistakes and correct them. Dubai and Queenstown are becoming popularer cities. People visit these cities for different purposes. Dubai, located in the United Arab...
ID câu hỏi: 45296| 1 tháng trước
Write a paragraph (100 to 120 word) about your favourite TV programme.
ID câu hỏi: 45319| 1 tháng trước
Một máy biến thế dùng làm máy giảm thế (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thế u = 100 2 sin100πt (V)...
ID câu hỏi: 45341| 1 tháng trước
bài văn tả chiếc áo đồng phục mùa đông
ID câu hỏi: 45575| 1 tháng trước
Exercise 3: Match. 1. Which place would he like to visit? A. I’d like to visit Ha Long Bay. 2. How can I get there?. B. I think it is more exciting than I expected. 3. Is it far from...
ID câu hỏi: 45614| 1 tháng trước
I. Choose the correct answer 1. When did you go to the zoo? I ___________ there yesterday. a. go b. went c. goes d. was 2. ________ did you do at the party? We chatted with friends. a....
ID câu hỏi: 45718| 1 tháng trước
Câu 1:  A. justice     B. campus     C. culture     D. brush Câu 2:  A. work     B. form     C. stork...
ID câu hỏi: 45825| 1 tháng trước
Choose the corret option (A,B,C or D) to complete the following passage.    16.A is going  B.are to   C.are going to    D.had to    17.A to   ...
ID câu hỏi: 45843| 1 tháng trước
13. than/ peaceful/ I/ is/more/expected/ The/ life/...
ID câu hỏi: 45922| 1 tháng trước
Mn cho mik hỏi là trong bài văn trải nghiệm thay vì xưng "tôi" thì mình xưng "em" được không ạ?
ID câu hỏi: 46079| 1 tháng trước
6: Giải thích đặc điểm dân cư - xã hội châu Á.
ID câu hỏi: 46372| 1 tháng trước
ai biết bunny truy truy day mình với
ID câu hỏi: 46381| 1 tháng trước
Cho dãy số: 1,4,7,10,..., 592, 595 598. Hỏi dãysố đó có tất cả bao nhiêu số hạng?
ID câu hỏi: 46447| 1 tháng trước
soạn bài cổng trường mở ra
ID câu hỏi: 46480| 1 tháng trước
Ở điều kiện thường chất nào sau đây không ở trạng thái lỏng? A. Anilin. B. propylamin. C. đietylamin. D. etylamin.
ID câu hỏi: 46524| 1 tháng trước
thuyết trình về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông
ID câu hỏi: 46576| 1 tháng trước
Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm  Ngôi nhà chung:
ID câu hỏi: 46614| 1 tháng trước
III. Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence, using the word(s) given 1 He feels sorry that he can't come to his brother's wedding => He...
ID câu hỏi: 46682| 1 tháng trước
sự khác biệt giữa allowance và permission là gì vậy ạ?
ID câu hỏi: 46737| 1 tháng trước
Chia động từ trong ngoặc sao cho đúng với các thì : 1. He ( work ) ....................... in the office now . 2. My friend ( enjoy ) .................. hamburgers very much 3. The students ( look...
ID câu hỏi: 46791| 1 tháng trước
VIẾT 6 CÂU ĐỂ MÔ TẢ VỀ PHỎNG NGỦ CỦA BẠN EXAMPLR : There's a big bed next to the door . Ai nhanh nhất mk sẽ tick
ID câu hỏi: 46926| 1 tháng trước
Project (Dự án) Talk about two health problems and give advice. (Nói về hai vấn đề sức khỏe và đưa ra lời khuyên.)
ID câu hỏi: 47102| 1 tháng trước
Có ai có đề học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 ko 
ID câu hỏi: 47230| 1 tháng trước
Những ai biết về các công thức toán nâng cao lớp 5 hãy cho mik biết nhé
ID câu hỏi: 47263| 1 tháng trước
chia động từ các câu sau: 1) the swimming pool ( open ) .................. at 7.00 and (close) ................. at 18.30 everyday. 2) why ( you / look ) ............................. at me like...
