Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(12)
GDCD(7)
Hóa học(54)
Lịch sử(11)
Ngữ văn(154)
Nhạc họa(1)
Sinh học(24)
Tiếng anh(138)
Tin học(11)
Toán học(138)
Vật lý(32)
Địa lý(19)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2855| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2884| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2911| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2914| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2968| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3027| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3045| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3095| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3103| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3146| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3166| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3238| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3272| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3361| 3 năm trước
ID câu hỏi: 4127| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4131| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4389| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4713| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5421| 3 tháng trước

   Số tiền mua hàng ban đầu là :
152 / 9.100 = 1688,8 (nghìn đồng)
   Số tiền người đó bán ra là:
1688,8 + 152 =...

ID câu hỏi: 5503| 3 tháng trước

là thứ cái đầu bạn ý hỏi thế cũng hỏi

ID câu hỏi: 5940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10120| 3 tháng trước

đó là vì nữ chỉ là phụ thôi

ID câu hỏi: 10916| 3 tháng trước

Chiều rộng của khu rừng: 

3000x1:2=1500(m)

Diện tích khu rừng:

3000x1500= 4 500 000(m2).

                 ...

ID câu hỏi: 10934| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10942| 3 tháng trước

C={Tháng 4; Tháng 5; Tháng 6}

ID câu hỏi: 10947| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10955| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10958| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11057| 3 tháng trước

1. “What is your name ?” She asked me

__She asked me what my name was___________________________________________________

2. “What are you doing?” She asked me...

ID câu hỏi: 11060| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11064| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11067| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11131| 3 tháng trước

Thể k của căn phòng là :

3.5 x 3.5 x 3.5 = 42.875 cm3 =0.042875 dm3

0.042875 dm3 = 0.042875 l

Căn phòng chứa :

0.042875 :1 x 1.2 = 0.05145 ( g không khí )

ID câu hỏi: 11138| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11189| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11213| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11298| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11306| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11392| 3 tháng trước

20550g= 20kg 550g                             3065kg= 3 tấn 65kg

435 phút = 7h 15 phút        ...

ID câu hỏi: 11398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11407| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11457| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11458| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11616| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11638| 3 tháng trước

loading... 

Đây bạn có thể tự chọn từ...

ID câu hỏi: 11662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11673| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11679| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11688| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11768| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11838| 3 tháng trước

1.D                              

2....

ID câu hỏi: 11846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11877| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11941| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11952| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11998| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12032| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12054| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12097| 3 tháng trước

1..... rained so heavily that we couldn't go out last night

2 ...... you don't work harder, you won't pass the exam

ID câu hỏi: 12125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12228| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12263| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12310| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12319| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12322| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12423| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12472| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12485| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12604| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12620| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12640| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12642| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12660| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12666| 3 tháng trước

Chí tuyến là tên gọi hai vĩ tuyến có vĩ độ +23°26'22” và -23°26'22” ở phía Bắc và...

ID câu hỏi: 12696| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12713| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12722| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12865| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12879| 3 tháng trước

A.Phương châm về chất.

B.Phương châm về lượng.

C.Phương châm lịch sự.

D.Cả B và C đều đúng.

ID câu hỏi: 12939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13020| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13063| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13073| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13135| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13151| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13264| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13371| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13527| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13548| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13554| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13565| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13619| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13651| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13660| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13734| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13747| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13795| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13807| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13812| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13823| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13863| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13880| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13950| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13963| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14103| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14148| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14166| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14199| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14254| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14333| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14346| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14349| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14377| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14397| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14401| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14415| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14493| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14535| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14599| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14674| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14689| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14730| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14897| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14941| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14960| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14974| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15003| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15016| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15055| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15081| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15173| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15231| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15237| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15269| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15275| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15303| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15356| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15410| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15440| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15494| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15615| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15616| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15660| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15691| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15693| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15826| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15830| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15834| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15896| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15902| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15907| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15987| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16021| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16036| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16185| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16289| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16392| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16421| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16435| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16475| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16543| 3 tháng trước

bạn tham khảo nha 
 

Bài thơ Cây Dừa là một trong những bài thơ hay, độc đáo được in trong tập: Góc sân và...

ID câu hỏi: 16546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16567| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16585| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16610| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16615| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16633| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16749| 3 tháng trước

Mấy câu lí thuyết bạn nên ôn kĩ trong sgk.

ID câu hỏi: 16763| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16782| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16866| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16886| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16892| 3 tháng trước

a) 1 mẫu = 10 sào

1 sào ruộng cần gieo khoảng 2 kg thóc giống

Nên 1 mẫu ruộng (hay 10 sào ruộng) cần gieo số kg thóc giống là: 

10 . 2 = 20 (kg thóc giống)

Vậy để gieo...

ID câu hỏi: 16989| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17070| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17103| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17115| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17185| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17278| 3 tháng trước

Tham khảo:
Không như hoa mai mang đến sắc vàng cho người phương Nam, hoa đào từ lâu đã là biểu tượng của cái tết ở miền bắc. Màu sắc đỏ thắm của hoa đào đã tô điểm cho mùa xuân trên từng dãy...

ID câu hỏi: 17282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17313| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17387| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17451| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17472| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17585| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17590| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17675| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17686| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17714| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17729| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17733| 3 tháng trước

Câu 1: (2,0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới:

Nếu được làm hạt giống để mùa sau

Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa

Vùi gì hơn làm người...

ID câu hỏi: 17745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17795| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17856| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17954| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18016| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18020| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18042| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18103| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18143| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18166| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18194| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18235| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18257| 3 tháng trước

Em tham khảo nha:

Đoàn kết, tương thân tương ái vốn là một truyền thống tốt đẹp đáng tự hào của dân tộc ta. Trong đời sống xã hội...

ID câu hỏi: 18272| 3 tháng trước

Cần phải tích cực trồng cây gây rừng vì: 
- Rừng cây điều hòa lượng khí oxi và khí cacbonic trong không khí
- Giảm ô nhiễm môi trường
- Rừng điều hòa khí hậu, chống lũ lụt, xói...

ID câu hỏi: 18356| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18449| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18451| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18717| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18723| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18736| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18774| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18829| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18851| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18856| 3 tháng trước

- Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất thì:đối tượng lao động và tư liệu lao động đều bắt nguồn từ tự nhiên.còn sức lao động với...

ID câu hỏi: 18865| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18867| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18880| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18892| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18947| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18974| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18977| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19002| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19010| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19018| 3 tháng trước

\(\dfrac{2}{3}\times\left(\dfrac{4}{10}+\dfrac{1}{5}\right)=\dfrac{2}{3}\times\left(\dfrac{4}{10}+\dfrac{2}{10}\right)=\dfrac{2}{3}\times\dfrac{6}{1...

ID câu hỏi: 19033| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19128| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19218| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19319| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19427| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19559| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19591| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19602| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19742| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19754| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19774| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19877| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19879| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19897| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19962| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19966| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20146| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20151| 3 tháng trước

1 Sau câu chuyện trên,câu chuyện  khuyên chúng ta nên giúp đỡ và chia sẻ cùng moi người

2 Qua câu chuyện trên, chúng ta phải biết yêu thương và chia sẻ cho nhau những thứ tốt đẹp nhất ....

ID câu hỏi: 20205| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20210| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20418| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20436| 3 tháng trước

Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ( đẳng nhiệt )

\(p\) ~\(\dfrac{1}{V}\) hay \(pV=consg\Rightarrow p_1V_1=p_2V_2\)

ID câu hỏi: 20490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20539| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20711| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20733| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20753| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20802| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20915| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20941| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20977| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20997| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21110| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21115| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21143| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21240| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21301| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21366| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21445| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21464| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21465| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21543| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21547| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21673| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21682| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21689| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21691| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21695| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21703| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21725| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21737| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21747| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21757| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21771| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21813| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21873| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21875| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21910| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21920| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21926| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21937| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21967| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21970| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22033| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22048| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22141| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22275| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22333| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22341| 3 tháng trước

Số mol \(HCI\) trong \(100ml\) dung dịch \(0,25M\) là:

\(n_{HCI}=C_M.V=0,25.0,1=0,...

ID câu hỏi: 22344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22368| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22414| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22419| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22443| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22452| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22486| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22488| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22494| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22526| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22543| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22567| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22571| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22579| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22626| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22649| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22691| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22694| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22764| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22766| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22768| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22783| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22816| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22819| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22863| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22869| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23001| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23010| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23021| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23038| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23047| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23090| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23122| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23256| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23306| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23310| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23313| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23364| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23365| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23375| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23504| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23625| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23664| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23679| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23721| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23797| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23800| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23815| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23887| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23896| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23996| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24121| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24149| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24213| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24242| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24327| 3 tháng trước

Gọi số quả trứng của hộp 1;2;3 lần lượt là a,b,c

Theo đề, ta có: 4/5a=5/6b=10/11c

=>\(\dfrac{a}{\dfrac{5}{4}}=\dfrac{b}{\dfrac{6}{5}}=\dfrac{c}{\dfrac{11}{1...

ID câu hỏi: 24335| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24351| 3 tháng trước

Trích mẫu thử

Cho quỳ tím vào các mẫu thử

- hóa đỏ là axit axetic

Cho đồng II hidroxit vào mẫu thử còn :

- mẫu thử...

ID câu hỏi: 24367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24372| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24395| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24418| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24420| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24464| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24562| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24623| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24628| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24633| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24645| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24780| 3 tháng trước

Trải qua 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng (từ ngày 18/12 đến 29/12/1972), quân dân Hà Nội, Hải Phòng đã làm nên một "Điện Biên Phủ trên...

ID câu hỏi: 25375| 3 tháng trước

Nêu quan điểm học tập đúng đắn một cách chặt chẽ , rõ ràng , lời văn xúc tích .

ID câu hỏi: 26447| 2 tháng trước

Phần I 

Mỗi bài dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Là kết quả tính, em hãy khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

1/ a/ Chữ số 7 trong 181,0075...

ID câu hỏi: 27184| 2 tháng trước

21 ngày gấp 7 ngày số lần là:
21 : 7 = 3 (lần)
Số cây đội đó trồng trong 21 ngày là:
1000 x 3 = 3000 (cây)
Đáp số: 3000 cây

tick nha

ID câu hỏi: 27403| 2 tháng trước

Vì trên bản đồ tỉ lệ là 1:1000000 vậy độ dài thật từ TP.HCM đến Phan Thiết là:

19,8x1 000 000=19 800 000 (cm)

                   ...

ID câu hỏi: 27530| 2 tháng trước

* Những chữ cái có tâm đối xứng là: S, N, H, X,...

* Những chữ cái có trục đối xứng là: M, H, O, D, A, C, E, I, U, V, W, X, ...

* Những chữ cái vừa có tâm đối xứng...

ID câu hỏi: 27806| 2 tháng trước

1. The bill must be paid at once.

2. English is spoken by many people in the world.

3. It’s such a difficult question that I can’t understand.

4. Your bicycle will be...

ID câu hỏi: 28493| 2 tháng trước

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the fierst

1. Ba can't speak English well

Ba wish he could speak English well.

2. They grow rice in...

ID câu hỏi: 30199| 2 tháng trước

Địa hình nước ta chia thành ba khu vực: đồi núi, đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa.

ID câu hỏi: 31455| 2 tháng trước

 Nước ngầm là nguồn cung cấp nước sinh hoạt và nước tưới quan trọng trên thế giới. – Nước ngầm góp phần ổn định, điều tiết dòng chảy của sông...

ID câu hỏi: 32710| 2 tháng trước

tham khảo

:https://www.youtube.com/watch?v=8C-sneNObgw

ID câu hỏi: 32740| 2 tháng trước

Theo vi ét: \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=6\\x_1x_2=8\end{matrix}\right.\)

Theo đề:

ID câu hỏi: 32859| 2 tháng trước

1. A

2. A

3. C

4. A

5. D

6. B

7. D

8. C

9. D

10. A

11. C

12. D

13. C

14. D

15. B

16. D

17....

ID câu hỏi: 33536| 2 tháng trước

Vì \(9^2+12^2=15^2\) nên ở đáy là tam giác vuông.

Diện tích mặt đáy là:

ID câu hỏi: 33797| 2 tháng trước

Tham Khảo:

Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam ta, có rất nhiều hình tượng người anh hùng tài giỏi được xây dựng, như...

ID câu hỏi: 34208| 2 tháng trước

\(\text{Chọn D}\\\ Cu+2H_2SO_4\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow CuSO_4+SO_2+2H_2O\)

ID câu hỏi: 34732| 2 tháng trước

Việt Nam thuộc múi giờ GMT +7, vậy giờ ở Greenwich (GMT 0) là 5h10' ngày 21/12/2020

Nam Phi thuộc múi giờ GMT +2, vậy lúc diễn ra trận bóng ở...

ID câu hỏi: 34802| 2 tháng trước

Nửa chu vi của trang giấy là: \(82\div2=41\left(cm\right)\)

Chiều dài của trang giấy hình chữ nhật đó là: 

ID câu hỏi: 35232| 2 tháng trước

REFER

-Vị trí: Trụ não tiếp liền với tuỷ sống

 

-

 

Chức năng chủ yếu của trụ não là điều khiển, điều hòa hoạt động của...

ID câu hỏi: 35533| 2 tháng trước

a. Từ "đầu" được hiểu theo nghĩa chuyển, chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ. Chỉ vị trí đầu tiên của bức tường.

b. Từ "đầu" chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ. Chỉ bộ phận trên cùng của...

ID câu hỏi: 36620| 2 tháng trước

Thời tiết vào mùa hè ở nước bạn như thế nào?

ID câu hỏi: 36741| 2 tháng trước

Tuổi của bố hiện tại là:

42+5= 47 (tuổi)

Tuổi của con là:

47-38= 9 (tuổi)

Đáp số: 9 tuổi

ID câu hỏi: 37045| 2 tháng trước

- 5 quyền của công dân:

+ Quyền công dân ko tách rời nghĩa vụ công dân

+ Quyền học tập

+ Quyền đc hưởng chế độ bảo vệ sức...

ID câu hỏi: 38420| 2 tháng trước

How would you feel when you receive a present from Harry?

