Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(11)
GDCD(10)
Hóa học(50)
Lịch sử(25)
Ngữ văn(156)
Nhạc họa(4)
Sinh học(14)
Tiếng anh(122)
Tin học(16)
Toán học(159)
Vật lý(46)
Địa lý(16)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2599| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2632| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2648| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2779| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2856| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2943| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2956| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3025| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3071| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3092| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3100| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3193| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3211| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3245| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3281| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3327| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3357| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3396| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3447| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3594| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3649| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4172| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4333| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4335| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4535| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4536| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4586| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4713| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5337| 11 tháng trước
ID câu hỏi: 5706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5834| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5992| 3 tháng trước

2n + 13 ⋮ n - 2 ( n \(\in\) N; n ≠ 2)

2n - 4 + 17 ⋮ n - 2

2.(n - 2) + 17 ⋮ n - 2

           ...

ID câu hỏi: 6025| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6120| 3 tháng trước

\(V=15^3=3375cm^3=3,375.10^{-3}m^3\\ m=D.V=2600.3,375.10^{-3}=8,775kg\)

ID câu hỏi: 6344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6597| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6691| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6782| 3 tháng trước

P có các số oxi hoá là -3; 0; +3; +5

⇒ Tính chất hoá học: P vừa thể hiện tính oxi hoá và vừa thể hiện tính khử.

...
ID câu hỏi: 6811| 3 tháng trước

Giả sử có 1 mol chất hữu cơ

=> \(n_C=6\left(mol\right)\)

BTNT C: \(n_{CO_2}=n_C=6\left(mol\right)\)

Ta có: 

ID câu hỏi: 8581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 8714| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10865| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10919| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10948| 3 tháng trước
Tuyến nội tiết : Các tuyến nội tiết thường nằm trong cơ thể và sản xuất hormone, các chất này được chuyển đến các cơ quan và mô thông qua máu. Tuyến ngoại tiết : Là những tuyến có chức năng dẫn xuất...
ID câu hỏi: 11057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11171| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11205| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11216| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11275| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11353| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11413| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11431| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11453| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11491| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11542| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11560| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11566| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11635| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11642| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11664| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11714| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11731| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11778| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11804| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11858| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11874| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11912| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11969| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11983| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12012| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12031| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12072| 3 tháng trước

26. Lucy answered the questions __ than Sarah
A. more intelligent     B. most intelligent    C. more intelligently     D. intelligent
27. One...

ID câu hỏi: 12079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12087| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12144| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12145| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12216| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12267| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12301| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12354| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12360| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12410| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12458| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12478| 3 tháng trước

Trạng ngữ: Rồi đột nhiên
Chủ ngữ: chú chuồn chuồn nước
Vị ngữ: tung cánh bay vọt lên

ID câu hỏi: 12508| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12556| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12610| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12621| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12623| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12633| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12686| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12712| 3 tháng trước

( y+y+y+y+y+y) + (9-8+7-6+5-4)=63,6

x x 6 +3=63,6

x x 6     = 63,6-3

x x 6     =60,6

      x    =60,6:6

ID câu hỏi: 12754| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12814| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12857| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13015| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13038| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13043| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13084| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13104| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13110| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13115| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13153| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13190| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13220| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13249| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13251| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13370| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13395| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13456| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13458| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13464| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13493| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13576| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13580| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13584| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13642| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13774| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13782| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13830| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13841| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13867| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13964| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14041| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14048| 3 tháng trước

tác dụng:

-đánh dấu phần chú thích

-đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật đối thoại

-đánh dấu các ý trong...

ID câu hỏi: 14104| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14136| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14152| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14171| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14174| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14233| 3 tháng trước

Tình yêu quê hương đất nước là một chủ đề nghị luận xã hội đầy ý nghĩa và sâu sắc. Đất nước không chỉ là nơi chúng ta sinh...

ID câu hỏi: 14324| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14340| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14435| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14436| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14523| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14540| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14585| 3 tháng trước

Tham khảo:

Ở Nguyễn Tất Thành, ý chí và nghị lực được hình thành, phát triển trong môi trường sống và điều kiện,...

ID câu hỏi: 14587| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14602| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14611| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14616| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14693| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14722| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14731| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14741| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14761| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14772| 3 tháng trước

1.you can only pass this exam by studying hard 

Only by learning hard can you pass the exam 

2.you can only understand it when you grow...

ID câu hỏi: 14776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14808| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14809| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14856| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14966| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15015| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15102| 3 tháng trước

Vì vận tốc tức thời được tính bằng công thức:

\(v=\dfrac{\Delta x}{\Delta t}\)

Và gia tốc tính bằng công thức:

ID câu hỏi: 15103| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15219| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15228| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15274| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15415| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15435| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15443| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15516| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15518| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15554| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15577| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15604| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15712| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15827| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15910| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15943| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15957| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16061| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16063| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16085| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16192| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16223| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16285| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16297| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16377| 3 tháng trước

-Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến...

ID câu hỏi: 16390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16422| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16443| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16452| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16471| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16535| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16538| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16626| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16727| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16744| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16747| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16766| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16812| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16813| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16818| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16897| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16992| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17036| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17081| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17100| 3 tháng trước

Mở đoạn:

- Dẫn dắt, giới thiệu nhân vật Vũ Nương thông qua tác phẩm, tác giả.

Có những câu chuyện chỉ tồn tại trong tưởng tượng...

ID câu hỏi: 17109| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17110| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17135| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17202| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17279| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17323| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17447| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17498| 3 tháng trước
XIX được xác định là thế kỷ 19 . Thế kỷ XIX (Thế kỷ 19) kéo dài từ ngày 01/01/1800 đến 31/12/1899.
ID câu hỏi: 17503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17645| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17661| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17709| 3 tháng trước

Tham khảo

Tác dụng: Thất ngôn tứ tuyệt là thể thơ tứ tuyệt có sự kết hợp hài hoà cân đối cổ điển nhạc điệu trầm bổng đăng đối...

ID câu hỏi: 17750| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17782| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17801| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17819| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17820| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17907| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17948| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17953| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17967| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18001| 3 tháng trước

Trả lời :

Năng lượng gió dùng để chạy tia-bin của máy phát điện, giúp chạy thuyền buồm, rê thóc,...

Năng lượng nước chảy dùng để: phát điện từ nhà máy thủy điện...

ID câu hỏi: 18002| 3 tháng trước

Trả lời :

Năng lượng gió dùng để chạy tia-bin của máy phát điện, giúp chạy thuyền buồm, rê thóc,...

Năng lượng nước chảy dùng để: phát điện từ nhà máy thủy điện...

ID câu hỏi: 18036| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18173| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18179| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18247| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18476| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18483| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18542| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18548| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18628| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18665| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18676| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18799| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18977| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19012| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19018| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19166| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19173| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19273| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19428| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19434| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19450| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19483| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19602| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19614| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19758| 3 tháng trước

1 nguyên tử C có khối lượng là:

\(\dfrac{1,9926.10^{-23}}{12}=1,6605.10^{-24}\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{Ca}=1,6605.10^{-24}.40=6,642.1...

ID câu hỏi: 19772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19791| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19808| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19821| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19832| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19856| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19894| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19903| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20043| 3 tháng trước

- Thể hiện ý chí của toàn dân tộc, là kết tinh văn hóa của thời đại. Đó là 1 tác phẩm đầu tiên mở đầu cho sự hình...

ID câu hỏi: 20051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20089| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20153| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20162| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20177| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20189| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20267| 3 tháng trước

"Ôn tồn" là một từ ghép tổng hợp, được tạo thành bằng cách kết hợp hai từ đơn "ôn" và "tồn". Từ ghép tổng...

ID câu hỏi: 20344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20364| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20366| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20464| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20485| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20563| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20669| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20714| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20769| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20781| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20786| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20901| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20908| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20970| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20978| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20990| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21002| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21097| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21145| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21193| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21201| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21209| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21210| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21252| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21274| 3 tháng trước

Thời gian đi từ Hải Phòng đến Hà Nội là:

9 giờ - 6 giờ 30 phút = 2 giờ 30 phút 

Thời gian để đi từ Hải Phòng đến Hà Nội với vận tốc 45km/h là:

2 giờ 30 phút - 14 phút = 2...

ID câu hỏi: 21312| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21353| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21368| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21379| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21412| 3 tháng trước

Tả chiếc đồng hồ báo thức

ID câu hỏi: 21431| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21471| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21542| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21562| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21565| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21566| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21571| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21627| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21741| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21752| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21755| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21756| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21771| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21831| 3 tháng trước
Thế hệ trẻ thời kháng chiến chống Mĩ qua hình ảnh người lính trong bài thơ là những con người hiên ngang dũng cảm, bất chấp khó khăn nguy hiểm,...
ID câu hỏi: 21872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21887| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21936| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21960| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21990| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22008| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22021| 3 tháng trước

bmnn-thoi-le.PNG

 Nhận xét:

◦ Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê...

ID câu hỏi: 22027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22063| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22146| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22155| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22235| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22304| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22306| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22324| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22347| 3 tháng trước

Giả sử \(M\left(x_0;y_0\right)\) là điểm cố định mà (d) luôn đi qua 

\(\Rightarrow\) Với mọi m ta luôn...

ID câu hỏi: 22358| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22360| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22380| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22424| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22457| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22470| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22517| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22525| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22552| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22560| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22566| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22651| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22667| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22674| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22789| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22854| 3 tháng trước

I. Choose the most suitable answer A, B, C, or D to complete the following passage. (2.0 marks)

 ...

ID câu hỏi: 22871| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22883| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22919| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22988| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23004| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23008| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23025| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23029| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23083| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23177| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23248| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23279| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23300| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23363| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23375| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23472| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23508| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23520| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23525| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23609| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23618| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23660| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23677| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23716| 3 tháng trước

Câu 1 bạn bị sai rồi ạ :))

Người ta hỏi là có bao nhiêu nghề thủ công truyền thống được đề cập trong đoạn văn

=> Thì mình phải trả lời...

ID câu hỏi: 23778| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23798| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23801| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23821| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23835| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23847| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23903| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23941| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23955| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23969| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24085| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24103| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24156| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24210| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24266| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24288| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24312| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24352| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24373| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24392| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24412| 3 tháng trước

Tham khảo:

Thế giới không thể nào quên thảm họa kép kinh hoàng xảy ra lúc hơn 14 giờ ngày 11/3/2011 tại Nhật Bản. Đúng 14h46 theo giờ...

ID câu hỏi: 24417| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24436| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24443| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24445| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24515| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24537| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24555| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24563| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24566| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24571| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24609| 3 tháng trước

1.It's a Vietnamese story a bout two girls.

2.Their names are Tam and Cam.

3.Her favourite story is The story of Tam and Cam.

4.Snow White is so gentle and kind

5.Who is...

ID câu hỏi: 24614| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24615| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24741| 3 tháng trước

ID câu hỏi: 25266| 3 tháng trước

cách 1 vào ch play 

cách 2 gõ tên game 

cách3 ấn vào dòng chữ "gỡ cài đặt" 

cách4...

ID câu hỏi: 25903| 3 tháng trước

2. She is good at maths.
à _____Is she good at maths________________________________________ ?

3. They are from the USA.
à ________Are they from the...

ID câu hỏi: 26850| 2 tháng trước

1. came - had finished

2. had met

3. went - had read

4. hadn't worn

5. had started

6. listened - had done

7. had gone - went

ID câu hỏi: 26863| 2 tháng trước

ID câu hỏi: 26966| 2 tháng trước

Muốn chuyển phân số sang hỗn số, ta lấy tử số chia cho mẫu số.

\(\dfrac{a}{b}=q\dfrac{r}{b}\)

Trong đó:

+ q là thương của...

ID câu hỏi: 27057| 2 tháng trước

Mỗi nhóm nhận được số phần của chiếc bánh là :

2 : 8 = \(\frac{2}{8}\)của chiếc bánh 

  Đáp số \(\frac{2}{8}\)

Chúc bạn học tốt...

ID câu hỏi: 27123| 2 tháng trước

Việt Nam - quê hương của tôi được ban tặng thật nhiều danh lam thắng cảnh. Bộ ảnh cảnh đẹp quê hương của tôi bắt đầu với bức ảnh cánh đồng hoa tam giác...

ID câu hỏi: 27172| 2 tháng trước

a) Phân số chỉ phần thứ nhất và phần thứ hai gộp lại:

5/13 + 2/7 = 61/91 (tấm vải)

b) Phân số chỉ phần thứ ba:

1 - 61/91 = 30/91 (tấm vải)

Đáp số: a) 61/91 tấm...

ID câu hỏi: 27214| 2 tháng trước

Ta lập đc dãy số : 101 , 103 , 105 , .... , 997 , 999

Khoảng cách giữa mỗi số là : 2 đơn vị

Vậy có tất cả :

( 999 - 101 ) : 2 + 1 = 450 ( số )

       ...

ID câu hỏi: 28901| 2 tháng trước

. These are the books. I use them in the class

=>these are the books which i use in the class

2. That's the name. I couldn't remember it yesterday

=>that's the name...

ID câu hỏi: 29288| 2 tháng trước

đồng nghĩa: cố gắng

trái nghĩa: bỏ cuộc

ID câu hỏi: 30132| 2 tháng trước

\(n_{CO_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\\ n_{NaOH}=0,5.0,1=0,05\left(mol\right)\\ n_{Na_2CO_3}=1,5.0,1=0,15\left(mol\right)\)

Xét \(T=\dfrac{0,...