ID câu hỏi: 47318| 1 tháng trước
Tiêu hóa trùng giày khác với trùng biến hình như thế nào ( về cách lấy thức ăn, quá trình tiêu hóa và thãi bã,... )
ID câu hỏi: 47326| 1 tháng trước
Viết phương trình đường thẳng (d) trong mỗi trường hợp sau:            1) Đi qua điểm A(1; 1) và có hệ số góc k = 2 2) Đi qua điểm B(1;...
ID câu hỏi: 47339| 1 tháng trước
khoảng 200 chữ  Đề : Hãy lập dàn ý trình bày suy nghĩ của anh ( chị ) về câu danh ngôn : “ Tiền mua được tất cả, trừ hạnh phúc...
ID câu hỏi: 47366| 1 tháng trước
1.     He had a soft voice. We could hardly hear him 2.     His voice was so soft. We could hardly hear him 3.     His health was bad....
ID câu hỏi: 47419| 1 tháng trước
lợn nặng hơn chó,chó lại nặng hơn bò,heo lại nặng hơn bò,vịt nhẹ hơn bò,voi nhẹ hơn lợn nhung năng hơn vịt.tìm số kg của mỗi con vật biết rằng voi = bò còn chó là trung bình cộng của voi và lợn...
ID câu hỏi: 47446| 1 tháng trước
Tìm chữ số a để 127a chia hết  2 và 5 dư 1
ID câu hỏi: 47483| 1 tháng trước
rewrite the sentences 1, This computer works better than that one .-> That computer............. 2. I can't cook as well as my mother.-> My mother can cook.............. 3, He does not...
ID câu hỏi: 47695| 1 tháng trước
Tìm x để các căn thức sau có nghĩa: a)\(\sqrt{2X^2+6}\)
ID câu hỏi: 47726| 1 tháng trước
Bỏ 1 cục đường phèn vào trong 1 cốc nước, đường chìm xuống đáy cốc. 1 lúc sau, nếm nước ở trên có vị ngọt, tại sao?
ID câu hỏi: 47742| 1 tháng trước
Hãy kể ra một số dụng cụ hoặc thiết bị có sử dụng nam châm vĩnh cửu.
ID câu hỏi: 47844| 1 tháng trước
Write the information in brackets as a relative clause (defining or non-defining) in an appropriate place in the sentence. 1. Julia's father has just come back from a skiing holiday. (he is over 8...
ID câu hỏi: 47867| 1 tháng trước
Hello, how are you today. Là gì ???
ID câu hỏi: 48122| 1 tháng trước
Học tiếng Anh kiểu "nhồi nhét" trên ucan có hiệu qủa không?
ID câu hỏi: 48218| 1 tháng trước
1) these newspapers (print).......... by that factory everyday 2) it's very dangerous (drive)........... fast in a crowded area  3) those students (plant)........ some young tress right now 5)...
ID câu hỏi: 48234| 1 tháng trước
hiện nay anh 12 tuổi và em kém anh 5 tuổi . hỏi 2 năm sau em bao nhiêu tuổi
ID câu hỏi: 48262| 1 tháng trước
a) Có giá trị nào của x để \(sinx = 1,5\)không? b) Trong Hình 1, những điểm nào trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng...
ID câu hỏi: 48411| 1 tháng trước
Mọi người giúp mình với: Hiệu điện thế an toàn ở nước ta quy định tối đa là bao nhiêu Vôn? Thanks
ID câu hỏi: 48430| 1 tháng trước
Phân số là gì?
ID câu hỏi: 48669| 1 tháng trước
Hướng dẫn soạn bài " Cô bé bán diêm" - Andecxen - Văn lớp 8
ID câu hỏi: 48710| 1 tháng trước
A. To receive your letter it is a nice surprise B. Receiving your letter it is a nice surprise to me C. It is a nice surprise to receive your letter D. It is a nice surprise when receiving your...
