Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(7)
GDCD(9)
Hóa học(74)
Lịch sử(17)
Ngữ văn(180)
Nhạc họa(2)
Sinh học(20)
Tiếng anh(145)
Tin học(11)
Toán học(159)
Vật lý(29)
Địa lý(19)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2628| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2743| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2744| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2759| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2821| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2856| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2871| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2872| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2900| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2936| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2942| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2943| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2956| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3033| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3034| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3160| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3211| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3274| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3306| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3320| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3329| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3357| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3397| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3435| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3436| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3688| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3756| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4196| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4538| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4586| 2 năm trước
ID câu hỏi: 6040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6095| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6253| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6440| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6489| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6505| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6723| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 8701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10901| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10909| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10916| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10957| 3 tháng trước

27 lít dầu nặng:

21,65-1,4=20,25(kg)

1 lít dầu nặng:

20,25:27=0,75(kg)

10 lít dầu nặng:

0,75x10=7,5(kg)

số kg dầu còn lại là:

20,25-7,5=12...

ID câu hỏi: 10977| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10996| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11070| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11110| 3 tháng trước

Theo bài ra ta có sơ đồ:

Số lít nước nắm loại 1:I-----I-----I-----I

Số lít nước nắm loại 2:I-----I

Loại 1 có số lít nước nắm...

ID câu hỏi: 11120| 3 tháng trước

cya là viết tắt của “see ya” trong tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “hẹn gặp lại

Khi một người nào đó muốn gửi lời chào...

ID câu hỏi: 11174| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11211| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11215| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11236| 3 tháng trước

bán kính hình tròn là: 50 : 2= 25(cm)

diện tích hình tròn là: 25*2*3.14=1962.5(cm2)

diên tích hình chữ nhật là: 1962.5 : 100*18=353.25(cm2)

diện tích phần còn lại là:...

ID câu hỏi: 11248| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11257| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11329| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11392| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11424| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11441| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11444| 3 tháng trước
Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên...
ID câu hỏi: 11540| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11562| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11635| 3 tháng trước

1 That play was written by Shakespear.

2 Is the lecture given by Jackson? 

3 You will be sent the money at the end of the month.

4 Spanish is spoken in many...

ID câu hỏi: 11666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11684| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11693| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11750| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11757| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11801| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11830| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11851| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11907| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11942| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11949| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11953| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12081| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12140| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12144| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12158| 3 tháng trước

Bài thơ sử dụng phép nhân hóa:
Ông trời - nổi lửa
Bà vân - vấn khăn.
Tác dụng làm cho ông mặt trời và đám mây trở lên gần gữi hơn với con người. Như những người quen trong gia đình. Hình...

ID câu hỏi: 12179| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12193| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12303| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12306| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12307| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12322| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12470| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12557| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12558| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12618| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12619| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12645| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12652| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12782| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12831| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12908| 3 tháng trước

Nhan đề của truyện là “Làng” không phải là “Làng Dầu” vì nếu là “Làng Dầu” thì vấn đề mà...

ID câu hỏi: 12941| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12950| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13008| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13028| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13166| 3 tháng trước

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence

1. The wounded persons were taken to hospital by the police

→ The police .......took the...

ID câu hỏi: 13172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13177| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13187| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13489| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13509| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13528| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13555| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13602| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13650| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13651| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13664| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13681| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13713| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13737| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13740| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13762| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13804| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13830| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13847| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13915| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13979| 3 tháng trước

\(a) 2C_2H_5OH + 2K \to 2C_2H_5OK + H_2\\ b) 2CH_3COOH + CaCO_3 \to (CH_3COO)_2Ca + CO_2 + H_2O\\ c) 2CH_3COOH + ZnO \to (CH_3COO)_2Zn + H_2O\\ d) CH_3COOH + KOH \to CH_3COOK + H_2O\\ e)...

ID câu hỏi: 14006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14039| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14063| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14298| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14299| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14301| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14311| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14436| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14472| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14504| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14508| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14616| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14646| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14764| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14810| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14815| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14879| 3 tháng trước

a)FeO + 2HCl -> FeCl2 + H2O

b)nFeO= 7,2/(56+16)=0,1 mol

Theo pt nFeO=nFeCl2=0,1mol

=> mFeCl2= 0,1(56+35.5x2)=12,7g

c) Theo pt 2nHCl=nFeO =>nHCl= 0,2mol

mHCl=...

ID câu hỏi: 14897| 3 tháng trước

* Giống nhau: Đều là ảnh ảo , cùng chiều với vật

* Khác nhau:

- Thấu kính hội tụ: Ảnh ảo lớn hơn vật và cách xa thấu kính hơn...

ID câu hỏi: 14901| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14921| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14971| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14992| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15087| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15155| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15158| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15167| 3 tháng trước
Sinh năm 1978 bao nhiêu tuổi? Tính đến năm 2023, người sinh năm 1978 được 45 tuổi, tính thêm tuổi mụ thì là 46 tuổi. Sang năm 2024, họ được 46 tuổi và tính thêm tuổi mụ thì là 47 tuổi . Độ tuổi này...
ID câu hỏi: 15193| 3 tháng trước

Tham khảo :

Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Muốn thành công trong cuộc sống, tự lập là năng lực cần có ở...

ID câu hỏi: 15239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15443| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15447| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15491| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15545| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15553| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15663| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15678| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15682| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15699| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15754| 3 tháng trước

Dàn ý: 

MB: giới thiệu vấn đề: cách làm hộp bút từ chai nhựa

TB: 

a) Nguyên liệu:

- Chai nhựa

-...

ID câu hỏi: 15781| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15866| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15960| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15971| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15978| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16081| 3 tháng trước

Ý nghĩa của tự do lưu thông trong EU:

- Tự do di chuyển: Bao gồm tự do đi lại, tự do cư trú, tự do lựa chọn nơi làm việc.

- Tự do lưu...

ID câu hỏi: 16106| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16148| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16157| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16166| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16172| 3 tháng trước

\(HF\rightarrow H^++F^-\\ HI\rightarrow H^++I^-\\ Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Ba^{2+}+2OH^-\\ KNO_3\rightarrow K^++NO_3^-\\ Na_2SO_4\rightarrow2Na^++SO_4^{2-}\)

ID câu hỏi: 16194| 3 tháng trước

YN:Ca ngợi Bác, viết về những bông hoa quanh Lăng Người, một cách ngợi ca gián tiếp nhưng thật sâu sắc và hàm chứa nhiều ý...

ID câu hỏi: 16201| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16232| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16242| 3 tháng trước

\(x^2-\left(m+3\right)x+2m+2=0\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x-m-1\right)=0\left(1\right)\)

ID câu hỏi: 16251| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16264| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16267| 3 tháng trước

Tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh trong tương lai.

 

ID câu hỏi: 16268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16272| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16306| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16319| 3 tháng trước

- P: AA x aa

TLKG : 100%Aa

KH : 100% trội

 

- P: Aa x aa

KG : 1Aa : 1aa

KH : 1 trội : 1 lặn

 

- P: Aa x Aa

KG : 1AA...

ID câu hỏi: 16337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16343| 3 tháng trước
Số tuổi trong năm 2023
ID câu hỏi: 16348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16502| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16622| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16628| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16660| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16682| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16730| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16763| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16796| 3 tháng trước

Tham khảo:

Khổ thơ đầu là những cảm xúc của nhà thơ khi đã đến lăng Bác, đứng trước không gian, cảnh vật bên ngoài lăng....

ID câu hỏi: 16862| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16888| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16929| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16943| 3 tháng trước

tham khảo

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện tiến hành...

ID câu hỏi: 16980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17004| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17081| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17108| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17153| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17212| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17251| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17327| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17358| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17520| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17537| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17565| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17571| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17601| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17677| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17712| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17737| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17741| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17818| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18042| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18043| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18052| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18064| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18122| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18138| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18187| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18193| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18302| 3 tháng trước

EXERCISE 7: Complete the sentences with must, should, need, needn’t, can, could, may, might

1. In Britain many children _______must_____ wear uniform when they go to school.

...
ID câu hỏi: 18323| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18346| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18360| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18420| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18425| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18434| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18477| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18545| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18550| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18570| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18694| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18697| 3 tháng trước

(C): (x - 2)+ (y - 1)= 16

=> R=4 là bán kính (C) và I(2,1) là tâm của (C)

T

ID câu hỏi: 18700| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18724| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18754| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18791| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18904| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18908| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18921| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18949| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18969| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18977| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19014| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19028| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19319| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19371| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19474| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19491| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19511| 3 tháng trước

Tham khảo nha bạn

Đối với mỗi người con đi xa nhà xa quê thì cảm xúc và kí ức của họ luôn hướng về một nơi thân thương được gọi...

ID câu hỏi: 19542| 3 tháng trước

"Quê hương tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ không bao giờ quên...", mỗi lần câu hát đó vang lên, em lại nghĩ về...

ID câu hỏi: 19551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19594| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19702| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19799| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19808| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19813| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19841| 3 tháng trước

Tham khảo

Không có việc gì dễ làm mà thành công lớn. Nếu muốn thành công thì phải vượt qua rất nhiều khó khăn...

ID câu hỏi: 19858| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19876| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19896| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20030| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20135| 3 tháng trước

My brother studies well

- Đứng sau động từ là một trạng từ bổ nghĩa cho động từ đó

-> Chuyển tính từ "good" -> trạng từ...

ID câu hỏi: 20142| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20225| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20353| 3 tháng trước

tham khảo

Vô cảm là một trong những căn bệnh “ung thư tâm hồn” của một bộ phận người trong xã hội. Vậy vô cảm là gì?...

ID câu hỏi: 20422| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20494| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20517| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20521| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20690| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20705| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20784| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20799| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20834| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20852| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20923| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20929| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20945| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20987| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21030| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21042| 3 tháng trước
\(Al^0\rightarrow Al^{+3}+3e\)`xx38`
\(8N^{+5}+38e\rightarrow3N^...
ID câu hỏi: 21101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21109| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21118| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21142| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21147| 3 tháng trước

a, - Đốt X thu CO2 và H2O → X chứa C và H, có thể có O.

Ta có: \(n_{CO_2}=\dfrac{17,6}{44}=0...

ID câu hỏi: 21162| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21251| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21259| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21267| 3 tháng trước

21. Lan (meet).......met ..........................her at the party 3 years ago.

22. Last summer vacation,Mom (not buy).....didn't buy........................me a new...

ID câu hỏi: 21272| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21302| 3 tháng trước

dt chung:anh hùng,nới,quê,thôn,xã,huyện,tỉnh,anh.

dt riêng:kim đồng,việt nam,nông văn dèn,nông văn dền,nà mạ,trường hà...

ID câu hỏi: 21341| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21355| 3 tháng trước

Gọi x (phần quà) là số phần quà mà ông già Noel chuẩn bị (x ∈ ℕ* và 350 < x < 750)

Do khi số em nhỏ xếp hàng 10, hàng...

ID câu hỏi: 21365| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21472| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21496| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21548| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21554| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21611| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21639| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21671| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21757| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21767| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21774| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21802| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21842| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21858| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21904| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21936| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21989| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21990| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21992| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22011| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22036| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22068| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22115| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22121| 3 tháng trước

_Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử

_Cho quỳ tím vào các mẫu thử

+ Mẫu làm quỳ tím hóa đỏ là HCl

+Mẫu làm quỳ tím hóa xanh là KOH

+ Mẫu không làm đổi màu quỳ tím là KCl...

ID câu hỏi: 22123| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22128| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22202| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22273| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22299| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22303| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22304| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22324| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22335| 3 tháng trước

- Tình yêu quê hương đất nước là tình cảm thiêng liêng cao cả nhất. Đó là tình cảm  chân thành đối với...

ID câu hỏi: 22374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22381| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22420| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22430| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22455| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22498| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22525| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22553| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22566| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22599| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22619| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22633| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22719| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22729| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22753| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22757| 3 tháng trước

 trái nghĩa với horrible là good

ID câu hỏi: 22764| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22782| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22801| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22811| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22844| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22845| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22866| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22869| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22894| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22948| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22971| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22987| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23054| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23102| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23136| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23156| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23215| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23253| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23255| 3 tháng trước

Khi sử dụng các dụng cụ điện trong gia đình cần phải sử dụng dụng cụ đó đúng với hiệu điện thế định mức vì:

-Mỗi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình...

ID câu hỏi: 23329| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23368| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23415| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23439| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23449| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23461| 3 tháng trước

$C_nH_{2n} + \dfrac{3n}{2}O_2 \xrightarrow{t^o} nCO_2 + nH_2O$
$C_nH_{2n+3}N + \dfrac{3n+1,5}{2}O_2 \xrightarrow{t^o} nCO_2 + (n + 1,5)H_2O + 0,5N_2$

$C_nH_{2n+2}O + \dfrac{3n}{2}O_2...

ID câu hỏi: 23494| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23571| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23620| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23638| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23639| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23652| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23674| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23681| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23691| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23702| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23708| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23754| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23755| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23768| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23821| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23842| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23866| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23876| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23884| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23934| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23953| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23960| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23967| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23973| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24031| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24043| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24096| 3 tháng trước

When the world is more and more integrated, foreign companies invest a lot in Vietnam and Vietnamese companies also cooperate a lot with partners from other countries, English is a very important...

ID câu hỏi: 24105| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24154| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24186| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24231| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24248| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24307| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24313| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24315| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24366| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24384| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24506| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24520| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24521| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24585| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24597| 3 tháng trước

 Cầu Thê Húc màu son,cong cong như con tôm,dẫn vào đền Ngọc SơnMái đền  lấp ló...

ID câu hỏi: 24625| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24655| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24665| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 25114| 3 tháng trước

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những thăng trầm. Dù buồn bã hay vui mừng, quá khứtương...

ID câu hỏi: 27823| 2 tháng trước

 tiền bán  bằng số phần trăm  tiền vốn là

1 720 000:1600000=1,075

1,075=107,5%

 người đó lãi số  phần trăm là

107,5%-100%=7,5%

đáp...