MÌNH LÀM XONG NHANH NHẤT ĐÓ NHỚ TÍCH CHO

ID câu hỏi: 38640| 2 tháng trước

1,92 tấn đúng ko nếu đúng thì cho mình nhé

ID câu hỏi: 38724| 2 tháng trước

ID câu hỏi: 39122| 2 tháng trước

Đáp án D

ID câu hỏi: 40427| 2 tháng trước

Người Việt từ xa xưa rất coi trọng hàm răng và mái tóc. Đó là cái nhìn đầu tiên để đánh giá một người đẹp. Câu...

ID câu hỏi: 41077| 2 tháng trước

1 of

2 of

3 of

4 for

5 of

6 about

7 with

8 at

9 of

10 of

ID câu hỏi: 41130| 2 tháng trước
Xu hướng Chủ trương  Biện pháp  Khả năng thực hiện  Tác...
ID câu hỏi: 41643| 2 tháng trước

Định lí tổng ba góc của một tam giác:

Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800

Tính chất góc ngoài của tam...

ID câu hỏi: 43560| 1 tháng trước

`#3107.101107`

`(x - 1)(x + 2) - 2x - 4 = 0`

`\Leftrightarrow (x - 1)(x + 2) - (2x + 4) = 0`

`\Leftrightarrow (x - 1)(x + 2) - 2(x + 2) = 0`

`\Leftrightarrow (x + 2)(x - 1...

ID câu hỏi: 44703| 1 tháng trước

REFER

What is water pollution? Water pollution is a source of water contaminated with chemicals or foreign substances that are detrimental to human, plant or animal health. It occurs...

ID câu hỏi: 44920| 1 tháng trước

Các bội của 11 là:

\(B\left(11\right)=\left\{0;11;22;33;44;55;66;77;88;99;110;...\right\}\)

Mà các số này nhỏ hơn 20...

ID câu hỏi: 45412| 1 tháng trước

Hưng Đạo Đại Vương tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu gọi vua Trần Thái Tông bằng chú, sinh ra tại Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, quê...

ID câu hỏi: 45739| 1 tháng trước

If I have a chance to visit a country in the world,then Canada will be my greatest dicision.

Canada is famous for maple trees.The maple forest change four time, present for four seasons.When...

ID câu hỏi: 46461| 1 tháng trước

Em tham khảo:

Ngày nay, việc sử dụng bao bì ni lông vô cùng phổ biến và trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Tuy...

ID câu hỏi: 47035| 1 tháng trước

Tham khảo:

Sau khi tỉnh dậy, tôi ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Một cảm giác rất thân thuộc, bất chợt, tôi nhận ra, đây...

ID câu hỏi: 48240| 1 tháng trước

Khối thị trường chung Mec-cô-xua

_ Năm thành lập: 1991.

_ Các nước thành viên: Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Pa-ra-guay...

ID câu hỏi: 48496| 1 tháng trước

My future will be on the ocean. It will be surrounded by blue sea and tall trees...It will have seven rooms : four bedroom, one living room, ane kitchen and one bathroom. There will be a...

ID câu hỏi: 48878| 1 tháng trước

\(n_{HCl}=1\cdot0,2=0,2\left(mol\right)\\ PTHH:MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\\ a,n_{MgO}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=0,1\left(mol\right)\\ \Rightarrow m=m_{MgO}=0,1\cdot40=4\left(g\right)\\ b...

ID câu hỏi: 49056| 1 tháng trước

Khi nói về chủ nghĩa nhân đạo trong "Chí khí anh hùng" của Nguyễn Du thì có 3 luận điểm:
- Khát vọng...

ID câu hỏi: 49067| 1 tháng trước

 Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa, sương trắng như giọt sữa của người mẹ thiên nhiên ban tặng cho đời.

+ Nhân hóa: tia nắng nháy,...

ID câu hỏi: 49305| 1 tháng trước

1 Comedies are funnier than documentaries

2 The sky yesterday was clearer than it is today

ID câu hỏi: 50926| 1 tháng trước

1. James Cameron directed Titanic.

2. They will book the rooms tomorrow.

3. They use projectors at school.

4. The kids have crossed the river.

5. The Coca Cola company...

ID câu hỏi: 51026| 1 tháng trước

choose the correct answers:

1.A...is a small meal that you eat when you are in a hurry

a.snack b.fast snack c. breakfast d.lunch

2.In Viet Nam, spring rolls are...

ID câu hỏi: 51915| 1 tháng trước

* Phải tiết kiệm điện năng là vì:

+ Tiết kiệm tiền cho gia đình.

+ Hạn chế điện năng trong giờ cao điểm

+ Tránh hỏng đồ điện trong gia...

ID câu hỏi: 52834| 1 tháng trước

Chứng minh câu tục ngữ

A. Mở bài

1. Dẫn dắt : Đề tài, thể loại

2.Trích câu tục ngữ hoặc ca dao

3. Nêu nội dung chứng...

ID câu hỏi: 52953| 1 tháng trước

Câu 1: Đốt cháy pirit sắt FeS2 trong khí oxi, phản ứng xảy ra theo phương trình: FeS2 + O2 ->...

ID câu hỏi: 53034| 1 tháng trước

Thể tích của vật đó là:

\(V=\frac{m}{D}=\frac{682.5}{10.5}=65\)(cm3) = 0.000065 (m3)

Lực đẩy Ácsimet tác dụng lên vật:

FA =

ID câu hỏi: 53450| 1 tháng trước

1. D
2. A
3. A
4. B
5. C
6. D
7. C
8. A
9. C
10. A
11. B
12. A
13. D
14. D
15. D
16. B
17. D
18. C
19. B
20. A
21....

ID câu hỏi: 53552| 1 tháng trước

Mn(+7) +3e --->Mn(+4)

Mn (+7) +1e--->Mn(+6)

O(-2) ----> O(0) +2e

4KMnO4 ----> 2MnO2 + 2K2MnO4 +2O2

ID câu hỏi: 53580| 1 tháng trước

2 x 4 x 6 x 8 x 50 x 25 x 125

= (2 x 50 ) x ( 4 x 25 ) x ( 125 x 8 ) x 6

= 100 x 100 x 1000 x 6

= 60000000

ID câu hỏi: 54279| 1 tháng trước

a)

$n_{Fe} = \dfrac{11,2}{56} = 0,2(mol) ; n_{HCl} = 0,1.2 = 0,2(mol)$
$Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2$

Ta thấy : 

$n_{Fe} : 1 > n_{HCl} : 2$ nên Fe...

ID câu hỏi: 54783| 1 tháng trước

Kelly and her brother come from America.
Does John like American listening to music?

ID câu hỏi: 56696| 4 tuần trước

Bảo quản thức ăn nơi khô ráo thoáng mát.
Kiểm tra thức ăn trước khi sử dụng .
Đảm bảo được vệ sinh khi sử dụng thức...

ID câu hỏi: 57467| 3 tuần trước

Tham khảo !

Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên vì:

- Do vị trí chiến lược và địa thế thuận lợi...

ID câu hỏi: 58015| 1 tuần trước

\(\dfrac{2008}{2009}-\dfrac{2009}{2008}+\dfrac{1}{2009}+\dfrac{2007}{2008}=\left(\dfrac{2008}{2009}+\dfrac{1}{2009}\right)-\left(\dfrac{2009}{2008}+\dfrac{2007}{2008}\right)=1-\dfrac{4...

ID câu hỏi: 58513| 1 tuần trước

1.

kéo đáy thêm 3 m thì đáy mới là: 7+3=10 m

cạnh kia là: 7,5x2:10= 1,5 m

diện tích ban đầu là: 1,5x7:2= 5,25 m2

đ/s:...

k mk nhé

ID câu hỏi: 59046| 5 ngày trước

Lời giải:

Độ dài đáy bé là: $72\times 75:100=54$ (m) 

Diện tích thửa ruộng: 
$(72+54)\times 45:2=2835$ (m2)

Thửa ruộng...

ID câu hỏi: 59310| 4 ngày trước

Oa, cảm ưn cj nhé! Có lần e đăng mà ko ai đọc cj ạ!

ID câu hỏi: 59846| 2 ngày trước

\(\left(1-\dfrac{1}{2}\right)\left(1-\dfrac{1}{3}\right)\times...\times\left(1-\dfrac{1}{100}\right)+\dfrac{x}{10...

ID câu hỏi: 60148| 1 ngày trước

có cái gì đâu

ID câu hỏi: 60441| 11 giờ trước

Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở Ô-xtrây-li-a:

- Chăn nuôi gia súc (bò, cừu) trên...