ID câu hỏi: 48726| 1 tháng trước
Xác định và nêu tác dụng của biện pháp so sánh: Đường vô xứ Huế quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
ID câu hỏi: 48761| 1 tháng trước
1. No one .....................(know) the truth if you ..........(not, reveal) it. 2. What (you, do) .... ...if you got fat ? 3. I wish I ( know).... .....her address. 4. Unless he .... ..(answer)...
ID câu hỏi: 48791| 1 tháng trước
So sánh các thế mạnh tự nhiên để phát triển du lịch biển ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
ID câu hỏi: 48838| 1 tháng trước
Tìm x x:4/3=3/7+2/5 tính  2/5x3/6+7/5:3/5 cho mình biết cách giải nhé cả phép tính và vách làm luôn.mik cảm ơn trước :)
ID câu hỏi: 48994| 1 tháng trước
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5  Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Thái Bình năm học 2009 - 2010 là tài liệu ôn thi học sinh giỏi dành cho các em...
ID câu hỏi: 49095| 1 tháng trước
      Ha Long Bay is a UNESCO World Heritage Site and popular travel (1)_____________inQuangNinh Province, Vietnam. The bay features thousands of limestone karsts and isles in...
ID câu hỏi: 49122| 1 tháng trước
41. By the end of next March, I _______ English for five years.      A. had been...
ID câu hỏi: 49191| 1 tháng trước
Hãy mở đoạn văn mở bài gián tiếp và một đoạn văn kết bài mở rộng cho đề bào sau: HÃY TƯỞNG TƯỢNG để tả một truyện cổ tích mà em đã đọc
ID câu hỏi: 49231| 1 tháng trước
* Fill each blank in the following letter with a suitable word. Glastonbury is the largest performing arts festival in the world. It is organised every year in the village of Pilton, near Glastonbury...
ID câu hỏi: 49278| 1 tháng trước
2. Bài thơ “Sông núi nước Nam” có phương thức biểu đạt nào? Miêu tả     Tự sự    Biểu cảm     Nghị luận
ID câu hỏi: 49387| 1 tháng trước
  Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là bazơ?  A. NaOH, HCl, Mg(OH) 2  .  B. KOH, Al(OH) 3  , Cu(OH) 2  .  C. KOH, NaOH, H 2...
ID câu hỏi: 49401| 1 tháng trước
Hỗn hợp X chứa 2 mol NH 3  và 5 mol O 2.  Cho X qua Pt (xt) và đun ở 900 0 C, thấy có 90% NH 3  bị oxi hóa. Lượng O 2 còn dư là: A. 2,75 mol. B. 3,50 mol. C. 1,00 mol. D. 2,50 mol.
ID câu hỏi: 49416| 1 tháng trước
Tìm x (theo mẫu): Mẫu:x-38=42             x=42+38             x=   80 a)x-28=22; b)x-55=16; c)x-26=46;        ...
ID câu hỏi: 49674| 1 tháng trước
Các nguyên tố đại lượng (Đa) gồm: A. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe. B. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg. C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn. D. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu.
ID câu hỏi: 49722| 1 tháng trước
dịch từ vol de mort từ tiếng pháp ra Tiếng Việt
ID câu hỏi: 49762| 1 tháng trước
Where will we meet?............ the cinema a.Opposite      b.Next      c.In front of
ID câu hỏi: 50116| 1 tháng trước
Nêu địa hình của mỗi châu lục.
ID câu hỏi: 50245| 1 tháng trước
trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa nguyễn hưu cầu
ID câu hỏi: 50361| 1 tháng trước
Viết đoạn vă khoảng 5-7 câu tả cảnh thiên nhiên mùa xuân trong đoạn văn có sử dung trạng ngữ và gạch chân trạng ngữ đó
ID câu hỏi: 50532| 1 tháng trước
III.Read  the  following  passage  and  mark  the  letter  A,  B,  C, or  D  to  indicate  the  correct  word ...