ID câu hỏi: 30708| 2 tháng trước

Câu 1.

Cơ năng: 

\(W=\dfrac{1}{2}mv^2+mgh=\dfrac{1}{2}\cdot m\cdot6^2+m\cdot10\cdot0=18m\left(J\right)\)

Tại độ cao max có cơ...

ID câu hỏi: 30711| 2 tháng trước

a, PT: \(4P+5O_2\underrightarrow{t^o}2P_2O_5\)

b, Ta có: \(n_{P_2O_5}=\dfrac{7,1}{142}=0,05\left(mol\right)\)

Theo PT: 

ID câu hỏi: 31390| 2 tháng trước

c. listen :radio là đài=> chỉ có nghe đài thôi

ID câu hỏi: 32161| 2 tháng trước

a) quả cam, tham lam, làm việc, phòng khám

 xem phim, que kem, lấm lem, lèm bèm

b) son môi, bón cơm, lon ton, con gái

...
ID câu hỏi: 32634| 2 tháng trước

Mỹ Latinh có nền văn hoá đa dạng do thành phần dân cư đa dạng.

ID câu hỏi: 32811| 2 tháng trước

- Trời nắng chang chang

   +) CN: trời 

    +) VN : nắng chang chang

- Tiếng tu hú gần xa ran ran

    +) CN: tiếng tu...

ID câu hỏi: 32922| 2 tháng trước
ID câu hỏi: 33037| 2 tháng trước

Mẹ hơn em 29 tuổi, nên tuổi mẹ hiện nay là:

      9 + 29 = 38 (tuổi)

Tuổi bà hiện nay là: 

  38 + 35 = 73 (tuổi)

...
ID câu hỏi: 33081| 2 tháng trước

1 had bought

2 was

3 would sell

4 had passed

5 could

6 would sell

7 had gone

8 hadn't done

9 had passed

10 had to

ID câu hỏi: 33186| 2 tháng trước

Một buổi sáng trong mùa hè nắng nóng, tôi đã có cơ hội được quan sát một cây bóng mát tuyệt đẹp. Cây đó...

ID câu hỏi: 33239| 2 tháng trước

Khái niệm :

ᴠận tốᴄ là một đại lượng ᴠật lý mô tả mứᴄ độ ᴄhuуển động ở ᴄáᴄ trạng thái kháᴄ nhau như nhanh ᴄhậm hoặᴄ ᴄhiều ᴄủa ᴄhuуển...

ID câu hỏi: 34188| 2 tháng trước

Tham khảo:

Trước khi kết thúc năm học, trường em đã tổ chức cho học sinh đến viếng lăng Bác.

Hôm đó, em dậy từ rất sớm và được bố đưa...

ID câu hỏi: 34460| 2 tháng trước

Chất rắn có nhiệt độ nóng chảy cao nhất ( chì)

Chất khí có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất(oxi)

ID câu hỏi: 35367| 2 tháng trước

Con người ta sinh ra, được sống trên đời đã là một hạnh phúc lớn, nhưng có lẽ được sống trong lòng của người khác còn là hạnh...

ID câu hỏi: 36094| 2 tháng trước

a, Ta có: \(n_{CuO}=\dfrac{16}{80}=0,2\left(mol\right)\)

PT: \(CuO+H_2\underrightarrow{t^o}Cu+H_2O\)

\(n_{Cu}=n_{CuO}=0...

ID câu hỏi: 36531| 2 tháng trước

Tham khảo :

Ngữ pháp là một phần trong nghiên cứu ngôn ngữ hay còn gọi là ngôn ngữ học. Ngữ pháp là một cách thức để hiểu...
ID câu hỏi: 36999| 2 tháng trước

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Ta có:

ID câu hỏi: 37207| 2 tháng trước

Em tham khảo nhé:

      Cô bé bán diêm là một cô bé có hoàn cảnh thật đáng thương tâm ....

ID câu hỏi: 37598| 2 tháng trước

Đáp án + Giải thích các bước giải:

(1) 4Al + 3O2 → 2Al2O3 (dưới nhiệt độ)

(2) Al2O3 + 3NaOH → 2NaAlO2 +...

ID câu hỏi: 38950| 2 tháng trước

Tham khảo:

 Tình hình giáo dục và khoa cử:

- Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long; ở...

ID câu hỏi: 38994| 2 tháng trước

Góc quay được trong thời gian 2T/3 là: \(\varphi=\omega.\dfrac{2T}{3}=\dfrac{2\pi}{T}.\dfrac{2T}{3}=\dfrac{4\pi}{3}\left(rad\right)\)

Lúc này...

ID câu hỏi: 39807| 2 tháng trước
Cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm thêm bảng ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi , dữ liệu là chuỗi bất kỳ của một hoặc nhiều ký hiệu có ý nghĩa thông qua việc giải thích một hành...
ID câu hỏi: 40215| 2 tháng trước

Cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong đoạn trích Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê.

   - Là nhân vật chính của truyện, một nữ thanh niên xung...

ID câu hỏi: 40296| 2 tháng trước

\(n_{FeS}=\dfrac{8,8}{88}=0,1\left(mol\right)\\ n_{HCl}=0,1.1=0,1\left(mol\right)\)

PTHH: FeS + 2HCl ---> FeCl2 + H2S

LTL: \(0...

ID câu hỏi: 41181| 2 tháng trước

-Muốn bảo quản hạt giống cần:

+Có hạt giống tốt phải biết bảo quản hợp lí mới duy trì được chất lượng của hạt.

+Bảo quản trong chum, vại, bao, túi kín hoặc trong kho lạnh

ID câu hỏi: 41681| 2 tháng trước

15 hộp kẹo nặng số kg là :

 0,25 x 15 = 3,75 (kg)

18 hộp bánh nặng số kg là :

 0,125 x 18 = 1 (kg)

Đáp số : 15 hộp kẹo :3,75 kg

       ...

ID câu hỏi: 41909| 1 tháng trước

Vì văn bản đó là phần gốc, khi ta thay đổi trong phần tóm tắt sẽ khiến người đọc, người viết khó hiểu hoặc hiểu sai ý nghĩa của văn bản gốc.

ID câu hỏi: 42069| 1 tháng trước

Lực kế có một chiếc lò xo, một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia có gắn một cái móc và một cái kim chỉ thị. Kim chỉ thị chạy trên mặt một bảng chia độ.

cấu tạo

Tên các bộ phận:

1:...

ID câu hỏi: 43018| 1 tháng trước

Diện tích hình vuông ABCD là:

(1*4)*(1*4)=16(cm2)

Diện tích hình tứ giác MNDP là:

16-(4:2)= 8 ( cm2)

                Đáp số: 8...

ID câu hỏi: 43974| 1 tháng trước

Bồ câu kiếm ăn vào bạn ngày. Ban đêm chúng không hoạt động mà đi ngủ

Chúc e học tốt

ID câu hỏi: 44165| 1 tháng trước

1,2kg = 1200g

Trong 100g nước ngọt có là : 1200 : 100 x 3 = 36 (g đường)

Nếu nước ngọt có tỉ lệ là 2,5% thì phải cần lượng nước lọc là : 36 : 2,5 x (100 - 2,5) = 1404 ( g)

Cần...

ID câu hỏi: 44661| 1 tháng trước

Complete the sentences with the correct form of have to and the verbs in brackets

1. When visiting a temple, tourists ..have to follow... (follow) some important customs.

2....

ID câu hỏi: 45041| 1 tháng trước

III. Give the correct form of the verbs to complete the passage. (10 points)

1. At the end of the concert, the audience gave the young pianist a ______ standing___ ovation....

ID câu hỏi: 45262| 1 tháng trước

var A:

     array[1..n] of integer;

     i, j, n: integer;

begin

     write('Nhap so phan tu cua mang: ');

 ...

ID câu hỏi: 45705| 1 tháng trước

Câu 3.

\(T_1=273^oC=546K\)

\(T_2=42^oC=315K\)

Quá trình khí lí tưởng:

ID câu hỏi: 46186| 1 tháng trước

Nếu viết thêm chữ số 3 vào bên phải 1 số thì số đó sẽ tăng lên 10 lần và 3 đơn vị.Vậy số mới gấp 9 lần số ban đầu và 3 đơn vị ( 9 = 10 - 1 )

Số đó là: ( 273 - 3 ) : 9 = 30

Đ/S : 3...

ID câu hỏi: 46294| 1 tháng trước

1

*Xác định bài toán

-input: a,b

-output: ucln(a,b);

*Xây dựng thuật toán

-Bước 1: nhập a,b

-Bước 2: nếu a>b thì a:=a-b

-Bước 3: ngược lại thì...

ID câu hỏi: 46982| 1 tháng trước

lấy nhiệt độ trung bình của tháng cao nhất rừ đi nhiệt độ trung binhg của tháng thấp nhất sẽ được biên độ nhiệt của năm. 
Tương tự: của tháng cung như thế

ID câu hỏi: 47119| 1 tháng trước

having

to take

not to look 

disturbing

to buy

putting

not to drive

to survive

not to know

helping

playing

 

ID câu hỏi: 47164| 1 tháng trước

a.

\(y'=\dfrac{3}{cos^2\left(3x-\dfrac{\pi}{4}\right)}-\dfrac{2}{sin^2\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)}-sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)\)

b.

ID câu hỏi: 48217| 1 tháng trước

=>y=2m-3-mx và \(x+m\left(2m-3-mx\right)=m^2-m+3\)

ID câu hỏi: 48839| 1 tháng trước

tuổi cháu là: 100 : ( 1 + 4 ) = 20 tuổi

tuổi bà là: 100 - 20 = 80 tuổi

ID câu hỏi: 49385| 1 tháng trước

1.C

2.Cinderella

3.NHÂN VẬT CHÍNH :LỌ LEM PHỤ LÀ NHÀ DÌ GHẺ

4.Thế là hoàng tử cho xe đến rước Lọ Lem vào cung, và xin phéo vua cha tổ chức lễ...

ID câu hỏi: 50261| 1 tháng trước

Trong cuộc sống, sách đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Một cuốn sách chính là “người bạn lớn của con...

ID câu hỏi: 50298| 1 tháng trước

 

1B

2D

3C

4D

5D

6C

7B

8C

9C

10A

ID câu hỏi: 50927| 1 tháng trước

Ta có:

\(\dfrac{15}{6}< x< \dfrac{86}{25}\)

\(\Rightarrow2,5< x< 3,44\)

\(\Rightarrow x=3\)

ID câu hỏi: 50960| 1 tháng trước

Câu hỏi về chủ đề j vậy bn

ID câu hỏi: 51253| 1 tháng trước

Điền So, too, either and neither

1. Jim goes to school everyday. ........So does.............. Mary

2. Carol studied Biology. Paul............did ,...

ID câu hỏi: 51893| 1 tháng trước

Câu 1: Qua truyền thuyết Thánh Gióng, tác giả dân gian thể hiện ước mơ của nhân dân ta về người anh hùng cứu nước và thể hiện truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc.

Câu...

ID câu hỏi: 52064| 1 tháng trước

1.Work hard and you will pass the Entrance examination 10

            If……you work hard, you will pass the...

ID câu hỏi: 52493| 1 tháng trước

usually works hard

invented this machine?

it is very noisy in the city we enjoy living there

much did you weigh last year ?

us from enjoying the trip

ID câu hỏi: 52737| 1 tháng trước

1. Some secondary students may continue learning _______ Chinese or Tamil.
A. in B. on C. at D. into
2. This small dictionary _______ of 80,000 words.
A. makes B. uses C....

ID câu hỏi: 52785| 1 tháng trước

Tình bạn là một trong những thứ tình cảm thiêng liêng nhất của cuộc đời người. Có trong đời một người bạn thân thiết sẽ khiến chúng ta...

ID câu hỏi: 53221| 1 tháng trước

`-` Biện pháp nghệ thuật : liệt kê ("Triệu, Đinh, Lý, Trần" và "Hán, Đường, Tống, Nguyên")

`-` Tác dụng : đã chỉ ra...

ID câu hỏi: 53248| 1 tháng trước

Câu 5: Để điều chỉnh ngắt trang như ý muốn, sử dụng lệnh:

A. Page Layout             ...

ID câu hỏi: 53935| 1 tháng trước

They cancelled all flights because of fog.
 

A.All flights was cancelled by them because of fog.
 

B.All flights because of fog were cancelled.
 

C.All...

ID câu hỏi: 54222| 1 tháng trước

6.   A tradition is something special that is______through the generations.

      A....

ID câu hỏi: 55252| 1 tháng trước

+ Bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng muốt trôi lững lờ. Còn làn nước trong trẻo biến mặt hồ thánh tấm gương lớn…

+ Xung...

ID câu hỏi: 57725| 3 tuần trước

Như ta được biết tinh thần đoàn kết là nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Điều này được thể hiện rõ trong quá trình đấu tranh và lao động sản xuất của người dân. Vì thế cha ông ta có câu:

“Một...

