Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(10)
GDCD(9)
Hóa học(52)
Lịch sử(20)
Ngữ văn(167)
Nhạc họa(3)
Sinh học(12)
Tiếng anh(122)
Tin học(15)
Toán học(151)
Vật lý(40)
Địa lý(18)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2598| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2642| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2791| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2806| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2817| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2869| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2897| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2905| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2927| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2968| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2988| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2995| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3198| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3260| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3306| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3348| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3649| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3657| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3876| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4171| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6261| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6422| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6425| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 7104| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 8794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 9602| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10508| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10868| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10869| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10871| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11042| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11062| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11124| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11152| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11185| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11230| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11254| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11351| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11422| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11430| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11465| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11568| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11595| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11600| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11614| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11642| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11650| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11688| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11708| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11711| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11722| 3 tháng trước

53. The picnic ………… because Peter has just had a traffic accident.

            A. will cancel...

ID câu hỏi: 11776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11782| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11840| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11877| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11930| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11935| 3 tháng trước

1. Farmers collect household and garden waste to make …………….

. a. pipes b. floor coverings c. glassware d. compost

2. Tree leaves…..to...

ID câu hỏi: 11980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12012| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12062| 3 tháng trước

1. People believe that 13 is an unlucky number.

 

A.  It is believed that 13 is an unlucky number....

ID câu hỏi: 12088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12113| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12122| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12174| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12215| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12231| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12370| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12413| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12431| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12446| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12489| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12528| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12552| 3 tháng trước

a,Tú rất mê sách ư?

Tú quả rất mê sách!

b, Trời thật là sáng! 

Trời sáng rồi ư?

c, Đường lên dôc thật là trơn!

Đường lên dốc trơn ư?

ID câu hỏi: 12577| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12643| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12700| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12815| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12823| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12971| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12977| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12979| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13055| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13073| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13113| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13169| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13218| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13242| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13304| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13341| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13421| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13486| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13580| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13667| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13686| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13689| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13756| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13778| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13804| 3 tháng trước

1 This room is kept tidy all the time

2 Are her clothes washed by the girl everyday

3 Was this beautiful dress bought by Mary

4 Are those shoes going to be repaired by...

ID câu hỏi: 13814| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13847| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13888| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13927| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13929| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13949| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14011| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14032| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14090| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14093| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14105| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14143| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14415| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14445| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14493| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14543| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14600| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14767| 3 tháng trước

Cửa hàng đó bán được tất cả số kg gạo là :

20 : 25 x 100 = 80 ( kg )

Đáp số : 80 kg

chúc may mắn

ID câu hỏi: 14792| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14816| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14818| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14862| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14886| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15000| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15011| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15024| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15026| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15033| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15087| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15158| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15167| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15232| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15288| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15380| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15452| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15529| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15635| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15696| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15719| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15746| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15782| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15791| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15803| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15876| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16123| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16171| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16261| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16303| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16308| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16324| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16347| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16358| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16359| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16380| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16464| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16485| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16486| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16502| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16649| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16661| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16730| 3 tháng trước

* Dùng quỳ tím

- Quỳ tím không đổi màu: BaCl2

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl và...

ID câu hỏi: 16773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16831| 3 tháng trước

Tham khảo

What is my favourite subject at school? It's hard to know! I think it's English. The first reason is if I learn English, I can communicate with foreigners and find a...

ID câu hỏi: 16834| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16892| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16898| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16932| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16942| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16983| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16987| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17047| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17109| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17110| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17167| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17184| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17303| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17383| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17417| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17517| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17529| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17569| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17604| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17734| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17762| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17763| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17834| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17884| 3 tháng trước

cái này hơi giống bài trc cô Quyên đăng, bn có thể tham khảo trong đó!

-hok tốt-

ID câu hỏi: 17885| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17909| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18033| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18052| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18093| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18146| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18204| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18219| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18227| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18259| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18279| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18289| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18296| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18381| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18528| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18562| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18567| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18595| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18604| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18636| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18650| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18667| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18710| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18729| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18771| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18781| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18803| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18831| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18850| 3 tháng trước

1) When did you bought that bag?

=> How long.....have you bought that bag?...

2) When did you start loving him?

=> How long.....have you loved him?...

3) How...

ID câu hỏi: 18854| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18857| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18876| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18969| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19000| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19003| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19010| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19085| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19105| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19122| 3 tháng trước

Việc không nên làm với bạn bè:

- Không đùa dai, trêu bạn quá mức.

- Không đánh nhau, gây gổ với bạn.

-...

ID câu hỏi: 19212| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19329| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19464| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19468| 3 tháng trước

Câu 1. Xác định kiểu văn bản của văn bản trên: nghị luận

Câu 2. Theo tác giả, thời gian có những giá trị là vàng, sự...

ID câu hỏi: 19510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19532| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19539| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19702| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19821| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19842| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19851| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19979| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20016| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20199| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20252| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20263| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20302| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20363| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20373| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20397| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20613| 3 tháng trước

Dòng điện kim là : 

Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có...

ID câu hỏi: 20690| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20693| 3 tháng trước

Nếu cơ số bằng 1 thì lập tức nó trở thành hằng số rồi

ID câu hỏi: 20725| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20774| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20803| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20814| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20884| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20992| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21020| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21021| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21033| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21035| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21124| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21175| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21179| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21184| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21299| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21341| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21386| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21397| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21512| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21523| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21545| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21569| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21571| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21636| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21678| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21736| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21738| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21802| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21804| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21841| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21860| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21965| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21971| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22009| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22038| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22053| 3 tháng trước

 

1.My favorite drink is milk tea.2.In milk tea, there are main ingredients such as: sugar, starch, fat.3.It is very delicious with a sweet,...4.Absolutely good for health, does not cause...
ID câu hỏi: 22056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22082| 3 tháng trước

số thứ ba là 62.2-53.15=9.05

số thứ nhất là 9.05+6.85=15.9

số thứ hai là 53.15-15.9=37.25

K CHO MÌNH NHA 

ID câu hỏi: 22111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22147| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22158| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22236| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22252| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22298| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22310| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22340| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22356| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22375| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22417| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22547| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22571| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22583| 3 tháng trước

Em tham khảo nhé !

 

 Quê tôi miền đảo Lý

        Giữa bốn bề gió...

ID câu hỏi: 22599| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22650| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22680| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22700| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22703| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22736| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22785| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22838| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22852| 3 tháng trước

Vì đây là 1 vật nên khối lượng của vật không thay đổi:

Ta có: 

ID câu hỏi: 22879| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22918| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22922| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22948| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22954| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22982| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23095| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23100| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23128| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23141| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23216| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23218| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23256| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23261| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23347| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23376| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23395| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23425| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23431| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23584| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23600| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23610| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23635| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23645| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23699| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23703| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23704| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23746| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23857| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23870| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23888| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23924| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23943| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23953| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23986| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24088| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24096| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24128| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24154| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24168| 3 tháng trước

My favorite pet is a dog. I love dogs because they are cute and loyal to their owners. I have a dog at home, his name is Ki. Ki is a dog which I have been keeping for four years. It is a...

ID câu hỏi: 24177| 3 tháng trước

Câu1:Đọc bài ca dao:"Con cò mà đi ăn đêm,đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao,ông ơi ông vớt tôi nao,tôi có lòng...

ID câu hỏi: 24204| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24259| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24269| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24274| 3 tháng trước
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. Nói cách khác, số nguyên tố là những số chỉ có đúng hai ước số là 1 và ...Danh sách số nguyên tố · Số nguyên tố...
ID câu hỏi: 24300| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24312| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24334| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24381| 3 tháng trước

Em tham khảo nhé !

Trong cuộc đời mỗi con người chúng ta có thể quên đi nhiều điều, nhưng ký ức tuổi thơ thì khó có thể phai...

ID câu hỏi: 24401| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24435| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24461| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24478| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24499| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24507| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24527| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24660| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24816| 3 tháng trước

Mở bài: Giới thiệu về một tấm gương học trò chăm ngoan, vượt khó, học giỏi

Trong xã hội ngày nay, sự phát triển không ngừng của...

ID câu hỏi: 24826| 3 tháng trước

- Khái quát suy nghĩ của em về tình yêu quê hương là gì? là tình cảm gắn bó của con người với quê hương, đó...

ID câu hỏi: 24846| 3 tháng trước

Tham khảo

1. Nguyên nhân: Do chính sách cai trị tàn bạo của nha Đường

Diễn biến:Cuộc k/n bùng nổ ở Hoan Châu,...

ID câu hỏi: 24849| 3 tháng trước

Nhiệt năng của một vật là : tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật . Nhiệt năng có quan hệ chặt chẽ đối với nhiệt độ : Nhiệt độ càng cao thì...

ID câu hỏi: 25140| 3 tháng trước

Mở bài:

--“Viếng lăng Bác” , bài thơ gây một xúc cảm đặc biệt. Viễn Phương bằng một ngôn ngữ tinh tế, giàu cảm xúc sâu...

ID câu hỏi: 27176| 2 tháng trước

vì bạn ấy đã đặt các tích riêng thẳng cột vs nhau nên thực chất bạn ấy đã nhân số đó vs :

4+5=9

thừa số thứ nhất là :

207:9=23

tích đúng là :

23x45=1035

đáp số...

ID câu hỏi: 27460| 2 tháng trước

Số bạn được đúng một điểm 10 là:

42 – 39 = 3 (bạn)

Số bạn được đúng hai điểm 10 là:

39 – 14 = 25 (bạn)

Số bạn được đúng ba điểm 10 là:

14 – 5 = 9 (bạn)

Số bạn...

ID câu hỏi: 28341| 2 tháng trước

Mẹ em có dáng người cao cao, năm nay mẹ đã ngoài bốn mươi tuổi, tuổi đã qua thời xuân xanh. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan, trông thật hiền dịu. Đôi môi mẹ đỏ mọng mặc dù không thoa son,  cái...

ID câu hỏi: 29569| 2 tháng trước

Của bạn đây:

n future, when robots can be used both in homes and in other areas, it could improve the standard of living of people. House hold chores took significant cut in humans'...

ID câu hỏi: 29719| 2 tháng trước

Tham khảo:

♦ Mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng tư sản Anh:

- Mục tiêu: Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu là vua Sác-lơ I, thiết lập nền...

ID câu hỏi: 29798| 2 tháng trước

Nam là người bạn thân nhất  của em. Nam học rất chăm học, Ngoài giờ học ở trường, về nhà vừa ăn cơm xong, Nam đã ngồi chỉnh tề vào ngồi chỉnh tề vào góc học tập.

   Nhìn Nam...

ID câu hỏi: 29832| 2 tháng trước

\(sin3x=sinx\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}3x=x+k2\pi\\3x=\pi-x+k2\pi\end{matrix}\right.\)

ID câu hỏi: 29888| 2 tháng trước

TK

Chú bé ấy có dáng người nhỏ nhắn, luôn mang theo mình cái xắc nhỏ. Cậu bé còn rất yêu đời và lạc quan, vừa...

ID câu hỏi: 30283| 2 tháng trước

Tham khảo
 

1. Khung tên

2. Bảng kê

3. Hình biểu diễn

4. Kích thước

5. Phân tích chi tiết

6. Tổng...

ID câu hỏi: 30550| 2 tháng trước

Tố Hữu là nhà thơ – chiến sĩ nổi tiếng của nền thơ ca cách mạng với những vần thơ trữ tình chính trị đằm thắm và thiết tha. Chất liệu thơ của Tố...

ID câu hỏi: 30759| 2 tháng trước

Tham khảo:
Lợn: Lợn sinh trưởng nhanh và có thể đạt trọng lượng 100-120kg sau khoảng 6-7 tháng tuổi. Thời gian mang thai của lợn khoảng 114-118 ngày, sau...

ID câu hỏi: 30992| 2 tháng trước

Anh thấy đề đang viết CTCT rồi thì viết lại cấy chi rứa em hầy?

ID câu hỏi: 31154| 2 tháng trước

(d) đi qua M(2;3) và N(5;4)

=>Ta có hệ phương trình:

2a+b=3 và 5a+b=4

=>a=1/3 và b=7/3

ID câu hỏi: 32346| 2 tháng trước

Tham Khảo 
    Qua truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa", Nguyễn Thành Long đã xây dựng thành công nhân vật anh thanh niên...

ID câu hỏi: 32677| 2 tháng trước
Trạng ngữ là thành phần phụ của câu được sử dụng với mục đích bổ sung ý nghĩa cho thành phần chính và là bộ phận của câu nhằm xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân của sự việc nêu trong câu ....
ID câu hỏi: 34143| 2 tháng trước

1. Văn bản trên đã xác định nền độc lập, chủ quyền của nước Đại Việt ở những yếu tố: văn hiến, danh giới lãnh thổ, phong tục, lịch sử, triều đại,...

ID câu hỏi: 34300| 2 tháng trước

 Cây ưa ẩm

- Cây sống nơi ẩm ướt và thiếu sáng

- Có phiến lá mỏng, bản lá rộng, mô giậu kém phát...

ID câu hỏi: 34307| 2 tháng trước

1. D

2. b

3. c

4. c

5. lãnh thổ trải dài

6. a

ID câu hỏi: 34826| 2 tháng trước

bao ngô nặng số kg là 

20 : 1/5 = 100 kg 

3/4 bao nặng số kg là 

100x 3/4 = 75 kg 

đs 75 kg 

nhớ tích cho...

ID câu hỏi: 34945| 2 tháng trước

She turns off __________ appliances when not using them
A. electrical B. electricity D. electric D. electron

ID câu hỏi: 35659| 2 tháng trước

Theo đoạn trích, nhân vật Nữ Oa xuất hiện trong bối cảnh (thời gian, không gian) như thế nào?