ID câu hỏi: 50537| 1 tháng trước
trình bày hiểu biết của em về nền kinh tế nhật bản trong giai đoạn hiện nay? giup mìnhb voi.
ID câu hỏi: 50812| 1 tháng trước
Câu 4: Relay ( rơle ), giải thích mạch báo chống trộm, mạch đóng ngắt điện sử dụng Relay
ID câu hỏi: 50922| 1 tháng trước
hãy soạn và tóm tắt văn bản bài Sự tích hồ Gươm ai ngắn gọn nhất mik tik
ID câu hỏi: 50923| 1 tháng trước
Bại 2 đổi a} 3,51 kg =             g b} 3,51 kg =            tan c}2 phan 5 =           cm
ID câu hỏi: 51084| 1 tháng trước
the cat like ........ mice into the house . có 8 từ cần điền .
ID câu hỏi: 51251| 1 tháng trước
Tôi sinh vào ngày A tháng B năm 1900 + C. Biết năm 2011 tôi D tuổi và A x B x C x D = 120190. Hỏi tôi sinh ngày tháng năm...
ID câu hỏi: 51277| 1 tháng trước
Nêu tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm
ID câu hỏi: 51404| 1 tháng trước
nêu thành ngữ tục ngữ về sự hối hận
ID câu hỏi: 51591| 1 tháng trước
a) Cho hai số phức z1  = 1 + 2i ; z2  = 2 – 3i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức z1  – 2z2  . b) Cho hai số phức z1  = 2 + 5i ; z2  = 3 – 4i . Xác định phần...
ID câu hỏi: 51596| 1 tháng trước
Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. 1. If it rains this evening , we___________(not go) out. 2. My children love ____________(watch) cartoon flms. 3. Mr.Huy___________(work) for this company for...
ID câu hỏi: 51648| 1 tháng trước
Em hãy lấy ví dụ về phần mềm miễn phí và phần mềm không miễn phí có trong máy tính của em.
ID câu hỏi: 51761| 1 tháng trước
Một cửa hàng có tất cả 90 bút bi đỏ và xanh được đóng đều vào 5 hộp bút đỏ và 10 hộp bút xanh. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu bút xanh, bao nhiêu bút đỏ
ID câu hỏi: 52026| 1 tháng trước
1 It's a good idea to switch off electrical appliances when they aren't in use               ⇒ You           ...
ID câu hỏi: 52124| 1 tháng trước
tại sao người VN lại dùng lịch âm và lịch dương ?
ID câu hỏi: 52259| 1 tháng trước
Tại sao trong chương trình GDCD lớp 7 chúng ta chỉ nghiên cứu bộ máy nhà nước cấp cơ sơ
ID câu hỏi: 52363| 1 tháng trước
Lực đàn hồi của lò xo có tác dụng làm cho lò xo: A. thu gia tốc B. chuyển động  C. có xu hướng lấy lại hình dạng và kích...
ID câu hỏi: 52443| 1 tháng trước
Exercise 6: Choose the correct word for each sentence. 1. Is this cup ___________________ ? (your / yours) 2. The coffee is _________________. (my/mine) 3. That coat is ___________________ ....
ID câu hỏi: 52494| 1 tháng trước
  Mặt trăng tròn vành vạnh từ từ nhô lên sau lũy tre làng,tỏa ánh sáng mát dịu xuống mặt đất.Cành cây kẽ lá đẫm ánh trăng,hương hoa cau dịu dàng lan tỏa.Đêm trăng quê hương thật là đẹp và thanh...