ID câu hỏi: 6086| 3 tháng trước
trong một bộ truyền động bánh răng, bánh răng bị dẫn có 30 răng, bánh dẫn có 70 răng a) tính tỉ lệ truyền i b) đây là bộ truyền chuyển động...
ID câu hỏi: 6851| 3 tháng trước
Hai yếu tố nào cần thiết nhất cho sự sống?
ID câu hỏi: 6955| 3 tháng trước
vì sao khi giâm cành cần cắm cành giâm vào đất ẩm hoặc một số loài vào nước??
ID câu hỏi: 10941| 3 tháng trước
Một sợi dây thép được uốn như hình dưới.Tính độ dài của sợi dây thép đó.Biết bán kính của hình tròn bé(Bên trên)là 7cm,hình tròn to(Bên dưới)là 10cm
ID câu hỏi: 11178| 3 tháng trước
Tìm x: (6x - 39):3=201
ID câu hỏi: 11215| 3 tháng trước
TBM cả năm điều kiện là 6 môn trên 8.0 mới đc HSG hả mn
ID câu hỏi: 11228| 3 tháng trước
Liên(dì của Linh)bị khuyết tật đôi chân nên phải ngồi xe lăn. Một hôm, đang đi trên đường thì gặp Linh, nhưng thay vì đẩy xe lăn của Liên...
ID câu hỏi: 11252| 3 tháng trước
2-4+6-8+....+48-50 tính tổng nhé giúp m vs
ID câu hỏi: 11592| 3 tháng trước
Những tiếng có vần     im  : .........................................     iêm : .......................................
ID câu hỏi: 11637| 3 tháng trước
Một lớp học có 45 học sinh. Trong đó số học sinh nam là 25 học sinh. 1) Tính tỉ số của học sinh nam và học sinh nữ 2) Tính tỉ số phần trăm của học sinh nam...
ID câu hỏi: 11713| 3 tháng trước
Hãy tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm bằng sơ đồ  
ID câu hỏi: 11854| 3 tháng trước
Tính tổng các số từ 1 đến 100
ID câu hỏi: 11938| 3 tháng trước
Valentine's s Day is always on Fedruary 14. It's not a national day. On weekdays, schools are open. Banks are open. People go to work. Life goes on as usual, but the there is one difference....
ID câu hỏi: 12016| 3 tháng trước
Thế nào là nửa thuộc địa nửa phong kiến ?  Thế nào là thuộc địa nửa phong kiến So Sánh.  
ID câu hỏi: 12229| 3 tháng trước
trương chình, chương trình hay trương trình
ID câu hỏi: 12593| 3 tháng trước
1. When I last saw him, he _____ in London. A. has lived         B. is living       C. was living...
ID câu hỏi: 12604| 3 tháng trước
Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 5 giờ = … phút 3 giờ 15 phút = .. phút 420 giây = … phút 1 12 giờ = … phút   b) 4 phút = … giây 3 phút 25 giây = … giây 2 giờ = … giây 1 10 phút = …...
ID câu hỏi: 12634| 3 tháng trước
Write a paragraph of about +80-100 words)about how you save energy at home
ID câu hỏi: 12669| 3 tháng trước
Viết lại câu mà nghĩa không đổi 1. We have a six o'clock deadline for this work This work................. 2. I don't see the point of re-decorating this...
ID câu hỏi: 12826| 3 tháng trước
What is your full name?
ID câu hỏi: 12832| 3 tháng trước
1)When was the last time you watched an action movie?     When____________________________________________________________  2)They keep a large collection of books in the school library.    A large collection of books ____________________________________________  3)They’ll take you to the English Lake District.    You’ll ____________________________________________________________  4) His friend found the most fashionable shops in Bond Street.     The most fashionable shops __________________________________________ 5) The working people have considered May Day a great holiday.     May Day _________________________________________________________  6) They could see smoke rising up from cottages.     Smoke____________________________________________________________7) The farmer was feeding the ducks and hens when we came.     The ducks and hens_________________________________________________  8) Now my sister is reading picture books     Picture books______________________________________________________ 9) They don’t use cars and trucks to carry food to market.     Cars and trucks_____________________________________________________ 10) It's impossible to solve this problem.     This problem______________________________________________________...
ID câu hỏi: 12876| 3 tháng trước
They know that the children are playing in the garden. - It .... - The children
ID câu hỏi: 12978| 3 tháng trước
Một ô tô trung bình mỗi phút đi được800m.Hỏi: a)Mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km? b)Ô tô đi trong 3/4 giwof được bao nhiêu km? c)Ô tô đi 12km800m hết...
ID câu hỏi: 12987| 3 tháng trước
Write an email (100-120 words) to your foreigh friend. Tell him/her about thr city that you are living. You should base on the suggestions below: -What city is it? -Where is it ?  -What are...
ID câu hỏi: 13198| 3 tháng trước
1.      She is too young to drive a car. A.    She isn’t young enough to drive a car. B.     She is old enough to drive a...
ID câu hỏi: 13238| 3 tháng trước
Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra A. chỉ trong chất lỏng. B. chỉ trong chất khí. C. chỉ trong chất lỏng và chất khí. D. trong cả chất lỏng, chất khí và chất rắn.
ID câu hỏi: 13414| 3 tháng trước
VIII. Read the passage carefully and choose the correct answers. Gift giving is important in Vietnam because of the significance of interpersonal relationships in Vietnamese culture. First and...
ID câu hỏi: 13680| 3 tháng trước
Câu: 'Ba mặt một lời' là ca dao / tực ngữ / thành ngữ? (Chọn đáp án đúng) Câu: 'Ba mặt một lời có ý gì?
ID câu hỏi: 13699| 3 tháng trước
Phân tử chất béo E được cấu tạo từ một gốc panmitat, một gốc oleat và một gốc stearat liên kết với gốc hiđrocacbon của glixerol. Phát biểu nào sau đây sai? A. Phân tử E có chứa 5 liên kết...
ID câu hỏi: 13869| 3 tháng trước
Em có nguyện vọng học thêm một môn năng khiếu (hoạ, nhạc, võ thuật...). Trước khi nói với bố mẹ, em muốn trao đổi với anh (chị) để anh (chị) hiểu và ủng hộ nguyện vọng của em. Tưởng tượng và ghi lại...
ID câu hỏi: 13930| 3 tháng trước
Châu Mĩ là châu lục duy nhất nằm ở bán cầu Tây, giáp với bao nhiêu đại dương?       
ID câu hỏi: 14099| 3 tháng trước
Hãy nêu lọi ích của mạng không dây và mạng có dây? 
ID câu hỏi: 14264| 3 tháng trước
Cho m gam hỗn hợp M gồm metanol, etanol và propenol phản ứng vừa đủ với Na thu được V lít H 2 (đktc) và (m + 3,52) gam muối. Vậy giá trị của V là A. 3,584. B. 1,792. C . 0,896. D. 0,448.
ID câu hỏi: 14419| 3 tháng trước
điền giới từ 1 I write letters ________my right hand
ID câu hỏi: 14534| 3 tháng trước
Trình bày xu thế phát triển của thế giới ngày nay ? Xu thế đó đặt ra cho VN những thời cơ và thách thức gì ?
ID câu hỏi: 14635| 3 tháng trước
Những hình ảnh (“trăng”, “cột sọc chỉ đường”) và âm thanh (“tiếng lục lạc”, “kim đồng hồ kêu tích tắc”) trong...
ID câu hỏi: 14925| 3 tháng trước
Sắp xếp các câu sau   2. gets up/ She/ often/ the/ early/ morning/ in.
ID câu hỏi: 15037| 3 tháng trước
Phân tích đa thức thành nhân tử : x^6+x^3-x^2-1 ai giúp mik với    
ID câu hỏi: 15089| 3 tháng trước
Các câu ca dao, tục ngữ,thành ngữ về yêu thiên nhiên, sống chan hòa với thiên nhiên.
ID câu hỏi: 15156| 3 tháng trước
đặt câu hỏi    có từ nghi vấn cái gì ?   có từ nghi vấn có phải - không ?
ID câu hỏi: 15272| 3 tháng trước
bài văn tả cảnh sinh hoạt về bữa cơm gia đình
ID câu hỏi: 15308| 3 tháng trước
“ - Nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, cỏ gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng...
ID câu hỏi: 15415| 3 tháng trước
            TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI TRỒNG NHIỀU CÂY XANH                            ...
ID câu hỏi: 15729| 3 tháng trước
CMR: Tổng các bình phương của 3 số ngyên liên tiếp không phải là số chính phương
ID câu hỏi: 15747| 3 tháng trước
nêu cảm nghĩ của em về bài thơ SẮC MÀU EM YÊU
ID câu hỏi: 15800| 3 tháng trước
Trên vành vật kính của kính hiển vi thường có ghi các con số. Ý nghĩa của các con số này là gì? A. Số phóng đại ảnh. B. Tiêu cự C. Độ tụ.  D. Số bộ giác khi ngắm chừng ở vô cực.
ID câu hỏi: 16023| 3 tháng trước
các bạn giúp mình làm bài này với1. Đổi từ Thập phân sang Nhị phân: a. 99   c. 218   b. 64    d. 2552. Đổi từ Nhị...
ID câu hỏi: 16210| 3 tháng trước
TÌM CÁC TỪ NGỮ MIÊU TẢ HÌNH DÁNG CỦA NGƯỜI: A) MIÊU TẢ MÁI TÓC:...................................................... B) MIÊU TẢ KHUÔN MẶT: ............................................... C) MIÊU...
ID câu hỏi: 16253| 3 tháng trước
Đốt cháy 3,68 gam CuFeS2 cần 1,68 lít khí O2 (đktc) a. Viết PTHH biết sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 b. Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn, hãy...
ID câu hỏi: 16305| 3 tháng trước
tài cao đức trọng, tài cao học rộng, tài đức vẹn toàn là gì
ID câu hỏi: 16521| 3 tháng trước
Bài thuyết trình: trang trí lớp học trường thcs giúp mình với mai mình phải thuyết trình rồi!!
ID câu hỏi: 16529| 3 tháng trước
Lập dàn ý tả cánh đồng lúa tả cảnh ban mai......ko chép mạng
ID câu hỏi: 16718| 3 tháng trước
Xác định thành phần biệt lập trong các câu sau và cho biết chúng thuộc thành phần biệt lập nào? 1. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu. 2. Hình như đó là bạn Lan. 3. Chúng tôi, mọi người - kể cả...
ID câu hỏi: 16893| 3 tháng trước
TOÁN Bài 1 : Tính giá trị của biểu thức theo 2 cách:   a)   (248+524) : 4 Cách 1 : =...
ID câu hỏi: 16909| 3 tháng trước
Các từ "ngoằng ngoẵng, thườn thượt, dằng dặc" miêu tả chiều ? A. dài         B. cao            C. sâu ...
ID câu hỏi: 17087| 3 tháng trước
Viết 1 đoạn văn khoảng 70 - 100 từ về sở thích của bạn
ID câu hỏi: 17153| 3 tháng trước
Cho biết khái quát nội dung bài thơ " Áo đỏ " của nhà thơ Vũ Quần Phương 
ID câu hỏi: 17171| 3 tháng trước
Complete the second sentence so that it means the same as the first one :  1. How delicious the food is! - What ............. 2. She owns a souvenir shop. - This souvenir shop...
ID câu hỏi: 17444| 3 tháng trước
biện pháp mà các quý tộc và thương nhân châu âu dùng để tạo nguồn vốn và nhân công?
ID câu hỏi: 17476| 3 tháng trước
ai có thể tự làm bài ca dao có vần trắc và vần bằng Lưu Ý ko chép trên mạng
ID câu hỏi: 17543| 3 tháng trước
Mở rộng câu: Hoa phượng nở đỏ rực Viết thành 10 câu khác nhau diễn đạt lại ý văn cho sinh động hấp dẫn hơn. Mn giúp mik nha
ID câu hỏi: 17546| 3 tháng trước
 ~ Số 0 trong La Mã viết như nào?
ID câu hỏi: 17653| 3 tháng trước
Em hãy viết một đoạn văn ca ngợi nối sống với lòng biết ơn và lên án lối sống vô ơn
ID câu hỏi: 17779| 3 tháng trước
II. LÀM VĂN  Viết bài văn phân tích các khổ thơ sau trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận): Mặt trời xuống biển như hòn...
ID câu hỏi: 17808| 3 tháng trước
XIV. Read the passage and answer the questions. Education is an important part of British life. There are hundreds of schools, colleges and universities in England, including some of the most famous...
ID câu hỏi: 17828| 3 tháng trước
Lập dàn ý tả cây cối giúp mình với
ID câu hỏi: 17875| 3 tháng trước
điền vào ô trống vĩ tuyến gốc là vĩ vĩ tuyến ............đường kinh tuyến số 0 độ là đường..... để thể hiện ranh giới quốc gia, người ta dùng kí...
ID câu hỏi: 17925| 3 tháng trước
Cho dãy số ( u n ) (��)  biết :                      u 1 = − 1 ; u n + 1 = u n + 3 �1=−1;��+1=��+3  với n...
ID câu hỏi: 17975| 3 tháng trước
Người anh hùng Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai , hỏi thằng địch nào đã đào ra cái lỗ đó ? Trả lời đê hehe
ID câu hỏi: 17997| 3 tháng trước
Hoang mạc lớn nhất ở châu Phi là hoang mạc Xa-ha-van . Hoang mạc này nằm ở phía ..........................................của châu lục Điền nhanh giùm...
ID câu hỏi: 18170| 3 tháng trước
một laptop 17 inch có tỉ lệ màn hình chiều rộng với chiều cao là 8 : 5 . tìm chiều dài và chiều rộng của màn hình biết rằng 1 inch = 2...
ID câu hỏi: 18172| 3 tháng trước
Có một ông mù và một ông câm đi vào siêu thị để mua xà phòng. Ông câm chỉ vào cục xà phòng ý nói là bán cho tôi cục xà phòng. Hỏi ông mù làm cách nào mà ổng mua được cục xà phòng ?
ID câu hỏi: 18244| 3 tháng trước
Các từ ngữ chỉ sự chăm chỉ?  
ID câu hỏi: 18410| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn trong tự nhiên từ các loài vật sau:Ngô,châu chấu,vi khuẩn, ếch.