ID câu hỏi: 58160| 1 tuần trước

a: Tổng vận tốc hai xe là 30+45=75(km/h)

Hai xe gặp nhau sau khi đi được:

187,5:75=2,5(giờ)=2h30p

b: Hai xe gặp nhau lúc:

6h20p+2h30p=8h50p

ID câu hỏi: 58884| 5 ngày trước

số tiền bán chiếm số%là: 100%+25%=125%

tiền vốn mua sắt vụn là:2400000/125*100=1920000 (đồng)

ID câu hỏi: 59964| 2 ngày trước

Lời giải:

$\frac{2}{3}$ bao gạo nặng số kg là:

$30\times \frac{2}{3}=20$ (kg)

ID câu hỏi: 60078| 1 ngày trước

Câu 4:

Số lần xuất hiện mặt sấp là:

50-20=30(lần)

Xác suất thực nghiệm của biến cố xuất hiện mặt sấp là:

\(\dfrac{30}{5...

ID câu hỏi: 6333| 3 tháng trước
Biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \(_1^2H\)  là 1,1 MeV/nucleon và của \(_2^4He\)  là 7 MeV/nucleon. Khi hai...
ID câu hỏi: 10993| 3 tháng trước
Tìm 1 từ đồng nghĩa , 1 từ trái nghĩa với từ giản dị . Đặt câu với một từ tìm được: Từ đồng nghĩa với từ giản dị Từ trái nghĩa với từ giản dị
ID câu hỏi: 11117| 3 tháng trước
1. i............(go) to chool by bicycle every day 2. When I (come)...........home from work, my mother was cooking dinner 3. the children (play) .........football at the moment 4. if you...
ID câu hỏi: 11270| 3 tháng trước
Cho A=2+2^2+2^3+......+2^20.Chứng minh rằng a, A chia hết cho 2. b, A chia hết cho 3.c, A chia hết cho 5
ID câu hỏi: 11340| 3 tháng trước
Tích của 10 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là ?
ID câu hỏi: 11400| 3 tháng trước
Chết đứng còn hơn sống...... Chết vinh còn hơn sống...... Chết ....... còn hơn sống đục Chết một đống còn hơn sống...... Tìm từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ chấm  
ID câu hỏi: 11751| 3 tháng trước
Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá ( mỗi tá gồm 12 cái ). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì ?
ID câu hỏi: 11818| 3 tháng trước
  tìm x 15+4(x-2)=95
ID câu hỏi: 12010| 3 tháng trước
  Câu 1: Thị trường không có yếu tố nào dưới đây? A. Nhạc...
ID câu hỏi: 12029| 3 tháng trước
Rút gọn biểu thức : a. (2x+1)^2 +(2x-1)^2 -2(1+2x)(2X-1) B (x-1)^3 -(x+2)(x^2-2X+4)+3(x-1)(x+1)
ID câu hỏi: 12034| 3 tháng trước
. Put the verbs into the correct tense form. 1.   I don’t like the garden in winter time. There __________________ (be) any flowers. 2.   There __________________ (be) some new...
ID câu hỏi: 12158| 3 tháng trước
 Ông trời nổi lửa đằng đông Bà sân vấn chiếc khăn hông đẹp thay Hai câu thơ trên tác giả dùng biện pháp nghệ thuật nào. Em có cảm nhận gì về hai câu thơ trên
ID câu hỏi: 12168| 3 tháng trước
Question II. Choose the best answer to complete the sentences. (Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu) (2.0 pts) 1. You must remember to bring a...
ID câu hỏi: 12257| 3 tháng trước
3/4 - 1/4 : x = 1/2 ghi cách làm họ mình nhé
ID câu hỏi: 12301| 3 tháng trước
1. She is bored          getting up early .           A.with                  B.in ...
ID câu hỏi: 12316| 3 tháng trước
                                                       Bài...
ID câu hỏi: 12418| 3 tháng trước
thể tích một hộp sữa là 180ml , một hộp sữa khác là 1l , hỏi tổng thể tích 2 hộp là bn ?
ID câu hỏi: 12660| 3 tháng trước
Education is another area of social life in which information technology is changing the way we communicate. Today’s college students may not simply sit in a lecture or a library to learn about...
ID câu hỏi: 13029| 3 tháng trước
   So sánh phân số :       2/3 5/7
ID câu hỏi: 13053| 3 tháng trước
Từ nào là từ ghép; A.mong ngóng           B.bâng khuâng               C.ồn ào             ...
ID câu hỏi: 13120| 3 tháng trước
Choose the best answer 1.My sister _________(get) married last month. A. getted B. got C. gotten D. had got   2.Daisy _________ (come) to her grandparents’ house 3 days ago. A....
ID câu hỏi: 13165| 3 tháng trước
Viết đoạn văn mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng cho tả cảnh địa phương em
ID câu hỏi: 13220| 3 tháng trước
thuyết minh về quyển sách giáo khoa ngữ văn 8
ID câu hỏi: 13360| 3 tháng trước
Hãy nêu ý nghĩa của truyện “Sơn Tinh Thủy Tinh”.
ID câu hỏi: 13471| 3 tháng trước
II. Fill in the blanks with who, which , whom, whose: 1. The men _______ lives next-door are English. 2. The dictionary _______ you gave me is very good. 3. Do you know the girls _______ are...
ID câu hỏi: 14156| 3 tháng trước
a. NaCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl. b. CaCO3 → CaCl2 → NaCl → NaOH → NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3 → AgCl c. KMnO4...
ID câu hỏi: 14448| 3 tháng trước
Trong kì thi giao lưu Toán Tuổi Thơ lớp 4 năm 2015-2016 , toàn huyện có 186 học sinh tham gia . Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số để đánh số báo danh của các thí sinh đó ? ( không tính các...
ID câu hỏi: 14450| 3 tháng trước
Bài 4: Để điều chế sắt từ oxit, người ta oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao. a. Tính khối lượng sắt và thể tích oxi cần để điều chế 23,2g sắt từ oxit. b. Tính khối...
ID câu hỏi: 14693| 3 tháng trước
Nêu nội dung của Bộ luật Hồng Đức và so sánh với Quốc triều hình luật và Luật hồng thư  P/S: đây là Sử 7, ai giỏi Sử vào giải hộ em với :<<
ID câu hỏi: 14729| 3 tháng trước
nêu chính sách của thực dân pháp trong các nghành nông nghiệp công nghiệp thương nghiệp giao thông vận tải và tài...
ID câu hỏi: 14910| 3 tháng trước
tìm lỗi sai please go straight ahead, do the first turning on the left and then turn right
ID câu hỏi: 14968| 3 tháng trước
Cho dãy các chất và ion : Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl- . Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là : A. 3 B. 4 C. 6 D. 5
ID câu hỏi: 15049| 3 tháng trước
Khi cô giáo trả bài kiểm tra cho lớp, thấy bài của mình bị điểm kém nên Giang đã xé ngay bài kiểm tra trước mặt cô. Bạn của...
ID câu hỏi: 15063| 3 tháng trước
X. Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one. 1. He said he did not steal the car. He denied_____________________________________________________ 2. “If I...
ID câu hỏi: 15151| 3 tháng trước
tưởng tượng 10 năm sau gặp lại bạn học lớp 9  
ID câu hỏi: 15283| 3 tháng trước
gửi ảnh anime chibi nam cute màu xanh lá nhé
ID câu hỏi: 15587| 3 tháng trước
Complete the following tag questions: Complete the following tag questions: 1. Lan enjoys watching TV after dinner, doesn’t she? 2. Tam didn’t go to school yesterday, did he? 3....
ID câu hỏi: 15727| 3 tháng trước
Các yếu tố ảnh hướng đến cân bằng hóa học là A. nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác B. nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt C. nồng độ, nhiệt độ và áp suất D. áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác
ID câu hỏi: 15742| 3 tháng trước
Khi có ánh sáng giàu CO2 một loại sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 – 1,5 ; KH2PO4 – 1,0 ; MgSO4 – 0.2 ; CaCl2 – 0,1 ; NaCl...
ID câu hỏi: 15774| 3 tháng trước
Một cuộn dây thừng dài 144 mét được cắt thành 9 đoạn dây chiều dài bằng nhau. Hỏi phải dùng cuộn dây dài bao nhiêu mét để cắt...
ID câu hỏi: 15785| 3 tháng trước
Viết mở bài và kết bài văn tải Nam Cao ( mở bài khoảng 8 dòng kết bài cũng vậy) Giúp mình với mai cô kiểm tra rồi HUHUHUHU..... Ai...
ID câu hỏi: 16176| 3 tháng trước
Hãy tính ∫ x + 1 e x d x bằng phương pháp tính nguyên hàm từng phần.
ID câu hỏi: 16213| 3 tháng trước
Đọc đoạn văn (trang 64 SGK Ngữ văn 9 tập 2) rồi trả lời câu hỏi: Vấn đề nghị luận của đoạn văn là gì? Đoạn văn nêu lên những ý kiến chính nào? Các ý kiến ấy giúp chúng ta hiểu thêm gì về nhân vật...
ID câu hỏi: 16216| 3 tháng trước
Viết một đoạn văn ngắn phát biểu cảm nghĩ về đoạn thơ của Lê Anh Xuân sau đây: Việt Nam sứ sở thần tiên Bốn mùa một sắc trời riêng đất...
ID câu hỏi: 16311| 3 tháng trước
hỏi cần pha bao nhiêu ml rượu(nguyên chất)vào 80ml nược để được rượu 20 độ
ID câu hỏi: 16396| 3 tháng trước
Thêm trạng ngữ vào các câu sau đây: a, ...............................trăm hoa đua nở.                               ...
ID câu hỏi: 16474| 3 tháng trước
Viết mở bài của truyện Ông Trạng nồi theo cách gián tiếp
ID câu hỏi: 16481| 3 tháng trước
Người ta dùng dụng cụ gì để đo hiệu điện thế, kí hiệu và nêu cách mắc của dụng cụ đó? Hãy cho biết đơn vị đo hiệu điện thế?
ID câu hỏi: 16654| 3 tháng trước
em hãy làm một bài thơ 5 chữ (có gieo vần)   làm nhanh nha mai mk cần rồi
ID câu hỏi: 16803| 3 tháng trước
Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây? A. Culông (C). B. Vôn (V). C. Héc (Hz). D. Ampe (A).
ID câu hỏi: 16806| 3 tháng trước
Đọc khổ thơ sau: Rừng mơ ôm lấy núi Sương trắng đọng thành hoa Gió chiều đông gờn gợn Hương bay gần bay xa (Rừng mơ-Trần Lê Vân) Chỉ ra nghệ thuật...
ID câu hỏi: 16846| 3 tháng trước
Chỉ rõ và nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ tỏng 2 câu thơ sau: " Dập dìu tài tử giai nhân Ngựa xe như nước, áo...
ID câu hỏi: 16858| 3 tháng trước
3/ căn 10 + căn40  
ID câu hỏi: 16871| 3 tháng trước
Nghe các bài hát sau và trả lời câu hỏi sau 1.Shape of you 2.Way back home 3.Pretty boy 4.Stay with me 5.The river ? Bài hát nào hay hơn
ID câu hỏi: 16885| 3 tháng trước
mọi người cho mình hỏi về quê chơi tết với ông bà ngoại từ 3 năm trước thì có tính là bài văn viết về kỉ niêm ko
ID câu hỏi: 16951| 3 tháng trước
Nguyễn Đình Thi có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực nào? A.  Thơ ca. B.  Tiểu thuyết, kịch. C.  Tiểu luận phê bình D.  Tất cả các lĩnh vực trên
ID câu hỏi: 17174| 3 tháng trước
Một sân bóng đá có chu vi 200m. Biết chiều dài và chiều rộng của sân bóng tỉ lệ với 4 và 1. Khi đó chiều rộng của sân bóng là
ID câu hỏi: 17262| 3 tháng trước
Thế nào là đồ dùng loại Điện - Quang? Nêu cấu tạo, nguyên lí làm việc, đặc điểm, số liệu kĩ thuật và cách sử dụng của đèn sợi đốt...
ID câu hỏi: 17654| 3 tháng trước
1. Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa đơn tính và hoa lưỡng tính. 2. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn . M.n cố gắng giúp...
ID câu hỏi: 17843| 3 tháng trước
Một mạch điện như hình vẽ.  R = 12   Ω ,   Đ : 6 V - 9 W ; bình điện phân  C u S O 4  có anot bằng Cu;  ξ = 9   V ,   r = 0 , 5   Ω .    Đèn sáng...
ID câu hỏi: 17990| 3 tháng trước
Tổng của hai số là 45 . Tỉ số của hai số đó là  2/3 . Tìm hai số đó
ID câu hỏi: 18330| 3 tháng trước
help me! đề thi violympic vật lí cấp tỉnh!
ID câu hỏi: 18556| 3 tháng trước
I. Hoàn thành chuỗi phản ứng: 1. CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → C4H10 → C3H6 2....
ID câu hỏi: 18624| 3 tháng trước
“Nền phú hậu, bậc tài danh, Văn chương nết đất, thông minh tính trời. Phong tư tài mạo tót vời Vào trong phong nhã, ra ngoài...