ID câu hỏi: 52506| 1 tháng trước
Xác định nhân vật chính trong chuyện "hai kiểu áo" là người như thế nào. giúp giúp
ID câu hỏi: 52772| 1 tháng trước
Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng là 1:3? A. CH3COOC2H5 B. C 2H 4(OOCCH 3) 2  C. C 6H 5OOCCH 3 D. CH 3OOC-COOC 6H 5
ID câu hỏi: 52820| 1 tháng trước
Topic 1 Talking about some mesures to global warming. (Mn giúp em bài này với ạ) 
ID câu hỏi: 52827| 1 tháng trước
hoàn thành dãy chuyển hóa sau  : CaCO3 ---->CaCl2 ---- >NaCl--->NaOH ----> NaClO---> NaCl--->Cl2 ---> FeCl3---->AgCl
ID câu hỏi: 53014| 1 tháng trước
Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rửng Amazon ?
ID câu hỏi: 53065| 1 tháng trước
Oxi chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm thành phần không khí
ID câu hỏi: 53627| 1 tháng trước
một hình chữ nhật có nửa chu vi 116m, biết 2/7 chiều dài bằng 3/4 chiều rộng tính diện tích hình chữ nhật giúp mình với  
ID câu hỏi: 53739| 1 tháng trước
Tính giá trị biểu thức : 2 - 5/7 + 9/21           5/8 : 3 x 24/25 Mình sẽ tích cho ai có câu trả lời nhanh và đầy đủ .
ID câu hỏi: 53748| 1 tháng trước
Đặt câu : a) Thể hiện sự ngạc nhiên  b) nhờ bạn giảng bài c)Hỏi bạn đã làm bài tập chưa  d) Nhận xét về 1 việc làm tốt của bạn 
ID câu hỏi: 53805| 1 tháng trước
Nguyên nhân chủ yếu các cây công nghiệp dài ngày (Cà phê, cao su, hồ tiêu,..) được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Á là do A. có khí hậu nóng ẩm, đất badan màu mỡ. B. truyền thống trồng cây công nghiệp...
ID câu hỏi: 53822| 1 tháng trước
Lớp 3A có 40 HS chia thành 4 tổ ,mỗi tổ lại chia đều thành 2 nhóm . Hỏi nhóm có bao nhiêu học sinh?
ID câu hỏi: 53828| 1 tháng trước
trả lời các câu hỏi sau: 1. Is this your pen?           - No, ______________________________. 2. Are these her books?   - Yes...
ID câu hỏi: 54151| 1 tháng trước
có bạn nào biết đề thi toán violympic toán trên mạng vong 16 lớp 6 k
ID câu hỏi: 54177| 1 tháng trước
Đoạn văn dưới đây có gì khác với hai đoạn văn ở bài tập 1:     Trời nắng chang chang, tiếng tu hú gần xa ran ran. Hoa ngô xơ xác như...
ID câu hỏi: 54264| 1 tháng trước
làm hộ mình bài thơ 5 chữ gieo vần e với mấy bạn!!!!!!!!!!! cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!!!!!
ID câu hỏi: 54277| 1 tháng trước
hãy tính giá trị của biểu thức sau: (10 + 3) - 9 = 14 - 4 x 3 = 10 x 2 x 3 =
ID câu hỏi: 54333| 1 tháng trước
bn nào có đề thi cuối hk kì 1 môn sử 7 cho mk mượn vs
ID câu hỏi: 54428| 1 tháng trước
Trao đổi với bạn và cho biết tình huống nào dưới đây là vi phạm quy định của pháp luật. Tại sao? a) Phong chụp ảnh Lan đang đùa nghịch với tư thế...
ID câu hỏi: 54668| 1 tháng trước
 On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his own village about 60 km to the north of Ha Noi. The village lies near the foot of a mountain and by a river. Many people go...
ID câu hỏi: 54729| 1 tháng trước
ae còn nhớ hồi 2020 ko?Lúc đấy còn tải mcpe trên android,ios miễn phí trên mấy cái trang web như appvn,appvalley xong rồi còn là...
ID câu hỏi: 54737| 1 tháng trước
để thu hoạch của thiếu nhi nhất cô hà đã đưa 25 người hái vải hôm qua những người đó hái được 950 yến vải thiều hôm nay họ hái được 1050...
