Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(10)
GDCD(5)
Hóa học(61)
Lịch sử(15)
Ngữ văn(160)
Nhạc họa(3)
Sinh học(13)
Tiếng anh(139)
Tin học(14)
Toán học(166)
Vật lý(31)
Địa lý(19)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2539| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 2541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 2542| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2573| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2640| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2772| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2835| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2843| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2915| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2936| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3031| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3051| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3079| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3091| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3119| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3131| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3147| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3228| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3230| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3233| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3242| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3248| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3252| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3267| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3291| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3375| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3429| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3447| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3688| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3963| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4041| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4199| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4534| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6414| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6547| 3 tháng trước

a, \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

b, \(n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{H_2}=n_{Zn}=0...

ID câu hỏi: 6691| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6763| 3 tháng trước

Đèn cháy sáng chứng tỏ dung dịch dẫn điện. Trong dung dịch có các ion.

ID câu hỏi: 6851| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 8701| 3 tháng trước

1 công cụ bằng kim khí xuất hiện

ID câu hỏi: 10864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10926| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10974| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10986| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10992| 3 tháng trước

Ta có:

\(\left(x-5\right)^4=\left(x-5\right)^6\)

\(\Rightarrow\left(x-5\right)^6-\left(x-5\right)^4=0\)

ID câu hỏi: 10999| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11026| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11033| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11070| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11087| 3 tháng trước

Như vậy, lúc đầu số dầu ở thùng 1 nhiều hơn số dầu ở thùng 2 là 4 lít. 

Sau khi chuyển 2 lít từ thùng 2 sang thùng 1 thì thùng 1 nhiều hơn thùng 2 là 28 lít. Tỷ số giữ hai thùng...

ID câu hỏi: 11105| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11157| 3 tháng trước

\(2^{x-1}=16\)

\(2^{x-1}=2^4\)

=> x-1= 4

    x= 4+1

     x= 5

ID câu hỏi: 11162| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11205| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11289| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11387| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11415| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11471| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11521| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11586| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11590| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11801| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11851| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11869| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11877| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11897| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11911| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11917| 3 tháng trước

 2. Can older people be active? ⇒Yes, they can

3. What is a marathon? ⇒……It is races of more than sixty – six...

ID câu hỏi: 11921| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11932| 3 tháng trước

mí...sâu có đốt, nhà dột có nơi=>đáp án: mía sâu có đốt, nhà dột có nơi.

Mình làm đầu tiên nha

ID câu hỏi: 11959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11998| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12002| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12008| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12012| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12075| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12103| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12173| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12208| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12210| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12275| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12353| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12424| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12434| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12485| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12577| 3 tháng trước

I am =I'm (chỉ dùng cho vs I thôi)

are } you/we/they (are dùng cho các ngôi you/we/they)

is}he/she/it (is dùng cho các ngôi he/she/it)

do } I/you/we/they (dùng vs do)

does...

ID câu hỏi: 12605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12617| 3 tháng trước

Xây dựng các trạm nghiên cứu, báo động núi lửa

Xây dựng những nơi trú ẩn an toàn,.........

...
ID câu hỏi: 12685| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12714| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12718| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12736| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12738| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12812| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12909| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12952| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12978| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12996| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13066| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13128| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13157| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13199| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13264| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13324| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13452| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13470| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13486| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13498| 3 tháng trước

Cuối ngày, nắng tắt hẳn, dòng người trên biển bắt đầu thưa dần. Đó là lúc hoàng hôn buông xuống bên bờ biển.

Ánh...

ID câu hỏi: 13606| 3 tháng trước

a)Danh từ:thuyền,Ba Bể,núi,hồ,lá rừng,gió,tiếng, lòng, tiếng chim

Động từ:đi,vào, dựng,ngân,hòa

Danh...

ID câu hỏi: 13646| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13660| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13718| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13786| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13908| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13924| 3 tháng trước

(x^2+1/x)^4

\(=C^...

ID câu hỏi: 13934| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14037| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14077| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14116| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14118| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14161| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14228| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14229| 3 tháng trước

Thời gian vô cùng quý báu, thời gian không đợi chờ một ai và chúng là vô giá. Chúng ta phải biết trân trọng...

ID câu hỏi: 14232| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14324| 3 tháng trước

\(\dfrac{2}{3}\) : \(\dfrac{1}{4}\) = \(\dfrac{8}{3}\) = \(\dfrac{8\times3}{3\times3}\) = 

ID câu hỏi: 14349| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14350| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14425| 3 tháng trước

Một số nghề chuyên môn thuộc lĩnh vực Tin học:

- Nhà phát triển phần mềm (Software developer)

- Chuyên viên...

ID câu hỏi: 14497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14539| 3 tháng trước
Chu vi của hình chữ nhật được tính bằng công thức P = (a + b) x 2 , trong đó P là chu vi của hình chữ nhật, a là kích thước chiều dài và b là kích thước chiều rộng của hình chữ nhật. Để tính chu vi,...
ID câu hỏi: 14551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14553| 3 tháng trước

a: Giá bán một chiếc cặp ngày 1/6 là:

120000*90%=108000 đồng

b: Số tiền vốn mua 1 cặp là 108000*100/108=100000 đồng

SỐ tiền vốn mua 10 cặp...

ID câu hỏi: 14583| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14629| 3 tháng trước

c1:

Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu sau:

Nêu đúng và đủ 4 ý sau được 0,5đ, nếu thiếu hoặc trùng lắp ý thì mỗi...

ID câu hỏi: 14710| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14724| 3 tháng trước

Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến "cuộc sống con người luôn gắn bó với thiên nhiên". Từ xa xưa, khi chưa có sự phát triển...

ID câu hỏi: 14837| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14892| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14969| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15016| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15044| 3 tháng trước

B. CuO, H2SO4

E. Cu, H2SO4 đặc, nóng

\(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2O\)

\(Cu+2H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{^{^{t^...

ID câu hỏi: 15052| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15175| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15228| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15296| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15304| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15368| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15402| 3 tháng trước

-Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột, không còn quan tâm đến tình hình đất nước

-Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực.

-Nhân dân nổi...

ID câu hỏi: 15404| 3 tháng trước
Take là động từ bất quy tắc, do đó dạng quá khứ đơn của take (V2 của take) là took và dạng quá khứ phân từ của take (V3 của take) là taken.
ID câu hỏi: 15436| 3 tháng trước

Dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt được các chất trong cặp nào dưới đây ?

A. Dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch...

ID câu hỏi: 15445| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15690| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15815| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15831| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15854| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15875| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16033| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16035| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16068| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16144| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16277| 3 tháng trước

Nguyễn Du là đại thi hào của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới, là nhà thơ xuất sắc Việt Nam cuối thế kỉ thứ 18 đầu thế kỉ thứ 19....

ID câu hỏi: 16287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16288| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16300| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16405| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16413| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16601| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16655| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16718| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16736| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16769| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16801| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16812| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16840| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16845| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16880| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16888| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16903| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16931| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16999| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17016| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17021| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17067| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17087| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17089| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17150| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17156| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17199| 3 tháng trước

Bạn em xinh đẹp như nàng công chúa Bạch Tuyết (xạo thoi) :))

ID câu hỏi: 17238| 3 tháng trước

refer:

Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước....

ID câu hỏi: 17271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17297| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17315| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17355| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17377| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17416| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17457| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17458| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17484| 3 tháng trước

\(n_{NaHSO_3}=\dfrac{10,4}{104}=0,1\left(mol\right)\\ n_{Na_2SO_3}=\dfrac{12,6}{126}=0,1\left(mol\right)\)

PTHH:

\(NaOH+SO_2\rightarrow NaHSO_3\)

0...

ID câu hỏi: 17532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17540| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17585| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17660| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17742| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17811| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17834| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17837| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17867| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17871| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17879| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17898| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17923| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17960| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18012| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18073| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18123| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18169| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18185| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18195| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18346| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18354| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18376| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18411| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18488| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18599| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18620| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18688| 3 tháng trước

Tham khảo:

+ Cặp (hai) lực trực đối cân bằng là cặp (hai) lực tác dụng vào hai vật khác nhau, có cùng phương, cùng độ lớn nhưng...

ID câu hỏi: 18711| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18795| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18798| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18875| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18906| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18989| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19119| 3 tháng trước

Chữ Hiếu là phẩm chất cao đẹp của con người, là thước đo nhân phẩm và giá trị. Có thể nói tình mẹ luôn thiêng liêng...

ID câu hỏi: 19144| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19188| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19196| 3 tháng trước

Thiên nhiên là những gì có ở xung quanh chúng ta, do tạo hóa sinh ra và không có bàn tay xây dựng của con người. Cụ thể hơn, thiên nhiên chính là bầu trời, là mặt đất, là rừng cây, biển cả, ánh...

ID câu hỏi: 19240| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19333| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19358| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19380| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19421| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19435| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19631| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19699| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19719| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19811| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19819| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19841| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19854| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19884| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19901| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19930| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19931| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19964| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20002| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20005| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20008| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20061| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20093| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20104| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20121| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20180| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20228| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20236| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20297| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20315| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20354| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20407| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20413| 3 tháng trước

Thời gian đoàn tầu vượt qua người đứng cạnh đường tàu bằng thời...

ID câu hỏi: 20432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20433| 3 tháng trước

a: vecto AB=(-2;-3)=(2;3)

=>VTPT là (-3;2)

Phương trình đường thẳng AB là:

-3(x-0)+2(y-3)=0

=>-3x+2y-6=0

=>3x-2y+6=0

vecto...

ID câu hỏi: 20534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20569| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20658| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20736| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20830| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20983| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20991| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21024| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21049| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21068| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21151| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21154| 3 tháng trước

TK:

- Một số tác hại và lợi ích của lực ma sát là:

+ Tác hại: cản trở chuyển động ( đây là tác hại lớn nhất của lực...

ID câu hỏi: 21169| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21212| 3 tháng trước

Em tham khảo nhé !

Nguyễn Trãi là người luôn phụng thờ một tư tưởng lớn: tư tưởng nhân nghĩa. Tư tưởng ấy là sợi chỉ đỏ xuyên suốt...

ID câu hỏi: 21220| 3 tháng trước

Tham khảo!

Mỗi con người khi sinh ra trên cõi đời này đều là một sự may mắn mà cha mẹ mang lại, chính vì vậy, chúng ta phải...

ID câu hỏi: 21243| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21308| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21318| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21339| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21387| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21495| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21507| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21516| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21535| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21689| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21694| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21717| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21719| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21790| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21851| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21883| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21884| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21952| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21965| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22011| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22014| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22053| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22128| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22145| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22153| 3 tháng trước

Khi làn gió thu se lạnh ùa về báo hiệu khoảnh khắc giao mùa cũng là lúc tâm hồn thi nhân bỗng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết...

ID câu hỏi: 22176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22190| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22318| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22322| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22350| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22377| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22387| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22423| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22452| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22520| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22527| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22528| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22548| 3 tháng trước

Trong cuộc đời của mỗi người, sẽ có những kí ức, những dòng kỉ niệm đẹp đã in sâu vào tâm thức, để mỗi khi nhớ về ta sẽ đón nhận nó bằng những nụ cười thật vui tươi, hạnh phúc. Đối với em, những...

ID câu hỏi: 22557| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22610| 3 tháng trước

\(a,y'=\left(f\left(g\left(x\right)\right)\right)'\)

\(=f'\left(g\left(x\right)\right).g'\left(x\right)\)

ID câu hỏi: 22670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22671| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22689| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22705| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22815| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22825| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22898| 3 tháng trước

Đất nước ta nơi nào cũng đẹp. Cảnh trí non sông như gấm như hoa; sản phẩm phong phú, con người cần cù, thông minh sáng tạo đã xây dựng...

ID câu hỏi: 22902| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22927| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22949| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22970| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23010| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23213| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23225| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23228| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23307| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23351| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23354| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23414| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23422| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23472| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23484| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23486| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23508| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23512| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23557| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23597| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23635| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23651| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23683| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23699| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23703| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23723| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23762| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23799| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23902| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23986| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23988| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24020| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24024| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24116| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24175| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24204| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24353| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24354| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24376| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24384| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24411| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24457| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24466| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24492| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24509| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24512| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24515| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24526| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24542| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24563| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24571| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24655| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 25074| 3 tháng trước

1. Peter doesn’t feel satisfied with his new job ____________ about it.

A. He has always complained

B. He always has complained

C. Always he has complained

D....

ID câu hỏi: 25254| 3 tháng trước

Tách ra nhé nhiều câu gần nhau nhìn rối lắm ạ.

ID câu hỏi: 25427| 3 tháng trước

Thật khó để có thể nói hết được ý nghĩa của mái ấm gia đình. Em luôn cảm thấy may mắn vì gia đình của em là một gia đình hạnh phúc. Dù ban ngày mỗi người một công việc ở những nơi khác nhau nhưng...

ID câu hỏi: 25616| 3 tháng trước

Hiện nay con số tuổi là:
   50-34=16(tuổi)
Đáp số: 16 tuổi

ID câu hỏi: 25884| 3 tháng trước

1. I could do my homework

2. You could do the exam well

3. He could speak english well

4. She could cook dinner well

5. They could go to the zoo

6. I couldn't speak...

ID câu hỏi: 25992| 3 tháng trước

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ tác phẩm Dưới bóng hoàng lan.

- Chú ý những chi tiết nói về nhân vật Thanh để lập...

ID câu hỏi: 26246| 2 tháng trước

Tóm tắt
V nước=2 lít = 0,002m3
V dầu hỏa= 3 lít=0,003m3
D nước=1000kg/m3
D dầu hỏa= 800kg/m3
m nước= ?
m dầu hỏa= ?
Giải 
khối lượng của 2lít nước:
m=D.V= 1000.0,0...

ID câu hỏi: 26307| 2 tháng trước

- Phản ứng đốt cháy methane tạo ra năng lượng:

CH4 + 2O2 \(\xrightarrow[]{t^o}\)CO2 + 2H2O + năng...

ID câu hỏi: 26388| 2 tháng trước

Đổi 100% = 1 ⇒ Số học sinh nam và nữ bằng nhau.

Số học sinh nam lớp đó là: 46 : 2 = 23(học sinh)

Số hoc sinh nữ lớp đó là: 46 - 23 =...

ID câu hỏi: 27875| 2 tháng trước

There are many embroidery villages in Viet Nam, but Quat Dong village inHa Noi is widely known for its products of high...........(19)…....Embroidery has been developing around here ...

ID câu hỏi: 29409| 2 tháng trước

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo cong thức :y=kx(với k là hằng số khác 0 )thì ta nói y tỉ lệ thuận với xbtheo hệ số tỉ lệ k .Đó là định nghĩa tỉ lệ thuận theo lớp 7 .Còn nếu bạn ko...

ID câu hỏi: 29578| 2 tháng trước

1. a. Bọn trẻ chơi với nhau tạo nên tiếng cười vui vẻ.

b. Bé học ngoan nên ông bà phấn khởi.

c. Cánh đồng lúa bát ngát.

d. Trời rộng bao la.

2. hòa bình - bình...

ID câu hỏi: 29688| 2 tháng trước

* Sự phân bố dân cư trên thế giới

- Tập trung dân cư ở những nơi điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, đô thị hoặc các...

ID câu hỏi: 30923| 2 tháng trước

Thử quỳ tím:

- Chuyển đỏ -> HNO3

- Chuyển xanh -> KOH

- Không đổi màu -> NaNO3, KCl

Cho AgNO3 tác dụng với từng chất:

- Kết tủa...

ID câu hỏi: 31124| 2 tháng trước

1. heavily   

2. easily

3. clever

4. angrily

5. slowly

6. quietly

7. quickly

8. difficult

9. clearly - slowly

10....

