Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(8)
GDCD(10)
Hóa học(56)
Lịch sử(19)
Ngữ văn(157)
Nhạc họa(6)
Sinh học(14)
Tiếng anh(147)
Tin học(10)
Toán học(169)
Vật lý(30)
Địa lý(22)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2542| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 2551| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2648| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2794| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2799| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2927| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2956| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2964| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3010| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3045| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3088| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3092| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3169| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3272| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3279| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3282| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3285| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3361| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3430| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3627| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4267| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5986| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6016| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6266| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6267| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6430| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6475| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10795| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10796| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10911| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10936| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10972| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10981| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10988| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11009| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11045| 3 tháng trước

Bài giải

Ta có sơ đồ là :

Kho A : l-----l-----l-----l

Kho B : l-----l-----l-----l-----l-----l

Nhìn vào sơ đồ, ta thấy tổng số phần bằng nhau là :

3 + 5 = 8 (...

ID câu hỏi: 11046| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11117| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11124| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11135| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11151| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11212| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11213| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11256| 3 tháng trước

   Thời gian đi hết quãng đường AB (không tính thời gian nghỉ) là :  

       9 giờ 40 phút - 7 giờ 15 phút - 25 phút =  2 giờ

    Vận...

ID câu hỏi: 11292| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11311| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11368| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11371| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11383| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11421| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11455| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11461| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11464| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11466| 3 tháng trước

Trả lời :

25 x 8 x 50 x 125 x 4 x 2

= ( 25 x 4 ) x ( 8 x 125 ) x ( 50 x 2 )

= 100 x 1000 x 100

= 100 000 000

~HT~

#sad

ID câu hỏi: 11515| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11528| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11533| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11609| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11696| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11703| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11718| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11722| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11730| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11760| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11825| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11835| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11936| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11942| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11949| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11975| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12004| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12010| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12020| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12036| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12132| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12135| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12224| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12231| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12258| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12275| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12296| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12297| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12334| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12341| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12351| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12372| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12386| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12419| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12423| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12480| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12509| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12520| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12521| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12545| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12579| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12590| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12601| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12661| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12703| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12705| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12740| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12744| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12750| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12783| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12825| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12852| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12910| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12913| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12970| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13018| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13089| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13241| 3 tháng trước

1. Write the words / phrases in the box next to the definition.

(Viết các từ/ cụm  từ trong khung bên cạnh định nghĩa.)

ID câu hỏi: 13273| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13313| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13325| 3 tháng trước

Bài làm:

"Người con gái Nam Xương" là một trong những tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam, được viết bởi nhà văn Nam...

ID câu hỏi: 13328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13346| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13349| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13361| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13473| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13527| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13588| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13618| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13624| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13704| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13710| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13711| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13712| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13802| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13911| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13974| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14039| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14042| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14055| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14062| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14142| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14194| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14216| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14248| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14307| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14315| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14368| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14395| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14443| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14471| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14480| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14537| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14539| 3 tháng trước
Chu vi của hình chữ nhật là tổng độ dài các cạnh cộng lại với nhau. Để tính chu vi của hình chữ nhật, ta sử dụng công thức: P = (chiều dài + chiều rộng) x 2 . Với chiều dài là độ dài của cạnh dài nhất...
ID câu hỏi: 14551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14567| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14686| 3 tháng trước

Định nghĩa: Liên từ HOWEVER có tức là “tuy nhiên” , thể hiện sự nhượng bộ, trái ngược nhưng không đối lập...

ID câu hỏi: 14704| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14707| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14713| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14763| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14789| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14810| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14884| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15018| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15042| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15054| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15230| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15232| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15300| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15350| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15486| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15556| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15558| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15574| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15577| 3 tháng trước

Tên bài hát: Tát Nhật Lãng Rực Rỡ
Ca sĩ: Thiên An, Mi Ngân
Sáng tác: Nhạc Hoa Lời...

ID câu hỏi: 15629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15666| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15707| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15718| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15760| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15815| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15826| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15842| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15868| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15876| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15941| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15956| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15966| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15978| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15991| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16005| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16127| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16164| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16261| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16284| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16316| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16414| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16523| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16616| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16697| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16698| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16805| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16807| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16808| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16814| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16871| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16902| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16962| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17058| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17113| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17122| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17134| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17213| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17329| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17383| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17535| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17564| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17652| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17669| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17674| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17761| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17767| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17807| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17810| 3 tháng trước

My favorite movie is cartoon “Tom and Jerry”. Tom is a cat with blue and white color. He keeps the house for a normal family and has a very free life. His job is chasing Jerry day by day. Jerry is...

ID câu hỏi: 17827| 3 tháng trước

Giá trị nội dung:

- Thành công xây dựng một câu chuyện thần thoại giải thích về nguồn gốc của loài người: do Nữ Oa “ lấy bùn...

ID câu hỏi: 17838| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18138| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18170| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18178| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18266| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18269| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18283| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18324| 3 tháng trước

Lời dẫn trực tiếp "Thế là một - hòa nhé!" 

Lời dãn gián tiếp "Nhờ cháu góp phần phát hiện một đám mây...

ID câu hỏi: 18341| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18436| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18489| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18570| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18590| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18606| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18674| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18786| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18876| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18916| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18955| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19033| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19068| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19090| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19143| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19335| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19433| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19474| 3 tháng trước

Tổng số tuổi của 5 học sinh là : 11 x 5 = 55 (tuổi )

Tổng số tuổi của 5 học sinh và cô giáo là : 14 x 6 = 84 ( tuổi )

Cô giáo có số tuổi là : 84 - 55 = 29 ( tuổi ) 

Đáp số :...