A. Trời đất mới được hình thành, đã có...

ID câu hỏi: 36025| 2 tháng trước

P2O5: điphotpho pentaoxit - oxit axit

H2SO4: axit sunfuric - axit

MgS: Magie sunfur - muối

Ca(OH)2: canxi hiđroxit - bazơ

NaCl: natri clorua - muối

LiOH: Liti...

ID câu hỏi: 36400| 2 tháng trước

Tham Khảo

Chỉ khi độ ẩm cao, hơi nước bốc lên trên trời hình thành mây vũ tích thì mới có khả năng...

ID câu hỏi: 36555| 2 tháng trước

1, He is excited about his first day at the school.

2, He is wearing a new   uniform today.

3, All subjects at his new schol are interesting.

4, He has new notebooks ,...

ID câu hỏi: 36932| 2 tháng trước

Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng. Có chiếc tựa mũi tên nhọn, tự cành...

ID câu hỏi: 37555| 2 tháng trước

1.Did you have

2.did

3.went

4.Did you see

5.didn't

6.saw

7.fed

8.Did you take

9.did you do

10.played

ID câu hỏi: 38758| 2 tháng trước

  TK:

      Khúc ca bốn mùa của Nhạc sĩ Hoàng Hải - Với giai điệu hồn nhiên,êm nhẹ ,trong sáng ,bài hát mang...

ID câu hỏi: 38983| 2 tháng trước

\(\Delta_rH^o_{298}=436+243-2\cdot432\\ \Delta_rH^o_{298}=-185kJ\cdot mol^{-1}\)

ID câu hỏi: 39193| 2 tháng trước

Nếu mua ở cửa hàng A thì bạn Tú sẽ phải trả số tiền là:

(810 000 + 1 290 000):2 = 2 100 000:2 = 1 050 000(đồng).

Nếu mua ở cửa hàng B thì bạn Tú sẽ mua đôi 1 290 000 đồng và được tặng...

ID câu hỏi: 39311| 2 tháng trước

- Giống nhau: 

+ Cùng mượn hai hình ảnh của thiên nhiên là "sóng" và "biển" để thể hiện cái tôi cá...

ID câu hỏi: 39482| 2 tháng trước

Lực từ tác dụng lên vật:

\(F=BIl\cdot sin\alpha=0,9\cdot2,5\cdot0,8=1,8N\)

ID câu hỏi: 40287| 2 tháng trước

 

Can you study english?

A. Yes, I can                               ...

ID câu hỏi: 40374| 2 tháng trước

từ ''giật mình'' cho thấy sự bất ngờ, chợt nhận ra điều gì đó, ở đây tác giả muốn nói đến sự bất ngờ của người lính khi gặp lại...

ID câu hỏi: 40767| 2 tháng trước

9. My brother doesn’t like pork and ------------------

A. either do I             B. neither do I           C....

ID câu hỏi: 40826| 2 tháng trước
Dạng năng lượng mà một vật có được do nó đang chuyển động gọi là động năng. Động năng có đơn vị là jun.
ID câu hỏi: 41115| 2 tháng trước

**) Vấn đề đặt ra trong câu chuyện

– Cậu bé (người nghe thuyết giảng) không hề muốn chơi hay kết bạn với ai: lối sống khép kín, cá nhân, cô độc.

– Bài thuyết giảng của vị giáo...

ID câu hỏi: 42015| 1 tháng trước

phép tu từ : điệp ngữ

qua phép tu từ ậy tác giả như muốn nhấn mạnh về lí tưởng chiến đấu của người cháu . cháu chiến đấu vì tình yêu tổ quốc luôn luôn mãnh liệt chảy trong tâm trí trái tim...

ID câu hỏi: 43525| 1 tháng trước

Refer 

Every person is born with a birthday. My birthday last year was the first time I had a birthday party. It was a great day. I think even if I experience many other birthday...

ID câu hỏi: 45029| 1 tháng trước

*Các bước đặt lề cho trang giấy:

- Bước 1: Nháy chuột vào Page Setup... trong bảng chọn File. Hộp thoại Page Setup xuất hiện

- Bước 2: Nháy chuột để mở...

ID câu hỏi: 45279| 1 tháng trước

Ta nhận thấy rằng cặp hai số đầu và cuối , cũng như từng cặp hai số cách đều số đầu và số cuôi có tông bằng 101 :

1 + 2 +3 + ......... + 99 + 100

Có 50 cặp như thế , do đó kết quả là :...

ID câu hỏi: 45645| 1 tháng trước

nb26. The passage mainly discusses __________.

A. tidal...

ID câu hỏi: 46259| 1 tháng trước

1. We |(have) .....were having.... a party when he came

2. they (visit) ..will be visiting.... hue by this time next week

ID câu hỏi: 47172| 1 tháng trước

câu điều kiện

1.If she doesn’t work harder, she’ll lose her job.

-->She’ll lose her job unless she works harder

2.You can use my car, but have to keep it...

ID câu hỏi: 47865| 1 tháng trước

\(A=\left(cosx\cdot cos\left(\dfrac{pi}{3}\right)-sinx\cdot sin\left(\dfrac{pi}{3}\right)\right)-cosx+cos\left(pi+x\right)\)

ID câu hỏi: 48326| 1 tháng trước

\(2Al+6HCl->2AlCl_3+3H_2\\ n_{Al}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{7,437}{24,79}=0,2mol\)

ID câu hỏi: 48389| 1 tháng trước

Bài 1: Change the sentences to relative clauses.

1. She's just bought a handbag made of crocodile skin.

=> She's just bought a handbag which os ade of crocodile skin

...
ID câu hỏi: 48752| 1 tháng trước

1. Delicious meals is cooked by my mother everyday

2. If there weren't any light in the city at night, Que could see the starts

ID câu hỏi: 49183| 1 tháng trước
...
ID câu hỏi: 49661| 1 tháng trước
Tham khảoTheo truyền thuyết của Việt Nam, tổ của người Lạc Việt bắt nguồn từ vùng Động Đình Hồ, nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, và địa...
ID câu hỏi: 50825| 1 tháng trước

3. If you ask him for advice, you will find a way out.

4. Mr Binh has recycled rubbish for four years.

5. Mr Hoang plays golf more skillful than Mr Long.

6. Since there...

ID câu hỏi: 50931| 1 tháng trước

Underline the correct form.

1. Children must / have to start school when they are five.

2. In many countries, you should / must wear a seat belt in the car - it’s the...

ID câu hỏi: 51495| 1 tháng trước

bạn đổi hộ mình giờ chẳng với

leuleu

ID câu hỏi: 51712| 1 tháng trước

Giả sử bạn Huy trả lời đúng cả 20 câu hỏi thì sẽ được số điểm là:

10 x 20 = 200 (điểm)

Như vậy hơn số điểm đã đạt là:

200 – 5...

ID câu hỏi: 53026| 1 tháng trước

Gọi số vịt là \(x\)( con ) \(\left(x\inℕ^∗\right)\)

Vì số ngỗng nhiều hơn số vịt 6 con nên so ngỗng là \(x+6\)( con )

Vì...

ID câu hỏi: 54707| 1 tháng trước

My electric bike is not as new as yours

My luggage is not as heavy as hers

Your car is not as expensive as mine

Train tickets are as cheap as bus tickets

Going by train is...

ID câu hỏi: 55142| 1 tháng trước

1 ....... they allowed me to travel with them without my parents' permission

2 ..... is believed that the most suitable time to visit Sơn Doong is from February to August.

3...

ID câu hỏi: 55151| 1 tháng trước

27. What is the main idea of the passage?

      A. Bamboo dance is part of Vietnamese traditional art.

      B. Bamboo is a part...

ID câu hỏi: 55816| 1 tháng trước

Hỏi dãy số có bao nhiêu chữ số?

- Số 1 chữ số từ 1 đến 9 có 9 số. có 9 x 1 = 9 chữ số.

- Số 2 chữ số từ 10 đến 99 có 90 số. có: 90 x 2...

ID câu hỏi: 57808| 3 tuần trước

Những câu nào có thể làm được thì em nên tự làm, câu nào khó hoặc chưa hiểu thì mới hỏi đề thầy cô, bạn bè...

ID câu hỏi: 57894| 3 tuần trước

Nếu giờ thứ hai xe thứ hai không chạy thêm 4km thì giờ thứ ba xe phải chạy :

                        50+4=54

ID câu hỏi: 58070| 1 tuần trước

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

\(2,18-0,5=1,68\left(cm\right)\)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

ID câu hỏi: 58131| 1 tuần trước

Đáp án:

Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi và chúng ta sẽ lớn...

Từ gợi ý trên, hãy viết bài văn trình...

ID câu hỏi: 58631| 6 ngày trước

29,4m vải còn lại ứng với số phần trăm là:

100% - 2% = 98%

Trước khi giặt tấm vải ban đầu dài là:

29,4 : 98 x 100 = 30 (m)

Đáp...

ID câu hỏi: 58900| 5 ngày trước

Trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao khó khăn mà ta cần phải vượt qua. Những khó khăn đó như một định luật tự nhiên để ta có thể...

ID câu hỏi: 59763| 2 ngày trước

Hình vẽ nào, cô có thấy hình nào đâu nhỉ?

ID câu hỏi: 60238| 1 ngày trước

Thời gian học sinh thứ nhất làm xong 5 dụng cụ:

9 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 1 giờ 45 phút = 105 phút

Thời gian học sinh thứ hai...

ID câu hỏi: 60443| 9 giờ trước

chu vi bánh xe lăn tay của người khuyết tật là:
              50 x 3.14 = 157 (cm)
người đó sẽ dii dược số m bánh xe lăn...