ID câu hỏi: 28605| 2 tháng trước

Qua cách giới thiệu của Nguyễn Du, Thúy kiều hiện ra một cô gái đủ 4 tài năng cầm kì thi họa.Nhưng cụ Nguyễn Du đã đặc biệt chỉ ra tài năng...

ID câu hỏi: 29200| 2 tháng trước

11. The blue dress is more expensive than the yellow dress

→ The yellow dress is cheaper than the blue dress

12. with/ her/ lives/ Hoa/ in/ activities/ uncle/ Ha Noi/...

ID câu hỏi: 29269| 2 tháng trước

9. In Con Dao, there are green (lands/ regions/ wilderness/ stretches) of forests and fresh meadows and the houses with red roofs, which forms the picture of nature with bright...

ID câu hỏi: 29567| 2 tháng trước
- Bảo vệ hòa bình giúp các nước giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu . Bảo vệ hòa bình cũng là bảo vệ cho đất nước ngày càng thịnh vượng; mặt khác, bảo vệ hòa bình cũng đem lại cuộc sống tự do, ấm...
ID câu hỏi: 29843| 2 tháng trước

41 . who

42. whose

43. whose

44. whom

45. which

46. which

47. which

48. who

49. which

50. which

ID câu hỏi: 30070| 2 tháng trước

1 You can use this computer, can't you

2 Nam said he had to go to Ha Noi the day after

3 Would you mind if I borrow your car?

4 Tom is always going home late so his mother is...

ID câu hỏi: 32466| 2 tháng trước

    Trong trái tim mỗi người Việt Nam, tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Mỗi người sinh ra, ai...

ID câu hỏi: 32797| 2 tháng trước

 - Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n).

   - Ví dụ: các cây...

ID câu hỏi: 33929| 2 tháng trước

- Xét phương trình đề cho có :

\(\Delta^,=b^{,2}-ac=\left(m-1\right)^2-\left(m-2\right)=m^2-2m+1-m+2\)

\(=m^2-3m+3\ge\dfrac{3}{4}>...

ID câu hỏi: 34287| 2 tháng trước

- Quá trình xen lẫn giữa sinh sản vô tính và hữu tính của bào tử rêu có thể diễn ra thông qua cơ chế chuyển đổi giữa các...

ID câu hỏi: 35415| 2 tháng trước

lịch sử văn học ở hà nội đã diển ra từ rất sớm và ở rất nhiều nơi trên thành phố

ID câu hỏi: 35542| 2 tháng trước

Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một phương pháp được sử dụng trong viễn thông để mã hóa văn bản ký tự như trình tự chuẩn của hai...

ID câu hỏi: 35927| 2 tháng trước

Dãy Trường Sơn Bắc chạy gần như vuông góc với hướng gió, lại có sườn đón gió thoải nên khối khí đã gây mưa hết bên...

ID câu hỏi: 36048| 2 tháng trước

Vui lòng cắt nhỏ ảnh khoảng 10 câu trở xuống ạ

ID câu hỏi: 36851| 2 tháng trước

\(CaCO_3\xrightarrow{t^o}CaO+CO_2\uparrow\\ CO_2+NaOH\to NaHCO_3\\ NaHCO_3+NaOH\to Na_2Co_3+H_2O\\ Na_2CO_3+Ca(OH)_2\to CaCO_3\downarrow+2NaOH\)

ID câu hỏi: 38033| 2 tháng trước

Những người yêu thơ của tác giả Hồ Chí Minh có thể dễ dàng nhận thấy: Trăng là một đề tài rất đẹp trong thơ của Người. Từ trong nhà tù Tưởng Giới Thạch, trăng đã là bạn tri âm, hay khi trở thành...

ID câu hỏi: 39076| 2 tháng trước

mn tick câu trả lời này của mik đúng vs mình cx muốn cày nhưng bận học ko có thgian:((

ID câu hỏi: 39228| 2 tháng trước

Truyện cổ chính là những lời răn dạy của cha ông đối với đời sau. Qua những câu chuyện cổ, cha ông dạy con cháu cần sống nhân hậu, độ lượng,...

ID câu hỏi: 40155| 2 tháng trước

Đền Cuông thuộc địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, cách thành phố Vinh khoảng 30 km về phía Bắc, nằm trên núi Mộ Dạ, một ngọn núi thuộc dãy Đại Hải, cận kề quốc lộ 1A. Đền Cuông là một di tích...

ID câu hỏi: 40210| 2 tháng trước

Đổi 30 phút =0,5 giờ

Thời gian xe máy đi được trong 30 phút là:

40 x 0,5 = 20 ( km )

Đáp số: 20 km

ID câu hỏi: 40616| 2 tháng trước

Những thành tựu của người Ai Cập cổ đại bao gồm khai thác đá, khảo sát và kỹ thuật xây dựng hỗ trợ cho việc xây dựng các công...

ID câu hỏi: 41109| 2 tháng trước

1. The wedding party________ held at the Rex Hotel.

A. is B. is being C. will be D. is going to be

2. How many languages_____ John speak?

A. do B. does C. did D....

ID câu hỏi: 41335| 2 tháng trước

nghĩa chuyển:

Mới 20 tuổi nhưng cậu ta đã nếm trải nhiều cay đắng trong cuộc đời.

nghĩa gốc:

Qủa mướp đắng thật đắng

ID câu hỏi: 41763| 1 tháng trước

\(3,\)

- Khái niệm: Quang hợp là quá trình lá cây sử dụng nước và khí carbon dioxide nhờ năng lượng...

ID câu hỏi: 42005| 1 tháng trước

Quay tam giác \(ABC\) quanh cạnh \(AB\) cố định thu được hình nón có đỉnh là 

ID câu hỏi: 42174| 1 tháng trước
2CO+O22CO2
cacbon...
ID câu hỏi: 42550| 1 tháng trước

*Rewrite these sentences:

1. I'm having a lot of troubles now because I lost my passport last week.

-->If I.........hadn't lost my passport last week, I...

ID câu hỏi: 42999| 1 tháng trước
Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông Bầu ơi thương lấy bí cùng- Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Trâu ơi ta bảo trâu này- Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Núi cao chi lắm núi ơi- Núi che...
ID câu hỏi: 43548| 1 tháng trước

* Chia về Câu điều kiện loại 2 : 

we would gladly buy the house if it (not be).. weren't. so small

If I (have) ...had..enough...

ID câu hỏi: 45480| 1 tháng trước

Đất nước ta những ba phần tư diện tích là rừng, đồi núi – một điều kiện thiên nhiên tuyệt vời. Vậy mà giờ đây diện tích của rừng đó còn lại bao nhiêu? Không hiểu rõ tầm...

ID câu hỏi: 46239| 1 tháng trước

`@` `\text {Ans}`

`\downarrow`

\(39 \times 123 + 26 \times 47 - 13 \times 163\)

`= 3 \times 13 \times 123 + 2 \times 13 \times 47 -...

ID câu hỏi: 46701| 1 tháng trước

1. It was me who ... you last night.

A.calls.            B.called C. Call.           D. To call

2. I come from Viet...

ID câu hỏi: 46954| 1 tháng trước

Tham Khảo

 Nguyên nhân đầu tiên khiến cho dầu, mỡ và nước không thể trộn lẫn với nhau đó là do phân tử của mỗi chất...

ID câu hỏi: 47999| 1 tháng trước

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

\(86\div2=43\left(m\right)\)

Chiều dài hơn chiều rộng:

\(3+2=5\left(m\right)\)

...
ID câu hỏi: 48096| 1 tháng trước

cần đăng nhập vào làm, xin gửi tài khoản

ID câu hỏi: 49015| 1 tháng trước

Tế Hanh là người con của xứ sở núi Ấn sông Trà. Đề tài quê hương trở đi trở lại trong thơ ông từ lúc tóc còn xanh cho tới khi đầu bạc! Ông viết về quê hương bằng cảm xúc đậm đà, chân chất và dành...

ID câu hỏi: 49120| 1 tháng trước

Làm tường, trần nhà phủ dạ; trồng cây xanh để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn; làm cửa sổ bằng kính;.....

 

ID câu hỏi: 50058| 1 tháng trước

(1) : Mg(HCO3)2

(2): NaHSO4

(3): Na2CO3

(4): K3PO4

(5) BaCl2

gợi ý...

ID câu hỏi: 50902| 1 tháng trước

\(CaC_2 + 2H_2O \to Ca(OH)_2 + C_2H_2\\ C_2H_2 + H_2 \xrightarrow{t^o,PbCO_3} C_2H_4\\ C_2H_4 + H_2O \xrightarrow{t^o,H_2SO_4} C_2H_5OH\)

ID câu hỏi: 51597| 1 tháng trước

Đổi: 50 dm = 5 m

Diện tích khu vườn dưa hấu là:

20 × 5 = 100 (m

ID câu hỏi: 52371| 1 tháng trước

 

mỗi ký tự được biểu hiện dưới dạng : 

+ con số 

+ hình ảnh 

+ âm thanh 

+ văn bản 

⇒...

ID câu hỏi: 52435| 1 tháng trước

a, 22/5 - 11/4 = 88/20 - 55/20 = 33/20 

b,576,40 - 59,28 = 517,12

c,4/5 + 3/7 = 28/35 + 15/35 = 43/35

d,125,76 : 1,6 = 78,6

 

 

 

ID câu hỏi: 52547| 1 tháng trước

Gọi số máy cày đội 1;2;3 lần lượt là: \(x;y;z\) (đk \(x;y;z\) \(\in\) N*)

Theo bài ra ta...

ID câu hỏi: 53877| 1 tháng trước

a) -Đoạn trích kể lại việc Thủy quyết định để lại cả hai con búp bê. 

    - Nhân vật Thủy trong đoạn văn là một cô bé giàu lòng vị tha, rất thương anh, thương cả những con búp...

ID câu hỏi: 54048| 1 tháng trước

Độ dài đáy hình tam giác MDC là:16×3/4=12(cm)                             ...

ID câu hỏi: 54317| 1 tháng trước

Đặt CTHH của X là

\(C_nH_{2n+1}COOH\)

\(n_{C_nH_{2n+1}COOH}=\dfrac{2,55}{14n+46}\left(mol\right);n_{CO_2}=\dfrac{2,8}{22,4}=0...

ID câu hỏi: 54763| 1 tháng trước

Complete the sentences using one of the words in the box:

1. surprising2. bored3. confusing4. disgusting5. interested6. annoyed7. boring8. interested9. exhausted10. excited11. amusing12....
ID câu hỏi: 55354| 1 tháng trước

Đặt giá trị 1 phần là: a

Ta có:

a x 3 x a x 5 = 194,4

a x a x 15 = 194,4

a x a = 194,4 : 15 = 12,96

a x a = 12,96

⇒ a = 3,6

...
ID câu hỏi: 56302| 4 tuần trước

1. The students should wear uniforms when they are at school

=>Uniforms........should be worn by the students when they are at school........

2.I am short =>I...

ID câu hỏi: 56555| 4 tuần trước

\(n_{O\left(oxit\right)}=\dfrac{17,1-11,5}{16}=0,35\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{HCl}=2n_{H_2O}=2n_{O\left(oxit\right)}=2.0,35=0...

ID câu hỏi: 57071| 3 tuần trước

truyện đồng thoại là truyện viết cho trẻ em, trong đó có các sự vật con vật những nhân vật tưởng tượng được nhân cách hóa vừa mang tính...

ID câu hỏi: 57367| 3 tuần trước

Hệ cơ sở dữ liệu tập trung là mô hình lưu trữ dữ liệu trên một máy chủ duy nhất. Hệ thống này thường được sử dụng cho các doanh nghiệp có quy...

ID câu hỏi: 58052| 1 tuần trước

aFeSO_4+bKMnO_4+cH_2O \to dFe_2(SO_4)_3+eFe(OH)_3+fK_2SO_4+gMnO_2

`@` Xét nguyên tử nguyên tố Fe:a=2d+e (1)

`@` Xét nguyên tử nguyên tố S:a=3d+f...

ID câu hỏi: 58084| 1 tuần trước

I choose ...... here rather than anywhere else

đáp án A. to work

Dịch : Tôi chọn làm ở đây thay vì bất cứ nơi...

ID câu hỏi: 58228| 1 tuần trước

Tổng số quả các loại trong 5 rổ là :

       104+115+132+136+148=635( quả )

Tổng số quả là 1 số chia hết cho 5. Sau khi bán đi một rổ cam thì số chanh còn lại gấp 4...

ID câu hỏi: 58309| 1 tuần trước

a: Nửa chu vi mảnh vườn là 90:2=45(m)

Chiều rộng mảnh vườn là 45-x(m)

Diện tích mảnh vườn là 

ID câu hỏi: 58466| 1 tuần trước

 Bài 2:

a: \(\dfrac{5}{6}< 1\)

\(1< \dfrac{6}{5}\)

Do đó: \(\dfrac{5}{6}<...

ID câu hỏi: 58816| 6 ngày trước

Giờ thứ ba bác làm được:

\(1-\dfrac{1}{4}-\dfrac{5}{12}=\dfrac{1}{3}\) (công việc)

ID câu hỏi: 59261| 4 ngày trước

số tạ thóc năm nay bác thu được là: (125+5):2 = 65 tạ 

số tạ thóc năm ngoái bác thu được: 65 - 5 = 60 tạ 

đáp số:...