ID câu hỏi: 31295| 2 tháng trước

Đã có một thời gian xã hội chúng ta quan niệm một cách đơn giản rằng quê hương chỉ gắn với tình cảm công dân. Thế nhưng có...

ID câu hỏi: 31320| 2 tháng trước

Số số hạng của A:

90 - 1 + 1 = 90 (số)

Do 90 chia hết cho 3 nên có thể nhóm thành nhóm 3 số hạng

Ta có:

A = 2¹ + 2² +...

ID câu hỏi: 31330| 2 tháng trước

Cho tam giác ABC, gọi G, H, O lần lượt là trọng tâm, trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Gọi D là điểm đối xứng của A qua O. Khi đó BHCD là hình bình hành, suy ra trung điểm M của...

ID câu hỏi: 31777| 2 tháng trước

 

1. When Tet holiday comes, Vietnamese people often feel inclined to  ____ their houses.
A. do up B. do through C. do over D. do in
2. Bob has a bad lung...

ID câu hỏi: 32043| 2 tháng trước

loading...  

Do BD là đường trung tuyến của ∆ABC...

ID câu hỏi: 32102| 2 tháng trước

Tên một số bức tranh làng Hồ lấy đề tài trong cuộc sống hằng ngày của làng quê Việt NamTranh vẽ lợn gà,...

ID câu hỏi: 32425| 2 tháng trước

Để cho dễ tính toán, ta coi như việc chọn 2 số là theo thứ tự

Không gian mẫu: \(A_{90}^2\)

Chọn số thứ nhất: \(C_{90}^1=9...

ID câu hỏi: 33089| 2 tháng trước

a) Gọi $n_{CO_2} = a(mol) ; n_{SO_2} = b(mol)$
Ta có : 

$a + b = \dfrac{8,96}{22,4} = 0,4(mol)$

$\dfrac{44a + 64b}{a + b} = 27.2$

Suy ra : a = b = 0...

ID câu hỏi: 33246| 2 tháng trước

Câu 3 chưa cho C% em ạ

Câu 4:

\(m_{ct}=12\%.25=3\left(g\right)\)

ID câu hỏi: 33347| 2 tháng trước

Cho thử quỳ tím:

- Chuyển đỏ -> HCl

- Không đổi màu -> Na2SO4, NaHSO4, NaCl (1)

Cho các chất (1) tác dụng với BaCl2 và nhúng...

ID câu hỏi: 33369| 2 tháng trước

Một số loại vật nuôi như trâu, bò, dê, cừu,... ăn được cỏ rơm . sỡ dĩ như vậy vì chúng có dạ dày gồm 4 túi, một túi trong...

ID câu hỏi: 33397| 2 tháng trước

+ Phần 1 (từ đầu đến "cha ông chúng tôi"): Những điều thiêng liêng trong kí ức người da đỏ.

+ Phần 2 (tiếp đến "Đều có sự...

ID câu hỏi: 33729| 2 tháng trước

1. tries

2. would be

3. do not water

4. will call

5. did not drink

6. will not drive

7. will meet

8. were

ID câu hỏi: 35370| 2 tháng trước

4. I never forget the park. We met each other for the first time at this park.
I never forget the park where we met each other for the first time

5 I do not know the...

ID câu hỏi: 35444| 2 tháng trước

1. I (not see)……haven't seen……… him since last Christmas.
2. We (go)………have gone…….. to Vung Tau several times.
3. He has already (write)………written………. to his parents.
4. Lien (not...

ID câu hỏi: 35451| 2 tháng trước

\(a,m_{Na_2CO_3}=\dfrac{500.20}{100}=100\left(g\right)\\ \rightarrow n_{Na_2CO_3}=\dfrac{100}{106}=\dfrac{50}{53}\left(mol\right)\)

PTHH: 

ID câu hỏi: 36073| 2 tháng trước

Giải:

Ta có : 

1 tuần = 7 ngày

1 tuần 6  ngày = 7 ngày + 6 ngày = 13 ngày

Mà bạn Mận chỉ ở nhà bà trong 13 ngày ấy chỉ 1 ngày chủ nhật.

2 tuần là 14...

ID câu hỏi: 36414| 2 tháng trước

a. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí

vd: Nước trong cốc cạn dần theo thời gian do sự bay...

ID câu hỏi: 36676| 2 tháng trước

Trai tráng khỏe mạnh ở quê hương nhà Trần.

ID câu hỏi: 37430| 2 tháng trước

 Thành phần của không khí bao gồm: Khí Nitơ: 78%; Khí Ôxi: 21%; Hơi nước và các khí...

ID câu hỏi: 37592| 2 tháng trước

Câu thơ trên là lời nhắc nhở chúng ta khắc ghi công ơn dạy dỗ của thầy cô. Nhờ có thầy cô chúng ta đến được với bên bờ tri thức...

ID câu hỏi: 38586| 2 tháng trước

Câu 15. Trong các câu sau đây, câu nào có từ "ăn" được dùng theo nghĩa...

ID câu hỏi: 38796| 2 tháng trước

- Đạo đức là chỉ một tính cách giá trị của một con người được thể hiện qua hành động , lời nói , cử chỉ ,...

- Dấu hiệu để nhận biết người...

ID câu hỏi: 39345| 2 tháng trước

Nghệ thuật có trong câu tục ngữ trên là :

- Điệp ngữ "tấc"

- So sánh ngang bằng "tấc đất" - "tấc vàng"

- Nói quá "tấc đất" - "tấc vàng"

- Nội dung;

khẳng định tầm...

ID câu hỏi: 40103| 2 tháng trước

-Định luật phản xạ ánh sáng:

-tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.

-ok

ID câu hỏi: 40301| 2 tháng trước

Tham khảo:

Sơ đồ mạch điện, ký hiệu các bộ phận mạch điện, Quy ước chiều dòng điện và Bài tập - Vật lý 7 bài 21

ID câu hỏi: 40326| 2 tháng trước

$S+H_2\xrightarrow{t^o}H_2S$

$2H_2S+3O_2\xrightarrow{t^o}2SO_2+2H_2O$

$SO_2+Br_2+2H_2O\to 2HBr+H_2SO_4$

$H_2SO_4$ không ra được $CO,$ chỉ ra được...

ID câu hỏi: 40848| 2 tháng trước

Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp:

Ta có: \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{n_1}{n_2}\Rightarrow U_1=\dfrac{U_2.n_1}{n_2}=\dfrac{800.2000}{4000}=400V\)

ID câu hỏi: 43086| 1 tháng trước

a) -5 . (2 - x) + 4(x - 3) = 10x - 15

-10 + 5x + 4x -12 = 10x - 15

5x + 4x - 10x = -15 + 10 + 12

-x = 7

x = -7

b) 5 . (3 - 2x) + 5 . (x - 4) = 6 - 4x

15 - 10x +...

ID câu hỏi: 43351| 1 tháng trước

1 to

2 as

3 be

4 his

5 than

6 on

7 the

8 what

9 last

10 and

ID câu hỏi: 43567| 1 tháng trước

\(\left(x\times40\right):12=2400:15\)

\(\left(x\times40\right):12=160\)

             \(x\times40=16...

ID câu hỏi: 43643| 1 tháng trước

Từ láy có 2 tiếng:

- Bong bóng,nhanh nhảu,.....

Từ láy có 3 tiếng:

- Sạch sành sanh,ướt lướt thướt,....

Từ láy có 4 tiếng:

- .............(không biết,thứ lỗi)

ID câu hỏi: 43719| 1 tháng trước

6. Mr. Wilson hopes to avoid surgery. He will not agree to the operation___he is convined that it is absolutely necessary

A. in the even that  B. only if  C. if  D....

ID câu hỏi: 44121| 1 tháng trước

\(a,PTHH:SO_2+Ca(OH)_2\to CaSO_3\downarrow+H_2O\\ b,n_{Ca(OH)_2}=0,7.0,01=0,007(mol)\\ n_{SO_2}=\dfrac{0,112}{22,4}=0,005(mol)\)

Vì 

ID câu hỏi: 44361| 1 tháng trước

3 từ chứa vần ươn : lươn, mượn, vươn.

3 từ chứa vần ương : tương, hương, nướng.

Đặt câu: Bông hoa nhài có một mùi hương thật dễ...

ID câu hỏi: 44923| 1 tháng trước

1, we .....invariably..... go to the pub before lunch on Sunday. ( vary)

2, It is possible to .....distinguish..... between a hobby anfd interest. ( distinct)

3,...

ID câu hỏi: 45049| 1 tháng trước

Question2:hoàn thành câu hỏi đuôi

1, He is a student,...........isn't he............?

2,you work in a company,............don't...

ID câu hỏi: 45557| 1 tháng trước

a. Ba allowed Bi to keep the kitten.

b.The teacher didn't allow the class to leave before 4:30.

c.The police allow people to enter the bank.

d.Our parents allow us to do...

ID câu hỏi: 45562| 1 tháng trước

Viết bài văn cảm thụ - Nhớ con sông quê hương ( Tế Hanh...

ID câu hỏi: 45613| 1 tháng trước

1. The room is cleaned by my sister everyday. 

2. Orange juice should be drunk by the children. 

ID câu hỏi: 46191| 1 tháng trước

2. gets on with: hòa thuận

3. looking forward to: mong chờ

4. turn up: xuất hiện

5. facing up to: đối diện với (nguy cơ)

6. give up: từ bỏ

7. look through: xem...

ID câu hỏi: 46703| 1 tháng trước

I have :  maths,science, english, PE and Music.

ID câu hỏi: 46861| 1 tháng trước

1. He can't swim. neither can I.

2. Nam and Ba are playing soccer and so is Minh.

3. Hoa doesn't like pork and her uncle doesn't...

ID câu hỏi: 47424| 1 tháng trước

Ngày hôm qua, em được theo bố mẹ về quê thăm ông bà. Vừa về đến cổng làng, em đã phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tuyệt vời của cánh đồng...

ID câu hỏi: 47477| 1 tháng trước
Khối lượng riêng trung bình của một vật thể được tính bằng khối lượng, m, của nó chia cho thể tích, V, của nó, và thường được ký hiệu là ρ (đọc là "rô"; tiếng Anh: rho): ρ = m/V .
ID câu hỏi: 47495| 1 tháng trước

a) \(13,45+7,98+8,55=\left(13,45+8,55\right)+7,98=22+7,98=29,98\)

b) \(9,72+8,38+3,62=9,72+\left(8,38+3,62\right)=9,72+12=21,72\)

c) 

ID câu hỏi: 47662| 1 tháng trước

a) Cái đúng của sự so sánh ở câu thơ trên vì “trẻ em” giống như “búp trên cành”- đều là những sự vật còn tươi non, đang phát triển. Hay là vì hình ảnh đưa ra làm chuẩn để so sánh (búp trên cành)...

ID câu hỏi: 48050| 1 tháng trước

1. The tomato soup / be / as delicious / the mushroom soup.

The tomato soup is as delicious as the mushroom soup.

2. Grape fruit juice / not be / as sweet...

ID câu hỏi: 48646| 1 tháng trước

37 Students in recent days don't  pay as much attention to their studying as those in the past.

38 SHe was such an excellent dancer that she won the prize.

39...

ID câu hỏi: 49195| 1 tháng trước

a)vì Clo rua vôi td với CO2 trong kk

2CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO.

=>Khiến cho clorua...

ID câu hỏi: 49448| 1 tháng trước

Mỗi mùa đều có những nét đẹp khác nhau. Nhưng có lẽ, em cảm thấy yêu thích nhất là mùa xuân - mùa của tiết trời ấm...

ID câu hỏi: 51196| 1 tháng trước

a. cho , gọi , nói , lo lắng
b. bước 
c. nâng niu , đeo 
d. nhìn , cười

ID câu hỏi: 53154| 1 tháng trước

11. Phuong returned to Ha Noi yesterday. (return)

12. We thought the food was delicious. (think)

13.Yesterday, i (go)...

ID câu hỏi: 53300| 1 tháng trước

1, he often (go)………......Does- go...........to school every day ?                -  No , he...

ID câu hỏi: 53362| 1 tháng trước

câu 1 : đi,chào

câu 2 : kêu 

câu 3 : chơi 

có đúng ko vậy mong bạn tick cho mik

 

ID câu hỏi: 53903| 1 tháng trước

 Water puppetry orginated in the 11th century in the villages of red river delta of north Viet Nam

 

ID câu hỏi: 54068| 1 tháng trước

Sách là kiến thức vô cùng phong phú , giúp ta mở mang tầm mắt , tri thức để thành công trên con đường học tập

ID câu hỏi: 54298| 1 tháng trước

Một trong những câu chuyện mà em thấy sâu sắc, ý nghĩa nhất là truyện "Con Cáo và chùm nho". Vì sao lại thế?, sau đây...

ID câu hỏi: 54403| 1 tháng trước

\(n_{KMnO_4}=\dfrac{18.96}{158}=0.12\left(mol\right)\)

\(2KMnO_4\underrightarrow{t^0}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

\(...

ID câu hỏi: 54423| 1 tháng trước

Số tiền được giảm là:
      \(240000:100\times10=24000\) (đồng)
Số tiền mà Ngọc phải trả để mua chiếc balo đó...

ID câu hỏi: 55017| 1 tháng trước

a, Mạch lạc có nghĩa:

- Trôi chảy thành dòng, thành mạch

- Tuần tự đi qua khắp các phần, các đoạn trong văn bản

- Thông suốt, liên tục, không đứt đoạn

b, Trong văn bản,...

ID câu hỏi: 55114| 1 tháng trước

Khi lớp không khí ở mặt ao, hồ, biển,... có độ ẩm cao nên khi di chuyển vào vùng có nhiệt độ thấp hơn thì nước liền "ngưng tụ"...

ID câu hỏi: 55896| 1 tháng trước

Lượng điều không nước trong 4,2 tạ điều tươi là:

4,2 x (100% - 16%)= 3,528(tạ)

Nếu rang 4,2 tạ điều tươi thu được khối lượng điều thành phần là:

3,528...

ID câu hỏi: 57828| 3 tuần trước

Vì cá voi tổ tiên có nguồn gốc là 1 loài thú sống ở cạn nên thở bằng phổi, về sau chúng trở lại biển để sống nên các chi...

ID câu hỏi: 57969| 1 tuần trước

I listen to music, play badminton, go for a walk around the house

ID câu hỏi: 58375| 1 tuần trước

Nguyên tử tạo ra tế bào.

ID câu hỏi: 58907| 5 ngày trước

The most I love in my family is my great mommy. She is thirty years old. She looks very beautiful , gentle and like an angle. She is an English teacher. She works in Marie Cuire school. She often...

