Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(10)
GDCD(11)
Hóa học(59)
Lịch sử(12)
Ngữ văn(197)
Nhạc họa(4)
Sinh học(28)
Tiếng anh(136)
Tin học(14)
Toán học(168)
Vật lý(25)
Địa lý(17)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2592| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2628| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2922| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2948| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3063| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3080| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3099| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3227| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3228| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3234| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3252| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3306| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3402| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3427| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3660| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3876| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4127| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5706| 3 tháng trước

 Do nếu thực hiện 1 thao tác thì số bi trong mỗi chồng vẫn không thay đổi nên chắc chắn trong số các chồng ban đầu phải có đúng 1...

ID câu hỏi: 5895| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6041| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6708| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 9552| 3 tháng trước

bấm chữ x nha bạn

 

ID câu hỏi: 10489| 3 tháng trước

thật là buồn 

ID câu hỏi: 10532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10931| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10988| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11020| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11047| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11049| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11083| 3 tháng trước

Tham khảo!

 Sự biến đổi lí học là sự biến đổi mà trong đó tính chất của các chất không thay đổi.
VD:

+ Sự biến đổi...

ID câu hỏi: 11122| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11130| 3 tháng trước

 Câu kể:
 - Câu kể (còn gọi là câu trần thuật) là những câu dùng để:
- Kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc.
- Nói lên ý nghĩa hoặc tâm tư, tình cảm. 
- Cuối...

ID câu hỏi: 11201| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11257| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11273| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11350| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11359| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11401| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11452| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11549| 3 tháng trước

X + 20%x X=7,2

=> X+ \(\frac{1}{5}\)x X=7,2

=> X x( 1+\(\frac{1}{5}\))=7,2

=> X x \(\frac{6}{5}\)=7,2

=>...

ID câu hỏi: 11560| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11585| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11586| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11604| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11674| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11705| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11724| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11733| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11737| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11837| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11856| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11862| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11873| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11942| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11978| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11983| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11988| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12068| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12081| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12116| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12122| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12171| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12211| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12265| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12273| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12282| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12408| 3 tháng trước

- Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm!

- Ai lên nhắn với bạn nguồn/ Mít non gửi xuống, cá chuồn gởi lên. Ai về nhắn với miệt trên/...

ID câu hỏi: 12436| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12474| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12484| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12493| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12504| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12537| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12552| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12572| 3 tháng trước

1. When did you start your hobby?

2.  We find making models very interesting because we should be creative.

3. I think in the future,...

ID câu hỏi: 12574| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12580| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12582| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12636| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12660| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12664| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12700| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12710| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12753| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12843| 3 tháng trước

Tham khảo:

Nói băm nói bổ: nói bộp chát, xỉa xói (đây là phương châm lịch sự).Nói như đấm vào tai: nói mạnh,...
ID câu hỏi: 12857| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12863| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12879| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12895| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12981| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13060| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13158| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13203| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13215| 3 tháng trước

- quăng một cục đá lên trời-> cục đá rơi xuống đất

- nước chảy từ thác cao xuống

- cuốn sách để yên trên bàn nếu đẩy ra khỏi...

ID câu hỏi: 13268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13322| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13353| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13355| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13425| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13441| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13445| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13472| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13515| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13570| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13587| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13627| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13635| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13644| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13645| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13728| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13835| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13865| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13868| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13876| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13930| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13962| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13977| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14068| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14089| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14106| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14151| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14167| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14194| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14411| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14423| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14465| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14507| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14515| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14516| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14525| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14553| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14568| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14591| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14621| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14669| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14678| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14854| 3 tháng trước

Gọi oxit cần tìm là FexOy.

Có: %mO = 27,586%

\(\Rightarrow\dfrac{16y}{56x+16y}=0...

ID câu hỏi: 14871| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14894| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14909| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14933| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14936| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15093| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15156| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15174| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15178| 3 tháng trước
Cách tìm số bị chia trong phép chia hết: Muốn tìm số bị chia trong phép chia hết thì chúng ta lấy thương nhân với số chia . Cách tìm số bị chia với phép chia có dư: Muốn tìm số bị chia trong phép chia...
ID câu hỏi: 15195| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15203| 3 tháng trước

Tổng giá tiền 1 vé trẻ em và 1 vé người lớn:

900000 : 2 = 450000 (đồng)

Giá tiền 1 vé người lớn:

(450000 + 190000) : 2 = 320000...

ID câu hỏi: 15206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15220| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15235| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15252| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15254| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15296| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15307| 3 tháng trước

1. If it rains, I will get wet.

2. If I am hungry, I will get something to eat.

3. If I don't see him, I will phone him.

4. If John has money, he will buy a house.

5....

ID câu hỏi: 15367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15466| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15474| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15527| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15552| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15560| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15582| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15625| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15732| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15810| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15834| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15847| 3 tháng trước

THAM KHẢO:

Nhân dân Việt Nam có một lòng yêu nước nồng nàn. Đó là một trong những truyền thống vô cùng tốt đẹp của...

ID câu hỏi: 15853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15883| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15945| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15986| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15997| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15998| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16013| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16105| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16122| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16130| 3 tháng trước

1.Chim ưng tiếng anh là hawk.

ID câu hỏi: 16147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16167| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16180| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16236| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16260| 3 tháng trước

Khoảng cách thực tế từ Thủ đô Hà Nội đến thành phố Hải Phòng là :

\(6000000.2=12000000\left(cm\right)\)

Khoảng cách thực...

ID câu hỏi: 16325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16350| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16352| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16379| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16416| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16466| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16477| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16509| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16524| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16571| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16597| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16609| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16636| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16644| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16664| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16696| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16700| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16738| 3 tháng trước

Sự tích trầu cau - ca ngợi tình nghĩa bền vững vợ chồng, anh em trong gia đình.

+ Cây tre trăm đốt - Bài học nhân sinh gieo nhân...

ID câu hỏi: 16772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16800| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16823| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16834| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16861| 3 tháng trước

Em tham khảo:

Tuổi thơ của tôi đã trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn, có những kỉ niệm cùng bạn bè, cùng gia đình hay chỉ là kỉ...

ID câu hỏi: 16904| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16953| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16972| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17055| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17148| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17163| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17166| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17417| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17418| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17475| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17484| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17543| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17559| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17564| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17651| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17680| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17692| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17710| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17729| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17730| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17780| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17805| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17815| 3 tháng trước

Tôi rất tự hào về môi trường sống của địa phương mình. Nơi đây có những cánh đồng bạt ngàn, những con sông êm đềm chảy qua...

ID câu hỏi: 17820| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17822| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17896| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17931| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17945| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17963| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18048| 3 tháng trước

Trích mẫu thử

Cho mẫu thử vào nước :

- chất nào không tan là BaSO4, CaCO3. Gọi là nhóm 1

- chất nào...

ID câu hỏi: 18069| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18090| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18097| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18124| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18126| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18128| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18166| 3 tháng trước

Hiệu số tuổi của bố và mẹ hiện nay là :

3 + 8 = 11 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là :

( 93 + 11 ) : 2 = 52 ( tuổi )

ID câu hỏi: 18180| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18249| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18279| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18285| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18388| 3 tháng trước

Vì truyện An-đéc-xen là loại truyện  thường mang yếu tố hoang đường, kì ảo, thể hiện ươc mơ của nhân dân ta về chiến thắng cuối cùng của cái thiện và cái ác, sự công bằng và bất...

ID câu hỏi: 18417| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18518| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18621| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18734| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18786| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18804| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18805| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18811| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18829| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18838| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18885| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18957| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18969| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19006| 3 tháng trước

Tổng số thỏ và lợn là:

14+7=21 con

Lợn và thỏ chiếm số % là

21:42=0,5=50%

Đáp số:50%

ID câu hỏi: 19008| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19110| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19243| 3 tháng trước

Vì số học sinh 6A xếp hàng 3; 4; 8 thì vừa đủ, nên số học sing của lớp chia hết cho 3; 4; 8

Gọi số học sinh là \(x\)

ID câu hỏi: 19256| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19319| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19353| 3 tháng trước

'đóng cửa sổ lại, làm ơn' cô ấy nói với tôi

'làm ơn giúp tôi với, minh' cô ấy nói với tôi

đừng...

ID câu hỏi: 19369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19413| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19434| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19458| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19494| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19554| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19604| 3 tháng trước

Mèo màu đen là mèo mun nhé!

Chúc bạn học tốt

ID câu hỏi: 19612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19694| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19720| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19740| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19757| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19798| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19823| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19840| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19983| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20071| 3 tháng trước

- Tác dụng với kim loại: O2 oxi hóa được hầu hết các kim loại trừ Ag, Au, Pt. 

Cu + O2 \(\Rightarrow t^o\)

ID câu hỏi: 20085| 3 tháng trước

B1:Hòa tan hỗn hợp muối ăn và cát vào nước, muối ăn tan trong nước tạo dung dịch muối.

B2:Cát không tan trong nước ta lọc...

ID câu hỏi: 20134| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20351| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20354| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20496| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20504| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20566| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20576| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20614| 3 tháng trước

Dòng điện kim là : 

Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có...

ID câu hỏi: 20625| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20628| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20631| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20646| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20731| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20740| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20768| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20802| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20911| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20914| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20923| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20927| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20937| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20950| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21012| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21075| 3 tháng trước

Tham khảo thôi nhé:

I. Mở bài:

Cuộc sống luôn vận động và phát triển không ngừng. Nó đòi hỏi con người phải...

ID câu hỏi: 21127| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21179| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21231| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21244| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21253| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21265| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21275| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21360| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21376| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21377| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21446| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21523| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21602| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21620| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21624| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21680| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21695| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21707| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21711| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21742| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21751| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21783| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21883| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21919| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21948| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21991| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22004| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22012| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22026| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22049| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22077| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22084| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22113| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22175| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22217| 3 tháng trước

Bạn xem bài làm của mình nha!! Nếu có chỗ nào sai ngữ pháp thì góp ý để mình sửa lại với nhé

ID câu hỏi: 22232| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22240| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22288| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22315| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22334| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22441| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22451| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22453| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22481| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22518| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22542| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22594| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22631| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22645| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22688| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22689| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22703| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22705| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22712| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22790| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22797| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22807| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22811| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22851| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22943| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22970| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22971| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23098| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23118| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23134| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23146| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23148| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23169| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23188| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23201| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23210| 3 tháng trước

Theo em nghĩ là: Về nội dung lẫn hình thức của văn thuyết minh 9 đòi hỏi nó phải có cách trình bày chính, chặt chẽ, hấp dẫn và cao hơn văn thuyết minh...

ID câu hỏi: 23264| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23324| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23366| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23427| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23454| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23517| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23567| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23568| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23628| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23638| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23645| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23692| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23708| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23719| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23724| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23733| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23741| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23807| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23832| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23835| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23842| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23862| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23960| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23987| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24002| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24063| 3 tháng trước

Số tiền mẹ đã mua là: 

35000 : 7 x 100 = 500 000 (đồng) 

Đáp số: 500000 đồng 

ID câu hỏi: 24086| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24185| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24230| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24244| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24351| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24386| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24454| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24521| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24533| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24547| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24567| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24575| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24669| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24916| 3 tháng trước

số hữu tỉ là số được viết dưới dạng a/b

vd: 1=3/3

2=2/1

-2=-10/5

1/1/3=4/3

3=9/3

6=12/2

5=5/1

9/1/2=19/2

10=20/2

6=6/1

 

ID câu hỏi: 25249| 3 tháng trước

từ đất liền ra đảo trường sa dài số km là

1,852x250=463km

đáp số 463km

chúc bạn học tốt

ID câu hỏi: 26150| 2 tháng trước

Đùa chứ có 1 cách nha. Gọi chè dài quá. Mình gọi a,b,c vậy.

Người 1. A hoặc B, người 2. B hoặc C, người 3. A hoặc C

Giờ có a,...

ID câu hỏi: 26865| 2 tháng trước

sơ đồ tư duy mình bít vẽ nhưng mình mới hok lớp 5

nên bạn có thể tự vẽ

mình có mẫuundefined

ID câu hỏi: 26886| 2 tháng trước

15. B - Câu hỏi đuôi của câu gợi ý là shall we

16. B - Come across SB: tình cờ gặp ai đó

17. C - See off SB: tiễn ai đó

18. B...

ID câu hỏi: 27496| 2 tháng trước

=>

1. A

2. B

3. B

4. D

5. B

6. D

7. C

8. A

9. B

10. D

ID câu hỏi: 27566| 2 tháng trước

a) Vận tốc của cả 2 xe ô tô là:

180 : 2 = 90 (km/h)

Sau 1 giờ cả hai ô tô đi được:

90 : 2 = 45 (km)

b) Vận tốc...

ID câu hỏi: 27673| 2 tháng trước

1.  Traditional volunteer activities include               money for people in need, cooking and giving...

ID câu hỏi: 27792| 2 tháng trước

1.    Nguyen Du is considered a famous Vietnamese……poet…………………..( poem)

2.    Her clothes looks...

ID câu hỏi: 27973| 2 tháng trước

\(\left(2x-1\right)^3-2x\left(2x+1\right)^2=5x-20x^2\)

\(\Rightarrow8x^3-12x^2+6x-1-2x\left(4x^2+4x+1\right)-5x+20x^2=0\)

ID câu hỏi: 28135| 2 tháng trước

Tham khảo

1. Tom regrets ( spend )spending  too much time ( play ) playing computer games .

2.Students stopped ( make ) making noise when...

ID câu hỏi: 28387| 2 tháng trước

Ngoài đường , trời mưa rào rào 

ID câu hỏi: 28428| 2 tháng trước

jean cloth(make)...was made...completely from cotton in the 18th century

ID câu hỏi: 28446| 2 tháng trước

1. You need a password to get ( connection , access , information ) to the computer system.

2. She`s done her best these days, ( isnt,doesnt, hasn`t ) she...

ID câu hỏi: 28587| 2 tháng trước

31. She talks too much in class.

 I wish……………she didn't talk too much in...

ID câu hỏi: 28691| 2 tháng trước

CHOOSE THE BEST ANSWER:

1) The book ____ I bought at the bookstore yesterday is expensive.

A. who B. whose C. that D. B & C are correct

2)...

ID câu hỏi: 29572| 2 tháng trước

để lật đổ chính quyền nhà trịnh thống nhất giang sơn

ID câu hỏi: 30403| 2 tháng trước

Ngay giữa sân trường, sừng sững một cây bàng. Mùa đông cây vươn dài, những cành khẳng khiu trụi lá. Xuân sang, cành...

ID câu hỏi: 30507| 2 tháng trước

Choose the correct answer. 