ID câu hỏi: 18629| 3 tháng trước
Từ truyện ngắn '' Lặng lẽ Sa Pa '' viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên NHANH NHÉ !!! THANKS !!!
ID câu hỏi: 18645| 3 tháng trước
III/  Complete the sentences with might or might not:   1. I am still not sure where to go for my holiday. I ____________go to Da Lat.   2. The weather is not very good. It...
ID câu hỏi: 18812| 3 tháng trước
Hòa tan 10,2 g Al2O3 bằng dung dịch HCl 20% ( vừa đủ)  a) Tính khối lượng dung dịch HCl 20% đã dùng b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng
ID câu hỏi: 18898| 3 tháng trước
Where martin (come)...................... from.He(be)..............Scottish
ID câu hỏi: 18968| 3 tháng trước
Câu 1: Bài thơ “Mưa” được viết theo thể thơ nào? Hãy nêu các phương thức biểu đạt của văn bản trên. (1 điểm) Câu 2: Trong các...
ID câu hỏi: 19961| 3 tháng trước
Chứng minh : \(\sqrt{2}\) không viết được dưới dạng phân số.
ID câu hỏi: 20093| 3 tháng trước
Để điều khiển tín hiệu đèn giao thông cần sử dụng loại mạch điền khiển điện tử nào sau đây? A. Mạch điện tử thông thường B. Mạch điện tử điều khiển tín...
ID câu hỏi: 20315| 3 tháng trước
Từ "rồi" trong câu "Lời ca cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi vụt biến mất , chìm vào trong im lặng" có tác dụng gì?
ID câu hỏi: 20356| 3 tháng trước
thuyết minh về một phương pháp cách làm món ăn thông dụng trong ggia đình em.Trong bài có sử dụng phương pháp liệt kê ( gạch chân dưới phép liệt kê đó)
ID câu hỏi: 20544| 3 tháng trước
Tại sao người ta lại sử dụng các loại cây họ đậu như keo lá tràm, keo tai tượng... Trong công tác phủ xanh đất trống đồi núi trọc
ID câu hỏi: 20584| 3 tháng trước
(3 điểm) Trình bày quá trình biến đổi lí học của thức ăn ở dạ dày theo các gợi ý: các hoạt động tham gia, các...
ID câu hỏi: 20586| 3 tháng trước
Cho S= 1+3+3^2+3^3+3^4+3^5+3^6+3^7+3^8+3^9.Chứng tỏ rằng Schia hết cho 4  
ID câu hỏi: 20596| 3 tháng trước
viết 1 đoạn văn ngắn kể về  tình cảm yêu thương của 1 thầy giáo , cô giáo dành cho hoc sinh mà em biết 
ID câu hỏi: 20625| 3 tháng trước
Đọc bài Hộp thư mật và trả lời câu hỏi : 1. Người liên lạc ngụy trang hộp thư mật khéo léo như thế nào ? 2. Qua những vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn gửi chú Hai Long điều gì ? 3....
ID câu hỏi: 20895| 3 tháng trước
giúp mình lập trình C++ với. Thank admin Bài 1: Số đối xứng là số lớn hơn 10 và khi viết từ cuối lên vẫn là số ban đầu ví dụ: 121, 222...
ID câu hỏi: 21074| 3 tháng trước
(1.0 điểm) Phân tích nghĩa hàm ẩn trong câu nói của người thợ may: Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt áo đằng trước phải may ngắn đi một...
ID câu hỏi: 21116| 3 tháng trước
Câu 1. Viết các công thức tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp và đoạn mạc mắc song song Câu 2. Viết công thức tính công, công suất điện.
ID câu hỏi: 21250| 3 tháng trước
Các sự việc chính trong chuyện "Cây bút thần"
ID câu hỏi: 21341| 3 tháng trước
4, viết một bức thư gửi người thân để thăm hỏi và kể về tình hình học tập của em trong thời gian. ( Viết thư ngắn)
ID câu hỏi: 21463| 3 tháng trước
sáng tác một bài thơ lục bát về kỉ nghỉ hè đã qua
ID câu hỏi: 21659| 3 tháng trước
3. Watch or listen. What type of music does each person listen to, and what do they think of the music they hear? Complete the ‘Type of music’ column and draw a symbol for each name...
ID câu hỏi: 21690| 3 tháng trước
hãy cho biết khả năng chứa hơi nước của không khí thay đổi ntn khi: - Nhiệt độ không khí tăng lên - Nhiệt độ không khí giảm đi
ID câu hỏi: 21762| 3 tháng trước
 Có 300 học sinh tham gia vào một trại hè. Biết rằng trong 3 học sinh bất kỳ thì có ít nhất một cặp không phải là bạn bè của nhau...
ID câu hỏi: 21861| 3 tháng trước
Cho x+y =3 và x^2 + y^2 =5 . Tính x^3+ y^3 
ID câu hỏi: 22309| 3 tháng trước
Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây A. Al2O3, Ba(OH)2, Ag B.   CuO, NaCl, CuS C.   FeCl3, MgO, Cu D. BaCl2, Na2CO3, FeS
ID câu hỏi: 22499| 3 tháng trước
Mô tả hiện tượng - viết phương trình hóa học: 1. Cho dung dịch phenolphtalein vào ống nghiệm chưa dung dịch NaOH sau đó nhỏ từ từ dung dịch HCl. 2. Cho đinh sắt...
ID câu hỏi: 22504| 3 tháng trước
viết số đo dưới dạng số đo có đơn vị là ; a. mét khối  15 000 dm3 =                               ...
ID câu hỏi: 23171| 3 tháng trước
Giúp mình viết mở bài thôi đừng cả bài Hãy kể lại một việc (một câu chuyện) thể hiện lòng nhân ái mà các em đã làm (hoặc chứng kiến, hoặc nghe kể)
ID câu hỏi: 23247| 3 tháng trước
từ bài con quạ và cái bình nước em rút ra bài học gì
ID câu hỏi: 23378| 3 tháng trước
Nghị luận về sự lười biếng.
ID câu hỏi: 23776| 3 tháng trước
khoanh vào câu hoi sau: where......you yesterday?-I was at home A/are  B/were   C/is    D/was
ID câu hỏi: 23817| 3 tháng trước
Trong cuộc thi đố vui để học về an toàn giao thông, nếu trả lời đúng 1 câu tính 10 điểm, trả lời sai trừ 15 điểm. Kết quả bạn Hủy trả lời hết 20 câu, đạt 50 điểm. Hỏi bạn Hủy trả lời được bao nhiêu...
ID câu hỏi: 23850| 3 tháng trước
Viết đoạn văn nêu suy nghĩ về bạo lực gia đình
ID câu hỏi: 24014| 3 tháng trước
Công cha nặng lắm ai ơi Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang Viết 1 đoạn văn dài 5 đến 7 dòng để nêu cảm nghĩ của em về bài ca dao trên
ID câu hỏi: 24074| 3 tháng trước
Câu ghép là gì? Câu phức là gì? Làm sao sao để phân biệt câu ghép vs câu phức?
ID câu hỏi: 24398| 3 tháng trước
Nguyên nhân dẫn đến loạn 12 sứ quân ? Ai là người có công dẹp loạn 12 sứ quân ?
ID câu hỏi: 24564| 3 tháng trước
vẽ sơ đồ tư duy hệ thống toàn bộ kiến thức cảu cấu tạo vỏ nguyên tử, cấu hình electron
ID câu hỏi: 24578| 3 tháng trước
a. Hãy chọn một vấn đề tâm đắc nhất trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hoà bình và phát biểu suy nghĩ của em về vấn đề đó. b. Vẽ sơ đồ tư duy thể...
ID câu hỏi: 24596| 3 tháng trước
Nêu điểm giống và khác nhau của gió tín phong và gió tây ôn đới
ID câu hỏi: 24655| 3 tháng trước
1.In 1850 , Yale University established Sheffield Scientific School,......... A.engineers were educated there B. where engineers were educated C. in which engineer educated C. where were engineers...
ID câu hỏi: 24673| 3 tháng trước
Tìm p,q nguyên tố 5p^2 - 11q^2 =1 p^2- 6q^2 =1
ID câu hỏi: 24935| 3 tháng trước
Cho ví dụ về một hệ CSDL trên thực tế, chỉ rõ những thành phần của nó.
ID câu hỏi: 24984| 3 tháng trước
ở xã quỳnh hoàng,huyện quỳnh phụ,tỉnh thái bình có nghề truyền thống gì  
ID câu hỏi: 25388| 3 tháng trước
Trần Hưng Đạo( Trần Quốc Tuấn) là tác giả của những tác phẩm nào dưới đây? - Binh thư yếu lược - Đại Việt sử kí - Vạn Kiếp tông bí truyền thư...
ID câu hỏi: 25438| 3 tháng trước
What are you good at 
ID câu hỏi: 25510| 3 tháng trước
sau kì nghỉ hè, chắc hẳn em đã có thêm nhiều trải nghiệm mới. Hãy viết một bài văn kể lại trải nghiệm đáng nhớ trong mùa hè vừa...
ID câu hỏi: 25605| 3 tháng trước
Có ai có đề thi khoa học cuối học kì I lớp 5 ko cho mình tham khảo nếu có thì nhắn qua gmail này nhá hieunguyenngocnhu@gmail.com
ID câu hỏi: 25753| 3 tháng trước
Ban nao biet ve may bay khong chi cho minh voi
ID câu hỏi: 25880| 3 tháng trước
Em hãy viết một bài văn tả cây hoa phượng ( ai đúng mk tick nhé !)
ID câu hỏi: 25949| 3 tháng trước
Nếu muốn tăng mật độ dân số của Sơn Là lên 100 người/km2 thì số dân của tỉnh Sơn Là phải tăng thêm bao nhiêu người ?
ID câu hỏi: 26067| 3 tháng trước
cho mik xin ảnh: 1.anime ngầu hoặc cute 2.ảnh gacha cute và  ngầu 3.ảnh hạt đậu đáng yêu các bạn chọn 1 đề để làm nhé
ID câu hỏi: 26224| 2 tháng trước
watching a video là gì
ID câu hỏi: 26416| 2 tháng trước
Câu hỏi về chủ đề sport: 1.In the future, what sport would you like to play ( or take part in or learn ) 2. Do you think we should encouraged to do more exercise? 3. Do you think it's...
ID câu hỏi: 26736| 2 tháng trước
3. Những góc nhìn khác nhau về cuộc sống được thể hiện qua từng văn bản như thế nào? Từ đó, em rút ra bài học gì về cách nhìn...
ID câu hỏi: 26741| 2 tháng trước
Hãy kể lại một việc làm thể hiện lòng khoan dung của em, của bạn em hoặc của người lớn mà em biết.
ID câu hỏi: 26851| 2 tháng trước
Put the verbs in brackets into the correct tense His hair is very short. He (have)…………………….. a haircut.
ID câu hỏi: 26967| 2 tháng trước
bài 1:cô mai có 2 kg đường ,cô đã dùng 1/4 số đường đó đẻ làm bánh . hỏi cô mai còn lại bao nhiêu gam đường  nhanh lên rét quá
ID câu hỏi: 27041| 2 tháng trước
Trong câu nào dưới đây,từ MẦM NON được dùng với nghĩa gốc? a) Bé đang học ở trường mầm non b) Thiếu niên,nhi đồn là mầm non của đất nước c) Trên cành cây có những mầm non mới nhú Chỉ có 5 người...
ID câu hỏi: 27150| 2 tháng trước
Complete the sentences with the correct forms of the verbs:leave,change,know,come,reveal,finish,feed,share,refuse,return 1.Nothing can make Alex.........her mind now 2.Please let me.............your...
ID câu hỏi: 27212| 2 tháng trước
Thể tích của hình lập phương bé bằng 125cm3 và bằng 5/8 thể tích của hình lập phương lớn. Hỏi: a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương...
ID câu hỏi: 27223| 2 tháng trước
Cho tập hợp M = { a , b , c }. Viết các tập hợp con của tập hợp M sao cho mỗi tập hợp con đó có hai phần tử
ID câu hỏi: 27322| 2 tháng trước
0,5m = ............cm  0,064 kg= .......g 0,075km =........m 0,08 tấn =......kg
ID câu hỏi: 27419| 2 tháng trước
Tính nhanh:  99−97+95−93+91−89+...+7−5+3−1
ID câu hỏi: 27651| 2 tháng trước
Nằm trên giường tiếng anh là stay in bed hay stay in the bed
ID câu hỏi: 27806| 2 tháng trước
1. We must pay the bill at once. The bill 2. Many people in the world speak English. English 3. This question is difficult to understand. It’s 4. I will repair your bicycle tomorrow...
ID câu hỏi: 27933| 2 tháng trước
Rút gọn phân số: 45/60
ID câu hỏi: 28168| 2 tháng trước
1. What's the name of your hobby ? => 2. When did you start your hobby? => 3. Is your hobby easy or difficult? Why ? => 4. Is your hobby useful?Why/ Why not? => 5. Do you...
ID câu hỏi: 28190| 2 tháng trước
Dựa vào các tính từ dưới đây , tìm thêm những thành ngữ so sánh : xanh , vàng , trắng , xấu , đẹp , cứng , lành , nặng , nhẹ , vắng , đông , nát VD: chậm : chậm như rùa
ID câu hỏi: 28326| 2 tháng trước
the wai is the traditional ................... of people in Thailand
ID câu hỏi: 28365| 2 tháng trước
Để nguyên hớn hởsuốt ngày .Thêm huyền giấu mặt, giấu mày nơi đâu .Rụng đuôi mà mất cả đầu .Thì thành sấm động hay tàu bay kêu . Từ sau khit hêm dấu huyền là từ gì?
ID câu hỏi: 28424| 2 tháng trước