ID câu hỏi: 10907| 3 tháng trước
Có 10 công nhân làm trong 10 ngày đóng được 10 cái tủ. Hỏi có 30 công nhân trong 20 ngày đóng được bao nhiêu...
ID câu hỏi: 10983| 3 tháng trước
Trung bình cộng tuổi bố và mẹ là 41 tuổi. Trung bình tuổi bố,mẹ,con là 30 tuổi. Hỏi con bao nhiêu tuổi? CÁC BẠN GIẢI RÕ RA NHÉ!!
ID câu hỏi: 11476| 3 tháng trước
Số lít nước mắm loại 1 có nhiều hơn số lít nước mắm loại 2 là 12 lít .Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm , biết rằng số lít nước mắm loại 1 gấp 3 lần số lít nươc mắm loại 2 ?
ID câu hỏi: 11499| 3 tháng trước
MxOy + HNO3 --> M(NO3)2y/x + H2O
ID câu hỏi: 11566| 3 tháng trước
Tính bằng cách thuận tiện nhất: 0,9 × 95 + 1,8 × 2 + 0,9
ID câu hỏi: 11584| 3 tháng trước
Tìm x biết 30.(x+2)-6.(x-5)-24.x=100
ID câu hỏi: 11699| 3 tháng trước
x/3 = y/4 và x . y = 12
ID câu hỏi: 11922| 3 tháng trước
Tính :1/4+1/6+1/8 (Nhập kết quả là phân số tối giản) / là phần  
ID câu hỏi: 11928| 3 tháng trước
VII. Complete the second sentences so that it has the same meaning to the first . Use the word in brackets. 1. The table and the desk sre the same size....
ID câu hỏi: 11977| 3 tháng trước
sắp xếp các từ: núi đồi, rực rỡ, chen chúc, vườn, dịu dàng, ngọt, thành phố, ăn. a) Dựa vào cấu tạo từ ( từ đơn, từ ghép, từ láy )    từ đơn            ...
ID câu hỏi: 11998| 3 tháng trước
We must remember to eat..... (SENSE). Giúp vs ạ!
ID câu hỏi: 12164| 3 tháng trước
Chọn đáp án đúng. My birthday is on the .................. of October. A. Thursday B. two C. ten D. fifth
ID câu hỏi: 12185| 3 tháng trước
90 phút bằng bao nhiêu giờ vậy?
ID câu hỏi: 12489| 3 tháng trước
a, tìm x thuộc Q bt: a x-3/x+5 = 5/7
ID câu hỏi: 12859| 3 tháng trước
Một kho chứa 160,8 tấn gạo. Người ta lấy đi  1/3 số gạo đó để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn gạo HEO MI !!!!!!!!!!!!!!!!!
ID câu hỏi: 12932| 3 tháng trước
ven biển phía tây miền trung an đét xuất hiện hoang mạc chủ yếu do ảnh hưởng từ đâu
ID câu hỏi: 13014| 3 tháng trước
3/5 x X - 1/2 =1/5   
ID câu hỏi: 13065| 3 tháng trước
6. I‘ve decided (stop) _______ smoking. 7. Water (cover) _______ most of the Earth’s surface. 8. She used to (take) ___________to school by her mother. 9. Writing many letters (make)...
ID câu hỏi: 13100| 3 tháng trước
44, Do you enjoy listening to music?Are you interested...
ID câu hỏi: 13337| 3 tháng trước
Cho các phát biểu sau : (a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomandehit (b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp etilen (c) Ở điều kiện thường, anilin...
ID câu hỏi: 13424| 3 tháng trước
Viết một số từ ngữ tả bầu trời mùa hè ( mặt trời , ánh nắng mây ).
ID câu hỏi: 13453| 3 tháng trước
hãy giải thích vì sao 1 cộng 1 bằng 2     bonus thêm 1 câu hỏi: tại sao 2 trừ 1 bằng 1     dễ lắm mà nhưng phải trả lời  lôgic nha nếu câu trả lời là : 1+1=2 vì...
ID câu hỏi: 13526| 3 tháng trước
Viết bài văn kể 1 câu chuyện nói về lòng hiếu thảo mà em đã đọc hoặc đã nghe
ID câu hỏi: 13558| 3 tháng trước
Tìm x, biết : 3/5 : x = 3
ID câu hỏi: 13743| 3 tháng trước
Đặt tính rồi tính 66 : 3
ID câu hỏi: 13870| 3 tháng trước
ngày 22/6 được gọi là ngày gì
ID câu hỏi: 13979| 3 tháng trước
BT: Hoàn thành các phương trình hóa học sau: a, C2H5OH + .......... → C2H5OK + ..........↑ b, CH3COOH + CaCO3 → .......... + .......... +...
ID câu hỏi: 14123| 3 tháng trước
đặt lời bài hát mới dựa theo bài LÝ CÂY BÔNG chú ý:k lên mạng nha help me!
ID câu hỏi: 14326| 3 tháng trước
Đặt một câu ghép nói về tình yêu quê hương đất nước
ID câu hỏi: 14522| 3 tháng trước
trên hợp sữa đặc có ghi khối lượng tịnh 398g con số này có ý nghĩa gì? Tính trọng lượng của sữa trong trường hợp này  
ID câu hỏi: 14601| 3 tháng trước
I hate it when my colleagues try to get involved in everything in my own business. FINGER =>I object to ___________________ in my own business.  
ID câu hỏi: 14609| 3 tháng trước
Câu hỏi:   Jack comes from Canada. He lived in a (16)_________ in the (17) ________ in Quebec. Now, he lives with his grandparents in Ha Noi. His (18) ________is 18 Hang Bai Street, Hoan...
ID câu hỏi: 14661| 3 tháng trước
Viết biểu thức đại số để biểu thị: a) Hiệu bình phương của x và y; b) Lập phương của hiệu x và y; c) Tổng của x với tích của 5 và y; d) Tích của x với...
ID câu hỏi: 14710| 3 tháng trước
1.Hình chiếu vuông góc của hình hộp chữ nhật, hình chóp đều, lăng trụ đều 2.Khái niệm ,hình chiếu của các khối xoay tròn 3.Công dụng của bản vẽ chi tiết (Các bn giúp mk với)
ID câu hỏi: 14891| 3 tháng trước
X. Choose the correct option, a, b or c to complete the sentences. 1. _________ sit here, or do you want me to sit somewhere else? a. Could you b.Shall I c. Why don’t we 2. I don’t...
ID câu hỏi: 14926| 3 tháng trước
dấu hiệu chia hết cho 3 và 5 dấu hiệu chia hết cho 3 dấu hiệu chia hết cho 9
ID câu hỏi: 14944| 3 tháng trước
Write a paragraph about Da Lat Flower Festival, using the cues given below. 1. Name of festival: Da Lat Flower Festival. 2. What is the festival? The programs of Flower festival are a variety of...
ID câu hỏi: 15074| 3 tháng trước
Viết bài văn có tự sự kết hợp miêu tả biểu cảm về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học  
ID câu hỏi: 15263| 3 tháng trước
Put the verb in correct form, to-infinitive or V-ing: 1. I'm beginning (understand)........what you mean. 2. I didn't know how (get) .......to your house so I stopped (ask)......the way 3....
ID câu hỏi: 15320| 3 tháng trước
Giá trị nội dung, nghệ thuật bài " Chiều tối" - Hồ Chí Minh ( khoảng 2-3 dòng )
ID câu hỏi: 15496| 3 tháng trước
8. Tìm 2 số biết tổng của hai số là 50 và số bé=0.25 số lớn 9.Tìm hai số biết hiệu của hai số là 0.08 và số bé=0.75 số lớn
ID câu hỏi: 15563| 3 tháng trước
c. What do you do when you're sick? Why? (Bạn làm gì khi bạn bị ốm? Tại sao?)
ID câu hỏi: 15593| 3 tháng trước
Bài 11 : Dãy số tự nhiên là : A. 1,2,3,4,5,.... B. 0,1,2,3,4,5,.... C. 0,1,2,3,4,5,.... D. 0,1,3,4,5,....
ID câu hỏi: 15648| 3 tháng trước
Nêu một số sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp ở Châu Phi
ID câu hỏi: 15675| 3 tháng trước
hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu kể về môn thể thao mà em biết
ID câu hỏi: 15692| 3 tháng trước
Khoảng cách từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng là 86km. Khoảng cách từ TP. Đà Nẵng tới TP. Quảng Ngãi dài hơn quãng đường đó 63km.
ID câu hỏi: 15726| 3 tháng trước
Cho các chất sau đây cho biết đâu là dơn chát, đâu là hợp chất, giải thích O2, Cl2, N2, H, H2O, NaCl, H2SO4, CaCO3, CaO, C, S, Mg, Cu, C4, H10,...
ID câu hỏi: 15748| 3 tháng trước
Bài 2: Một lò xo có độ cứng k = 100 N/m đặt trên mặt bàn nằm ngang không ma sát. Một đầu lò xo giữ cố định, đầu còn lại gắn một vật nhỏ...
ID câu hỏi: 15761| 3 tháng trước
Money là danh từ đếm đc hay ko đếm đc 
ID câu hỏi: 15935| 3 tháng trước
viết môt đoạn văn ngắn khoảng 60 đến 100 từ kể về một nhân vật truyện tranh bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 16138| 3 tháng trước
Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m , chiều rộng 6m . Nếu lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 40cm thì cần bao nhiêu viên gạch ?
ID câu hỏi: 16354| 3 tháng trước
cách bảo quản phân bón ?
ID câu hỏi: 16451| 3 tháng trước
BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 122/SGK Toán 4) Mai ăn 3/8 cái bánh, Hoa ăn 2/5 cái bánh Ai ăn nhiều bánh hơn?  
ID câu hỏi: 16740| 3 tháng trước
Write all the pronouns possible to complete each sentence. 1. More and more people are rejecting food ......... don't come to local producers. 2. The young are are returning to traditional...
ID câu hỏi: 16785| 3 tháng trước
chia động từ  1.how many children you (have got) mk cần gấp ,nhanh 3 tk
ID câu hỏi: 16799| 3 tháng trước
cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật Tràng. liên hệ hình ảnh người đàn ông hàng chài
ID câu hỏi: 16998| 3 tháng trước
Ngoặc tròn hay ngoặc vuông  là bị giới hạn trong hình học nước ngoài ? 
ID câu hỏi: 17024| 3 tháng trước
Write a paragraph about the advantages of being a working mother(about 120 words) Suggestions: -contribute to household income -be good educators for their children -have a chance to apply the...
ID câu hỏi: 17099| 3 tháng trước
Cấu tạo đồng hồ đo điện
ID câu hỏi: 17170| 3 tháng trước
Thức ăn của giun đất?
ID câu hỏi: 17326| 3 tháng trước
Bài 1: . Việc lập đền thờ và hàng năm mở hội Gióng thể hiện điều gì? Nêu một vài hiểu biết của em về hội Gióng? Bài 2: Chỉ ra đặc điểm của truyện truyền thyuyết trong câu chuyện Thánh Gióng?
ID câu hỏi: 17633| 3 tháng trước
Viet đoạn van nghị luận ngắn khoảng 200 chữ nói về suy nghĩ của anh chị về nỗi đau của những đứa trẻ trong cuộc sống hôm nay
ID câu hỏi: 17859| 3 tháng trước
Thiết lập PTHH của các phản ứng sau a, AgNO3+ K3PO4-Ag3PO4+KNO3 b, FeS+HCl-FeCl2+H2S c, Pb(OH)2+HNO3-Pb(NO3)2+H2O d, Mg(OH)2+HCl-MgCl2+H2O Giúp mk vs
ID câu hỏi: 17953| 3 tháng trước
Nêu ý nghĩ chính của truyện Sọ Dừa?
ID câu hỏi: 18010| 3 tháng trước
Tác sử dụng nghệ thuật gì trong câu thơ Mảnh tình san sẻ tí con con và ý nghĩa của việc sử dụng nghệ thuật đó A. Nghệ thuật tăng tiến làm cho tình cảnh thêm éo le, mảnh tình càng bé thì nổi đau càng...
ID câu hỏi: 18100| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa các tứ giác đã học ở lớp 8
ID câu hỏi: 18226| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện một số cách thức khai thác tự nhiên ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
ID câu hỏi: 18459| 3 tháng trước
Hai từ đồng nghĩa với cứng cỏi :
ID câu hỏi: 18492| 3 tháng trước
các từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật thường là từ nhiều nghĩa  Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ sau lưỡi , miệng ,cổ , tay...
ID câu hỏi: 18749| 3 tháng trước
viết 1 đoạn văn tả bạn thân  
ID câu hỏi: 18943| 3 tháng trước
Búp bê ma trong đọc Tiếng Anh là gì vậy mấy bạn ?
ID câu hỏi: 19189| 3 tháng trước
làm một bài thơ 5 chữ về mùa xuân
ID câu hỏi: 19206| 3 tháng trước
điểm văn 0,5 giữa kì thì điểm kì 1 giữa kì 2 với cuối kì là bao nhiêu mới có thể kéo lên đc ạ :((
ID câu hỏi: 19295| 3 tháng trước
1. he/ always/ losing/ is/ keys/ his 
ID câu hỏi: 19364| 3 tháng trước
Lập kế hoạch học tập, phấn đấu của em để trở thành một học sinh giỏi toàn diện
ID câu hỏi: 19531| 3 tháng trước
Vì sao xuất hiện thành thị trung đại? Nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế lãnh địa?
ID câu hỏi: 19688| 3 tháng trước
Viết chương trình in bảng cửu chương từ 2 đến 9 ra màn hình,bố trí 4 bảng đầu ở nửa trên ,4 bảng sau ở nửa dưới.giúp e đc k ạ e cần gấp
ID câu hỏi: 19776| 3 tháng trước
Tóm tắt ngắn gọn trận đánh vua quang đánh đồn ngọc hồi
ID câu hỏi: 19801| 3 tháng trước
Những người muôn năm cũ, Hồn ở đâu bây giờ. Em hiểu hồn trong câu trên nghĩa là gì?
ID câu hỏi: 19808| 3 tháng trước
  Dịch câu Tiếng Việt sau ra Tiếng Anh : Cô ấy học rất giỏi
ID câu hỏi: 19824| 3 tháng trước
một khoảng sân có dạng hình chữ nhật với chiều dài 12m và chiều rộng 7m. Người ta để một phần của sân để trồng hoa, phần còn lại lát gạch. a,...