ID câu hỏi: 19489| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19545| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19558| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19614| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19749| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19801| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19831| 3 tháng trước

a) 6⋮(x-1)

x-1ϵƯ(6)={1;-1;2;-2;3;-3;6;-6}

+) x-1=1=>x=2

+) x-1=-1=>x=0

+) x-1=2=>x=3

+)x-1=-2=>x=-1

+)x-1=3=>x=4

(lấy hết TH xong tự...

ID câu hỏi: 19842| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19967| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19975| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19993| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20000| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20035| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20048| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20068| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20077| 3 tháng trước

Tỉ số giữa số vải chị Vân mua so với chị Nga mua là :

\(16:8=2\) (lần)

Do đó chị Vân phải trả là:

\(208000x2=416000\)(đồng)

ID câu hỏi: 20078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20128| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20195| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20257| 3 tháng trước

1, 

1) 2H2O2-->2H2O+O2

2)3H2O2+KI-->KIO3+3H2O

3)2CH4-->C2H2+3H2

4)CaC2+2H2O-->Ca(OH)2+C2H2

5)2C6H6+15O2-->12CO2+6H2O

6)3Ba(OH)2+2H3...

ID câu hỏi: 20262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20308| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20318| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20327| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20346| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20411| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20418| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20428| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20439| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20440| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20461| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20464| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20507| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20548| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20586| 3 tháng trước

\(S=1+3+3^2+...+3^9\)

Ta có: \(S=\left(1+3\right)+\left(3^2+3^3\right)+...+\left(3^8+3^9\right)\)

ID câu hỏi: 20608| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20616| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20658| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20680| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20687| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20718| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20720| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20766| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20820| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20822| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20830| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20837| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20840| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20850| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20885| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20892| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20996| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21032| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21108| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21212| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21225| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21237| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21239| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21292| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21359| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21366| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21389| 3 tháng trước

 Ưu điểm

Lưu tâm dễ dàng hơn, các định nghĩa được liên lạc ngay bằng thị giác đơn giản thêm thông tin vào kế hoạch tư...

ID câu hỏi: 21466| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21478| 3 tháng trước

21 A was => is

22 B tallest => the tallest

23 D doesn't => don't

24 D were => was

25 B ban => banning

ID câu hỏi: 21486| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21527| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21633| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21666| 3 tháng trước

Theo PTHH

\(n_{H2}=n_{H20}=\dfrac{3,6}{18}=0,2(mol)\)

\(V_{H2}=0,2 . 22,4 =4,48 (lít)\)

ID câu hỏi: 21740| 3 tháng trước

1. Người là động vật bậc cao thuộc lớp thú.

2. Đặc điểm cơ bản để phân biệt người với động vật là người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đính nhất định,...

ID câu hỏi: 21751| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21798| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21842| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21906| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21915| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21922| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21971| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21997| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22053| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22059| 3 tháng trước

Bài "Hôm qua tát nước đầu đình" thuộc chủ đề Tình yêu đôi lứa.

Chọn D.

ID câu hỏi: 22107| 3 tháng trước

Trả lờI:

-Is my best friend,Huyen

-She is very tall and she is very friendly

-Because she very kind with...

ID câu hỏi: 22119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22124| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22154| 3 tháng trước

Nội dung cả bài Cô Bé Bán Diêm đây nhé

Hình ảnh cô bé bán diêm trong đêm gia...

ID câu hỏi: 22223| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22249| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22392| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22483| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22502| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22516| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22517| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22542| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22566| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22584| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22645| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22686| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22708| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22742| 3 tháng trước

Em tham khảo nhé !!!

 

Trường học là môi trường giáo dục nhân cách con người, là nơi mà ai cũng trải qua một thời gian...

ID câu hỏi: 22843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22958| 3 tháng trước
Thật thà mà vật không chết.
ID câu hỏi: 22984| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23026| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23028| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23037| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23073| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23076| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23089| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23098| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23102| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23124| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23146| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23163| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23230| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23249| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23264| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23272| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23286| 3 tháng trước

\(\left(x+4\right)\left(3x-6\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x+4\right)\cdot3\cdot\left(x-2\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x+4=0\\x-2=...

ID câu hỏi: 23308| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23365| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23380| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23457| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23472| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23506| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23538| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23540| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23564| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23623| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23625| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23671| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23680| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23684| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23722| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23725| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23732| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23858| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23862| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23869| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23873| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23887| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23937| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24036| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24039| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24066| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24083| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24086| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24095| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24108| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24109| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24140| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24152| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24185| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24225| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24228| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24230| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24284| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24285| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24300| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24314| 3 tháng trước

TÍCH & TỈ
(Giải bằng phương pháp dựng hình)

Hiện nay cấp tiểu học giới thiệu cho học sinh một số dạng toán điển hình về tìm hai số như: Tìm hai số khi biết Tổng và Hiệu của hai số đó...

ID câu hỏi: 24316| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24319| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24415| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24435| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24455| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24491| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24512| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24538| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24616| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24639| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24960| 3 tháng trước

1) chó, mèo, chim,...2) Những vật nuôi này có thể có một số đặc điểm cơ thể, cấu tạo, hình thái, sinh hoạt, bản tính , bản năng sinh tồn ,... giống như động vật hoang dã, mèo thì có vuốt sắt...