ID câu hỏi: 59487| 3 ngày trước

Tổng độ dài quãng đường người đó đã đi so với cả quãng đường:

1/3 + 1/5 = 8/15

Độ dài quãng đường AB:

44 : 8/15 = 82,5 (km)

ID câu hỏi: 59634| 3 ngày trước

ngày mai tôi cũng khá là lo 

 

ID câu hỏi: 60357| 18 giờ trước

ngày nào mik cũng sẽ ra câu đố

 

ID câu hỏi: 6741| 3 tháng trước
Cốc A chứa 50mL dung dịch KOH 0,1 M được chuẩn độ bằng dung dịch HNO 3  0,1 M. Sau khi thêm 52 mL dung dịch HNO 3  vào, pH của dung dịch trong cốc là bao...
ID câu hỏi: 10214| 3 tháng trước
Khi bạn có hoàn cảnh khó khăn, tự ti, mặc cảm em sẽ làm gì?
ID câu hỏi: 10970| 3 tháng trước
1 cửa hàng có 398 lít nước mắm đựng trong 2 thùng nếu bớt ở thùng thứ 1 50 lít chuyển sang thùng 2 thì khi đó thùng 2 nhiều hơn thùng 1 16 lít.Tính số lít nước mắm mỗi thùng.
ID câu hỏi: 11006| 3 tháng trước
biểu thức 15/17 * 45/33 - 15/17  * 12/33 có kết quả là bao nhiêu
ID câu hỏi: 11078| 3 tháng trước
Will you __ free tomorrow? - Yes, I will.
ID câu hỏi: 11261| 3 tháng trước
so sánh 3 mu 39 và 11 mũ 21
ID câu hỏi: 11347| 3 tháng trước
Chỉ ra và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ trong 2 câu thơ sau:                       Thời gian chạy...
ID câu hỏi: 11456| 3 tháng trước
Tỉ lệ xích là gì vậy m.n ?? Ví dụ cho mk nha !! Mk chưa có hỉu lắm !  Mk cảm ơn các bạn nhìu '!
ID câu hỏi: 11489| 3 tháng trước
chứng minh các số sau là các số nguyên tố cùng nhau   a) Hai số lẻ liên tiếp    b) 2.n + 5 và 3.n + 7
ID câu hỏi: 11589| 3 tháng trước
60 : 8 = ? bằng bao nhiêu mình cần gấp
ID câu hỏi: 11788| 3 tháng trước
Bài 1: Từ khó khăn, mong muốn trong các câu sau là từ loại gì? (Danh từ, động từ...)         Trong cuộc sống rất  khó khăn (1)  vất vả, chúng ta luôn mong...
ID câu hỏi: 11867| 3 tháng trước
18 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giờ
ID câu hỏi: 11932| 3 tháng trước
mí .... sâu có đốt ,nha dột có nơi
ID câu hỏi: 11995| 3 tháng trước
tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên xe đua: 45,42,37,24
ID câu hỏi: 12317| 3 tháng trước
GIAI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Một phòng họp có 360 chỗ ngồi và đc chia thành các dãy có số chỗ ngồi bằng nhau .Nếu thêm cho mỗi dãy 4 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy thì số chỗ ngồi...
ID câu hỏi: 12459| 3 tháng trước
các thành ngữ sau liên quan đến phương châm hội thoại nào đã học: hỏi gà đáp vịt, nữa úp nữa mở, nói phải củ cải cũng nghe,...
ID câu hỏi: 12565| 3 tháng trước
Hỗn số 75 8/100 viết dưới dạng số thập phân là A.75,8 B.75,80 C.75,008 D.75,08 
ID câu hỏi: 12767| 3 tháng trước
rừng nhiệt đới ẩm của châu á phân bố ở khu vực nào
ID câu hỏi: 12790| 3 tháng trước
Write about a famous person you know
ID câu hỏi: 12900| 3 tháng trước
lấp ló là gì?
ID câu hỏi: 13093| 3 tháng trước
Tả một chiếc đồng hồ báo thức ngắn gọn ( nếu dài quá hay là chép mạng thì ko coi như là không đúng nha )
ID câu hỏi: 13128| 3 tháng trước
Nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất giúp ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là A. Vị trí địa lí và đặc điểm lãnh thổ. B. Công nghiệp phát triển nên nhu cầu trao đổi hàng hóa quốc tế...
ID câu hỏi: 13182| 3 tháng trước
Trong trò chơi kéo co thì A. người thắng kéo người thua một lực lớn hơn. B.  người thắng kéo người thua một lực bằng với người thua kéo người thắng C.  người thua kéo người thắng một lực...
ID câu hỏi: 13253| 3 tháng trước
Exercise 8: Change the following sentences into reported speech....
ID câu hỏi: 13273| 3 tháng trước
Many of the beautiful buildings in our cities ______ be exhaust gases from cars and factories. We must do something to stop this. A. were destroyed B. are destroyed C. are being destroyed D. have...
ID câu hỏi: 13820| 3 tháng trước
Choose the best answer for each sentence 1. I was sure that I _______ the woman before. a) seen b) had seen c) have seen d) has see 2. Tim wanted to know what _______ to his backpack. a) have...
ID câu hỏi: 13876| 3 tháng trước
tìm x (x-5).(x-7)=0
ID câu hỏi: 13902| 3 tháng trước
Chỉ ra và nêu tác dụng bptt được sử dụng trong câu thơ: "Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng"
ID câu hỏi: 13906| 3 tháng trước
Cho các chất H2O, LiF, C2H6 và các giá trị nhiệt độ sôi –88,5 °C, 100 °C và 1676 °C. Hãy cho biết nhiệt độ sôi của mỗi...
ID câu hỏi: 13938| 3 tháng trước
Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Có bao nhiêu cách xếp nam và nữ vào hai dãy ghế trên sao cho nam và nữ ngồi đối diện nhau.
ID câu hỏi: 14361| 3 tháng trước
Cho mình xin một số bài tập tính giờ địa lí 6 được khumm ạ!!!!!!
ID câu hỏi: 14410| 3 tháng trước
hình lục giác đều có một cạnh bằng 2cm thì chu vi bằng 
ID câu hỏi: 14513| 3 tháng trước
Tình cảm, cảm xúc của anh thanh niên đối với các nhân vật khác.  Vì sao anh thanh niên ko tiễn cô kĩ sư trẻ, họa sĩ ra tận xe mặc...
ID câu hỏi: 14684| 3 tháng trước
Năm 2020 dân số Việt Nam ước tính khoảng 97 triệu người, dự kiến sang đến đầu năm 2021 sẽ tăng thêm khoảng 820 nghìn người. Ước tính số dân Việt Nam sang đầu...
ID câu hỏi: 14791| 3 tháng trước
Đặt câu có dùng phép so sánh hoặc nhân hóa để miêu tả một loài động vật
ID câu hỏi: 14821| 3 tháng trước
Bài 32 (trang 116 SGK Toán 9 Tập 1) Cho tam giác đều $ABC$ ngoại tiếp đường tròn bán kính $1$cm. Diện tích của tam giác $ABC$ bằng: A. $6$ cm$^{2}$ ;             ...
ID câu hỏi: 15008| 3 tháng trước
bản thân em đã làm gì để góp phần bảo vệ truyền thống của dân tộc?
ID câu hỏi: 15129| 3 tháng trước
Hãy phân tích ý nghĩa của hình ảnh ẩn dụ “mặt trời trong lăng”  ở câu thơ:    “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng.    Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”...
ID câu hỏi: 15162| 3 tháng trước
Đọc các đoạn văn (trang 114, 115, 116 SGK Ngữ văn 8 tập 1) và trả lời câu hỏi: - Mỗi văn bản trên trình bày giới thiệu, giải thích điều gì? - Em thường gặp các loại văn bản đó ở đâu. - Hãy kể thêm...
ID câu hỏi: 15197| 3 tháng trước
Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, ở Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc có sự hiện diện của quân đội nước nào? A. Trung Hoa Dân Quốc, Pháp  B. Nhật Bản, Trung Hoa Dân Quốc  C. Anh,...
ID câu hỏi: 15284| 3 tháng trước
Biết 1 mét gần bằng 3,28 " phút " ( foot), kí hiệu " ft ". Hỏi 1ft gần bằng bao nhiêu mét ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư?)
ID câu hỏi: 15502| 3 tháng trước
Hãy viết đoạn văn(độ dài khoảng 6-8 câu) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa câu chuyện sau: NGƯỜI ĂN XIN Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo...
ID câu hỏi: 15556| 3 tháng trước
What should you do to have a good health? Chỉ viết 8 dòng kẻ ngang thôi ạ Mk cần gấp ai nhanh mk tick
ID câu hỏi: 15657| 3 tháng trước
Xét tính tuần hoàn của hàm số y = cosx và hàm số y = cotx
ID câu hỏi: 15716| 3 tháng trước
các cho mình biết cách trả lời  Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt...
ID câu hỏi: 15929| 3 tháng trước
viết đoạn văn nghị luận xã hội về tinh thần lạc quan  
ID câu hỏi: 15951| 3 tháng trước
con khỉ đọc tiếng anh là gì
ID câu hỏi: 16007| 3 tháng trước
 Em hãy cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ "trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng" Em đồng tình hay...
ID câu hỏi: 16065| 3 tháng trước
VẼ LOGO HÌNH NGŨ GIÁC
ID câu hỏi: 16086| 3 tháng trước
Viết 1 đoạn bằng tiếng anh khoảng 10 câu về nghề truyền thống ở làng quê em
ID câu hỏi: 16101| 3 tháng trước
giải sách tiếng anh lớp 6 unit9 A CLOSER LOOK 1 trang 28 bài2  
ID câu hỏi: 16274| 3 tháng trước
viết 1 bài thơ lục bát về môi trường hay quê hương (tự viết đó!)
ID câu hỏi: 16276| 3 tháng trước
cảm nhận của em về vẻ đẹp của chị em thúy kiều qua đoạn trích.
ID câu hỏi: 16292| 3 tháng trước
Hình ảnh đoàn tàu trong truyện đã được miêu tả như thế nào? Vì sao chị em Liên và An cố thức để được nhìn chuyến tàu đêm đi qua phố huyện?
ID câu hỏi: 16429| 3 tháng trước
gạch 1 gạch dưới danh từ chung,2 gạch dưới danh từ riêng trong khổ thơ sau: ai đi nam bộ                             ...
ID câu hỏi: 16534| 3 tháng trước
viet lai cau su dung quan he tu That is the man. He bought her car last month. --> Those are the books.He has just bought them from the bookstore --> The students are from China. They are...
ID câu hỏi: 16824| 3 tháng trước
Viết  một bưu thiếp chúc mừng sinh nhật bạn hoặc chúc mừng thầy cô giáo 20-11
ID câu hỏi: 17016| 3 tháng trước
Nêu vị trí địa lí và ý nghĩa của vị trí địa lí khu vực Tây Nam Á.
ID câu hỏi: 17057| 3 tháng trước
hãy giải thích câu nói của Bác vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người   ai giải thích đầy đủ ngắn gọn m tk
ID câu hỏi: 17128| 3 tháng trước
tìm X a' 35 x X = 805 b' X : 37 + 1238 = 1644
ID câu hỏi: 17290| 3 tháng trước
V: READING                    Dear Elisa, Thanks very much for your email. It was fun to read about the places you find interesting. I (1) ______...
ID câu hỏi: 17355| 3 tháng trước
Hãy chọn đáp án đúng để trả lời những câu hỏi dưới đây. I am Thinh. My family has four members: my father, my mother, my sister and me. We live in the city and we’re all enjoying our busy lives. My...
ID câu hỏi: 17370| 3 tháng trước
My friends came because they didn't know that i was away-->If ___
ID câu hỏi: 17492| 3 tháng trước
bài 4 sách giáo khoa toán 5 trang 176
ID câu hỏi: 17556| 3 tháng trước
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy cho biết dân cư và nguồn lao động có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển và phân bố công nghiệp? Ở nước ta vấn đề này như thế nào?
ID câu hỏi: 17577| 3 tháng trước
tìm x biết :  x.(2x-4)-(x-2).(2x+3) = 0
ID câu hỏi: 17994| 3 tháng trước
cho các chất sau: Ba(OH)2, Fe2O3, Cu(OH)2, MgO, Zn. Chất nào tác dụng được với dung dịch sulfuric acid H2SO4 tạo ra: a.Chất khí không màu Nhẹ hơn không...
ID câu hỏi: 18038| 3 tháng trước
Đề bài: Tả cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2.
ID câu hỏi: 18059| 3 tháng trước
Vì sao lưới thức ăn càng phức tạp thì tính ổn định và khả năng tự điều chỉnh của hệ sinh thái ngày càng cao?  
ID câu hỏi: 18079| 3 tháng trước
viết một bài văn nói về môi trường bằng tiếng anh  
ID câu hỏi: 18104| 3 tháng trước
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp cùng pha, ta thấy tại một điểm cách hai nguồn các khoảng lần lượt là 20 cm...
ID câu hỏi: 18198| 3 tháng trước
So Sánh  a, 4 mũ 200 và 16 mũ 150 b, 4 mũ 200 và 3 mũ 300 c, 9 mũ 400 và 81 mũ 200 -Mình đang rất cần nên xin các bạn giúp ạ , cảm ơn 
ID câu hỏi: 18273| 3 tháng trước
giới thiệu về khu lưu niệm Phạm Văn Đồng( tìm tài liệu rồi viết thành bài văn) 
ID câu hỏi: 18455| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy chương II, kèm công thức tương ứng thích hợp 
ID câu hỏi: 18463| 3 tháng trước
1.      Can I have a look …… that T-shirt? 2.      ……orange T-shirt is thirty thousand dong . 3.      The green...
ID câu hỏi: 18479| 3 tháng trước
:  Đọc văn bản Hạ Long - Đá và nước (Trang 12 SGK) và cho biết: Văn bản này thuyết minh đặc điểm của đối tượng nào? Văn bản có cung cấp được tri thức khách quan về đối tượng không?...
ID câu hỏi: 18746| 3 tháng trước
hãy vẽ chân dung của bạn thân
ID câu hỏi: 18753| 3 tháng trước
2. nhân vật tích chu trong câu chuyện trên đáng trách khi để bà ốm nằm một mình nhưng cũng đáng khen vì điều gì ? ý...
ID câu hỏi: 18794| 3 tháng trước
Những từ nào là từ mượn của nước ngoài  Cho ví dụ :
ID câu hỏi: 18916| 3 tháng trước
các bạn  có biết mua que đè lưỡi ở đâu ko?
ID câu hỏi: 18996| 3 tháng trước
Viết phương trình điều chế ( các chất vô cơ cần thiết có đủ) a) cao su buna từ ancol etylic b) cao su isopentan c) cao su cloropren từ đá vôi
ID câu hỏi: 19025| 3 tháng trước
Có hai hình lập phương,Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N. a)Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N ? b)Thể tích hình M gấp mấy lần thể tích hình N ?
ID câu hỏi: 19062| 3 tháng trước
1 tam giác cân có góc ở đáy = 50 độ thì đỉnh của tam giác cân đó là
ID câu hỏi: 19416| 3 tháng trước
Cho các chất sau: silic, silic đioxit, axit silixit, natri silicat, magie silixua. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất trên và viết các phương trình hóa học.
ID câu hỏi: 19510| 3 tháng trước
  Câu 1 : Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ ? (Chỉ được chọn 1 đáp án)A. Máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được, các lệnh...