ID câu hỏi: 20107| 3 tháng trước
những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí nước ta đối với sự phát triển kinh tế xã hội và phát triển tổ quốc
ID câu hỏi: 20303| 3 tháng trước
(1 điểm) Viết phương trình điện li của các chất sau: NaCl, H3PO4, KNO3, CuSO4.  ​
ID câu hỏi: 20406| 3 tháng trước
Có phản ứng CaSO 3 --> CaO + SO 2 không?
ID câu hỏi: 20428| 3 tháng trước
Put the words in order to make sentences. 1. Vinh / like / be / would / in / What / the / to / future / ? 2. be / like / to / would / policeman / He / a / . 3. to / would / like / he / work / Where...
ID câu hỏi: 20688| 3 tháng trước
CMR trong tam giác vuông cạnh đối diện với góc \(30^0\) thì bằng 1 nửa cạnh huyền. Ai chơi bangbang thì kb nha
ID câu hỏi: 20769| 3 tháng trước
toán số con ếch ít hơn số lá. số con ếch lớn hơn 10 và số lá nhiều hơn số ếch là 4. Hỏi có bao nhiêu con ếch và bao nhiêu...
ID câu hỏi: 20823| 3 tháng trước
Hình ảnh “gừng cay - muối mặn” thể hiện điều gì? A. Tình cảm lứa đôi B. Tình cảm gia đình C. Tình cảm vợ chồng D. Tình cảm cha mẹ với con cái
ID câu hỏi: 21149| 3 tháng trước
Các bạn ơi cho mình hỏi là có bạn nào đang học sách Speak Now 2 Workbook ko ạ  Mình đang cần làm trang 30 nhưng ko làm được  bạn nào có giúp mình với ak CẢM ƠN CÁC BẠN
ID câu hỏi: 21232| 3 tháng trước
tìm từ chỉ đặc điểm trong câu sau :Trên cành cây những chú chim đang hót líu lo
ID câu hỏi: 21566| 3 tháng trước
Bài tập: Tính giá trị của biểu thức A = 2x5 - 5y3 + 4 tại x, y thỏa mãn (x - 1)20 + (y + 2)30 = 0.
ID câu hỏi: 21708| 3 tháng trước
                                       Tập đọc             Bầm...
ID câu hỏi: 21817| 3 tháng trước
Bạn X bị nhốt vào một căn phòng không khóa. Nhưng khi mở cửa, cho dù bạn ấy kéo ra hay đẩy vào đều không được. Hỏi tại sao ? Lưu ý: Không có ai chặn cửa hay cửa bị hư.
ID câu hỏi: 21868| 3 tháng trước
viết 1 bài văn tả nghệ sĩ hài đang biểu diễn các bạn nhớ viết nhanh nhé chiều nay mình phải cần rồi
ID câu hỏi: 22045| 3 tháng trước
I. Complete the sentences with the verb+ - ing.    do             practise             play        ...
ID câu hỏi: 22098| 3 tháng trước
Làm cho bay 1.2.3.4.5 sách Toán 5 trang 175 nhanh tao t
ID câu hỏi: 22241| 3 tháng trước
Một ô tô đi từ Vĩnh Phúc về Hà Nội với vận tốc 60 km/h hết 1 giờ 30 phút a Tính quãng đường từ Vĩnh Phúc đến Hà Nội B nếu lúc 8...
ID câu hỏi: 22350| 3 tháng trước
nguyên tử z có tổng hạt là 24 trong hạt nhân nguyên tử số hạt mang điện tích bằng số hạt không mang điện tích. tính số hạt hạt từng loại và cho biết số khối của z
ID câu hỏi: 22404| 3 tháng trước
Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz  cho hình bình hành ABCD. Biết A(2;1;-3), B(0;-2;5) và C(1;1;3). Diện tích hình bình hành ABCD là A. 2 87   B.  349 2   C. ...
ID câu hỏi: 22519| 3 tháng trước
Hãy kể tên một số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi ở nước ta.
ID câu hỏi: 22646| 3 tháng trước
Trong hai phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản ứng toả nhiệt, phản ứng nào là phản ứng thu nhiệt? a) Phân huỷ đường tạo thành than và...
ID câu hỏi: 22660| 3 tháng trước
Hãy viết một đoạn văn nói về những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam. (Bài văn này nói về người Việt Nam chúng ta nên mình nghĩ các bạn nên tự viết nha !)
ID câu hỏi: 22672| 3 tháng trước
UNREQUITED LOVE  NGHĨA LÀ GÌ
ID câu hỏi: 22697| 3 tháng trước
Trong bài thơ Quê hương, Đỗ Trung Quân viết: " ...Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi..." Từ ý thơ trên, em hãy...
ID câu hỏi: 22965| 3 tháng trước
Nêu những thành tựu mà hát sắc bùa tạo nên???
ID câu hỏi: 23002| 3 tháng trước
5 + 5 = ? cho mình hình Hoshimiya ichigo mình k cho
ID câu hỏi: 23108| 3 tháng trước
Phản ứng hóa học giữa axit cacboxylic và ancol được gọi là phản ứng A. este hóa B. trung hòa C. kết hợp D. ngưng tụ
ID câu hỏi: 23110| 3 tháng trước
những hạt thóc giống  
ID câu hỏi: 23213| 3 tháng trước
Trong nhiệt kế rượu chất sử dụng để đo nhiệt nhờ sự giãn nở nhiệt là kim loại thuỷ ngân. Biết nhiệt độ nóng chảy của thuỷ ngân là -39C. a) Làm lạnh thủy...
ID câu hỏi: 23294| 3 tháng trước
bạn nào có sách giải của bài tập tiếng anh 8 của lưu hoằng trí (chương trình cũ) cho mình xin với
ID câu hỏi: 23303| 3 tháng trước
Đề 3 :trog truyện ngụ ngôn "Ếch ngồi đáy giếng" kết thúc ở sự vc ếch bị 1 con trâu đi qua giẫm bẹp .Em hãy kể lại truyện và tưởg tượg 1 cài kết có hậu . Lm gium mk nhanh nhanh nha mk dang can gap...
ID câu hỏi: 23485| 3 tháng trước
Nêu đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng trong công nghiệp nước ta ?
ID câu hỏi: 23615| 3 tháng trước
Hãy nêu khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của lí tưởng sống ?
ID câu hỏi: 23951| 3 tháng trước
12345678910 năm = giây
ID câu hỏi: 23976| 3 tháng trước
Làm sao để xác định (phân biệt) g.c.g ; c.c.c ; cạnh huyền.góc nhọn ; cạnh huyền. cạnh góc vuông
ID câu hỏi: 24153| 3 tháng trước
câu 1  Trái nghĩa với '' đúng đắn '' là gì
ID câu hỏi: 24193| 3 tháng trước
Viết về kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu Ko copy trên mạng nhé Ai xong đầu tiên mk tick MK chỉ tick những ai làm xong trước 8 giờ nhé
ID câu hỏi: 24331| 3 tháng trước
Cách cài python vào usb là j vậy mn :>>
ID câu hỏi: 24359| 3 tháng trước
một chiếc tivi màn hình phẳng có chiều rộng và chiều dài đo được lần lượt là 72cm và 120cm Tính độ dài đường chéo chiếc tivi...
ID câu hỏi: 24464| 3 tháng trước
chợ đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng X theo hệ số tỉ lệ a biết rằng x = -6 thì y = 2 Hãy tìm công thức biểu diễn y theo x và tìm x biết y = -4
ID câu hỏi: 24526| 3 tháng trước
0 mũ 0 bằng mấy Cái này lớp 6 làm được :))))))  
ID câu hỏi: 24577| 3 tháng trước
Five years ago, he (live) ___________________in the country with his parents.
ID câu hỏi: 24919| 3 tháng trước
nêu văn hóa trung quốc thời phong kiến về thành tựu và ý nghĩa qua 5 lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa học, kĩ thuật, kiến trúc cảm ơn ạ!
ID câu hỏi: 24940| 3 tháng trước
một con điên  
ID câu hỏi: 25209| 3 tháng trước
a)  Tìm ba ví dụ có điệp từ, điệp câu nhưng không có giá trị tu từ. b)  Tìm ba ví dụ trong những bài văn đã học có phép điệp. c) Viết một đoạn văn có phép điệp theo nội dung tự chọn.
ID câu hỏi: 25456| 3 tháng trước
Cho các phát biểu sau: (1). Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn. (2). Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo là axit béo và glixerol. (3). Trong công...
ID câu hỏi: 25648| 3 tháng trước
Mùa xuân mát mẻ với nhiều chồi biếc và hoa thơm , mùa hè rực rỡ , chói chang , mùa thu dịu dàng , trong trẻo , mùa đông bập bùng bếp lửa , ấp ủ mầm xanh . Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng . Hãy tả một mùa...
ID câu hỏi: 25673| 3 tháng trước
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P)  chứa trục Oy và đi qua điểm M(1;1;-1)  có phương trình là A.  x + z =0 B. x - y =0 C. x - z =0   D.  y + z =0
ID câu hỏi: 25722| 3 tháng trước
Các bạn ơi làm sao để TÌM X trên máy tính cầm tay fx-570VN PLUS vậy?
ID câu hỏi: 25757| 3 tháng trước
Cảm ứng từ do dòng điện chạy qua ống dây dẫn hình trụ gây ra ở bên trong ống dây có độ lớn tăng lên khi A. độ dài của ống dây hình trụ tăng dần. B. đường kính của ống dây hình trụ giảm dần. C. số...
ID câu hỏi: 26127| 2 tháng trước
trình bày phương pháp thuyết minh về 1 đồ vật (dàn bài)
ID câu hỏi: 26355| 2 tháng trước
a) 5m 19cm = ... m b) 8dm 34mm = ... dm c) 6m 5cm = ... m d) 8dm 8mm = ... dm Chuyển thành Phân Số nhé :)
ID câu hỏi: 26392| 2 tháng trước
Đoạn thơ dưới sử dụng phép ẩn dụ gì: Vân xem trang trọng khác vời, Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. (Truyện Kiều – Nguyễn Du) A. Ẩn dụ hình thức B. Ẩn dụ cách thức C. Ẩn dụ phẩm chất D. Ẩn...
ID câu hỏi: 26418| 2 tháng trước
Giải thích vì sao dung dịch HCl dẫn diện tốt hơn dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ.
ID câu hỏi: 26546| 2 tháng trước
Trình bày tóm tắt khới nghĩa Yên Thế ?  Phân tích nguyên nhân thất bại , ý nghĩa lịch sử của nó?
ID câu hỏi: 26591| 2 tháng trước
1. Choose the correct item. 1. While we were travelling in France we passed…….. some beautiful little villages. A via С en-route В by D through 2. In the 16th century,...
ID câu hỏi: 26705| 2 tháng trước
Cho hình chóp S.ABCD có có đáy là hình thoi cạnh a, góc ABC = 120 độ, SA vuông góc với (ABCD). Biết góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) bằng 60 độ. K là trung điểm của SC tính d(BK;AD)
ID câu hỏi: 26771| 2 tháng trước
a, thé kỷ x bắt đầu từ năm .......... đến năm ................. . năm 1900 thuộc thế kỷ ............... và năm 2000 thuộc thế kỷ  ...........
ID câu hỏi: 26804| 2 tháng trước
kb vs mk ik mk 2k4 nè  
ID câu hỏi: 26855| 2 tháng trước
Những nguyên tố nhóm A nào là các nguyên tố s, nguyên tố p? Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s và p khác nhau thế nào?
ID câu hỏi: 27024| 2 tháng trước
1.phân biệt cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
ID câu hỏi: 27519| 2 tháng trước
Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quang và diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần?Tại sao?
ID câu hỏi: 27616| 2 tháng trước
1. I (be) .......... at school at the weekend 2. She ( Not study....... on Friday 3. My students (be not) .......... hard working 4. he (have) a new haircut today 5. I usually ( have) ........
ID câu hỏi: 27670| 2 tháng trước
Hoàn thành các phương trình phản ứng a) CH3-CH2-CH2-CH3+Cl2---> b) CH2=CH-CH3+HCl-----> c) C6H6+Br2---> d) CH3-CH2-CH2-CH3+CuO--->
ID câu hỏi: 27685| 2 tháng trước
Đặt câu với các từ: a) Cần cù      b) Tháo vát
ID câu hỏi: 27728| 2 tháng trước
Hùng và Dũng có tất cả 46 viên bi.Nếu Hùng cho Dũng 5 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau.Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
ID câu hỏi: 27881| 2 tháng trước
phân tích thức thành nhân tử   x3-2x2+x-xy2
ID câu hỏi: 27897| 2 tháng trước
Nhìn ra xa ngút ngát Bao sắc màu cỏ hoa Con thác réo ngân nga Đàn dê soi đáy suối Giữa ngút ngàn cây trái Dọc vùng rừng nguyên sơ Không biết thực hay mơ Ráng chiều như hơi khói ... (trích Trước cổng...
ID câu hỏi: 28265| 2 tháng trước
0,5 tấn = .....tạ + .....yến+ .......kg 79kg =.......yến+......tạ +........tấn
ID câu hỏi: 28769| 2 tháng trước
III. Give the correct form of verbs. 1. Toshico had her car (repair)__________________ by a mechanic. 2. Ellen got Marvin (type)__________________ her paper. 3. We got our house...
ID câu hỏi: 28855| 2 tháng trước
Tính : a) 6 x 7 x 8 / 8 x 9 x 10 b) 7 / 8 x 9 / 11 x 8 / 3 : 2 / 9
ID câu hỏi: 28902| 2 tháng trước
3x^2-6xy+3y^2-12z^2 phân tích nhân tử
ID câu hỏi: 28937| 2 tháng trước
hoàn thiện sơ đồ phản ứng : Fe-FeO-FeCL2-Fe(OH)2-Fe2O3-FeCL3-Fe(OH)3
ID câu hỏi: 28951| 2 tháng trước
The teacher said : '' Don't talk in class '' ---> The teacher ordered us ...
ID câu hỏi: 29108| 2 tháng trước
21. "How much do you think it will cost?" he said to me. -> He asked me.................................. 22 Mr.Brown's team has lost the game. He looks very sad. -> Mr. Brown...