ID câu hỏi: 25051| 3 tháng trước

Bạn tham khảo nhé:

Đối với nhiều người, thất bại là một thứ vô cùng đáng sợ trong cuộc sống vì nó tiêu tốn thời gian, công...

ID câu hỏi: 25390| 3 tháng trước

Bài 1:

Dường chéo của tv là:48.2,54=121,92(cm)xấp xỉ 121,9 cm

Bài 2:

a  3x+1/4=5/4

    3x     =5/4-1/4

...
ID câu hỏi: 25739| 3 tháng trước

1. a. Japan                    b....

ID câu hỏi: 26372| 2 tháng trước

Đáp án B

Thêm HCl vào thì tăng $[H^+]$ do đó cân bằng chuyển dịch theo chiều chống lại sự tăng (chiều nghịch)

ID câu hỏi: 26784| 2 tháng trước

Câu 6 . chất tác dụng với nước tạo ra dd bazơ là :

A. CO2                      B . Na

ID câu hỏi: 27218| 2 tháng trước

1. Clement Clarke Moore wrote the poem in 1823.
⇒ The poem was written in 1823 by Clement Clarke.

2. “We are waiting for the school bus”, said the children.
⇒ The children said...

ID câu hỏi: 27731| 2 tháng trước

Diện tích một khu nghỉ mát là 5 ha, trong đó có 3/10 là diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông?

Đổi 5 ha = 50000 m2

Diện tích hồ nước là

   ...

ID câu hỏi: 28451| 2 tháng trước

1. Mark Twain is an author _____whose_______ books I like best.

2. Where is the house in ______which______they are living?

3. Her father ______who______she looked after over twenty...

ID câu hỏi: 28820| 2 tháng trước

***** nhá, mất công làm đấy

C1:   

\(A=\left(\frac{36}{6}-\frac{4}{6}+\frac{3}{6}\right)-\left(\frac{150}{30}+\frac{50}{30}+\frac{45}{3...

ID câu hỏi: 28821| 2 tháng trước

Tham khảo

Mui Ne is located 24 kilometers north-east of the city of Phan Thiet. It is a fishing village as well as a (1) _  familiar  tourism area in Binh Thuan...

ID câu hỏi: 29199| 2 tháng trước

81. The law requires that everyone …………. his car checked at least once a year.

A....

ID câu hỏi: 29504| 2 tháng trước

1. have

2. is

3. writes

4. How

5. my foriegn

6. with

7. by

8. languages

9. writing

10. Because

ID câu hỏi: 30101| 2 tháng trước

41. _______ they are brothers, they do not look like.

A. Although        B. Even...

ID câu hỏi: 31444| 2 tháng trước

Tham khảo:

Ý 1:

*cây trồng:

cây công nghiệp hằng năm: lạc , đậu tương , mía , thuốc lá...

ID câu hỏi: 33010| 2 tháng trước

kg/m3 là đơn vị khối lượng riêng, còn N/m3 là đơn vị trọng lượng riêng, với kg là đơn vị khối lượng, N là đơn vị lực. Ta có quan hệ giữa hai đơn vị này là: 1 N = 1 kg x 9,81 m/s2, trong đó g = 9...

ID câu hỏi: 33164| 2 tháng trước
Để nhận biết và chứng minh một tam giác là tam giác cân, ta sử dụng một trong hai cách sau: Cách 1: Chứng minh tam giác đó có hai cạnh bằng nhau. Khi đó tam giác đó cân tại giao điểm của hai cạnh đó ;...
ID câu hỏi: 33329| 2 tháng trước

Chào mọi người. Tên tôi là Linda. Tôi 9 tuổi. Em học trường Tiểu học Nguyễn Du và em học lớp 4B. Gia đình tôi có 3 người. Cha tôi, mẹ tôi và tôi. Bố tôi 52 tuổi, bố là nhân viên văn phòng và bố...

ID câu hỏi: 33882| 2 tháng trước

Anh trai em là một anh chàng rất khỏe mạnh. Anh có thân hình to cao, vạm vỡ. Vai rộng, ngực nở, trông như một lực sĩ. Sỡ dĩ anh có được...

ID câu hỏi: 34409| 2 tháng trước

mở bài và kết bài bạn có thể tự làm nha:

đoạn 2 của Chiếu dời đô là tác giả dành để nói về lợi thế của thành Đại...

ID câu hỏi: 34537| 2 tháng trước

Gợi ý:

Chọn đặc điểm của thông tin số: Thông tin số có độ tin cậy khác nhau

⇒ Đây là thách thức cho người dùng...

ID câu hỏi: 35197| 2 tháng trước

Sông ngòi Bắc Bộ

Đặc điểm sông ngòi bắc bộ
+ Dày đặc
+ Có hình nan quạt -> nước rút chậm
+ Chủ yếu từ sông hồng

Giống nhau:
+ Mạng lưới dày đặc
+ Chủ...

ID câu hỏi: 36078| 2 tháng trước

*Quang Trung đại phá quân Thanh:

-Năm 1788,Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế,hiệu là Quang Trung

-Quang Trung đến Nghệ An,tuyển thêm quan...