ID câu hỏi: 18601| 3 tháng trước
1.     hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về bản lĩnh của con người khi đối mặt với khó khăn, thử...
ID câu hỏi: 18637| 3 tháng trước
viết một bài văn tả cây cối khoảng 23 dòng
ID câu hỏi: 18825| 3 tháng trước
Internet là gì? Nêu một số ứng dụng và dịch vụ trên Internet?
ID câu hỏi: 18829| 3 tháng trước
lập dàn ý bài văn tả cảnh địa phương em rồi viết thành 1 đoạn văn tả cảnh địa phương em
ID câu hỏi: 18946| 3 tháng trước
Kết quả của phép đo là v=3,41\(\pm\) 0,12(m/s).Sai số tỉ đối của phép đo là A.3,51%        B.3,52%          C.3,53% ...
ID câu hỏi: 19254| 3 tháng trước
1) AlCl3 + NaOH ----> Al(OH)3 + NaCl 2) K + O2 -----> K2O 3) P + O2 -----> P2O5 4) P2O5 + H2O -----> H3PO4 5) Al + H2SO4 -----> Al2(SO4)3 +...
ID câu hỏi: 19259| 3 tháng trước
Trả lời các câu hỏi : -Điểm là gì ? -Đường thẳng là gì ? -Tia là gì ? -Đoạn thẳng là gì ? -Trung điểm của đoạn thẳng là gì ? Ai làm đầy đủ, đúng mình tick đúng cho !
ID câu hỏi: 19276| 3 tháng trước
Lập bảng tóm tắt những nét chính về mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực cách mạng, kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng...
ID câu hỏi: 19430| 3 tháng trước
Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q1 và q2 với: \(4q_1^2+q_2^2=1,3.10^{-17}\) , q tính bằng...
ID câu hỏi: 19528| 3 tháng trước
Tả buổi lễ chào cờ đầu tuần  Giúp mình nha mình đang cần gấp lắm đó 
ID câu hỏi: 19604| 3 tháng trước
Câu đố vui 6: Con ngựa màu đen được gọi là màu ô, con chó màu đen gọi là con chó mực. Vậy con mèo màu đen được gọi là...
ID câu hỏi: 19658| 3 tháng trước
1.Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, thơ văn có sử dụng cách nói giảm nói tránh. 2.So sánh nói giảm, nói tránh với nói...
ID câu hỏi: 19765| 3 tháng trước
Chính sách đối ngoại vủa Liên Bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 vừa ngả về phương Tây, vừa khôi phục và phát triển quan hệ với các nước A. Châu Phi B. trong nhóm G7 C. khu vực Mĩ Latinh D. châu Á
ID câu hỏi: 19849| 3 tháng trước
viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng anh giới thiệu về bạn thân
ID câu hỏi: 19948| 3 tháng trước
II. Chia các động từ trong ngoặc ở thì thích hợp 1) We (study)...............a very hard lesson the day before yesterday. 2) We (study)................................................almost every...
ID câu hỏi: 19960| 3 tháng trước
Phân tích chân dung chị em Thúy Vân và Thúy Kiều trong tác phẩm " Truyện Kiều " của Nguyễn Du.
ID câu hỏi: 20044| 3 tháng trước
tháp trong tiếng anh là gì
ID câu hỏi: 20286| 3 tháng trước
mik đang  cần gấp: Các mác và Ăngghen có vai trò như thế nào trong phong trào công nhân và Cộng sản quốc tế
ID câu hỏi: 20346| 3 tháng trước
Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi:  A. Nước trong cốc càng ít  B. Nước trong cốc càng nhiều  C. Nước trong cốc càng...
ID câu hỏi: 20357| 3 tháng trước
Trong tế bào có những dạng năng lượng nào? Dạng năng lượng nào được tế bào sử dụng chủ yếu?
ID câu hỏi: 20435| 3 tháng trước
1. While looking for a reference book, I came ….an old letter from my friend 15 years ago.         A....
ID câu hỏi: 20444| 3 tháng trước
em hãy cho biết giá trị của sông ngòi nước ta? những nguyên nhân gây ô nhiễm sông ngòi? để dòng sông không bị...
ID câu hỏi: 20450| 3 tháng trước
viết PTHH về tính chất hóa học của oxit , axit , bazơ , điều chế So2 , NaOH CẦN GẤP NGAY BÂY GIỜ 
ID câu hỏi: 20489| 3 tháng trước
khi chồng của Hồ Xuân Hương là ông Tổng Cóc qua đời, bà đã làm bài thơ khóc chồng như sau: Chàng Cóc ơi! Chàng...
ID câu hỏi: 20618| 3 tháng trước
Cho hàm số: y=2x^2 (P). Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm (0;-2) và tiếp xúc với (P)
ID câu hỏi: 20878| 3 tháng trước
Câu 1 . Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích gì? Nêu những điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống? Câu 2 . Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào? Câu 3....
ID câu hỏi: 21107| 3 tháng trước
ai có nik iostudy nhìu sm đổi nik này ko !? ( e ko có ý spam =='' )
ID câu hỏi: 21293| 3 tháng trước
Có 4 chất rắn Ba , K2O , P2O5 , Fe đựng trong 4 lọ riêng biệt . Hãy trình phương pháp hóa học nhận biết mỗi chất và viết phương trình...
ID câu hỏi: 21368| 3 tháng trước
Các bạn chia sẻ cho mình cách học thuộc bảng hóa trị các nguyên tố Hóa học 8 với. Đọc mãi sao chả thuộc nổi.
ID câu hỏi: 21383| 3 tháng trước
Trong tự nhiên Brom có 2 đồng vị \(^{79}_{35}Br\) và \(^{81}_{35}Br\) , nguyên tử khối trung bình là 79,92. a, Tính số nguyên tử \(^{79}_{35}Br\)...
ID câu hỏi: 21632| 3 tháng trước
văn nghị luận về vấn đề hút thuốc lá điện tử..!
ID câu hỏi: 21643| 3 tháng trước
giải nghĩa câu : -hạt giống tâm hồn -quà tặng cuộc sống
ID câu hỏi: 21838| 3 tháng trước
Có 12 viên bi sắt và 1 viên bi chì gộp lại là 13 viên bi , biết viên bi chì và bi sắt giống nhau . Hỏi làm sao để tìm ra bi chì với 2 lần cân của cân rô bec van? Ai đúng vote ba điểm nhanh nhé!
ID câu hỏi: 21852| 3 tháng trước
Giải giúp mình với! Mình cần gấp, cực gấp luôn!   Tìm 1313  của : 69kg; 36m; 93 l   Tìm  1212  của: 24 giờ; 48 phút; 44 ngày   Mẹ hái được 36...
ID câu hỏi: 22228| 3 tháng trước
Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là: A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đồng bằng sông Cửu Long. C. Duyên hải miền Trung. D. Đông Nam Bộ.
ID câu hỏi: 22328| 3 tháng trước
Viết một vài câu nghị luận về vấn đề chửi bậy, nói tục của học sinh THCS.
ID câu hỏi: 22538| 3 tháng trước
Thuyết minh về kính đeo mắt
ID câu hỏi: 22634| 3 tháng trước
theo em mỗi gia đình nông nghiệp thường sản xuất ra các loại phân bón gì???Em phải làm gì để vừa giảm bớt luongự rác thải ra ngoài môi trường , đồng thời vừa tăng thêm chất dinh dưỡng cho...
ID câu hỏi: 22783| 3 tháng trước
1)hãy cho biết mỗi từ "xanh"trong từng câu thơ dưới đây có nghĩa gì và cho biết đó là nghĩa gốc hay nghĩa chuyể  a)         ngôi nhà như trẻ nhỏ      ...
ID câu hỏi: 22876| 3 tháng trước
Vẽ Sơ đồ quá trình hô hấp tế bào theo ý tưởng của em 
ID câu hỏi: 23059| 3 tháng trước
Tìm hiểu về đặc trưng của các vị thần theo đặc trưng của truyện kể : thời gian,ko gian,nhân vật và người kể. sau đỏuts ra nhận xét
ID câu hỏi: 23169| 3 tháng trước
II. Circle the best answer A, B , C or D. 11. Please turn _______ the light when you leave the room. A. on          B. off ...
ID câu hỏi: 23418| 3 tháng trước
Hãy vẽ tranh chủ đề " Mái trường tuổi thơ".
ID câu hỏi: 23588| 3 tháng trước
viết lại câu ko đổi nghĩ nhé các bạn This is the third time, i've read that book ->I have Mình cần rất gấp nếu bạn nào trả lời nhanh mình tick cho  thank very very much
ID câu hỏi: 23759| 3 tháng trước
Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB và C là một điểm của đoạn  thẳng đó.Cho biết AB = 6 cm; AC= a( cm) (0< a < 6) . Tính k/c CM. A M C B A M C B Hoặc
ID câu hỏi: 23772| 3 tháng trước
mọi người giúp mình bài thế kỉ này là thế kỉ gì vậy XIV
ID câu hỏi: 23857| 3 tháng trước
Cho trước một xâu S dài không quá 255 ký tự bao gồm chữ cái hoa, chữ cái thưởng và chữ số. Yêu cầu hãy viết chương trình để tinh trong xâu S có bao nhiều chữ cái hoa khác nhau, chữ cái thưởng khác...
ID câu hỏi: 23949| 3 tháng trước
Em hiểu câu " đất là mẹ " như thế nào
ID câu hỏi: 23965| 3 tháng trước
Câu 1: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron, chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa, sự oxi hóa, sự khử: (1) KMnO4 + HCl →...
ID câu hỏi: 24067| 3 tháng trước
viết 1 đoạn văn ngắn bằng TA có sử dụng Should and Shouldn ' T
ID câu hỏi: 24121| 3 tháng trước
Giải các phương trình: a) 3x – 2 = 2x – 3                                    b) 3 – 4u + 24 + 6u = u + 27 +...
ID câu hỏi: 24316| 3 tháng trước
cho biết guitar bass và guitar điện, cái nào dễ chơi hơn  
ID câu hỏi: 24623| 3 tháng trước
Tìm từ ngữ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống:             (dòng sông,sông Hương,Hương Giang) Sông Hương là một bức tranh phong cảnh khổ dài mà mỗi đoạn,mỗi...
ID câu hỏi: 24777| 3 tháng trước
Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả cô giáo cũ của em. Giúp mình với nhé!!!        
ID câu hỏi: 25108| 3 tháng trước
1. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?  a) Lao động cần cù, chăm chỉ là một nét đẹp của truyền thống gia đình, dòng họ. b) Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia...
ID câu hỏi: 25318| 3 tháng trước
Chép thuộc lòng bài thơ “Câu cá mùa thu” của Nguyễn Khuyến và trình bày ngắn ngọn cái hay của nghệ thuật sử dụng từ ngữ trong bài.
ID câu hỏi: 25355| 3 tháng trước
Nếu đc vẽ cảnh mùa thu quê mình,em hãy chọn những gì để vẽ? Mô tả bức tranh của em bằng 1-2 câu văn Giúp mình với
ID câu hỏi: 25383| 3 tháng trước
Rewrite the sentences: 1. They didn’t leave the house early so they were late for the play. -> If they...
ID câu hỏi: 25399| 3 tháng trước
Nêu những nét chính về quan điểm sáng tác văn học, nghệ thuật của Hồ Chí Minh. Quan điếm đó đã giúp anh chị hiểu sâu sắc thêm văn thơ của Người như thế nào?
ID câu hỏi: 25603| 3 tháng trước
Bài 1: Chọn chống/trống điền vào chỗ chấm để tạo từ: - .......... chọi - ........... dịch - ............ đồng - ............. trải Bài 2: Chọn chuyền/truyền điền...
ID câu hỏi: 25748| 3 tháng trước
Câu 1: Một trong những tính chất nào sau đây cho biết chất lỏng là tinh khiết? A. Không tan trong nước.             ...
ID câu hỏi: 25794| 3 tháng trước
Nghị luận về một đoạn thơ Viếng lăng Bác khổ 1 4   ( huhu đừng lấy trên mạng mà trả lời câu hỏi của mình ạ:(( mình xin cảm ơn các...
ID câu hỏi: 25901| 3 tháng trước
Cho phân số 17/28 .Hãy tìm một số để khi lấy tử số trừ đi số đó và mẫu số cộng với số đó thì được phân số bằng 1/4
ID câu hỏi: 25930| 3 tháng trước
Kim loại có giới hạn quang điện  λ 0 = 0 , 3 μ m . Công thoát electron khỏi kim loại đó là A. 0,6625. 10 - 19 J B. 6,625. 10 - 19 J C. 13,25. 10 - 19 J D. 1,325. 10 - 19 J
ID câu hỏi: 25954| 3 tháng trước
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng đã ra đời và hoạt động như thế nào?
ID câu hỏi: 26089| 3 tháng trước
1.cho parabol (P): y=x2 và đường thẳng (d) y=x+m-1. Tìm m sao cho d cắt (P) tại 2 điểm phân biệt nằm ở bên phải trục tung  2.Lập phương trình bậc hai...
ID câu hỏi: 26268| 2 tháng trước
Qua cái chết thương tâm của nhân vật Vũ Nương trong truyện “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn dữ, em có suy nghĩ gì về số phận của người...
ID câu hỏi: 26270| 2 tháng trước
Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có D là chân đường phân giác trong góc B, E là trung điểm BD . Đường thẳng CE cắt phân giác ngoài góc B tại F. Viết phương trình đường thẳng BC biết ...
ID câu hỏi: 26409| 2 tháng trước
Có 42 cái cốc như nhau xếp đều vào 7 thùng . Hỏi 4572 cái cốc cùng loại thì xếp vào bao nhiêu hộp . 
ID câu hỏi: 26537| 2 tháng trước
tự giới thiệu về bạn bằng tiếng anh (lớp 6)
ID câu hỏi: 26574| 2 tháng trước
đặt 5 câu theo mẫu .Ai, cái gì, con gì, là gì
ID câu hỏi: 26762| 2 tháng trước
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ăn mòn hoá học A. Ăn mòn hoá học làm phát sinh dòng điện một chiều B. Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hoá học C. Về bản chất, ăn mòn hóa học...
ID câu hỏi: 26865| 2 tháng trước
bạn nào giúp mik với : Em hãy vẽ sơ đồ tư duy toán học về ôn tập chương II (lớp 6 tập 1 nha) giúp mik đi mik đang cần gấp  
ID câu hỏi: 26877| 2 tháng trước
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết Bắc Trung Bộ có các cửa khẩu quốc tế nào sau đây? A. Na Mèo, Nậm cắn B. A Đớt, Cầu Treo C. Cầu Treo, Cha Lo D. Cha Lo, Lao Bảo
ID câu hỏi: 26970| 2 tháng trước
E. Hãy viết 1 đoạn văn khoảng 400 ghi lại cảm xúc của em về 1 bài thơ lục bát   Tớ đag cần gấp
ID câu hỏi: 27017| 2 tháng trước
Nghiên cứu thí nghiệm 2 trong SGK/13 Hóa 8 và hoàn thành yêu cầu trong bản tường trình theo mẫu sau: (trình bày bản tường...
ID câu hỏi: 27174| 2 tháng trước