ID câu hỏi: 19628| 3 tháng trước
Giải thích vì sao trong thí nghiệm chuẩn độ dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl, ta kết thúc chuẩn độ ngay khi dung dịch trong bình tam giác chuyển từ...
ID câu hỏi: 19666| 3 tháng trước
Nhiệt phân 66,2g Pb(NO3)2 thu được 55,4 chất rắn . tính hiệu suất phản ứng biết Pb(NO3)2 dược nhiệt phân theo sơ đồ sau: Pb(NO3)2 --------> PbO+NO2+O2
ID câu hỏi: 19745| 3 tháng trước
Cho 13 gam Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCL    a) Viết phương trình hóa học xảy ra    b) Tính thể tích H2 ở điều kiện tiêu...
ID câu hỏi: 19870| 3 tháng trước
Chọn câu trả lời đúng: Dòng nào dưới đây gồm 3 từ đồng nghĩa với từ “tinh khôn”? A. khôn khéo, tinh ranh, khôn ngoan           ...
ID câu hỏi: 19893| 3 tháng trước
a) Một hình thang có diện tích 20m vuông, đáy lớn 55dm và đáy bé 45dm. Tính chiều cao của hình thang. b) Tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7m...
ID câu hỏi: 19938| 3 tháng trước
hãy viết một bài thơ toàn dấu huyền ngắn nhất   giúp em vs
ID câu hỏi: 20048| 3 tháng trước
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm): Đọc đoạn văn sau và trả lời những câu hỏi: Có nơi mô như ở quê mình Mẹ đợi con, tóc hoá ngàn lau trắng Lưng nặng thời gian, nghìn ngày trên bến vắng Đứa tận miền Nam Đứa...
ID câu hỏi: 20076| 3 tháng trước
Cảm nhận của em về hai khổ thơ đầu của bài thơ “Tràng Giang” (Huy Cận) ?    “ Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,    Con thuyền xuôi mái nước song song...
ID câu hỏi: 20161| 3 tháng trước
Viết công thức cấu tạo: N2, NH3, B2H6, CO2, HNO3, O2, O3.
ID câu hỏi: 20190| 3 tháng trước
 Hai người con gái cùng dùng chung một chàng trai gọi là ... tình. ?  Từ gì mà 100% nguời dân Việt Nam đều phát âm sai? Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là ... tình. ?  Tình yêu quá...
ID câu hỏi: 20215| 3 tháng trước
[1] Cho hai tập hợp A = { 1; 2; 3; 4; 5 }; B  = { 4; 5; 6; 7 }. Xác định tập hợp T = A \ B T = { 1; 2; 3 }     B. T = { 4; 5}      C. T = { 6; 7 } ...
ID câu hỏi: 20996| 3 tháng trước
viết đoạn văn cảm nhận về nghệ thuật miêu tả nhân vật qua đoạn trích chị em thuý kiều(8-15 câu)
ID câu hỏi: 21280| 3 tháng trước
Tính: a) 5,27 + 14,35 + 9,25 ;       b)6,4 + 18,36 + 52 ;                   c)0,75 + 0,09 + 0,8. Cho mình đáp số nhé,cảm ơn các bạn
ID câu hỏi: 21435| 3 tháng trước
Part 2:  talk about familiar topics:  1/. now let's talk about your School:   -   What do you like about your school?  -   What sport do you play at...
ID câu hỏi: 21485| 3 tháng trước
Tóm tắt bài Ếch Ngồi Đáy Giếng và Thầy Bói Xem Voi
ID câu hỏi: 21563| 3 tháng trước
Xác định input, output của bài toán : viết chương trình nhập 2 số nguyên a, b từ bàn phím. So sánh 2 số và thông báo kết quả số lớn nhất, bé nhất ra màn hình.
ID câu hỏi: 21602| 3 tháng trước
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:  Cách đây hàng hàng hàng triệu năm, sa mạc Sahara còn là những khu rừng xanh tốt,...
ID câu hỏi: 21660| 3 tháng trước
Cảm nhận vẻ đẹp của anh thanh niên trong đoạn trích sau từ đó hãy nêu suy nghĩ của em về lẽ sống của thanh niên hiện nay : '' Hồi chưa vào nghề, những đêm ............. cháu nói " '' đáy bác cũng...
ID câu hỏi: 21689| 3 tháng trước
            Cho một xâu kí tự S không quá 255 kí tự gồm kí tự chữ cái và kí tự chữ...
ID câu hỏi: 21719| 3 tháng trước
đề thế nào mình viết như thế số hoc sinh của lớp 6H là một số nhỏ hơn 50 mà khi xếp hàng 5, hàng 8 thì vùa đủ.lớp 6B số học sinh...
ID câu hỏi: 21797| 3 tháng trước
Yêu thương con người là gì? Yêu thương con người có những biểu hiện như thế nào trong lời nói, việc làm và thái độ.   Nêu giá trị của tình yêu thương con người. Là học sinh, em cần làm gì để...
ID câu hỏi: 21879| 3 tháng trước
Bà Lan dự định lát đá và trồng cỏ xen kẽ cho sân vườn hình chữ nhật có kích thước 20m, 30m thì bà cần dùng 1400 viên...
ID câu hỏi: 22000| 3 tháng trước
Để đánh số trang một quyển sách có một trăm sáu tám trang.Thì cần dùng bao nhiêu chữ số
ID câu hỏi: 22049| 3 tháng trước
có câu nói :" Lòng hiếu thảo giúp ta trưởng thành hơn trong cuộc sống" . Trình bày suy nghĩ của em về câu trên bằng một bài văn nghị luận ngắn  
ID câu hỏi: 22164| 3 tháng trước
Các bạn cho mình cách trang trí thiệp 20/11 được không 
ID câu hỏi: 22226| 3 tháng trước
Với máy tính thế hệ thứ nhất, giao tiếp người – máy tính thực hiện bằng phương tiện gì?
ID câu hỏi: 22388| 3 tháng trước
Câu 6: Trong hình biểu diễn chi tiết CÔN CÓ REN dưới đây các đường ghi kích thước được biểu diễn bằng nét nào và số ghi kích...
ID câu hỏi: 22544| 3 tháng trước
Cho các chất: Cl2, H2O, NH3. Viết công thức electron, công thức cấu tạo của các phân tử Cl2, H2O, NH3.
ID câu hỏi: 22900| 3 tháng trước
What benefit do you get thank to watching TV? Giúp mình với, mình đang cần gấp.
ID câu hỏi: 23000| 3 tháng trước
Các bạn ơi giúp mình với ạ) 12x4/5           b) 150x5/3                c) 10x3/4      
ID câu hỏi: 23074| 3 tháng trước
Nêu các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha. Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha (điều khiển quạt) bằng triac là phương pháp nào trong các phương pháp trên?...
ID câu hỏi: 23151| 3 tháng trước
Câu 1: Nêu đặc điểm tự nhiên của Châu Âu ( vị trí địa lí, địa hình, khí hậu, thực vật, sông ngòi ) Câu 2: Tại sao...
ID câu hỏi: 23375| 3 tháng trước
Do you like Math? Ai giỏi toán THCS thì kb nha Tiện thể làm luôn bài này cho chắc chắn nhớ lý luận rõ ràng Link https://olm.vn/hoi-dap/question/1276938.html
ID câu hỏi: 23448| 3 tháng trước
thuyết minh về cách làm bánh chưng
ID câu hỏi: 23633| 3 tháng trước
Nêu đặc điểm của mắt cận,mắt lão và cách khắc phục?
ID câu hỏi: 23654| 3 tháng trước
Nguyên tử có cấu tạo như thế nào ? A. Nguyên tử được cấu tạo bởi ba loại hạt: proton, nơtron, electron. B.   Nguyên tử có cấu tạo bởi hạt nhân và vỏ electron. C.   Nguyên tử cấu tạo bởi...
ID câu hỏi: 23658| 3 tháng trước
Động lượng liên hệ chặt chẽ nhất với A. Công suất B. Thế năng C. Động năng D. Xung của lực
ID câu hỏi: 23708| 3 tháng trước
Cho mình xin cách làm đề này ạ. Đề: Nhà nghiên cứu Đinh Minh Hằng có nhận định: ''Tây Tiến-Sự thăng hoa của một tâm hồn lãng...
ID câu hỏi: 23950| 3 tháng trước
EM HÃY MÔ TẢ NGOẠI HÌNH MỘT TRONG NHỮNG GIỐNG LỢN SAU: LỢN Ỉ, LỢN MÓNG CÁI, LỢN BA XUYÊN, LỢN DUROC, LỢN LANDORAT, LỢN THUỘC NHIÊU,….(CẦN GẤPPP)
ID câu hỏi: 24089| 3 tháng trước
4. Find ONE mistake in each sentence and correct it. (Tìm MỘT lỗi sai trong mỗi câu và sửa nó.) 1. The students do the project in Unit 10 now. 2. At the moment, the...
ID câu hỏi: 24273| 3 tháng trước
1 – Đặt câu hỏi với cấu trúc would you mind if I/ Do you mind Could we go to the beach after our exam? => Would you mind if we…. May I open that window? => Do you mind…. Can you help me to bring...
ID câu hỏi: 24274| 3 tháng trước
tích của hai số nguyên tố là gì
ID câu hỏi: 24613| 3 tháng trước
Hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở X, Y (biết Y hơn X một liên kết peptit; cả X, Y đều được tạo ra từ hai amino axit A, B có dạng H 2 N − C n H 2 n − C O O H ,   M A   <   M B ) ....
ID câu hỏi: 24704| 3 tháng trước
 làm một bài văn tả về thầy giáo tiếng Anh Dạy tiếng Anh của em    
ID câu hỏi: 24875| 3 tháng trước
Nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều?
ID câu hỏi: 24952| 3 tháng trước
Bình phương của 32 là gì
ID câu hỏi: 25166| 3 tháng trước
don thuc la j? cho VD về đơn thức
ID câu hỏi: 25182| 3 tháng trước
III/ Rewrite the following sentences twice, using SINCE and FOR: 1.    We’ve been here. (an hour / 4 o’clock) a)    ………………………………………………………………………… b)   ...
ID câu hỏi: 25223| 3 tháng trước
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIẾN THỨC MÔN NGỮ VĂN 6 Bài 1: Văn bản: Bài học đường đời đầu tiên.   Phần I: Trắc nghiệm: Câu 1: Đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” là của tác giả nào? A. Tô...
ID câu hỏi: 25286| 3 tháng trước
Câu : việc trực nhật lớp là một việc làm thường xuyên của lớp em. Câu hỏi : câu nêu trên có phải câu có dạng Ai làm gì không?
ID câu hỏi: 25301| 3 tháng trước
Bài học đường đời đầu tiên của dế mèn là gì? Em hãy kể lại nội dung của bài học đó?
ID câu hỏi: 25473| 3 tháng trước
Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà  phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với...
ID câu hỏi: 25490| 3 tháng trước
Nêu đặc điểm di truyền của gen ngoài nhân. Làm thế nào để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định?
ID câu hỏi: 25492| 3 tháng trước
Crash có nghĩa là gì? So sánh với Trash thì khác nhau những gì?
ID câu hỏi: 25527| 3 tháng trước
lúc 9h30min, An đi xe đạp từ nhà đến siêu thị với tốc độ 5km/h.Biết quãng đường từ nhà An đến siêu thị dài 3km. Hỏi bạn An đến siêu thị lúc...
ID câu hỏi: 25566| 3 tháng trước
Vì sao phải cho đi ? Ai sẽ là người cho đi ? Nên cho đi cái gì? Ai sẽ được nhận lại? Học cho đi sẽ nhận lại cái gì? Học cách cho đi hay...
ID câu hỏi: 25567| 3 tháng trước
Câu 18. Although she is very popular, she is not______ her sister. a. pretty as b. as pretty as c. prettier than d. more pretty than *
ID câu hỏi: 25650| 3 tháng trước
Tìm câu sai trong các câu sau: A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tinh thể nguyên tử. B. Trong mạng tinh thể nguyên tử, các nguyên tử được phân bố luân phiên đều đặn theo một...
ID câu hỏi: 25732| 3 tháng trước
Dựa vào sơ đồ bài 8 sgk công nghệ 9, theo em có thể sử dụng 1 cầu chì được không? *Nếu được thì cho mik xin cách giải thích với ạ
ID câu hỏi: 25735| 3 tháng trước
đố mn 1 tr vnd so vs 10000 usd bên nào lớn hơn
ID câu hỏi: 25766| 3 tháng trước
Trong thí nghiệm Yang, chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ 1 = 0 , 4 μm và λ 2 = 0 , 6 μm. Trên màn quan sát, gọi M và N là hai điểm nằm ở hai phía so với vân trung tâm mà M là vị trí của vân...
ID câu hỏi: 26144| 2 tháng trước
Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Ai nhanh nhất sẽ đc 1 tick nha, nhưng ko đc chép văn mẫu đâu.
ID câu hỏi: 26222| 2 tháng trước
so sánh 5^4 và 4^5 ghi rõ cách làm ra nhé
ID câu hỏi: 26379| 2 tháng trước
Exercise 1: Choose the word or phrase that best complete the sentence (A,B,C or D) 1)      If that hat costs much , I...
ID câu hỏi: 26609| 2 tháng trước
Tìm 3 từ trong tiếng Anh vừa là danh từ vừa là động từ Example: benefit (n) -> benefit (v)
ID câu hỏi: 26699| 2 tháng trước
5. Some foreigns visitor are visiting your city/ town/ area. You are their tour guide. Tell them what they must anf mustn't do. (Một số du khách nước ngoài đang đến tham quan...
ID câu hỏi: 26710| 2 tháng trước
Ngồi trong lớp An luôn chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, việc làm đó thể hiện? A. An là người biết quý trọng thời giờ. B. An là người biết quý trọng sức khỏe. C. An là người biết tiết kiệm. D....
ID câu hỏi: 27011| 2 tháng trước
LAN mua 30 bông hoa gồm hoa hồng và hoa Cẩm chướng . Số tiền trả là 96.000₫ . Biết hoa hồng = 5 ngàn một bông . Hoa cẩm chướng = 2 ngàn một bông . Hỏi LAN mua được bao nhiêu bông hoa mỗi loại  ...
ID câu hỏi: 27048| 2 tháng trước
Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào? A. Các nước châu Phi B. Các nước Đông Nam Á C. Trung Quốc D. Hoa Kì
ID câu hỏi: 27114| 2 tháng trước
Cho hàm số bậc nhất:y=x+3 a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số. b) Gọi α là góc tạo bởi đồ thị hàm số y=x+3 với trục Ox.Tính số đo góc ...
ID câu hỏi: 27204| 2 tháng trước
1.Where did you go last holiday? 2.How did you get there? 3.What did you do there? 4.Did you enjoy the trip? ai nhanh tick nha
ID câu hỏi: 27230| 2 tháng trước
tìm các từ ngữ có tiếng chứa vần uôt/uôc, Ươt/ươc
ID câu hỏi: 27245| 2 tháng trước
Cho cháu hỏi:  tìm  x biết : x/4 =9/x .hỏi x bằng  mấy. Xin cho cháu cách giải cụ thể với ạ.
ID câu hỏi: 27338| 2 tháng trước
X : 0,25 + X x 11 = 24  KHÓ WA ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
ID câu hỏi: 27416| 2 tháng trước
6. Nhóm từ nào sau đây gồm các từ đồng nghĩa với từ “ hợp tác'' A. Cộng tác, hợp tác, hợp lực, góp sức.  B. Cộng tác, góp sức, hợp sức, hợp lực C. Hợp lực, hợp sức, hợp tác, hợp danh. D. hợp...
ID câu hỏi: 27540| 2 tháng trước
1. I find his handwriting very hard to read.    ð I have...
ID câu hỏi: 27576| 2 tháng trước
Chuyển phân số sau thành phân số thập phân 2/500
ID câu hỏi: 27667| 2 tháng trước
phân tích đa thức thành nhân tử x^3+2x-3
ID câu hỏi: 27690| 2 tháng trước