ID câu hỏi: 29354| 2 tháng trước
giải pt: sin3x+cos5x=0
ID câu hỏi: 29526| 2 tháng trước
1. Bằng phương pháp hóa học, nhận biết 3 dung dịch không màu sau: rượu etylic, axit axetic, nước. 2. Viết công thức cấu tạo của các chất có công...
ID câu hỏi: 29555| 2 tháng trước
VUA GOI HOANG HAU BANG GI ? A . HOANG HAU  B . AI PHI C . MIENG  D . GI  
ID câu hỏi: 29830| 2 tháng trước
NÊU ĐẶC ĐIỂM CƠ QUAN SINH DƯỠNG CỦA DƯƠNG XỈ VÀ SO SÁNH VỚI CÂY RÊU  
ID câu hỏi: 30010| 2 tháng trước
Hãy nêu những bài thơ Thất ngôn tứ tuyệt được học trong chương trình lớp 7
ID câu hỏi: 30195| 2 tháng trước
Lập dàn ý về con đường từ nhaf đến trường (không chép mạng)
ID câu hỏi: 30203| 2 tháng trước
Cho 5 lít dung dịch H N O 3  68% (D = 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozo (dư) thu được m kg thuốc súng không khói (xenlulozo trinitrat), biết hiệu suất phản ứng đạt 90%. Giá trị m gần nhất là A. 8...
ID câu hỏi: 30209| 2 tháng trước
Viết thư UPU lần thứ 52 đc viết Doraemon ko mn
ID câu hỏi: 30316| 2 tháng trước
11. You haven't lived here long, ..................? 12. You came in a sports car, ...........................? 13. These cakes look good, ...........................? 14. You can speak German,...
ID câu hỏi: 30523| 2 tháng trước
cho 8,7 gam andehit no đơn chất tác dụng với AgNO3/ NH3 đun nóng, thu được 32,4g Ag. Xác định ctpt của andehit
ID câu hỏi: 30835| 2 tháng trước
2 dây dẫn thẳng, song song, dài vô hạn cách nhau 10cm trong không khí, dòng điện ngược chiều I1=I2=5A. Tính cảm ứng từ của điểm M biết điểm M...
ID câu hỏi: 31158| 2 tháng trước
Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10 - 4   C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 10 - 3   N thì chúng phải đặt cách nhau  A. 30000 m. B. 300 m.  C. 90000...
ID câu hỏi: 31162| 2 tháng trước
Tính bằng 2 cách a) (56 x7 ) : 8 b) (18 x 63 ) : 9
ID câu hỏi: 31200| 2 tháng trước
III. Fill in each blank with the appropriate form of the word in brackets. 1. Since 2009, Iceland has been the global in gender equality. (lead) 2. For the past five years, Iceland has been in the...
ID câu hỏi: 31320| 2 tháng trước
Bài 6 đề 1 Cho : A = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + ... + 290 a) Chứng tỏ A chia hết cho 7  b) Tính A 
ID câu hỏi: 31329| 2 tháng trước
Tứ giác ABCD có AB=BC,CD=DA.  Chứng minh rằng BD là đường trung trực của AC
ID câu hỏi: 31379| 2 tháng trước
Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng là A. hai sóng gặp nhau có cùng biên độ, cùng tốc độ giao nhau B. hai sóng gặp nhau có cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời...
ID câu hỏi: 31494| 2 tháng trước
Viết một email cho bạn bè về trường học của bạn bằng Tiếng anh
ID câu hỏi: 31718| 2 tháng trước
Lập phương trình phản ứng oxh-khử theo phương pháp thăng bằng e: a. Al+ HNO3 --> Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O b. KHSO3 + KMnO4 + H2SO4 ---> K2SO4 + MnSO4 + H2O c. FexOy + H2SO4---> Fe2(SO4)3+...
ID câu hỏi: 31852| 2 tháng trước
Câu 1: Brom có hai đồng vị bền trong đó có đồng vị 3579Br chiếm 54,5%. Tìm đồng vị thứ hai biết nguyên tử khối trung bình của Br là 79...
ID câu hỏi: 31940| 2 tháng trước
Choose the correct answer A, B, c, or D to complete the sentences. Some people say that the role of family____ to fit the development of society. A. will be changed B. changes C. will change D....
ID câu hỏi: 32229| 2 tháng trước
A: "I'm driving to the party, would you like a lift?" B: "Thank you but I ............... (take) the bus."
ID câu hỏi: 32310| 2 tháng trước
Vẽ tranh đề tài lễ hội. (có thể (nên) vẽ bằng máy tính, điện thoại v.v...) Yêu cầu: - Tranh cỡ a4 - Không sao chép trên mạng -...
ID câu hỏi: 32495| 2 tháng trước
Chứng minh các tính chất a), b) và c). a) P ∅ =   0 ,   P Ω   =   1 . b)   0   ≤   P A   ≤   1 , với mọi biến cố A. c) Nếu A và B xung khắc, thì P A...
ID câu hỏi: 32496| 2 tháng trước
Bài tập 2.2:  Tìm x, biết: a)  3x = 6,03; b)  x ⋅ ( − 0,007) = 1,4; c)  1,6 : x = −0,08; d)  x : (−1,2) = −0,24.
ID câu hỏi: 32561| 2 tháng trước
Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng (12/1946) đã phát huy đường lối đấu tranh nào của dân tộc ta? A. Chiến tranh nhân dân. B. Chiến tranh đánh nhanh thắng nhanh. C. Chiến tranh tâm...
ID câu hỏi: 32600| 2 tháng trước
Có ai đọc truyện tranh ở đây không? Đọc Truyện Tranh Online - Truyện gì cũng có
ID câu hỏi: 32619| 2 tháng trước
thuyết trình về điêu khắc thời lý
ID câu hỏi: 32772| 2 tháng trước
Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Một tiếp tuyến của đường tròn tạo P cắt đường thẳng AB tại T (điểm B nằm giữa O và T). Chứng minh \(\widehat{BTP}+2.\widehat{TPB}=90^o.\)
ID câu hỏi: 33240| 2 tháng trước
Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm O. Tìm tập hợp các điểm M thỏa...
ID câu hỏi: 33333| 2 tháng trước
Nêu đặc điểm của pha sáng, pha tối trong quang hợp? ( ngoài trừ điều kiện, nơi xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm thì có cần mấy cái quang phân li,...
ID câu hỏi: 33686| 2 tháng trước
Câu 1: Phần đất liền Châu Á tiếp giáp châu lục nào sau đây?              A. Châu...
ID câu hỏi: 33943| 2 tháng trước
Lớp 5A có 30 học sinh tham gia trồng cây. Biết cứ 12 học sinh trồng được 36 cây. Nếu số cây mỗi học sinh trồng được là như nhau thì lớp 5A trồng được bao nhiêu cây
ID câu hỏi: 34097| 2 tháng trước
trong bài thơ" Nước non ngàn dặm" của nhà thơ Tố Hữu có hai câu: "Trường Sơn, đông nắng, tây mưa Ai chưa đến đó, như chưa...
ID câu hỏi: 34402| 2 tháng trước
 Cho biết mục đích của mỗi câu hỏi sau dùng để làm gì?      a. Bà ơi, ai cũng bảo anh em cháu giống nhau như giọt nước cơ mà?     ...
ID câu hỏi: 34413| 2 tháng trước
Sóng (trích) Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu ? Em cũng không biết nữa  Khi nào ta yêu nhau. Câu hỏi: Gió bắt đầu tù đâu ? Hãy thay Xuân Quỳnh trả lời câu hỏi này
ID câu hỏi: 34831| 2 tháng trước
Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là A. 4 B. 5 C.   6 D.   7  
ID câu hỏi: 34849| 2 tháng trước
Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm E (2;-1) và cách điểm F (-3; -1) một đoạn bằng 3.
ID câu hỏi: 35162| 2 tháng trước
Nung nóng 1,32 a gam hỗn hợp mg(oh)2 và Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng ko đổi thu đc chất rắn Y có khối lượng a gam Tính % khối lượng mỗi chất có trong Y
ID câu hỏi: 35341| 2 tháng trước
Cho các polime sau: (1) polietilen (PE); (2) poli (vinyl clorua) (PVC); (3) cao su lưu hóa; (4) polistiren (PS); (5) amilozơ; (6) amilopectin; (7) xenlulozơ. Số polime có cấu trúc mạch không phân...
ID câu hỏi: 35502| 2 tháng trước
Châu Á có vị trí địa lí như thế nào? Vị trí đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của châu lục?Địa hình Châu Á có đặc điểm gì? Địa hình đó ảnh hưởng như thế nào đến châu lục?Khí hậu Châu Á có đặc điểm...
ID câu hỏi: 35552| 2 tháng trước
 Công thức tính độ tan của 1 chất trong nước (S) đúng là:  A. S = mct x 100 : mH2O       B. S = mct x 100: mdd C. S...
ID câu hỏi: 35582| 2 tháng trước
Describe an activity or event that made you happy You should say: What it was Where and where it happened Who you were with Explain why it made you hap
ID câu hỏi: 35791| 2 tháng trước
Trong phản ứng nhiệt phân các muối NH4NO2  và NH4NO3, số oxi hóa của nitơ biến đổi như thế nào ? Nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất khử và nguyên tử nitơ trong ion nào của...
ID câu hỏi: 35905| 2 tháng trước
Khối đa diện đều loại  3 ; 5 là khối A. Tứ diện đều B. Hai mươi mặt đều C. Tám mặt đều D. Lập phương
ID câu hỏi: 36120| 2 tháng trước
nêu cấu trúc lặp của câu lệnh lặp với số lần biết trước, giải thích ý nghĩa của các thành phần trong câu lệnh. lấy 2 ví dụ minh họa giải...
ID câu hỏi: 36388| 2 tháng trước
Vào vai Thúy Kiều hãy viết 1 đoạn văn kể lại nỗi niềm của bản thân trong 8 câu thơ cuối đoạn trích :" Kiều ở lầu Ngưng Bích"
ID câu hỏi: 36601| 2 tháng trước
Tinh đao hàm của các hàm số  a (m + n/x^2)^4 b y =(3x-2)^11.(1-2x)^21 c y = căn của 2x-1/2x+1 d y = x . căn của x^2 +4
ID câu hỏi: 36643| 2 tháng trước
đặt 2 câu ghép nói về phong cảnh mùa thu
ID câu hỏi: 36757| 2 tháng trước
Write a paragraph about " What should you do to decrease traffic jam ?
ID câu hỏi: 36920| 2 tháng trước
Câu 3: Nhập một mảng gồm N phần tử. A, tính tổng chẵn, tổng lẻ của các phấn tử trong mảng. B, Tìm phần tử lớn nhất, nhỏ nhất trong mảng. C, Tìm kiếm xem phần tử K...
ID câu hỏi: 37089| 2 tháng trước
Tóm tắt mỗi tin bên bằng một hoặc hai câu:  (trang 73 sgk Tiếng Việt 4)
ID câu hỏi: 37105| 2 tháng trước
đinh vít là chi tiết có ren gì? đai ốc là chi tiết có ren gì?
ID câu hỏi: 37106| 2 tháng trước
                  Tìm các từ láy có ở bài tập đọc Sầu riêng (trang 34,SGK Tiếng Việt 4,tập 2)              ...
ID câu hỏi: 37133| 2 tháng trước
(THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017). Nước ta cần phải phân bố lại dân cư giữa các vùng vì: A. Nước ta có nhiều thành phần dân tộc B. Dân số đông C. Dân số tăng nhanh D. Mật độ dân số chênh lệch giữa...
ID câu hỏi: 37158| 2 tháng trước
 Vu Lan Festival takes (1)_______on 15 th    of the seven lunar month. It is one of the largest festivals  of Viet nam. Vietnamese people consider that it is an occasion for...
ID câu hỏi: 37188| 2 tháng trước
Những điểm mới trong phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen
ID câu hỏi: 37236| 2 tháng trước
doraemon có 3 cái đĩa hình vuông cạch 2dm. Vì có nhiều bánh rán nên doraemon ghép 3 cái đĩa đó...
ID câu hỏi: 37237| 2 tháng trước
Thí nghiệm Axit sunfuric tác dụng với đường rút ra tính chất hóa học của H2SO4 đặc?
ID câu hỏi: 37345| 2 tháng trước
Một khối lớp 5 của trường tiểu học Nguyện Trãi có 3 lớp;5A,5B,5C.Biết số học sinh của lớp 5A ít hỏn tổng số học sinh cả khối là 55 học sinh và \(\frac{1}{5}\) số học sinh lớp 5C...
ID câu hỏi: 37417| 2 tháng trước
1 There are a lot of flowers in my garden. My garden................. 2 Ha Tinh is smaller than Nghe An . Nghe An........................ 3 I want some milk. I'd .......... 4 She always cycles...
ID câu hỏi: 37532| 2 tháng trước
có một con rết 100 chân đi qua con chuột chết thúi hỏi nó còn bò mấy chân
ID câu hỏi: 37608| 2 tháng trước
Sông lớn nhất trên đồng bằng Đông Âu của LB Nga là: A. Lê-na B. Ê-nít-xây C. Ô-bi D. Von-ga
ID câu hỏi: 37627| 2 tháng trước
 Hệ thống luận điểm, luận cứ của văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình ?
ID câu hỏi: 37703| 2 tháng trước
Cho hai góc đối đỉnh. Vẽ tia phân giác của 1 trong hai góc đó. Chứng tỏ rằng tia đối của tia này là   tia     phân giác của góc còn lại.
ID câu hỏi: 37809| 2 tháng trước
Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x-3y-z+5=0. Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) là: A. (2;-3;-1) B. (2;3;1) C. (2;-3;1) D. (2;3;-1)
ID câu hỏi: 37894| 2 tháng trước
Hết học kì I, điểm Toán của bạn Cường như sau: Hệ số 1: 7; 8; 6; 10. Hệ số 2: 7; 6; 5; 9 Hệ số 3: 8. Em hãy tìm điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường (làm tròn đến chữ số thập phân thứ...