ID câu hỏi: 54919| 1 tháng trước
Dựa vào chú thích trong các văn bản đã học, hãy phân tích tính hàm súc, thâm thuý của các điển cố. - Sầu đong càng lắc càng đầy Ba thu  dọn lại một ngày dài ghê   - Nhớ ơn chín chữ...
ID câu hỏi: 54967| 1 tháng trước
''phải chăng chỉ có điều ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc '' viết 1 bài văn nghị luận khoảng 1 trang giấy thi trả lời câu hỏi trên...
ID câu hỏi: 54989| 1 tháng trước
sắp xếp các số hửu tỉ sau theo thứ tự từ lớn đến bé : -10/8 , 5/12,0,-19/19 , 2/-10,17/15,1  quy đồng rồi sắp xếp các số hủu tỉ sau theo thứ tự từ bé đến lớn -1/3...
ID câu hỏi: 55291| 1 tháng trước
phân tích cấu tạo câu sau? tỏng tiếng gió thổi, ta nghe tiếng thông reo , tiếng sóng vỗ, tiếng ve ran và cả tiếng máy, tiếng x, tiếng cần trục từ trên các tầng thang, bến...
ID câu hỏi: 55602| 1 tháng trước
Interviewer Where do you live?AlishaI live in San Francisco.Interviewer How do you travel to competitions?AlishaBy plane or car.Interviewer When do you...
ID câu hỏi: 55620| 1 tháng trước
1. So sánh lập luận giải thích trong đời sống và lập luận giải thích trong văn nghị luận (về mục đích và phương pháp). 2. Có mấy bước làm một bài văn lập luận giải thích. 3.  Hãy nêu dàn ý...
ID câu hỏi: 56022| 1 tháng trước
Xin chào mọi người ~! Tớ là
ID câu hỏi: 56026| 1 tháng trước
Tên các vị Tổng thống nước Mĩ từ năm 1945 đến đầu những năm 70 là   A. Truman, Aixenhao, Kennơdi, Giônxom, Níchxon.   B. Rugioven, Aixenhao, Kennơđi, Giônxon, Níchxom.   C. Truman...
ID câu hỏi: 56535| 4 tuần trước
- Điều em tâm đắc về bài giảng sự nở vì nhiệt của chất lỏng - Điều em muốn hỏi về nội dung kiến thức trong bài sự nở vì nhiệt của chất lỏng Mong mn giúp ạ!
ID câu hỏi: 56780| 4 tuần trước
Viết một bài văn miêu tả về loài cây râm bụt.     Mình cần gấp!
ID câu hỏi: 56865| 4 tuần trước
Câu 1: Nhận biết 4 chất rắn Cu, Ag, Fe, Al Câu 2: Nhận biết 5 dung dịch FeCl3, AlCl3, MgCl2, CuCl2, FeCl2, NH4Cl
ID câu hỏi: 57017| 4 tuần trước
Các bạn ơi, my mum and dad dùng do hay does
ID câu hỏi: 57175| 3 tuần trước
Write a review of your favourite film.Use the information in 3,and the film review on Nick's blog as a model.You may follow the writing plan below
ID câu hỏi: 57198| 3 tuần trước
D - READING I. Read the passage. And decide if the statements are true (T) or false (F). The dragon dance and the lion dance was originated from China, and it has been introduced to many parts of...
ID câu hỏi: 57376| 3 tuần trước
Hỗn hợp X gồm BaO, BaCO 3 , NaHCO 3 (trong X có tỉ lệ mol NaHCO 3 : BaCO 3 = 6 : 5) Thí nghiệm 1: Cho m gam X vào nước dư thu được 43,34 gam kết tủa. Thí nghiệm 2:...
ID câu hỏi: 57395| 3 tuần trước
tìm X: a)4/5x8/3xX/7=96/105 b)7/4x3/Xx11/5=231/200
ID câu hỏi: 57825| 3 tuần trước
viết lại sao cho nghĩa không đổi  Let's travel to school by bus  What ...................................................................... What about going to the library...