1. Mai: Where does she _______?

Lam: She lives in Ha Noi.

a. Lives

b. Live

c. Are

d. Is

2. Linda:...

ID câu hỏi: 30563| 2 tháng trước

Đáp án D

\(C_6H_5OH + 3Br_2 \to C_6H_2Br_3OH + 3HBr\\ C_2H_2 + 2Br_2 \to C_2H_2Br_4\\ C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2\)

ID câu hỏi: 31300| 2 tháng trước

* Anh về tìm vẩy cá trê

Tìm gan tôm sú, tìm mề con lươn

Anh tìm con bướm có xương

Dây tơ hồng có rễ, đạo...

ID câu hỏi: 31554| 2 tháng trước

1. Listen and repeat

2. What are Phong and Linda talking about?

A. New year in the world

B. Tet in Viet Nam

C. What to eat and wear during Tet

=>...

ID câu hỏi: 32680| 2 tháng trước

a,Tỉ số phần trăm giữa học sinh nữ và hs khối 5 là :

                    78:150=0...

ID câu hỏi: 33654| 2 tháng trước

ý kiến của riêng mình đó là:

những thử thách, cản trở lớn trong cuộc sống của chúng ta không phải tự dưng mà có, nó...

ID câu hỏi: 34013| 2 tháng trước

Tham khảo:

 

- Trên Trái Đất có 7 đai khí áp xen kẽ nhau:

Hai đai áp cao ở quanh hai cực (phát sinh do nhiệt độ...

ID câu hỏi: 34145| 2 tháng trước

 Vai trò của hơi nước: sinh ra các hiện tượng khí tượng như sương mù, mây, mưa,... - Vai trò của khí cacbonic: + Đóng vai...

ID câu hỏi: 34787| 2 tháng trước

Cần làm rõ những ý như sau cho phần thân bài :

- Nêu được vấn đề cần nghị luận.

- Giải thích: Khái niệm về việc học: đó...

ID câu hỏi: 34817| 2 tháng trước

bạn duy tân ko đăng câu hỏilinh tinh

ID câu hỏi: 35012| 2 tháng trước

Phó từ trong đoạn văn trên là: "lại".

Ý nghĩa: chỉ hành động vần cái vại dưa lặp đi lặp lại của mẹ. Để có một vại dưa ngon là...

ID câu hỏi: 35093| 2 tháng trước

Bài thơ cho em nhận ra ý nghĩa của lời chào vô cùng quan trọng. Các cụ vẫn thường nói "Lời chào cao hơn mầm cỗ". Mỗi khi...

ID câu hỏi: 35316| 2 tháng trước

\(n_{CH_3COOH}=\dfrac{130.12}{100.60}=0,26\left(mol\right)\)

\(CaCO_3+2CH_3COOH\rightarrow\left(CH_3COO\right)_2Ca+CO_2+H_2O\)

 0,13   ...

ID câu hỏi: 35711| 2 tháng trước

a) Người em đặt tên loài hoa là Thuỷ Tiên để tưởng nhớ đến ơn lành của chị Tiên, người đã chỉ cho em biết về kho tàng ẩn giấu bên...

ID câu hỏi: 35793| 2 tháng trước

Chất làm mềm nước cứng có tính vĩnh cửu...

ID câu hỏi: 35992| 2 tháng trước

Thuỷ Tinh 

Hoả Tinh

 Trái Đất

Mộc Tinh

Hải Vương Tinh

ID câu hỏi: 36072| 2 tháng trước

1. chuột

2. cầy

3.cáo

4.hổ

5.vi khuẩn

6.rắn

ID câu hỏi: 36380| 2 tháng trước

Các bệnh về mắt:

- Bệnh đau mắt hột 

- Bệnh đau mắt đỏ

Các tật của mắt:

- Cận thị

- Viễn thị

ID câu hỏi: 36714| 2 tháng trước

Số tiền bạn Lan mua một chiếc bút mực và hai quyển vở là:

\(36000+3500\times2=43000\) (đồng)

ID câu hỏi: 36780| 2 tháng trước

a)Thời gian máu chảy qua van nhĩ – thất bao gồm: Thời gian tâm nhĩ co (kéo dài 0,1 giây) và thời gian pha dãn chung (kéo dài 0,4 giây)

=> Thời gian máu chảy qua van nhĩ — thất là:

...
ID câu hỏi: 38505| 2 tháng trước

Số bông hoa Hoa gấp được là:

2/5 x 75 - 5= 25(bông)

Tổng số bông mà Cúc và Mai gấp được là:

75 - 25= 5...

ID câu hỏi: 39080| 2 tháng trước

\(n_{C_2H_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25mol\)

\(C_2H_2+\dfrac{5}{2}O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2+H_2O\)

0,25      0,625

\(V_{O_2}=0...

ID câu hỏi: 39449| 2 tháng trước

Bạn vào trang cá nhân của mik xem á mik ko gửi được.

Hok tốt!

ID câu hỏi: 39546| 2 tháng trước

Cho dung dịch Ba(OH)2 vào từng mẫu thử

+ Có khí mùi khai thoát ra : NH4Cl

 Ba(OH)2 + 2NH4Cl...

ID câu hỏi: 39723| 2 tháng trước

\(n_{Fe_3O_4}=\dfrac{34.8}{232}=0.15\left(mol\right)\)

\(3Fe+2O_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}Fe_3O_4\)

\(0.45.......0.3......0.15\)

ID câu hỏi: 40925| 2 tháng trước

Phương pháp giải:

- Đọc bài thơ

- Vận dụng kỹ năng đọc hiểu

- Áp dụng vào bài thơ → Điểm gặp gỡ giữa nhân vật người nữ thanh...

ID câu hỏi: 42760| 1 tháng trước

1. is / food / This / we / the / eat / way / our / .

-> This is the way we eat our food.

2.do / What / after / she / does / shool...

ID câu hỏi: 42942| 1 tháng trước

Tổng của số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng là : 915x2:15=122

Hiệu của số nhà cuối cùng và số nhà đầu tiên là : (15-1)x2=28

Số nhà đầu tiên của dãy phố đó là ;(122-28):2=47

Đ/S:...

ID câu hỏi: 43011| 1 tháng trước

TỪ GHÉP ĐẲNG LẬP: học tập, học đòi, học hỏi, học hành, anh em, anh trai, bạn đường.

TỪ GHÉP CHÍNH PHỤ: học vẹt, học gạo, học lỏm. anh cả, anh rể, bạn...

ID câu hỏi: 43468| 1 tháng trước

Rewite the following sentences

1, they one started these machines by hand

-->they used to start these machines by hand

2, when I was a little boy, I often played...

ID câu hỏi: 43537| 1 tháng trước

     Goi so thu nhat la x (x thuoc Z)

⇒ So thu hai la \(\dfrac{621}{x}\)

Theo bai ra ta co:

     (25+x).

ID câu hỏi: 44455| 1 tháng trước

Nốt :>

11. I like listening to the music programme...........the radio.

A. above B. in C. through D. on

12. She's scared of living...........her own in a big...

ID câu hỏi: 45017| 1 tháng trước

- Dễ thấy dd CuSO4 có màu xanh

- Đổ dd HCl vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: AgNO3

PTHH: 

ID câu hỏi: 45193| 1 tháng trước

câu bị động với thì hiện tại hoàn thành

1 Nancy has paid the bill

-> The bill has been paid by Nancy.

2 I have eaten a...

ID câu hỏi: 45304| 1 tháng trước

10 con trâu  thành các ký tự riêng lẻ, tức là /1/0/c/o/n/t/r/a/u/, vừa khớp với số 9 mà đề bài đặt ra.

ID câu hỏi: 46580| 1 tháng trước

a, của ,nhưng

b, bằng , để

c, vì...nên

d, tuy...nhưng

ID câu hỏi: 46673| 1 tháng trước

a) 15 x 1,4 = 21. Ko đủ dùng

b) 20 : 0,8 = 25. Được 25 mảnh

Nhớ bấm   L I K E   nhá

ID câu hỏi: 46807| 1 tháng trước

Tham khảo:
Khái niệm: Chăn nuôi thông minh là mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trong các khâu của quá...

ID câu hỏi: 46931| 1 tháng trước

a, 7\(x\) - \(x\) = 521 : 519 + 3.22.7

     6\(x\)    =...

ID câu hỏi: 46963| 1 tháng trước

rika lm theo thứ tự câu cho dễ ha .ko bt đúng ko

1few

2little

3few

4few

5little

4

ID câu hỏi: 47829| 1 tháng trước

việc j cx ko khó

chỉ sợ lười nhu quỷ

câu nói thầy mình thường nói

:3

ID câu hỏi: 47965| 1 tháng trước

Choose a word that has different stressed syllable from others.

1. A....

ID câu hỏi: 47991| 1 tháng trước

Một số ý:

- Tác hại của việc không tập luyện thể thao:

+ Sức khỏe giảm sút, tinh thần nặng nề khó học tập.

+ Cơ thể trở nên ì ạch,...

ID câu hỏi: 48095| 1 tháng trước

a. Em không đồng ý với ý kiến của các bạn và em thấy H không có gì sai nên việc đổi lớp trưởng là không nên.

...
ID câu hỏi: 48554| 1 tháng trước

Be quiet! I (want) am wanting to hear the news

ID câu hỏi: 49113| 1 tháng trước

Tham khảo

Cây cao su phân bố chủ yếu ở: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai

Cây cao su được trồng nhiều nhất ở vùng này...

ID câu hỏi: 49153| 1 tháng trước

IA là kim loại kiềm.Các kim loại nhóm này được gọi là kim loại kiềm vì hidroxit của chúng là chất kiềm mạnh(chép...

ID câu hỏi: 49381| 1 tháng trước

Bài 1.

a) 48m 9dm = 48,9 m

b) 7m24dm= 724 dm2

c) 5kg 36g = 5,036 kg

d) 94km= 9400ha

...
ID câu hỏi: 50397| 1 tháng trước

a,ruột nóng như cào:   Nghĩa đen: Ruột gan nóng ,đau như bị cào

                         ...

ID câu hỏi: 50798| 1 tháng trước
 

UNICEF Programme

UNDP Project

What / name?

Vaccines for Children

(Vắc xin...

ID câu hỏi: 50938| 1 tháng trước

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;

#include <bits/stdc++.h>

int main()...

ID câu hỏi: 51312| 1 tháng trước

TK:

Trong các loại trái cây, em đặc biệt thích quả nhãn. Quả nhãn mọc thành chùm, mỗi quả tròn và to gấp ba, bốn...

ID câu hỏi: 51769| 1 tháng trước

- Trục của Trái Đất là một đường thẳng được tưởng tượng xuyên tâm và cắt mặt của Trái đất tại hai điểm cố định.

- Trái Đất quay theo chiều...

ID câu hỏi: 51779| 1 tháng trước

a) Vì cả bầu trời và mặt đất đều không bảo vệ ốc sên
b) Chúng ta sẽ dựa vào chính bản thân mình, từng ngày trở nên mạnh...

ID câu hỏi: 51838| 1 tháng trước

1 You should get a new job

2 you should say you are sorry

3 He should ask his teacher about it

4 You should start having lessons

5 She shouldn't watch IV late at...

ID câu hỏi: 51979| 1 tháng trước

bazơ: KOH - kali hiđroxit, LiOH - liti hiđroxit, Ba(OH)2 - bari hiđroxit, Ca(OH)2-canxi hiđroxit, Fe(OH)2- sắt II hiđroxit

muối: NaHCO3 - natri...

ID câu hỏi: 52077| 1 tháng trước

Tình bạn có thể là cùng giới hoặc khác giới , nó giúp con người ta tin tưởng hơn về tình bạn . Tình bạn sẽ không gây ảnh...

ID câu hỏi: 53460| 1 tháng trước

 Tuy chân đà điểu ít ngón và chỉ có 2 ngón thôi nhưng trong đó có một ngón rất lớn như móng ngựa...

ID câu hỏi: 54089| 1 tháng trước

Theo bài: 5 chiếc bánh ngọt có giá bằng 2 chiếc bánh pizza.

\(\Rightarrow\)15 chiếc bánh ngọt bằng 6 chiếc bánh...

ID câu hỏi: 54140| 1 tháng trước

9. He works much. He feels tired.
-> The more ………he works, the more tired he...

ID câu hỏi: 54936| 1 tháng trước

giải

hiệu số phần bằng nhau là

        5 - 2 = 3 ( phần )

số xe máy tuần đầu bán được là

     ...

ID câu hỏi: 55941| 1 tháng trước

Câu 1 )

Sống chết mặc bay

Phạm Duy Tốn

Câu 2)

Nội dung: tác giả đã thể hiện sự vất vả của người dân trong việc đắp đê, mọi người ai...

ID câu hỏi: 56112| 1 tháng trước

bạn tham khảo nhé!

We all wish to live a happy life. But few can tell how to get happiness in this world. Experience teaches us that unmixed happiness is not a thing of this...

ID câu hỏi: 56550| 4 tuần trước

After a hard-working day, I usually watch TV to relax. My favorite program is Discovery. It's on VTV7-a education channel. They do experiments and they teach us how to do some fun experiments...

ID câu hỏi: 56759| 4 tuần trước

Bạn có nói tiếng Việt tại nơi làm việc không?

ID câu hỏi: 56948| 4 tuần trước

We don't work on Saturday. ( Hiện tại đơn )

ID câu hỏi: 57240| 3 tuần trước

b) Nhóm máu O không có kháng thể A, B trên bề mặt hồng cầu nên khi truyền cho nhóm máu khác sẽ không gây kết...

ID câu hỏi: 57508| 3 tuần trước

1 "Don't repeat this mistake again!" the instructor warned the sports¬man. ................ the instructor warned the sports¬man not to reapeat that mistake...

ID câu hỏi: 58162| 1 tuần trước

# Nhập số tự nhiên từ bàn phím và kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không.

#  Nhập n = 1 thì thông báo n...

ID câu hỏi: 58713| 6 ngày trước

2023 điểm mà ko có 3 điểm nào thẳng hàng vẽ đc :
                 2023×2022:2= 2045253 (...

ID câu hỏi: 60069| 1 ngày trước

1:

\(\dfrac{33}{11}=\dfrac{33:11}{11:11}=\dfrac{3}{1}=3\)

\(\dfrac{21}{36}=\dfrac{21:3}{36:3}=\dfrac{7}{12}\)

ID câu hỏi: 60074| 1 ngày trước

Bài 1:

Thời gian người đó đi từ nhà đến trường là:

3,75:15=0,25(giờ)

Bài 2:

Thời gian người đó đi hết quãng đường...