Hai tấm vải xanh và đỏ dài tất cả 68m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải ?
ID câu hỏi: 27228| 2 tháng trước
Đặt câu có chứa quan hệ từ : Tuy .... nhưng  ;  Mặc dù .... nhưng
ID câu hỏi: 27334| 2 tháng trước
12,3 : x - 4,5 :x = 15 Tìm x  Giúp mk với, ai nhanh nhất mk tk cho nhớ  ghi cách giải nữa nha  
ID câu hỏi: 27380| 2 tháng trước
Viet lai cau 1.He looks older when he wears glasses →Glasses make 2.I think you should know the trath →I want 3.Don't let me forget to phone my sister →Remind 4.My lawer said...
ID câu hỏi: 27381| 2 tháng trước
what do you do in the afternoon?  
ID câu hỏi: 27774| 2 tháng trước
Giải câu đố:  Thân em do đất mà thành  Không huyền một cặp rành rành thiếu chi  Khi mà bỏ cái nón đi  Sắc vào thì bụng có gì nữa đâu.  Từ không có dấu huyền là từ gì...
ID câu hỏi: 27904| 2 tháng trước
1. Do you want to stop in this town, or shall we _______? A. turn on                       B....
ID câu hỏi: 27905| 2 tháng trước
64: 16=? Giúp mik với các bạn
ID câu hỏi: 28022| 2 tháng trước
Đặt câu với những quan hệ từ: và, nhưng, của.
ID câu hỏi: 28138| 2 tháng trước
 Mẹ vuông, con tròn. Mỗi lứa sòn sòn. Đẻ 20 đứa. Là gì?
ID câu hỏi: 28306| 2 tháng trước
1. It was more of an argument than a discussion It was not so....................... 2. Thanks to her uncle's legacy of 15,000 dollars she was able to buy the house she wanted. Had...
ID câu hỏi: 28310| 2 tháng trước
1. I advice you to put your money in the bank -> you'd ................. 2That restaurant is so dirty that no oan want to eat there => It is such........... 3. I will pick the children up if...
ID câu hỏi: 28342| 2 tháng trước
tìm x (3-x) . (4-x) . (5-x)=0 help pls
ID câu hỏi: 28430| 2 tháng trước
ĐỀ BÀI: COMPLETE THE FIVE CONVERSATIONS FOR COVERSATIONS 1 - 5, MARK A,B OR C. 1.It's time for lunch. A. Oh good!                       ...
ID câu hỏi: 28492| 2 tháng trước
Tìm x :   2x -15=17
ID câu hỏi: 28730| 2 tháng trước
4^2 bằng bao nhiêu  
ID câu hỏi: 28784| 2 tháng trước
2/3-(1/6+1/8) 4 2/3+2 3/4x7 3/11 2 1/10-3/4-2/5 2-x=4/7 3/5x4/7x1 1/2 x nhân 2/5=4/7 X:6/11=44/9 Giúp em
ID câu hỏi: 28818| 2 tháng trước
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống : . For many people ,traveling by plane is an exciting experience. Others, however, find the whole idea quite terrifying , (1)_____ flying is no more...
ID câu hỏi: 28979| 2 tháng trước
Một thang máy có khối lượng 600kg, được kéo từ đáy một hầm mỏ sâu 150m chuyển động đều lên mặt đất bằng một máy kéo mất 4 phút a) Tính lực kéo của máy? b) Tính công và công suất của máy kéo? Giúp em...
ID câu hỏi: 29072| 2 tháng trước
giúp mik với ah Câu 2: Tê-lê-mác là nhân vật trong đoạn trích nào? A. "Uy-lít-xơ trở về" (Trích sử thi Ô...
ID câu hỏi: 29124| 2 tháng trước
Chọn câu đúng. Tia tử ngoại A. Không có tác dụng nhiệt. B. Cũng có tác dụng nhiệt. C. Không làm đen phim ảnh. D. Làm đen phim ảnh nhưng không làm đen mạnh bằng ánh sáng nhìn thấy.
ID câu hỏi: 29174| 2 tháng trước
Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,248 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Trong Y có 12,35 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị m là A. 33,3 B. 15...
ID câu hỏi: 29213| 2 tháng trước
2. You’re the worst guitarist in the world -> No one ..................................... 3. Although the fish appears to be harmless, it is quite dangerous. -> Contrary...
ID câu hỏi: 29246| 2 tháng trước
Phân tích đa thức thành nhân tử  x5 + x + 1
ID câu hỏi: 29351| 2 tháng trước
KHI NÀO 99 LỚN HƠN 100
ID câu hỏi: 29435| 2 tháng trước
Cách đọc: “Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm linh tám”. Đúng với số nào ?:  A. 35 462 2 B. 35 462 280 C . 35 460 208  D. 35 462 008
ID câu hỏi: 29629| 2 tháng trước
II. Change into passive voice. 1. He opens the door. .......................................................................................................................................... 2. We...
ID câu hỏi: 29658| 2 tháng trước
Số 1 có phải là số nguyên tố không?
ID câu hỏi: 29702| 2 tháng trước
Choose the best answer.The fish tastes _____, I won’t eat it. A. Awful B. Awfully C. More awfully D. As awful
ID câu hỏi: 29764| 2 tháng trước
có mấy cách phân loại trang phục ? nêu cụ thể ?
ID câu hỏi: 29873| 2 tháng trước
65. He said me if I had done  my homework. A        B           C...
ID câu hỏi: 29998| 2 tháng trước
Mọi người giúp mình với, mình đang gấp, xin cảm ơn ạ III/ chọn A,B,C hoặc D 1. Millions of Christmas cards (were sent/were send /sent/are sent) last month 2. Oh no! The last...
ID câu hỏi: 30159| 2 tháng trước
Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng? A. Hiện tượng quang điện trong. B.  Hiện tượng quang điện ngoài. C. Hiện tượng quang phát quang. D. Hiện tượng giao thoa ánh...
ID câu hỏi: 30169| 2 tháng trước
6. I got lost because I didn’t have a map. => If I had………………………………………..…. 7....
ID câu hỏi: 30190| 2 tháng trước
" Thơ Hồ Xuân Hương và Bà Huyện Thanh Quan đều là những tiếng nói thiết tha của tâm hồn người phụ nữ nhưng ở mỗi tác giả...
ID câu hỏi: 30335| 2 tháng trước
Câu này nghĩa là gì: 1' => 4 = 1505
ID câu hỏi: 30494| 2 tháng trước
Viết lại câu sao cho nghĩa k đổi 1. His parents made him study hard for his exam => He...................... 2. " You shouldn't ride your bike too fast". I said to Nam =>...
ID câu hỏi: 30650| 2 tháng trước
Hòa tan hoàn toàn 11g hỗn hợp Fe và Al cần dùng 400ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 8,96 lít khí H2 thoát ra ở điều kiện...
ID câu hỏi: 30651| 2 tháng trước
nêu các từ khóa và tác dụng của nó? Các quy tắc đặt tên trg pascal
ID câu hỏi: 30673| 2 tháng trước
Mệnh đề liên hệ 11. The man was very kind. I talked to him yesterday 12. The book was good. I read it yesterday 13. The people were very nice. We visited them 2 days ago 14. They are repairing the...
ID câu hỏi: 30732| 2 tháng trước
Nước đá có đặc điểm
ID câu hỏi: 30733| 2 tháng trước
Khối mười hai mặt đều có bao nhiêu cạnh? A. 30  cạnh B. 12 cạnh C. 16  cạnh D. 20 cạnh
ID câu hỏi: 30743| 2 tháng trước
Hạn chế lớn nhất của Biển Đông là A. tác động của cơn bão nhiệt đới và gió mùa đông bắc B. thường xuyên hình thành các cơn bão nhiệt đới. C. tài nguyên sinh vật biển đang bị suy giảm nghiêm...
ID câu hỏi: 30771| 2 tháng trước
61. “How did you get here?” – “___________” A. I came here by train. B. I came here last night. C. The train is so crowded. D. Is it far from here? 62. “What a...
ID câu hỏi: 30987| 2 tháng trước
Thực hiện phép lai P: ♂ AaBbDdEe x ♀ AaBbddee. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, có quan hệ trội lặn không hoàn toàn, mỗi cặp gen nằm trên 1...
ID câu hỏi: 31009| 2 tháng trước
Từ "ấm áp" và "mơn man" có phải từ tượng hình không? Vì sao?
ID câu hỏi: 31232| 2 tháng trước
Phân tích thành nhân tử   x^4-5x^2+4 
ID câu hỏi: 31406| 2 tháng trước
Rễ cây hấp thụ nitơ ở dạng NH 4 +  (dạng khử) và NO 3 -  (dạng oxi hóa) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử. Từ đó, hãy giả thiết...
ID câu hỏi: 31844| 2 tháng trước
Trình bày sự hiểu biết của em về ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến lao động và việc làm nước ta?
ID câu hỏi: 32032| 2 tháng trước
viết 1 đoạn văn khoảng 20 dòng về bài học rút ra từ chuyện chích và sẻ
ID câu hỏi: 32280| 2 tháng trước
Hãy đặt 3 câu tự hỏi mình thể hiện em là một HS có quyết tâm học tập? 
ID câu hỏi: 32545| 2 tháng trước
Bài 1. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân: a) 3km 675m =…………...
ID câu hỏi: 32724| 2 tháng trước
Cho hàm số y=4-x a. Vẽ đồ thị hàm số. b.Tính góc tạo bởi đường thẳng y=4 -x và trục Ox ( làm tròn đến phút)  
ID câu hỏi: 32793| 2 tháng trước
Giải​ thích nhan đề ôn dịch , thuốc lá
ID câu hỏi: 32872| 2 tháng trước
a, 2.x + 7 = 15 b, 25 – 3.(6 – x) = 22 c, [(2x – 11) : 3 + 1].5 = 20 d, (25 – 2x)3 : 5 – 32 = 42 e, 2 . 3x = 10 . 312 + 8 . 274 g, x – 12 = (–8) + (–17) h, 7 – 2x = 18 – 3x i, 3(x + 5) – x – 11...
ID câu hỏi: 33003| 2 tháng trước
Exercise 7: Put the words in the correct order. A) She/ from/is/ China. /is/...
ID câu hỏi: 33054| 2 tháng trước
Cảm nhận của em về nhân vật bé Thu trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng.
ID câu hỏi: 33239| 2 tháng trước
Vận tốc là gì ? Công thức tính vận tốc? Đơn vị của vận tốc ? - Chuyển động đều là gì? Chuyện động không đều là gì ? - Công thức...
ID câu hỏi: 33274| 2 tháng trước
Hãy vận dụng yếu tố miêu tả trong việc giới thiệu: - Con trâu ở làng quê Việt Nam (hình ảnh con trâu trên đồng ruộng, làng quê Việt Nam). - Con trâu trong công việc làm ruộng (sớm hôm gắn bó với...
ID câu hỏi: 33308| 2 tháng trước
 Ông Thomas Edison là người nước nào? Nhân tiện kb nhé! Ckao đn all mọi lúc.! # Tiểu Dã #
ID câu hỏi: 33393| 2 tháng trước
Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo? A. Địa hình cacxtơ B. Địa hình đồng bằng C. Địa hình đê sông, đê biển D. Địa hình cao nguyên
ID câu hỏi: 33466| 2 tháng trước
Nhận xét các đề nghị cải cách duy tân cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam? Vì sao các đề nghị cải cách đó không thực hiện được? Liên hệ công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay?
ID câu hỏi: 33533| 2 tháng trước
vẽ hình 1,2 trong sách giáo khoa trang 36. Từ 2 hình chiếu cho trước , yêu cầu vẽ HCTĐ vuông góc đều và HCTĐ xiên góc cân, theo kích thứơc đã cho trên hình . Và ghi kích thước đầy đủ cho...
ID câu hỏi: 33636| 2 tháng trước
Dựa vào bảng số liệu 36.3 (trang 133 SGK, vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nêu nhận xét.
ID câu hỏi: 34059| 2 tháng trước
Nêu tóm tắt trận Quang Trung đại phá quân Thanh  THẬT TÓM TẮT NHÉ !!!
ID câu hỏi: 34114| 2 tháng trước
If A is twenty more than sixty - nine thenA =         
ID câu hỏi: 34223| 2 tháng trước
Cho các phản ứng sau: Cu + HNO3 đặc, nóng ® khí X. Fe3O4 + HNO3 (loãng, nóng) ® khí X1 NH 4 NO 3 → 250 o C khí   X Fe 3 O 4 + HNO 3 ( loang   nóng ) → khí   X 1 NH 4 NO 3 → 250 0 C...
ID câu hỏi: 34249| 2 tháng trước
. I’ll call you when I (arrive) .......................... at my hotel. . He (text) .......................... you as soon as he’s on the bus. . Let’s eat dinner when John (get)...
ID câu hỏi: 34514| 2 tháng trước
nêu tình cảm một người bạn 
ID câu hỏi: 34667| 2 tháng trước
Kể lại một câu chuyện nói về lòng dũng cảm mà em đã được nghe hoặc được đọc.
ID câu hỏi: 34730| 2 tháng trước
Dẫn dòng khí H2 dư qua hỗn hợp gồm 2,23g PbO và 3,2g CuO ở nhiệt độ cao a/ Viết phương trình hóa học của các phản ứng? b/  Cho biết vai trò của...
ID câu hỏi: 34738| 2 tháng trước
Cho tam giác ABC vuông tại B. Giải tam giác ABC biết rằng: b) cotC = \(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\) ; AB = 5cm c) AB = 8, BC = 15
ID câu hỏi: 34914| 2 tháng trước
mn ơi cách học thuộc văn nhanh nhất là j vậy ạ?
ID câu hỏi: 34925| 2 tháng trước
1) Số chính phương là gì ?( 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 199 ) có phải là số chính phương không ? Vì sao ? ( 0 + 2 + 4 + 6 + ... + 198 ) có phải là số chính phương không ? Vì sao ? 2) Giai thừa là gì ? ( 1...
ID câu hỏi: 34975| 2 tháng trước
Lập dàn ý cho đề văn sau: Tình yêu thương, lòng trắc ẩn có vai trò quan trọng đối vs con người, đặc biệt là khi thế giới hiện đại ngày...
ID câu hỏi: 35049| 2 tháng trước
1. Viết tên 20 danh từ mà em biết rồi chuyển sang dạng số nhiều
ID câu hỏi: 35130| 2 tháng trước
1/ The children are busy (collect) __collecting_______ shells on the beach. 2/ The teacher promised (help) __to help_______ us (prepare) ___prepare______ for the examination. 3/ We regret (say)...
ID câu hỏi: 35171| 2 tháng trước
2. Work in pairs. Discuss whether Vietnamese people have similar family values. (Làm việc theo cặp. Thảo luận xem người Việt Nam có giá trị gia đình giống như vậy hay...
ID câu hỏi: 35246| 2 tháng trước
Luân mượn đồ chơi của Huy, suốt mấy ngày qua Huy chẳng thấy Luân trả lại. Nếu là Huy, bạn sẽ làm gì?
ID câu hỏi: 35316| 2 tháng trước