ID câu hỏi: 37191| 2 tháng trước

- Đánh STT cho các lọ chứa khí

- Cho mẩu quỳ tím ẩm vào các lọ chứa khí, nếu thấy:

+ Quỳ tím hoá xanh:...

ID câu hỏi: 37487| 2 tháng trước

CO2+Ca(OH)2->CaCO3+H2O

HNO3+Ca(OH)2->Ca(NO3)2+H2O

 

ID câu hỏi: 37534| 2 tháng trước

Tham khảo ở đây: Các câu lệnh lặp trong Logo lớp 4 (vdanang.com)

ID câu hỏi: 40939| 2 tháng trước

Ý nghĩa nhan đề : Lặng lẽ Sa Pa, đó chỉ là cái vẻ lặng lẽ bên ngoài của một nơi ít người đến, nhưng thực ra nó lại không lặng lẽ...

ID câu hỏi: 40944| 2 tháng trước

Tham khảo

1.It (rain) is raining hard. We can't do anything until it (stop) stops.
2.Last night we (watch) were watching TV when the...

ID câu hỏi: 42230| 1 tháng trước

TL:

                    Giải

        Tuổi mẹ hiện nay...

ID câu hỏi: 42970| 1 tháng trước

số phần trăm diện tích đất trồng hoa là :

100 % - ( 55 % + 30 % ) = 15 %

Diện tích đất trồng hoa của huyện đó là :

7200 : 100 x 15 = 1080 ( ha )

Đáp số : 1080 ha

cho...

ID câu hỏi: 43006| 1 tháng trước

Gọi x,y,z là số trang ba người đánh máy được

Theo đề toán ta có : \(\frac{x}{5}=\frac{y}{4}=\frac{z}{6}\)và x+y+z = 555 trang

Áp dụng t/chất dãy tỉ số bằng...

ID câu hỏi: 43148| 1 tháng trước

1. ...............Did you have............. (you/have) a

nice time in Rome?

 

2. .................Have you finished...........

(you/finish) your homework...

ID câu hỏi: 43783| 1 tháng trước

Viết lại câu dưới câu bị động

1 Somebody will clean the windows

=> The windows will be cleaned .

2 Somebody will meet you at the airport

=> You will be...

ID câu hỏi: 44677| 1 tháng trước

She takes a bath every morning. 

Mr.Brown is going to buy a new car. 

He's been learning English for 2 years now. 

THe secretary had already typed the...

ID câu hỏi: 45341| 1 tháng trước

Chiếc áo đồng phục mùa đông với chất liệu dày, ấm áp và thoải mái đã được tôi chọn để dành cho những ngày gió lạnh...

ID câu hỏi: 48258| 1 tháng trước

PTHH\(Na_2CO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+H_2O+CO_2\)

tl............1................2.............2.............1.............1..(mol

br     0...

ID câu hỏi: 48310| 1 tháng trước

TL:

Điện trở dây dẫn R= U/I = 4,5 V/ 0,36 A = 12.5 Ohm

Khi hiệu điện thế U giảm đi 0,5 V, dòng điện khi đó là:

 I sau = U sau/ R = 4V/ 12.5 Ohm...

ID câu hỏi: 49558| 1 tháng trước

Bn có thể nói rõ cái cần hỏi đc ko

ID câu hỏi: 49956| 1 tháng trước

41. 

\(n_{AgCl}=\dfrac{4,305}{143,5}=0,03(mol)\\ AgNO_3+KCl\to AgCl\downarrow+KNO_3\\ \Rightarrow n_{KCl}=0,03(mol)\\ \Rightarrow x=C_{M_{KCl}}=\dfrac{0,03}{0,1}=0...

ID câu hỏi: 49993| 1 tháng trước

They went to Paris for the first time.

\(\rightarrow\) It was the first time they had been to Paris.

ID câu hỏi: 50404| 1 tháng trước

4. If you don't do it carefully, you'll feel sorry afterwards.
5. If you don't ask him first, he won't offer to help.
6. Unless you are calm, you'll make a wrong...

ID câu hỏi: 51414| 1 tháng trước

Trung bình cộng của ba số tự nhiên liên tiếp chính là số ở giữa của chúng. 
Số thứ hai là: 
84 : 3 = 28 
Số thứ nhất là: 
28 - 1 = 27 
Số thứ ba...

ID câu hỏi: 52359| 1 tháng trước

1.3      Trường hợp nào sau đây không xảy ra ăn mòn điện hóa?

A.Fe mạ Zn tiếp xúc với dung dịch...

ID câu hỏi: 52505| 1 tháng trước

\(a,2Cu+O_2\xrightarrow{t^o}2CuO\\ 2:1:2\\ b,2Al+3Cl_2\xrightarrow{t^o}2AlCl_3\\ 2:3:2\\ c,Zn+H_2SO_4\to ZnSO_4+H_2\\ 1:1:1:1\\ d,4P+5O_2\xrightarrow{t^o}2P_2O_5\\ 4:5:2\\ e...

ID câu hỏi: 52708| 1 tháng trước

q w e r t y u i o p [ ] \ `->` Hàng phím trên

a s d f g h j k l : ‘ `->` Hàng phím cơ sở

z x c v b n m , . / `->` Hàng...

ID câu hỏi: 55822| 1 tháng trước
CTHHPhân LoạiGọi tên
\(HCl\)AxitAxit...
ID câu hỏi: 56442| 4 tuần trước

The air is polluted with a lot of smoke from factories in the area .