ID câu hỏi: 59325| 4 ngày trước

Số huy chương đồng là:

288 - 183 = 105 ( huy chương )

Đ/s : 105 huy chương đồng

ID câu hỏi: 11019| 3 tháng trước
chín trăm triệu không trăm linh chín nghìn tám trăm mười viết thế nào
ID câu hỏi: 11304| 3 tháng trước
Một vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé ăn trong 20 ngày.Sau đó có thêm một số em bé mới đến nên số ngày ăn giảm đi 4 ngày.Hỏi có bao nhiêu em bé mới đến thêm?
ID câu hỏi: 11323| 3 tháng trước
dãy số tự nhiên từ 1 đến 1000 có bao nhiêu chữ số 1
ID câu hỏi: 11442| 3 tháng trước
Một phép chia có số chia là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, thương là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau với số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Số bị chia của phép chia...
ID câu hỏi: 11502| 3 tháng trước
Từ đồng nghĩa với từ yên tĩnh???????? AI NHANH THÌ TICK!!
ID câu hỏi: 11813| 3 tháng trước
Đặt 2 câu với từ "MẮT" ; 1 câu từ "MẮT" có nghĩa gốc; 1 câu từ "MẮT" mang nghĩa chuyển : A. Nghĩa gốc : B. Nghĩa chuyển:
ID câu hỏi: 11879| 3 tháng trước
Tả ngôi nhà mơ ước của em
ID câu hỏi: 12359| 3 tháng trước
Tính bằng cách thuận tiện nhất :25 *9*4*100/1000
ID câu hỏi: 12687| 3 tháng trước
Đó vui  2+8+9=10  Giải thích vì sao bằng 10. Bài toán này đúng nhé ko sai đâu 
ID câu hỏi: 12699| 3 tháng trước
nhân vật là linh hồn tác phẩm . hãy làm sáng tỏ qua hình tượng nhân vật vũ nương  ( dàn ý )
ID câu hỏi: 12730| 3 tháng trước
"Có lẽ chỉ những giấc mơ trở về tuổi thơ mới đem lại cho tôi những cảm giác ấm áp, bình yên đến thế...Trong mơ...Tôi thấy một tôi rơm rớm nước...
ID câu hỏi: 12742| 3 tháng trước
Viết lại câu mà nghĩa không thay đổi.  1. Where is the nearest post office ?  => Could you ....... 2. Open the door , please . => Will you ......  3. Do you want me to drive...
ID câu hỏi: 12999| 3 tháng trước
ERROR IDENTIFICATION  Qualification and experience are two the most important factors that help you get a good job
ID câu hỏi: 13048| 3 tháng trước
When I arrived, they (have) dinner.
ID câu hỏi: 13112| 3 tháng trước
Vòng 1: Bài 1: Choose the correct answer  1. Are you a student or a teacher? a. Yes, I am b. No, I am not c. I’m a student d. Yes, I 2. ……..down, please !  a. Sit b. Open c. Close d....
ID câu hỏi: 13144| 3 tháng trước
Crowd là tính từ ngắn hay tính từ dài ??
ID câu hỏi: 13145| 3 tháng trước
Một nam châm vĩnh cửu không tác dụng lực lên A. Thanh sắt bị nhiễm từ B. Thanh sắt chưa bị nhiễm từ C. Điện tích không chuyển động D. Điện tích chuyển động
ID câu hỏi: 13191| 3 tháng trước
Một hình chữ nhật có chiều dài 15cm. Nếu giảm chiều dài đi 3cm thì diện tích giảm đi 30 cm vuông. Tính diện tích hình chữ nhật...
ID câu hỏi: 13263| 3 tháng trước
: Cho phương trình:   x2 + 2 (m + 1)x + m2 = 0. (1)               a. Giải phương trình với m =...
ID câu hỏi: 13395| 3 tháng trước
Nước trong cốc bay hơi càng nhanh khi?1 điểm   Miệng cốc càng rộng    Miệng cốc càng hẹp    Nước càng nhiều    Nước càng lạnh
ID câu hỏi: 13666| 3 tháng trước
5. Listen again. Match the speakers (1-5) with sentences A-F below. (Nghe lại. Nối các người nói (1-5) với các câu A-F bên dưới.)   Which speaker(s)...
ID câu hỏi: 13681| 3 tháng trước
Từ “ thoai thoải ” là từ chỉ gì ?                    A. Từ chỉ sự...
ID câu hỏi: 13928| 3 tháng trước
Bài thơ1:                    Anh đội viên thức giấc                   Thấy ba lô mất rồi    ...
ID câu hỏi: 14109| 3 tháng trước
Soạn văn 8 bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác. P/S: nội dung câu hỏi giống trong Vở BT Ngữ Văn 8 tập một trang 115-116 giúp mk nha mai hok rùi. ai nhank mk tk
ID câu hỏi: 14309| 3 tháng trước
Chuyển động từ thường thành quá khứ đơn: Talk=> Plant tree=> Ai nhanh mk tick cho.
ID câu hỏi: 14335| 3 tháng trước
Số oxi hoá của clo (Cl) trong hợp chất HClO 3  là A. +1.    B.-2.     C. +6.    D.+5.
ID câu hỏi: 14396| 3 tháng trước
Trong bảng chữ cái Tiếng Anh, chữ cái có tâm đối xứng là?
ID câu hỏi: 14433| 3 tháng trước
Tìm tập hợp các giá trị của m để hàm số y=√ ( m - 2)x^2 - 2( m- 3)x + m - 1 có tập xác định là R
ID câu hỏi: 14508| 3 tháng trước
nhận xét về bài thơ"câu cá mùa thu"có ý kiến cho rằng:bài thơ là những cảm nhận tinh tế của nguyễn khuyến về cảnh sắc...
ID câu hỏi: 14564| 3 tháng trước
I have Music at ... ( ioe )
ID câu hỏi: 14637| 3 tháng trước
Cho lục giác đều ABCDEG. Tính chu vi lục giác, biết độ dài đường chéo chính là 12 cm. 
ID câu hỏi: 14744| 3 tháng trước
Viết 4 số tự nhiên liên tiếp nhau thỏa mãn điều kiện hai số liền nhau hơn kém nhau 15 đơn vị và tổng của 4 số đó là 2170. Tìm số lớn nhất trong 4 số đó.
ID câu hỏi: 14902| 3 tháng trước
Hãy giải thích câu ca: "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"
ID câu hỏi: 14993| 3 tháng trước
Em hãy kể lại một việc làm tốt mà em đã làm để giúp đỡ bố mẹ của mình?
ID câu hỏi: 15121| 3 tháng trước
Cho hình chữ nhật ABCD,AB<AD, có 2 đường chéo cắt nhau tại O.Gọi E và F lần lượt là điểm đối xứng của A qua D và B a) Chứng minh OD là đường trung bình của tam giác ACE b) Chứng minh C là trung...
ID câu hỏi: 15276| 3 tháng trước
Hãy giải nghĩa các thành ngữ, tục ngữ sau: a) Ở hiền gặp lành b) Cây ngay không sợ chết đứng c)Tốt gỗ hơn tốt nước sơn d) Thẳng như ruột ngựa e) Có chí thì nên
ID câu hỏi: 15304| 3 tháng trước
Trung lives with his grandparents in Ha Noi. His address is 81, Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Ha Noi. The family lives on the fourth floor of Ha Noi Tower. Their flat is big and modern....
ID câu hỏi: 15381| 3 tháng trước
Tính chất của gió mùa Đông Bắc ở nước ta vào nửa sau mùa đông là A . khô hanh. B. ấm áp. C. lạnh ẩm. D. lạnh khô.
ID câu hỏi: 15400| 3 tháng trước
Em là ai ? Cô gái hay nàng tiên ? Em có tuổi hay không có tuổi ? Mái tóc em hay là mấy là suối? Đôi mắt em...
ID câu hỏi: 15456| 3 tháng trước
Đảo Hôn-su chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích của Nhật Bản A. 43% B. 52% C. 61% D. 70%
ID câu hỏi: 15543| 3 tháng trước
Chỉ ra các biện pháp tu từ trong bài thơ đêm nay bác không ngủ và lượm chọn một câu và nêu tác dụng của phép tu từ đó
ID câu hỏi: 15571| 3 tháng trước
Hai thợ lặn đang lặn dưới biển (dịch câu trên ra tiếng anh cái)
ID câu hỏi: 15694| 3 tháng trước
Polietilen có khối lượng phân tử 14000 đvC. Hệ số trùng hợp n là A. 300 B. 500 C. 200 D. 100
ID câu hỏi: 15796| 3 tháng trước
Tìm a;b;c biết abbc = ab x ac x7
ID câu hỏi: 15804| 3 tháng trước
thiết kế các câu khẩu hiệu tuyên truyền về dân số và bảo vệ môi trường  
ID câu hỏi: 15868| 3 tháng trước
gach 1`gach duoi dong tu , gach 2 gach duoi tinh tu trong doan tho sau: Dai may trang do dan tren dinh nui  Suong hong lam om ap mai nha gianh  Tren con duong vien trang mep doi...
ID câu hỏi: 15932| 3 tháng trước
Viết phương trình phản ứng và giải thích cách nhận biết: etanol và glycerin; etanol và phenol; glycerin và glucose.  Giúp em với ạ  
ID câu hỏi: 16264| 3 tháng trước
Khi chuyển 67 và 3/25 thành số thập phân,ta được:
ID câu hỏi: 16277| 3 tháng trước
Cảm nhận của em về 8 câu thơ đầu đoạn trích:chị em Thúy Kiều"
ID câu hỏi: 16287| 3 tháng trước
  viết đoạn văn ngắn về 1 đề tài em tự chọn , trong đó sử dụng câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến         
ID câu hỏi: 16324| 3 tháng trước
Hãy kể tên các con vật có 4 chân.  
ID câu hỏi: 16397| 3 tháng trước
vẽ anime đáng yêu hoặc ngầu     ( KHÔNG CHÉP MẠNG)  
ID câu hỏi: 16535| 3 tháng trước
viet lai cau su dung quan he tu That is the man. He bought her car last month. --> Those are the books.He has just bought them from the bookstore --> The students are from China. They are...
ID câu hỏi: 16649| 3 tháng trước
Nêu Vai trò của Văn học  thiếu nhi/ Văn học đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục trẻ e m và cho ví dụ cụ thể.
ID câu hỏi: 16704| 3 tháng trước
Sự dẫn nhiệt là gì? Chất nào dẫn nhiệt tốt? chất nào dẫn nhiệt kém? Giải thích vì sao xoong nồi thường được làm bằng kim loại, còn...
ID câu hỏi: 16769| 3 tháng trước
Al + HNO3=Al(NO3)3 +N2O+N2+H2O cân bằng đầy đủ theo: quá trình oxi hóa quá trình khử
ID câu hỏi: 16969| 3 tháng trước
trang trí sân khấu vẽ tranh
ID câu hỏi: 17232| 3 tháng trước
Một công ty máy xuất khẩu đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu may được 1.200.000 bộ quần áo trong 1 năm. Do làm việc tốt nên 6 tháng đầu năm công ty dã vượt chỉ tiêu 15%. Hỏi nếu trong 6 tháng cuối năm công...
ID câu hỏi: 17365| 3 tháng trước
Sử dụng các phương pháp hóa học để nhận biết các chất sau : a) KOH , Bacl2 , HNO3 , H2SO4 b) KOH , Ba(OH)2 , HCl , NaNO3 c) NaNO3 , Na2SO4 , Ba(OH)2 , HCl d)...
ID câu hỏi: 17481| 3 tháng trước
viết lại câu sao cho nghĩa ko thay đổi this boy is strong - He is................. Ba has a sister, Lan - Ba
ID câu hỏi: 17491| 3 tháng trước
hãy phân tích sự nết na hiền dịu của cô Tấm và sự độc ác của mẹ con Cám  
ID câu hỏi: 17513| 3 tháng trước
Cho các bazo sau: NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)2, Al(OH)3, Ca(OH)2, Mg(OH)2, KOH, Zn(OH)2. Chất nào tác dụng được với: a, phenolphtalein b, dd H2SO4 c,dd CuCl2 d, SO2 e, dd NaOH f,...
ID câu hỏi: 17768| 3 tháng trước
 Her husband hated holidays so much. She decided to go on her own.( since)
ID câu hỏi: 18232| 3 tháng trước
36,73 m2 bằng bao nhiêu cm2
ID câu hỏi: 18428| 3 tháng trước
GIÚP MÌNH CÁI NÀY VỚI Ạ!!!=)) SPEAKING:QUESTIONS FOR AN ORAL TEST Topic 2: Talk about healthy food and unhealthy food 1. What's your favorite food? 2. What do you...
ID câu hỏi: 18544| 3 tháng trước
Write a short composition of about 120 words on this topic. Topic: Describe a type of food that you particularly like. You should say: - What is the food? - When did you first eat it? - What are...
ID câu hỏi: 18846| 3 tháng trước
Nhắc lại các bước tiến hành làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật.
ID câu hỏi: 19074| 3 tháng trước
Nguyên nhân sâu xa nào sau đây dẫn tới sự bùng nổ phong trào 1930-1931? A.   Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 B.   Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới C.   Mâu...
ID câu hỏi: 19207| 3 tháng trước
Câu 1: Thông tin là gì? Dữ liệu là gì? Mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu? Cho ví dụ minh họa?
ID câu hỏi: 19268| 3 tháng trước
Tóm Tắt một câu chuyện kể về Bác Hồ trong thời gian tìm đuờng cứu nuớc . nhớ là viết tóm tắt nha ,rùi viết xong thì kết bạn với mình nhé !
ID câu hỏi: 19287| 3 tháng trước
bạn nào có đề cương lớp 5 kì 2 môn lịch sử cho mình xin ( ai nhanh mình k )
ID câu hỏi: 19369| 3 tháng trước
Ai biết ý nghĩa của tiểu thuyết Tắt Đèn của Ngô Tất Tố ko?
ID câu hỏi: 19424| 3 tháng trước
thạch sanh không giết mẹ con Lí Thông mà cho chúng về quê làm ăn,nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh và biến...
ID câu hỏi: 19561| 3 tháng trước
dịch những chữ sau ra tiếng anh Đánh vần Chơi cờ vua Cẳng chân Ngón chân Ngón tay ai nhanh nhất mình tick
ID câu hỏi: 19641| 3 tháng trước
Nhân vật ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc đã nói: “Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…toàn những...
ID câu hỏi: 19912| 3 tháng trước
các bạn cho mình hỏi là những cấu trúc như thế này accuse sb of sth thì được gọi là collocation hay phrasal verbs hay j ạ? mình không...
ID câu hỏi: 19971| 3 tháng trước
Thế nào là câu miêu tả và câu tồn tại. Cho Ví Dụ Đừng Chép trên mạng nhé các bạn. Mình muốn bài của chính các bạn
ID câu hỏi: 19992| 3 tháng trước
Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam
ID câu hỏi: 20049| 3 tháng trước
Phân tích truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam  
ID câu hỏi: 20133| 3 tháng trước
Tìm từ đồng nghĩa thay thế các từ in đậm trong những câu sau: a) Khi được cô đưa phần thưởng,lòng em tràn ngập niềm vui sướng. b)Nhân ngày sinh nhật mẹ,em cho mẹ một món quà tự tay em...
ID câu hỏi: 20237| 3 tháng trước
Một người đi xe máy với vận tốc là 40km/h . Quãng đường người đó đi được sau 30 phút là bao nhiêu km ? 