Bài 2 : Hòa tan hết m gam CaCO3 vào 130 gam dung dịch axit axetic nồng độ 12 % sinh ra dung dịch muối và khí A.             ...
ID câu hỏi: 35425| 2 tháng trước
theo nguyễn trãi tư tưởng nhân nghĩa là gì
ID câu hỏi: 35560| 2 tháng trước
đóng vai Vũ nương kể lại cuộc đời mình ở trần gian
ID câu hỏi: 35628| 2 tháng trước
định nghĩa tam giác đều
ID câu hỏi: 35640| 2 tháng trước
17/ Cách mạng khoa học kỹ thuật đã cho phép con người thực hiện những bước nhảy vọt chưa từng thấy trong sản xuất, nhưng mặt khác cũng mang lại những hậu quả tiêu...
ID câu hỏi: 35739| 2 tháng trước
Nêu các tính chất và vai trò quan trọng của oxygen? (Biết)           Cho VD chứng tỏ được tầm quan trọng của oxygen? (Vận dụng)
ID câu hỏi: 36050| 2 tháng trước
Ở nước ta , nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt nhất tới chế độ nước của sông là A. Chế độ mưa. B. Địa hình. C. Thực vật. D. Hồ , đầm.
ID câu hỏi: 36226| 2 tháng trước
Fill in : the other,the others,other,others,each other,every other,another 1 Lisa goes riding................week. 2 I need............................pair of shoes ; these are falling apart. 3...
ID câu hỏi: 36289| 2 tháng trước
Dịch hentai là gì
ID câu hỏi: 36409| 2 tháng trước
a.Tại sao đường đất mềm,xe chở càng nặng càng dễ bị sa lầy ? b. Tại sao đinh càng nhọn càng dễ đóng vào gỗ ? c.Tại sao xe chạy đường lầy lội thường lắp...
ID câu hỏi: 36480| 2 tháng trước
Điôt có mấy điện cực? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
ID câu hỏi: 36483| 2 tháng trước
Talk about your most favourite means of communication
ID câu hỏi: 36581| 2 tháng trước
Quan sát và mô tả cấu tạo bộ truyền chuyển động của một số máy móc mà em biết.
ID câu hỏi: 36673| 2 tháng trước
9. Nêu một số điểm giống nhau và khác nhau giữa yêu cầu viết bài nghị luận về một tác phẩm truyện, nghị luận về một tác phẩm thơ và nghị...
ID câu hỏi: 36750| 2 tháng trước
Đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ, Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để phỏng vấn (biết khả năng được chọn của mỗi bạn là như nhau). Hãy tính xác...
ID câu hỏi: 36872| 2 tháng trước
Em hãy tả một ngày mới ở quê em
ID câu hỏi: 36974| 2 tháng trước
Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các hoá chất đựng trong các lọ mất nhãn sau: KCl, KBr, KOH, HCl, HBr
ID câu hỏi: 36977| 2 tháng trước
Truyện ngắn Nam Cao                                         ...
ID câu hỏi: 37076| 2 tháng trước
Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C4H8 khi tác dụng với HBr cho một sản phẩm duy nhất. Công thức cấu tạo của X là A. CH2=CH-CH2-CH3 B. CH3-CH=CH-CH3 C. CH2=C(CH3)2 D. CH3-CH=C(CH3)2
ID câu hỏi: 37077| 2 tháng trước
I. tính theo pư cộng  H2 , cộng Br2, HBr của  anken Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm anken và hiđro có tỉ khối so với heli bằng 3,33. Cho X đi qua bột niken nung...
ID câu hỏi: 37099| 2 tháng trước
1)Rút gọn các phân số sau : \(\dfrac{432}{468}\) , \(\dfrac{1960}{1008}\) , \(\dfrac{212121}{494949}\) , \(\dfrac{357357}{456456}\) 2) a, Viết các...
ID câu hỏi: 37251| 2 tháng trước
Nêu nguyên nhân gây tai nạn điện và một số biện pháp an toàn điện.
ID câu hỏi: 37458| 2 tháng trước
Chứng minh phương trình $4x^3-8x^2+1=0$ có nghiệm trong khoảng $(-1;2)$.
ID câu hỏi: 37524| 2 tháng trước
Bác Vân gửi tiết kiệm 5.000.000 đồng với lãi suất 0,6% một tháng. Hỏi sau một tháng bác Vân được bao nhiêu tiền lãi?
ID câu hỏi: 37664| 2 tháng trước
Truyền thuyết nào về sự nghiệp dựng nước và giữ nước không được gợi ra trong bài tập đọc "Phong cảnh đền Hùng"?   Lê Lợi trả kiếm...
ID câu hỏi: 37720| 2 tháng trước
nội dung bài trước cổng trời  
ID câu hỏi: 37869| 2 tháng trước
Hãy Viết một đoạn văn tả về người bà của em
ID câu hỏi: 37874| 2 tháng trước
Phân tích tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trải qua 10 câu đầu bài cáo Đại Cáo Bình Ngô
ID câu hỏi: 38050| 2 tháng trước
Chuẩn bị Câu 2 Nghe bài hát Đi trong hương tràm do nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc từ bài thơ này. Bài hát mang đến cho em những cảm xúc như...
ID câu hỏi: 38268| 2 tháng trước
1. Hãy viết một bài văn (khoảng 1 đến 2 trang giấy) kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em với ông/bà hoặc bố mẹ. 2. Hãy viết bài văn có độ...
ID câu hỏi: 38348| 2 tháng trước
Tìm ít nhất 5 câu thành ngữ hoặc tục ngữ có chứa cặp từ trái nghĩa “trẻ- già”.
ID câu hỏi: 38368| 2 tháng trước
Khử 51 nhôm oxit (Al2O3) bằng khí hidro (H2) a/ Hãy lập PTHH xãy ra. b/ Tính khối lượng nhôm (Al) sinh ra sau phản ứng. c/ Tính thể tích...
ID câu hỏi: 38416| 2 tháng trước
Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 13 và bé hơn 20: a) Chỉ ra 2 cách viết tập hợp A? b) Tập hợp B gồm các số tự nhiên x chẵn và 13 <x<20. Tập hợp B là tập hợp gì của tập A , kí hiệu như...
ID câu hỏi: 38513| 2 tháng trước
một người mua 600 cái bát . Khi chuyên chở đã có 69 cái bị vỡ . Mỗi cái bát còn laii người đó bán với giá 6000 đồng và lãi được 18 % so với tiền mua bát. Hoi...
ID câu hỏi: 38624| 2 tháng trước
Dẫn hơi C2H5OH qua ống đựng CuO nung nóng được hỗn hợp X gồm andehit, ancol dư và nước. Cho X tác dụng với Na dư được 4,48 lít khí H2 ở đktc. Khối lượng hh X...
ID câu hỏi: 38648| 2 tháng trước
Nêu những biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật? sinh lớp 6 nha
ID câu hỏi: 38693| 2 tháng trước
Cách viết lời ngỏ cho báo tường, chủ đề chào mừng ngày 20-11. Càng dài càng tốt. Không chép mạng nhé.
ID câu hỏi: 38696| 2 tháng trước
cây dừa cao 8m,cây thông cao hơn cây dừa 5m.hỏi cây thông cao bao nhiêu mét ?
ID câu hỏi: 38773| 2 tháng trước
''vì con mẹ khổ đủ điều quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn con mong mẹ khỏe dần ngày ăn ngon miệng đêm nằm ngủ ngon rồi ra đọc sách cấy...
ID câu hỏi: 39018| 2 tháng trước
Câu 15: Một xe đạp có đĩa xích 45 răng, đĩa líp 15 răng. Biến đổi tốc độ quay của đĩa xích là 16 vòng/phút a) Tính tỉ số truyền chuyển...
ID câu hỏi: 39039| 2 tháng trước
Lời kể nào trong truyện Thánh Gióng hàm ý rằng câu chuyện đã thực sự xảy ra trong quá khứ? Nhận xét về ý nghĩa của lời kể...
ID câu hỏi: 39053| 2 tháng trước
viết đoạn văn về kể lại buổi đi học của em.
ID câu hỏi: 39096| 2 tháng trước
Thể dị hợp là A. cá thể chưa chứa chủ yếu các cặp gen dị hợp. B. cá thể mang các gen khác nhau quy định một hay một số tính trạng nào...
ID câu hỏi: 39515| 2 tháng trước
Ghi lại quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học
ID câu hỏi: 39520| 2 tháng trước
Soạn hộ mk bài '' Thạch Sanh '' lớp 6 tập 1
ID câu hỏi: 39623| 2 tháng trước
that .....................can play many instruments (music) Chia dang dung cua tu
ID câu hỏi: 39700| 2 tháng trước
cos(3x + pi/3) + sin(5pi/6 + 3x) = 2
ID câu hỏi: 39740| 2 tháng trước
Cơ chế nào giúp cơ thể tạo được sự đa dạng di truyền ở thế hệ sau của các loài sinh vật sinh sản hữu tính?
ID câu hỏi: 39791| 2 tháng trước
Write the correct superlative form of adjective. (Em hãy viết dạng so sánh nhất của tính từ.) John is                  boy that I have ever met. (CLEVER)
ID câu hỏi: 40111| 2 tháng trước
Poli (vinyl axetat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. CH2=C(CH3)COOCH3 B.  CH 2=CHCOOCH 3. C.  CH3COOCH=CH2 D. C 2H 5OH=CH 2
ID câu hỏi: 40115| 2 tháng trước
Nói về kì nghỉ hè năm ngoái của bn bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 40301| 2 tháng trước
Vẽ các kí hiệu biểu thị các bộ phận trong mạch điện? Chiều dòng điện được qui ước như thế nào?
ID câu hỏi: 40375| 2 tháng trước
Đề bài:Em hãy tóm tắt truyện Thạch Sanh(từ 5 đên 10 câu) Mk sẽ k cho ai tóm tắt ngắn gọn nhất,khoảng 9 câu thôi nha!
ID câu hỏi: 40650| 2 tháng trước
Cho các phát biểu sau: (1) Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm luôn thu được glixerol. (2) Triolein làm mất màu nước brom. (3) Chất béo không tan trong nước và nhẹ hơn nước. (4) Benzyl axetat...
ID câu hỏi: 40728| 2 tháng trước
m.n xin giup em về vẽ sơ đồ vòng đời của mèo với ?!!
ID câu hỏi: 40745| 2 tháng trước
1,Wear a hat ...... you'll get sunburnt A. and B. or C.but D.so
ID câu hỏi: 40812| 2 tháng trước
Cho mạch điện gồm R1 = 10 ôm, R2 = 15 ôm. Mắc song song vào hiệu điện thế u = 12 v không đổi a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch b. Tính công suất tiêu thụ ở R1 c. mắc. thêm đèn 3V 3w nối...
ID câu hỏi: 40844| 2 tháng trước
Cho các phát biểu sau : (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 có thể tan trong dung dịch glucose (b) Anilin là một bazo, dung dịch của nó có thể làm quỳ tím chuyển xanh (c) Vinyl axetat phản ứng được với...
ID câu hỏi: 40958| 2 tháng trước
đố biết : Có công mài sắt , có ngày ......
ID câu hỏi: 41032| 2 tháng trước
cho biết 1 ounce (vàng) cân nặng 31,1034768 g và 1 lượng vàng cân nặng 37,5 g. 1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng vàng? Hãy làm...
ID câu hỏi: 41192| 2 tháng trước
  Đầu giờ toán, thầy giáo ra câu đố: “Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì?”. - Thưa thầy là đạo nhạc ạ! - Thế ăn cắp ý tưởng là gì? - Là đạo ý tưởng ạ! - Ăn cắp thơ gọi là gì? - Là...
ID câu hỏi: 41266| 2 tháng trước
Bảo quản trang phục là gì? Nêu các biện pháp bảo quản trang phục?
ID câu hỏi: 41341| 2 tháng trước
1. It should be easy to find….. as a waiter. A work С occupation В trade D profession 2. I'm sure this car…..a fortune. A bought В sold С cost D paid 3. After three years as...
ID câu hỏi: 41434| 2 tháng trước
viết đoạn văn quy nạp 12 câu phân tích tình cảm yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai trong văn bản Làng 
ID câu hỏi: 41679| 2 tháng trước
Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về lối học mang tính hình thức của học sinh hiện nay.
ID câu hỏi: 42027| 1 tháng trước
Trong Microsoft Excel, cách nào cho phép hủy thao tác vừa thực hiện? A. Ctrl+ Y B. Ctrl+ Z C. Ctrl+ R D. Ctrl+ X Trong Microsoft Excel, cách nào cho phép Redo? A. Ctrl+ Z B. Ctrl+ R C. Ctrl+ X D....
ID câu hỏi: 42232| 1 tháng trước
ở điều kiện thích hợp,chất nào sau đây không tác dụng được với oxi? A.Fe B.P C.H2SO4 D.CH4
ID câu hỏi: 42561| 1 tháng trước
trên phần mềm logo vẽ dấu chấm tròn như thế nào  câu lệnh là ............................
ID câu hỏi: 42638| 1 tháng trước
Viết công thức tính công suất P ng  và hiệu suất H của nguồn điện . Tính công suất P ng  và hiệu suất H của nguồn điện khi đó.
ID câu hỏi: 42677| 1 tháng trước
Ở đây điền gì vậy? Good ...,girl ! Let's have breakfast now.
ID câu hỏi: 42727| 1 tháng trước
ai đó ghi lời bài hát dấu mưa dùm tui đi? tui hứa ai ghi cho tui, tui sẽ đánh tick đúng cho người đó cho
ID câu hỏi: 42970| 1 tháng trước
3 . Diện tích đất trồng trọt của một huyện là 7200 ha , trong đó có 55 % diện tích đất trồng lúa , 30 %...
ID câu hỏi: 43083| 1 tháng trước
con gì 3 đầu, 6 đuôi?
ID câu hỏi: 43099| 1 tháng trước
tính bằng cách thuận tiện nhất  a ) 0, 12 x 400 b) 4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5 
ID câu hỏi: 43401| 1 tháng trước
Nêu khái niệm và dung tích của: a) khí lưu thông             b)khí dự trữ           ...
ID câu hỏi: 43446| 1 tháng trước
1,despite my warning, they went ahead with their plan - 2,they went swimming in spite of the coldness of the water. - 3,in spite of being bad at pool, she beat him three times in a...
ID câu hỏi: 43504| 1 tháng trước
Bố bạn An có 85 tờ tiền có mệnh giá loại 50000 đồng, 20000 đồng, 10000 đồng. Tổng giá trị mỗi loại tiền là bằng nhau. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu tờ
ID câu hỏi: 43648| 1 tháng trước
Hiệu của hai số bằng 85.Tỉ số của hai số đó là 3/2. Tìm hai số đó.
ID câu hỏi: 43738| 1 tháng trước
Tính nhanh :  a. 8 x 37 x 5 x 25  b. 48 x 34 + 6 x 66 x 8  c. 17 x [ 13 - 5 ] + 17 x 5  d. 78 x 100 - 100  e. 6 x 17 x 8 + 3 x 37 x 16 + 4 x 46 x 12  f . 47 x 43 +...
ID câu hỏi: 44017| 1 tháng trước
He is a farmer .He works on a _ _ _ _ .Help me 
ID câu hỏi: 44073| 1 tháng trước