ID câu hỏi: 56792| 4 tuần trước

42. Loan has never seen that film before. 

->It'the first time Loan has ever seen that film.
44. My sister looked after our children when we were...

ID câu hỏi: 57772| 3 tuần trước

Tạm dịch:

Tom: Chào Trang. Thật bất ngờ khi thấy cậu. Ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế?

Trang: Ồ, chào Tom. Minh đang kiếm một bộ dụng cụ đan...

ID câu hỏi: 58140| 1 tuần trước

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Tổng vận tốc của cả ô tô và xe máy là :

   123 : 1,5 = 82 ( km/giờ )

Vận tốc của ô tô là :

   ( 82 + 8 ) : 2 = 45 ( km/giờ...

ID câu hỏi: 58322| 1 tuần trước

@ Hải Đăng

Bn cop mạng mà ko ghi tham khảo sẽ bị báo cáo CTV đó bn!

ID câu hỏi: 58491| 1 tuần trước

Tổng độ dài hai đáy là:

292:16x2=36,5(m)

Độ dài đáy lớn là (36,5+12):2=48,5:2=24,25(m)

Độ dài đáy bé là 24...

ID câu hỏi: 58651| 6 ngày trước
  1. Hạn chế uống rượu giúp đẩy lùi bệnh. ...
  2. Đảm bảo ngủ đủ giấc. ...
  3. Uống đủ nước. ...
  4. Giảm lượng đường và thực phẩm chế biến...
ID câu hỏi: 58752| 6 ngày trước

 Giải

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Ta có sơ đồ

Theo sơ đồ ta có:

Tử số...

ID câu hỏi: 59278| 4 ngày trước

Bạn tự chọn đáp án luôn rồi kìa !

ID câu hỏi: 59397| 4 ngày trước

a: Số học sinh nam là:

40-27=13(bạn)

Tỉ số giữa số học sinh nữ và số học sinh nam là:

\(27:13=\dfrac{27}{13}\)

b: Số học sinh nữ...

ID câu hỏi: 59663| 3 ngày trước

Tổng số phần bằng nhau là 5+1=6(phần)

Chiều rộng là 48:6x1=8(m)

Chiều dài là 48-8=40(m)

Diện tích là 40x8=320(m2)

ID câu hỏi: 59971| 2 ngày trước

                Giải

Diện tích hình chữ nhật là:  4 x 8 = 32 (cm2)

Diện tích hình tam...

ID câu hỏi: 60153| 1 ngày trước

Đổi: 0,5 km = 500 m

Tỉ số phần trăm của 0,5 km và 700 m là:

\(\dfrac{500}{700}\cdot100\%\approx71,43\%\)