ID câu hỏi: 57856| 3 tuần trước
vì sao nghề nuôi trồng thủy sản nước mặn ngọt ở đông nam á phát triển?
ID câu hỏi: 57887| 3 tuần trước
  dãy số 26 , 28 , 30 ............. 64 tính tổng cùa dãy số là   .
ID câu hỏi: 57895| 3 tuần trước
4 tấn=   kg 600 yến=  tấn 70000kg = tấn 6920 tạ= tấn
ID câu hỏi: 57957| 1 tuần trước
Nhân dịp đầu xuân năm mới Canh Dần 2 lớp 5a5 mới tham gia trồng cây lớp 5A trồng được 136 cây lớp 5B trồng được một số cây bằng nửa số cây của lớp 5A cộng với tổng...
ID câu hỏi: 58410| 1 tuần trước
cho đoạn MN =8cm vẽ đoạn I là trung điểm của đoạn thảng MN a)tính IM,IN b)vẽ tia đối của tia MI là Mx. Trên Mx lấy điểm A sao cho MA=4cm. hỏi M có là...
ID câu hỏi: 58422| 1 tuần trước
các bạn chuyển từ play thành động từ bất quy tắc  
ID câu hỏi: 58528| 1 tuần trước
viết đoạn văn kể về những hoạt động em đã làm để giúp đỡ trẻ em vùng lũ lụt
ID câu hỏi: 58556| 6 ngày trước
Trong chế độ trang dữ liệu, muốn xóa bản ghi hiện tại, thao tác thực hiện lệnh:  A. Edit -> Delete...
ID câu hỏi: 58708| 6 ngày trước
Cho tam giác ABC vuông cân tại A ( AB > AC ), đườngng cao AH. Vẽ đường tròn tâm I đường kính BH cắt AB tại E ,đường tròn tâm K đường kính...
ID câu hỏi: 59001| 5 ngày trước
Người ta xếp các khối lập phương như nhau thành 1 hình hộp chữ nhật (xem hình vẽ).Sau đó người ta sơb tất cả các mặt của hình hộp đó.Hỏi có bao nhiêu khối lập phương : a)Được sơn 3 mặt? b)Được sơn 2...
ID câu hỏi: 59134| 5 ngày trước
tìm phân số lớn nhất sao cho khi chia các phân số 28/15; 21/10; 49/84 được thương là số tự nhiên
ID câu hỏi: 59263| 4 ngày trước
Một xe máy đi từ từ nha đến bến b giờ thứ nhất đi được 30 km giờ thứ hai đi được 40 km giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nữa quãng đường 2 giờ đầu đi em bận sáu xe đi...
ID câu hỏi: 59507| 3 ngày trước
phân tích đa thức thành nhân tử ab(a+b)-bc(b+c)+ac(a-c)  
ID câu hỏi: 59541| 3 ngày trước
(1,0 điểm) Thông điệp mà văn bản để lại cho em là gì?
ID câu hỏi: 59612| 3 ngày trước
Khi nguyên tử X liên kết với nguyên tử Y đã diễn ra quá trình như sau: nguyên tử X nhường electron trở thành cation X và nguyên...
ID câu hỏi: 60134| 1 ngày trước
em hãy lấy một ví dụ về ma sát có lợi và một ví dụ về lực ma sát có hại? từ đó hãy nêu biện pháp để tăng hoặc giảm...
ID câu hỏi: 60281| 23 giờ trước
Các chủ thể trong các trường hợp dưới đây có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao? a, Chị L sinh ra ở nước ngoài, nhập quốc tịch...
ID câu hỏi: 60355| 17 giờ trước
 Câu 1:Trên tia Ox lấy điểm A và B sao cho OA=4cm,OB=10cm.Trên tia đối của tia Bx lấy điểm M sao cho BM=OA. Tính độ dài AM. Câu 2: Tìm cặp số...
0.53863 sec| 3816.547 kb