2 mũ x+1- 2 mũ x=32  
ID câu hỏi: 27845| 2 tháng trước
Chỉ ra và nêu ý nghĩa của các phó từ được dùng trong các trường hợp sau: a)      Ao sâu nước cả, khôn chài...
ID câu hỏi: 27936| 2 tháng trước
1 Most students are frightened of speaking a foreign language. Speaking a foreign language is______ 2 The meeting was so boring that I almost fell asleep. I ______________ that I almost fell...
ID câu hỏi: 28014| 2 tháng trước
Các bạn ơi, cách đổi giờ như thế nào đấy? VD: 3 giờ 15 phút =....... giờ
ID câu hỏi: 28084| 2 tháng trước
          Lên non mới biết non cao Lội sông mới biết.....................  can sâu             Dù ai nói đông nói tây Lòng ta...
ID câu hỏi: 28239| 2 tháng trước
25 x 5 x 4 x 3
ID câu hỏi: 28281| 2 tháng trước
7 giờ 45 phút hay còn gọi là mấy giờ ........... 6 giờ 30 phút hay còn gọi là mấy giờ............ 3 giờ 40 phút hay còn gọi là mấy giờ............ 5 giờ 50 phút hay còn gọi là mấy...
ID câu hỏi: 28290| 2 tháng trước
lập dàn ý cho bài văn tả cái cặp
ID câu hỏi: 28399| 2 tháng trước
Talk about your ideal city of the future in the year 2080? 
ID câu hỏi: 28447| 2 tháng trước
144 bằng 2 số tự nhiên nào nhân với nhau
ID câu hỏi: 28608| 2 tháng trước
Scientists have carried out extensive research into renewable energy sources Extensive research
ID câu hỏi: 28687| 2 tháng trước
. He (lose) ________his job last month and since then he (be) ________ out of work. 7. I ________ (never eat) pizza before. Is it any good? 8. John has been writing a novel for years, but he...
ID câu hỏi: 28786| 2 tháng trước
Thân em xưa ở bụi tre Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra. Đố là cái gì?
ID câu hỏi: 28809| 2 tháng trước
                                  THAI NGHÉN MÙA XUÂN  Xem kìa, một đôi...
ID câu hỏi: 28821| 2 tháng trước
waves beach considered moving clouds   Mui Ne is located 24 km north-east of the city of Phan Thiet. It is a fishing village as well as a (1) ____________ tourism area in Binh Thuan...
ID câu hỏi: 28978| 2 tháng trước
Part 2. Choose the best correct answer to complete the sentence. 1. I love this painting of an old man. He has such a ……………..smile.  A. childhood ...
ID câu hỏi: 29027| 2 tháng trước
Read the passage carefully and choose the correct answer. Viet Nam Likely to Face Extreme Weather Conditions by 2050  Viet Nam is likely to continue facing extreme weather conditions such as...
ID câu hỏi: 29148| 2 tháng trước
các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây thành tựu văn hóa cổ đại phương Đông và phương Tây
ID câu hỏi: 29171| 2 tháng trước
BUỔI SÁNG MÙA HÈ TRONG THUNG LŨNG Rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm. Trong bầu không khí đầy hơi ẩm và lành lạnh,...
ID câu hỏi: 29290| 2 tháng trước
Màu đỏ chứng tỏ bạn......................................? gợi ý:BĐ
ID câu hỏi: 29375| 2 tháng trước
Trong bài thơ  “Bếp lửa”, những từ láy “chờn vờn”, “ấp iu” giúp em hiểu hình dung gì về hình ảnh “bếp lửa” mà tác giả nhắc tới.
ID câu hỏi: 29378| 2 tháng trước
Đặt câu với từ trơ tráo, trơ trẽn,trơ trọi, nhanh nhảu, nhanh nhẹn M.n giúp mk nha mai mk nộp rui
ID câu hỏi: 29444| 2 tháng trước
Một hai nghiêng nước nghiêng thành Sắc đành đòi một, tài đành họạ hai Thông minh vốn sẵn tính trời, Pha nghề thi họa đủ mùi ca...
ID câu hỏi: 29467| 2 tháng trước
Nếu tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ để khi cần thì đem ra mùa hàng là tiền thực hiện chức năng gì dưới đây? A. Thước đo giá trị B. Phương tiện lưu thông C. Phương tiện cất trữ D. Phương...
ID câu hỏi: 29489| 2 tháng trước
đặt 1 câu có cặp từ trái nghĩa gần - xa
ID câu hỏi: 29559| 2 tháng trước
American    folk    music    originated    with    (1)________    people    at    a    time    when...
ID câu hỏi: 29609| 2 tháng trước
Giúp mình với ạ. Talk about: Topic'' Why are you learning English?'
ID câu hỏi: 29694| 2 tháng trước
vẽ tam giác ABC nhọn có  đường cao AH. Vẽ HI vuông góc với AC ở I 1) chứng minh AHI=C 2) giả sử B=75 độ; BAC = 65 độ. Tính AHI ai nhanh 3k
ID câu hỏi: 29716| 2 tháng trước
Từ “nhóm” nào sau đâu được dùng theo nghĩa chuyển? A.  Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm B.  Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi C.  Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa D.  Nhóm...
ID câu hỏi: 29829| 2 tháng trước
giải giúp mình nhé! 1km vuông =......m vuông                 3 kilomet vuông=......m vuông                  ...
ID câu hỏi: 30072| 2 tháng trước
Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.
ID câu hỏi: 30289| 2 tháng trước
Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây? A. SiO B. SiO2 C. SiH4 D. Mg2 Si
ID câu hỏi: 30380| 2 tháng trước
Một ô tô có khối lượng 7 tấn bắt đầu chuyển động trên đường thẳng nằm ngang, vận tốc tăng từ 0 đến 60 (km/h) trong thời gian 4 phút và giữ nguyên vận tốc đó, lực ma...
ID câu hỏi: 30536| 2 tháng trước
Trình bày diễn biến trận cầu giấy 1873  
ID câu hỏi: 30682| 2 tháng trước
Trong quá trình phiên mã, enzim ARN polimeraza có vai trò gì? (1) Xúc tác tách 2 mạch của gen. (2) Xúc tác cho quá trình liên kết bổ sung giữa các nucleotit của môi trường nội bào với các nucleotit...
ID câu hỏi: 30738| 2 tháng trước
Ở lúa nước có 2n = 24 thì số nhóm gen liên kết của loài là  A. 12 B. 6 C. 48  D. 24   
ID câu hỏi: 30940| 2 tháng trước
Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5 M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5 M lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là: A. 1,2 B.  1,8  C. 2    D. 2,4
ID câu hỏi: 30991| 2 tháng trước
kể tên 3 loại hoa thụ phấn nhờ gió ,và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?
ID câu hỏi: 31035| 2 tháng trước
Ứng với công thức C 3H 9N có số đồng phân amin là: A. 3. B. 5. C.  2. D. 4.
ID câu hỏi: 31036| 2 tháng trước
Máy tự động chia thành:  A. Máy tự động cứng  B. Máy tự động mềm  C. Cả A và B đều đúng  D. Cả A và B đều sai 
ID câu hỏi: 31049| 2 tháng trước
Câu 1: Dãy các chất nào sau đây là muối axit ? A. KHCO3, CaCO3, Na2CO3. B. Ba(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2. C. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3. D. Mg(HCO3)2,...
ID câu hỏi: 31171| 2 tháng trước
Tại sao không làm pit-tông vừa khít với xilanh để không phải sử dụng xecmăng?
ID câu hỏi: 31467| 2 tháng trước
Bài 2: (1,5 điểm) a) Nguyên liệu để làm bánh chưng gồm gạo nếp, đậu xanh, muối và một số gia vị khác. Khối lượng đậu xanh và muối theo thứ tự bằng \(\frac{1}{3}\)   và 0,4% khối lượng gạo nếp....
ID câu hỏi: 31468| 2 tháng trước
Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15cm và chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. / là phần ạ
ID câu hỏi: 31469| 2 tháng trước
Hãy nêu đặc điểm của vecto động lượng 
ID câu hỏi: 31487| 2 tháng trước
việc nuôi dưỡng tâm hồn có ý nghĩa như thế nào đối với con người?
ID câu hỏi: 31567| 2 tháng trước
Đề: 1 tháp đồng hồ có đáy là hình vuông cạnh 5m, 1 phần là hình hộp chữ nhật cạnh là 12m, 1 phần là hình chóp đều, các mặt bên là các tam giác cân có cạnh bên là 8m. a). Tính chiều cao của tháp (làm...
ID câu hỏi: 31682| 2 tháng trước
Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:  y   =   cos 2 x
ID câu hỏi: 31905| 2 tháng trước
Correct nghĩa là gì hả mọi người
ID câu hỏi: 31998| 2 tháng trước
Ai cho mình cái dàn ý chi tiết phân tích 6 câu đầu Kiều ở lầu Ngưng Bích với , mấy cái dàn ý trên google khó hiểu quá 
ID câu hỏi: 32022| 2 tháng trước
Viết 1 bài văn về Tết bằng Tiếng Anh (ngắn gọn ko cần dài)
ID câu hỏi: 32106| 2 tháng trước
Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:      Một ước mơ phù hợp là yếu tố quan trọng góp phần làm nên một việc...
ID câu hỏi: 32170| 2 tháng trước
Câu 3 (trang 83, SGK Ngữ văn 10, tập 2) Đề bài: Chỉ ra và phân tích tác dụng của những yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận được sử dụng trong văn...
ID câu hỏi: 32174| 2 tháng trước
Chứng minh giao điểm hai đường chéo của hình thang cân nằm trên trục đối xứng của nó
ID câu hỏi: 32178| 2 tháng trước
Một công nhân dùng ròng rọc cố định để mang gạch lên tầng trên. Biết người công nhân phải dùng lực kéo là 2500N mới đem được bao...
ID câu hỏi: 32221| 2 tháng trước
Mẹ là những cánh hoa     Cho con bao hạnh phúc Mẹ là những vần thơ/ư’   Ru con tháng năm...
ID câu hỏi: 32431| 2 tháng trước
Hồ thu giang lầm lì xì ra khói 
ID câu hỏi: 32508| 2 tháng trước
.Em cảm nhận được gì về hình tượng người bà và tình cảm bà cháu trong bài thơ “ Tiếng gà trưa”? Viết đoạn văn ngắn...
ID câu hỏi: 32656| 2 tháng trước
Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(3x-2y-6=0\) a) Viết phương trình của đường thẳng \(d_1\)  là ảnh của d qua phép đối xứng qua trục Oy b) Viết phương trình của...
ID câu hỏi: 32760| 2 tháng trước
book / my / often / time / I / in / comic / read / free /.  
ID câu hỏi: 32847| 2 tháng trước
Nêu các bước tiến hành của chọn lọc cá thể.
ID câu hỏi: 32884| 2 tháng trước
PHẦN I: Đọc hiểu-đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi.   Chẳng ai muốn làm hành khất                   Con chó nhà mình rất hư Tội trời đày ở...
ID câu hỏi: 33092| 2 tháng trước
Em có cảm nhận gì khi đọc 4 câu thơ sau trong bài thơ "Trăng ơi...từ đâu đến'' của nhà thơ Trần Đăng Khoa: Trăng ơi!Từ đâu đến? Hay từ một sân chơi? Trăng bay như quả bóng Bạn nào đá lên...
ID câu hỏi: 33345| 2 tháng trước
máy photo 1 photo đc 4000 tờ trong 1 giờ, máy 2 photo đc 350 tờ trong 5 phút hỏi máy photo nào nhanh hơn và vì...
ID câu hỏi: 33421| 2 tháng trước
hoàn thành các câu sau: 1.(what time/the film/start?) 2.(where/you/play tennis?) nhanh nha mk đang cần gấp lm đúng và nhanh mk sẽ tặng  3 tk!  
ID câu hỏi: 33473| 2 tháng trước
Ai xem kung fu panda 3 ko mình cho địa chỉ      Xem phim Kungfu Panda: Huyền Thoại Chiến Binh 3 - Kung Fu Panda
ID câu hỏi: 33635| 2 tháng trước
Tìm 3 số hạng liên tiếp của cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 27 và tích số hạng đầu và cuối bằng 56.
ID câu hỏi: 33785| 2 tháng trước
1. Nêu nội dung chính của văn bản (1) và (2)? 2. So sánh nỗi lòng của Trần Quốc Tuấn ở Hịch Tướng sĩ và tâm trạng của Lê Lợi ở Bình...
ID câu hỏi: 34124| 2 tháng trước
liệt kê điểm giống và khác nhau của phần soạn thảo văn bản với phần mềm power point tin học 9
ID câu hỏi: 34203| 2 tháng trước
Sục 0,896 lít hỗn hợp khí gồm etilen và axetilen (ở dktc) đi qua dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thấy xuất hiện 6g kết tủa. Tìm % thể tích etilen có trong hỗn...
ID câu hỏi: 34323| 2 tháng trước
Nêu nội dung, nghệ thuật của bài: Nước Đại Việt ta.
ID câu hỏi: 34400| 2 tháng trước
Cuối năm học 2017-2018, kết quả xếp loại học lực của học sinh khối 5 một trường Tiểu học đạt được \(\frac{1}{5}\) số em loại giỏi, \(\frac{1}{3}\) số em loại khá, 70 em loại trung bình,...
ID câu hỏi: 34414| 2 tháng trước
năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ mấy
ID câu hỏi: 34419| 2 tháng trước
Câu 2: Cho cặp từ sau :  thuyền nan / thuyền bè a)     Hãy cho biết hai từ trong cặp từ trên giống và khác nhau ở điểm nào ( về nghĩa hoặc về cấu tạo...
ID câu hỏi: 34456| 2 tháng trước
Cho các cặp dung dịch loãng: (1) NaAlO2 dư và HCl; (2) FeCl2 và H2S; (3) Ca(OH)2 và NaHCO3; (4) H2SO4 và Ba(NO3)2; (5) Fe(NO3)2 và HCl; (6) FeCl3 và K2CO3; (7) H2S và Cl2; (8) AlCl3 và...
ID câu hỏi: 34769| 2 tháng trước
72 : 6,4    ;     55 : 2,5    ;       12 :  12,5 
ID câu hỏi: 34782| 2 tháng trước
Câu 6 Có những chất sau: H2O, H2SO4, CaSO3, KOH, CaO, SO2. Hãy cho biết những cặp chất nào có thể tác dụng với nhau. Viết PTHH
ID câu hỏi: 34968| 2 tháng trước
khu vực giờ gốc là ?  
ID câu hỏi: 35082| 2 tháng trước
thuyết minh về đền thờ trần hưng đạo cần gấp cần gấp !!
ID câu hỏi: 35150| 2 tháng trước
Thành ngữ nào dưới đây không nói về tính trung trực của con người?  ăn ngay nói thẳng ăn thật nói thà thẳng như ruột ngựa ăn to nói lớnời?
ID câu hỏi: 35259| 2 tháng trước
Đặt VD cho cấu trúc sau : S + make / keep /find +O sb / st Mỗi cái make , keep , find đặt 1 VD nhé
ID câu hỏi: 35449| 2 tháng trước
Viết một đoạn văn tả hoạt động của mẹ ( trình độ lớp 5 )
ID câu hỏi: 35452| 2 tháng trước
Câu 1:Em hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ai cập cổ đại?(Về chữ viết, toán học,kiến trúc điêu khắc,y học).
ID câu hỏi: 35458| 2 tháng trước
Trình bày ứng dụng của các vận động của nước biển và đại dương (Sóng, Thủy triều, Dòng biển). Rất mong nhận được câu trả lời từ mn. Giúp mik với nhé. Cảm ơn ạ!!! ĐỊA LÝ 6