ID câu hỏi: 38043| 2 tháng trước
Trên một bản đồ ghi tỉ lệ 1 : 10000, người ta vẽ chiều dài của một con đường là 9cm. Em hãy vẽ lại chiều dài đó trên giấy rồi tính chiều dài thực tế của con đường bằng mét.
ID câu hỏi: 38044| 2 tháng trước
Cho phản ứng: Fe(NO3)3 −to→ Fe2O3 + NO2↑ + O2↑ Cần lấy bao nhiêu gam Fe(NO3)3 để điều chế lượng oxi tác dụng vừa đủ với bari tạo thành 36,72 gam oxit?
ID câu hỏi: 38059| 2 tháng trước
Câu 1:Vòng lặp While – do kết thúc khi nào    A. Khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn    B. Khi đủ số vòng...
ID câu hỏi: 38213| 2 tháng trước
Câu: Trong Sự tích Hồ Gươm, Long Quân để cho Lê Thận tình cờ tìm thấy lưỡi gươm ở một nơi, Lê Lợi tình cờ tìm thấy chuôi gươm ở một nơi khác. Thông qua cách cho mượn gươm như vậy, tác giả dân gian...
ID câu hỏi: 38265| 2 tháng trước
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới: Cũng vào khoảng cuối tháng ba, các cây sầu đâu mọc ở các vùng quê Bắc Kỳ...
ID câu hỏi: 38312| 2 tháng trước
a) Cho biết 1g electron có bao nhiêu hạt b) Tính khối lượng của 1 mol electron (biết hằng số Avogadro có giá trị là 6,022 x 1023)
ID câu hỏi: 38357| 2 tháng trước
có 1 ông thầy bị ốm, ba ông thầy đén thăm. Hỏi có bao nhiêu người đến thăm ông thầy.  
ID câu hỏi: 38738| 2 tháng trước
ghi lại thành ngữ, điển tích, điển cố có trong đoạn thơ" tưởng người dưới nguyệt chén đồng".Nêu tác dụng của việc sử dụng điển tích điển cố...
ID câu hỏi: 38805| 2 tháng trước
Điều nào sau đây sai khi nói về bước sóng. A.Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì. B.Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha nhau trên phương truyền...
ID câu hỏi: 38806| 2 tháng trước
Helen __ in Denver for several years before she moved to Washington. A, was living B, has lived C, had lived C, has been living
ID câu hỏi: 38974| 2 tháng trước
Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đồ thị của hàm số y = sinx   thành chính nó? A. 0  B. 1  C. 2  D. Vô số
ID câu hỏi: 38994| 2 tháng trước
Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Thời điểm ban đầu vật ở x = A/2 và đang chuyển động theo chiều âm , sau đó 2T/3 thì vật ở...
ID câu hỏi: 39074| 2 tháng trước
 Dẫn 3,36 lít  hỗn hợp khí (đktc) gồm CH4, C2H4 vào dung dịch brom dư thấy có 16 gam Br2 đã phản ứng. a. Viết PTPƯ? b. Tính thành phần phần...
ID câu hỏi: 39178| 2 tháng trước
Nếu ngày 1 tháng 5 là ngày thứ năm thì những ngày chủ nhật trong tháng 5 đó là các...
ID câu hỏi: 39196| 2 tháng trước
Năm 1993 anh Nam nhẩm tính rằng "số tuổi của mình đúng bằng tổng các chữ số chỉ năm sinh của mình". Hỏi anh Nam sinh năm nào và năm 1993 anh Năm bao nhiêu tuổi ?
ID câu hỏi: 39314| 2 tháng trước
Nêu đầy đủ thì tương lai đơn
ID câu hỏi: 39536| 2 tháng trước
Bên mẹ ! Hoài niệm về những ngày bên mẹ... Chung quanh tôi, có ngàn vạn con người. Nhưng trong tôi, chỉ có một người thôi. Người ấy đã trao cho tôi cuộc sống này, và hơn thế, đã cho tôi hiểu vẻ...
ID câu hỏi: 39549| 2 tháng trước
What is your favorite hobby ?
ID câu hỏi: 39788| 2 tháng trước
HELP ME:GIỚI THIỆU VÀ KỂ VỀ SÁCH TRUYỆN SỌ DỪA❤❤
ID câu hỏi: 39797| 2 tháng trước
1.Is this your hat?Is it .....? A.your     B.yours     C.hers    D.mine 2.This is my cat.That is.... A.hers     B.mine   C.his ...
ID câu hỏi: 39838| 2 tháng trước
Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của các bào quan trong tế bào
ID câu hỏi: 40207| 2 tháng trước
Xếp các từ trong câu sau thành 3 nhóm ;từ đơn từ ghép từ láy Thời gian như lắng đọng khi ông mãi lặng yên đọc đi đọc lại những dòng chữ nguệch ngoạc của con mình.
ID câu hỏi: 40216| 2 tháng trước
Nếu cấu trúc ,  ví dụ của so sánh hơn , sánh sánh = , so sánh nhất  
ID câu hỏi: 40328| 2 tháng trước
Tháng 5 có 31 ngày.Ngày 13 tháng 5 là thứ năm.Hỏi tháng năm có bao nhiêu ngày thứ năm là những ngày nào ?
ID câu hỏi: 40604| 2 tháng trước
có bạn nào vẽ hoặc lấy trênmạng giúp mk 5,6 ảnh anime tình cảm đc hok?
ID câu hỏi: 40653| 2 tháng trước
ai giúp mình bài Bài 8. (SGK Toán 8 tập 1 trang 40) tập 1 cảm ơn
ID câu hỏi: 40688| 2 tháng trước
đặt câu với các từ sau: DIY DIY project Improve Learn more strick Rely on Right up your street
ID câu hỏi: 40850| 2 tháng trước
Điện phân 100 ml dung dịch gồm CuSO 4 aM và NaCl 2M (điện cực trơ, màn ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi...
ID câu hỏi: 41141| 2 tháng trước
Nêu những dẫn chứng về tấm gương tuổi trẻ học tập tác động đến tương lai của đất nước trong lịch sử và hiện tại
ID câu hỏi: 41154| 2 tháng trước
Chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động : 1, By the time you come back here in 5 years" time, they will have knocked down those houses.
ID câu hỏi: 41273| 2 tháng trước
em hãy viết đoạn văn khoảng 15 dòng về tinh thần trách nhiệm trọng cuộc sống hôm nay
ID câu hỏi: 41556| 2 tháng trước
Xin một số bài toán về Bất đẳng thức Cosi lớp 8 ~_~ help me !!!~!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   
ID câu hỏi: 41610| 2 tháng trước
Kim loại có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối là A. Na. B. Al. C. Fe. D. Mg.
ID câu hỏi: 41824| 1 tháng trước
Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: 3/5 số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con, 1/4 số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu...
ID câu hỏi: 41901| 1 tháng trước
Câu 62. Thực tiễn luôn luôn vận động, luôn đặt ra những yêu cầu mới thúc đẩy nhận thức phát triển là vai trò nào? A. Thực tiễn...
ID câu hỏi: 41911| 1 tháng trước
 Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thang cân. B. Tứ giác có hai cạnh...
ID câu hỏi: 41979| 1 tháng trước
tiếng anh:                                    Câu 1               ...
ID câu hỏi: 42004| 1 tháng trước
Tìm x: 2x(x-1)-(1-x)^2=0 Một câu này giúp tớ nhé . Cảm ơn mn   
ID câu hỏi: 42038| 1 tháng trước
Este nào sau đây khi đun với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơđều không làm mất màu nước brom? A. CH2=CHCOOCH=CH2. B. CH3COOCH2CH=CH2. C.  C 2H 5COOCH 3. D.  CH...
ID câu hỏi: 42086| 1 tháng trước
Viết đoạn văn từ 3- 5 câu về 1 bài học em tự rút ra trong cuộc sống của bản thân từ 1 sự việc đã xảy ra của chính mình (sự việc/ câu chuyện đó là gì, từ bài học nào mà em rút ra được) Giúp mik nha,...
ID câu hỏi: 42111| 1 tháng trước
Cho các mệnh đề chứa biến P(n) : '' n chia hết cho 5'' ; Q(n) : '' n2 chia hết cho 5 '' và R(n) : '' n2 +1 và n2 -1 đều không chia...
ID câu hỏi: 42238| 1 tháng trước
Tìm và nêu tác dụng của BPNT trong đoạn văn sau:   Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên Còn những bí và bầu thì lớn...
ID câu hỏi: 42312| 1 tháng trước
Không dùng thêm hóa chất nào khác Hãy phân biệt các dung dịch sau: HCl, H2SO4, NH3, CuSO4, Ba(NO3)2, Na2SO4.Viết PTHH. Ai đó giúp e với .
ID câu hỏi: 42426| 1 tháng trước
Cho bài văn sau:  RỪNG XUÂN  Trời xuân chỉ hơi xe lạnh một chút vừa đủ để giữ một vệt sương mỏng như chiếc khăn voan vắt hờ hững trên sườn đồi. Rừng hôm nay như một ngày hội của màu xanh,...
ID câu hỏi: 42544| 1 tháng trước
cho mik hỏi là; { CÁC BẠN GHI CÁC SỐ ĐẾM TỪ 0 ĐẾN 100 TIẾNG VIỆT RỒI GHI LẠI TIẾNG ANH NHA }. [MIK CHỈ MUỒN ÔN LẠI KIẾN THỨC HỌC TIẾNG ANH THÔI NHA]. MIK ĐANG CẦN GẤP MONG MỌI NGƯỜI GIUP ĐỠ...
ID câu hỏi: 42582| 1 tháng trước
Thứ tự sắp xếp sinh vật trong chuỗi thức ăn ntn
ID câu hỏi: 42711| 1 tháng trước
Dung dịch nào sau đây: NaNO3, H2SO4, Na2CO3, KNO3,chất nào phản ứng được với dung dịch MgCl2?
ID câu hỏi: 42774| 1 tháng trước
Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?
ID câu hỏi: 42919| 1 tháng trước
Hỡi thế gian ai là người giỏi toán Hãy giúp tôi giải bài toán tình yêu Giả thiết rằng tôi yêu người ấy Chứng minh rằng người ấy yêu tôi trên thế gian, tui người giỏi toán bài toán này giải một tí...
ID câu hỏi: 42928| 1 tháng trước
vì sao đồng bằng sông cửu long nhiều đất phèn
ID câu hỏi: 42984| 1 tháng trước
Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian
ID câu hỏi: 43008| 1 tháng trước
Viết các tỉ số % sau thành phân số tối giản     4%          64% 175%        57,5% 0,05%  
ID câu hỏi: 43724| 1 tháng trước
“Như nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, Núi sông bờ cõi đã chia, Phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lí,...
ID câu hỏi: 43765| 1 tháng trước
so sánh : 2^24 và 3^16
ID câu hỏi: 43770| 1 tháng trước
 (126 + 32) x (18 - 16 - 2) =
ID câu hỏi: 43871| 1 tháng trước
x mũ 2/9 =y mũ 2 / 16 và x mũ 2 + y mũ 2 =100
ID câu hỏi: 43876| 1 tháng trước
Hai người đi bộ cùng khởi hành từ hai địa điểm cách nhau 22,5 km và đi ngược chiều nhau.NGười thứ nhất đi với vận tốc 4,3km/giờ;người thứ hai đi vời vận tốc 4,7km/giờ.Hỏi: Hai người cách nhau bao...
ID câu hỏi: 44011| 1 tháng trước
Phân số 7/28 viết dưới dạng phân số thập phân là
ID câu hỏi: 44182| 1 tháng trước
Giúp e với ạ có giải thích ạ e cảm ơn 8 .The teacher will be furious _______you don’t do the homework. A.unless B.if C.so D.although 9 .Mr Buong’s sister is...
ID câu hỏi: 44396| 1 tháng trước
miêu tả cách thức bắt đầu kiếm ăn của chim bồ câu và đại bàng mình cần gấp giúp mình với
ID câu hỏi: 44571| 1 tháng trước
Một đa giác lồi 20 cạnh có bao nhiêu đường chéo ?
ID câu hỏi: 44699| 1 tháng trước
Phân tích 3 câu thơ tiếp: " Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên                          ...
ID câu hỏi: 44734| 1 tháng trước
1) The police( arrest).......................two people early this morning. 2) She( go)…............to Japan but now she (come)……...........back. 3) Dan (already/ buy) …………….........two tablets...
ID câu hỏi: 44781| 1 tháng trước
ghi vào chỗ trống; I can't help you .I'm .... good at English Ai làm đúng mk tick cho 1 tick nhen
ID câu hỏi: 44823| 1 tháng trước
tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số ? câu a :19.21.23+21.25.27 câu b : 15.19.37 -225
ID câu hỏi: 44839| 1 tháng trước
                Giữa lưng trời có vũng nước trong                     Cá lòng tong lội không...
ID câu hỏi: 45006| 1 tháng trước
Để viết chữ trong Logo, em sử dụng câu lệnh gì?
ID câu hỏi: 45093| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn khoảng 7 câu tả cảnh hoàng hôn trên quê em . Trong đoạn văn có sử dụng 3 kiểu liên kết câu .
ID câu hỏi: 45120| 1 tháng trước
số trăm là gì , số chục là gì, số hàng đơn vị là gì .viết số tự nhiên có số chục là 135 , chữ số hàng đơn vị là 7.
ID câu hỏi: 45254| 1 tháng trước
tìm và nêu tác dụng phép tu từ Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều Bóng dài lên đỉnh dốc cheo leo Núi không...
ID câu hỏi: 45291| 1 tháng trước
  1. I like watching TV. There are  a good film on TV tonight.                   ...
ID câu hỏi: 45548| 1 tháng trước
nêu giá trị của chữ số 5 trong các số sau : 958 370 290
ID câu hỏi: 45631| 1 tháng trước
Tìm điểm sai trong câu : Dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm 
ID câu hỏi: 45667| 1 tháng trước
Combine each sentences into a new one, using “adj + enough + for + n/pro + to.V”: 1. The story is not short . We can’t read it in one hour. 2. The film was not very interesting . We did not see it...