ID câu hỏi: 20270| 3 tháng trước
Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của anh/chị về những điều nên làm để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
ID câu hỏi: 20308| 3 tháng trước
Dựa vào thông tin trong mục 1, hãy: - Trình bày khái niệm cơ cấu kinh tế. - Phân biệt cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế...
ID câu hỏi: 20314| 3 tháng trước
. Cho biết nghĩa gốc và nghĩa chuyển Có sức người sỏi đá cũng thành cơm SỎI ĐÁ. Nghĩa gốc........Nghĩa chuyển......... CƠM. Nghĩa gốc........Nghĩa chuyển.......    ...
ID câu hỏi: 20373| 3 tháng trước
Chuyển câu ốc sên không có xương để chống đỡ,chỉ có thế bò thành câu kể Ai - là gì                               ...
ID câu hỏi: 20374| 3 tháng trước
con dau vua goi la gi  
ID câu hỏi: 20549| 3 tháng trước
Trình bày quy trình thiết kế kĩ thuật một sản phẩm học tập đơn giản (dụng cụ đựng bút, hộp đựng dụng cụ học tập,…)
ID câu hỏi: 20577| 3 tháng trước
mọi người ơi cho mình vài ảnh nha là  1. anime  2. chibi  3. anime cute 4. anime ngầu  5. gì cũng được nhưng là anime nha  mình cảm ơn chước nha Ơ v Ơ  
ID câu hỏi: 20713| 3 tháng trước
Câu 3. Ngày 24-10-1945, sau khi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương của Liên hợp quốc A. được bổ sung, hoàn...
ID câu hỏi: 20856| 3 tháng trước
Bài tập: Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP... năm 2012
ID câu hỏi: 21110| 3 tháng trước
Exercise 7: Choose the best answer: 1, Who’s the man _________ that photograph?    A....
ID câu hỏi: 21125| 3 tháng trước
Dựa vào công thức D = M : V. Khi tăng hoặc giảm nhiệt độ thì thể tích, khối lượng riêng của chất rắn, lỏng, khí như thế nào?
ID câu hỏi: 21209| 3 tháng trước
Bài  Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được sáng tác trong bối cảnh như thế nào? Phân tích một số chi tiết cho thấy sự chi phối của ngữ cảnh đối với nội dung và hình thức của câu văn trong bài văn tế.
ID câu hỏi: 21326| 3 tháng trước
năm 1969 có NhỮNG sự kiện lịch sử nào
ID câu hỏi: 21525| 3 tháng trước
hãy viết một đoạn văn bằng tiếng anh kể về ngày  tết ở quê em
ID câu hỏi: 21556| 3 tháng trước
II. Find and corect the mistake. 1. My classmate ate told me you can't explain the rule to her. 2. I'm not sure what i can solve this problem. 3. You have a problem with your...
ID câu hỏi: 21618| 3 tháng trước
Đặt 2 câu theo mẫu :ai là gì? Để giới thiệu về em với một người bạn mới quen.
ID câu hỏi: 21731| 3 tháng trước
Pin bị đoản mạch trong trường hợp nào? Hiện tượng đoản mạch có thể gây ra tác hại gì?
ID câu hỏi: 21784| 3 tháng trước
Câu 7: Hãy viết cấu hình electron của các ion sau : (1) Na^ + ( (Na / Z = 11) (2) Cl * (Cl / Z - 17) (3) Ca^ 2+ (Ca / Z = 20) (4) Ni^ 2+ (Ni:Z=28) (5) Fc^ 2+ , Fc3+(Fc:Z-26) (6) Cu^ + ,Cu^ 2+...
ID câu hỏi: 21931| 3 tháng trước
Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống(1075-1077) em hãy nhận xét về cách đánh giặc độc đáo của Lý Thường  Kiệt
ID câu hỏi: 22302| 3 tháng trước
we (go)....to the cinema twice a month.We all love (watch).. the latest fims
ID câu hỏi: 22540| 3 tháng trước
bài 7 đề 3 Liệt kê rồi tính tổng các số nguyên x thoả mãn : -10 < x < 12
ID câu hỏi: 22590| 3 tháng trước
the test is so difficult  that we could do it  viết lại bằng  such  to   enough
ID câu hỏi: 22694| 3 tháng trước
 Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong môi trường  A. không khí khô.  B. trong nước cất không có hoà tan khí oxi.  C....
ID câu hỏi: 23194| 3 tháng trước
Các bạn hăy đọc bài Cây rơm và giải thích cho mình tại sao : Giai thích tại sao nhà văn chọn 3 từ in đậm ( tinh ranh , dâng , êm đềm ) nói trên trong bài Cây rơm ( Tiếng việt 5, tập 1 ,...
ID câu hỏi: 23198| 3 tháng trước
câu 1 phân biệt tự tin và chưa tự tin.nêu biểu hiện của tự tin,ý nghĩa của tự tin ,nêu các biểu hiện của tự trọng ,nêu mối quan hệ giữa tự tin và tự trọng câu 2 em học tập được những gì qua tấm gương...
ID câu hỏi: 23282| 3 tháng trước
1.The times was the only newspaper. The Times appeared that time. 2.Mrs. Linda is the most important person. She was invited to the president's party. 3.It's the silliest argument. I've ever heard...
ID câu hỏi: 23315| 3 tháng trước
Khổ thơ sau đây không sử dụng phép tu từ ngữ âm nào Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà ai Pha Luông mưa xa...
ID câu hỏi: 23433| 3 tháng trước
Viết một đoạn văn (thể loại, chủ đề tự chọn) có sử dụng 4 kiểu câu chia theo mục đích nói mà em đã được học (nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần...
ID câu hỏi: 23444| 3 tháng trước
When did Nam start to do karate? => How long is
ID câu hỏi: 23587| 3 tháng trước
So sánh nguyên phân và giảm phân 1
ID câu hỏi: 23672| 3 tháng trước
Nhận xét về ngôn ngữ và nghệ thuật thể hiện tâm trạng nhân vật trong đoạn trích Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều:          ...
ID câu hỏi: 23749| 3 tháng trước
h20 là j 
ID câu hỏi: 23834| 3 tháng trước
Thế nào là phó từ? Là những từ chuyên đi kèm động từ, danh từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, danh từ. Là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ. Là những...
ID câu hỏi: 23921| 3 tháng trước
Cho 74,88 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl và 0,024 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa NH4+) và...
ID câu hỏi: 24269| 3 tháng trước
Hãy cho biết máy tính mang lại những lợi ích gì trong việc học tập của em và trong việc giảng dạy của các thầy/cô.
ID câu hỏi: 24288| 3 tháng trước
Bài hát: Tát Nước Đầu Đình - Lynk Lee Ðêm qua tát nước í a chứ đầu đình Trời đêm sáng tỏ ấy cái đêm...
ID câu hỏi: 24467| 3 tháng trước
Trong hệ tọa độ Oxyz, tìm tọa độ điểm A' đối xứng với điểm \(A\left(1;-2;-5\right)\)  qua đường thẳng \(\Delta\)  có phương trình :            ...
ID câu hỏi: 24631| 3 tháng trước
Dẫn chứng về lòng tự trọng(ngữ văn lớp 9)
ID câu hỏi: 24754| 3 tháng trước
1 máy bay có vẫn tốc trung bình trong cả chuyến bay là 700 km/h . Trên quãng đường đầu , vẫn tốc máy bay là 800km/h . Tính vận tốc may bay ở quãng đường sau , biết thời gian bay quãng đường đầu =...
ID câu hỏi: 24792| 3 tháng trước
Cho các nhận định sau: (1) Ở điều kiện thường, các amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước. (2) Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy khá cao, khi nóng chảy thì bị phân hủy. (3) Các amino...
ID câu hỏi: 24878| 3 tháng trước
Trong văn hoá dân gian Việt Nam, có 4 vị Thánh được tôn là “tứ bất tử”. Em hãy cho biết 4 vị thánh đó là ai? Em biết gì về 4 vị thánh này? Em hãy phỏng đoán vì sao họ được phong là Thánh?
ID câu hỏi: 25129| 3 tháng trước
Hãy viết một bài văn tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích Không được chép trên mạng! Ai nhanh nhất mình tick!
ID câu hỏi: 25194| 3 tháng trước
vẽ một bức tranh về ngôi trường của em , giúp mik tham khảo thôi nha
ID câu hỏi: 25226| 3 tháng trước
Origami is the timeless Japanese art of  A paper floding B car making C train spotting  D bird watching 
ID câu hỏi: 25291| 3 tháng trước
Câu 29 : Lợi ích khi kết nối các máy  tính thành mạng máy tính:     A. Chia sẻ dữ liệu cho nhau   B. Tất các các đáp án   C. Dùng chung các thiết bị như máy in, máy...
ID câu hỏi: 25392| 3 tháng trước
Gọi tên, phân loại các chất sau: Ca(OH)2, NaOH, P2O5, KOH, Mg(OH)2, SO3, HNO3, H2SO4, HCl, H3PO4, NaCl, FeO, CuO, K2SO4, Na3PO4, CO2, AgNO3, CaSO4, NaHCO3, MgO, NaHSO4,...
ID câu hỏi: 25395| 3 tháng trước
ta vẫn nói chậm như sên , rùa nhưng thực tế sên chậm hơn rùa hay ngược lại để trả lời câu hỏi này hãy tính tỉ số giữa vận tốc của rùa và vận tốc của sên biết trong 1h rùa bò được 72m còn trong 1 giây...
ID câu hỏi: 25659| 3 tháng trước
Viết đoạn văn tả cây cối trong mưa
ID câu hỏi: 25784| 3 tháng trước
Cho ví dụ về các phép liên kết sau: A. Phép lặp từ...
ID câu hỏi: 25832| 3 tháng trước
Điền cặp từ trái nghĩa thích hợp vào mỗi chỗ chấm để có các thành ngữ , tục ngữ hoàn chỉnh +Đi ....... về................                   ...
ID câu hỏi: 25846| 3 tháng trước
dịch sang tiếng anh 1> Anh ấy có đôi mắt to màu nâu   2> Cô ấy nói nhiều và thân thiện   3> Anh ấy có đôi môi đầy đặn   4> Cô ấy có khuôn mặt tròn
ID câu hỏi: 26079| 2 tháng trước
Vì sao nói thúy kiều là bản cáo trạng,là tiếng kêu đau thương?Trình bày bằng 1 đoạn văn diễn dịch khoảng 10 câu
ID câu hỏi: 26090| 2 tháng trước
Tìm cụm danh từ trong những câu sau: a) Gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại. b) Đại bàng là một con yêu tinh sống ở trên núi.
ID câu hỏi: 26254| 2 tháng trước
Anh chị hãy nhận xét về nghệ thuật viết truyện của Kim Lân (cách kể chuyện, cách dựng cảnh, đối thoại, nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, ngôn ngữ.)
ID câu hỏi: 26351| 2 tháng trước
Đem chia đều một số bánh vào các đĩa. Nếu xếp mỗi đĩa 2 cái bánh thì được 20 đĩa bánh. Hỏi nếu xếp vào mỗi đĩa 4 cái bánh thì được bao nhiêu đĩa bánh?
ID câu hỏi: 26369| 2 tháng trước
hãy kể lại một trận thi đấu thể thao .
ID câu hỏi: 26506| 2 tháng trước
viết về lễ hội của các loài vật trong bài thơ ''aO LÀNG HỘI XUÂN
ID câu hỏi: 26510| 2 tháng trước
hãy soạn bài gió lạnh đầu mùa
ID câu hỏi: 26515| 2 tháng trước
Đổi đơn vị đo :  10,4 dm =...m 5,75 cm = ...mm 0,856 m2 = ...dm2 
ID câu hỏi: 26692| 2 tháng trước
Bài 1 : Để đánh số trang một số báo nhi đồng dài 30 trang ta cần bao nhiêu chữ số? Giupp mình với
ID câu hỏi: 26701| 2 tháng trước
Bo, David, Lix và Yorn cùng làm bài kiểm tra IQ. Bo có IQ cao hơn David, Yorn có IQ cao hơn Lix. Biết rằng Bo không phải là người có IQ cao nhất, hỏi ai là người có IQ cao nhất?
ID câu hỏi: 26947| 2 tháng trước
Cho sin a=0.5 tính cos a;tan a;cot a
ID câu hỏi: 27111| 2 tháng trước
Tả lại một nhân vật trong truyện cổ tích theo lời của em
ID câu hỏi: 27116| 2 tháng trước
Cho 100g dung dịch sắt ( III ) sunfat Fe2(SO4)3 trong đó chứa 20g Fe2(SO4)3 tác dụng với 100g dung dịch natri hidroxit (NaOH). Sau phản ứng thu được 0,1 mol sắt (III) hidroxit Fe(OH)3 (...
ID câu hỏi: 27125| 2 tháng trước
Write a proposal (120-150 words) about a welcome event. Use the suggested ideas in 2, the sample in 1, and the outline below to help you.Title: ASEAN POSTER MAKING EVENT To: Ha Noi High School...
ID câu hỏi: 27247| 2 tháng trước
Viết lại các câu sau 1.I find collecting glass bottles interesting My hobby is....... 2.Van's brother usually goes to work by motorbike Van'a brother usually rides... 3.What...
ID câu hỏi: 27465| 2 tháng trước
Từ '' nghịch ngợm '' thuộc loại từ nào?  A. Động từ B. Tính từ C. Danh từ Giúp mình nha!
ID câu hỏi: 27602| 2 tháng trước
tính tỉ số phần trăm của 37 và 42
ID câu hỏi: 27628| 2 tháng trước
chứng minh rằng phân số n+1/2n+3 tối giản với mọi n thuộc N
ID câu hỏi: 27743| 2 tháng trước
Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gì? A.  Mặt trời            B. Mặt...
ID câu hỏi: 27838| 2 tháng trước
Question 1: The manager ___________ the store before I arrived. A. closed B. had closed C. has closed D. was closed Question 2: When we see Mr. Minh tomorrow, I ___________ him of that. A. will...
ID câu hỏi: 27980| 2 tháng trước
Giải phương trình 1).(x+5)(2-x)=3 căn x^2+3x  
ID câu hỏi: 28177| 2 tháng trước
2. Do you like pop music ? - _____ . A. Yes, we are B. Yes, a lot C. I would D. OK.
ID câu hỏi: 28421| 2 tháng trước
Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong khổ thơ sau:             Ta hát bài ca gọi...
ID câu hỏi: 28545| 2 tháng trước
Nêu các bước thực hiện để sao chép hay di chuyển tệp tin hay thư mục .
ID câu hỏi: 28597| 2 tháng trước
lời bài hát cậu cả
ID câu hỏi: 28664| 2 tháng trước
I/ Rewrite the following sentences without changing the meaning: 1. I am very pleased that we shall meet again soon. -> I'm looking...
ID câu hỏi: 28693| 2 tháng trước
It's very wonderful yo spend the weekend in the countryside  => Spending 
ID câu hỏi: 28701| 2 tháng trước
Sử dụng từ gợi ý, hoàn thành các câu sau:   1.    She / hope / that / Mary / come / party / tonight.