ID câu hỏi: 35508| 2 tháng trước
Khái niệm dùng để chỉ việc xoá bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng là gì ? A. Phủ định. B. Phủ định biện chứng.  C. Phủ định siêu hình. D. Diệt vong.
ID câu hỏi: 35517| 2 tháng trước
Mùa thu đến, cây ổi nơi rừng sâu đã bắt đầu bước vào mùa quả chín. Gió đưa hương thơm ngào ngạt lan toả khắp núi rừng bao la, gọi...
ID câu hỏi: 35521| 2 tháng trước
book/ What/ kinds/ do/ like/ reading/ of/ you/ best
ID câu hỏi: 35553| 2 tháng trước
Các từ nhân hậu , nhân ái, nhân từ, nhân đức, thuộc nhóm từ nào ? A. Từ đồng âm                       B. Từ đồng nghĩa     ...
ID câu hỏi: 35719| 2 tháng trước
Hãy viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và một số nét đặc sắc nghệ thuật của truyện cổ tích "Nàng...
ID câu hỏi: 35771| 2 tháng trước
Phát biểu đúng là : A. Tinh bột và xenlulozơ dễ tan trong nước. B. Tinh bột dễ tan trong nước còn xenlulozơ không tan trong nước. C. Tinh bột và xenlulozơ không tan trong nước lạnh nhưng tan trone...
ID câu hỏi: 35799| 2 tháng trước
Các đồ dùng điện trong nhà: a,Pđm khác nhau,Uđm giống nhau b,Uđm khác nhau,Pđm giống nhau c,Pđm,Uđm giống nhau d,các câu a,b,c sai
ID câu hỏi: 36448| 2 tháng trước
Tìm câu đúng với đồng nghĩa ạ 11.Three hundred students entered the swimming competition last year. A.Three hundred students take part in the swimming competition last...
ID câu hỏi: 36472| 2 tháng trước
Hãy viết 1 bài văn tả câu chuyên doraemon
ID câu hỏi: 36494| 2 tháng trước
Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 9 V và điện trở 0,5 Ω và mạch ngoài gồm hai điện trở 8 Ω giống nhau mắc song song. Cường độ dòng điện...
ID câu hỏi: 36663| 2 tháng trước
Corret mistakes: 1. I couldn't make my car to start this morning. 2. Good friendship should be based on mutual understand. 3. I'm delighted hearing that you have made much progress in your...
ID câu hỏi: 36924| 2 tháng trước
GIÚP MÌNH VỚI Ạ! Câu 18: Vật nào sau đây dao động phát ra âm trầm nhất ? A. Trong 0 ,01 giây, vật thực hiện được 20 dao động. B. Trong một...
ID câu hỏi: 37030| 2 tháng trước
- Trang phục chính của cư dân Văn Lang – Âu Lạc vào ngày lễ và ngày thường khác nhau như thế nào?  
ID câu hỏi: 37047| 2 tháng trước
Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở cuộn dây bàn là này như thế nào để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi ? A. Tăng gấp đôi B. Tăng gấp bốn C. Giảm hai lần D. Giảm...
ID câu hỏi: 37249| 2 tháng trước
2. “Hand your books to me when you have finished, please. ” He asked me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. In countries likeBritainthe weather changes all the...
ID câu hỏi: 37258| 2 tháng trước
Tả con thỏ                                                      ...
ID câu hỏi: 37415| 2 tháng trước
kể lại câu chuyện "Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi' bằng lời của người Pháp hoặc người Hoa
ID câu hỏi: 37634| 2 tháng trước
viết một đoạn văn ngắn (5-6 câu ) miêu tả hình dáng của bố hoặc mẹ em các bạn giúp mình nhé!  
ID câu hỏi: 37671| 2 tháng trước
Mn có thể đặt lời cho mình bài tập đọc nhạc số 5 lớp 6 trang 57 với ạ
ID câu hỏi: 37969| 2 tháng trước
dùng mỗi từ ngữ sau để đặt câu có mô hình Ai-Làm gì?                                         ...
ID câu hỏi: 37988| 2 tháng trước
Viết dạng tổng quát tập hợp các số hữu tỉ, số vô tỉ ?  
ID câu hỏi: 38119| 2 tháng trước
từ khi gia nhập ASEAN đến nay, quan hệ giữa việt nam và asean đã có những mốc quan trọng nào
ID câu hỏi: 38120| 2 tháng trước
Vẽ một con khủng long
ID câu hỏi: 38276| 2 tháng trước
Cho hai vec tơ a → = ( 1 ; - 2 ; 3 ) ,   b → = ( - 2 ; 1 ; 2 )   Khi đó tích vô hướng ( a → + b → ) . b →   bằng A. 12 B. 2 C.11 D.10
ID câu hỏi: 38404| 2 tháng trước
Hãy viết một bài thuyết trình 6 câu tả về ngôi nhà của em bằng tiếng anh.
ID câu hỏi: 38473| 2 tháng trước
Bố cục của văn bản gồm mấy phần? Nội dung chính của mỗi phần là gì?
ID câu hỏi: 38605| 2 tháng trước
Hãy viết đoạn văn về cây dưa hấu
ID câu hỏi: 38847| 2 tháng trước
  hãy tóm tắt câu chuyên con rồng cháu tiên.
ID câu hỏi: 38858| 2 tháng trước
Con cá có mũi nhọn có tác dụng: Làm đẹp Bơi chậm lại Lực ma sát nhiều hơn Chịu ít lực cản của nước nên bơi nhanh hơn.
ID câu hỏi: 38912| 2 tháng trước
viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu vận dụng yếu tố tự sự và miêu tả lựa chọn luận điểm a lớp 8 sgk trang 125
ID câu hỏi: 38925| 2 tháng trước
Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau: 1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8
ID câu hỏi: 39086| 2 tháng trước
Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế: xin các bạn giải chi tiết giùm mình nhá \(2x-1,2y=1,08\) và \(-1,3x+0,5y=0,31\)  
ID câu hỏi: 39377| 2 tháng trước
a)       Nêu điều kiện để có công cơ học? b)       Một quả dừa có  khối lượng 1,5 kg rơi từ trên cao...
ID câu hỏi: 39743| 2 tháng trước
ếch hô hấp bằng gì
ID câu hỏi: 39956| 2 tháng trước
Em hãy tả về cây bóng mát ở sân trường em
ID câu hỏi: 40019| 2 tháng trước
Để nhận biết ba khí : C2H2 , C2H4 , C3H8 có thể dùng A. KMnO4 và nước Br2 B. KMnO4 và H2O C. KMnO4 và hơi HCl D. Dung dịch AgNO3/NH3 và nước Br2
ID câu hỏi: 40121| 2 tháng trước
rút gọn biểu thức căn 10 - căn 2/căn 5 - 1 + 2 - căn 2/căn 2 - 1
ID câu hỏi: 40221| 2 tháng trước
 Bảng điện là gì?Hãy mô tả cấu tạo của một số bảng điện nhánh của mạng điện nhà em.
ID câu hỏi: 40345| 2 tháng trước
cho tam giác abc có d là điểm chính giữa của cạnh bc và n là điểm chính giữa cạnh ab .TRên cạnh ac lấy điểm m sao cho am=1/3x ac                 a tính...
ID câu hỏi: 40408| 2 tháng trước
vì sao Công xã Pa-ri được gọi là nhà nước kiểu mới?
ID câu hỏi: 40442| 2 tháng trước
cho e hỏi no2 +o2+h2o tạo ra hno3 còn có phương trình nào khác không ạ
ID câu hỏi: 40595| 2 tháng trước
Môi trường cho ta những gì? Môi trường nhận từ ta những gì?
ID câu hỏi: 40596| 2 tháng trước
tìm 3 số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng khi tăng số thứ hai thêm 2 thì các số đó tạo thành một cấp số cộng Còn nếu sau đó tăng số cuối thêm 9 thì chúng lại lập thành cấp số nhân
ID câu hỏi: 40648| 2 tháng trước
bài giảng điện tư bài 25 nhôm lớp 5  
ID câu hỏi: 40740| 2 tháng trước
Chất thép trong thơ hồ chí minh thể hiện như thế nào qua bài thơ chiều tối
ID câu hỏi: 40774| 2 tháng trước
từ văn bản bình ngô đại cáo , em thấy thế hệ trẻ cần phải có trách nhiệm gì với đất nước ? hãy viết đoạn văn khoảng 5-7 câu theo cách quy...
ID câu hỏi: 40783| 2 tháng trước
Hãy tìm ước chung lớn nhất rồi tìm ước chung của các số sau : a) 72 và 90                 b) 200; 245 và 125
ID câu hỏi: 40823| 2 tháng trước
Trong các hàm số sau, những hàm sô nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó y= 2x+1/x+3...
ID câu hỏi: 40962| 2 tháng trước
  Em hãy cho biết các bước vẽ đậm nhạt? A. Xác định chiều ánh sáng chính chiếu vào B.Phân mảng đậm nhạt dựa vào cấu trúc...
ID câu hỏi: 40963| 2 tháng trước
Chứng minh số 2 là số vô tỉ.
ID câu hỏi: 40986| 2 tháng trước
Hình ảnh nào của Thánh Gióng là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí em.hãy viết 1 đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về hình  ảnh đó? Mong mn giúp mk mai mk phải nộp bài rồi.Cảm ơn mn nhiều ạ...
ID câu hỏi: 41145| 2 tháng trước
The teacher says I ....... only a few mistakes in my writing this time.
ID câu hỏi: 41215| 2 tháng trước
Tại sao lại có hiện tường ngày-đêm dài,ngắn theo mùa?
ID câu hỏi: 41294| 2 tháng trước
 Sơ đồ mạch điện dùng để làm gì? Dòng điện trong kim loại là gì? Nêu quy ước về chiều của dòng điện trong mạch? So...
ID câu hỏi: 41502| 2 tháng trước
qua bài thơ đoàn thuyền đánh cá em có liên hệ gì với người ngư dân hiện tại (các bạn viết một đoạn văn nha )   mình cảm ơn nhiều 
ID câu hỏi: 41507| 2 tháng trước
Bản đồ có tỉ lệ số 1:100000 thì 1cm trên bản đồ bằng bao nhiêu km trên thực tế? * A.0.1 Km B.1 Km C.10 Km D.100 Km
ID câu hỏi: 41579| 2 tháng trước
Câu 1: Trong nguyên tử Y có tổng số proton, nơtron và electron là 26. Hãy viết kí hiệu nguyên tử Y. Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt cơ bản là 34. Số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số...
ID câu hỏi: 41720| 1 tháng trước
Các bạn ơi giúp mình với : Hãy tìm câu ghép trong bài Út Vịnh ? ( tiếng việt lớp 5 trang 136 ) Ai làm đúng và nhanh nhất mình tick cho 10 tick luôn bời vì minh có 10 nick mà, nhớ nhiều...
ID câu hỏi: 41748| 1 tháng trước
G. Two people meet for the first time. Listen and fill in the table. (Hai người gặp nhau lần đầu tiên. Nghe và điền vào bảng.)  What are their jobs? (Công việc của họ...
ID câu hỏi: 41778| 1 tháng trước
Thế nào là hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh? Nơi nào trong năm trên Trái Đất có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh, nơi nào...
ID câu hỏi: 41897| 1 tháng trước
1. Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Hãy vẽ sơ đồ tương đương rồi tính điện trở tương đương của : 1. Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Hãy vẽ sơ đồ tương đương rồi...
ID câu hỏi: 42023| 1 tháng trước
Hình chữ nhật có mấy tâm đối xứng
ID câu hỏi: 42104| 1 tháng trước
có ai biết cha mẹ của Bác Hồ tên j ko ?
ID câu hỏi: 42148| 1 tháng trước
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi: Tôi hỏi đất: - Đất sống với đất như thế nào? - Chúng tôi tôn cao nhau. Tôi hỏi nước: ...
ID câu hỏi: 42202| 1 tháng trước
Lập dàn ý và viết thành một bài văn hoàn chỉnh, cho đề sau:Trong truyện ngắn Đời thừa, Nam Cao viết: “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương...
ID câu hỏi: 42318| 1 tháng trước
Trong excel , muốn đóng khung bảng tính ta chọn lệnh A. Home/Format/Format Cells/ Border B. Insert/Format Cells/ Border C. File/Format Cells/ Border D. Data/Format Cells/...
ID câu hỏi: 42776| 1 tháng trước
1. Sông gì chảy đến tận nơi? 2. Sông gì đã khiến cho người Sầu đau? 3. Sông gì thơm ngát đã lâu? 4. Sông gì yên ổn từ đầu biết chăng? 5. Sông gì nấu chín thức ăn? 6. Sông gì đã được gọi...
ID câu hỏi: 42781| 1 tháng trước
Tìm x : xxx   - x × 105 =30
ID câu hỏi: 42846| 1 tháng trước
1. Nowadays , scouting is popular.................(World) . 2. By cycling we can save................resources (nature). 3.The scouts also help the.....................and street children(old). 4....
ID câu hỏi: 43038| 1 tháng trước
250 - 10 (24 - 3x) : 15 = 244
ID câu hỏi: 43063| 1 tháng trước
cho các số thực dương a,b thỏa mãn a100+b100=a101+b101=a102+b102 tính P=a2016+b2017
ID câu hỏi: 43082| 1 tháng trước
 Tìm y biết : 7/4 - y x 5/6 = 1/2 + 1/3  trả lời tìm y:
ID câu hỏi: 43295| 1 tháng trước
Tìm x,y thuộc Z thỏa mãn: x+xy+y=9 
ID câu hỏi: 43344| 1 tháng trước
Đánh giá về ca dao , có ý kiến cho rằng : "Ca ngợi tình cảm gia đình đằm thắm , tình yêu quê hương đất nước thiết tha là một nội dung đặc sắc của ca dao ". Qua các bài ca dao đã học...
ID câu hỏi: 43356| 1 tháng trước
( 7x - 24 ) x 54 = 56
ID câu hỏi: 43610| 1 tháng trước
cho tam giác ABC nhọn. Chứng mnh rằng cosA+cosB+cosC=3/2 khi và chỉ khi tam giác ABC đều
ID câu hỏi: 43654| 1 tháng trước
Đặt dấu nhân hoặc dấu chia vào chỗ chấm:  a) 32 ..... 4 ...... 2 = 16                                   ...
ID câu hỏi: 43756| 1 tháng trước
[600-(40:2mũ3 +3.5mũ3)]:5 thực hiện phép tính:
ID câu hỏi: 43788| 1 tháng trước
a) 0,12 x x = 6                      ;                              ...
ID câu hỏi: 43832| 1 tháng trước
Nêu đặc điểm của loại gió; Gió tín phong Gió Đông cực
ID câu hỏi: 43854| 1 tháng trước
Tìm x biết  x2 - 4x + 4 = 9
ID câu hỏi: 44002| 1 tháng trước
câu chuyện Tào Tháo với rừng mơ?
ID câu hỏi: 44028| 1 tháng trước
Rewrite: You need to wear sunglasses to protect your eyes from the sun.You need to wear sunglasses so.................  
ID câu hỏi: 44095| 1 tháng trước
what did you do last weekend
ID câu hỏi: 44113| 1 tháng trước
1) đặt tính rồi tính  48,15 x 3,4  
ID câu hỏi: 44185| 1 tháng trước
Part 1 : Read the following text and then choose the best answer . ( 1.25 pts) My name is Huy and fishing is my favorite sport. I often fish for hours without catching anything. But this doesn't...
ID câu hỏi: 44213| 1 tháng trước
viết chương trình tính tổng s các số từ 1 đến 100 .  
ID câu hỏi: 44390| 1 tháng trước
tiếng bằng l hoặc n: a,cùng nghĩa với từ lấm láp:.................... b,cùng nghĩa với từ lập lờ:....................... c, cùng nghĩa với từ năm nỉ:........................ 2,chứa tiếng có vần an...