13. He was very tired but he kept on working. A.Despite he was very tired, he kept on working. B.In spite of he was very tired, he kept on working. C. Though his tiredness, he kept on...
ID câu hỏi: 28504| 2 tháng trước
what do you do at tet nghia la j
ID câu hỏi: 28614| 2 tháng trước
EXERCISES: REPORTED SPEECH WITH GERUND 1.    “Shall we go for a swim now?” She suggested
ID câu hỏi: 28726| 2 tháng trước
Viết tiếp các câu theo mẫu Ai làm gì? a) Mẹ................................................ b) Chị................................................ c)...
ID câu hỏi: 28773| 2 tháng trước
Read the following passage and choose the best answer for each blank. Further education in Britain means education after GCSE exams (26) ______ around the age of 16. It includes courses of study (27)...
ID câu hỏi: 29076| 2 tháng trước
1.You should visit the historical places of the area. (worth) → It is …………………………………………………………… 2.He suggested seeing Trang An, a natural wonder of our area. (visit) → What about ……………………………………………? 3....
ID câu hỏi: 29113| 2 tháng trước
a.Lá xanh,cành đỏ,hoa vàng    Là là mặt đất,đố chàng giống chi b.Sừng sững mà đứng giữa nhà    Ai vào không hỏi,ai ra không chào c.Con gì không chân mà đi...
ID câu hỏi: 29333| 2 tháng trước
* Filling in each space with one appropriate word. They called New York “the Big Apple”. Maybe it is not exact like an apple, it’s certainly very big...
ID câu hỏi: 29394| 2 tháng trước
  1.      Tìm một số từ có tiếng “công” theo mỗi nghĩa sau : (mỗi phần 5 từ)      a)     Công có nghĩa là “của nhà nước, của...
ID câu hỏi: 29446| 2 tháng trước
Câu văn nào dưới đây là câu ghép? ·          Vào mùa mưa lũ, nước sông lại dâng ngập cánh đồng. ·        ...
ID câu hỏi: 29606| 2 tháng trước
1. I (be) ________ at school at the weekend. 2. She (not study) ________ on Friday. 3. My students (be not) ________ hard working. 4. He (have) ________ a new haircut today. 5. I usually (have)...
ID câu hỏi: 29890| 2 tháng trước
có bao nhiêu số có 5 chữ số .có bao nhiêu số
ID câu hỏi: 30022| 2 tháng trước
Exercise 1 1. The wedding party________ held at the Rex Hotel. A. is B. is being C. will be D. is going to be 2. How many languages_____ John speak? A. do B. does C. did D. will 3. Hurry! The...
ID câu hỏi: 30348| 2 tháng trước
Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân amin bậc 2 của X là  A. 5  B. 2  C. 4  D. 3 
ID câu hỏi: 30349| 2 tháng trước
Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 5 lọ mất nhãn mà chỉ dùng quỳ tím: KOH, H2SO4, Ba(OH)2, KCL, NA2SO4
ID câu hỏi: 30450| 2 tháng trước
vườn nhà bạn mai trồng tất cả 120 cây ăn quả bao gồm ba loại cây là xoài mít và táo.Số cây xoài bằng 1 6 tổng số cây trong vườn,số cây mít bằng 0,4 số cây còn lại.Hỏi nhà bạn Mai trồng mỗi loại bao...
ID câu hỏi: 30459| 2 tháng trước
em ước lượng xem  trong khoảng bao nhiêu  ngày thì trứng ngỗng nở thành con
ID câu hỏi: 30497| 2 tháng trước
Hãy nêu suy nghĩ của em về truyền thống hiếu học
ID câu hỏi: 30498| 2 tháng trước
Phát biểu định nghĩa đơn vị tesla.
ID câu hỏi: 30585| 2 tháng trước
thiết bị nào sau đây là thiết bị đầu cuối a. bộ định tuyến không dây b. máy chủ c.máy in d.máy tính để bàn
ID câu hỏi: 30627| 2 tháng trước
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : a ) 84 phút = ....... giờ                                   ...
ID câu hỏi: 30712| 2 tháng trước
1 ngày có bao nhiêu giây?
ID câu hỏi: 30777| 2 tháng trước
Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của cách mạng miền Nam là: A. Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò bảo vệ cách mạng XHCN ở miền Bắc. B. Miền Nam là tiền tuyến,có vai trò quyết định nhất. C....
ID câu hỏi: 30944| 2 tháng trước
4. Các khối đa điện (Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều) được bao bởi các hình gì? Hình chiếu của các khối...
ID câu hỏi: 31248| 2 tháng trước
Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M A. 1000 lần. B. 40 lần. C. 2 lần. D. 10000 lần....
ID câu hỏi: 31295| 2 tháng trước
Viết đoạn văn nghị luận về vai trò của quê hương mọi người ơi giúp me với 
ID câu hỏi: 31417| 2 tháng trước
Trình bày ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng 
ID câu hỏi: 31477| 2 tháng trước
Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật,bào tử cái sống sót phải trải qua mấy lần nguyên phân để hình...
ID câu hỏi: 31556| 2 tháng trước
it;s red pen la gi
ID câu hỏi: 31652| 2 tháng trước
chuyển động là gì? đứng yên là gì
ID câu hỏi: 31695| 2 tháng trước
                                                       VIỆT...
ID câu hỏi: 31732| 2 tháng trước
em hãy viết 1 đoạn văn khoảng 1 trang giấy thi bàn về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong xã hội hiện nay
ID câu hỏi: 31797| 2 tháng trước
Theo phân loại học, “cây” nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với những cây còn lại ? A. Cây nấm B. Cây táu C. Cây roi D. Cây gấc
ID câu hỏi: 31827| 2 tháng trước
Exercise 12 : Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 1 : We_____to the hospital to visit Mike when he_____to say that he was...
ID câu hỏi: 31864| 2 tháng trước
lập bảng so sánh sự khác nhau giữa cách mạng tân hợi với cánh mạng tháng 10 Nga ; thời gian ,lảnh tụ giai cấp lãnh đạo,học thuyết cách mạng,mục...
ID câu hỏi: 32245| 2 tháng trước
Chứng mỉnh rằng phương trình −x3+(1−m)2 x2+4x +1 =0 có 3  nghiệm phân biệt với mọi m 
ID câu hỏi: 32661| 2 tháng trước
topic talk about tet holiday in vietnam làm ơn làm giùm mik đi chiều nay nộp rồi
ID câu hỏi: 32831| 2 tháng trước
Honeydew là j? ( Ko tra gg dịch )
ID câu hỏi: 32883| 2 tháng trước
65 phần 100 rút gọn thế nào zợ cíu
ID câu hỏi: 32917| 2 tháng trước
Bài 5 - Các nước Đông Nam Á Tại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam...
ID câu hỏi: 32956| 2 tháng trước
Đảo ngược tình thế là gì Ko tham khảo mang  ko chép mang ko copy nếu ko báo cáo tự làm
ID câu hỏi: 33178| 2 tháng trước
viết bài văn thuyết minh về Đền cửa ông (có đầy đủ mở bài thân bài kết bài )
ID câu hỏi: 33238| 2 tháng trước
Nhận xét tính nhất quán trong văn bản"Dưới bóng hoàng lan" của Thạch Lam trong đoạn trích của sách kết nối tri thức (sgk-46)
ID câu hỏi: 33290| 2 tháng trước
Tóm lược diễn biến 2 giai đoạn của phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX và rút ra đặc điểm của mỗi giai đoạn.
ID câu hỏi: 33336| 2 tháng trước
có ai viết giúp mình một bức thư gửi ông già noel k ? Cần gấp
ID câu hỏi: 33604| 2 tháng trước
a. CH≡C-CH3 + Br2 dư b. CH≡CH + HCl (tỉ lệ mol 1:1) c. CH≡CH + H2O d. phản ứng trime hóa axetilen
ID câu hỏi: 33667| 2 tháng trước
Câu 8. Em hãy nêu tác dụng của điệp ngữ ở câu văn sau:       " Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm...
ID câu hỏi: 33759| 2 tháng trước
biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số % số quyển vở của các lớp 5 quyên góp hỗ trợ các bạn học sinh khó khăn Biết rằng tổng số vở góp được là 400 quyển Điền số thích hợp vào chỗ chấm  Lớp góp vở nhiều...
ID câu hỏi: 33908| 2 tháng trước
Dựa theo quy tắc hóa trị , các em hãy tính hóa trị của các nguyên tố sau : a) N trong phân tử NH 3...
ID câu hỏi: 33966| 2 tháng trước
Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este mạch hở, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng P 2O 5 dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam, sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH) 2 dư, thu được 34,5...
ID câu hỏi: 34137| 2 tháng trước
cách kiểm tra mối quan hệ giữa chu kỳ với chiều dài của con lắc đơn khi con lắc dao động với biên độ góc nhỏ.
ID câu hỏi: 34191| 2 tháng trước
Tính diện tích xung quanh của một hiinfh lăng trụ đứng có đáy là hình ngũ giác đều cạnh 8cm, biết rằng chiều cao của hình lăng trụ đứng là 5cm. A. 80  c m 2 B. 60  c m 2 C. 120  c m...
ID câu hỏi: 34629| 2 tháng trước
một người đi dạo quanh bờ hồ hình tròn, khi đi hết một vòng bờ hồ anh ta đếm được 314 bước chân a) tính chu vi của cái hồ đó biết mỗi bước chân dài 0,4m. b) tính đường kính của hồ nước đó
ID câu hỏi: 34680| 2 tháng trước
Cho các từ sau: sông núi, lung linh, chật chội, nhà, dẻo dai, ngọt, phố xá, ăn, đánh đập...
ID câu hỏi: 34703| 2 tháng trước
Đoạn văn tổng phân hợp cảm nhận về người bà trong bài bếp lửa , có dùng phép thế . giúp mình với ạ
ID câu hỏi: 34748| 2 tháng trước
Choose the correct answer (A, B, C, or D).1.We should call Rita, _______________?A.should we B. shouldn’t we C. shall we D. should not we2.Monkeys can’t sing, ______________?A.can they B. can it C....
ID câu hỏi: 34896| 2 tháng trước
Viết phương trình minh hoạ cho dãy chuyển hóa ( viết bằng ctct thu gọn) Đá vôi -----21----> Vôi sống ----22----> CaC2 ---23---> C2H2....
ID câu hỏi: 35009| 2 tháng trước
Trình bày nội dung, kết quả của cuộc duy tân Minh Trị năm 1868? Thực chất của cuộc Duy tân Minh Trị là gì hãy giải thích? Vì sao cuộc Duy...
ID câu hỏi: 35250| 2 tháng trước
Điểm vàng là gì? Điểm mù là gì? Muốn quan sát rõ vật ta cần hướng trục mắt như thế nào?
ID câu hỏi: 35271| 2 tháng trước
làm rồi  
ID câu hỏi: 35423| 2 tháng trước
bài thơ mua xuân nho nhỏ là 1 bài thơ có nhan đề giàu ý nghĩa. phân tích 3 khổ thơ cuối của bài thơ để làm sáng tỏ...
ID câu hỏi: 35459| 2 tháng trước
Câu 3 Lập bảng về quốc gia Văn Lang - Âu Lạc và Champa theo các nội dung sau ; cơ sở hình thành và địa bàn sinh sống , bộ máy nhà...
ID câu hỏi: 35494| 2 tháng trước
Cho các chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, CO2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường là A. 5 B. 2 C. 3 D. 4
ID câu hỏi: 35604| 2 tháng trước
tìm những tục ngữ,ca dao nói về: a.yêu nước b.lao động cần cù.   Ai nhanh Xu T...I...C...K  
ID câu hỏi: 35704| 2 tháng trước
Số học sinh của một trường Tiểu học năm 2009 tăng 10% so với năm 2008 . Số học sinh năm 2010 lại giảm 10% so với năm 2009.Hỏi số học sinh năm 2010 so với năm 2008 tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm...
ID câu hỏi: 35750| 2 tháng trước
Hỗn hợp E gồm axit panmitic , axit stearic và các chất béo tạo bởi 2 axit đó. Đốt cháy hoàn toàn 33,63g E bằng oxi , sau pư thu đc a mol CO2 và ( a-0,05)mol H2O. Mặt khác, 33,63g E pư vừa đủ vs dd...
ID câu hỏi: 35871| 2 tháng trước
lêu lêu lipltiu0  
ID câu hỏi: 35977| 2 tháng trước
Tính S của mảnh đất cs kích thước thép hình vẽ sau : ( Bài 101, trang 20 và 21, vở nâng cao toán , lp 5 . Tập 2 ) ai giải đc cho 3 tik
ID câu hỏi: 36147| 2 tháng trước
Tìm số bị chia của một phép chia có dư biết số chia là số lớn nhất có một chữ số , thương là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số dư là số dư lớn nhất có thể có . GIẢI CÓ LỜI GIẢI VÀ PHÉP TÍNH...
ID câu hỏi: 36435| 2 tháng trước