2.    I / finish / my...
ID câu hỏi: 28716| 2 tháng trước
Change the adjective clauses to adjective phrases: 1.do you know thw woman who is coming towards us? 2.I come from a city that is located in the southern part of the country 3. The children who...
ID câu hỏi: 28723| 2 tháng trước
Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất nhưng mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà Trong...
ID câu hỏi: 28872| 2 tháng trước
More than 80% of American high school students do part-time jobs in the evening on weekends or in summers. These part-time jobs bring teenagers great advantages. One of the benefits of the work is...
ID câu hỏi: 28908| 2 tháng trước
Có bao nhiêu số có 5 chữ số ?
ID câu hỏi: 28939| 2 tháng trước
Tìm lỗi sai và sửa lại: 1. If you were here yesterday, you would have seen Jean. 2. We could had done more if we had had more time. 3. He said that if he has more time, he could come...
ID câu hỏi: 29170| 2 tháng trước
Từ đồng nghĩa với THÔNG MINH
ID câu hỏi: 29292| 2 tháng trước
Một hình thang có độ dài hai đáy là 1,8m và 1,2m. Diện tích hình thang bằng diện tích hình vuông có cạnh 1,5m.Tính chiều cao của hình thang đó?
ID câu hỏi: 29514| 2 tháng trước
bài 1 : tìm x, biết: A) X/3 - 1/2 = 1/5 B) x/5 + 1/2 = 6/10 c) x +3 /15 = 1/3 d) x -14/4 =1/4 đ) 1/2 x + 1/2 =5/2 n) -2/3 1/3 ( 2x -5 )=3/2 i) ( 3x -1) ( -1/2 x +5 ) =0 j) x-2/4 =...
ID câu hỏi: 29632| 2 tháng trước
12. You look totally exhausted. You _______ take a rest instead of working overtime. A. should B. ought C. must D. has better 13. Anyone _______ have a passport, even a visa when travelling all...
ID câu hỏi: 29677| 2 tháng trước
Cặp quan hệ từ "mặc dù - nhưng" trong câu : "Mặc dù trời mưa to nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm lên đường theo kế hoạch." biểu thị quan hệ gì ?
ID câu hỏi: 29752| 2 tháng trước
bài1.đặt  tính rồi tính 288:24        469:67 740:45        397:56
ID câu hỏi: 29773| 2 tháng trước
Bài 1 tìm m để hai đường thẳng (d1) y=mx+5-m và (d2) y=3x+m-1 cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung Bài 2 cho hàm số y=(m+1) x2 . Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y=3x+1 tại một...
ID câu hỏi: 29899| 2 tháng trước
Tiếng anh I used to (swim) ........ in the river
ID câu hỏi: 29916| 2 tháng trước
Tìm từ đồng nghĩa với từ thành công 
ID câu hỏi: 29920| 2 tháng trước
Exercise 2. Chuyển những câu sau sang thể bị động ở dạng phủ định và câu hỏi 1. The teacher won't correct exercise tomorrow. 2. They didn't allow Tom to take these books...
ID câu hỏi: 29964| 2 tháng trước
Rút gọn biểu thức $B=\left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right): \dfrac{x+1}{x-1}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.
ID câu hỏi: 30095| 2 tháng trước
Mark the letter A , B , C or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges . 17 . Mr . Harry : “ You ' ve written a much better essay this time ,...
ID câu hỏi: 30145| 2 tháng trước
Thách giải được câu đố: Con gì chưa nấu đã chín?
ID câu hỏi: 30155| 2 tháng trước
Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình phản ứng: C4H6O4 + 2NaOH → 2Z + Y Để oxi hoá hết a mol Y thì cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng),...
ID câu hỏi: 30232| 2 tháng trước
Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào ngày 18 - 8 - 1968, chứng tỏ: A. cách mạng miền Nam đã đánh bại “Chiến tranh cục bộ “ của Mĩ.  B. lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đủ sức đương đầu...
ID câu hỏi: 30398| 2 tháng trước
Từ trái nghĩa của hạnh phúc là:  
ID câu hỏi: 30509| 2 tháng trước
Viết một bài viết bằng tiếng anh (khoảng 80-100 từ) nói về vấn đề tiết kiệm năng lượng và phải làm gì để tiết kiệm năng lượng.
ID câu hỏi: 30518| 2 tháng trước
Hãy viết một đoạn văn tả đồ chơi mà em yêu thích
ID câu hỏi: 30543| 2 tháng trước
Nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc văn bản "con chào mào" bằng một đoạn văn ngắn tầm 7 - 9 câu
ID câu hỏi: 30748| 2 tháng trước
hãy giúp mình kể tên 11 nước đông nam á ?
ID câu hỏi: 30932| 2 tháng trước
Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) t ừ t ừ đi qua ố ng s ứ nung nóng đ ự ng 8 gam m ộ t oxit s ắ t đ ế n khi ph ả n ứ ng x ảy ra hoàn toàn. Khí thu đượ c sau ph ả n ứ ng có t ỉ kh ố i so v ớ i hiđro b ằ ng...
ID câu hỏi: 30972| 2 tháng trước
Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về 2 bức chân dung Thúy Vân và Thúy Kiều qua đoạn trích "Chị em Thúy Kiều" Giúp em gấp với...
ID câu hỏi: 31179| 2 tháng trước
Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc ở Trung Quốc do ai lãnh đạo? A. Khang Hữu Vi. B. Lương Khải Siêu, C. Tôn Trung Sơn. D. Hồng Tú Toàn.
ID câu hỏi: 31656| 2 tháng trước
Chủ ngữ trong câu “ Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già” là những từ ngữ nào? a. Một ngọn gió. b. Một ngọn gió dữ dội . c. Một ngọn...
ID câu hỏi: 31659| 2 tháng trước
giải thích tại sao miền bắc và đông bắc bắc bộ có mùa đông lạnh nhất cả nước  
ID câu hỏi: 31714| 2 tháng trước
Số quả xoài nhiều hơn số quả cam là 27 lần và gấp 4 lần số quả cam. Hỏi mỗi loại có mấy quả
ID câu hỏi: 31759| 2 tháng trước
Một vật thực hiện 600 dao động trong 5 phút, tìm tần số dao động của vật?
ID câu hỏi: 31887| 2 tháng trước
Đề bài: Viết đoạn văn khoảng 8-10 câu trình bày cảm nhận về bài ca dao sau:    a,Công cha nghĩa mẹ cao dày Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ Nuôi con khó nhọc đến giờ Trưởng thành...
ID câu hỏi: 32075| 2 tháng trước
Who did you meet at the party? 
ID câu hỏi: 32175| 2 tháng trước
Viết bài văn nghị luận về vai trò của sách với đời sống con người MÌNH CẦN GẤP CẢM ƠN!  
ID câu hỏi: 32421| 2 tháng trước
cho mình hỏi cách đặt câu này như nào vây . Chỉ cần đặt hộ mình mỗi cấu trúc 2 câu thôi ! +/ S + will/shall + V + (o) I , We shall ...... -/ S + won't / shan't + V +(o) ?/ Will...
ID câu hỏi: 32428| 2 tháng trước
Trong bài tập đọc Văn hay chữ tốt, vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém?
ID câu hỏi: 32865| 2 tháng trước
Bài 3 đề 3 Cho hình vuông ABCD có chu vi bằng 28cm , hãy tính diện tích hình vuông ABCD ? 
ID câu hỏi: 33081| 2 tháng trước
1. She asked me whether I (buy) _______ ___ that car 2. She asked him where he (be) _________ from 3. They said that they (sell) _________ their house 4. I asked them if they (pass) _________ the...
ID câu hỏi: 33119| 2 tháng trước
Tính khối lượng của nước trong một bồn chứa. Biết nước trong bồn có thể tích 1500 lít, khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3.
ID câu hỏi: 33127| 2 tháng trước
1. If they don’t prepare the lessons, they will be punished Unless……………………………………………………………………………………………………………     2. She can’t get good marks because she doesn’t remember the lesson...
ID câu hỏi: 33147| 2 tháng trước
Đọc bài thơ sau: Qua đèo Ba Dội (Hồ Xuân Hương) Một đèo một đèo lại một đèo, Khen ai khéo vẽ cảnh cheo leo. Cửa son đỏ loét tùm hum...
ID câu hỏi: 33190| 2 tháng trước
3 năm trước tổng số tuổi của hai chị em là 14 tuổi . hỏi 4 năm sau tổng số tuổi của 2 chị em là bao nhiêu
ID câu hỏi: 33309| 2 tháng trước
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đất liền? A. Cát Bà. B. Tràm Chim. C. Phú Quốc. D. Côn Đảo.
ID câu hỏi: 33319| 2 tháng trước
Xác định các vế câu, CN-VN của từng vế. a, Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi...
ID câu hỏi: 33488| 2 tháng trước
It was such good milk that we couldn't stop drinking it. The milk  
ID câu hỏi: 33500| 2 tháng trước
Đặt một câu có cụm chủ - vị làm thành phần vị ngữ.
ID câu hỏi: 33703| 2 tháng trước
Đơn chất là gì nêu ví dụ về KL, phi kim +) đặc điểm cấu tạo của đơn chất kim loại và đơn chất phi kim II hợp chất là gì ? có mấy loại hợp chất...
ID câu hỏi: 33770| 2 tháng trước
Dòng thơ thứ bảy có gì đặc biệt? Điều đó có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện mạch cảm xúc của bài thơ?
ID câu hỏi: 33827| 2 tháng trước
Phương trình nào dưới đây biểu diễn đúng phản ứng xảy ra khi đốt cháy NH 3 trong khí oxi ở nhiệt độ 850 – 900 oC, có xúc tác Pt ? A. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B.  4NH3 + 3O2 →...
ID câu hỏi: 34154| 2 tháng trước
Bài 10 : Lập đề toán mà khi giải ta dùng 2 phép tính sau: 8000 : 4 = 2000 (đồng) 2000 × 3 = 6000 (đồng) Giải bài toán em vừa lập Bài giả
ID câu hỏi: 34201| 2 tháng trước
Trang 175 sach giao khoa toan la gi day cac cau oi ?
ID câu hỏi: 34237| 2 tháng trước
Rem-bran (1606 - 1669) là họa sĩ, nhà đồ họa nổi tiếng người nước: A. Pháp B. Đức C. Hà Lan D. Anh
ID câu hỏi: 34333| 2 tháng trước
giúp mình giải toán lớp 2 : Tính nhanh a) 12+24+35-2-14-25 b) 1-2+3-4+5-6+7-8+9 c) 25-12-3+24+36
ID câu hỏi: 34391| 2 tháng trước
nghị luân về đạo lí : uống nước nhớ nguồn "
ID câu hỏi: 34460| 2 tháng trước
Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? Chất nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? giúp mik với!!!
ID câu hỏi: 34464| 2 tháng trước
Cho tôi hỏi : GIAI THỪA là gì ?
ID câu hỏi: 34638| 2 tháng trước
Hãy phát biểu cảm nghĩ về một người thầy (cô) mà em yêu quí.
ID câu hỏi: 34762| 2 tháng trước
So sánh ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hương và ngôn ngữ thơ Bà Huyện Thanh Quan qua hai bài thơ  Tự tình (bài I) và  Chiều hôm nhớ nhà.  
ID câu hỏi: 34844| 2 tháng trước
cậu bé lang bạt :nghĩa là gì?
ID câu hỏi: 34872| 2 tháng trước
Meg duoc ong noi tang cho 17 quyen sach de mung sinh nhat thu 17 cua co ay. Sau do, Kija  tang cho co ay them 3 quyen sach, Teppei lai tang cho co ay them 5 quyen nua . Hoi cuoi cung co ay duoc...
ID câu hỏi: 35083| 2 tháng trước
Em hãy cho biết, phương tiện truyền thông điện tử nào sau đây là phù hợp trong tình huống KHÔNG yêu cầu người nhận phải trả lời...
ID câu hỏi: 35169| 2 tháng trước
Em hãy viết đoạn văn khoảng 5 - 7 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật Dế Choắt. Giúp mình với ạ,mình đang cần gấp !!!
ID câu hỏi: 35468| 2 tháng trước
Bài 5 (0,5 điểm) Tìm các cặp số nguyên $(x$; $y)$ thoả mãn $x^{2}+x y+2 \, 023 x+2 \, 022 y+2 \, 023=0$.
ID câu hỏi: 35537| 2 tháng trước
Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng A. Hematit B. Manhetit C. Boxit D. Pirit
ID câu hỏi: 35678| 2 tháng trước
Môn TLV: Viết đoạn văn khoảng 7-10 câu kể lại một câu chuyện em thích trong các chủ điểm đã học trong chương trình lớp 4. 
ID câu hỏi: 35949| 2 tháng trước
Xét một phép thử có không gian mẫu Ω  và A  là một biến cố của phép thử đó. Phát biểu nào dưới đây là sai? A. P(A) = 0  khi và chỉ khi A  là chắc chắn B. 0 ≤ P ( A ) ≤ 1 C. Xác...
ID câu hỏi: 35958| 2 tháng trước
bạn hãy kể lại 1 câu chuyện về 1 người có lòng nhân hậu: ( Ví dụ: Nàng tiêng ốc )
ID câu hỏi: 35978| 2 tháng trước