ID câu hỏi: 44400| 1 tháng trước
56,1 : 3,4, nhớ đặt tính giúp mình nhé
ID câu hỏi: 44539| 1 tháng trước
tổng của hai số là 102 hiệu hai số là 14 tìm số bé  
ID câu hỏi: 44599| 1 tháng trước
đố các bạn nhé :                  hai cô nằm nghỉ hai phòng                  ngày thì mở cửa ra...
ID câu hỏi: 44607| 1 tháng trước
  Give the correct forms of the words given to complete the sentences.  Passover of the Jewish people is a festival which celebrates ................ from slavery.     ...
ID câu hỏi: 44708| 1 tháng trước
Hãy chọn các cặp chất sau đây: H2SO4đ, P2O5, CaO, KOH rắn, CuSO4 khan để làm khô 1 trong các khí NH3, O2, CO, CO2, CL2, hỗn hợp CO2, NH3. Giải...
ID câu hỏi: 44740| 1 tháng trước
Choose A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. She____________her success to hard work. A. described B. devoted C. blamed D. ascribed
ID câu hỏi: 44916| 1 tháng trước
1Because you have prepared carefully , it is not worth ______ about A worry        B to worrying            C to worry     ...
ID câu hỏi: 44941| 1 tháng trước
viết đoạn văn bằng tiếng anh nói về sở thích xem tv của em
ID câu hỏi: 45284| 1 tháng trước
cho phep chia 139/20 hoi cung phai bot di o so bi chia va so chia di ? de duoc thuong = 8
ID câu hỏi: 45411| 1 tháng trước
Viết lại câu 1. They will translate this book into English A. This book will be tranlated into English B. This book is tranlated into English C. This book will be tranlate into English D....
ID câu hỏi: 45501| 1 tháng trước
He can speak  four languages
ID câu hỏi: 45661| 1 tháng trước
a)   Cacbon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy viết phương trình hóa học. b)  Nếu muốn đốt cháy 20 mol CO thì phải dùng bao nhiêu mol O2  để sau phản ứng người ta...
ID câu hỏi: 45818| 1 tháng trước
Tìm x a) 1,23 × x - 1,02 × x = 4,2 b) 11,95 - x ÷ 2,5 = 7,35  
ID câu hỏi: 45863| 1 tháng trước
3. Từ việc đọc hiểu các văn bản thơ trong bài học này, bạn rút ra được những lưu ý gì trong cách đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình ?
ID câu hỏi: 45924| 1 tháng trước
vòng đời của ễnh ương là gì vậy mn??????
ID câu hỏi: 45962| 1 tháng trước
Tìm các giá trị của tham số m để biểu thức f(x) = (m-1)x2 + mx +1 đổi dấu hai lần A: m ≠ 1 B: m ≠ 1 và m ≠ 2 C: m ≠ 2 D: m ∈ R 2: Cho tam thức bậc hai...
ID câu hỏi: 46130| 1 tháng trước
VII. Read the text and answer the questions.       My robot is three years old now, and it helps me a lot with my schoolwork. I can’t go to school because my health is...
ID câu hỏi: 46194| 1 tháng trước
Quyết tâm, sờn lòng, kiên trì , nản chí, vững dạ, bền gan , nản lòng, tu chí, kiên cường , dao động , những từ nào có nghĩa tích cực, những từ nào có nghĩa tiêu cực
ID câu hỏi: 46458| 1 tháng trước
Em hãy cho một ví dụ ứng dụng quán tính có lợi trong cuộc sống và một ví dụ quán tính cổ hại.
ID câu hỏi: 46535| 1 tháng trước
Làm sao để chứng minh hai đường thẳng song song? Cách làm chứng minh hai đường thẳng song song ? Mong các bạn có thể giải đáp câu trả lời của mình . 
ID câu hỏi: 46538| 1 tháng trước
Mot so loai re bien dang :quan sát ​các re cay mang den lop va ghi lai nhung thong tin ve mot so loai re bien dang : ​ ​​I ten các cay : Cay tầm gửi ​- nhom A ​- nhom B ​- nhom C ​- nhom D
ID câu hỏi: 46601| 1 tháng trước
Câu 3 (trang 119, SGK Ngữ Văn 10, tập hai) Đề bài: Câu thơ nào sau đây sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ? A. Cha mẹ thói đời ăn ở...
ID câu hỏi: 46743| 1 tháng trước
chức năng của phần mềm soạn thảo văn bản là gì ?
ID câu hỏi: 46988| 1 tháng trước
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Preparation is a key to a successful interview. Does the...
ID câu hỏi: 47121| 1 tháng trước
Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây quy định chiều hướng tiến hóa? A. Đột biến B. Các yếu tố ngẫu nhiên C. Giao phối không ngẫu nhiên  D. Chọn lọc tự nhiên
ID câu hỏi: 47122| 1 tháng trước
Giải hệ phương trình sau bằng cách đặt ẩn phụ: \(4|x-2|=x^2-4x+8\)
ID câu hỏi: 47193| 1 tháng trước
Hãy nêu cấu tạo,cách sử dụng và cách bảo quản kính lúp cầm tay  
ID câu hỏi: 47407| 1 tháng trước
2 câu thơ lục bát về ông bà
ID câu hỏi: 47506| 1 tháng trước
Chia động từ :  1. He (phone) me as soon as he (pass) the examination. 2. She used to (visit) many interesting places when she (be) in England. 3. Father (feel) well again since last...
ID câu hỏi: 47531| 1 tháng trước
lập dàn ý bài văn biểu cảm về cánh đồng 
ID câu hỏi: 47857| 1 tháng trước
1. Minh/ work/ the company/ 3 years => ______________________ 3. My close friends/ enjoy/ wear/ T-shirt/ shorts =>_______________________ 4. Liz/ not send us/ letter/ since/ return/ the...
ID câu hỏi: 47933| 1 tháng trước
Phương trình \(mx^2-\left(29m+1\right)x+m+3=0\) Tìm m để pt có nghiệm , có nghiệm kép , có 2 nghiệm phân biệt, có nghiệm duy nhất .
ID câu hỏi: 47987| 1 tháng trước
bài thơ Viếng Lăng Bác là nén hương thơm tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà thơ vp nói riêng của dân tộc Việt Nam nói chung bằng...
ID câu hỏi: 48054| 1 tháng trước
   Hãy chỉ ra những biểu hiện chí khí anh hùng của nhân vật Từ Hải trong đoạn trích "Chí khí anh hùng"
ID câu hỏi: 48062| 1 tháng trước
I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4: “... Với một tốc độ truyền tải như vũ bão, Internet nói chung, Facebook nói riêng hàm chứa nhiều thông tin không được...
ID câu hỏi: 48274| 1 tháng trước
Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng:d,gi,r có nghĩa sau: -Chỉ màu sắc tươi sáng,đẹp đẽ và nổi bật hẳn lên -Nước mắt chảy tràn ra nhiều và không cầm giữ nổi -liên tiếp rất nhiều lần trong một thời...
ID câu hỏi: 48368| 1 tháng trước
Tập vẽ các loại đường nét (vẽ lại hình 1.5)
ID câu hỏi: 48387| 1 tháng trước
Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng cuả nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba): a. \(x^2=2;\) b. \(x^2=3;\) c. \(x^2=3,5;\) d. \(x^2=4...
ID câu hỏi: 48453| 1 tháng trước
Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, Đ1 và C có nhiệm vụ: A. Đổi điện xoay chiều thành điện một chiều để nuôi mạch điều khiển. B. Đổi điện một chiều thành điện xoay chiều để...
ID câu hỏi: 48551| 1 tháng trước
Bài 7. Lãi suất tiết kiệm là 0,8% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 100 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả tiền gửi và tiền lãi là bao...
ID câu hỏi: 48609| 1 tháng trước
Trung bình cộng 3 số bằng 576 . Tìm mỗi số biết, nếu lấy số thứ nhất chia cho 4 , số thứ hai chia  cho 5  và số  thứ ba chia cho 7 . Thì được 3 kết quả bằng nhau
ID câu hỏi: 48709| 1 tháng trước
nước ta có mạng lưới sông ngòi như thế nào? A. Thưa thớt,ít sông ngòi B.Thưa thớt, nhiều sông ngòi C.Dày đặc, ít sông...
ID câu hỏi: 48766| 1 tháng trước
Hoi/An/is/held/Although/in the middle of/the/biggest/one/in/Lantern Festival/each month/takes place/Tet holiday
ID câu hỏi: 48778| 1 tháng trước
Có ai biết cách tải yugi h5 server china về máy tính không vậy?
ID câu hỏi: 49078| 1 tháng trước
1-  you / some / would /  like / orange juice  ?     ...
ID câu hỏi: 49186| 1 tháng trước
nói về sở thích của bạn bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 49247| 1 tháng trước
Hãy nêu cấu trúc câu bị đông của một số thì đã học ở lớp 7
ID câu hỏi: 49410| 1 tháng trước
Giúp mik với
ID câu hỏi: 49524| 1 tháng trước
Bài: Khi nói đến ti vi loại 21inch, ta hiểu rẳng đường chéo màn hình của chiếc tivi này dài 21inch (inch: là đơn vị đo chiều dài được...
ID câu hỏi: 49759| 1 tháng trước
Vì sao nước Mỹ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai? Nguyên nhân nào kinh tế Mỹ suy giảm ở những thập niên sau...
ID câu hỏi: 49916| 1 tháng trước
Điền with, some , any 1. I don't have . . . . . paper 2. Is there . . . . petrol in the car 3. I buy . . . . . fruit, but I don't have . . . . vegetable 4. Do you have . . . . . stamps 5. I need...
ID câu hỏi: 49943| 1 tháng trước
two planes leave the same airport at 8 a.m. Plane A heads East at 600 mph and Plane B heads West at 450 mph. How far has plane B travelled when they are 1400 miles apart?
ID câu hỏi: 50037| 1 tháng trước
Viết đoạn văn phân tích nhân vật Viên trung sĩ trong văn bản "Chất làm gỉ"
ID câu hỏi: 50070| 1 tháng trước
* Bài thơ Viếng lăng Bác - Viễn Phương 1. Hình ảnh cây tre đã được nhắc đến trong những câu thơ nào của bài thơ? Nêu ý nghĩa của...
ID câu hỏi: 50139| 1 tháng trước
thương của hai số là 243 nếu giảm số chia đi 3 lần thì thương của hai số đó là
ID câu hỏi: 50145| 1 tháng trước
Cho tứ giác ABCD. Gọi M,N theo thứ tự lần lượt là trung điểm của AD,BC. Gọi I là trung điểm của M,N, gọi Glà giao điểm của AI vad DN. CMR: Glà trọng tâm của Tam giác BCD Giups mình với ai đúng mình...
ID câu hỏi: 50160| 1 tháng trước
A. Soạn bài Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu) (ngắn nhất)     đề đơn giản thế thôi                           ...
ID câu hỏi: 50219| 1 tháng trước
bộ phận nào trên tàu thủy đóng vai trò là máy công tác  
ID câu hỏi: 50402| 1 tháng trước
Mọi người có thể giúp mình tải ảnh kirito hoặc kirito và asuna
ID câu hỏi: 50412| 1 tháng trước
Tìm và sửa lỗi sai 1. Does your sister have more or less vacations than you ? 2. You look tired. Would you like me to make you a cup of tea ? 3. My sister likes badminton but she doesn't play it...
ID câu hỏi: 50415| 1 tháng trước
i am not sure liza will come to my birthday party __________________________________________ (might)
ID câu hỏi: 50478| 1 tháng trước
XI. Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only ONE word in each space.  (20 points) Almost all people have a (1) _____________of examinations. Examinations,...
ID câu hỏi: 50496| 1 tháng trước
Xác định chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử và cân bằng phản ứng sau: 1. NH3 + Cl2 → N2 + HCl 2. P + H2SO4...
ID câu hỏi: 50541| 1 tháng trước
 " các ngươi đem quân thờ ta.... quả đúng như vậy " (vb hoàng lê nhất thống chí)  câu 1: ghi lại lời dẫn trực tiếp được sử dụng trong...
ID câu hỏi: 50545| 1 tháng trước
nêu định nghĩa của lực từ tác dụng lên khung dây,hướng,ứng dụng và dạng bài tập cảm ơn nhiều ạ
ID câu hỏi: 50584| 1 tháng trước
Hãy đọc kí hiệu dây dẫn điện của bản vẽ thiết kế mạng điện \(\text{M (2 x 1,0)}\)
ID câu hỏi: 50614| 1 tháng trước
501 ta =  tan  2kg  5dam2=    kg  72612m2=  km2 ai dung mk tik nha
ID câu hỏi: 50651| 1 tháng trước
12. In the end, it was a thoroughly enjoyable evening. (proved) In the end, it … a thoroughly enjoyable evening.
ID câu hỏi: 51115| 1 tháng trước
1 người đi xe đạp trong 4 h đầu đi đc 43,2 km , trong 3 h tiếp theo mỗi giờ đi đc 9,47 km Hỏi người đó đã đi đc tất cả bn ki lô mét ?
ID câu hỏi: 51244| 1 tháng trước
Có 494 000 đồng mua được bao nhiêu quyển sách tử điển tiếng anh ? Biết rằng giá  tiền một quyển từ điển là 38 000 đọng  
ID câu hỏi: 51487| 1 tháng trước
một tấm vải dài 12m ,người ta cắt thành 4 mảnh bằng nhau . hỏi mỗi mảnh dài bao nhiêu mét ? và phải cắt bao nhiêu lần
ID câu hỏi: 51570| 1 tháng trước
Xả giày VANS đen (nữ) giá #69k Ship toàn quốc #30k Địa chỉ :phường Dịch Vọng - quận Cầu Giấy    
ID câu hỏi: 51625| 1 tháng trước
Chọn kim loại không tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc nguội A. Cu, Ag, Mg B. Fe, Al C. Fe, Cu D. Al, Pb
ID câu hỏi: 51666| 1 tháng trước
ai đôit tích không
ID câu hỏi: 51739| 1 tháng trước
Một vật có khối lượng là 9 kg sau khi nhận thêm một nhiệt lượng là 1.188 kJ thì nhiệt độ của nó tăng thêm 150 độ C Hỏi vật đó làm bằng chất gì ?
ID câu hỏi: 51786| 1 tháng trước
Một người bán phở trung bình mỗi bát phở lãi 5000đ ( chiếm 10% trong giá bán ) . Hỏi nếu ngươi bán thay đổi giá là 60 000 đ 1 bát thì số tiền tăng thêm so với giá ban đầu là bao nhiêu ?
ID câu hỏi: 51839| 1 tháng trước
Cho mk hỏi bạn nào đã làm bài 45' môn Tiếng Anh lớp 7 (Unit1,2,3) thì cho mk biết chủ yếu làm về những phần nào(ngữ pháp, nghe, từ vựng)?Cấu trúc ra sao?Dễ hay khó? Tiện thể giúp mk: THÌ TƯƠNG LAI...
ID câu hỏi: 51914| 1 tháng trước
Đố các bạn: trong bài tập đọc Chị em tôi SGK trang 59,60 tập một: 1.Cô chị nói dối ba đi đâu? A.Đi công viên        B.Đi họp nhóm         C.Đi...
ID câu hỏi: 51997| 1 tháng trước
Bạn Tâm dùng 21 000 đồng mua vở. Có hai loại vở : Loại I giá 2000 đồng một quyển, loại II giá 1500 đồng một quyển. Bạn Tâm mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu : a) Tâm chỉ mua vở loại I ? b)...