ID câu hỏi: 8579| 3 tháng trước
So sánh các cuộc đấu tranh cuối tk XIX với các cuộc đấu tranh đầu tk XX?
ID câu hỏi: 10120| 3 tháng trước
Theo mn thì vì sao có phụ nữ mà ko có phụ nam?
ID câu hỏi: 10885| 3 tháng trước
Có bao nhiêu số nguyên dương trong các số sau -15 ,128,0 ,-21, 44 ,70
ID câu hỏi: 11116| 3 tháng trước
2 năm trước tổng số tuổi của hai cô cháu là 50 tuổi.Hiện nay 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu.Tính tuổi mỗi người hiện nay. Ai làm cả bài giải và nhanh thì mình tk cho! 
ID câu hỏi: 11264| 3 tháng trước
Xếp các từ:Hốt hoảng,nhẹ nhàng,hào hiệp,cong queo,tham lam,cần mẫn,cập kênh,mặt mũi,xinh xắn,thành thực,chân chính,buôn bán, bình...
ID câu hỏi: 11329| 3 tháng trước
9. ‘Would you like to go for a drink?’ - ‘________’  a. Oh sorry         b. Yes, I’d love to     c. Not at all. ...
ID câu hỏi: 11665| 3 tháng trước
 Tìm x biết : 1+3+5+7+9+....+(2x-1)=225  
ID câu hỏi: 11712| 3 tháng trước
IV. Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.     Insects on the Menu      Humans have a long history of eating insects, and it...
ID câu hỏi: 11866| 3 tháng trước
Các bạn ơi cho mình hỏi góc kề bù nghĩa là gì vậy ''cho ví dụ minh họa''
ID câu hỏi: 11919| 3 tháng trước
làm thế nào để nhét một con voi vào tủ lạnh với 3 bước
ID câu hỏi: 12022| 3 tháng trước
1. One rarely finds good service these days. =>...
ID câu hỏi: 12194| 3 tháng trước
Question 7: Read the following passage and choose the best answer. Write your answers in the numbered blanks provided below the passage. (20point) As Christmas evolved in the United States, new...
ID câu hỏi: 12354| 3 tháng trước
Cho parabol (P): y = \(x^2\) và đường thẳng (d): y = 2x + m 1. Vẽ (P). 2. Tìm m để (P) tiếp xúc (d). 3.Tìm tọa độ tiếp điểm.
ID câu hỏi: 12393| 3 tháng trước
  Câu 2:Một mạch điện gồm có 1 nguồn điện 2 pin, 1 bóng đèn, 1 công tắc và các dây dẫn nối. Sử dụng các kí hiệu quy ước em...
ID câu hỏi: 12476| 3 tháng trước
2. Read the conversation again and answer the questions. (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi.) 1. What did Nam’s teacher ask him to do? (Giáo viên...
ID câu hỏi: 12500| 3 tháng trước
Tìm số tự nhiên n, biết rằng:  a) 2n = 16          ;          b) 4n= 64      ;        c) 15n = 225
ID câu hỏi: 12535| 3 tháng trước
Có mấy đặc điểm chỉ có ở ti thể và lục lạp? (1) Có màng kép trơn nhẵn (2) Chất nền có chứa ADN và riboxom (3) Hệ thống enzim được đính ở lớp màng trong (4) Có ở tế bào thực vật (5) Có ở tế bào...
ID câu hỏi: 12713| 3 tháng trước
what is your hobby? What hobby
ID câu hỏi: 12896| 3 tháng trước
trái nghĩa với hiện đại là gì
ID câu hỏi: 12944| 3 tháng trước
I complete each of the sentences in such a way that it has the same meaning as the first one 1 it would be a good idea if you did it again ->you had 2 they advised repainting the...
ID câu hỏi: 13214| 3 tháng trước
you/ what/ going/ do /tomorrow /are /to? A. What are you going to do tomorrow? B. What you are going to do tomorrow? C. What are you to do going tomorrow? D. What are going you to do tomorrow?
ID câu hỏi: 13741| 3 tháng trước
cách bảo quản thóc
ID câu hỏi: 13826| 3 tháng trước
the big shop at this corner has been knocked down --> There used ............
ID câu hỏi: 14120| 3 tháng trước
HÃY chữa giúp tôi sách nghe tiếng anh more step by step listening 1 unit 3  
ID câu hỏi: 14389| 3 tháng trước
Bài thơ "Quê hương" của Tế Hanh là tiếng lòng của một người con xa quê luôn nhớ quê hương da diết. Hãy kể tên một văn bản...
ID câu hỏi: 14663| 3 tháng trước
số la mã LLL là số mấy
ID câu hỏi: 14734| 3 tháng trước
not think twice nghãi là gì
ID câu hỏi: 14792| 3 tháng trước
kể về 1 nhân vật lich sử mà em yêu thích
ID câu hỏi: 14802| 3 tháng trước
Vị anh hùng nào từng khảng khái nói: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp đường sóng dữ, chém cá tràng kình ở bể...
ID câu hỏi: 15275| 3 tháng trước
chia động từ cho đúng  how đi you enjoy your holiday in da lat? well,i (have)      a very good time with my family there
ID câu hỏi: 15465| 3 tháng trước
1.Gái trị của tham số m để hai vectơ a=(4;-2), b=(2m;1) vuông góc với nhau là : A) m=8 B) m=1/4 C) m=4 D) m=1/8 2 Cho vectơ a=(6;8). Độ dài vec tơ a bằng ? ...
ID câu hỏi: 15724| 3 tháng trước
Đốt cháy hoàn toàn 7,4g một este X thu được 13,2g CO2 và 5,4g H2O. Biết rằng X tham gia phản ứng tráng gương. Xác định CTCT và gọi tên X.
ID câu hỏi: 15874| 3 tháng trước
Hạt nhân U 92 235  có năng lượng liên kết 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là: A. 5,46 MeV/nuelôn B. 12,48 MeV/nuelôn C. 19,39 MeV/nuclôn D. 7,59 MeV/nuclôn
ID câu hỏi: 16488| 3 tháng trước
Quan sát và vẽ ngôi nhà bên đường như hình 19.
ID câu hỏi: 16520| 3 tháng trước