viết 1 bài văn nghị luận xã hội 200 chữ về con người cần có niềm tin trong cuộc sống Giúp với ạ 
ID câu hỏi: 36030| 2 tháng trước
1 it is not necessary to shout >> you need ........................................... 2 it is common knowledge that he has been in prison several times >> he is known................
ID câu hỏi: 36193| 2 tháng trước
The environment is the most important thing for our life. The environment is the air we breath, the water we drink and is everything we need for our life. This pollution affects the health of living...
ID câu hỏi: 36217| 2 tháng trước
  Câu 17: Đèo Hải Vân thuộc vùng núi nào A. Đông...
ID câu hỏi: 36221| 2 tháng trước
Xác định sản phẩm chính trong phản ứng tách nước từ Ancol
ID câu hỏi: 36239| 2 tháng trước
Trong câu:" Trương Bạch tự nhủ sẽ gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần, mĩ mãn" có mấy tính từ? Đó là các từ nào?
ID câu hỏi: 36373| 2 tháng trước
Nếu một tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường cao thì tam giác đó là: A. Tam giác vuông B. Tam giác thường C. Tam giác cân D. Tam giác tù
ID câu hỏi: 36447| 2 tháng trước
1 Althought it rained heavily,we went to Hoa's birthday In spite 2 The owners of the restaurants are usually very rich The people who 3 Despite his intelligence.he doesnot study well at...
ID câu hỏi: 36723| 2 tháng trước
Việc giải quyết thành công nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có ý nghĩa gì? A. Đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ đánh đổ chế độ phong kiến.   B....
ID câu hỏi: 36830| 2 tháng trước
Một khối đá có thể tích 0,8 m3 . Khối lượng riêng của đá là 2600 kg / m3 a. Tính khối lượng và trọng lượng của đá ? b. Một viên đá có khối lượng 13 lạng , thì có thể tích bao nhiêu nhiêu ?
ID câu hỏi: 36902| 2 tháng trước
bài văn tả cánh đồng lúa quê em ngắn gọn
ID câu hỏi: 37150| 2 tháng trước
bài thơ ngắm trăng nói về vấn đề gì, vấn đề nghị luận gì?
ID câu hỏi: 37312| 2 tháng trước
nêu tên văn bản tác giả phương thức lập luận và luận điểm chinhhs của các văn bản nghị luận đã hc trg chương trình ngữ văn 7
ID câu hỏi: 37412| 2 tháng trước
Thái độ và tư tưởng của tác giả thể hiện trong truyện ngắn Áo Tết của Nguyễn Ngọc Tư. Help me thi cuối kì.
ID câu hỏi: 37521| 2 tháng trước
Dịch hộ mk: ''I don't need to know if you love me or hate me,           but to me, you're the world!'' Ko lên google dịch!OK!
ID câu hỏi: 37588| 2 tháng trước
Viết đoạn văn khoảng 15-20 dòng kể lại một lần em mắc lỗi.
ID câu hỏi: 37594| 2 tháng trước
Hỗn hợp X chứa các triglixerit và các axit béo tự do . Cho m gam X tác dụng vừa đủ vs 250ml dd NaOH 1M đun nóng sau pư thu đc 69,78g muối của các axit béo no. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X cần...
ID câu hỏi: 37628| 2 tháng trước
hát bài thầy cô cho em mùa xuân
ID câu hỏi: 37665| 2 tháng trước
GDP của nước nào đứng thứ hai thế giới vào năm 2005 A. Hoa Kì B. LB Nga C. CHLB Đức D. Nhật Bản
ID câu hỏi: 37728| 2 tháng trước
Phân biệt các lọ bị mất nhãn sau đây : MgCl2 , BaCl2 , K2CO3 và H2SO4
ID câu hỏi: 37838| 2 tháng trước
Mẹ hơn con 26 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con  
ID câu hỏi: 38117| 2 tháng trước
2.My apartment is...hers A.cheap than B.The more hard C.hardert D.The hardest 3.Her school is....from home than mine A.father   B.More far    C. Farther  ...
ID câu hỏi: 38427| 2 tháng trước
Chỉ ra các từ phức trong đoạn văn: “Thần giúp dân diệt trừ Ngư tinh, hồ tinh, mộc tinh- những loài yêu quái bấy lâu làm hại dân lành. Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Xong việc,...
ID câu hỏi: 38477| 2 tháng trước
Năm tháng qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không bao giờ biến mất. Kể cả những ước mơ rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò – lứa tuổi bất ổn định nhất. Nếu bạn không...
ID câu hỏi: 38479| 2 tháng trước
nêu đặc điểm của áp suất chất lỏng   
ID câu hỏi: 38588| 2 tháng trước
Lúc 7 giờ 30 phút một người đi xe máy từ Bắc Ninh và về Hải Phòng lúc 11 giờ 45 phút, dọc đường đi người đó nghỉ 30 phút. Vận tốc người đi xe máy là 40 km/giờ. Tính quãng đường từ Bắc Ninh đến Hải...
ID câu hỏi: 38689| 2 tháng trước
Nghiên cứu Danh mục nghề nghiệp Việt Nam và liệt kê các nhóm nghề cơ bản (nhóm nghề cấp 1) được quy định trong Danh mục Gợi ý: - Nhóm...
ID câu hỏi: 38876| 2 tháng trước
tả người yêu mong muốn trong tương lai
ID câu hỏi: 38991| 2 tháng trước
Một con lắc lò xo dao động điều hòa, biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật ở li độ x là F = -kx, k là độ cứng lò xo. Nếu F tính bằng niutơn (N), x tính bằng mét (m) thì k tính bằng A.   N . m...
ID câu hỏi: 39983| 2 tháng trước
1. Tám chữ cái: loại cây đại diện cho Hạt trần. 2. Bảy chữ cái: một đặc điểm có trong thân cây thông và cây dương xỉ mà...
ID câu hỏi: 40093| 2 tháng trước
Phần II. Viết  (5,0 điểm)      Hiện nay có nhiều bạn học sinh vì quá đam mê các trò chơi điện tử mà sao nhãng việc học. Em...
ID câu hỏi: 40108| 2 tháng trước
Cho hình thang $ABCD$ ($AB$ // $CD$). Đường thẳng song song với $AB$ cắt $AD$, $BD$, $AC$ và $BC$ theo thứ tự tại các điểm $M$, $N$, $P$, $Q$. Chứng minh rằng $MN = PQ$.  
ID câu hỏi: 40388| 2 tháng trước
giúp mình với! Bài 3: Giao điểm hai đường chéo của hình vuông gọi là “tâm” của hình vuông đó. Hãy tìm cách cắt mảnh giấy hình vuông rồi xếp lại thành một chiếc “chong chóng 4 cánh”, đục thủng tâm,...
ID câu hỏi: 40454| 2 tháng trước
Dựa vào thông tin trong mục 1, hãy cho biết sinh quyển là gì. Nêu phạm vi, giới hạn của sinh quyển.
ID câu hỏi: 40566| 2 tháng trước
Đề: Những nét đặc sắc trong bài thơ "Viếng lăng Bác" Ai làm nhanh và hay sẽ được T-I-C-K Dưới đây là một bài mẫu do mình làm nha :))
ID câu hỏi: 40633| 2 tháng trước
Bác nông dân có 36 con vừa gà vừa thỏ. Bác đếm được 96 chân. Hỏi bác nông dân có bao hiêu con gà, bao nhiêu...
ID câu hỏi: 40725| 2 tháng trước
Lập dàn ý tả cảnh đẹp ở địa phương em
ID câu hỏi: 40751| 2 tháng trước
các từ ''amaze, experience, succeed'' gồm có n, v, adj, adv vd: amaze : amazing(adj),....
ID câu hỏi: 40766| 2 tháng trước
con vẹt tiếng anh là gì vậy các bạn 
ID câu hỏi: 41259| 2 tháng trước
Văn hóa Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ IX đã ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam như thế nào?
ID câu hỏi: 41318| 2 tháng trước
Tìm số hạng đầu tiên của dãy sau:32,36,40 biết dãy có 10 số
ID câu hỏi: 41348| 2 tháng trước
Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là A. C2H5OH. B. C 6H 5NH 2. C. H 2NCH 2COOH. D. CH 3NH 2.
ID câu hỏi: 41390| 2 tháng trước
cách tính hóa trị của fecl3  giúp mình với  
ID câu hỏi: 41406| 2 tháng trước
Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là nội dung của khái niệm nào sau đây? A.  Vi phạm pháp...
ID câu hỏi: 41466| 2 tháng trước
Tại sao các cuộc cách mạng tư sản lại đặt ra nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ dân chủ?
ID câu hỏi: 41481| 2 tháng trước
Xác định vị trí (ô nguyên tố, chu kì, nhóm) của các nguyên tố sau trong bảng tuần hoàn a) Magnesium (Mg) b) Neon (Ne)
ID câu hỏi: 41527| 2 tháng trước
Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự ? A. Phân tích nội dung, ý nghĩa và giá trị của văn bản tự sự. B. Ghi lại một cách ngắn gọn, trung...
ID câu hỏi: 41885| 1 tháng trước
Câu 2. Khối khí xích đạo có tính chất là A. lạnh.   B. rất lạnh.   C. nóng ẩm. D. rất nóng. 
ID câu hỏi: 41921| 1 tháng trước
Nghị luận về vấn đề nghiện trò chơi điện tử
ID câu hỏi: 41986| 1 tháng trước
Xác định biện pháp nghệ thuật và nêu tác dụng : Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
ID câu hỏi: 42230| 1 tháng trước
hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại là 56. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?
ID câu hỏi: 42241| 1 tháng trước
Đặt 3 câu kể Ai thế nào? miêu tả con vật mà em yêu thích, xác định CN, VN
ID câu hỏi: 42341| 1 tháng trước
Một cửa hàng ngày đầu bán được 44,5 kg gạo, ngày thứ hai bán được 53,5 kg gạo, ngày thứ ba bán được bằng trung bình cộng của hai ngày...
ID câu hỏi: 42376| 1 tháng trước
listen and cỉcle nghĩa là gì
ID câu hỏi: 42449| 1 tháng trước
Vẽ ảnh phong cảnh lớp 7
ID câu hỏi: 42491| 1 tháng trước
Có bao nhiêu anđehit là đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C 5H 10O? A. 6 đồng phân B. 5 đồng phân C. 4 đồng phân D. 3 đồng phân
ID câu hỏi: 42497| 1 tháng trước
chia sẻ 1 trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến
ID câu hỏi: 42591| 1 tháng trước
Tay đua xe đạp Dương Anh Đức trong đợt đua tại thành phố Hà Nội với quãng đường đua là 10 vòng hồ Hoàn Kiếm. Biết 1 vòng dài 1,7km. Dương Anh Đức đua 10 vòng mất thời gian là 20 phút. Hỏi vận tốc của...
ID câu hỏi: 42808| 1 tháng trước
1.She does her homework ........ the evening 2.They go to school........ Monday 3.Lan watches TV......... night 4. Her pencils are......... the table.  
ID câu hỏi: 43003| 1 tháng trước
4m5cm = .....mm   ; 3dm 6mm = ...mm;.                         87cm=.....dm=....cm
ID câu hỏi: 43111| 1 tháng trước
một cửa hàng bánh keo ngày hom nay mua vào 5250000 đồng tiền hàng. Người bán hàng dự tính bán lãi hết số hàng này là 5%.hỏi số tiền lãi sau khi bán hết số hàng này là bao nhiêu?  
ID câu hỏi: 43120| 1 tháng trước
Rút gọn phân số 75/1000
ID câu hỏi: 43288| 1 tháng trước
viết thành tỉ số phần trăm 84/300 = 
ID câu hỏi: 43305| 1 tháng trước
Tính phép tính 245 x 123 - 22 x 245 - 245 bằng cách thuận tiện nhất  
ID câu hỏi: 43413| 1 tháng trước
1. The teacher gave back the papers which ______ marked A. was B. has been C. had been D. have been 2. Mrs Ramsay was accustomed ______ in this rickety house. A. by living B. to living C....
ID câu hỏi: 43571| 1 tháng trước
Tìm x,y nguyên thỏa mãn: 8x2y2+x2+y2=10xy           P nào làm được thf giúp mình nha. Cám ơn nhìu.......    
ID câu hỏi: 43819| 1 tháng trước
Tìm x biết a, 5x - 7 = 3x + 9 Help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
ID câu hỏi: 43839| 1 tháng trước
Tính một cách hợp lí: a) 17 + 188 + 183; b) 122 + 2 116 + 278 + 84; c) 11 + 13 + 15 + 17 + 19.
ID câu hỏi: 43930| 1 tháng trước
a) 7ha =     m2...
ID câu hỏi: 43949| 1 tháng trước
so sánh: 2011^2011+2/2011^2011-1 và 2011^2011/2011^2011-3 chú ý giải cả phần bài làm
ID câu hỏi: 44203| 1 tháng trước
  Tìm giá trị tuyệt đối : a) |2x - 5| = 4     b) 1/3 - |5/4 - 2x| = 1/4      c) 1/2 - |x + 1/5| = 1/3      d) 3/4 - |2x + 1...
ID câu hỏi: 44369| 1 tháng trước
30 người đàn ông cùng 2 người đàn bà đang đánh nhau tán loạn hỏi họ đang làm gì  
ID câu hỏi: 44414| 1 tháng trước
1. Tính bằng cách thuận tiện nhất : a) 96 + 78 + 4 = = = b) 67 + 21 + 79 = = = c) 408 + 85 + 92 = = = d) 789 + 285 + 15 = = = e) 448 + 594 + 52 = = = f) 677 + 969 + 123 = = = 2 ....
ID câu hỏi: 44428| 1 tháng trước