ID câu hỏi: 60506| 5 giờ trước

TK:

Người học sinh chúng ta phải rèn luyện bản thân rất nhiều nếu muốn trở thành một công dân tốt trong xã hội. Một trong những tính...
ID câu hỏi: 5438| 3 tháng trước
. Giáo viên chuẩn bị một số vở để phát thưởng cho học sinh. Nếu mỗi học sinh 5 cuốn sách thì sẽ có thêm 10 cuốn sách. Nếu mỗi học sinh lấy 6...
ID câu hỏi: 5849| 3 tháng trước
biết nhà bạn lan cách trường 20 km hỏi bạn đi đến trường hết bao nhiêu phút và từ nhà là 7h45' và đến trường lúc 8h52' ?
ID câu hỏi: 10979| 3 tháng trước
đổi 1.25 ra phân số 
ID câu hỏi: 11251| 3 tháng trước
Read the passage and choose the best answer Every year people in many countries learn English. Some of them are young children. Others are teenagers. Many are adults. Some learn at school. Others...
ID câu hỏi: 11259| 3 tháng trước
Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là : chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết rằng 80% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi: a) Trong bể có bao nhiêu...
ID câu hỏi: 11271| 3 tháng trước
a. Những từ nào là từ láy Ngay ngắn           Ngay thẳng               Ngay đơ Thẳng thắn          Thẳng tuột...
ID câu hỏi: 11344| 3 tháng trước
  Em hiểu từ mơ mộng nghĩa là gì Đặt câu với từ mơ mộng
ID câu hỏi: 11423| 3 tháng trước
C=3+3^2+3^3+...+3^100 và D=3^101-3/2 Đây là bài so sánh nha mn. Giải nhanh giúp mình với
ID câu hỏi: 11449| 3 tháng trước
1.It is easy to speak to him. ->to speak to him.......... 2.This work is really tiring,we can't stand it. ->we are very......................... 3.The movie was disappointed. ->we...
ID câu hỏi: 11471| 3 tháng trước
tính nhanh 4,65 x 5,6 + 5,6 x 4,35 + 5,6
ID câu hỏi: 11493| 3 tháng trước
hai vòi nước cùng chảy thì sau 3 giờ sẽ đầy bể .nếu để vòi thứ nhất chảy riêng thì sau 5 giờ sẽ đầy bể . hỏi nếu để vòi thứ hai chảy riêng thì sau mấy giờ sẽ đầy ? help meee!!!  
ID câu hỏi: 11530| 3 tháng trước
cho đoạn văn sau Mưa mùa xuân, xôn xao,phơi phới,...Những hạt mưa bé nhỏ , mềm mại , rơi mà như nhảy nhót  hãy xác định những từ đơn,từ ghép,từ láy trong đoạn văn trên
ID câu hỏi: 11644| 3 tháng trước
điền số thích hợp vào chỗ chấm  a) 2,305 kg =         g 1 tấn 8 kg =             tấn  b) 428 ha =       ...
ID câu hỏi: 12153| 3 tháng trước
  Different Colours can affect us in many different ways; that’s according to Verity Allen. In her new series ‘Colour me Healthy’, Verity looks at the ways that colours can...
ID câu hỏi: 12203| 3 tháng trước
viết chương trình tính tổng n số tự nhiên : S =1+2+3+...+ n, với n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím  ( có sử dụng khai báo biến...
ID câu hỏi: 12318| 3 tháng trước
Read the following passage and answer the question:         The world's oceans are so vast that they can cope with the present level of population. however, little is know about...
ID câu hỏi: 12438| 3 tháng trước
Choose the best answers 1. Don’t be silly! That ...................................possibly be Rivaldo! a. mustn’t b . shouldn’t c. won’t d. can’t 2. No sooner had we...
ID câu hỏi: 12488| 3 tháng trước
đặc điểm của loài hoa -thụ phấn nhờ côn trùng -thụ phấn nhờ gió
ID câu hỏi: 12574| 3 tháng trước
tìm hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và số bé nhất có 2 chữ số giống nhau ?
ID câu hỏi: 12618| 3 tháng trước
1. " The Lost shoe " is an old .... A. novel                        B. folktale               ...
ID câu hỏi: 12656| 3 tháng trước
thuyết minh về một món ăn hằng ngày (thịt kho tàu)
ID câu hỏi: 12812| 3 tháng trước
They have very little money. They are happy.(in spite of)  I enjoyed the film. The story was silly.(in spite of )
ID câu hỏi: 12865| 3 tháng trước
đặt câu với từ đất nước,dựng xây
ID câu hỏi: 13003| 3 tháng trước
Thình lình đèn điện tắt Phòng buyn - đinh tối om Vội bật tung cửa sổ Đột ngột vầng trăng tròn Ngửa mặt lên nhìn mặt Có cái gì rưng...
ID câu hỏi: 13242| 3 tháng trước
Dien Bien Phu is the place_______ our army won a resounding victory in 1954. A. where B. what C. which D. that
ID câu hỏi: 13265| 3 tháng trước
Trình bày phương pháp hóa học nhận biết  các dung dịch HCl, H2SO4, NaCl, Ba(OH)2 và Na2SO4.
ID câu hỏi: 13315| 3 tháng trước
I. Write complete sentences to have a paragraph talking about how people in a Japanese family share the housework. 1. In / typical family / Japan / different members / have / roles / responsibilities...
ID câu hỏi: 13451| 3 tháng trước
chuyển câu chủ động sang câu bị động 1.   The mailman had already delivered the...
ID câu hỏi: 13611| 3 tháng trước
which, where 21. We spent our holiday at the place……………… is very beautiful. 22. The bed ………………I slept in was too...
ID câu hỏi: 13691| 3 tháng trước
Em hãy xác định INPUT, OUTPUT và mô tả thuật toán của  bài toán  nhập vào 2 số nguyên dương a, b và in ra kết quả số a...
ID câu hỏi: 13730| 3 tháng trước
II.Rewrite these sentences using NEVER, RARELY, SELDOM or LITTLE. 1.    I have never heard such...
ID câu hỏi: 13734| 3 tháng trước
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật
ID câu hỏi: 13737| 3 tháng trước
2 và 1/2 phút = ? phútt
ID câu hỏi: 13873| 3 tháng trước
Nhận biết NaNO3 , NaCl , Na2S , Na2SO4 , Na2CO3
ID câu hỏi: 14407| 3 tháng trước
Phân tích nội dung nghệ thuật bài thơ: thơ tình cuối mùa thu của xuân quỳnh 
ID câu hỏi: 14477| 3 tháng trước
-       Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. -       Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác...
ID câu hỏi: 14577| 3 tháng trước
Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật. nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất.
ID câu hỏi: 14755| 3 tháng trước
Chứng minh định lí " Ba đường cao của một tam giác cùng đi qua một điểm "
ID câu hỏi: 14778| 3 tháng trước
Viết đoạn văn cảm nhận khổ thơ đầu bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá"
ID câu hỏi: 14911| 3 tháng trước
Hãy viết một bài văn (khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về vấn nạn: “…thực phẩm bẩn tràn lan như hiện nay như là cái u...
ID câu hỏi: 14964| 3 tháng trước
Tìm những câu ca dao tục ngữ về học tập và rèn luyện của con người
ID câu hỏi: 15011| 3 tháng trước
C1:home và house khác nhau như thế nào? C2:talk, say, speak, chat khác nhau thế nào?
ID câu hỏi: 15141| 3 tháng trước
  Viết kết bài mở rộng cho bài văn tả dòng sông quê hương của em  
ID câu hỏi: 15170| 3 tháng trước
viết một bài trình bày cảm nhận về sự ảnh hưởng của đặc trưng văn hóa con người bình định đối với bản thân
ID câu hỏi: 15176| 3 tháng trước
kể tên các loại lực ma sát và cho biết các lực ma sát đó xuất hiện khi nào? Lấy ví dụ mỗi loại
ID câu hỏi: 15229| 3 tháng trước
Chú Tư có hai tấm pin mặt trời hình vuông cạnh 1 m. Chú đã ghép hai tấm pin đó thành một tấm pin hình chữ nhật có chiều...
ID câu hỏi: 15296| 3 tháng trước
1. Read the following text and answer the questions below.  Dong Ho folk paintings are made in Dong Ho village in Bac Ninh Province, which is about 35 km from Hanoi.Dong Ho village is one of the...
ID câu hỏi: 15368| 3 tháng trước
viết đoạn văn ghi lai cảm xúc của em về bài thơ" mẹ là tất cả " của Hoa Nghiêm  
ID câu hỏi: 15509| 3 tháng trước
a)  Số? km m dm cm mm 1 km = .?.  m1 m  = .?.  dm = .?.  cm = .?.  mm  1 dm  = .?.  cm = .?.  mm    1...
ID câu hỏi: 15674| 3 tháng trước
Kể lại một trận thi đấu thể thao. Viết lại một tin thể thao trên báo, đài.
ID câu hỏi: 15792| 3 tháng trước
GIẢI NGHĨA : Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Bầu ơi thương lấy bí cùng .Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp núi...
ID câu hỏi: 15971| 3 tháng trước
Tóm tắt văn bản Làng
ID câu hỏi: 16067| 3 tháng trước
Hãy cho biết các nguyên tố dinh dưỡng trong phân đạm, phân lân, phân kali, phân NPK.
ID câu hỏi: 16128| 3 tháng trước
 Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO 3  thu được 1,12 lít hỗn hợp khí NO và N 2  có tổng khối...
ID câu hỏi: 16206| 3 tháng trước
11. Your house is ................. mine. A. as bigger as            B. many times as big as C. much big...
ID câu hỏi: 16418| 3 tháng trước
Etyl isovalerat là este có mùi thơm của táo. Công thức cấu tạo thu gọn của etyl isovalerat là A. CH3CH2CH2CH2COOC2H5 B.   (CH3)2CHCOOC2H5. C.   (CH3)2CHCH2COOC2H5. D. C 2H...
ID câu hỏi: 16566| 3 tháng trước
giúp mình giải hệ pt này với ạ \(\left\{{}\begin{matrix}2v1'+v2'=12\\2v1^2+v2^2=72\end{matrix}\right.\)
ID câu hỏi: 16677| 3 tháng trước
cuốn năm 2010 số dân của xã bình an là 31250 người . cuối năm 2011 số dân của xã là 31750 hơi  A, từ cuối năm 2010 đến cuối năm 2011 số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm ? B, nếu từ...
ID câu hỏi: 16687| 3 tháng trước
viết đoạn văn khoảng 20 dòng về vấn đề bạo lực học đường
ID câu hỏi: 16713| 3 tháng trước
Phân biệt các khái niệm : a) Peptit và protein. b) Protein đơn giản và protein phức tạp.
ID câu hỏi: 16738| 3 tháng trước
những câu chuyện cổ tích được nhắc đến và ý nghĩa của từng câu chuyện trong bài chuyện cổ nước mình
ID câu hỏi: 16756| 3 tháng trước
  Chođường tròn (O;R), A là điểm thuộc đường tròn, H là trung điểm của OA, kẻ dây CD vuông góc OA tại H  a. C/m tứ giác OCAD...
ID câu hỏi: 16772| 3 tháng trước
I . Rewrite the following sentences using Would / Do you mind + V-ing / if ........ 1. Could you pass the salt , please ? => Would ....................................... 2. Can I open the door...
ID câu hỏi: 16836| 3 tháng trước
Không có cơ sở của văn minh Hy Lạp thì không có châu Âu hiện đại (theo Ăng-ghen). Theo em, điều gì khiến cho nền văn minh cổ đại này được...
ID câu hỏi: 17000| 3 tháng trước
Ý nghĩa của truyện cây khế là gì ? Hứa tick trả mn ạ! Cảm ơn mn nhiều lắm ạ!
ID câu hỏi: 17029| 3 tháng trước
English is an important language in the world. More than 400 million people speak English as their mother tongue. Another 400 million speak it as a second language. No one knows how many people speak...
ID câu hỏi: 17188| 3 tháng trước
4 dm 8 cm bằng bao nhiêu mét?
ID câu hỏi: 17222| 3 tháng trước
1."Why do I have to conduct this research?" She asked me →She asked me ................................................................. 2.He needs to talk to psychologist about his...
ID câu hỏi: 17291| 3 tháng trước
vì sao càng xa động mạch huyết áp càng giảm?
ID câu hỏi: 17366| 3 tháng trước
Sử dụng các phương pháp hóa học để nhận biết các chất sau : a) KOH , Bacl2 , HNO3 , H2SO4 b) KOH , Ba(OH)2 , HCl , NaNO3 c) NaNO3 , Na2SO4 , Ba(OH)2 , HCl d)...
ID câu hỏi: 17400| 3 tháng trước
alo anh bình gold đây phải ko ạ?
ID câu hỏi: 17423| 3 tháng trước
Bài 1 (trang 54 SGK Đại số 11):  Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập các số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau. Hỏi: a. Có tất cả bao nhiêu số?  b. Có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? c....
ID câu hỏi: 17442| 3 tháng trước
dịch sang tiếng anh ceres , make make , haumea , eris , sao diêm vương là những hành tinh lùn
ID câu hỏi: 17519| 3 tháng trước
viết bài văn kể lại trải nghiệm một lần em chứng kiến hoặc giúp đỡ người khác hoặc nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh.
ID câu hỏi: 17593| 3 tháng trước
Câu 2: Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp?
ID câu hỏi: 17616| 3 tháng trước
Trả lời câu hỏi cho mình với 1 Where did you go on summer holiday ? 2 How often do you go fishing ? 3 What your address ? 4 What is your favourite book?
ID câu hỏi: 17621| 3 tháng trước
giai thừa là gì?
ID câu hỏi: 18240| 3 tháng trước