từ láy là từ gì  
ID câu hỏi: 36629| 2 tháng trước
Giải bài tập 3 trang 138 SGK sinh học 8: Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.
ID câu hỏi: 36860| 2 tháng trước
chiếc máy đầu tiên được ai phát minh ra ai là người phát minh ra tivi
ID câu hỏi: 37007| 2 tháng trước
biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình -3x+y+2\(\le\) 0 trên mặt phẳng tọa độ Oxy
ID câu hỏi: 37181| 2 tháng trước
vt đoạn văn khoảng 20 dòng trình bày những đánh giá của e về công lao của HƯNG ĐẠO VƯƠNG,TRẦN QUỐC TUẤN vs lịch sử dân tôc  (mn giúp mik vs)
ID câu hỏi: 37215| 2 tháng trước
cho tứ diện sabc có H là hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ABC. gọi g1 g2 g3 là trọng tâm của tam giác SAB ,SBC, SCA , chứng minh rằng  SH vuông góc với G1 G2 G3
ID câu hỏi: 37329| 2 tháng trước
1.Đọc cái bài tập đọc tuần 19 20 21 rồi thực hiện các yêu cầu sau:   a) Tìm các từ ngữ thuộc chủ đề công dân có trong các bài tập đó...
ID câu hỏi: 37451| 2 tháng trước
When people/ come/England/ they/ never/ miss/ chance/ visit/ city/ double decker bus.
ID câu hỏi: 37457| 2 tháng trước
Câu 1: Nghệ thuật xây dựng nhân vật Bọ Dừa là gì ? Câu 2: Đặc điểm nhân vật Bọ Dừa?  
ID câu hỏi: 37811| 2 tháng trước
'' Có 5 cái bát trong tủ chạn không ? '' tiếng Anh nói thế nào ? ...................................................................
ID câu hỏi: 37826| 2 tháng trước
Một con chim đại bàng bay trong 1,5 giờ được 135 km. Hỏi vận tốc bay của con chim đại bàng đó với đơn vị là m/phút là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 37952| 2 tháng trước
1. I'm living in Canada. 2. I don't know what Britney is doing. 3. You can come and stay at my flat if you are ever in Canada. 4. Kahn and Anna are getting married next week.
ID câu hỏi: 38053| 2 tháng trước
Read the following passage and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions. The ancient town of Hoi An lies on Thu Bon River, more than 30 kilomiters to...
ID câu hỏi: 38084| 2 tháng trước
Trong ngành trồng trọt ở nước ta hiện nay, xu hướng là giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp, nhằm mục đích nào dưới đây? A. Phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu. B. Chuyển nền...
ID câu hỏi: 38167| 2 tháng trước
Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về 6 câu thơ miêu tả vẻ đẹp của Thúy Kiều, trong đó có sử dụng 1 câu bị động và 1 cách dẫn trực...
ID câu hỏi: 38384| 2 tháng trước
Em thích nhất đoạn thơ nào trong bài thơ Hầu trời? Hãy viết một đoạn văn 200 chữ nói lên cảm xúc của mình về đoạn thơ đó?
ID câu hỏi: 38690| 2 tháng trước
Hòa tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H 2SO 4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V (ml) dung dịch KMnO 4 0,5M. Giá trị của V là: A.  20 B. 40    ...
ID câu hỏi: 38964| 2 tháng trước
Hãy viết một đoạn văn thuyết minh về một đồ vật.
ID câu hỏi: 39398| 2 tháng trước
Mình cần gấp ạ Viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của em về Lê Hữu Trác qua câu nói " ngoài việc luyện câu văn cho hay, mài lưỡi gươm cho...
ID câu hỏi: 39431| 2 tháng trước
Phần 1: Đọc- hiểu  Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu ở bên dưới: Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay được coi như là một sự thực và...
ID câu hỏi: 39591| 2 tháng trước
Đọc và viết nghị luận về vấn đề nêu lên trong câu chuyện “Hai hạt mầm” Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất...
ID câu hỏi: 39748| 2 tháng trước
Nơi nào trên thế giới đàn ông sống vất vả nhất ?                Trả lời đi rùi kết bạn nha                  ...
ID câu hỏi: 39814| 2 tháng trước
“Nàng bất đắc dĩ nói:     - Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng, vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã...
ID câu hỏi: 40145| 2 tháng trước
Chú thỏ chỉ đi được sang phải hoặc xuống dưới theo hướng mũi tên và không được đi vào ô tô màu. Vậy có tất cả ...(1) cách đi để thỏ đến được ô có cà rốt. THANK YOU! AI trả lời được người đó là...
ID câu hỏi: 40355| 2 tháng trước
tại sao câu này lại chia thì như vậy ạ ? con ko hỉu tại sao lại là eaten .thầy cô , anh chị , các ban giup con với ạ ! __________ you ever ( eat) _________ a...
ID câu hỏi: 40369| 2 tháng trước
Em hãy sưu tầm một số hình ảnh thể hiện những đặc trưng cơ bản về tự nhiên, kinh tế ở địa phương và giới thiệu với cả lớp.
ID câu hỏi: 40402| 2 tháng trước
Viết một bài văn về chủ đề : Đóng vai nhân vật ông giáo và kể lại chuyện Lão Hạc
ID câu hỏi: 40586| 2 tháng trước
Giúp mình bài này nha  Word form 1. He has been constant in his ……(DEVOTE) to scientific studies.  2. …………..(ADMIT) to the school is by examination only. 3. He was turned down ( = be...
ID câu hỏi: 40610| 2 tháng trước
Bản chất của toàn cầu hóa là gì. Toàn cầu hóa khác với quốc tế hóa như thế nào? Tại sao toàn cầu hóa kinh tế lại làm gia tăng khoảng cách giàu – nghèo. Phân tích tác động của toàn cầu hóa tới nền kinh...
ID câu hỏi: 40975| 2 tháng trước
Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về mối quan hệ giữa vật ăn thịt – con mồi và vật kí sinh – sinh vật chủ? I. Kích thước vật ăn thịt thường lớn hơn còn mồi, kích thước vật kí sinh thường bé...
ID câu hỏi: 41565| 2 tháng trước
Mọi người cho mình hỏi đề thi vào 10 môn văn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 thi vào "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" thì liệu năm nay 2021 có thi lại không vậy? Mình đang cần gấp ạ, cảm ơn ạ!!!
ID câu hỏi: 41599| 2 tháng trước
what......in the afternoon? I go to the library
ID câu hỏi: 41644| 2 tháng trước
từ nào chỉ cấp độ màu sắc thấp A. vàng vọt B. Vàng hoe C. Vang khè D. Vàng vàng
ID câu hỏi: 41673| 2 tháng trước
Em hãy phân tích 35 động tác thể dục liên hoàn
ID câu hỏi: 41869| 1 tháng trước
Đề 1:           Thiên nhiên đã ban tặng cho con người vô vàn những trái ngon, quả ngọt. Và trên đất nước ta cũng có rất nhiều loại trái cây ngon như bưởi,...
ID câu hỏi: 41874| 1 tháng trước
Đặt câu với từ tài giỏi
ID câu hỏi: 41934| 1 tháng trước
1.chuyển động cơ là gì? 2.tại sao nói chuyển động hay đứng yên có tính tương đối? 3.có mấy dạng chuyển động ? 4.hãy nêu 2 ví dụ...
ID câu hỏi: 42021| 1 tháng trước
Kim loại nào dưới đây tác dụng với dung dịch NaOH, dung dịch HCl nhưng không tác dụng với HNO3 đặc nguội A.  Zn    B. Fe     C. Cr     D. Al
ID câu hỏi: 42035| 1 tháng trước
bài 1: tìm số nguyên x, biết a) \(\left(25-2x\right)^3\) : 5 - \(3^2\) = \(4^2\)                        ...
ID câu hỏi: 42120| 1 tháng trước
Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biết dao động thứ nhất có biên độ  A 1 = 6 cm và trễ pha 0,5π so với dao động tổng hợp. Tại thời điểm dao động...
ID câu hỏi: 42349| 1 tháng trước
Tính diện tích hình chữ nhật có  chiều dài là 13 cm ,chiều rộng là 9cm
ID câu hỏi: 42447| 1 tháng trước
1. Biết sắt (III) oxit bị khủ bởi hidro ở nhiệt độ cao theo sơ đồ phản ứng: Fe2O3+H2→ Fe + H2O         a. Viết phương trình hóa học của phản ứng? ...
ID câu hỏi: 42510| 1 tháng trước
Cho các phát biểu sau: (a) Chất điện li bao gồm axit, bazơ, muối (b) Dãy các chất: HF, NaF, NaOH đều là chất điện li mạnh (c) Dãy các chất: C2H5OH, C6H12O6, CH3CHO là các chất điện li yếu (d)...
ID câu hỏi: 42583| 1 tháng trước
Viết đoạn hội thoại và chỉ ra các phương châm hội thoại,ghi rõ tuân thủ hay ko tuân thủ  
ID câu hỏi: 42769| 1 tháng trước
TRUNG BÌNH CỘNG CỦA 3 SỐ LÀ 75. NẾU THÊM 0 VÀO SỐ THỨ HAI THÌ ĐƯƠC SỐ THỨ NHẤT. NẾU GẤP 4 LẦN SỐ THỨ HAI THÌ ĐƯỢC SỐ THỨ BA. TÌM 3 SỐ ĐÓ.
ID câu hỏi: 42890| 1 tháng trước
4  Put the words in the correct order to make questions.   1  yesterday / did / have / you / lunch / where      ____________________________________?  ...
ID câu hỏi: 43019| 1 tháng trước
1/- 1/- Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ . Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất . Vòi thứ ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ . Nếu 2/5 hồ đã có nước , người ta mở cùng lúc 3 vòi thì...
ID câu hỏi: 43235| 1 tháng trước
tính nhanh tổng 20+21+22+...+29+30
ID câu hỏi: 43306| 1 tháng trước
1 thửa ruộng hình vuông có chu vi 180m . người ta cấy lúa cứ 25m2 thi thu hoạch được 12 kg thóc . hỏi thu được ? kg thóc  
ID câu hỏi: 43358| 1 tháng trước
viết các tập hợp B(12),B(18),bc(12,18)
ID câu hỏi: 43396| 1 tháng trước
I.      Choose the word (a, b, c or d) that best fits each of the blank spaces. From a European perspective, the first explores were engaged in the settlement and discovery...
ID câu hỏi: 43637| 1 tháng trước
after graduating from high school, did you choose to go to a university at home or abroad?
ID câu hỏi: 43704| 1 tháng trước
325.(37+45)-63(-325)+45.(-225) giải cụ thể nha bạn
ID câu hỏi: 43822| 1 tháng trước
Một số tự nhiên có hai chữ số, chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu Giúp tớ với ạ
ID câu hỏi: 43826| 1 tháng trước
3  mũ 2 phần (0,375) mũ 2  
ID câu hỏi: 43979| 1 tháng trước
1. My family has decided to use ….……. electricity by using more solar energy instead.  A. more B. less C. much D. fewer 2. She studied very hard, ………………. she passed all the exams. A. so B. and...
ID câu hỏi: 44001| 1 tháng trước
1 đoạn dây đồng được uốn thành hình ngôi sao như hình vẽ bên . biết độ dài của mỗi cánh sao là 3 cm, tính độ dài đoạn dây đồng 
ID câu hỏi: 44226| 1 tháng trước
tìm x thuộc N biết : 1+ 2+ 3 + ......+ x = 55
ID câu hỏi: 44236| 1 tháng trước
Hãy viết 1 đoạn văn (từ 8-9 câu) phát biểu cảm nghĩ về Sài Gòn-thành phố mang tên Bác  
ID câu hỏi: 44274| 1 tháng trước
, This house is bigger than that one. (not so/as + adj + as) -> That house is...
ID câu hỏi: 44344| 1 tháng trước
Việc một cơ sở sản xuất không có lãi là do đã vi phạm quy luật cơ bản nào dưới đây trong sản xuất? A.  Quy luật giá...
ID câu hỏi: 44683| 1 tháng trước
Tính nhanh tổng của 1000 số tự nhiên từ 1 đến 1000: 1 + 2 + 3 +...+ 998 + 999 + 1000
ID câu hỏi: 44962| 1 tháng trước
Question 1: They said: "We are learning English now" => They said Question 2: "My friend is coming next week", Tom said. => Tom said Question 3: "I'll help my...
ID câu hỏi: 45094| 1 tháng trước
Xác định kiểu điệp ngữ trong đoạn thơ dưới đây Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ  A....
ID câu hỏi: 45137| 1 tháng trước
2m 9cm = ? cm A. 209 cm B. 290 cm C. 209 m D. 209 cm
ID câu hỏi: 45278| 1 tháng trước
5 từ đồng nghĩa với từ 'vạm vỡ'
ID câu hỏi: 45287| 1 tháng trước
Số tròn chục liền sau của 74 là A .80 B.70 C.90
ID câu hỏi: 45417| 1 tháng trước
456,95 x 8 bằng bao nhiêu vậy ?
ID câu hỏi: 45533| 1 tháng trước
Trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 30 000, chiều dài một sân vận động là 3cm. Tính chiều dài thật của sân vận động đó theo đơn vị mét ?
ID câu hỏi: 45583| 1 tháng trước
Choose the sentence which has similar meaning to the given one: 1. Somebody cleans that room everyday. A. The room every day is...
ID câu hỏi: 45626| 1 tháng trước
Change these passive sentences into the active voice. 1.Many bridges will be built by the workers next year ......................................... 2.Nam is going to be invited to the birthday...
ID câu hỏi: 45672| 1 tháng trước
 A. 327 x (126 + X) = 67035                    10208 : (108 + x) = 58                   ...
ID câu hỏi: 45746| 1 tháng trước
Viết đoạn văn ngắn (10-15 dòng) nói về cảm nghĩ của em về ngày tựu trường đầu tiên vào cấp 2 của mình
ID câu hỏi: 45828| 1 tháng trước
Vật liệu vô cơ và vật liệu hữu cơ khác nhau ở những đặc điểm nào?
ID câu hỏi: 45949| 1 tháng trước
Work in groups. Find information about a volunteer project in your community. (Làm việc nhóm. Tìm thông tin về một dự án tình nguyện trong cộng đồng của...
ID câu hỏi: 46022| 1 tháng trước
Hãy sử dụng các cụm từ: thư điện tử, hộp thư, hộp thư điện tử, máy chủ thư điện tử, dịch vụ thư điện tử, trang web để điền vào chỗ trống cho đúng: Mô...
ID câu hỏi: 46040| 1 tháng trước
Kể tên cây có rễ cọc.
ID câu hỏi: 46099| 1 tháng trước
Trong phần mềm Tidy Up, em hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh đúng với tên phòng đó bằng tiếng Việt (1điểm) (A) Kitchen   (1) Phòng ngủ (B) Dining Room   (2) Phòng đợi (C) Living Room...
ID câu hỏi: 46362| 1 tháng trước
Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở R 1 ,R 2  và R 3  mắc nối tiếp.
ID câu hỏi: 46376| 1 tháng trước
Tìm 2 số tự nhiên a và b biết tích của chúng là 2940 và BCNN của chúng là 210
ID câu hỏi: 46522| 1 tháng trước
Nêu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại
ID câu hỏi: 46528| 1 tháng trước
Một nhà máy có 600 công nhân. Cứ sau mỗi năm nhà máy lại tuyển thêm 10% công nhân so với năm trước. Hỏi sau hai năm nhà máy có tất cả bao nhiêu công nhân ? ( Các bạn làm ra lời giải giúp mình nha )
ID câu hỏi: 46866| 1 tháng trước
Khoai lang là thực phẩm bổ dưỡng, giàu chất xơ và rất tốt cho sức khỏe. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 350 gam khoai lang có chứa khoảng 57 gam chất bột đường...
ID câu hỏi: 47309| 1 tháng trước
Để nhận biết ion PO43- thường dùng thuốc thử là dd AgN O 3 vì A. tạo ra khí có màu nâu. B. tạo ra dung dịch có màu vàng C. tạo ra kết tủa có màu vàng D. tạo ra khí không màu hóa nâu...
ID câu hỏi: 47586| 1 tháng trước
Phân tích bài thơ TỨC CẢNH PÁC BÓ của Hồ Chí Minh (ngắn nhưng đủ ý cx đc :D) [Bài thơ nè: Sáng ra bờ suối, tối vào...
ID câu hỏi: 47587| 1 tháng trước
Thiết lập các phương trình phản ứng oxi hóa - khử sau theo phương pháp thăng bằng electron: Zn + HNO 3 (loãng)  Zn(NO 3 ) 2 + NO + H 2 O Al + H 2 SO 4...
ID câu hỏi: 47640| 1 tháng trước
(0.75 điểm)    Hãy liên hệ với một nhân vật khác trong tác phẩm hài kịch hoặc truyện cười dân gian em đã học cũng có một...
ID câu hỏi: 47777| 1 tháng trước
Miếng kim loại thứ nhất nặng 880 g, miếng kim loại thứ hai nặng 858g. Thể tích của miếng thứ nhất nhỏ hơn thể tích miếng thứ hai là 10 cm3, nhưng khối lượng riêng của miếng thức nhất lớn hơn khối...
ID câu hỏi: 47955| 1 tháng trước
Cho 50g hỗn hợp gồm Mg và Cu vào dung dịch Hcl dư. Sau phản ứng thu được 13,44g lít khí hidro ở đktc a, tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu b,...
ID câu hỏi: 48013| 1 tháng trước
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết ngành giấy, in, văn phòng phẩm có ở trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nào sau đây? A. Phúc Yên. B. Long Xuyên. C. Đà Lạt. D. Phủ Lí....
ID câu hỏi: 48098| 1 tháng trước
1.     get up / breakfast / time / father / and / your / have / what / does...
ID câu hỏi: 48113| 1 tháng trước
Hợp chất M có công thức là A2B.Tổng số proton trong M là 54.Số hạt mang điện trong nguyên tử A gấp 1,1875 số hạt mang điện trong nguyên tử B.Xác định...
ID câu hỏi: 48366| 1 tháng trước
Cho toàn bộ lượng Oxi tác dụng với Cacbon nóng đỏ thu được 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm2 (khí điều kiện chuẩn) có tỉ khối so với Hiđrô=16...
ID câu hỏi: 48379| 1 tháng trước
put the verbs 1.nam and lan (study)___________ english last year. 2.miss lien(walk)_______ to work yesterday morning. 3...............they(play)...........soccer in the morning? 4.my...
ID câu hỏi: 48695| 1 tháng trước
Khi nói về cấu tạo của lăng kính thiên văn, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn B. Vật kính là thấu kính...
ID câu hỏi: 48751| 1 tháng trước
tu dang thuc 2.3=1.6 ta co the lap duc cac cap phan so bang nhau
ID câu hỏi: 48858| 1 tháng trước
bài 165. a) 27,2 của số đó là 81,6 b) 66,3 của số đó là 99,45
ID câu hỏi: 48895| 1 tháng trước
Em hãy tìm một bản mẫu (có sẵn trong phần mềm trình chiếu hoặc được chia sẻ trên mạng) và sử dụng để tạo lại bài trình chiếu trong tệp...
ID câu hỏi: 48903| 1 tháng trước
Qua đoạn thơ mẹ ốm em rút ra bài học gì cho bản thân?  
ID câu hỏi: 48919| 1 tháng trước
Giải nghĩa các thành ngữ sau :. " Con Rồng cháu Tiên  "  ;     " Ếch ngồi đáy giếng "    ;    " Thầy bói xem voi "      ;   ...
ID câu hỏi: 48960| 1 tháng trước
Ngày 28 tháng 3 năm 2017 là thứ ba. Hỏi ngày 28 tháng 3 năm 2019 là thứ mấy? A. Thứ ba B. Thứ năm  C. Thứ bảy D. Chủ nhật
ID câu hỏi: 49000| 1 tháng trước
Em hãy viết đoạn văn quy nạp khoảng 10-12 câu nói về mùa hè thật hấp dẫn Mình đang cần gấp mong đc giúp ạ
ID câu hỏi: 49205| 1 tháng trước
một cửa hàng tạp hóa sau khi bán hết hàng đã thu về số tiền là 26000000 đồng. Cửa hàng lãi được 25% so với số vốn đã bỏ ra. Hỏi cửa hàng đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua...
ID câu hỏi: 49244| 1 tháng trước
Bằng PPHH hãy nhận biết các dung dịch sau: a, KF, KCl, KBr, HCl, HI. b, NaOH, NaCl, HI, KNO3, NaBr.
ID câu hỏi: 49268| 1 tháng trước
5. Đoạn Trao duyên là lời của Thuý Kiều nói với những ai? Phân tích diễn biến tâm trạng của Thuý Kiều qua sự chuyển đổi lời thoại.
ID câu hỏi: 49380| 1 tháng trước
Sóng truyền từ M đến N dọc theo phương truyền sóng với bước sóng bằng 120cm. Khoảng cách d = MN bằng bao nhiêu biết rằng sóng tại N trễ pha hơn sóng tại M góc π/2 rad là bao nhiêu? A. d = 15cm B. d...
ID câu hỏi: 49505| 1 tháng trước
viết một bài văn tả quyển sách tiếng việt 5 tập 2
ID câu hỏi: 49612| 1 tháng trước
Bài 1 : Tính nhanh, Tính nhẩm 136 + 326 + 64   69 + ( 31 + 57 )   755 + 321 + 145 + 179    17 + 123 + 378 + 583 + 122
ID câu hỏi: 49705| 1 tháng trước
cuộc kháng chiến chống quân tống xâm lược lần thú nhất năm bao nhiêu ? a . năm 981  b. năm 1980 c. năm 1979
ID câu hỏi: 50105| 1 tháng trước
Em hãy viết cảm nhận của em về bài thơ sau:      "Mẹ bảo : Trăng như lưỡi liềm Ông rằng : Trăng tựa con thuyền cong mui     Ba nhìn như hạt...
ID câu hỏi: 50222| 1 tháng trước
Tìm GTLN, GTNN của biểu thức sau: P=5/căn(x) - 2
ID câu hỏi: 50378| 1 tháng trước
nêu cảm nhận về người mẹ của thầy Mạnh Tử
ID câu hỏi: 50431| 1 tháng trước
Hãy lấy những ví dụ về các yếu tố vật lí có ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. Phân tích khả năng sử dụng một số yếu tố vật lí để kiểm soát sự sinh trưởng của vi sinh vật.
ID câu hỏi: 50625| 1 tháng trước
Em hãy nêu ngắn gọn suy nghĩ của mình về vai trò của người cha hoặc vai trò của gia đình đối với việc học tập của mỗi con người
ID câu hỏi: 50711| 1 tháng trước
1, Cho đoạn văn: Buổi đầu, không một tấc sắt trong tay, trẻ là tất cả, tre là vũ khí. Muôn ngàn đời biết ơn chiếc gậy tầm vông đã dựng lên...
ID câu hỏi: 50712| 1 tháng trước
Các bạn có ai kiểm tra toán 1 tiết toán phần đại số chương 2 số nguyên chưa , cho mk xin đề với ,nhất là những câu cho hs giỏi Ko giới hạn tỉnh , mk chỉ tham khảo thôi .Mong ai đã kiểm...
ID câu hỏi: 50969| 1 tháng trước
người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành 1 hình lập phương lớn có cạnh dài 8cm .Hỏi phải dùng bao nhiêu hình lập phương nhỏ để xếp hình ?
ID câu hỏi: 51008| 1 tháng trước
I  don't  see  you yesterday .Where  did you  go ? I  went  to the ............. ( trả lời câu trên bằng từ tiếng...
ID câu hỏi: 51112| 1 tháng trước
Em rất thích Hái Hoa dùng nhiều lần bị mọi người phản đối và ngăn cấm, nhưng em vẫn không từ bỏ được ý thích thế rồi Một hôm trong giấc mơ em đã nghe được những câu chuyện cảm động giữa bông hoa bị...
ID câu hỏi: 51300| 1 tháng trước
Ai gieo tình này, ai mang tình này, để lệ trên khóe mi cay Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà, giờ người xa cách ta Từng là một...
ID câu hỏi: 51366| 1 tháng trước
1. Đặc điểm kinh tế Bắc Mĩ 2. Nhận xét đặc điểm kinh tế của một sô nước Bắc mĩ
ID câu hỏi: 51385| 1 tháng trước
Nhà Trần đã làm gì để khôi phục và phát triển nền kinh tế ? Vì sao phải khôi phục nền kinh tế ? Mn giúp vs , mai mk kt rồi
ID câu hỏi: 51397| 1 tháng trước
Chọn đáp án đúng : 1. Dãy chất nào sau đây là dẫn xuất của hidrocacbon A. CH4, C2H4O B. C2H2, C2H4 C. CH3Cl, C2H6O D. C2H2, C2H4O 2. Đốt...
ID câu hỏi: 51660| 1 tháng trước
Hãy đặt 8 quân Hậu vào bàn cờ vua tiêu chuẩn sao cho không có quân Hậu nào tấn công được nhau. (màu của quân Hậu...
ID câu hỏi: 51777| 1 tháng trước
Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Trong các hóa chất sau: KMnO4, Cl2, NaOH, CuSO4, Cu, KNO3, KI. Số chất tác dụng với dung dịch X là  A. 6 B. 5 C. 4 D. 7
ID câu hỏi: 51836| 1 tháng trước
lập phương trình hóa học theo các sơ đồ sau...
ID câu hỏi: 51981| 1 tháng trước
Nhập vai nhân vật cáo kể lại câu chuyện khi gặp hoàng tử bé  Giúp mik ik
ID câu hỏi: 52069| 1 tháng trước
ai là người tạo ra trường học.Mình đố nha Ai nhanh nhất mình sẽ tick 
ID câu hỏi: 52071| 1 tháng trước
Một thang máy có khối lượng M=600kg chuyển động thẳng đều từ mặt đất lên cao h= 10m với vận tốc v= 0,5m/s. Tính công và công suất tối thiểu của động cơ...
ID câu hỏi: 52108| 1 tháng trước
Em đố các anh chị vẽ được một bức tranh lễ hội chọi gà siêu đẹp
ID câu hỏi: 52113| 1 tháng trước
25m=............dm               125dm=...............cm                 200cm=.......mm   6...
ID câu hỏi: 52192| 1 tháng trước
1,186 = 1 + 0,1 + .../50 + 6/ 1000 A.0,08 B.8 C.16 D.4 4,253 = 4 + 2/10 + 1/... + 3/1000 A.0,25 B.4 C.20 D.100 giúp tớ với ạ
ID câu hỏi: 52240| 1 tháng trước
Bạn Nào Có Tờ Đề Thi Môn Vật Lý Lớp 6 Cuối Học Kì 1 Thì Gửi Cho Mình Nha ! Mình Đang Cần Gấp
ID câu hỏi: 52576| 1 tháng trước
Bộ phận chuyển điện năng thành nhiệt năng của bàn là điện là: * Đế bàn là Rơ le nhiệt Nắp bàn là Dây đốt nóng