Chia động từ trong ngoặc ở hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn: 1) They usually (take)... a bus to work, but they (not take)... a bus to work now. They (walk)... to work today 2) Mai often...
ID câu hỏi: 44099| 1 tháng trước
1. The product quickly made an impact on the market (INFLUENCE) -> The product quickly..................................................................... 2. Jonah had obviously made an effort...
ID câu hỏi: 44126| 1 tháng trước
1.Cá heo khi ngủ nhắm mấy mắt? 2.Con gà bay được nhiều nhất bao nhiêu giây? 3.Con ốc sên có bao nhiêu cái mũi  
ID câu hỏi: 44163| 1 tháng trước
2000 năm =                 thế kỉ
ID câu hỏi: 44544| 1 tháng trước
Tính tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn: -5 < x ≤ 6 giúp mk nha!!!
ID câu hỏi: 44666| 1 tháng trước
I,Complete the 2rd sentences so that meaning is similar to the 1st 1, did you manage to solve the problem?-> did you succeed................ 2,I don't read newpapers anymore => I have...
ID câu hỏi: 44806| 1 tháng trước
14. ______it her bag (be)?    - No, it (not be)______________. 
ID câu hỏi: 44892| 1 tháng trước
are her lips full or thin? (full) câu hỏi trên trả lời ntn z mn? mik học t.anh ko giỏi nên ko bik  mong mn bỏ qua 
ID câu hỏi: 44970| 1 tháng trước
Cho 9,2g một kim loại A ( hóa trị từ I đến III) phản ứng với khí Clo dư tạo thành 23,4g muối. Hãy xác định kim loại A.
ID câu hỏi: 45010| 1 tháng trước
Write about your Christmas?(About 30 lines-40 lines)  
ID câu hỏi: 45207| 1 tháng trước
Cho a, b, c là các số thực dương và thỏa mãn: a + b + c = 3. CMR: \(\frac{a^2}{a+b^2}+\frac{b^2}{b+c^2}+\frac{c^2}{c+a^2}\ge\frac{3}{2}\)
ID câu hỏi: 45224| 1 tháng trước
They had a 3-day trip last week their trip l_ _ _ _ _      _ _ _ _ _      _ _ _ _ 
ID câu hỏi: 45295| 1 tháng trước
Mẹ mua 3 hộp sữa, giá mỗi hộp sữa là 6500 đồng và 1 kg đường giá 16500 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng tờ giấy bạc 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?
ID câu hỏi: 45332| 1 tháng trước
I. Đặt câu hỏi cho các từ gạch dưới trong các câu sau. 1. Our class starts at 7 o'clock. ........................................................................................... 2. Hoa works 20...
ID câu hỏi: 45354| 1 tháng trước
Thuyết minh về bài thơ "Tức cảnh Pác Bó " ( Làm theo bố cục thân bài có 1. Tác giả gồm : -Thân thế gồm năm sinh,mất; quê...
ID câu hỏi: 45612| 1 tháng trước
____ go past the traffic lights, and ____ turn left. A. First - than B. First - then C. Then - first D. Finally - then  
ID câu hỏi: 45664| 1 tháng trước
Đi đâu mà vội mà mà vàng Mà vấp phải đá , mà quàng phải dây Dừng chân đứng lại nơi đây Tick cho vài phát rồi đi đâu thì tùy
ID câu hỏi: 45692| 1 tháng trước
Đề bài ; hãy tưởng tượng và kể lại vắn tât 1 câu chuyện có 3 nhân vật :    bà mẹ ốm , người con bằng tuổi em và 1 bà tiên
ID câu hỏi: 45784| 1 tháng trước
Một chiếc xe đạp giá 1 800 000 đồng, nay hạ giá 15%. Hỏi giá chiếc xe đạp bây giờ là bao nhiêu ?
ID câu hỏi: 45808| 1 tháng trước
Ai game avatar musik ko
ID câu hỏi: 46133| 1 tháng trước
III. Ở Đậu Hà Lan, tính trạng màu sắc hạt do 1 gen qui định. Đem gieo các hạt đậu Hà Lan màu vàng thu được các cây ( P ). Cho các...
ID câu hỏi: 46282| 1 tháng trước
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(3;2;1) . Mặt phẳng (P) đi qua M và cắt các trục tọa độ Ox , Oy , Oz lần lượt tại các điểm A , B , C không trùng với gốc tọa độ sao cho M là trực tâm tam...
ID câu hỏi: 46387| 1 tháng trước
Phenolphtalein là chất chỉ thị màu axit – bazơ trong phòng thí nghiệm có công thức đơn giản nhất là C10H7O2. Trong phân tử phenolphtalein có 3 vòng benzen, một vòng chứa oxy và một nối đôi C=O, còn...
ID câu hỏi: 46408| 1 tháng trước
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa: chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm...
ID câu hỏi: 46553| 1 tháng trước
Câu bị động 1) we should have neen told about the changes 2) Verry little was being done to improve the station 3) They will probably send him back to Braitain...
ID câu hỏi: 46605| 1 tháng trước
Bàn về tục ngữ có ý kiến cho rằng: "Tục ngữ là túi khôn của nhân dân". Bằng vốn hiểu biết của mình về tục ngữ, em hãy làm sáng tỏ điều trên. Ai làm nhanh và hay nhất mình sẽ tick cho.
ID câu hỏi: 46852| 1 tháng trước
Loại enzim nào sau đây có khả năng làm tháo xoắn đoạn phân tử AD N , tách 2 mạch của AD N và xúc tác tổng hợp mạch polinuclêôtit mới bổ sung với mạch khuôn? A. Enzim AD N polimeraza . B. Enzim...
ID câu hỏi: 46931| 1 tháng trước
Bài 4:tìm x  a.7x-x=5^21:5^19+3.2^2.7 b.11x-7x+3^4:3^3=5^4+2x c.75-5.(x-3)^3=700 d.3.(2x-1)^2=75 e.3^x+3^x+2=270 f.3^x-3-3^2=2.3^2  Cảm ơn các bản !
ID câu hỏi: 46948| 1 tháng trước
Viết công thức hóa học của những chất sau: Lưu huỳnh trioxit, sắt (II) clorua, magie hiđroxit, kẽm photphat, chì (II) nitrat, nhôm sunfat, axit sunfurơ, natri hiđroxit,...
ID câu hỏi: 46979| 1 tháng trước
Describe your ideal town.
ID câu hỏi: 47096| 1 tháng trước
 37.I was very disappointed not to get the job. (DISAPPOINTING) A.It was very disappointing not to get the job.    B.It was very disappointing to get the job. C.It was very...
ID câu hỏi: 47304| 1 tháng trước
Bài 1 : Tìm từ đồng nghĩa trong các câu sau: a)   Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ    Đất anh hùng của thế kỉ hai mươi. b)  Việt Nam đất nước ta ơi!   Mênh mông biển lúa...
ID câu hỏi: 47331| 1 tháng trước
a. Na2S->CuS->SO2->H2SO4-> Na2SO4->NaCl-> HCl->Cl2 b. FeS2->SO2->SO3->H2SO4->CuSO4->CuCl2 c. FeS->H2S->FeS->Fe2O3-> FeCl3->Fe2(SO4)3->FeCl3
ID câu hỏi: 47369| 1 tháng trước
Tìm lỗi sai: 1. My roommate studying when I went our of the room. 2. He cleans English as well as his sister is. 3. The farmer was riding to towm while he fell off his horse. 4. I feel not...
ID câu hỏi: 47553| 1 tháng trước
Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang có tính cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải A. giảm tần số của dòng điện. B. giảm điện trở của mạch. C. tăng hệ số tự cảm của...
ID câu hỏi: 47560| 1 tháng trước
6cm 4cm 4cm trên bản đồ tỉ lệ 1:1000 có sơ một mảnh đất hình thang với kích thước như hình bên. tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông
ID câu hỏi: 47662| 1 tháng trước
chỉ ra cái đúng , cái hay của sự so sánh trong mỗi câu thơ sau: a,     Trẻ em như búp trên cành     Biết ăn , biết ngủ , biết học hành là ngoan.        ...
ID câu hỏi: 47685| 1 tháng trước
Fe--->A---->FeCl2--->B--->Fe2o3--->C--->D--->Fe Biết A,B,C,D là các hợp chất khác nhau của sắt và ko phải là FeCl2,Fe2o3.Xác định công thức hóa học và viết pt
ID câu hỏi: 47744| 1 tháng trước
tính giá trị biểu thức: 1/4 x124 x  ( 72 -50x0,25)
ID câu hỏi: 47831| 1 tháng trước
Viết đoạn văn bằng 2/3 trang giấy về lòng yêu thương con người
ID câu hỏi: 47841| 1 tháng trước
các bạn ơi  ai biết những câu thành ngữ tục ngữ thường gặp ở trạng nguyên  tiếng việt thì nói cho mình nhớ lớp 4 nha
ID câu hỏi: 47896| 1 tháng trước
Loài động vật nào sau đây thuộc bộ ăn sâu bọ ? A. Chuột đồng, sóc                           ...
ID câu hỏi: 48249| 1 tháng trước
Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch 29 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân Kì dậu (1789) diễn ra theo trình...
ID câu hỏi: 48294| 1 tháng trước
Điều 27 Hiến pháp 2013 quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân…” quy định này của pháp luật được...
ID câu hỏi: 48434| 1 tháng trước
1 tháng 4 lúc 15:45 Xin chào tên tôi là Annabelle Một khi bạn đã bắt đầu đọc nó thì bạn không thể dừng lại Nếu bạn dừng lại...
ID câu hỏi: 48489| 1 tháng trước
TAG_question 1 Im never called "scholar",....? 2.No one has come here,...? 3,she never works on sundays,....? 4,you have never been in italy,...? 5,That's Bob's,.....? 6,no one...
ID câu hỏi: 48516| 1 tháng trước
 Điền từ vào chỗ trống:      leaf     special     palm      of      culture    conical  ...
ID câu hỏi: 48653| 1 tháng trước
. Em hãy nêu các bước giâm cành của cây rau muống tại địa phương em? Cho biết vì sao đoạn cành giâm nên cắt vát và tỉa...
ID câu hỏi: 48677| 1 tháng trước
Câu danh ngôn: “Người không biết khả năng của bản thân không hiểu được chính mình” nói về giá trị của điều...
ID câu hỏi: 48746| 1 tháng trước
Âm thanh nào dưới đây là tiếng ồn? a) Tiếng xe cứu thương. b) Tiếng học sinh phát biểu trong lớp. c) Tiếng sấm. d) Tiếng máy khoan bê tông...
ID câu hỏi: 48821| 1 tháng trước
Sắp xếp Mai/fast/the/because/tigers/they/liked
ID câu hỏi: 48990| 1 tháng trước
Câu 1: Mỹ thuật thời Lê gồm có những loại hình nghệ thuật nào? Câu 2: KIến trúc thời Lê có những công trình tiêu biểu...
ID câu hỏi: 49069| 1 tháng trước
  bn nào 2k6 , 2k5 , 2k4 , 2k3 ... chs fb r thì add vs mk nka ! MK #ttql cho ^_^ mơn nhiều #_#
ID câu hỏi: 49217| 1 tháng trước
Choose A, B, C or D to complete each sentence. 1. The flower was____________ out of a single piece of valuable wood.       A. carved             ...
ID câu hỏi: 49230| 1 tháng trước
Loại hình vận tải đường hàng không và đường biển phát triển sẽ phát huy được thế mạnh nào của nước ta trong hội nhập quốc tế? A. Khí hậu. B. Vị trí địa lý C. Các ngành kinh tế. D. Nguồn tài...
ID câu hỏi: 49311| 1 tháng trước
trời càng nắng gắt,hoa giấy càng bồng lên rực rỡ phân tích cấu ngữ pháp và cho biết câu văn thuộc kiểu câu gì
ID câu hỏi: 49449| 1 tháng trước
Lập dàn bài thuyết minh cách làm , cách chơi trò chơi của chiếc diều
ID câu hỏi: 49490| 1 tháng trước
thủy tinh nóng chảy thổi thành bình cầu là hiện tượng hóa học hay vật lý? giải thích? giúp mik vs ạ mk cần gấp
ID câu hỏi: 49587| 1 tháng trước
Viết đoạn văn ngắn giải thích câu tục ngữ " uống nước nhớ nguồn "  ♫ chú ý : văn giải thích 
ID câu hỏi: 49710| 1 tháng trước
a, Tìm các từ tượng thanh gợi tả : - Tiếng chân người đi : - Tiếng chim kêu : - Tiếng cười nói : b, Tìm từ tượng hình gợi tả : - Dáng vẻ của...
ID câu hỏi: 49724| 1 tháng trước
ĐỌC CÂU CHUYỆN ' SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA ' VÀ CHO BIẾT : A) THẦN SẮC ĐẸP QUYẾT ĐỊNH TẶNG HƯƠNG THƠM CHO NHỮNG LOÀI HOA  NÀO ? B) THEO EM , TẠI SAO THẦN SẮC ĐẸP QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY ?
ID câu hỏi: 49728| 1 tháng trước
Em hãy tìm những câu ca dao, tục ngữ, bài thơ, bài hát,... nói về sự cảm thông, giúp đỡ con người.
ID câu hỏi: 50603| 1 tháng trước
Đặc điểm nào sau đây không thuộc về thông tin số? a) Nhiều người có thể truy cập đồng thời. b) Chỉ cho phép một người sử dụng tại một thời điểm. c) Có...
ID câu hỏi: 50689| 1 tháng trước
Rút Gọn  \(2\sqrt{45}+\sqrt{80}-\sqrt{245}\) Giúp tui
ID câu hỏi: 50882| 1 tháng trước
Speaking 1. One of your friends is down with flu Give some advice to him or her.
ID câu hỏi: 51023| 1 tháng trước
PHIẾU ÔN TẬP NGỮ VĂN LỚP 7 BUỔI 1 Bài 1:Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:    “…Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai...
ID câu hỏi: 51304| 1 tháng trước
Write about your last birthday party ._. Xong trước là mình tích luôn.
ID câu hỏi: 51491| 1 tháng trước
1 tính bằng cách thuận tiện  a) 1.25*17+1,25*43+1,25*40 b) 38,67*50-38,67*27-38,67*13 c)125*0,4*25*0,8
ID câu hỏi: 51714| 1 tháng trước
8. this / Mai / her / is / name / is / my / mom . -> ................................................... sắp xếp lại câu ; 4. have / We / at / drink / nice food / at /  last / party /...
ID câu hỏi: 51732| 1 tháng trước
Bạn nào đọc tác phẩm " Dế Mèn phiêu lưu kí '  thì hãy tóm tất cả 10 chương cho tớ
ID câu hỏi: 51827| 1 tháng trước
Để đo cường độ và hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều, người ta dùng dụng cụ nào? Cách nhận biết dụng cụ?
ID câu hỏi: 51909| 1 tháng trước
1/ Why (you/wait) outside the door? 2/ Don’t ask Tim. He (not/know) the answer. 3/ I (not/understand). What (happen)? 4/ Be quiet! My son (sleep) 5/ My students sometimes (not have)...
ID câu hỏi: 52036| 1 tháng trước
Hãy chỉ ra những hành vi vi phạm bản quyền trong các tình huống dưới đây a) Bình lấy hồ sơ tóm tắt bài học trên mạng tự ghi tên...