Tính nhanh :  12+13+14+15+15+16+17+18 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9 =  
ID câu hỏi: 18248| 3 tháng trước
Trên bản đồ tỉ lệ 1:100,chiều dài phòng học của lớp em đo được là 6cm.Hỏi chiều dài thật của phòng học đó là mấy mét?
ID câu hỏi: 18607| 3 tháng trước
Put the following into the passive 1. He hates people staring at him while he is out in the street 2. They suggested banning the sale of alcohol at football matched 3. They recommended opening new...
ID câu hỏi: 18614| 3 tháng trước
5414 kg =.........tấn............kg
ID câu hỏi: 18703| 3 tháng trước
đặt câu theo yêu cầu sau rồi phân tích chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ  (nếu có) A) câu có chủ ngữ là động từ  B) câu có chủ ngữ là tính từ C) câu có chủ ngữ...
ID câu hỏi: 19005| 3 tháng trước
. Bài thơ Đêm nay bác không ngủ sử dụng phương thức biểu đạt gì?    A. Tự sự    B. Miêu tả    C. Biểu cảm    D. Biểu...
ID câu hỏi: 19065| 3 tháng trước
Bệnh máu khó đông ở người do gen lặn a nằm trên NST X gây nên. Người bình thường do gen trội A chi phối. Cặp vợ chồng không mắc bệnh sinh ra bốn...
ID câu hỏi: 19153| 3 tháng trước
Tóm tắt chuyện "Hoàng Tử Bé" bằng tiếng Anh
ID câu hỏi: 19291| 3 tháng trước
Lấy 3 ví dụ về kí hiệu điểm đường diện tích
ID câu hỏi: 19292| 3 tháng trước
Giai ho bai trong vo bai tap toan lop 5 tap 2 trang 110
ID câu hỏi: 19526| 3 tháng trước
Chức năng chủ yếu của lá là gì? a. Quang hợp để chế tạo chất hữu cơ để nuôi cây b. Tham gia vào hô hấp c. Thoát hơi nước
ID câu hỏi: 19665| 3 tháng trước
lập dàn ý thuyết minh bài Làng của nhà văn Kim Lân giải giúp mk vớiiii ạ
ID câu hỏi: 19715| 3 tháng trước
1;trước đây 2 năm tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con . biết mẹ hơn con 26 tuổi . tính tổng tuổi hai mẹ con hiện nay
ID câu hỏi: 19722| 3 tháng trước
Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì?
ID câu hỏi: 19935| 3 tháng trước
tranh anime co trang
ID câu hỏi: 20024| 3 tháng trước
cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ  Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà  1. Nêu và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai...
ID câu hỏi: 20359| 3 tháng trước
b.Trong thời gian bị giam ở nhà lao Thừa Phủ, Tố Hữu có bài thơ khác là “Tâm tư trong tù (tháng 4/ 1939). Bài thơ mở đầu như...
ID câu hỏi: 20515| 3 tháng trước
thực hành 5 (tập 2)tiết 119 luyện tập chung trang 27 giải giúp mình bài 2,3 là được ai nhanh mình tích 7 cái nhé (mình chỉ nói những bạn có vở thôi nhá ko chi các bạn lại nói mình) cảm ơn nhá
ID câu hỏi: 20574| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Hy Lạp cổ đại
ID câu hỏi: 20590| 3 tháng trước
Một đại hội có 108 chiến sĩ được chia thành 3 trung đội, mỗi trung đội có 3 tiểu đội. Hỏi mỗi tiểu đội có mấy chiến sĩ ?
ID câu hỏi: 20764| 3 tháng trước
Khi tràn xuống La Mã, người Giéc-man đã làm gì?
ID câu hỏi: 20816| 3 tháng trước
I'm going back to the house to go to the gym with the girls for the night so I'll let you know if you need anything or do I need to get something for dinner tonight and I will let you know if you...
ID câu hỏi: 20825| 3 tháng trước
 Bµi 1. Điền vào chỗ chấm: (1,5 điểm) Đọc số  Viết số Mười triệu tám trăm linh ba nghìn sáu trăm hai mươi. ........................
ID câu hỏi: 20908| 3 tháng trước
Bài 1, Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi 1, when is your birthday? what.................................... 2, where do you live? What............................................. 3, How old us...
ID câu hỏi: 20910| 3 tháng trước
Chiêm chiếp viết thế này có đúng ko?  
ID câu hỏi: 20958| 3 tháng trước
Hãy viết phương trình hoá học của CO2 với dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 trong các trường hợp: a) Tỉ lệ số mol nCO2 : nNaOH = 1:1; b) Tỉ lệ số mol nCO2 :...
ID câu hỏi: 21201| 3 tháng trước
Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là: A. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5 B. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH C. C2H5OH, C2H4, C2H2 D. CH3COOH, C2H2, C2H4
ID câu hỏi: 21277| 3 tháng trước
giải thích tại sao dây tóc bóng đèn lại nhỏ và làm bằng vônfram
ID câu hỏi: 21540| 3 tháng trước
Chép lại một câu kể tên các tập truyện, tập thơ hoặc bài thơ trong đoạn văn sau; dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu tên các tác...
ID câu hỏi: 21668| 3 tháng trước
a. Hãy vẽ sơ đồ giới hạn sinh thái của cá chép VN có giới hạn nhiệt độ từ 2 độ C đến 44 độ C điểm cực thuận 28 độ C. b. GIới hạn chịu đựng của cá bay...
ID câu hỏi: 21728| 3 tháng trước
Bài 15: Cho hình thang ABCD (AB song song với CD). M là điểm nằm trong hình thang ABCD. Vẽ các hình bình hành MDEA,MCFB. Gọi I là giao...
ID câu hỏi: 21995| 3 tháng trước
I.Viết lại câu giữ nguyên ý câu thứ nhất với từ được gợi ý ở câu thứ 2 sử dụng câu tường thuật 1. "Do you play badminton" -He asked me 2....
ID câu hỏi: 22007| 3 tháng trước
Qua bài thơ cây dừa, tác giả liên tưởng tới ai? Với những phẩm chất cao đẹp gì? ( Trả lời khoảng 3-5 dòng
ID câu hỏi: 22170| 3 tháng trước
Sydney is now the land of mixed population ________ people from all over the world. A. from B. with C. by D. for The sun, ________ is one of millions of stars in the universe, provides us with...
ID câu hỏi: 22331| 3 tháng trước
Bà Năm đi chợ bán rau mỗi bó rau muống bà bán 2000 ngìn, mỗi bó rau cải bà bán 3000 nghìn .bà bán 50 bó rau muống và rau cải thì được 110 000 nghìn đòng .Hỏi bà bán mấy bó mỗi loại ?
ID câu hỏi: 22588| 3 tháng trước
Văn bản  “Chó sói và cừu trong truyện ngụ ngôn của La Phông-ten” được viết theo phương thức biểu đạt nào?
ID câu hỏi: 22635| 3 tháng trước
Hỗn hợp X gồm 0,1 mol anlyl clorua ; 0,3 mol benzyl bromua ; 0,1 mol hexyl clorua ; 0,15 mol phenyl bromua. Đun sôi X với nước đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiết lấy phần nước lọc, rồi cho tác...
ID câu hỏi: 22666| 3 tháng trước
Tại sao chim bồ câu mỗi lứa chỉ đẻ 2 trứng nhưng không tuyệt chủng ? Mình cần gấp ạ !
ID câu hỏi: 22991| 3 tháng trước
Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó: A. tỉ lệ thuận với xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó B....
ID câu hỏi: 23037| 3 tháng trước
Đọc tên theo danh pháp thay thế của ancol sau: CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-OH A. 3-metylbutan-1-ol B. 2-metylpentan-2-ol C. 2,2-đimetylpropan-1-ol D. 3-metylbutan-2-ol
ID câu hỏi: 23398| 3 tháng trước
1. We learn about  _ _ _ _ _ _ _  in Maths 2.  very / tidy. / but / isn't big / my school 3. He isn't my _ _ phew. He is my cousin.    
ID câu hỏi: 23518| 3 tháng trước
nhân tố tự nhiên hay nhân tố kinh tế xã hội quan trọng hơn vì sao. Gấp ạ
ID câu hỏi: 23534| 3 tháng trước
Tính dân tộc trong bài thơ " Việt Bắc" (Tố Hữu) được biểu hiện cụ thể ở những phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn chứng minh họa.
ID câu hỏi: 23595| 3 tháng trước
mình bị dằm đâm vào lòng bàn tay, mình xử lý  như sau -Mình lấy cốc nước nóng, rồi mình úp bàn tay...
ID câu hỏi: 23631| 3 tháng trước
Tính đạo hàm của các hàm số sau: (2 điểm) a. $y={{\sin }^{3}}\left( {{x}^{2}}+2 \right)$; b. $y={{\left( 2x+1 \right)}^{3}}{{\left( 3-{{x}^{2}} \right)}^{2}}$.
ID câu hỏi: 23696| 3 tháng trước
nạn dốt năm 1945 ở việt nam 
ID câu hỏi: 23952| 3 tháng trước
Trong các câu sau phát biểu nào sai ? - Lực có thể làm cho vật thay đổi vận tốc và biến dạng  - Lực là nguyên nhân làm...
ID câu hỏi: 24062| 3 tháng trước
1. Bố mẹ Hùng là người Nga đến Việt Nam sinh sống. Hùng sinh ra và lớn lên ở Việt nam. Có người nói Hùng là người Việt gốc Nga,...
ID câu hỏi: 24077| 3 tháng trước
Nhân dân Nghệ An tổ chức lễ hội vua Mai Hắc Đế hàng năm thể hiện điều gì?
ID câu hỏi: 24228| 3 tháng trước
Trong đoạn văn dưới tác giả kết hợp phương thức biểu đạt gì?“Con sông Đà tuôn dài tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai...
ID câu hỏi: 24420| 3 tháng trước
: Trong bài thơ “ Truyện cổ nước mình”, nhà thơ Lâm Thị Mĩ Dạ có viết: Tôi yêu truyện cổ nước tôi Vừa nhân hậu lại tuyệt vời...
ID câu hỏi: 24422| 3 tháng trước
Tài nguyên Khoáng sản chủ yếu khu vực Bắc Phi? A.Vàng B.Kim cương C.Dầu khí D.Kim loại đen
ID câu hỏi: 24424| 3 tháng trước
Trong một cuộc thi chạy tiếp sức 4x100m,đội thi gồm vòi,sư tử,chó săn và ngựa chạy vs vận tốc theo thứ tự tỉ lệ vs 1;1,5;1,6;2 Hỏi đội đó có phá đc kỉ lục thế giới là 39 giây hay k?Biết rằng voi chạy...
ID câu hỏi: 24536| 3 tháng trước
giải thích câu tục ngữ ''Tham thì thâm"  
ID câu hỏi: 24559| 3 tháng trước
Tìm đa thức dư trong phép chia x30+x4+x2015+1 cho x2-1
ID câu hỏi: 24648| 3 tháng trước
Tại sao lại gọi chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác?
ID câu hỏi: 24801| 3 tháng trước
Nghệ thuật trong bài Bánh Trôi Nước
ID câu hỏi: 25155| 3 tháng trước
Viết 1 đoạn văn khoảng 80-100 từ bằng tiếng anh nói về thời gian rảnh rỗi(không chép trên mạng nha)  
ID câu hỏi: 25323| 3 tháng trước
Hãy viết 1 bài văn tả môi trường xung quanh em Hộ mk nha !
ID câu hỏi: 25393| 3 tháng trước
Nghĩa của từ : đôn hậu là gì ?
ID câu hỏi: 25572| 3 tháng trước
1. Peter: “I’m sorry. I broke the vase.” ~ Mary: “Oh, __________. It wasn’t very expensive.” A. that’s all right B. great C. I can’t believe D....
ID câu hỏi: 25578| 3 tháng trước
khi đọc bài thơ " Thu điếu", Xuân Diệu cho rằng :" Nguyễn Khuyến câu cá nhưng không câu được con cá nào,mà câu được cả...
ID câu hỏi: 25610| 3 tháng trước
Kim cương và than chì là các dạng thù hình của nguyên tố cacbon. Kim cương cứng nhất trong tự nhiên, trong khi than chì mềm đến mức có thể dùng để sản xuất lõi bút chì 6B, dùng để kẻ mắt. Điều giải...
ID câu hỏi: 25662| 3 tháng trước
Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa A. Thương mại thế giới phát triển mạnh B. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh C. Chiến tranh xảy ra trên toàn cầu D. Thị trường quốc tế...
ID câu hỏi: 25685| 3 tháng trước
Cho chuỗi phản ứng sau: C6H6 + HNO3 (H2SO4) -> X + Fe, HCl -> Y + NaOH -> Z. Tên gọi của Z là: A. Anilin B. Nitrobenzen C. Phenylclorua D. Phenol
ID câu hỏi: 25714| 3 tháng trước
em hãy cho ví dụ về quãng giai điệu, quãng hòa âm
ID câu hỏi: 25729| 3 tháng trước
-Viết một bài văn ngắn giới thiệu về tác giả Nguyễn Dữ và Chuyện người con gái Nam Xương ,thuyết minh về tác giả tác phẩm
ID câu hỏi: 25758| 3 tháng trước
Công thức xác định cảm ứng từ trong một ống dây dài l có quấn N vòng dây, có dòng điện cường độ I chạy qua là : A.  B = 4 π . 10 - 7 . N . L . I B.  B = 4 π . 10 - 7 . N L . I C.  B...
ID câu hỏi: 25772| 3 tháng trước
Hoạt động kinh tế biển nào sau đây không được phát triển mạnh ở vùng biển Quảng Ninh? A. Đánh bắt xa bờ B. Nuôi trồng thủy sản C. Du lịch biển – đảo D. Khai thác khoáng sản
ID câu hỏi: 25946| 3 tháng trước
Nguyên tử Ag có khối lượng mol nguyên tử và khối lượng riêng trung bình lần lượt bằng 107,87 g/mol và 10,5 g/cm3. Biết nguyên tử này chỉ...
ID câu hỏi: 25958| 3 tháng trước
vẽ con cá heo kủi gì vậy chỉ mình cách vẽ cá heo với
ID câu hỏi: 25966| 3 tháng trước
điều kiện tự nhiên của sông ấn và sông hằng có ảnh hưởng đến sự ra đợi của nhà nước cổ đại
ID câu hỏi: 26013| 3 tháng trước
so sánh sự khác nhau giữa quân chủ chuyên chế,quân chủ lập hiến và quân chủ cộng hòa
ID câu hỏi: 26041| 3 tháng trước
Xếp 4 người đàn ông, 2 người đàn bà và một đứa trẻ được xếp ngồi vào 7 chiếc ghế đặt quanh một bàn tròn. Xác suất để xếp đứa trẻ ngồi giữa hai người đàn ông là A .   1 15 B .   1 5 C ....
ID câu hỏi: 26357| 2 tháng trước
Phân biệt hiện tượng thụ tinh trong và thụ tinh ngoài?