ID câu hỏi: 52031| 1 tháng trước
           How to choose the career There come a point in everyone's life when we (1) .......... to start making our career decisions. Usually it is after leaving...
ID câu hỏi: 52159| 1 tháng trước
24. John had agreed ………………….me in his office. A. to meet B. meet C. meeting D. met 25. It is important for the figures...
ID câu hỏi: 52404| 1 tháng trước
bài 2: mua 15 quyển sách toán 5 hết 135000 đồng.hỏi mua 45 quyển sách toán 5 hết bao nhiêu tiền ?
ID câu hỏi: 52474| 1 tháng trước
Complete each sentences so that it means the same as the sentence above 1. My sister goes to school on foot 2. The garden is behind Hao's house 3. The bank is not far from the post...
ID câu hỏi: 52485| 1 tháng trước
Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ có năng suất cao, trong chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến A. dị bội      B. mất đoạn C. chuyển đoạn. ...
ID câu hỏi: 52626| 1 tháng trước
. Let’s (stop) your work and have something to eat now.
ID câu hỏi: 52825| 1 tháng trước
write a paragraph about the place you would like to live in the countryside - the things want you have in the place - the activities you can do there
ID câu hỏi: 52982| 1 tháng trước
Rewrite the sentences with inversion,using SO or SUCH 1. He was so surprised to be addressed by the Queen that he didn't answer at one. (so) 2. He was so furious that he threw his book across...
ID câu hỏi: 53013| 1 tháng trước
số tập hợp con của tập hợp có 8 phần tử là bao nhiêu  
ID câu hỏi: 53069| 1 tháng trước
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: "Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi Để ta khắc tên mình trên đời Dù ta biết gian nan đang...
ID câu hỏi: 53103| 1 tháng trước
EXERCISE ; Rewrite the jollowing sentences using If clauses. 1.She can't be employed because she doesn't have a college degree. - 2.I don't have enough money. I can't go on a long...
ID câu hỏi: 53238| 1 tháng trước
Tính nhanh : H= (2004*2015 + 2016*10 +2005) / (2015*2020 - 2004*2005)
ID câu hỏi: 53325| 1 tháng trước
Để viết một dãy số tự nhiên từ 1 đến 345 thì phải dùng bao nhiêu chữ số?
ID câu hỏi: 53474| 1 tháng trước
Trong bài thơ "Rừng mơ" của nhà thơ Trần Lê Văn có viết :             " Rừng mơ ôm lấy núi              Mây trắng đọng thành...
ID câu hỏi: 53525| 1 tháng trước
để hút cạn nước của một cái hồ người ta sử dụng 15 cái máy bơm làm việc trong 12 giờ . hỏi nếu hút cạn hồ đó chỉ trong 9 giờ thì cần phải sử dụng bao nhiêu cái máy bơm . ai làm trước ghi chữ " 9Cm "...
ID câu hỏi: 53595| 1 tháng trước
Câu 1 Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp biết trước? a. if...then b. if...then...else c. for...do d. while...do Câu 2 Pascal sử dụng câu...
ID câu hỏi: 53650| 1 tháng trước
làm sao để viết mũ trên máy tính latop  giúp mình nha
ID câu hỏi: 53975| 1 tháng trước
đặt tính rồi tính 94,5 : 14 hép mi  
ID câu hỏi: 54006| 1 tháng trước
Mai's family had a few ............. rest after working in the garden. A.hours       B.hour        C.hour's     ...
ID câu hỏi: 54049| 1 tháng trước
dấu lặng đen gồm mấy phách phách
ID câu hỏi: 54065| 1 tháng trước
Vật AB đặt vuông góc với trục chính (A trên trục chính) của một thấu kính, cách thấu kính 18 cm, thấu kính có tiêu cự 12 cm....
ID câu hỏi: 54313| 1 tháng trước
trong phòng thí nghiệm khi điều chế Cl từ Mno2 và HCl đặc nên khí thuonggwf lẫn khí Cl2 vs nước và Hcl . để thu đc cl2 tinh khiết người ta dẫn hỗn hợp...
ID câu hỏi: 54324| 1 tháng trước
Viết lại câu, dùng từ cho trước. P/s: Bạn nào có lòng hảo tâm cho xin luôn cái cấu trúc 1. without your help, I would have given up years...
ID câu hỏi: 54392| 1 tháng trước
Could you lend me some money? I'm very____of cash at the moment. down scarce low short
ID câu hỏi: 54425| 1 tháng trước
Từ tươi tốt, dạy dỗ, học hỏi, học hành là từ láy. Đúng hay sai? A. Đúng B. Sai
ID câu hỏi: 54502| 1 tháng trước
tính nhanh 92 + 71 + 108             ,              32 x 47 + 53 x 47 + 47 x 15  90 x 143 - 43 x 90       ,...
ID câu hỏi: 54669| 1 tháng trước
Một người đi xe đạp đi được một nửa đường đầu với vận tốc 12km/h.Nửa còn lại người đó đi với vận tốc là bao nhiêu để vận tốc trung bình trên cả đoạn dường 8km/h 
ID câu hỏi: 54933| 1 tháng trước
Cho đường tròn (c):x2+y2-4x+6y-12=0 a)Viết phương trình tiếp tuyến của (c) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng:-3x+4y+3=0 b)Viết phương trình tiếp tuyến của (c) biết tiếp...
ID câu hỏi: 54997| 1 tháng trước
viết đoạn văn tiếng anh lớp 7 unit 8 (tập 2) 
ID câu hỏi: 55041| 1 tháng trước
Những từ ngữ, hình ảnh nào cho thấy đàn bò vô cùng mừng rỡ khi được ra đồi cỏ?
ID câu hỏi: 55058| 1 tháng trước
Hanh(not read).........book at the moment
ID câu hỏi: 55145| 1 tháng trước
cho dãy số:1,4,7,10;..........tìm số hạng thứ 50 của dãy số trên
ID câu hỏi: 55242| 1 tháng trước
Schooling có nghĩa là gì?
ID câu hỏi: 55302| 1 tháng trước
nội dung bài sắc màu em yêu là gì ???? AI NHANH CHO 1 KICK ĐÊ!!!!!!!!!!!
ID câu hỏi: 55378| 1 tháng trước
II. Complete the sentences with these pairs of verbs. (Note that the verb pairs are not always in sentence order.) Choose the most appropriate tense - present perfect or past simple. be able -feel...
ID câu hỏi: 55595| 1 tháng trước
Viết một bức thư kể về ước mơ của mình cho bạn nghe.
ID câu hỏi: 55812| 1 tháng trước
Câu 2(NB). Tập hợp nào sau đây chỉ gồm các hợp số ?   A  {2,3,5}              B {3,5,6}     ...
ID câu hỏi: 55842| 1 tháng trước
Hôm nay mẹ bận, em đi chợ. Giá tiền 1kg thịt bò là 220 000 đồng. Vậy mua nửa ki-lô-gam thịt bò thì em cần trả bao nhiêu tiền? A. 90 000 đồng B. 45 000 đồng C. 67 000 đồng D. 110 000 đồng
ID câu hỏi: 55871| 1 tháng trước
tìm trong từ ALPHABET cs bao nhiêu nguyên âm ,bao nhiêu phụ âm (liệt kể rõ ràng )
ID câu hỏi: 55902| 1 tháng trước
mấy bạn ơi giúp mình với tự nghĩ ra một thơ lục bát 6,8 nói về quê hương đừng lấy trên mạng nha mn ko mình toang đấy
ID câu hỏi: 55942| 1 tháng trước
Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 23, tuyến đường biển quan trọng nhất của nước ta là? A. Hải Phòng – Cửa Lò B. Hải Phòng – Đà Nẵng C. TP Hồ Chí Minh – Hải Phòng D. TP Hồ Chí Minh – Quy Nhơn
ID câu hỏi: 56012| 1 tháng trước
Bài 1 :  a) ( 2600 + 6400 ) - 3 . x = 1200  b) [( 6 . x - 72 ) : 2 - 84 ] . 28 = 5628  Mình cần gấp !! bạn nào nhanh mình tick .
ID câu hỏi: 56151| 1 tháng trước
Peptit X có công thức cấu tạo sau: Gly-Ala-Val-Gly-Ala, hãy cho biết khi thủy phân peptit X có thể thu được bao nhiêu đipeptit? A. 3. B. 4 C. 2 D. 5
ID câu hỏi: 56212| 4 tuần trước
Tìm gtln, gtnn của hs y=(3-sinx)^2+1 . Làm kĩ xíu nha mình lên mạng xem đáp án nhưng ko hiểu chắc sẽ có cái mẹo nào ngay chỗ...
ID câu hỏi: 56273| 4 tuần trước
Quang phổ vạch phát xạ là gì ? Điều kiện để có quang phổ vạch phát xạ là gì ?Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ là gì ?
ID câu hỏi: 56344| 4 tuần trước
8. The hospital is ____________ the corner.
ID câu hỏi: 56367| 4 tuần trước
Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh a) 84% cua 25 b)48% của 50
ID câu hỏi: 56397| 4 tuần trước
1530 - y : 5 = 530 giúp mình .
ID câu hỏi: 56411| 4 tuần trước
Dịch sang tiếng anh : anh ta có một vài quyển sách nhưng anh ta ko có quyển chuyện nào
ID câu hỏi: 56547| 4 tuần trước
a) Chủ đề của truyện Thánh Gióng; Sơn Tinh, Thủy Tinh là gì? b) Nhận xét về bố cục của truyện (ý chính của từng phần). c)Có thể đặt một...
ID câu hỏi: 57018| 4 tuần trước
Chọn true hoặc false Mr Hai is a farmer. He has some paddy fields and he produces a lot of rice. Near his house, he has a small fields and he grows a few vegetables. He also has a few fruit trees....
ID câu hỏi: 57108| 3 tuần trước
Cho B = 1 + 2 + 22 + 23 + ... + 22000 + 22001 Tìm số dư khi chia B cho 3
ID câu hỏi: 57303| 3 tuần trước
một buổi sáng tới trường sớm để trực nhật, em bỗng thấy một cây non trong sân trường bị bẻ gãy cành , rụng là.điều gì đã sảy ra?em hãy kể lại chuyện ấy
ID câu hỏi: 57444| 3 tuần trước
Xác định trình tự lập luận của văn bản" bàn luận về phép hoc" bằng sơ đồ.
ID câu hỏi: 57572| 3 tuần trước
Trong không gian Oxyz, cho hai mặt cầu (S) và (S’) có tâm lần lượt là I(-1;2;3), I’(3;-2;1) và có bán kính lần lượt là 4 và 2. Cho điểm M di động trên mặt cầu (S), N di động trên mặt cầu (S’). Khi đó...
ID câu hỏi: 57583| 3 tuần trước
truyền thuyết gọi tiếng anh là gì nhỉ
ID câu hỏi: 57632| 3 tuần trước
Điền vào mỗi chỗ trống vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép: a.     a) Bạn Nam đánh đàn còn...
ID câu hỏi: 57870| 3 tuần trước
Kể tóm tắt lại truyện Buổi học cuối cùng.
ID câu hỏi: 57924| 1 tuần trước
1/n+2015/2014=2014/2013+1/n+1 Cho mình xin cách giải bài này luôn nhé
ID câu hỏi: 58039| 1 tuần trước
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 ĐIỂM) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 5: Con hãy quen và con hãy yêu Mỗi góc phố, mỗi căn...
ID câu hỏi: 58329| 1 tuần trước
Hãy viết một bài văn nghị luận về bao bì nilon. (chú ý: không chép trên mạng) Ai viết được mình thưởng.
ID câu hỏi: 58353| 1 tuần trước
Bài 1. (1 điểm) Giải các phương trình sau: a) $2 x=7+x$. b) $\dfrac{x-3}{5}+\dfrac{1+2 x}{3}=6$.
ID câu hỏi: 58701| 6 ngày trước
viết văn tả cảnh TP Hà Nội (ko chép mạng) làm ơn please
ID câu hỏi: 58806| 6 ngày trước
Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp
ID câu hỏi: 58864| 6 ngày trước
Một đoàn xe lửa dài 150m chạy qua đường hầm với vận tốc là 45km/giờ. Từ lúc bắt đầu vào hầm cho đến khi xe lửa ra khỏi hầm hết 8 phút. Hỏi đường hầm...
ID câu hỏi: 58869| 5 ngày trước
A/ viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm 1/2; 1/4;1/8;5/16 B/ Sắp xếp các phân số theo thứ tự giảm dần 1/2; 2/3;3/4; 4/5; 5/6; 6/7; 7/8; 8/9 ; 9/8; 9/10  C/ Sắp xếp các phân số theo...
ID câu hỏi: 59103| 5 ngày trước
4 bạn góp tiền mua một quả bóng.An góp:15000 đồng.Toàn:19000 đồng.Cường góp ít TBC 3 bạn là 2000.Dũng hơn TbC 4 bạn là 5 000.Quả bóng ?...
ID câu hỏi: 59282| 4 ngày trước
Từ còn thiếu trong câu: "Cây....không sợ chết đứng" là từ nào
ID câu hỏi: 59317| 4 ngày trước
cho n là số nguyên dương không bé hơn 2024 thoả mãn A=n-2024/21
ID câu hỏi: 59351| 4 ngày trước
Nhân dịp ngày lễ một cửa hàng giảm giá bán 10% một chiếc điện thoại , tuy vậy cửa hàng vẫn được lãi 8% so với tiền vốn . Hỏi nếu không giảm giá cửa hàng lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn?
ID câu hỏi: 59367| 4 ngày trước
Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AC ( AB > BC ; AD > CD ). Gọi E là giao điểm của AB và CD ,F là giao điểm của AD  và BC...
ID câu hỏi: 59405| 4 ngày trước
dien tich xung quanh hinh lap phuong la 100 cm2 thi the tich cua hinh lap phuong do la 125 cm3 dung khong
ID câu hỏi: 59422| 4 ngày trước
Bài 3. (2,0 điểm) a) Vẽ đồ thị hàm số $y=2mx+1$ với $m=-1$. b) Tìm $a$, $b$ để đường thẳng $\left(d\right): \, y=ax+b$ đi qua $A\left( 1;-8 \right)$ và song song với...
ID câu hỏi: 59635| 3 ngày trước
một xưởng sản xuất giày the thao nhan duoc hop dong san xuất 600 doi giày trong một thời gian dự kiến. trên thực tế xưởng đã áp dụng máy móc tân...
ID câu hỏi: 59746| 3 ngày trước
Cho S = 3^1+3^3+3^5+....+3^2013+3^2015 a ) chứng tỏ -S chia hết cho 9 B) chứng minh -S chia hết cho 70      Làm nhanh giúp mình với ạ      ...
ID câu hỏi: 59752| 2 ngày trước
hai tp ab cách nhau 135km hai xe cùng đi và cùng đi về 1 hướng sau 1h35p thì 2 xe lại gặp nhau tính hiệu vận tốc . Tính v mỗi xe biết v xe 1 = 3/2...
ID câu hỏi: 59932| 2 ngày trước
Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H ∈ BC), kẻ HD vuông góc với AC tại D (D ∈ AC). a) Chứng minh: ∆DAH đồng dạng với ∆HAC từ đó suy ra...
ID câu hỏi: 60187| 1 ngày trước
(2,0 điểm) Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích và đánh giá một số yếu tố về nội dung và hình thức của truyện ngắn Ai biểu xấu của Nguyễn...
ID câu hỏi: 60276| 1 ngày trước
ngày sách vn 21 tháng tư vào thứ mấy ?                                     ...
ID câu hỏi: 60311| 21 giờ trước
ABC cân tại A trên tia BC lấy M trên trên tia CB lấy N tao cho BM = CN kẻ BH vuông góc với AM tại H CK vuông góc với AM tại K  Cm tam...
ID câu hỏi: 60319| 21 giờ trước
1 chiếc tàu thủy chạy qua  cột mốc giữa biển trong 5 giây. Với vận tốc đó, chiếc tàu thủy này đã chui qua 1 chiếc cầu dài 180m trong 1 phút...
0.48383 sec| 3888.547 kb