ID câu hỏi: 52049| 1 tháng trước
cần xin acc ngọc rồng sv3 trên 10tr sm
ID câu hỏi: 52090| 1 tháng trước
Làm thế nào để học tốt môn Ngữ văn?
ID câu hỏi: 52160| 1 tháng trước
1. Let’s meet _____ Tuesday.  2. Let’s meet ______ two hours.  3. I saw him ______ 3:00 PM.  4. Do you want to go there ________ the morning?  5. Let’s do...
ID câu hỏi: 52179| 1 tháng trước
Các bài văn tả cây ăn quả lớp 4
ID câu hỏi: 52307| 1 tháng trước
Tìm x : X x 3456 - X x 2556 + X = 27035  
ID câu hỏi: 52347| 1 tháng trước
Trong một cuộc thi có 22 câu hỏi , mỗi câu trả lời đúng thì được 15 điểm trả lời sai thì bị trừ `10 điểm .Một hs được 155 điểm .hỏi hs đó trả lời...
ID câu hỏi: 52406| 1 tháng trước
các bạn giúp mình chút quyển sách có câu này tên tên là gì -to jog means to ........... (run slowly) -to quit means...
ID câu hỏi: 52716| 1 tháng trước
Có thể thay từ “giản dị” bằng từ nào ạ ?
ID câu hỏi: 52791| 1 tháng trước
Complete the paragraph below, using the words/ phrases given. Ha Long Bay/ be/ Quang Ninh Province. It/ be/ over one hundred kilometers/ our city. It/ have/ many islands/ caves....
ID câu hỏi: 52890| 1 tháng trước
Vật liệu nano có tính chất gì? Kể tên một số ứng dụng của vật liệu nano.
ID câu hỏi: 52926| 1 tháng trước
Giúp mình làm bài project unit 4 life in the past tiếng Anh 9 thí điểm
ID câu hỏi: 52951| 1 tháng trước
Ex 6: Rewrite the sentences, using “the past continuous” and “while” or “when”. 1.  We were having dinner and they were listening to the radio. g We were...
ID câu hỏi: 52966| 1 tháng trước
I ………. my wallet. Please help me find it. A Lost B Lose C have lost D am losing
ID câu hỏi: 53029| 1 tháng trước
Tìm 5 câu ca dao trong đí mỗi câu có một phếp nhân hoá và nêu rõ tác dụng của mỗi phép nhân hoá trong câu vừa tìm được .  Các bạn giúp mình với
ID câu hỏi: 53152| 1 tháng trước
Hướng dẫn soạn bài " Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" - Văn lớp 6
ID câu hỏi: 53242| 1 tháng trước
Tổng số tuổi của mẹ và con năm nay là 65.Mẹ hơn con 25 tuổi .Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ,con bao nhiêu tuổi ?
ID câu hỏi: 53277| 1 tháng trước
1. What do you usually do in your free time? 2. What do you usually do on weekends? 3. Do you like sports? How long? 4. Do you like to watch movies? What kind of movies do you like? What...
ID câu hỏi: 53395| 1 tháng trước
Tìm những chi tiết thể hiện cách cư xử của Kiều Phương đối với anh trai và mọi người? Bức tranh Vẽ anh trai Của Kiều phương đã bộc lộ điều gì? Em có cảm nghĩ gì về Kiều Phương? Các câu hỏi trên là...
ID câu hỏi: 53699| 1 tháng trước
Gia đình Lan có 4 người mà chỉ cò bố va mẹ đi làm. Lương của mẹ mỗi tháng 2 750 000 đồng, lương của bố gấp 2 lần lương của mẹ. Mỗi tháng mẹ đều để dành 750 000 đồng          ...
ID câu hỏi: 53728| 1 tháng trước
Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số, cách nhau AB=8  cm tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ = 2 cm. Một đường thẳng ( △ )...
ID câu hỏi: 53778| 1 tháng trước
 it was wrong of you not to tell me that information(kept)=>you should
ID câu hỏi: 53853| 1 tháng trước
1. Một can chứa 12,5 lít dầu, mỗi lít dầu cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 1,5 kg. Hỏi can dầu đó cân nặng bao nhiêu kg ? 2.Một người đi xe máy trong 2 giờ đi được 70,4km. Hỏi người đó đi trong 1,5...
ID câu hỏi: 53952| 1 tháng trước
Em hãy cảm nhận và lập dàn bài chi tiết cho bài chiếc lược ngà
ID câu hỏi: 54186| 1 tháng trước
Bài 1: Cho đa thức P(x) và Q(x) là các đơn thức thỏa mãn:        P(x) + Q(x) = x3+x2-4x+2 và P(x) - Q(x) = x3-x2+2x-2   a) Xác định đa thức P(x) và Q(x)   b) Tìm...
ID câu hỏi: 54344| 1 tháng trước
Cho tình huống: Trường T tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho mọi người. Tuy nhiên, T cho rằng tuyên truyền phòng, chống ma túy là...
ID câu hỏi: 54485| 1 tháng trước
Thân thể con người bình thường có thể phát ra được bức xạ nào dưới đây? A. ánh sáng nhìn thấy B. Tia tử ngoại C. Tia X D. Tia hồng ngoại
ID câu hỏi: 54726| 1 tháng trước
1. Nam would like to join in our school soccer team . ->Nam would like ________________. 2. Tam drinks more milk than Nam. ->Nam____________________________. Mấy bạn giúp mình...
ID câu hỏi: 54751| 1 tháng trước
Cho hàm số sau chọn khẳng định đúng:  y = 2sin 2x – sin2x + 7 A: max   y = 2 + 8 B: max y = 8 C: min   y = - 3 + 8 D: Tất cả sai
ID câu hỏi: 54767| 1 tháng trước
năm ngoái giá tiền 1l xăng A92 là 19200 đồng , năm nay là 24000 đồng . hỏi giá tiền 1l xăng năm nay so vs năm ngoái tăng bao nhiêu phần trăm ?với số tiền năm ngoái mua được 30l  xăng A92 thì...
ID câu hỏi: 54980| 1 tháng trước
Ai có đề thi HSG văn 7 ( Đề chính thức ) ko ?.Năm này nha, cho mk vs
ID câu hỏi: 54999| 1 tháng trước
tINH NHANH A ) 78. 123 + 88 .33 - 78 x 23 + 11.8.67 b)42 . 53  + 47.156 _ 114.47 c ) 53 . 39 + 39 . 47 - 15 . 21 - 7 . 155 d ))15 . 37 . 4 + 120 . 21 + 21 x 5 x12 e ) 2 . 53 . 12 4 . 6...
ID câu hỏi: 55042| 1 tháng trước
8 ha 320 m2 =  ............ ha
ID câu hỏi: 55137| 1 tháng trước
Quãng đường từ Hà Nội đến Sapa dài 360 km . Cùng một lúc có một ô tô con đi từ Hà Nội đến Sapa với vận tốc 65 km/ h và một ô tô khách đi từ Sapa về Hà Nội với vận tốc 55 km/giờ. Đến 8 giờ một ô tô...
ID câu hỏi: 55261| 1 tháng trước
Vì sao khi trồng chuối hay trồng mía,người ta phải tỉa bớt lá?
ID câu hỏi: 55315| 1 tháng trước
Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, trong quá trình dao động của vật lò xo có chiều dài biến thiên từ 20cm đến 28cm....
ID câu hỏi: 55638| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn tả dòng sông quê em trong đó có sử dụng phép so sánh Nhanh lên nghe các ban mình đang cần gấp
ID câu hỏi: 55724| 1 tháng trước
Quan sát khí khổng: - Lấy một lá cây thái lái tía, gấp một phần lá ở gần một đầu. - Dùng kim mũi mác cắn thận tách lớp...
ID câu hỏi: 55899| 1 tháng trước
dd A chứa các ion CO32-, SO42-, SO32-, 0.1 mol HCO3- và 0.3 mol Na+. Thêm V(l) dd Ba(OH)2 1M vào A thu lượng kết tủa lớn nhất. Tính V.
ID câu hỏi: 56161| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn tả cảnh mà em yêu thích.
ID câu hỏi: 56208| 4 tuần trước
1. Peter is the same age as Van. Peter is as 2. Walking up the mountain is interesting. It is 3. When did they start wearing this uniform? How long 4. They speak English and Chinese in...
ID câu hỏi: 56276| 4 tuần trước
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15*2-50+5-x=73 A 137     B 132     C 141    D 112    E  99    F 122    G 154 .      ...
ID câu hỏi: 56562| 4 tuần trước
.... nhà xa...     dưới trăng quyên đã gọi hè đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông tiếng chứa vần không có âm cuối tiếng chứa vần có âm đệm tiếng chứa vần có nguyên âm đôi cấu...
ID câu hỏi: 56575| 4 tuần trước
ai có nick ngọc rồng thì mỗi ngày mik tick cho 5 tick 1+1
ID câu hỏi: 56902| 4 tuần trước
người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật có khối lượng 100kg lên cao 2m. a,Nếu ko có ma sát thì lực kéo là 400N....
ID câu hỏi: 56967| 4 tuần trước
Em mới luyện viết luận, mong mọi người cho ý kiến ạ What are the advantages and disadvantages of being the only in the family and why? Write an essay in about 120-150 words to express words to...
ID câu hỏi: 57182| 3 tuần trước
Hội thi vẽ tranh tuyên truyền phòng  chống HIV/AIDS, ban tổ chức nhận thấy tổng  số bức tranh của khối 7 và khối 8 nhiều hơn số  bức tranh của khối 9 là...
ID câu hỏi: 57483| 3 tuần trước
chú chuột jerry có một số miếng phô mát .Chú cho bạn 1 phần 3 số phô mát của mình . Chú ăn một số miếng phô mát . Hỏi lúc đầu jerry có tất cả bao nhiêu miếng phô mát ? ai giải được sẽ có thưởng .
ID câu hỏi: 57532| 3 tuần trước
lập dàn ý chi tiết tả cảnh sân trường trong giờ ra chơi GIÚP MK NHA                     AI NHANH MK SẼ TICK
ID câu hỏi: 57699| 3 tuần trước
Viết chương trình kiểm tra xem tam giác đó có phải là tam giác vuông cân không?
ID câu hỏi: 57915| 3 tuần trước
cách sử dụng nồi cơm điện để nấu cơm bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 58018| 1 tuần trước
Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 xen giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó, ta được số lớn gấp 10 lần...
ID câu hỏi: 58106| 1 tuần trước
Đổi đơn vị: 56,09 km2 =..... km2.....ha 31,021 ha=.....ha.....m2 0,123 m3=.....dm3 9,12 m3=.....m3.....dm3 51,9 dm3=......dm3.....cm3 32,6 dm3=.....cm3 108,54 yến=.....yến....g 0,965 m2...
ID câu hỏi: 58238| 1 tuần trước
Muốn lên tầng 8 của một ngôi nhà cao tầng phải đi qua 175 bậc thang vậy phải đi qua bao nhiêu bậc cầu thang để lên tầng 5 của ngôi nhà...
ID câu hỏi: 58540| 1 tuần trước
chị mai đan một chiếc khăn hết 3 giờ 30 phút. cũng chiếc khăn đó, chị huệ đan hết 1 giờ 45 phút . nếu chị mai đan được 8 chiếc khăn thì chị huệ đan được bao nhiêu...
ID câu hỏi: 58571| 6 ngày trước
Bạn N là một nhân viên bán thời gian tại quán ăn vặt cổng trường dành cho học sinh. Hôm nay, N đi làm sớm và vô tình bắt gặp...
ID câu hỏi: 58598| 6 ngày trước
Chú Quang đánh bắt trong ba đầm được 6 tấn 80 kg cá số cá đánh bắt được trong đầm thứ nhất ít hơn đầm thứ hai ba tạ 50 kg và nhiều hơn lần thứ 3 240...
ID câu hỏi: 58638| 6 ngày trước
Vẽ sơ đồ khối và trình bày nguyên lí hoạt động của một mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến.
ID câu hỏi: 58692| 6 ngày trước
khởi nghĩa Bãi Sậy.vì sao cuộc khởi nghĩa này được coi là tiêu biểu nhất của vùng đồng bằng Bắc Bộ
ID câu hỏi: 58801| 6 ngày trước
1 người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ thì mất 2 giờ 18 phút. a) tính quãng đường AB. b) cũng trên quãng đường đó, 1 ô...
ID câu hỏi: 59023| 5 ngày trước
Hai xe ôtô cùng xuất phát từ A để đi đến B. Xe thứ nhất đi với vận tốc là 40km/h, xe thứ hai đi chậm hơn xe thứ nhất mỗi giờ 15km nên đã đến B sau xe...
ID câu hỏi: 59050| 5 ngày trước
Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu: Các em chẳng có gì đặc biệt . Đúng vậy đó! Chúng tôi đã ở...
ID câu hỏi: 59232| 4 ngày trước
Hàng ngày , Tuấn đi bộ quãng đ ường từ nhà đến trường dài 800m trong thời gian 10 phút. Tính vận tốc của Tuấn ra km/giờ.
ID câu hỏi: 59254| 4 ngày trước
Điền vế câu vào chỗ trống để có một câu ghép hoàn chỉnh: a, Mặt trời lên, cái nắng trở nên gay gắt hơn ... b, Ngày mùa thật...
ID câu hỏi: 59426| 4 ngày trước
Cho phân số 43/36. Hãy tìm một số tự nhiên m sao cho khi lấy tử số của đã cho trừ đi số tự nhiên đó và giữ nguyên mẫu số thì...
ID câu hỏi: 59512| 3 ngày trước
Thêm một tiếng để tạo ra từ ngữ chứa các tiếng có cùng âm đầu x hoặc s     a.sành........               ...
ID câu hỏi: 59529| 3 ngày trước
(1,0 điểm) Em hiểu thế nào về câu nói của Mahatma Gandhi: “Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình...
ID câu hỏi: 59606| 3 ngày trước
cô ơi làm thế nào để gõ tên một bạn mình cần tìm ạ??? Nguyễn Thị Thương Hoài cô ơi cái lúc nãy em biết rồi nhưng em...
ID câu hỏi: 59704| 3 ngày trước
                            toán nâng cao (1x1)+(1x2)+(1x3)+(1x4)+(1x5)+.....(1x99)+(1x100) giúp mk...
ID câu hỏi: 59839| 2 ngày trước
Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 85 m, chiều rộng kém chiều dài 13m  bằng đơn vị đo là mét vuông CÁC BẠN...
ID câu hỏi: 60046| 1 ngày trước
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc văn bản và trả lời câu hỏi.  Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản. Câu 2. Em hiểu thế...
ID câu hỏi: 60220| 1 ngày trước
(1.0 điểm) Trong Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm tài nhân đã miêu tả nhân vật Từ Hải trong lần đầu xuất hiện như sau: Lúc ấy, có một hảo...
ID câu hỏi: 60298| 23 giờ trước
Buổi sáng yến uống 2 lít nước , buổi chiều yến uống ít hơn buổi sáng 1/2 lít nước .hỏi cả hai buổi yến uống được bao nhiêu lít nước ( chỉ dùm...
ID câu hỏi: 60462| 9 giờ trước
My đi xe đạp từ A đến B vơi vận tốc 15 km/giờ. Tuân đi xe đạp từ B đến A với vận tốc 12 km/giờ. Sau khi My đi được 10 km thì Tuân mới bắt đầu đi. Hai...
0.49999 sec| 3780.547 kb