ID câu hỏi: 26544| 2 tháng trước
Cách tìm bội chung và ước chung trên máy tính casio fx570Vn plus Tất cả ước và bội chứ ko phải lớn và nhỏ đâu
ID câu hỏi: 26875| 2 tháng trước
Viết mở bài chung về truyện ngắn ( văn học, nhận định về truyện)
ID câu hỏi: 26929| 2 tháng trước
Phát biểu, viết biểu thức của định luật Culông, nêu các đại lượng và đơn vị đo của các đại lượng trong biểu thức.
ID câu hỏi: 27073| 2 tháng trước
Em hiểu gì về truyện truyền kì? Chỉ ra và nêu tác dụng của yếu tố kì trong tác phẩm NGười con gái Nam XƯơng
ID câu hỏi: 27091| 2 tháng trước
II. Complete the tips about Vietnamese table manners by filling in each blank with “should” or “shouldn’t”.  1. When having a meal, you ________ pass all dishes...
ID câu hỏi: 27153| 2 tháng trước
a) 2m3 =.......dm3                             b)42dm3 =..........cm3               ...
ID câu hỏi: 27158| 2 tháng trước
5/6 giờ bằng bao nhiêu phút
ID câu hỏi: 27277| 2 tháng trước
Số chẵn bé nhất có 5 chữ số khác nhau là bao nhiêu ?
ID câu hỏi: 27305| 2 tháng trước
tỉ số phần trăm của 3,2 và 4 là
ID câu hỏi: 27782| 2 tháng trước
Lưng cong vòng nguyệt, chí quyết đòa đâm Đắng cay cũng chịu mặn nồng cũng theo Là gì?  
ID câu hỏi: 27836| 2 tháng trước
1m3 bằng bao nhiêu cm3
ID câu hỏi: 27852| 2 tháng trước
1,25 giờ=...giờ Chỉ hộ cách đổi lun nhé. 
ID câu hỏi: 27914| 2 tháng trước
Mercury is the smallest member of the sun's family. It is only 3.100 miles across. It is also the sun's swiftest planet. Its yearly journey round the sun is only 85 days. Mercury always...
ID câu hỏi: 27950| 2 tháng trước
Tim x biết : (2x-1)^2 - (x+3)^2=0
ID câu hỏi: 28131| 2 tháng trước
(2x - 3)2 = 25    
ID câu hỏi: 28160| 2 tháng trước
1. If we recycle more, we (help) .. ………………………… the earth. 2. Factories (not dump)…...
ID câu hỏi: 28208| 2 tháng trước
Is this the only way to reach the city centre => is not there any way to reach the city centre Cho mình xin cấu trúc viết lại câu này vs
ID câu hỏi: 28289| 2 tháng trước
Giải giùm mik câu này vs: Hoa thảo quả nảy ra ở đâu? trên cành lá. trên ngọn cây. dưới gốc cây.
ID câu hỏi: 28549| 2 tháng trước
a. Lấy ví dụ về câu ghép chính phụ và câu ghép đẳng lập. Mỗi loại 3 câu ( phân tích cấu tạo ngữ pháp câu đó ) b. Lấy ví dụ về câu ghép: Có sử dụng một quan hệ từ, câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ,...
ID câu hỏi: 28659| 2 tháng trước
Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu)
ID câu hỏi: 28955| 2 tháng trước
1. She worked for a man. The man used to be an athlete. 2. They called a lawyer. The lawyer lived nearby. 3. I sent an email to my brother. My brother lives in Australia. 4. The customer liked the...
ID câu hỏi: 29075| 2 tháng trước
Bài 4: Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Nếu biết khối lượng đồng bám trên lá sắt là 9,6 gam thì khối lượng lá sắt sau...
ID câu hỏi: 29166| 2 tháng trước
Dải đất thoai thoải ở hai bên bờ sông hoặc hai bên sườn núi được gọi là gì?
ID câu hỏi: 29352| 2 tháng trước
Chọn đáp án đúng. Where is she _______? – She’s from Japan. A. in B. from C. at D. on
ID câu hỏi: 29480| 2 tháng trước
Giải nghĩa thành ngữ sau: Vào sinh ra tử b) Đặt câu với thành ngữ trên  
ID câu hỏi: 29503| 2 tháng trước
Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 96m2. Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó.
ID câu hỏi: 29667| 2 tháng trước
Tìm lỗi sai và sửa lỗi 1.A girl in red standing over there is going to make a speech today. 2. I think this wine should keep in the fridge so that you can use it for a long time. 3. The...
ID câu hỏi: 29685| 2 tháng trước
50 % của 100 là bao nhiêu ?
ID câu hỏi: 29693| 2 tháng trước
rong, dong hoặc giong .....buồm; trống .......cờ mở
ID câu hỏi: 29889| 2 tháng trước
Hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình: A. Sản xuất điện B. Truyền tải điện C. Tiêu thụ điện D. Sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng.
ID câu hỏi: 29911| 2 tháng trước
1. computer is one of the greatest _____ of the 20th century. (INVENT)
ID câu hỏi: 29923| 2 tháng trước
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 8dm=8/10m=...m
ID câu hỏi: 30242| 2 tháng trước
TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ?                                             ...
ID câu hỏi: 30345| 2 tháng trước
1could you call back ? she ( take )___________her dog out for a walk 2 - where's lisa? - she(  help ) _____________mum in the kitchen 3 listen ! someone ( knock) __________at the...
ID câu hỏi: 30363| 2 tháng trước
Có 3 chất lỏng: benzen, anilin, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là A. dung dịch phenolphtalein B. dung dịch nước Br2 C. dung dịch NaOH D. dung...
ID câu hỏi: 30412| 2 tháng trước
trong các chất sau chất nào tham gia phản ứng thế đặc trưng , chất nào làm mất màu brom : c2h6,c4h10,c2h4,c3h6
ID câu hỏi: 30430| 2 tháng trước
Rút gọn biểu thức. a)M=(x+3y)2-(x-3y)2 b)Q=(x-y)2-4(x-y)(x+2y)+4(x+2y)2
ID câu hỏi: 30516| 2 tháng trước
Rewrite the following sentences without changing the meaning Let’s go to the cinema tonight. How about ……………?
ID câu hỏi: 30715| 2 tháng trước
Vì sao phong trào Đông Du thất bại? A.Do điều kiện học tập khó khăn, thiếu thốn B.Do không có người hưởng ứng phong trào C.Do Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào D.Do Nhật chống phá phong...
ID câu hỏi: 30848| 2 tháng trước
a, 1km =.......hm        b, 1mm=.......cm     1hm=.......dam          1dm=........m     1dam=.......m       ...
ID câu hỏi: 30853| 2 tháng trước
guiding là gì(Tiếng anh
ID câu hỏi: 31066| 2 tháng trước
 Topic 3  : A trip to a countryside - Where is your home village? - How far is it from the city? - How can you get there? - How long does it take to get there? - What do people do for a...
ID câu hỏi: 31120| 2 tháng trước
Nhắm chặt mắt, khép đôi mi Đôi môi hờ hững, nước mắt em sắp rơi rồi... Tim quặn đau, có ai hay? Đêm lại xuống chỉ riêng mỗi em nơi này.... Bài này tên là j, kể thêm 5 bài hát yêu thik của bạn...
ID câu hỏi: 31262| 2 tháng trước
Viết bài văn tả nhân vật Doraemon
ID câu hỏi: 31660| 2 tháng trước
hãy kể tên các bộ phim barbie dài 
ID câu hỏi: 31667| 2 tháng trước
hãy tả bài văn miêu tả cây đa búp đỏ  
ID câu hỏi: 31733| 2 tháng trước
Khi nói về mùa hè , một nhà thơ đã viết :     Chùm phượng mang áo đỏ cháy ngang trời     Bướm nhẹ nhàng cánh rung theo làn gió     Ve dạo nhạc như những lời nhắc...
ID câu hỏi: 31765| 2 tháng trước
Viết 1 đoạn văn nói đến quan niệm về mái ấm gia đình bằng tiếng anh.
ID câu hỏi: 31855| 2 tháng trước
1.shall we go for a walk? a.what about go for a walk? b.what about going for a walk? c.what about going a walk? d.what about going for walk? 2.what a lovely hat you...
ID câu hỏi: 31907| 2 tháng trước
Đọc lại bài thơ ông đồ (vũ đình liêm) hãy chỉ ra các tín hiệu nghệ thuật và nêu tác dụng của từng loại -Biện pháp tu từ -Kết cấu đối lập tương phản, đầu cuối tương ứng -Cách sử dụng từ ngữ -Các...
ID câu hỏi: 32214| 2 tháng trước
Công thoát của êlectron khỏi một kim loại là A = 3 , 3.10 − 19 J . Giới hạn quang điện của kim loại này là bao nhiêu A. 0,6 m m B. 6 m m C. 60 m m D. 600 m m
ID câu hỏi: 32403| 2 tháng trước
Câu ca dao tục ngữ nào nói lên ý chí, nghị lực của con người?           a. Chớ thấy sóng cả mà...
ID câu hỏi: 32568| 2 tháng trước
                                                       ...
ID câu hỏi: 32730| 2 tháng trước
khi ta nhai lâu trong miệng có cảm giác ngọt là vì sao?
ID câu hỏi: 32935| 2 tháng trước
Viết bài văn nghị luận tư tưởng ngắn về suy nghĩ của em đối với câu nói của M.Go-rơ-ki:"hãy yêu sách,nó là nguồn kiến thức,chỉ có kiến thức mới là con đường sống." Yêu cầu:mở bài,thân bài,kết bài...
ID câu hỏi: 33326| 2 tháng trước
cách viết bài tham luận cho đại hội chi đội về vấn đề giải báo
ID câu hỏi: 33449| 2 tháng trước
lời bài hát của lý cây da  
ID câu hỏi: 33450| 2 tháng trước
Ai có đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn Khoa Học ko cho mình xin đề nha
ID câu hỏi: 33630| 2 tháng trước
Cho hai lực đồng quy  F 1 →   v à   F 2 → là   F = F 1 + F 2 . Gọi α là góc hợp bởi F 1   v à   F 2 . Nếu hợp lực F có độ lớn F   =   F 1   −   F...
ID câu hỏi: 33687| 2 tháng trước
Đề tài: vẽ về cuộc sống quanh em
ID câu hỏi: 33707| 2 tháng trước
Hãy nêu khái niệm văn học dân gian một cách ngắn gọn, súc tích?
ID câu hỏi: 33710| 2 tháng trước
viết 3 câu ví dụ phủ định miêu ta về tình bạn
ID câu hỏi: 33996| 2 tháng trước
GDCD lớp 8: hiến pháp là gì?nhà nước ta từ khi ra đời đến nay đã ra đời mấy bản hiến pháp?Đó là những bản hiến pháp...
ID câu hỏi: 34439| 2 tháng trước
Xác định quan hệ từ trong bài QUẢ CAU NHO NHỎ MIẾNG TRẦU NÀY CỦA HỒ XUÂN HƯƠNG MỚI QUỆT RỒI CÓ PHẢI DUYÊN NHAU THÌ THẮM LẠI ĐỪNG XANH NHƯ LÁ BẠC NHƯ VÔI
ID câu hỏi: 34558| 2 tháng trước
bài thơ nguyễn văn trỗi Khi Anh gọi Bác ba lần Lòng anh như thấy được gần Bác thêm Anh chưa được tận mắt nhìn Nhưng hình ảnh Bác trong tim vẫn ngời "Cháu yêu Bác lắm, Bác ơi! Những năm...
ID câu hỏi: 34589| 2 tháng trước
1.Nêu tóm tắt diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) 2.Nêu tóm tắt cuộc khởi nghĩa Lý Bí.  Lịch sử lớp 6 nha !
ID câu hỏi: 34640| 2 tháng trước
Là một học sinh em sẽ làm gì để đền đáp công lao của những người có công với cách mạng như chị Võ Thị Sáu?
ID câu hỏi: 34645| 2 tháng trước
vẽ sơ đồ tư duy  từ  bài 1 đến bài 10 địa 8 
ID câu hỏi: 34677| 2 tháng trước
Hãy nêu sự khác nhau giữa thành ngữ và tục ngữ
ID câu hỏi: 34693| 2 tháng trước
Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động điều hòa B. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động riêng C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động tắt...
ID câu hỏi: 34913| 2 tháng trước
một trại chăn nuôi có 25 con dê và 75 con bò lấy sữa.hỏi số con dê chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số con trong trại?
ID câu hỏi: 34987| 2 tháng trước
  Nêu cấu tạo của lá?Chức năng của lá Môn sinh
ID câu hỏi: 35070| 2 tháng trước
Nêu cấu tạo, chức năng các bộ phận của nồi cơm điện. Nêu nguyên lý và cách sử dụng nồi cơm điện. Giúp mik vs!
ID câu hỏi: 35165| 2 tháng trước
Đặc điểm nào chỉ có ở lông của sinh vật nhân sơ mà không có ở roi A. Có bản chất là protein B. Có vai trò trong giao phối ở sinh vật nhân sơ C. Có số lượng nhiều D. Cả B và C
ID câu hỏi: 35267| 2 tháng trước
Mở bài gián tiếp kể về một trải nghiệm đáng nhớ với người thân của em ( có thể bằng thơ hoặc lời hát) ÉT O ÉT
ID câu hỏi: 35331| 2 tháng trước
Phân tích giá trị nghệ thuật của các thành ngữ in đậm. - Người nách thước kẻ tay dao Đầu trâu mặt ngựa  ào ào như sôi.   - Một đời được mấy anh hùng Bõ chi cá chậu chim lồng...
ID câu hỏi: 35358| 2 tháng trước
viết văn trình bày ý kiến về một hiện tượng vấn đề sự cân thiết của việc tôn trọng người khác tôn trọng. cách bạn giúp mình với mình cần gấp
ID câu hỏi: 35806| 2 tháng trước
nhận xét về cách gieo vần lục bát trong câu:" áo tơi qua buổi cày bừa/ giờ còn lủn khủn khoác hờ người rơm
ID câu hỏi: 36464| 2 tháng trước
Lập dàn ý cảm nghĩ về sách vở mình đọc và học hằng ngày
ID câu hỏi: 36492| 2 tháng trước
Đốt cháy hoàn toàn 2,4g magie (Mg) trong khí oxi thu được magie oxit (MgO) a) Tính thể tích khí oxi cần dùng (thể tích khí đo ở...
ID câu hỏi: 36517| 2 tháng trước
Hình ảnh con sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu tả như thế nào?
ID câu hỏi: 36662| 2 tháng trước
1.tìm 5 thành ngữ tục ngữ bắt đầu bằng từ ăn 2.xác định từ loại trong các câu thành ngữ sau: đi ngược về xuôi ,nhìn xa trông rộng 3.trong bài thơ Nụ cười của mẹ nhà thơ Trương Nam Hương có...