ID câu hỏi: 52818| 1 tháng trước
Hãy quan sát các cánh cửa: cửa gỗ đặc, cửa kính, cửa chớp (hình vẽ) hãy nêu bốn nhận xét của em về đặc điểm và tác dụng của mỗi loại cánh cửa này.
ID câu hỏi: 52970| 1 tháng trước
Câu 1: Quan sát lược đồ hình 44.4 ( Bài 44 địa lí, lớp 7) a) Cho biết những cây trồng chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ b) Nhận xét gì về nghành trồng trọt ở Trung và Nam Mĩ Câu 2: Vì sao nói Châu Mỹ là...
ID câu hỏi: 53022| 1 tháng trước
1.tìm từ có thể thay thế các từ được in đậm trong các câu sau: a.Đó là món đồ chơi đang rất thịnh hành hồi ấy. b.Bố An-mi Rô-dơ đã cặm cụi suốt bố tiếng đồng hồ để nặn một chiếc...
ID câu hỏi: 53040| 1 tháng trước
Viết đoạn văn về lòng dũng cảm (Các bạn giúp mình nha!)
ID câu hỏi: 53083| 1 tháng trước
a/x+x*1.5+x*2.5=3.7 b/x*3+x/5=6.4
ID câu hỏi: 53481| 1 tháng trước
làm mẫu báo cáo bài 28 vật lý 7
ID câu hỏi: 53553| 1 tháng trước
Thể chất là gì? Thể chất phụ thuộc vào những yếu tố nào?
ID câu hỏi: 53777| 1 tháng trước
Sưu tầm hai bài ca dao về tình cảm gia đình được viết theo thể thơ lục bát
ID câu hỏi: 53917| 1 tháng trước
19.  Don’t tell anyone what I said.    ⇒ I’d rather you............………….........................................….  20....
ID câu hỏi: 53999| 1 tháng trước
Em đang cần các bài tập nâng cao Toán lớp 6 Hk1 để ôn luyện có sẵn đáp án để em tự kiểm tra lại. Mong mọi người giúp dùm em ạ. 
ID câu hỏi: 54054| 1 tháng trước
Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
ID câu hỏi: 54167| 1 tháng trước
Giải PT sau: tan( 3x - \(\dfrac{\pi}{2}\) ) + cotx = 0 Mọi người giải giúp mình với!!!
ID câu hỏi: 54343| 1 tháng trước
Em hãy giải thích hiện tượng “trượt cá”.
ID câu hỏi: 54349| 1 tháng trước
Tả cảnh sân trường vào buổi sáng mùa hè
ID câu hỏi: 54794| 1 tháng trước
What do you jouorite subject at shocl có nghĩa là gì? ​
ID câu hỏi: 54918| 1 tháng trước
Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Dẫn khí Cl2 vào dung dịch H2S . (b) Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch NaOH. (c) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3.  (d) Cho CuS vào dung dịch...
ID câu hỏi: 55069| 1 tháng trước
A lot of student in Japan have classes ______ Saturday and Sunday morning cho em hỏi trong trường hợp này dùng on hay at ạ
ID câu hỏi: 55268| 1 tháng trước
Match a question in A with its answer in B.AB1. What's your date of birth ? 2. Where will we meet ? 3. Shall we go out for some drink ? 4. When will she be back ? 5. Who is calling, please ? 6....
ID câu hỏi: 55591| 1 tháng trước
Chứng minh rằng diện tích hình bình hành bằng tích hai cạnh liên tiếp với sin của góc xen giữa chúng ?  
ID câu hỏi: 55846| 1 tháng trước
Phần I . Đọc hiểu văn bản Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi  Một em bé đáng yêu , hai tay mỗi tay cầm một quả táo . Mẹ em bước vào phòng và mỉm cười , hỏi cô con gái nhỏ : - Con yêu, con có...
ID câu hỏi: 55880| 1 tháng trước
He asked me……………. A. How long you have studied English.                B. How long had...
ID câu hỏi: 55925| 1 tháng trước
Exercise 5. MIME GAME. Work in groups of three. Write ten sentences on pieces of paper. Use the present continuous, for example, I'm having lunch. One student takes a piece of paper and mimes the...
ID câu hỏi: 55980| 1 tháng trước
Dựa vào thông tin mục 1, hãy trình bày cơ cấu của ngành dịch vụ.
ID câu hỏi: 56089| 1 tháng trước
II. Correct the errors in adjective clause structures : 1. I enjoy the book that you told me to read it. 2. Phong still remembers the man who he taught him to play the guitar when he was a boy. 3....
ID câu hỏi: 56246| 4 tuần trước
So sánh 244^11 và 80^13
ID câu hỏi: 56299| 4 tuần trước
"what an attractive dimple you have!",Tim said to Liz --> Tim complimented
ID câu hỏi: 56327| 4 tuần trước
Bằng cái cườm tay  Để ngay bàn phật
ID câu hỏi: 56444| 4 tuần trước
Cho mik ảnh của under fell (fell sans)nhé
ID câu hỏi: 56445| 4 tuần trước
Một thấu kính phẳng lồi L 1   có tiêu cự f 1 = 20   c m   được ghép sát đồng trục với một thấu kính phẳng lồi L 2   có tiêu cự f 2 = 60   c m . . Mặt phẳng 2 kính ghép sát...
ID câu hỏi: 56542| 4 tuần trước
Đề bài: Hãy viết một đoạn văn về một người có tiếng nói trong giới chính trị, kinh doanh,....bằng tiếng anh VD: Bill Gates, Barack Obama, Donald Trump, Hillary Clinton,... Lưu ý: Không chép...
ID câu hỏi: 56596| 4 tuần trước
Complete the following sentences: 1. After I had watched that horror film. I ................ 2. She finished her homework after ........ 3. When I came home , my sister .......... already...
ID câu hỏi: 56702| 4 tuần trước
Tại sao hạt giống để lâu sau khi thu hoạch thì sức nảy mầm giảm?
ID câu hỏi: 56765| 4 tuần trước
hai lớp 9a và 9b có 82 học sinh.thực hiện phong trào tặng sách cho thư viện mỗi học sinh 9a đã tặng 6 quyển sách giáo khoa và 3 quyển...
ID câu hỏi: 56913| 4 tuần trước
Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy.
ID câu hỏi: 57037| 4 tuần trước
Is your house big or small?
ID câu hỏi: 57055| 4 tuần trước
Chiến lược toàn cầu" do Tổng thống nào của Mĩ đưa ra?
ID câu hỏi: 57153| 3 tuần trước
Vẽ sơ đồ mô tả Trái Đát thể hiện: các đai áp thấp,áp cao,gió Tín phong,gió Tây ôn đới,gió Đông cực
ID câu hỏi: 57213| 3 tuần trước
cắt, tách ra từng miếng là gì? (từ bắt đầu bằng s,x)
ID câu hỏi: 57259| 3 tuần trước
Vk iu ơiLiana ! Ah là ck iu của e đây, khuya rồi ah nhớ vk iu của ah qá nên ngủ k đc nên ra đây nhắn tin vs e nek, trong thời gian qua ah đã thấy mk gần...
ID câu hỏi: 57452| 3 tuần trước
1, Phân tích các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh 2,Phân tích các bước tiến hành lựa chọn lĩnh vực kinh doanh 3 Phân tích các...
ID câu hỏi: 57675| 3 tuần trước
Complete the second sentences so that it has the same meaning to the first one. 1.It's not good to spend a lot of time watching TV. You                 ...
ID câu hỏi: 57758| 3 tuần trước
cách oneshot trên pc thế nào vậy ? cho tôi biết : -độ nhảy chuột -độ nhạy trong ff
ID câu hỏi: 57837| 3 tuần trước
tìm các giá trị lượng giác còn lại  a) \(tanx=\sqrt{3},0< x< \dfrac{\pi}{2}\) b) \(cotx=-1,\dfrac{3\pi}{2}< x< 2\pi\)
ID câu hỏi: 58148| 1 tuần trước
Câu 3 . Cho vật sáng AB cao 1cm đặt vuông góc với trục chính của 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm. Điểm A nằm trên trục chính...
ID câu hỏi: 58299| 1 tuần trước
Một vườn hoa hình tam ggisc vuông có 2 cạnh góc vuông lần lượt là 12m và 15m.Vậy diện tích của vườn hoa đó là
ID câu hỏi: 58322| 1 tuần trước
cho tôi biết hô hấp tế bào là gì và phương trình hô hấp tế bào
ID câu hỏi: 58350| 1 tuần trước
(2 điểm) a. Bằng quan sát thực tế và hiểu biết của mình, hãy viết các chuỗi thức ăn bắt đầu bằng các sinh vật sau: - Lúa → ... →...
ID câu hỏi: 58502| 1 tuần trước
(0,5 điểm) Nêu một số việc làm để giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
ID câu hỏi: 58542| 1 tuần trước
28,4 + 8 x 28,4 + 28,4   28,4 x 1 + 8 x 28,4 + 28,4 x 1   28,4 x (1 + 8 +1)   28,4 x 10   284 Mn có thể giải thích chi tiết cho mình về bài...
ID câu hỏi: 58632| 6 ngày trước
                Exercise 5: Fill in the blanks with " much / many".(Điền "much/ many" vào chỗ trống thích...
ID câu hỏi: 58828| 6 ngày trước
Một cửa hàng bán Hamburger tại một khu vui chơi khảo sát và thấy rằng, nếu bán với giá 40.000 đồng một chiếc thì bán được 10.000 cái một...
ID câu hỏi: 58893| 5 ngày trước
Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC), nội tiếp đường tròn (O; R). Các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M. Từ m kẻ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt...
ID câu hỏi: 59031| 5 ngày trước
Cho ???????????????? cân tại A, B =47o ; Gọi M là trung điểm của BC. a) Tính số đo các góc của tam giác ABC b) Chứng minh : ???????????????? =...
ID câu hỏi: 59085| 5 ngày trước
Tìm tỉ số phần trăm của của số học sinh chưa được khen thưởng so với số học sinh được khen thưởng của trường 
ID câu hỏi: 59104| 5 ngày trước
- -5^22-{-222-[-122-(100-5^22)+2024]}   các bạn hoặc các cô giải hộ mình với ạ  
ID câu hỏi: 59111| 5 ngày trước
27x28x29x..........x50x51 hỏi tích có bao nhiêu chữ số 0 tận cungf
ID câu hỏi: 59137| 5 ngày trước
cho hình thang abcd ab song song với cd hai đường chéo ac và d bd cắt nhau tại o tính diện tích hình thang abcd biết tích của tam giác aob...
ID câu hỏi: 59173| 4 ngày trước
 Một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm chiều rộng 10cm và chiều cao 8 cm. Tính Tính diện tích xung quanh của hình...
ID câu hỏi: 59244| 4 ngày trước
Tìm các số nguyên x, y thoả mãn | ( x - y - 1) 2 + 3( y 2 - 8 x + 23) | = y 2 - 8 x + 23  
ID câu hỏi: 59297| 4 ngày trước
sáng nay cô tâm thu mua được 5/2 tấn thóc . chiều nay số thóc cô thu mua được gấp 3/2 lần sáng nay .vậy cả sáng nay và chiều nay cô...
ID câu hỏi: 59319| 4 ngày trước
a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến: ????(x) = 2????3 − ????2 + 8 − 1 − 3????2 N(????) = −4????2 + 2????3 +...
ID câu hỏi: 59546| 3 ngày trước
Hãy tìm 3 số lẻ liên tiếp. Biết tổng của chúng bằng 651(nhanh mình tick nhen). 
ID câu hỏi: 59643| 3 ngày trước
Một người đi xe máy từ A đến B mất 4 giờ.Sau đó người ấy đi từ B về A chỉ mất 3 giờ. Biết tổng vận tốc cả đi và về là 84 km trên giờ. Tính vận tốc của người...
ID câu hỏi: 59668| 3 ngày trước
Choose the correct answer. 3.  ...  you often  ...  (go ) jogging with your father?   4. My father  ...  (read ) books every night before he  ...  (go...
ID câu hỏi: 59687| 3 ngày trước
Một số nhân với 2 được kết quả bằng 20 vậy số đó chia cho 5 được kết quả bằng 20 
ID câu hỏi: 59696| 3 ngày trước
vì sao khi di chuyển cây trồng đi nơi khác người ta thường cắt bớt 1 phần cành lá?
ID câu hỏi: 59970| 2 ngày trước
. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, em sẽ vào lớp 6, long đầy mong ước. Em mong ước thầy cô chủ nhiệm của mình sẽ như thế nào? Hãy tả lại thầy...
ID câu hỏi: 60011| 1 ngày trước
Giải thích nghĩa đen và bóng câu: Cá không ăn muối cá ươn/Con cãi cha mẹ trăm đườg con hư. Nhanh giúp mình ạ mih cảm...
ID câu hỏi: 60406| 13 giờ trước
me ban minh gui 200 trieu vao ngan hang theo hinh thuc khong ki han voi lai suat 0,6% 1 nam.Sau 250 ngay,khi rut tien thi me ban minh nhan duoc bao nhieu tien ca von lan lai mn nhanh giup em a em dag...
ID câu hỏi: 60450| 9 giờ trước
Đ ể xo á t o à n b ộ “ s â n c h ơi” t r on g M S WL ogo , e m d ùn g l ệ n h n à o ? A. SB B. B S C. C S D. D S
ID câu hỏi: 60516| 37 phút trước
Nhà bạn Hoa bán hàng ăn sáng , có sử dụng nồi điện để ninh nước dùng. Trong quá trình sử dụng lâu ngày thì cuộn dây...
0.48545 sec| 3744.547 kb