để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy điện,ngta lắp thêm vào mạch điện cái gì a.một...
ID câu hỏi: 44533| 1 tháng trước
Tìm x thuộc N,biết 16^x<128^4
ID câu hỏi: 44543| 1 tháng trước
Khi ghi tọa độ địa lý của một điểm, người ta ghi vĩ độ trước và kinh độ sau. Ví dụ: 23 độ 23 phút Bắc, 105 độ 20 phút Đông. * 1 điểm1  Đúng    Sai
ID câu hỏi: 44555| 1 tháng trước
Cho các cặp chất sau: (1) Khí Br2 và khí O2. (2) Khí H2S và dung dịch FeCl3. (3) Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2. (4) CuS và dung dịch HCl. (5) Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2. (6) Dung dịch...
ID câu hỏi: 44604| 1 tháng trước
1 con thỏ có 4 chân , 1 con gà có 2 chân . Hỏi 2 con thỏ và 4 con gà có bao nhiêu chân ?  Trả lời :
ID câu hỏi: 44705| 1 tháng trước
Hãy chuyển các từ này về quá khứ: Walk,bring,will,swim,water,fly,drive
ID câu hỏi: 44838| 1 tháng trước
Viết 1 đoạn văn ngắn có sử dụng từ láy. Phân biệt từ ghép từ ghép và từ láy.
ID câu hỏi: 44983| 1 tháng trước
Yêu Xa Cần Tin Nhắn - Heo Ryma [Video Lyrics] - YouTube Yêu Xa Cần Tin Nhắn 2 - YouTube
ID câu hỏi: 45171| 1 tháng trước
Viết lại câu để nghĩa không đổi . We can solve the problem . => The problem . . . . . . . . .  I can't speak E well . => I wish . . . . . . . . . . . .  " I'm...
ID câu hỏi: 45197| 1 tháng trước
Tổ chức chính trị nào có vai trò bầu cử và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc ở Aten
ID câu hỏi: 45317| 1 tháng trước
35 . 99 + 35 + 25 . 63 + 25 . 63 + 25 . 38 - 25                                          ...
ID câu hỏi: 45390| 1 tháng trước
2007/2008 > 2008/2009 Đ hay S 45/91>43/97 Đ hay S
ID câu hỏi: 45534| 1 tháng trước
Hãy viết cảm nhận của em về TP Tam Kỳ nơi em đang sống và những ý tưởng của cá nhân đối với việc xây dựng TP Tam Kỳ là đô thị thông minh.
ID câu hỏi: 45814| 1 tháng trước
Help me this question❤                                      Out and about in London 1 Museums and...
ID câu hỏi: 45912| 1 tháng trước
Xác định TN-CN-VN trong câu sau  ngoài đường, tiếng mưa rơi lộp độp , tiếng chân người chạy lép nhép
ID câu hỏi: 45920| 1 tháng trước
Given five numbers, the average of two numbers is 17 and the average of the other three numbers is 12. The average of all these numbers is… 
ID câu hỏi: 45957| 1 tháng trước
Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố: A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân C. tăng theo chiều tăng của tính kim...
ID câu hỏi: 46064| 1 tháng trước
1 this girl said,"this is the map you have been looking for" 2 linda said,"you can come with us if you like" 3 tony said,"I will take you to my house right now" 4 he was still declaring,"yiu are...
ID câu hỏi: 46102| 1 tháng trước
Đọc 2 câu thơ dưới đây:                    Trẻ em như búp trên cành          Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan. Dựa vào...
ID câu hỏi: 46205| 1 tháng trước
4) Chuồng nuôi là gì ? Chuồng nuôi có vai trò gì trong chăn nuôi ?
ID câu hỏi: 46307| 1 tháng trước
Tình cảm tha thiết, quyến luyến và tình yêu sâu sắc của chàng trai trong Tiễn dặn người yêu không được biểu hiện qua những chi tiết nào sau đây? A. Hành động săn sóc người yêu sôi nổi thiết tha. B....
ID câu hỏi: 46393| 1 tháng trước
Ai biết lời của bài hát:Vì anh là soái ca
ID câu hỏi: 46401| 1 tháng trước
Giải thích vì sao khi bị tổn thương nửa bán cầu não trái thì bị liệt nửa người bên phải?
ID câu hỏi: 46415| 1 tháng trước
1. Viết một đoạn văn (15 -> 20 dòng) nêu cảm nhận của em về khổ thơ cuối trong bài thơ " Đồng chí" của Chính Hữu. "Đêm nay rừng hoang sương...
ID câu hỏi: 46783| 1 tháng trước
4. Complete the email. Use the past simple affirmative form of the verbs in brackets. (Hoàn thành bức thư điện tử. Sử dụng thể khẳng định của thì quá khứ đơn cho...
ID câu hỏi: 46790| 1 tháng trước
26. A. soon B. see C. sure D. sorry 27. A. amazing B. orange C. table D. favorite 28. A. country B. journalist C. younger D. countryside 29. A. game B. arrange C. skate D. cake 30. A. hobby B....
ID câu hỏi: 47054| 1 tháng trước
Bài 17: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm BC. a, Chứng minh \(\Delta\) ABM =\(\Delta\) ACM b, Chứng minh AM là phân giác góc...
ID câu hỏi: 47123| 1 tháng trước
Choose the best answer to complete the sentence  1. Listen! Someone................... at the door  A.   are knocking             B.  is...
ID câu hỏi: 47155| 1 tháng trước
Số? 103,5m=...m...cm 22tấn 9kg=...tấn 41329m2=.....ha 7km 45m=.....km
ID câu hỏi: 47209| 1 tháng trước
Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:  y   =   1 1 - x
ID câu hỏi: 47284| 1 tháng trước
Tả bố của em.
ID câu hỏi: 47308| 1 tháng trước
Qua bài thơ "Phò giá về kinh" hãy viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về Trần Quang Khải  
ID câu hỏi: 47465| 1 tháng trước
1. Đoạn trích Trao Duyên có thể chia làm mấy phần? Hãy nêu nội dung chính của mỗi phần.
ID câu hỏi: 47519| 1 tháng trước
đê bài: 1 người bạn nước ngoài của em đang có ý định đến việt nam du lịch. Người bạn đó đã bạn đó đã viết thư cho em để xin lời khuyên về chuyến đi này. Em hãy viết 1 bức thư trả lời cho bạn. *không...
ID câu hỏi: 47557| 1 tháng trước
Có những câu chuyện về lòng trung thực mà nhân vật chính là người sống quanh em.Hãy kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện như thế...
ID câu hỏi: 47565| 1 tháng trước
VI. Match the sentences. ___ 1. What are you doing this weekend?        a. They are dark brown. ___ 2. What does your English teacher look...
ID câu hỏi: 47622| 1 tháng trước
auld lang syne is a song which(sing) ................ on new year's Eve
ID câu hỏi: 47626| 1 tháng trước
1. Students study many things at school. Many students, (19) ... boys love Math. They like working with (20) ... and graphs. Most girls like Literature. They love (21) ... good books. We must study...
ID câu hỏi: 47928| 1 tháng trước
C​ho năm số sáu chỉ dùng các phép tính cộng trừ nhân chia và ngoặc đơn làm sao cho kết quả bằng 25
ID câu hỏi: 48031| 1 tháng trước
nếu có được những điều ước em sẽ ước mơ thực hiện hoài bão gì để góp phần lan tỏa tình yêu sách đến với mn xung quanh. * Cứu mình, mai...
ID câu hỏi: 48153| 1 tháng trước
Thực hiện dãy chuyển hóa Zn-->ZnCl2-->ZnSO4->Zn(OH)2 -->ZnO
ID câu hỏi: 48245| 1 tháng trước
Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca, K, Rb. Số kim loại kiềm trong dãy là: A. 2 . B. 1 . C. 3 . D. 4 .
ID câu hỏi: 48436| 1 tháng trước
Cho tế bào thực vật và tế bào hồng cầu vào 3 môi trường ưu trương, nhược trương, đẳng trương . Hiện tượng gì sẽ xảy ra ? Giải thích
ID câu hỏi: 48496| 1 tháng trước
Viết về ngôi nhà mơ ước của em bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 48560| 1 tháng trước
Fill in the blank in the correct form of verbs. 1. Where you ...... (go) now ? -I...... (go) to the theater. 2. He ...... (not do) morning exercises regularly. 3. He ..... (do) morning exercises...
ID câu hỏi: 49751| 1 tháng trước
Câu 2 : Phân số 7/20 được viết thành số thập phân là : a. 7/200                         b. 35/100            ...
ID câu hỏi: 49836| 1 tháng trước
1.     ‘I am enjoying the party at my friend’s house now,’ Mary said to her parents. Mary...
ID câu hỏi: 50271| 1 tháng trước
Link bài nghe: https://drive.google.com/file/d/14P7abXEGZCCJwikvHcULYugOSzl-ASxB/view?usp=sharing Part 1: Listen to the recording and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to...
ID câu hỏi: 50376| 1 tháng trước
We are delighted. You passed your English exam.( Adj + that ) --> We are delighted...........................................................................
ID câu hỏi: 50511| 1 tháng trước
3. A ticket to the theatre is cheaper than I expected (not as .. as) => A ticket to the theatre 4. The painting in the museum is not different from the painting in the gallery . (like) => The...
ID câu hỏi: 50964| 1 tháng trước
mn gi' zum tu bt 49 den  52 sgk toan 7 trg 26
ID câu hỏi: 51128| 1 tháng trước
I.       Choose the word or phrase that best fits the blank space in the following passage. We don't only choose clothes to make us look (26) _____, we also use them...
ID câu hỏi: 51135| 1 tháng trước
Dung dịch A chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,12 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu kim loại? (biết NO là sản phẩm khử duy nhất) A. 2,88 gam B. 3,92 gam C. 3,2 gam D. 5,12 gam
ID câu hỏi: 51181| 1 tháng trước
 I asked him...................... , but he went anyway.  a. not to go     b. to not go          c. not going           ...
ID câu hỏi: 51237| 1 tháng trước
Trong câu chuyện, cốt truyện thường có mấy phần? a. một                  ...
ID câu hỏi: 51273| 1 tháng trước
Hoàn thành các câu sau:You / tidy / the bedroom / yet ?Christmas songs / often / perform / the childrenWhen / the poem / write ?The celebration / will / hold / tomorrowThe old man / want / visit /...
ID câu hỏi: 51356| 1 tháng trước
11) Choose the correct reporting verb and rewrite the sentences in reported speech.  1. Peter said to Lucky, 'Give me my MP3 player back!'  (told/asked)  2. Kate said to me,...
ID câu hỏi: 51462| 1 tháng trước
đề thi học kì1 lớp 6  môn   ngữ văn bài anh bộ đội và tiếng la tra google hộ mình nha mk ko tra đc  
ID câu hỏi: 51489| 1 tháng trước
I.  Read the texts and complete the chart.      I’m Roy and this is my wife, Joan. We live on a farm, so we have to get up early, at about 5.30. We start a day at 6 a.m with...
ID câu hỏi: 51509| 1 tháng trước
Cho 1 luồng khí H2 đi qua CuO nung nóng màu đen, người ta thu được 1 hỗn hợp 2 chất rắn màu đỏ. Nếu cho hỗn hợp chất rắn trên tác dụng với 2,24 lít...
ID câu hỏi: 51649| 1 tháng trước
Câu 1 Tìm Ư (12) Ư (30) ƯC (12,30) Câu 2 Hãy tìm số lớn nhất trong tập hợp ƯC (12,30) Câu 3 Em nhận xét gì về quan hệ giữa các ước chung của 12 và 30 với số vừa tìm được ở hoạt động 2?
ID câu hỏi: 51698| 1 tháng trước
Modal verbs in passive: 1, You should pay more attention to your study. -> 2, all we might understand this problem -> 3, the people ought to stop make war in the world. -> 4, she may answer the...
ID câu hỏi: 51916| 1 tháng trước
tính nhanh  10000-45 nhân 65 -45 nhân 35
ID câu hỏi: 51957| 1 tháng trước
Tìm chữ số a.b sao cho: 745a chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 Giúp mình với...mình đang cần gấp...
ID câu hỏi: 51996| 1 tháng trước
Câu 8: Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống: A. 444 x 5 = 222 x 2 x 5 = 222 x 10 = 2220 B. 282 x 5 = 280 + 2 x 5 = 280 x 10 = 2800 C. 4 x 8 x 7 x 25 = (8 x 7 ) x ( 4 x 25 ) = 56 x 100 = 560...
ID câu hỏi: 52020| 1 tháng trước