ID câu hỏi: 36737| 2 tháng trước
viết lời mới theo điệu lí kéo chài chủ đề : phòng chống dịch covid, thầy cô, bạn bè,
ID câu hỏi: 36751| 2 tháng trước
Tóm tắt câu chuyện: bác hồ đến thăm thiếu nhi mồ côi ở trại trẻ kim đồng. Làm ơn giúp mk vs>< mk cần gấp pls pls..
ID câu hỏi: 36926| 2 tháng trước
Đóng vai người dân chài kể lại chuyến ra khơi trong bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá Em cần gấp ạ
ID câu hỏi: 37129| 2 tháng trước
Viết phương trình hóa học cho dãy chuyển đổi sau : CaO=>Ca(OH)2=>CaCO3=>CaO=>CaCl2
ID câu hỏi: 37260| 2 tháng trước
Chỉ ra các phép liên kết hình thức có trong đoạn văn sau:    Tết năm nay là sự chuyển biến giữa hai thế kỉ, và hơn thế nữa, là sự chuyển tiếp giữa hai thiên niên kỉ. Trong thời khắc như vậy...
ID câu hỏi: 37313| 2 tháng trước
Khí butan ( C4H10) là thành phần chính của khí gaz. Đốt cháy một lượng khí butan bằng 1456 ml Oxi ( lấy vừa đủ) thí sau phản ứng thu được...
ID câu hỏi: 37597| 2 tháng trước
I-Lí thuyết 1.Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh có vai trò gì trong nghiên cứu di truyền ở người? 2.Có quan niệm cho rằng người mẹ quyết định...
ID câu hỏi: 37648| 2 tháng trước
900+99+1= ai k minh minh k lai
ID câu hỏi: 37764| 2 tháng trước
Hãy cho biết số electron tối đa trên các lớp K, L, M.
ID câu hỏi: 37794| 2 tháng trước
cây xah thì lá cũng xanh cha mẹ hiền lành để ...........cho con  
ID câu hỏi: 37834| 2 tháng trước
a. Thế nào là tính trạng, cặp tính trạng tương phản? Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai? b. Theo quan điểm của Menđen, các nhân tố di truyền tồn tại và...
ID câu hỏi: 38108| 2 tháng trước
Đặt câu có các từ quan hệ sau: A) càng......càng B) hễ mà........thì C) vừa....vừa D) mặc dù.....nhưng
ID câu hỏi: 38221| 2 tháng trước
BÀI TẬP 1 :USE A CLAUSE OR PHRASE OF PURPOSE TO COMBINE EACH PAIR OF SENTENCES BELOW. Dùng mệnh đề hoặc cụm từ chỉ mục đích để kết hợp những câu sau 1/ I’m studying...
ID câu hỏi: 38301| 2 tháng trước
Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch nước brom? A. Butan B. But-1-en C. Cacbon đioxit  D. Metyl propan
ID câu hỏi: 38383| 2 tháng trước
Thuyết minh về ngày tết cổ truyền dân tộc
ID câu hỏi: 38490| 2 tháng trước
Tại sao tác giả Nguyễn Trãi lại gọi giặc Minh là dã thú trong tác phẩm "Bình Ngô Đại Cáo"?
ID câu hỏi: 38647| 2 tháng trước
em hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) trình bày suy nghĩ của mình về lòng yêu nước của thế hệ trẻ đặc biệt trong giai đoạn cả nước chiến đấu...
ID câu hỏi: 38785| 2 tháng trước
Cấu tạo bàn là có mấy bộ phận chính? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5  
ID câu hỏi: 38809| 2 tháng trước
Hãy xác định điện năng tiêu thụ của tivi biết rằng sau khi mở tivi quan sát để công tơ ta thấy đĩa nhôm của công tơ quay được 2900 vòng .Biết  hằng số của công tơ là 900 vòng/kWh
ID câu hỏi: 38832| 2 tháng trước
viết mở bài trực tiếp và gián tiếp tả một người thân của em
ID câu hỏi: 38897| 2 tháng trước
Giúp tui :v Bài 1 : Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2a,AD = a.Tính độ dài vecto AB + vecto DB Bài 2 : Cho tam giác ABC gọi I là trung...
ID câu hỏi: 38910| 2 tháng trước
   * Điền vào chỗ trống: "Gieo suy nghĩ,................" Gieo................, gặt thói quen. Gieo thói quen,.................. Gieo................., gặt số phận."    ...
ID câu hỏi: 38956| 2 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy khái quát những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa.
ID câu hỏi: 39062| 2 tháng trước
Câu 29. (VD) Giả định một bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động có dung lượng khoảng 2MB. Em hãy điền số bức ảnh tối đa mà điện thoại có thể chứa tùy...
ID câu hỏi: 39123| 2 tháng trước
CA DAO TỤC NGỮ TỰ LẬP
ID câu hỏi: 39130| 2 tháng trước
1.Rosy gets up early every morning because she doesn't want to be late for school . => Rosy doesn't....................................
ID câu hỏi: 39187| 2 tháng trước
Em hãy nêu các bước tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm MindMaple Lite
ID câu hỏi: 39285| 2 tháng trước
Bài 1: Thêm 3 chữ số đằng sau số 523 để được số chia hết cho các số; 6;7;8;9
ID câu hỏi: 39304| 2 tháng trước
Để phân biệt toluen, benzen, stiren chỉ cần dùng dung dịch A.NaOH   B. HCl   C. Br 2  D. KMnO 4
ID câu hỏi: 39505| 2 tháng trước
Khu rừng ngập mặn Cồn Lu-Cồn Ngạn có diện tích là 7785ha.Vậy diện tích khu rừng đó là: A.7,785km2                    B.778,5km2     ...
ID câu hỏi: 39640| 2 tháng trước
Toán Hình nha: Bốn góc của một tứ giác có thể đều là góc nhọn (góc tù,góc vuông) được không? Tại sao? Suy ra trong một tứ giác có nhiều nhất mấy góc nhọn ?
ID câu hỏi: 39696| 2 tháng trước
Viết đoạn văn nghị luận xã hội nói về tình yêu cuộc sống (khoảng 1 trang giấy thi học kì)
ID câu hỏi: 39778| 2 tháng trước
Hãy viết bài văn kể về một ước mơ mà em yêu thích nhất? - Gợi ý: Em làm gì để thực hiện ước mơ đó
ID câu hỏi: 39782| 2 tháng trước
Đã tan tác những bóng thù hắc ám Đã sáng lại trời thu tháng Tám. 2 câu thơ trên thuộc kiểu câu gì?
ID câu hỏi: 39813| 2 tháng trước
Viết đoạn văn ngắn ( 5-7 câu) nêu suy nghĩ của em về lòng trung thực
ID câu hỏi: 39975| 2 tháng trước
Sử dụng “Although”; “though”; “in spite of”; “despite”   Công thức : Although/Though + s + v, s + v;  In spite of/ Despite + noun/...
ID câu hỏi: 40013| 2 tháng trước
Đọc bài thơ dưới đây, bạn có suy nghĩ gì về ước mơ của bạn nhỏ?                                    ...
ID câu hỏi: 40067| 2 tháng trước
Đề 1: Em hãy lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây phượng vĩ ở trường em vào cuối xuân đầu hạ. Đề 2: Em hãy lập dàn ý cho bài văn tả lại hình ảnh bạn em đang thực hành trong giờ Mĩ thuật.   Giúp...
ID câu hỏi: 40138| 2 tháng trước
Nghị luận về sự chia sẻ
ID câu hỏi: 40139| 2 tháng trước
tại sao cá voi thường phun sương mỗi khi nổi lên mặt nước  
ID câu hỏi: 40213| 2 tháng trước
What were you doing................. I called you last night Điền vào chỗ trống
ID câu hỏi: 40282| 2 tháng trước
Đất đỏ vàng nhiệt đới là loại đất * A. Có màu đỏ vàng, tầng đất dày, tương đối chua, ít dinh dưỡng. B. Có màu đen C. Đặc...
ID câu hỏi: 40470| 2 tháng trước
37505 lít = ... m3
ID câu hỏi: 40518| 2 tháng trước
2. Write the past participles of these regular and irregular verbs. (Viết quá khứ phân từ của các động từ thường và động từ bất quy tắc dưới đây.) 1. visit 2....
ID câu hỏi: 40578| 2 tháng trước
1. Mr.Green (teach) has taught in this school since he (graduate) graduated from the university in 1986. 2. He (write) has written a book since last year. 3. Did you (watch) watch TV last night? 4....
ID câu hỏi: 40609| 2 tháng trước
1.Gạch dưới những từ ngữ dùng để nhân hóa cái nắng trong đoạn thơ sau:               Nắng lên cao theo bố               Xây...
ID câu hỏi: 40716| 2 tháng trước
dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ đồng nghĩa vs từ thân mật A.thân thiết,thân yêu,thân quen,thân tình B.thân quen,quen thuộc ,quen biết ,thân sinh C. thân ái ,thân phụ ,thân hữu ,thân thuộc D.bạn...
ID câu hỏi: 40816| 2 tháng trước
Thuyết minh về thắng cảnh tại địa phương em (đồng nai)
ID câu hỏi: 40860| 2 tháng trước
Một anđehit X trong đó oxi chiếm 37,21% về khối lượng. Cho 1 mol X tham gia phản ứng tráng bạc tạo tối đa 4 mol Ag. Khối lượng muối hữu cơ sinh ra khi cho 0,25mol X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong...
ID câu hỏi: 40906| 2 tháng trước
Nếu được chọn thì bạn chọn Phật hay Chúa
ID câu hỏi: 41074| 2 tháng trước
tại sao học sinh cần phải kính trọng biết ơn thầy cô giáo đã dạy mình
ID câu hỏi: 41281| 2 tháng trước
từ nhân vật anh thanh niên, cô kĩ sư trong truyện ngắn Lặng Lẽ Sa PA, em có suy nghĩ j về lí tưởng sống của thanh niên ngày nay?
ID câu hỏi: 41326| 2 tháng trước
Khi viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học (truyện thơ) hoặc tác phẩm nghệ thuật (bài hát), bạn cần lưu ý những điều gì?
ID câu hỏi: 41382| 2 tháng trước
Hóa trị của nito có phải từ I -> V (1 đến 5) không  
ID câu hỏi: 41685| 2 tháng trước
Biện pháp nhân hóa có tác dụng gì trong việc thể hiện những nội dung trên?
ID câu hỏi: 41745| 1 tháng trước
I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau: Câu 1: Từ “ai” trong câu nào dưới đây là từ dùng để hỏi? A. Anh ta đem hoa này tặng ai vậy? B. Ông ta...
ID câu hỏi: 41799| 1 tháng trước
To- infinintive, V-ing or bare infinintive 11. I don't mind (travel) ..................... by train but I prefer ....................(fly) 12. Have you finished (clean)..................... the...
ID câu hỏi: 41880| 1 tháng trước
Đặt câu với từ " thướt tha "
ID câu hỏi: 42078| 1 tháng trước
Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:  90 . 6 , 4
ID câu hỏi: 42168| 1 tháng trước
ai muốn vô team roblox chat mk nha : câu hỏi tuyển team > Câu 4. Khi trang trí thư viện trong ngày hội đọc sách trường em, các bạn học sinh khối 5 đã dùng các bông hoa (mỗi bông hoa một màu) được...
ID câu hỏi: 42358| 1 tháng trước
Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa nhưng mê muội thần tượng là một thẩm họa . Suy nghĩ của em bằng một đoạn văn nghị luận .
ID câu hỏi: 42543| 1 tháng trước
Sắc đẹp của Thúy Kiều hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? và đó dự báo số phận của nàng Kiều ra sao
ID câu hỏi: 42672| 1 tháng trước
Thế nào là liên kết cộng hoá trị phân cực (có cực) ? Mỗi trường hợp hãy cho hai thí dụ và biểu diễn các liên kết bằng công thức electron.
ID câu hỏi: 42695| 1 tháng trước
bạn hãy lập dàn ý tả một người bạn thân mà em yêu quý  ai nhanh mk tick cho 3 lần 
ID câu hỏi: 42809| 1 tháng trước
Cho số A  = 1234567891011121314...được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp. Số A có tận cùng là chữ số nào , biết số A có 103 chữ số
ID câu hỏi: 43018| 1 tháng trước
Hình vuông ABCD được chia đều thành các ô vuông (như hình vẽ). Mỗi ô vuông có cạnh 1cm. Hãy tính diện tích hình tứ giác MNDP. A M B N P D C
ID câu hỏi: 43124| 1 tháng trước
Tính bằng cách thuận tiện 108x10 + 108x20
ID câu hỏi: 43198| 1 tháng trước
Tìm một số từ có tiếng chứa vần iêt hoặc iêc  - iêt : mải miết, ..............  - iêc : thương tiếc, ............
ID câu hỏi: 43207| 1 tháng trước
Tìm các số nguyên tố p,q và số nguyên dương n Sao cho P(p+1)+q(q+1)=n(n+1)
ID câu hỏi: 43212| 1 tháng trước
Tìm và đặt câu với 5 cặp từ đồng âm.
ID câu hỏi: 43245| 1 tháng trước
Tính: a) 1260: 60 - 640:40;   b) 270:3:5-4; c) 1000 : 5 - 5; d) 1000 - 930 : 31.
ID câu hỏi: 43282| 1 tháng trước
Question 35. Unless /you/ a passport/can't/travel abroad/.      A. Unless you have had a passport, you couldn't travel abroad.      B. Unless you have...
ID câu hỏi: 43340| 1 tháng trước
15 chia hết cho ( 2x + 1 ) tìm số tự nhiên x
ID câu hỏi: 43478| 1 tháng trước
I) Viết lại câu sao cho nghĩa ko thay đổi 1) Their father got to London by taxi last monday =>> Their father........ 2) I'am not as good at Math as my brother =>> My...
ID câu hỏi: 43729| 1 tháng trước
Hiệu hai số là 430, số trừ lớn hơn 95. Nếu giảm số bị trừ 18 đơn vị và giảm số trừ 95 đơn vị thì hiệu mới là ......
ID câu hỏi: 43834| 1 tháng trước
Tính số mol của 0,6x1023 nguyên tử sắt    
ID câu hỏi: 43845| 1 tháng trước
2. A new house                    here next...
ID câu hỏi: 44360| 1 tháng trước
“…Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy....
ID câu hỏi: 44427| 1 tháng trước
2m 9cm = ? cm A. 209                   B. 290 cm                C. 209 m         ...