 Hoàn thành câu sử dụng " as...as / not...as / different from " 1. Mrs. Hoa is.........Mrs.Lan ( attractive ) 2. Her daughter is...........her ( beautiful ) 3. That dog......... it looks ( not...
ID câu hỏi: 16572| 3 tháng trước
Câu 7. Viết một đoạn văn từ 5 – 7 câu bàn về phương pháp học tập, trong đó có sử dụng một câu cầu khiến , câu nghi vấn, câu cảm thán. ( Gạch chân các câu đó)
ID câu hỏi: 16681| 3 tháng trước
Viết 1 - 2 câu về mái trường của em
ID câu hỏi: 16843| 3 tháng trước
TOPIC 4: WORD FORM-PARTS OF SPEECH-.TỪ LOAI Supply the correct word form: 1/Most of films are produced for............(entertain) 2. She was really................by the beauty of Ha Noi...
ID câu hỏi: 16959| 3 tháng trước
chi tiết máy là gì? chi tiết máy được ghép với nhau như thế nào? lập sơ đồ phân loại mối ghép, khớp nối. lấy ví dụ để minh họa các loại mối ghép
ID câu hỏi: 17033| 3 tháng trước
iso-propylbenzen còn gọi là A. t oluen B. stiren C. cumen D. xilen
ID câu hỏi: 17039| 3 tháng trước
So sánh nhiệt độ sôi giữa các chất, trường hợp nào sau đây hợp lí? A. CH3OH < C2H5COOH < CH3COOCH3. B.  C 2H 5COOH < C 3H 7OH < CH 3COOCH 3. C.  CH 3COOCH 3< C 2H 5COOH...
ID câu hỏi: 17347| 3 tháng trước
Cho các chất: NaCl, NaOH, Cu(OH)2, H2SO4, CuSO4, Na, Cu, CuCl2, Na2SO4. Có bao nhiêu chất trong số đã cho tan hoàn toàn trong nước? A. 7. B. 5. C. 6. D. 8.
ID câu hỏi: 17530| 3 tháng trước
Thời Trần, ruộng đất của quý tộc, vương hầu do vua ban gọi là gì? A. Thái Ấp. B. Điền trang.     C. Tịch điền. D. Trang viên.
ID câu hỏi: 17581| 3 tháng trước
QUESTION I . Rearrange the wird or ohrase in the rught order to have meaningfull sentences 1, has/since / He / the / played / piano / 2015 2. wishes/ well / she / could speak / English / she / 3....
ID câu hỏi: 17713| 3 tháng trước
ho tam giác ABC có A bằng 90 độ trên cạnh BC lấy điểm E sao cho be = ba tia phân giác của góc B cắt AC tại D.a,chứng minh tam giác ABD=tam giác...
ID câu hỏi: 17759| 3 tháng trước
Câu 5 : Hiện tượng nước biển dâng cao và hạ thấp theo quy luật hàng ngày được gọi là : A . sóng biển  B. dòng biển  C. sóng...
ID câu hỏi: 17775| 3 tháng trước
cho xin nick nro sv4  
ID câu hỏi: 17831| 3 tháng trước
Một hợp chất có công thức NxOy, trong đó O chiếm 36,36%. Khối lượng phân tử của hợp chất là 44 amu a. Xác định công thức hóa học của hợp chất b....
ID câu hỏi: 17937| 3 tháng trước
Phân biệt tiêu hóa nội bào với tiêu hóa ngoại bào.
ID câu hỏi: 17942| 3 tháng trước
Lập pt hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau = pp thăng bằng electron. A) S + HNO3 --> SO2 + NO2 + H2O B) Al + HNO3 --> Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O
ID câu hỏi: 17962| 3 tháng trước
1.     Where’s the old man living now? – He (live) ______________ with his son. He usually (live) _______ with him on holiday. 2.     Mr. Smith often (teach)...
ID câu hỏi: 18171| 3 tháng trước
một inch bằng bao nhiêu cm
ID câu hỏi: 18199| 3 tháng trước
Câu 3. Lãnh thổ Việt Nam nằm hoàn toàn trong múi giờ số mấy? A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Câu 4. Trong Hệ Mặt Trời, hành tinh nào sau đây nằm xa Mặt trời nhất? A. Thủy tinh. B. Mộc tinh. C. Thổ tinh. D....
ID câu hỏi: 18419| 3 tháng trước
cho bảng số liệu diện tích rừng Việt Nam (triều ha) năm 1943 1993 2001 diện tích rừng 14,3 8,6 11,8 a tính tỉ lệ phần trăm độ che phủ rừng so với diện tích đất liền (33,3trieu hà) b nhận xét và giải...
ID câu hỏi: 18531| 3 tháng trước
Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng đi qua điểm A(1;2;-3) có vectơ pháp tuyến  n → = ( 2 ; - 1 ; 3 ) là A. 2x - y + 3z + 9 = 0 B. 2x - y + 3z - 4 = ...
ID câu hỏi: 18856| 3 tháng trước
Em hãy giải thích vì sao ' Sức lao động " lại là yếu tố quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất ? Cho ví dụ.
ID câu hỏi: 18971| 3 tháng trước
VII.     Read the text and answer the questions 1. Most people think of computers as very modern inventions, products of our new technological age. But 2. actually the idea for a...
ID câu hỏi: 19028| 3 tháng trước
  Đọc Đoạn đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Weather and Climate in Vietnam in Summer In Summer, the average temperature across the country is 25 degree Celsius (23 degree Celsius...
ID câu hỏi: 19030| 3 tháng trước
tỉ lệ lãi suất tiết kiệm là 0,75% 1 tháng kì hạn 1 năm. hồi đầu năm gửi tiết kiệm 2000000 thì cuối năm số tiền dư là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 19101| 3 tháng trước
Trình bày suy nghĩ về hiện tượng thừa thầy thiếu thợ trong xã hội hiện nay
ID câu hỏi: 19236| 3 tháng trước
Có ai biết cách sửa lỗi trong Turbo Pascal không? Giúp mk với!!! Error 8: String constant exceeds line Cảm ơn!!!
ID câu hỏi: 19493| 3 tháng trước