ID câu hỏi: 45675| 1 tháng trước
Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y=1/3x^3-mx^2+(2m-1)x-m+2 nghịch biến trên khoảng (-2;0)  giúp em với ạ .  
ID câu hỏi: 45772| 1 tháng trước
Đặt tính rồi tính.  a/ 109 x 7                              b/  940 : 6 
ID câu hỏi: 45791| 1 tháng trước
Mai mua 1 đôi giày và 1 chiếc mũ hết 420 000 đồng. Giá tiền của đôi giày lớn hơn giá tiền của chiếc mũ là 220 000 đồng. Hỏi giá tiền của...
ID câu hỏi: 46131| 1 tháng trước
Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning...
ID câu hỏi: 46277| 1 tháng trước
b. Compare your answers with another pair. Did you choose the same things? (So sánh câu trả lời cảu bạn với cặp khác. Bạn có lựa chọn những thứ giống nhau không?)
ID câu hỏi: 46454| 1 tháng trước
giúp mình với ạ đề bài thuyết trình về bảo vệ trái đất bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 46475| 1 tháng trước
có ai biết tại sao chất lỏng phi newton lại cứng khi bị tác động mạnh ko ?  
ID câu hỏi: 46589| 1 tháng trước
Tại sao trong thực tế người ta dùng clo để khử trùng nước sinh hoạt, nước ở bể bơi ?
ID câu hỏi: 46675| 1 tháng trước
Giải nghĩa câu. Thẳng như ruột ngựa. Giấy rách phải giữ lấy lề. Thuốc đắng giã tật. Cây ngay ko sợ chết đứng. Đói cho sạch rách cho thơm.
ID câu hỏi: 46706| 1 tháng trước
Alen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen tạo thành alen b, làm cho codon 5’UGG3’ trên mARN được phiên mã từ alen B trở thành codon 5’UGA3’ trên mARN...
ID câu hỏi: 46802| 1 tháng trước
Viết ba phương trình hoá học khác nhau để tạo ra Na2SO4 từ NaOH.
ID câu hỏi: 47000| 1 tháng trước
bạn nào có acc bang bang trên lv 26 trên 15 tank có tank lv5 thì cho mik chơi chung vs.xin hứa ko đổi mk.nhắn tin cho mik nha
ID câu hỏi: 47016| 1 tháng trước
Phân tích bức tranh thiên nhiên và cảm xúc của nhà thơ trong hai câu đầu.
ID câu hỏi: 47017| 1 tháng trước
Hãy kể sáng tạo truyện Sơn Tinh Thủy Tinh
ID câu hỏi: 47062| 1 tháng trước
Nguyên tử Mg có ba đồng vị ứng 24Mg, 25Mg, 26Mg với thành phần phần trăm trong tự nhiên lần lượt là 78,6% ; 10,1% ; 11,3% a) Tính nguyên tử khối trung...
ID câu hỏi: 47142| 1 tháng trước
Bài 1.Thực hiện phép tính hợp lí(nếu có thể) a,143+539+257+261-500 b,29.34+66.29-900 c,120-85: (2^5-15)+2^3 d,560:7+[150- (17.2^3-2^3.5)]
ID câu hỏi: 47432| 1 tháng trước
có ai xem phim thần tượng tuổi 300 ko vậy? phim hay ***** mong ra tập mới v~~~ -HÓNG-
ID câu hỏi: 47454| 1 tháng trước
Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc
ID câu hỏi: 47496| 1 tháng trước
em hãy hóa thân vào nhân vật để kể lại 1 câu chuyện dân gian đã học 
ID câu hỏi: 47504| 1 tháng trước
Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết họp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ A và dao động ngược pha, các điểm nằm trên đường trung trực của AB A. có biên độ sóng tổng hợp bằng...
ID câu hỏi: 47714| 1 tháng trước
a,40+13+(-30)+(-13) b,(-6)+(-660)+(-4)+660 c,(-217)+(-699)+217+702 d,(-6)+(-660)+(-4)+660 ...
ID câu hỏi: 47759| 1 tháng trước
Bài 5 : Đọc đoạn trích trong bài thơ Hà Nội sau : Hà Nội có Hồ Gươm Nước xanh như pha mực Bên hồ ngọn Tháp Bút Viết thơ lên trời...
ID câu hỏi: 47858| 1 tháng trước
Cao su Buna là cao su tổng hợp rất phổ biến, có công thức cấu tạo như sau: … - C H 2 - C H = C H - C H 2 - C H 2 - C H = C H - C H 2 - C H 2 - C H = C H - C H 2 - … Công thức một mắt xích và công...
ID câu hỏi: 47899| 1 tháng trước
Các biện pháp kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm. Ví dụ cho từng biện pháp. Cảm ơn ạ:3
ID câu hỏi: 48011| 1 tháng trước
Đọc mẩu chuyện Bầu trời mùa thu (Tiếng Việt 5, tập một, trang 87 - 88), ghi vào bảng dưới đây những từ ngữ tả bầu trời trong mẩu chuyện theo các yêu cầu sau
ID câu hỏi: 48237| 1 tháng trước
Thành Phố có cảng biển lớn bậc nhất nước ta là? A. Huế B. Hà nội C. Hải Phòng D. Nha Trang
ID câu hỏi: 48347| 1 tháng trước
Giữa truyện cười và thơ trào phúng có điểm gì tương đồng và khác biệt? Em hãy trả lời dựa vào bảng sau:   Truyện cười Thơ trào...
ID câu hỏi: 48375| 1 tháng trước
viết thư cho người thân để thăm hỏi và kể lại tình hinh học tập của mình.Chỉ mình nha
ID câu hỏi: 48580| 1 tháng trước
A. I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở mõi câu sau: 1. Lan ( not have) many friends in her new school. 2. Hung (come) from Vinh but he (stay) with his relatives in Ho Chi Minh city at...
ID câu hỏi: 48666| 1 tháng trước
1. Tourists enjoy traveling ________ boat along the Mekong river . A. on B. in C. by D. at 2. My memory is poor. I can’t learn these new words _________ . A. in mind B. in heart C. of mind D....
ID câu hỏi: 49146| 1 tháng trước
Viết văn cảm thụ. Bóng Mây Hôm nay trời nắng như nung Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày Ước gì em hóa đám mây Em che cho mẹ suốt ngày...
ID câu hỏi: 49325| 1 tháng trước
Chuyển sang câu bị động bằng hai cách: They claimed that everything they said was true.  
ID câu hỏi: 49333| 1 tháng trước
a) Chứng minh rằng,với a>b>0 thì căn a-căn b<căn a-b
ID câu hỏi: 49408| 1 tháng trước
Bài 1: có 3 đội A;B;C có tất cả 130 người đi trồng cây. Biết rằng số cây mỗi người đội A,B,C trồng được theo thứ tự là 2;3;4 cây. Biết số cây mỗi đọi trồng được là như nhau. hỏi mỗi đội có...
ID câu hỏi: 49447| 1 tháng trước
bị viết bản kiểm điểm 2 lần 1 lần nói bậy một làn nói chuyện trong giờ thì có sao ko ạ em học lớp 6 
ID câu hỏi: 49741| 1 tháng trước
Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy: A. Dãy Hi-ma-lay-a B. Dãy núi U-ran C. Dãy At-lat D. Dãy Al-det
ID câu hỏi: 49790| 1 tháng trước
Viết 1 đoạn văn bằng Tiếng Anh về chủ đề: "talk about how to improve your life" giúp mình với thứ 2 mình thi rồi >>>
ID câu hỏi: 49875| 1 tháng trước
câu tục ngữ tháng chín đôi mươi thang mười mồng năm thể hiện nôi dung gì 
ID câu hỏi: 49924| 1 tháng trước
1. James enjoys (have)........dinner in a luxury restaurant. 2.My cat dislikes (sleep)........... on the floor. 3. Many people prefer (do).. gardening after their retirement. 4. Did you...
ID câu hỏi: 50064| 1 tháng trước
1.                 1 .Good morning , class                               ...
ID câu hỏi: 50156| 1 tháng trước
IV. Put in some or any. 1.         I can pay. I’ve got _____ money. 2.         There aren’t _____ shops in...
ID câu hỏi: 50158| 1 tháng trước
Cho hình vẽ sau: https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/72553220_465790920811870_6590605608947286016_n.png?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnWU6dSKl8dKnXKRDuhswJmAQA1PCZs9SE2i...
ID câu hỏi: 50185| 1 tháng trước
 1. Vẽ sơ đồ tư duy VB Tôi đi học.
ID câu hỏi: 50213| 1 tháng trước
Tại sao đất mặn là đất trung tính, kiềm yếu nhưng người ta vẫn bón vôi để cải tạo đất ? ( mọi người giúp em với ạ! Em cần gấp )
ID câu hỏi: 50241| 1 tháng trước
trong khoa học, ngoại trừ đơn vị đo độ C (°C - Celsius), người ta còn dùng đơn vị đo độ K (°K - Kelvin) để đo nhiệt độ. Độ C và độ K liên hệ với nhau theo công...
ID câu hỏi: 50256| 1 tháng trước
bạn nam có đủ nhiều các tờ  tiền mệnh giá 2 nghìn đồng và 5 nghìn đồng.bạn nam có thể nam có thể mua bất cứ 1 món đồ nào(vố giá tiền chẵn nghinfvaf lớn hơn 3 nghìn)mà người bán hàng ko phải trả...
ID câu hỏi: 50286| 1 tháng trước
(Topic: Leisure activities, Life in the countryside, Peoples of Vietnam) I. Match the phrases to make complete sentences. time with my family.         sports. ...
ID câu hỏi: 50301| 1 tháng trước
Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?
ID câu hỏi: 50310| 1 tháng trước
Câu 4: Số 108 345 679 có chữ số lớn nhất thuộc lớp triệu là? A. 5 B. 9 C.8 D. 0 Câu 6: Câu thành ngữ tục ngữ nào dưới đây không có nghĩa là trung thực tự trọng. A. Thẳng như ruột...
ID câu hỏi: 50438| 1 tháng trước
1) If he didn't tell me the story, I wouldn't be able to help him. ---> Unless 2) He couldn't gain anything unless he tried harder. ---> If 3) He would pass the driving test if...
ID câu hỏi: 50524| 1 tháng trước
"Máu ở trong động mạch là máu đỏ tươi, máu ở trong tĩnh mạch là máu đỏ thẫm". Câu nói trên đúng hay sai? Vì sao? SINHHOC 8 Mong mn giúp mk
ID câu hỏi: 50646| 1 tháng trước
có ai thi vật lý lớp 6 r HK1 r cho xem đề vs đk k z p nếu có đề ns cho chế bit vs nkoa nkoa?[[[[[]]]]]]
ID câu hỏi: 50678| 1 tháng trước
Rewrite these sentences into passive voice. There is an example. 1. People know that he is armed. → He is known to be armed. / It is known that he is armed. 2. It is believed that the man was...
ID câu hỏi: 50690| 1 tháng trước
Thu gọn các biểu thức sau a, \(2\sqrt{80}+3\sqrt{45}-\sqrt{245}\) b, \(\frac{3}{2+\sqrt{3}}\) +\(\frac{13}{4-\sqrt{3}}\) + \(\frac{6}{\sqrt{3}}\) c, \(\sqrt{4+2\sqrt{3}}\)...
ID câu hỏi: 50708| 1 tháng trước
Nhân dịp lễ 30 - 4, siêu thị điện máy Nguyễn Kim đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết một tivi và một...
ID câu hỏi: 50804| 1 tháng trước
Phát biểu cảm nghĩ về người thân mà em yêu quý nhất.
ID câu hỏi: 51016| 1 tháng trước
i hope we can go ................. together some time next year Cần gấp ạ !!!
ID câu hỏi: 51339| 1 tháng trước
BT Tiếng Anh: 1.It's 2 years since.I last spoke to her -> I haven't..................................................... 2. Going swimming in the river in the summer is interesting ->...
ID câu hỏi: 51360| 1 tháng trước
21- “We haven’t found any practical solutions for this problem yet”. The manager admitted ____________________________________________________________ 22- Anass didn’t get...
ID câu hỏi: 51697| 1 tháng trước
TÌM X  7x +7x+2  = 350 giúp mik với nha!!!
ID câu hỏi: 51871| 1 tháng trước
   Viết một đoạn lời thoại theo gợi ý dưới đây:Nhân vật : Mẹ ,chị gái ,em trai.Câu chuyện : Chị xách nước tưới rau ,em quét nhà .Chị tưới rau xong vào nhà không thấy em đâu .Mẹ gọi em về và...
ID câu hỏi: 51920| 1 tháng trước
Tính giá trị biểu thức:    4576    + 408 : a  x b với a = 4, b = 2 Bài 4. Tìm y:  9827 + y = 14080  - 426       ...
ID câu hỏi: 52267| 1 tháng trước
 bài thơ Quê Hương Tế Hành thuộc thể lại thơ nào?
ID câu hỏi: 52405| 1 tháng trước
Một người gửi tiết kiệm 12 triệu đồng với lãi suất 0,6% một tháng Hỏi sau một tháng cả tiền gốc và tiền lãi là bao nhiêu tiền
ID câu hỏi: 52555| 1 tháng trước
IX. Choose the correct answer 1. Our/ Ours class is going on a picnic tomorrow. 2. Is that your/ my bike? – Yes, it’s my/ mine. 3. It’s our/ ours house. It’s not their/...
ID câu hỏi: 52962| 1 tháng trước
Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam có tên gọi là: A. Đội du kích Bắc Sơn. B. Đội du kích Ba Tơ. C. Đội du kích Võ Nhai. D. Đội du kích Đình Bảng.
ID câu hỏi: 53064| 1 tháng trước
Use the information and the outline below to write your essay about Trang An Scenic Landscape Complex. Outline: Introduction: Trang An Scenic Landscape Complex, recognized as a World...
ID câu hỏi: 53372| 1 tháng trước
look after - get over - see off - turn over - looks up take over - look forward - take up - turn off - take off 1. Every Vietnamese ...................... to President Ho Chi Minh. 2. He...
ID câu hỏi: 53457| 1 tháng trước