ID câu hỏi: 44601| 1 tháng trước
MỘT NGƯỜI ĐI XE ĐẠP ĐI  12 PHÚT THÌ ĐƯỢC 3KM HỎI CỨ ĐẠP NHƯ THẾ 28 PHÚT THÌ ĐƯỢC BAO NHIÊU KM
ID câu hỏi: 44669| 1 tháng trước
2.write a passage about your future house. 1.   What type of house will it be? 2.   Where will it be? 3. What will it look?...
ID câu hỏi: 44690| 1 tháng trước
Cho 14g hỗn hợp gồm phenol và etanol tác dụng với Natri dư thu được 2240ml khí hiđro (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu
ID câu hỏi: 44812| 1 tháng trước
120 phút =  giờ
ID câu hỏi: 45020| 1 tháng trước
Nêu nội dung và ý nghĩa cải cách của Khúc Hạo.
ID câu hỏi: 45098| 1 tháng trước
Cho 1,38 gam X có công thức phân tử C2H6O5N2 ( là muối của α-amino axit với HNO3 ) phản ứng với 150 ml dung dịch NaOH 0,2 M . Sau phản ứng cô cạn thu được m gam rắn Y. Giá trị của m là: A. 2...
ID câu hỏi: 45222| 1 tháng trước
Nhận biết 4 chất bột sau: Na2CO3 , NaCl, BaCO3, BaSO4 bằng CO2 và H2O
ID câu hỏi: 45289| 1 tháng trước
Để nhận biết các chất rắn riêng biệt sau: CuO, Al, MgO, Ag ta dùng thuốc thử là A. dung dịch NaOH. B. nước và dung dịch KNO3 C. nước và dung dịch...
ID câu hỏi: 45315| 1 tháng trước
giải mẫu báo cáo thực hành lý 8 bài 11
ID câu hỏi: 45568| 1 tháng trước
Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C5H11Cl ? A. 8 đồng phân B. 6 đồng phân C. 5 đồng phân D. 7 đồng phân
ID câu hỏi: 45762| 1 tháng trước
kết quả phép chia 72,58:19 là
ID câu hỏi: 45801| 1 tháng trước
cho hàm số y = f(x) = 1,4 - x a/ tìm x, biết giá trị tuyệt đối của f(x) = 0
ID câu hỏi: 45812| 1 tháng trước
Phân tích mối quan hệ giữa cấu tạo và vai trò của protein.
ID câu hỏi: 45876| 1 tháng trước
16 x 8 - 16 x 2 / 12 x 4
ID câu hỏi: 46014| 1 tháng trước
Exercise 1. Put the verb into the more suitable form, present continuous or present simple I………………..(go) to the cinema this evening....
ID câu hỏi: 46290| 1 tháng trước
Bài 1 : tìm u1 và công bội q của cấp số nhân sau \(\left\{{}\begin{matrix}u1+u3+u5=-21\\u2+u4=10\end{matrix}\right.\) Giúp em với
ID câu hỏi: 46392| 1 tháng trước
Biển Đông là cầu nối giữa hai đại dương A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương B. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương
ID câu hỏi: 46725| 1 tháng trước
tại sao nên trồng nhiều cây xanh ở các thành phố lớn? Trl nhanh giúp tớ vs ạ.. Tớ cam on
ID câu hỏi: 46986| 1 tháng trước
Phương trình nào trong các phương trình sau đây là phương trình đường tròn? Tìm tọa độ tâm và bán kính của...
ID câu hỏi: 47164| 1 tháng trước
Tìm đạo hàm các hàm số: 1, \(y=\tan(3x-\dfrac{\pi}{4})+\cot(2x-\dfrac{\pi}{3})+\cos(x+\dfrac{\pi}{6})\) 2, \(y=\dfrac{\sqrt{\sin x+2}}{2x+1}\) 3...
ID câu hỏi: 47260| 1 tháng trước
Baì 1 :Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi : 1. I arrived on time in spite of the bad traffic. => Although....................... 2. David has good relationship with most of his...
ID câu hỏi: 47275| 1 tháng trước
Bài 1: Viết đoạn văn khoảng 7 câu mở đầu bằng câu văn sau: "Mùa xuân đến, muôn hoa khoe sắc thắm".
ID câu hỏi: 47380| 1 tháng trước
Dựa vào bài 21 ( Sự giàu đẹp của tiếng Việt ), kết hợp với việc học tập tác phẩm văn học bằng Tiếng Việt đã có, hãy phát biểu những ý...
ID câu hỏi: 47517| 1 tháng trước
ĐỐ VUI: CÁI GÌ CỦA MÌNH MÀ NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG NHIỀU , MÌNH SỬ DỤNG ÍT?
ID câu hỏi: 47535| 1 tháng trước
Tính nhanh: a. 16 x 125 x 2 x 8 b. 1250 x 34 x 80 c. 42 x 125 x 2 x 8 d. 40 x 31 x 25 x 3 e. 2 x 25 x 7 x 4 x 50
ID câu hỏi: 47570| 1 tháng trước
Khi nói về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tất cả các loài có hệ tuần hoàn kép đều diễn ra trao đổi khí ở phế nang. II. Tất cả các loài có cơ...
ID câu hỏi: 47792| 1 tháng trước
tìm cho mình phần nghe này nhà part 1:listen and complete.there is one example(0,5 point) 1.Quan'd like to eat some_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.Tony like to be a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in the future
ID câu hỏi: 47972| 1 tháng trước
 EM HÃY TẢ MỘT BÀI VĂN NÓI VỀ CẢNH BIỂN QUÊ EM. ( TẢ BIỂN SẦM SƠN THÌ CÀNG TỐT MONG GIÚP ĐỠ)  
ID câu hỏi: 48030| 1 tháng trước
Tìm thành phần gọi - đáp trong đoạn trích sau đây và cho biết từ nào được dùng để gọi, từ nào được dùng để đáp. Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ gì (trên - dưới hay ngang hàng, thân...
ID câu hỏi: 48091| 1 tháng trước
save sb the details có nghĩa là gì ạ?
ID câu hỏi: 48177| 1 tháng trước
(1 điểm) Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên một cách đơn giản (sử dụng mũi tên và ghi chú).
ID câu hỏi: 48302| 1 tháng trước
Bài 1.41: Biết 210 1024. Hãy tính 29 và 211. Bài 1.42: Tính : a, 57 . 53    b, 58 : 54.
ID câu hỏi: 48372| 1 tháng trước
Hãy nêu cảm nghĩ của em về đoạn thơ sau :  "Gió bấc cựa mình làm rơi quả khế  Mèo con ru cái bếp thầm thì  Đêm...
ID câu hỏi: 48376| 1 tháng trước
Đề bài : Em hãy viết 1 bức thư gửi cho Bà tiên ( hoặc Ông bụt ) để nói về ước mơ lớn lên sau này của em.Cần gấppppp
ID câu hỏi: 48400| 1 tháng trước
Đừng ai bước vào cuộc sống của tôi nữa nhé! – Đau thế đủ rồi – Thích tôi thôi đừng cố gắng tìm đường vào trái tim...
ID câu hỏi: 48658| 1 tháng trước
Bài 1: Với đề bài Em hãy kể lại câu chuyện của chú bé Lượm theo đúng nội dung và ngôi kể trong bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu, bạn em định xây dựng bố cục cho bài viết như sau: (I) Mở bài: Giới...
ID câu hỏi: 48799| 1 tháng trước
Làm giề để có coin dợ mọi người
ID câu hỏi: 48834| 1 tháng trước
có ai chơi 4t trên zing me ko ?
ID câu hỏi: 48856| 1 tháng trước
Bài 9:   Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó đi qua điểm A(6; 0) và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng  1 2 12 . Gi...
ID câu hỏi: 49053| 1 tháng trước
Cho phương trình hóa học: aAl + bHCl → cAlCl3 + dH2. Các hệ số a, b, c, d lần lượt nhận các giá trị nào sau đây: * 2, 6, 2, 3 2, 6, 3, 2 2,...
ID câu hỏi: 49272| 1 tháng trước
Viết đoạn văn ngắn ( 8 câu) nêu cảm nhận của em về Bác Hồ Chí Minh qua văn bản “Đêm nay Bác không ngủ”. Trong đoạn văn có sử dụng phép ẩn dụ ( gạch chân và chỉ rõ ) Các bạn ko chép trên mạng...
ID câu hỏi: 49405| 1 tháng trước
Sự thay đổi nhiệt độ không khí theo độ cao
ID câu hỏi: 49407| 1 tháng trước
có tất cả bao nhiêu số chẵn lớn hơn 130 và bé hơn 234 ?
ID câu hỏi: 49467| 1 tháng trước
Đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” thuộc thể loại gì?
ID câu hỏi: 49510| 1 tháng trước
các bạn ơi các bạn giúp mình làm giàn ý bài văn tả cây táo nha BẠN NÀO NHANH MÌNH TICK CHO
ID câu hỏi: 49560| 1 tháng trước
    Đổi các đơn vị đo đại lượng sau: 3 tấn =..... Kg 4 yến =....kg 86 tạ =... Kg 2 tấn 2 tạ = ... Tạ 50 tạ 6 kg=.... Kg 6 tấn 50 kg =... Kg 11 tấn 5 kg =...... Kg 68 yến 3...
ID câu hỏi: 49641| 1 tháng trước
Biế rằng có tất cả 48 bác sĩ hồi sức cấp cứu,42 bác sĩ đa khoa và 54 điều dưỡng viên.Hỏi có thể thành lập được nhiều nhất bao nhiêu đội phản ứng nhanh?Trong đó bác sĩ hồi sức cấp cứu,bác sĩ đa khoa...
ID câu hỏi: 49688| 1 tháng trước
Describe your bedroom about 10 to 20 sentences long.
ID câu hỏi: 49854| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn ngắn 7-10 dòng bàn về vai trò của học tập đối với học sinh
ID câu hỏi: 49928| 1 tháng trước
Viết bài tập làm văn số 5 . Văn nghị luận Em bãy viết bài văn trình bày ý kiến của em về dịch bệnh Covid-19 hiện nay.
ID câu hỏi: 50152| 1 tháng trước
Khái niệm của hoán dụ:  Lấy 2 ví dụ về hoán dụ:  Các kiểu hoán dụ-4 kiểu: 
ID câu hỏi: 50262| 1 tháng trước
Cho các este: C6H5OCOCH3 (1); CH3COOCH=CH2 (2); CH2=CH-COOCH3 (3); CH3-CH=CH-OCOCH3 (4); (CH3COO)2CH-CH3 (5). Những este nào khi thủy phân không tạo ra ancol? A. (1), (2), (4), (5) B. (1), (2),...
ID câu hỏi: 50578| 1 tháng trước
Trong chuyển động thẳng biến đổi đều , tính chất nào sau đây sai? A. Tích số a.v không đổi  B. Gia tốc a không đổi C. Vận tốc v là hàm số bậc nhất theo thời gian D. Phương trình chuyển động...
ID câu hỏi: 50579| 1 tháng trước
 tìm x  52-15+x=72
ID câu hỏi: 50668| 1 tháng trước
Viên đá hoa lát sàn hành lang có dạng hình vuông. Độ dài 1 cạnh của nó là 3dm. a. Tính chu vi và diện...
ID câu hỏi: 50859| 1 tháng trước
1 solar panels     on the roof of a house (place) 2 how about       used paper ,bottles and cans every day ? 3 i think we       some...
ID câu hỏi: 50950| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn ( 10 dòng ) cảm nhận về bức tranh làng quê qua bài thơ " Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra Mn giúp mk vs , chiều mk cần...
ID câu hỏi: 51063| 1 tháng trước
Chọn câu đúng trong số các câu dưới đây: Hình hộp chữ nhật có các mặt đều bằng nhau. Hình hộp chữ nhật có các cạnh đều bằng nhau. Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có các mặt đều là hình...
ID câu hỏi: 51075| 1 tháng trước
Nhà nước phong kiến phương Đông và phương Tây có gì giống và khác nhau ?
ID câu hỏi: 51118| 1 tháng trước
dệt 1 tá  khăn mặt hết 530g sợi .Hỏi dệt 72 chiếc khăn như thế thì hết bao nhiêu ki-lô-gam sợi?  
ID câu hỏi: 51292| 1 tháng trước
Bài 4: Mẹ mua 14kg gạo thì hết 280000 đồng. Hỏi mẹ mua 18,6kg gạo thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?
ID câu hỏi: 51494| 1 tháng trước
Bác Tùng đi xe đạp từ nhà vời vận tốc 12km/giờ và đi hết 1 giờ 15 phút thì đến ga tàu hỏa. Sau đó bác Tùng đi tiếp bằng tàu hỏa mất 2 giờ 30 phút thì tới tỉnh A? Hỏi quãng đường từ nhà bác Tùng đến...
ID câu hỏi: 51716| 1 tháng trước
Đặt câu theo mẫu dưới đây: Câu theo mẫu Ai là gì ? dùng để giới thiệu, nhận xét hoặc giải thích. Ai (hoặc cái gì? con gì?) là gì? Bạn Vân Anh là học sinh lớp 2 A
ID câu hỏi: 51754| 1 tháng trước
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương khác nhau về A. phương hướng của cách mạng Việt Nam. B. nhiệm vụ và lực lượng...
ID câu hỏi: 51898| 1 tháng trước
Một câu siêu đố tìm ra được: Vì dân trốn khỏi hoàng thành giữa đêm. - Là ai? A. Lí Công Uẩn B.  Duy Tân C.Vua...
ID câu hỏi: 51908| 1 tháng trước
Nội dung bài tiếng chuông và ngọn cờ nói về vấn đề gì ?\(\)
ID câu hỏi: 51960| 1 tháng trước
Bài 39 (trang 71 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ trên một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số: a) y = x b) y = 3x help me please mn giải giúp mk nha mk...
ID câu hỏi: 51974| 1 tháng trước
toán lớp 7 tập 2 bài 22/36
ID câu hỏi: 52053| 1 tháng trước
trộm cắp là gì?
ID câu hỏi: 52315| 1 tháng trước
Tìm k biết: k x 1,2 + k x 8,4 + k + k x 0,6 = 28
ID câu hỏi: 52352| 1 tháng trước
Ai chơi liên quân mobile kết bạn với tớ nhé
ID câu hỏi: 52385| 1 tháng trước
Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vài bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội. Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những...
ID câu hỏi: 52400| 1 tháng trước
This is part of a letter you receive from your new penfriend, Jenna. I've got one close friend who I spend a lot of time with. What about you? Tell me about your friends. How important are they...
ID câu hỏi: 52565| 1 tháng trước
2.Complete with the words above and say the sentences aloud.   1.Trung lives in a small___ in north of Da Nang City. 2.Green___ is one of the new buildings in Tra Vinh Province. 3.Ha Noi is a...
ID câu hỏi: 52707| 1 tháng trước
Sơ đồ mạch điện không thể cho biết A. công dụng của các dụng cụ của bộ phận mạch điện. B. chiều của dòng điện trong mạch. C. cách mắc các bộ phận của mạch...
ID câu hỏi: 52753| 1 tháng trước
Có ai có đề bài bài 3 ( vòng 6 Violympic 7 ) ko ? Cho mk xin. Sẽ có quà nhé m.n P/s : Mk cần gấp