Năm ngoái tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Năm nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Hỏi sang năm tuổi anh gấp mấy lần tuổi em ? Phiền các bạn ghi rõ lời giải giúp mình nhé. Cảm Ơn Các...
ID câu hỏi: 52598| 1 tháng trước
Viết một bài văn nghị luận tư tưởng đạo lí nói về sự ảo tưởng quá mức về bản thân
ID câu hỏi: 52776| 1 tháng trước
Mùa thu,vạt hoa cúc dại cũng nở bung hai bên đường.Những bông hoa xúc xinh dịu dàng,lung linh như từng hạt tia nắng nhỏ.Thảm cỏ may thì tím...
ID câu hỏi: 52947| 1 tháng trước
Hãy nêu suy nghĩ của em về các câu danh ngôn sau: - Trên đường thành công không có dấu chân của người lười biếng (Lỗ Tấn). -...
ID câu hỏi: 53090| 1 tháng trước
câu ghép là gì ?  hãy đặt 3 câu ghép      ai trả lời nhanh nhất mik sẽ tick 
ID câu hỏi: 53278| 1 tháng trước
1. What do you usually do in your free time? 2. What do you usually do on weekends? 3. Do you like sports? How long? 4. Do you like to watch movies? What kind of movies do you like? What...
ID câu hỏi: 53341| 1 tháng trước
how much time do you spend learning English everyday? =>how long does ....................
ID câu hỏi: 53362| 1 tháng trước
trong 3 câu sau , tìm 4 động từ 1 em đi học về , em chào mẹ 2 con mèo kêu : " meo meo " 3 con mèo và con chó chơi trốn tìm rất...
ID câu hỏi: 53412| 1 tháng trước
Câu 4: Lễ vật mà vua Hùng yêu cầu là gì? Lễ vật ấy có lợi cho Sơn Tinh hay Thuỷ Tinh? Điều đó thể hiện quan niệm gì của nhân...
ID câu hỏi: 53451| 1 tháng trước
I) Supply the correct verb forms 1) She would rather you (not arrive) last night 2) John would rather he (sleep) than worked last night  3) George would rather he (be) free...
ID câu hỏi: 53566| 1 tháng trước
câu đố: cái gì càng mút càng ra nước ?
ID câu hỏi: 53821| 1 tháng trước
Số dư trong phép chia 365000 : 700 là bao nhiêu
ID câu hỏi: 53965| 1 tháng trước
              CÁC BN ƠI GỬI HỘ MK BÀI HÁT CỦA ĐỖ DUY NAM                 AI NHANH MK TICK CHO
ID câu hỏi: 53984| 1 tháng trước
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi :           "Đầu lòng hai ả tố nga Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.            Mai cốt cách tuyết tinh...
ID câu hỏi: 54127| 1 tháng trước
Hãy viết một đoạn văn (khoảng 8 - 10 dòng) miêu tả hình ảnh "trang nam nhi” với “hào khí Đông A” (hào khí thời...
ID câu hỏi: 54206| 1 tháng trước
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the words which has a different sound in the part underlined Question 1: A. accent B. factor C. anniversary D. variety Question 2: A....
ID câu hỏi: 54444| 1 tháng trước
Một nhân viên ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh khi xếp số bánh ngọt vào các túi thì thấy rằng nếu xếp mỗi túi 10 chiếc, 12 chiếc hoặc 15 chiếc đều vừa đủ. Tính số bánh ngọt ít nhất của cửa hàng
ID câu hỏi: 54540| 1 tháng trước
Viết một đoạn đối thoại ngắn giữa hai người bằng tiếng anh cho chủ đề Ways of communication now anhd in the future
ID câu hỏi: 54582| 1 tháng trước
23479*345=.... dành cho thiên thần công chúa 
ID câu hỏi: 54941| 1 tháng trước
Xem ai tinh mắt? Tìm số 9 bắt đầu. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000009000000000000000000000000000000000900000000000000000000000900000000000000000000000000000000000000000000...
ID câu hỏi: 55130| 1 tháng trước
TẢ CÁNH ĐỒNG LÚA VÀO BUỔI SÁNG CHI TIẾT NHẤT
ID câu hỏi: 55485| 1 tháng trước
Bọ ngựa có lối sống và tập tính A. Ăn gỗ, tập tính đục ruỗng gỗ B. Kí sinh, hút máu người và động vật C. Ăn thịt, dùng đôi càng trước để bắt mồi D. Ăn thực vật, tập tính ngụy trang
ID câu hỏi: 56083| 1 tháng trước
Ai là người cắm lá cờ Quyết chiến quyết thắng đầu tiên của Điện Biên Phủ?   A. Hoàng Đăng Vinh   B. Bùi Quang Thận   C. Tạ Quốc Luật   D. Trần Can
ID câu hỏi: 56115| 1 tháng trước
Hỗn hợp X chứa nhiều ancol no, đơn chức , mạch hở . Đun nóng m gam X ở \(140^{\cdot}C\)  có H2SO4 đặc làm xúc tác thì thu được tối đa 5,88 gam ete...
ID câu hỏi: 56160| 4 tuần trước
hãy tóm tắt về nhạc sĩ Văn Cao !!! âm nhạc 6...
ID câu hỏi: 56713| 4 tuần trước
viết một bài văn tả quyển sách tiếng việt lớp 5 tập 2 của em
ID câu hỏi: 56721| 4 tuần trước
,Mẹ sinh An khi mẹ 24 tuổi . Đến năm 2011 tổng số tuổi của mẹ và An là 46 tuổi . An sinh năm nào,mẹ an sinh năm nào? ghi cả cách giải nhé
ID câu hỏi: 56887| 4 tuần trước
:  Khi sử dụng CSDL để lưu thông tin học bạ của học sinh cấp THPT thì sẽ ưu điểm gì so với việc chỉ lưu trữ bằng hồ sơ giấy    A.  Có thể lưu...
ID câu hỏi: 57128| 3 tuần trước
Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày ý kiến của em về tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong một văn bản mà em đã học...
ID câu hỏi: 57137| 3 tuần trước
Tả ngôi trường của em trong tương lai.
ID câu hỏi: 57286| 3 tuần trước
Bài 3: Are the underlined words right or wrong? Correct them where necessary. 1 I'm tried because I've been working hard . OK 2 I tried hard  to remember her...
ID câu hỏi: 57328| 3 tuần trước
C. Hoạt động luyện tập trang 64 sách vnen giúp với mai cần r
ID câu hỏi: 57451| 3 tuần trước
ĐỐ VUI 1 anh rất đẹp trai đang ngồi giải toán , 1 bạn soái ca ra nói "bạn toàn ra câu hỏi XÀM LOZ" Hỏi bạn ra câu hỏi có buồn ko? Lưu ý: Câu hỏi không dành cho người ghét tui!!!!
ID câu hỏi: 57468| 3 tuần trước
I'm in favor of English-speaking contests in schools. Such contests(1) _______ students to practice speaking English in their classes and help them improve their speaking skills. Besides,...
ID câu hỏi: 57502| 3 tuần trước
Em học được gì từ tấm gương Trần Đại Nghĩa
ID câu hỏi: 57592| 3 tuần trước
Bài 2: Giải và biện luận bất phương trình: \(m\left(x-m\right)\le4x+5\)  theo tham số m   
ID câu hỏi: 57597| 3 tuần trước
Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu và thời kì mùa đông ở miền bắc và đông bắc bộ
ID câu hỏi: 57633| 3 tuần trước
ba cân bảy bằng bao nhiêu kg
ID câu hỏi: 57764| 3 tuần trước
Ak hi mn,hum nay mik ở đây là mún thông báo một việc là mik sẽ lập một team tên Sunny Flowers(dịch nghĩa:hoa nắng) Mik mún tuyển tổng cộng 20...
ID câu hỏi: 57766| 3 tuần trước
so sánh tính chất oxi hóa của các đơn chất F2 , Cl2 , Br2 , I2 . Dẫn ra những phương trình hóa học để minh họa .
ID câu hỏi: 57778| 3 tuần trước
tính nhanh : 9.6 x 12.3 + 4.8 x 85.7 - 10.3 x 4.8
ID câu hỏi: 57811| 3 tuần trước
ai đã xem phim High School Musical chưa ?
ID câu hỏi: 57884| 3 tuần trước
“Your new uniform looks very nice!” – “Thanks. But it (not/fit) ……………………………. properly.”
ID câu hỏi: 57906| 3 tuần trước
Cây có hô hấp không ? giải thích vì sao cây cần hô hấp ?...
ID câu hỏi: 57967| 1 tuần trước
tác dụng dấu hai chấm là  ?
ID câu hỏi: 58016| 1 tuần trước
Cho f(x) = ax + bx+c với a, b, c là các số hữu tỉ. Chứng tỏ rằng: f(-2).f (3) ≤ 0 . Biết rằng 13a+b+2c=0
ID câu hỏi: 58020| 1 tuần trước
Mai thi cíuuuuuu Câu hỏi: Chính sách ngoại giao của Xiêm có gì khác với các quốc gia trong khu vực? Liên hệ với Việt Nam cùng thời điểm.
ID câu hỏi: 58151| 1 tuần trước
              a)  Một cửa hàng có 44kg gạo lần một cửa hàng đã bán được một Phần bốn số một cửa hàng...
ID câu hỏi: 58165| 1 tuần trước
Trình bày những tác động chỉ yếu của con người lên thiên nhiên (tác động tiêu cực và tích cực)
ID câu hỏi: 58208| 1 tuần trước
Bài 10. Cho phương trình x ^ 2 - 3(m + 1) * x - 3m - 4 = 0 (1) m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của hai nghiệm phân biệt x,x, thỏa mãn...
ID câu hỏi: 58347| 1 tuần trước
Viết đoạn văn giới thiệu về chủ đề xuất xứ hoàn cảnh ra đời của bài thơ miền quê của Đức Trung
ID câu hỏi: 58779| 6 ngày trước
Người ta đổ thêm 60kg gạo vào thùng đã đựng 90kg rồi chia đều số gạo trong thùng vào 3 bao . Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam
ID câu hỏi: 58829| 6 ngày trước
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 ĐIỂM) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 5:      Áp lực từ cuộc sống, những thất bại trong cuộc đời đôi...
ID câu hỏi: 58913| 5 ngày trước
II. PHẦN VIẾT (6.0 ĐIỂM) Câu 1. Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ về ý nghĩa của việc tôn trọng sự khác biệt của người khác. Câu 2. Viết...
ID câu hỏi: 58964| 5 ngày trước
Khi dời dấu phẩy của số thập phân A sang trái một chữ số thì số đó giảm đi 11,106 đơn vị. Số đó là ..... Ai trả lời nhanh nhất tớ tik cho
ID câu hỏi: 59109| 5 ngày trước
một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 70 m và 62 m chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy . Diện tích...
ID câu hỏi: 59203| 4 ngày trước
Một cửa hàng bán một quyển sách với giá 102 000 đồng và lãi 20% giá vốn. Hỏi giá vốn quyển sách là bao nhiêu đồng?
ID câu hỏi: 59333| 4 ngày trước
Đề: thực hiện pháp tính hợp lý nhất có thể:      a) -2/5 + 1/4                   b) 8/9 : -2/3    ...
ID câu hỏi: 59354| 4 ngày trước
Bµi 11 : Cho đường tròn tâm O đường kính  BC, điểm A thuộc (O). vẽ bán kính OK// BA(K và A nằm cừng phía đối vs BC). tiếp tuyến của...
ID câu hỏi: 59740| 2 ngày trước
Cho bảng điểm môn Tin học của một tổ như sau: 1 Trần Thu Trang 6 2 Hoàng Thị Loan 6,5 3 Hoàng Khánh Nhật 7,5 4 Nguyễn Thu Thảo 9 5 Lý Thị Say 8 6 Triệu Kim Sơn 7 a....
ID câu hỏi: 60009| 1 ngày trước
Cho M = \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{2}{5^2}+\dfrac{3}{5^3}+...+\dfrac{48}{5^{48}}+\dfrac{49}{5^{49}}+\dfrac{50}{5^{50}}\) So sánh M với \(\dfrac{3}{8}\)
ID câu hỏi: 60023| 1 ngày trước
Một mảnh sân chơi hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 40m và 25m.Người ta làm một lối đi xung quanh sân(thuộc phần đất của...
ID câu hỏi: 60096| 1 ngày trước
VÀO ĐÂY MÀ GIẢI CÂU HỎI CỦA MIK NHÉ! a)75%+3,25x5,8 b) (225,78-0,36):3,9:17 ĐỐ CÁC BẠN ĐÓ, GHI CẢ CÁCH TÍNH NỮA
ID câu hỏi: 60128| 1 ngày trước
Quãng đường AB dài 120 km . Một xe tải đi từ A đến B , một  xe khách đi từ B đến A nếu xuất phát cùng lúc thì hai xe gặp nhau tại C cách...
ID câu hỏi: 60186| 1 ngày trước
(4,0 điểm) Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ ý kiến của anh/ chị về việc góp ý, nhận xét người khác trước đám đông.
ID câu hỏi: 60193| 1 ngày trước
Part 3: Discuss questions (3 points) 1. When you are a road user, what should you not do? OR    Should one drive after drinking alcohol? Why or why not? 2. Do you prefer to watch films in...
ID câu hỏi: 60242| 1 ngày trước
Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều là số chẵn?
ID câu hỏi: 60301| 21 giờ trước
Tam giác ABC cân tại A trên tia đối của BC lấy M trên tia đối của CB lấy N sao cho BM = CN chứng minh tam giác amn cân
ID câu hỏi: 60395| 13 giờ trước
5. A và B cách nhau 48km. Một ô tô đi từ A và một xe máy đi từ B cùng chiều với ô tô đến A, cùng khởi hành một lúc...
ID câu hỏi: 60454| 9 giờ trước
Một biển quảng cáo hình chữ nhật có diện tích 5/8 mét vuông chiều rộng 7/8 m tính chu vi của hình chữ nhật đó 
0.51003 sec| 3824.547 kb