Hai bạn Tú và Loan đi vào nhà sách FAHASA của siêu thị CoopMart để mua sách. Họ đem đủ số tiền mua 14 quyển vở, nhưng do có chương trình...
ID câu hỏi: 53511| 1 tháng trước
suy nghĩ về hiện tượng học sinh mất tập trung trong giờ học
ID câu hỏi: 53667| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn khoảng 5 câu miêu tả ngoại hình của một người thân hoặc một người em quen biết (chú ý sử dụng một số từ ngữ vừa tìm đc ở bài tập 3 )  
ID câu hỏi: 53721| 1 tháng trước
1. Peter regretted buying the secondhand computer last week. --> Peter wished 2. I'm sorry that I didn't finish my homework last night. --> I wish I 3. Tom is sorry he didn't...
ID câu hỏi: 53747| 1 tháng trước
Bài 1: ĐIền dấu <; >; = 4m28cm2 ..... 60 dm2 18 cm2             36 408 kg ..... 36 tấn 92 yến  2 170 000 cm2 ..... 217...
ID câu hỏi: 53785| 1 tháng trước
Trong ngành thủy sản, Cà Mau, An Giang, Bến Tre là 3 tỉnh A.  có sản lượng thủy sản nuôi trồng cao nhất nước ta B.  có sản lượng thủy sản khai thác cao nhất nước ta C.  có sản lượng...
ID câu hỏi: 54137| 1 tháng trước
Điền V-ing hoặc to V: She always puts off       (do) the laundry
ID câu hỏi: 54174| 1 tháng trước
Siêu trộm Kid/Kaito Kid/Phantom Thief Kid/1412/Kuroba Kaito Quái đạo Kid (Kaito Kiddo) sinh ngày 21 tháng 6 như tác giả là một tên trộm nổi tiếng chuyên ăn cắp ngọc ngà, châu báu, cổ vật thuộc hàng...
ID câu hỏi: 54352| 1 tháng trước
Arrange these words to make complete sentences: 1. there/ table/ a/ book/ on/ the/ is. .................................................................... 2. nurse/ is/ Hanoi / she/ works/ a/...
ID câu hỏi: 54373| 1 tháng trước
cho mình hỏi 150/100 chia cho bao nhiêu để được phân số tối giản
ID câu hỏi: 54422| 1 tháng trước
Bài 23 (trang 55 SGK Toán 9 Tập 1): Cho hàm số y = 2x + b. Hãy xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau: a) Đồ thị của hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3. b) Đồ thị của...
ID câu hỏi: 54473| 1 tháng trước
Em hãy tả người thân yêu và gần gũi với em nhất. (Tả mẹ hoặc bà thôi nha mọi người.) Help me!!!
ID câu hỏi: 54538| 1 tháng trước
Hệ thống chữ viết của người Hy Lạp cổ đại gồm bao nhiêu chữ cái?      A. 22 chữ cái.           B. 23 chữ cái.  ...
ID câu hỏi: 54543| 1 tháng trước
câu 1 Đới ôn hoà nằm ở đâu câu 2 nêu đặc điểm khí hậu đới lạnh câu 3 nêu các đặc điểm khí hậu hoang mạc câu 4 nêu các hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc câu 5 sự phát...
ID câu hỏi: 54616| 1 tháng trước
Viết (theo mẫu): II : hai V : ................. VI : ................. IX : ................. XI : ................. XX : ................. Bốn :................. Bảy...
ID câu hỏi: 55054| 1 tháng trước
Bộ NST của gà 2n = 78. Một tế bào ban đầu trải qua môt số đợt nguyên phân, tổng số tế bào con sinh ra trong tất cả các thế hệ là 254. Các...
ID câu hỏi: 55122| 1 tháng trước
Tính pH của dung dịch thu được khi trộn lẫn 100 mL KH2PO4 , 0,1M với 50 ml dung dịch K2HPO4, 0,4M để tạo thành dung dịch đệm phosphate. Biết H3PO4 có pk1 =2,18: pKa2 = 7,12 : pKa3 = 12,3.
ID câu hỏi: 55290| 1 tháng trước
Put these questions into indirect speech: 1. ''Have you ever been to Ha Noi, Ba?'' Nam asked. 2. ''Are you from Australia?'' I said to the foreign tourist. 3....
ID câu hỏi: 55381| 1 tháng trước
Nêu cảm nhận của em về câu : " Even if the sky is falling down, you will be my only" của Jay Sea. 
ID câu hỏi: 55521| 1 tháng trước
Đâu là ứng dụng của mạch điều khiển tín hiệu về công dụng thông báo những thông tin cần thiets cho con người thực hiện theo lệnh? A. Đèn tín hiệu giao thông B. Điện áp cao C. Biển hiệu quảng...
ID câu hỏi: 55617| 1 tháng trước
II. Reorder the words to make correct sentences. 1 .   sister/ yoga/ often/ my/ the/ does/ school/ after.      ...
ID câu hỏi: 55748| 1 tháng trước
Hình ảnh người anh trong truyện được khắc họa tính cách như thế nào? Nhân vật kiều phương được khắc họa như thế nào? Em thích nhân vật...
ID câu hỏi: 55779| 1 tháng trước
Topic for writting A pen pal from a foreign country want to know more about your country. What customs and traditions you want to introduce him or her? Describe it (150-180 words) Please, help me
ID câu hỏi: 55924| 1 tháng trước
Tìm và gạch chân dưới các từ đồng nghĩa có trong các câu văn sau: a)     Mặt biển trải rộng mênh mông, không biết...
ID câu hỏi: 55977| 1 tháng trước
Em rút được bài học gì khi đọc bài văn NGƯỜI CHẠY CUỐI CÙNG
ID câu hỏi: 56063| 1 tháng trước
Phát hiện lỗi sai trong bài chính tả sau và sửa lại cho đúng: Chiều trên quê hương    Đó là một buổi chiều mùa hạ có mây chắng  xô đuổi nhau trên cao. Nền trời...
ID câu hỏi: 56099| 1 tháng trước
tìm y biết y^2008 =y^2010 
ID câu hỏi: 56345| 4 tuần trước
Tìm abcd  biết dcba  + dcb  + dc  +d=4321
ID câu hỏi: 56759| 4 tuần trước
Do you speak Vietnamese at work?.Tiếng việt nghĩa là gì nhỉ?
ID câu hỏi: 56796| 4 tuần trước
Write a paragraph to describe your neighbourhood.
ID câu hỏi: 56988| 4 tuần trước
Công tắc ba cực có cấu tạo khác với công tắc hai cực như thế nào? - So sánh cấu tạo bên ngoài; - So sánh cấu tạo bên trong.
ID câu hỏi: 57297| 3 tuần trước
 Do you want .............. photos for you ? A. I take B. me taking C. me take D. me to take
ID câu hỏi: 57320| 3 tuần trước
Thủy phân 14,7 gam tripeptit Val- Ala- Gly trong dung dịch HCl dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn . Xác định giá trị của m ?
ID câu hỏi: 57400| 3 tuần trước
mk ra vòng 3 nà : các bn chọn ảnh akame ga kill , ảnh đẹp vào nha
ID câu hỏi: 57509| 3 tuần trước
Viết một bài thuyết trình về mũi né bằng tiếng anh .  Chia ra thành các phần như thời tiết , thức ăn , địa điểm thu hút ...
ID câu hỏi: 57651| 3 tuần trước
It's the third- largest type of land animal. It's got short ears. What animal is it? A. an alligator              B. a llama         ...
ID câu hỏi: 57664| 3 tuần trước
Hãy viết mở bài cho bài văn tả về bà ngoại em. Giúp mk nhé. Nhanh nhanh!! Cần gấp
ID câu hỏi: 58035| 1 tuần trước
anh minh đến một xưởng may đặt đơn hàng với số lượng lớn quần áo. Theo dự định, xưởng may đc 100 bộ quần áo mỗi ngày. Nhưng do tăng thêm nhân lực nên...
ID câu hỏi: 58074| 1 tuần trước
I. ĐỌC HIỂU VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT  Câu 5. (1,0 điểm) Tìm câu ghép trong đoạn văn sau và cho biết các vế của câu ghép được nối với...
ID câu hỏi: 58077| 1 tuần trước
mọi người giúp mik vs ạ.một cano chạy xuôi dòng trên một khúc sông dài 90 km rồi chạy ngược dòng về 36 km.thời gian xuôi dòng nhiều hơn thời gian ngược dòng là 2 giờ'vận tốc xuôi dòng lớn hơn vận tốc...
ID câu hỏi: 58099| 1 tuần trước
2/3-2/7    3/4-5/12    5/12+5/6-3/4 giúp mình nhé mình đang cần gấp ai nhanh mình thank cho
ID câu hỏi: 58139| 1 tuần trước
Trên quãng đường AB dài 200km có hai oto chuyển động ngược chiều. Xe thứ nhất đi từ A tới B; xe thứ hai đi từ B tới A. Nếu cùng khởi hành thì...
ID câu hỏi: 58255| 1 tuần trước
tìm một cách hợp lý: a.-5/8.5/12+5/8.-7/12+2 1/8 b.5/7.40/11-5/11.117/7 c.4,35-(2,67-1,65)+(3,54-6,33) d.2.63.24,45+2,63.75,55 e.(-16).(-0,125).(-0,5) tìm hộ e e cảm...
ID câu hỏi: 58313| 1 tuần trước
    Số dư phép chia 18,42:16 A.0,02.       B.0,2.          C.2.            D.0,002 Làm nhanh cho...
ID câu hỏi: 58360| 1 tuần trước
các bạn ơi cho mình hỏi bài tính nhanh này nhé! 26x5,5+11x34-16,5x1,5+0,55x105  
ID câu hỏi: 58772| 6 ngày trước
một cái sân hình vuông được lát bởi những viên gạch hình vuông có cùng kích thước. Biết tổng số viên gạch nằm...
ID câu hỏi: 58796| 6 ngày trước
 hãy nêu cảm nhận đánh giá của bản thân qua tác phẩm thơ truyện ngắn nam quốc sơn hà của tác giả lý thường kiệt ở thế kỉ 10 đến thế...
ID câu hỏi: 58921| 5 ngày trước
Topic 2: FILMS 1.  Do you like films? 2.  How often do you watch films? 3.  What kind of films do you like best? 4.  Can you talk about your favourite film? Topic 3:...
ID câu hỏi: 59038| 5 ngày trước
Câu 2 . Dòng nào nêu đúng các quan hệ từ có trong câu: “Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non, nếu có...
ID câu hỏi: 59084| 5 ngày trước
Bác Lâm đi từ nhà đến thành phố rồi lại trở về nhà . Thời gian đi và về trên đường là 2 giờ 40 phút . Lượt đi bác đi bộ với vận...
ID câu hỏi: 59105| 5 ngày trước
Tuấn có 100000 đồng .tuấn mua 1 bút mực ,một thước kẻ và một hộp bút  hỏi tuấn còn lại bao nhiêu bút?
ID câu hỏi: 59217| 4 ngày trước
Tính chu vi và diện tích một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 63/5m và chiều rộng 21/2m ( cíu tui với )
ID câu hỏi: 59339| 4 ngày trước
Một tổ học sinh có 10 bạn,trong đó có y bạn nam và 4 bạn nữ.Trước khi vào lớp học , tổ học sinh đó phải xếp thành hàng dọc theo thứ tự từ 1...
ID câu hỏi: 59353| 4 ngày trước
Tại sao axit clohidric (HCl) trong nước tạo thành dung dịch axit mạnh?
ID câu hỏi: 59377| 4 ngày trước
(ĐỐ VUI MỖI NGÀY #3) Câu đố này khó à Câu đố: Đây là ai? Thân làm giá súng hiên ngang Mỗi khi hoa nở gần xa...
ID câu hỏi: 59515| 3 ngày trước
Một toa tàu trở được 10 tấn hàng.Một công ty cần vận chuyển 1500 lô hàng, mỗi lô nặng 200 kg . Hỏi công ty cần bao nhiêu toa để chở hết số...
ID câu hỏi: 59549| 3 ngày trước
Một người đi xe máy từ A đến B mất 4 giờ. Sau đó người ấy đi từ B về A chỉ mất 3 giờ. Biết tổng vận tốc cả đi và về là 84 km trên giờ. Tính vận tốc của người...
ID câu hỏi: 59567| 3 ngày trước
Tổng của hai số bằng 635. Nếu cả hai số gấp lên 4 lần thì được tổng mới là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 59695| 3 ngày trước
Giúp em phân tích vai trò của ngành công nghiệp đối với thành phố cần thơ với ạ, em cảm ơn
ID câu hỏi: 59762| 2 ngày trước
Tin học lớp 5  Câu 1: Viết nội dung câu lệnh lặp Câu 2: Các chú ý đặt tên thủ tục trong logo. Câu 3: Phần đuôi mở rộng trong...
ID câu hỏi: 59779| 2 ngày trước
Em hãy nêu hệ quả sự vận động quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời của Trái Đất ?
ID câu hỏi: 59967| 2 ngày trước
trên bàn có 2 đĩa bánh mỗi đĩa có 8 chiếc bánh mai ăn 1/4 số bánh đó vậy mai ăn bao nhiêu chiếc bánh ? các bạn...
ID câu hỏi: 59985| 2 ngày trước
có ý kiến cho rằng: Vào nửa sau thế kỉ XIX, thực dân phương Tây đền ấn độ và các nước đông nam á là để "khai hóa văn...
ID câu hỏi: 60113| 1 ngày trước
Cho P= 3 căn x trên căn x trừ 3 Tìm x để |P| + P = 0 Helpp t vs ạa
ID câu hỏi: 60248| 1 ngày trước
Cho a, b, c là các số thực thỏa (a+b)(b+c)(c+a) khác 0 và \(\dfrac{a^3}{b+c}+\dfrac{b^3}{c+a}+\dfrac{c^3}{a+b}=2\left(ab+bc+ca\right)\) . Tính giá trị...
ID câu hỏi: 60274| 1 ngày trước
Bài 2. Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước của chiều rộng kém chiều dài 3m, chiều cao kém chiều rộng 2m  a) Gọi x là chiều...
ID câu hỏi: 60284| 23 giờ trước
Đố mấy you giải đc giải toán = cách lập pt  Bài 1 : Cuối hk1 số hs giỏi lớp 6A bằng 1/12 tổng số hs của lớp . sang kì 2 các bạn đã cố gắng hơn...
ID câu hỏi: 60397| 13 giờ trước
Trên một dòng sông, bến A cách bến B là 36 km. Khi dòng nước đứng yên một ca nô đi từ bến A đến bến B trong 1 giờ 48...
ID câu hỏi: 60523| 49 phút trước
vì sao đường trường sơn còn đc gọi là đường hồ chí minh?  
0.49654 sec| 3760.547 kb