ID câu hỏi: 52981| 1 tháng trước
tìm y y x 134  - y x 24 - y  x 10 = 710000
ID câu hỏi: 53175| 1 tháng trước
Vật liệu Compozit là:  A. Compozit nền vật liệu hữu cơ  B. Compozit nền là kim loại  C. Cả A và B đều đúng  D. Đáp án khác 
ID câu hỏi: 53215| 1 tháng trước
Tính:  (1.4 + 2.6) × 2 70 ÷ (4.6 + 3.4 - 1)
ID câu hỏi: 53286| 1 tháng trước
Tìm x,y trong hình vẽ 
ID câu hỏi: 53454| 1 tháng trước
Thực hiện phép tính: a) ( 23 . 94 + 93 . 45 ) : ( 92 . 10 - 92 ) b) ( 75. 54 + 175 . 54  ) : ( 20 . 25. 125 - 625 . 75 )
ID câu hỏi: 53507| 1 tháng trước
 (1) Từ đi trong các câu nào mang nghĩa chuyển? a. Xe máy đi nhanh hơn xe đạp. b. Bà cũ ốm rất nặng nên đã đi từ hôm qua. c. Ghế thấp quá, không đi với bàn được. d. Em bé mới tập đi. (2) Từ chân...
ID câu hỏi: 53657| 1 tháng trước
Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau: a ) 2 x 2 − 7 x + 3 = 0 b ) 6 x 2 + x + 5 = 0 c ) 6 x 2 + x − 5 = 0 d ) 3 x 2 + 5 x + 2 = 0 e ) y 2 − 8 y + 16 = 0 f )...
ID câu hỏi: 53922| 1 tháng trước
(1 điểm) Đề xuất các công việc cần làm để chăm sóc vật nuôi trong các trường hợp sau: a. Khi vật nuôi đói hay khát. b. Khi thời tiết nắng...
ID câu hỏi: 53959| 1 tháng trước
đặt 3 câu để phân biệt nghĩa của các từ kết quả  thành quả  hậu quả  
ID câu hỏi: 53972| 1 tháng trước
Viết chương trình cho phép nhập từ bàn phím một số nguyên dương n và thực hiện: a. In ra các số nguyên tố bé hơn hoặc bằng n. b. In ra số...
ID câu hỏi: 54088| 1 tháng trước
VIẾT BÀI THU HOẠCH Viết bài văn nêu suy nghĩ của em sau khi học xong chủ đề: VĂN BẢN NHẬT DỤNG VÀ CÁCH TẠO LẬP VĂN BẢN  
ID câu hỏi: 54160| 1 tháng trước
1. I have never met him before → It is the first time I have met him. 2. I have never eaten this kind of food before → It...
ID câu hỏi: 54169| 1 tháng trước
"nếu chúng mình có phép lạ" có gì đặc biệt so với những câu khác? Qua đó tác giả muốn nói điều gi? Phép lạ không thể có, như vậy muốn biết ước mơ thành hiện thực em phải làm gì?
ID câu hỏi: 54245| 1 tháng trước
Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ?
ID câu hỏi: 54273| 1 tháng trước
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (4.0 điểm)           Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6 (1.5đ) “Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như một tấm kính...
ID câu hỏi: 54364| 1 tháng trước
ai là người đầu thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới
ID câu hỏi: 54382| 1 tháng trước
Chú bé loắt choắt Cáixắc xinh xinh Cái chân thoăn thoắt Cái đầu nghênh nghênh    Ca nô đội lệch Mồm huýt sáo vang Như con chim chích Nhảy trên đường vàng Hãy chỉ rõ và nêu tác dụng...
ID câu hỏi: 54445| 1 tháng trước
Decide whether each underlined phrase is correct or not. if it's incorrect rewrite the phrase: 1.I had a great time in the Greek Islands. We would rent a small boat and go fishing every day....
ID câu hỏi: 54523| 1 tháng trước
Diogee có nghĩa là gì add friend mik nha
ID câu hỏi: 54651| 1 tháng trước
Nguyên tố X, Y có số thứ tự 11, 19 trong bảng tuần hoàn. Hãy cho biết số hiệu nguyên tử, điện tích hạt nhân, kí hiệu hoá học, khối lượng...
ID câu hỏi: 54655| 1 tháng trước
Viết bài TLV nghị luận về câu danh ngôn :"  Gia đình là nơi sự sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc."...
ID câu hỏi: 54663| 1 tháng trước
TOÁN KHÓ NHẤT THẾ GIỚI NẾU :A+B= 76 A-B=38 THÌ : A Troll B=....?
ID câu hỏi: 54844| 1 tháng trước
Số 123.75 đang ở hệ thập phân khi đổi sang hệ nhị phân sẽ cho kết quả như thế nào? Mn bày mình cách tính chi tiết với ạ.Cảm ơn
ID câu hỏi: 55340| 1 tháng trước
Cách xưng hô của Dế Mèn với Dế Choắt
ID câu hỏi: 55384| 1 tháng trước
Xếp các động từ sau vào đúng cột theo cách phát âm đuôi ''s'' , ''es'' : plays , watches , goes , listens , gets , reads , does , brushes / s...
ID câu hỏi: 55438| 1 tháng trước
Tiếng Anh: Trả lời cho mình các câu hỏi sau: 1) OSHACOM (OpSHACOM) là gì? 2) Sắp xếp lại câu sau: Japanese/ a/ car/ new/ red / big/ luxurious/
ID câu hỏi: 55472| 1 tháng trước
Cho dãy số : 1 ; 2 ; 3  ; ............. ; 172 Hỏi dãy số đó có bao nhiêu chữ số ? A. 400  B. 408  C. 410 
ID câu hỏi: 55479| 1 tháng trước
b2 : Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the words given. 1. He uses all his free time to look after his garden.    ( spends ) 2. He likes...
ID câu hỏi: 55529| 1 tháng trước
Should women find their happiness inside or outside the home? In the United States people used to believe the saying, "A woman's place is in the home." But now both women and society are...
ID câu hỏi: 55883| 1 tháng trước
Tính chu vi và diện tích hình tròn. Biết bán kính r =5cm  Làm trên Pascal
ID câu hỏi: 56035| 1 tháng trước
Từ nội dung bài Cậu bé ngỗ nghịch em hãy viết 1 đoạn văn nói về sự cho đi và nhận lại của con người trong cuộc sống.
ID câu hỏi: 56137| 1 tháng trước
Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình tọa độ -thời gian là: x =15+10t ( x tính bằng m và t tính bằng giây). a) Hãy cho biết chiều chuyển động, tọa độ ban đầu và vận tốc của vật. b)...
ID câu hỏi: 56275| 4 tuần trước
Đà Lạt được gọi là “Thành phố ngàn hoa”. Theo em, chúng ta cần làm gì để Đà Lạt luôn xứng đáng với tên gọi “Thành phố ngàn hoa”?
ID câu hỏi: 56371| 4 tuần trước
61. You'll become healthier if you consume ___________ soft drinks. A. more B. fewer C. much D. less 62. I _________________her recently. The last time we met was at a party. A. have seen B....
ID câu hỏi: 56481| 4 tuần trước
Write a paragraph of about 80 words to describe a football match that you've watched recently, using the pormpts.  Help
ID câu hỏi: 56494| 4 tuần trước
  Bài 1 : Tính bằng cách thuận tiện a.( 150 x 23 ) : 30 b. (560 x 453 ) : 80 Bài 2 : Tính bằng cách thuận tiện: a.4800 : ( 48 x 70 ) c . 520 : 26 : 2 b. 5000 : ( 50 x 25 ) d . 4050 : 90 : 45 Bài...
ID câu hỏi: 56506| 4 tuần trước
XI. Rewrite these sentences without changing the meaning. 1. Hurry up or you will be late for work.  If you do not ____________________________________________________________. 2. I don’t...
ID câu hỏi: 56563| 4 tuần trước
a,Viết các phân số sau thành số thập phân: hỗn số 1 và 123/1000 ; 345/10 ; 456/100 b,Viết số thập phân sau thành phân số thập phân rồi...
ID câu hỏi: 56584| 4 tuần trước
Kẻ bảng vào vở theo mẫu sau và tìm từ có yếu tố Hán Việt tương ứng: Yếu tố Hán Việt Từ có yếu tố Hán Việt tương...
ID câu hỏi: 56958| 4 tuần trước
. Choose the best answer 1. Jane saw her old friend while she _________ the street . a. crossed b. is crossing c. was crossing d. crosses 2. Milions of Christmas cards ____________ every year. ...
ID câu hỏi: 57096| 3 tuần trước
điền các số 0,3 ; 0,7 và 1 vào chỗ chấm để có biểu thức đúng: .....x ( .....+.....) =
ID câu hỏi: 57314| 3 tuần trước
Exercise 2. Choose the correct answer A, B or C. 1. We arrived at the …………………… just in time to catch the plane. A....
ID câu hỏi: 57422| 3 tuần trước
Put the following words in the correct order to make meaningful sentences. 1. People / there / less / pollution / if / recycle / be / air / more / will // . ...
ID câu hỏi: 57505| 3 tuần trước
Một nhà sàn đơn sơ vách nứa  Bốn bên suối chảy cá bơi vui  Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi. Nơi đây sống 1 người tóc bạc Người không con mà có triệu...
ID câu hỏi: 57654| 3 tuần trước
Cho   A = 2+ 22 + 23 +……+ 260 . So sánh A và B = 261. Mình đg cần gấp ạ!!
ID câu hỏi: 57695| 3 tuần trước
Viết tính từ hoặc trạng từ phù hợp vào chỗ trống 1 Lien is a graceful dancer. She moves __ + adv __ (graceful).+ly 2 peter isn't a __ (good) swimmer . He swims...
ID câu hỏi: 57712| 3 tuần trước
Vẽ Sơ đồ tư duy khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
ID câu hỏi: 57900| 3 tuần trước
em hãy lập dàn ý tả quyển sách tiếng việt lớp 5 tập 2  mik cần bài mày gấp 
ID câu hỏi: 57954| 1 tuần trước
xác định a để A chia hết cho B với : a,A=x3-4x +a -3 và B=x-2 b,A=x3-9x2+17x17x-25+aa và BB=x2-2x+3
ID câu hỏi: 58110| 1 tuần trước
Viết tất cả các đồ dùng có trong gia đình sử dụng mạo từ xác định và không xác định  
ID câu hỏi: 58166| 1 tuần trước
bác bình ký hợp đồng mua một căn hộ chung cư và trả tiền thành ba đợt , đợt 1 bác trả 1 phần 4 số tiền mua căn hộ , đợt 2 bác trả tiếp 3 phần 4...
ID câu hỏi: 58204| 1 tuần trước
Đọc tư liệu sau và trả lời câu hỏi.  "Người Việt đã tiếp thu kĩ thuật làm giấy từ Trung Quốc để làm ra các loại giấy có chất lượng tốt....
ID câu hỏi: 58344| 1 tuần trước
Hãy vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lí làm việc của bếp điện hồng ngoại.
ID câu hỏi: 58399| 1 tuần trước
trong lớp có 35 bạn .Trong số đó con gái chiếm 2/3 số con trai.Hỏi lớp học có bao nhiêu bạn nam và có bao nhiêu bạn nữ và nữ nhiều hơn bao...
ID câu hỏi: 58536| 1 tuần trước
Một thuyền đi xuôi dòng từ A đến B hết 64 phút, ngược dòng từ B về A hết 96 phút. Hỏi cụm bèo trôi từ A đến B trong bao lâu ?  Giúp...
ID câu hỏi: 58588| 6 ngày trước
(1 điểm) Một nhà sinh thái học nghiên cứu về loài trắm cỏ trong một hồ tự nhiên có diện tích 15 ha. Ông thấy cá chỉ sống ở từng đám...
ID câu hỏi: 58900| 5 ngày trước
Viết đoạn văn nêu suy ngĩ của em về ý chí nghị lực sống của con người. Mong đc giúp!
ID câu hỏi: 58928| 5 ngày trước
Bài 4. Cho nửa đường tròn $(O)$, đường kính $A B=2 R$. Gọi $A x$ là tia tiếp tuyến tại $A$ của nửa đường tròn $(O)$. Trên tia $A x$ lấy điểm $M$ bất kì...
ID câu hỏi: 58965| 5 ngày trước
lễ hội đền hùng nhắc đến truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam , người dân Việt Nam ta thường hay nhắc nhở nhau bằng câu ca dao nào   
ID câu hỏi: 59182| 4 ngày trước
một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 37/2 m,chiều dài hơn chiều rộng 6m.tính chu vi mảnh đất đó.
ID câu hỏi: 59295| 4 ngày trước
Hãy giải thích sự khác biệt giữa liên kết ion và liên kết cộng hóa trị?
ID câu hỏi: 59322| 4 ngày trước
bài 7:2 số thập phân có tổng là 55,22.nếu dời dấu phẩy của số bé sanh trái một hàng rồi lấy hiệu của số lớn và nó ta đc 37,07.tìm 2...
ID câu hỏi: 59382| 4 ngày trước
Của hàng có một số gạo.Người ta bán 1/3 số gạo đó là 1350.Hỏi lúc đầu cưat hàng có bao nhiêu ki-lô-gam?
ID câu hỏi: 59397| 4 ngày trước
Sĩ số lớp 6a là 40 hs , trong đó 27 hs là nữ. a)Tính tỉ số hs nữ và hs nam b)Tính tỉ số phần trăm của số hs nữ so với hs cả lớp (làm tròn đến...
ID câu hỏi: 59820| 2 ngày trước
:  Công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện hành vi nào sau đây là áp dụng pháp luật? A. Tổ chức hội nghị hiệp thương. B....
ID câu hỏi: 59845| 2 ngày trước
mb  giới thiệu ấn tượng chung về chuyến đi ấn tượng cảm xúc chung của chuyến đi tb  nêu thông tin cơ bản về chuyến đi thuật lại diễn biến chuyến đi kết...
ID câu hỏi: 59916| 2 ngày trước
Các bạn có biết FQA hay là luyện thi 123 ko Lập nick thử đi hay lắm!
ID câu hỏi: 60038| 1 ngày trước
I.Find the word which has a different sound in the underlined part  1.A.card                  B.hand         ...
ID câu hỏi: 60115| 1 ngày trước
một xe máy đi được 45 km trong 1 giờ. vậy vận tốc xe máy là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 60335| 19 giờ trước
Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ “Áo nâu nón lá liêu xiêu đi về" là gì? Trl gấp nhee mnn 
ID câu hỏi: 60500| 6 giờ trước
tìm số bị chia trong phép chia có dư , biết số chia là số lớn nhất có một chữ số,thương là số chẵn bé nhất có ba chữ số...
ID câu hỏi: 60519| 1 giờ trước
câu 2: tìm một số thập phân, biết rằng nếu ta chuyển dấu phẩy số đó sang bên phải hai chữ số thì ta được số mới hơn số đo 307,395 đơn vị.   ...
0.49300 sec| 3880.547 kb