sgk Ngữ Văn (trang 113 ) trả lời câu hỏi phần bài Cô Tô giúp mik nha MIK CẦN GẤP
ID câu hỏi: 19678| 3 tháng trước
Câu 22. Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất trên cân đồng hồ
ID câu hỏi: 19691| 3 tháng trước
Câu 5 (trang 104, SGK Ngữ văn 10, tập 2) Đề bài: Tác giả nghĩ gì về khả năng nhận thức thế giới của con người?  
ID câu hỏi: 19748| 3 tháng trước
Cho hỗn hợp A gồm Fe và Mg (tỉ lệ mol 1:2) tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam...
ID câu hỏi: 19920| 3 tháng trước
Khép lại bài thơ, Thanh Hải viết: “Mùa xuân - ta xin hát Câu Nam ai, Nam bình Nước non ngàn dặm mình Nước non ngàn dặm...
ID câu hỏi: 20004| 3 tháng trước
vượn cổ tiến hóa thành người trong quá trình nào
ID câu hỏi: 20283| 3 tháng trước
(0.75 điểm) Truyện “Tam đại con gà” muốn khuyên răn những người đi học điều gì? Bài đọc: TAM ĐẠI CON GÀ        Xưa,...
ID câu hỏi: 20399| 3 tháng trước
Tự sáng tác 2-4 câu thơ lục bát về chủ đề Tết (đúng luật bằng-trắc; đúng cách gieo vần)
ID câu hỏi: 20422| 3 tháng trước
Nêu suy nghĩ của em về phẩm chất của người phụ nữ thời phong kiến qua từ tấm lòng son trong bài thơ Bánh trôi nước của tác giả Hồ Xuân Hương 
ID câu hỏi: 20523| 3 tháng trước
Viets 3 danh từ theo yêu cầu sau : a ) Danh từ chỉ tên người , tên dân tộc Việt Nam b ) Danh từ chỉ tên các tỉnh ( thành phố ) của Việt Nam
ID câu hỏi: 20571| 3 tháng trước
Đọc và làm bài tập : Những con ngan nhỏ, mới nở được ba hôm, chỉ to hơn cái trứng một tí. Chúng có bộ lông vàng óng ....
ID câu hỏi: 20591| 3 tháng trước
lập dàn ý miêu tả cây hoa ban
ID câu hỏi: 20702| 3 tháng trước
Đọc bài ca dao : Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng  Đèn ra trước gió con chăng , hỡi đèn ? Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây ? Hãy trình bày ý kiến của bạn nhằm thuyết...
ID câu hỏi: 20732| 3 tháng trước
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μ m đến 0,76 μ m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μ m còn có...
ID câu hỏi: 20762| 3 tháng trước
Trả lời bằng Tiếng Anh: What is your name? What is your mother name? What is your father name?
ID câu hỏi: 20822| 3 tháng trước
Hãy kể tên một số loại thực vật, động vật sống trên lục địa; ở biển, đai dương và ở vùng Bắc Cực.
ID câu hỏi: 20868| 3 tháng trước
Nhận định nào đúng với các câu văn sau? (1) Thời tiết hôm nay đẹp quá! (2) Trời thế này mà cậu bảo là đẹp à. (3) Sao trời...
ID câu hỏi: 20967| 3 tháng trước
Cách phân biệt 3 loại phân hóa học(Lân, Kali, Đạm) Giúp mình với, mình đang cần gấp làm đề cương.
ID câu hỏi: 21071| 3 tháng trước
Lập dàn ý về ý nghĩa của sự thấu hiểu, chia sẻ trong cuộc sống
ID câu hỏi: 21146| 3 tháng trước
Phân đạm 2 lá có công thức NH4NO3, phân đạm urê có công thức (NH2)2CO. Viết các phương trình điều chế 2 loại phân trên từ không khí, nước và đá vôi.
ID câu hỏi: 21185| 3 tháng trước
Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 4cm. Li độ của vật để động năng của vật và thế năng đàn hồi của lò xo có giá trị bằng nhau???  Help me, please...
ID câu hỏi: 21200| 3 tháng trước
Hãy viết 1 đoạn văn tả bốn mùa bằng tiếng anh .CÁC BAN GIÚP MÌNH VỚI NGÀY MAI THI RỒI.  
ID câu hỏi: 21251| 3 tháng trước
 Điền tiếp vào chõ trống a) Đội ca là bài hát : .............................. b) Khẩu hiệu của đội là : ......................... 
ID câu hỏi: 21297| 3 tháng trước
“Quy tắc”, “luật lệ” có phải là thuật ngữ không? Dựa vào đâu để khẳng định như vậy?  
ID câu hỏi: 21367| 3 tháng trước
cục pin tiếng Anh là j?
ID câu hỏi: 21397| 3 tháng trước
Tính giá trị biểu thức  A= x4 - 17x3 + 17x2 - 17x + 20 tại x =16 Huhu m.ng giải chi tiết giúp mình được không ạ ? Tại mình có đáp án của bài này roii nhưng ngta làm tắt quá nên...
ID câu hỏi: 21445| 3 tháng trước
cụm C-V trong câu sau đây là thành phần gì? a)Cây cam này quả rất ngọt. b)Cây cam này này cho quả rất ngọt. c)Cháu đã nghe câu chuyện cổ tích này do bà ngoại kể 3 năm về trước. d)Bác Hồ mong các...
ID câu hỏi: 21460| 3 tháng trước
tính nhanh : 20-30+40-50+60-70+80.giúp mình với
ID câu hỏi: 21550| 3 tháng trước
Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ Bài 1 trang 79 VBT Địa Lí 7: Dựa vào H.37.1 trang 116 SGK và kiến thức đã học, hãy lập bảng thống kê về mật độ...
ID câu hỏi: 21840| 3 tháng trước
Bộ em sinh năm 1988 . Mẹ sinh năm 1992 . Biết tuổi của mẹ bằng 8 phần 9 tuổi bố : tính tuổi bố , tuổi mẹ
ID câu hỏi: 21928| 3 tháng trước
29. It would be better if we celebrate the Father and Mother's Day.............. (nation)     Enter  Bạn đã gửi     30. Lunar new Year...
ID câu hỏi: 22032| 3 tháng trước
A: Would you like some more tea?-B:_____________________ A. Yes, thanks. B. No, please. C. Yes, please. D. You are welcome.
ID câu hỏi: 22055| 3 tháng trước
đọc một câu ca dao-tục ngữ nói về hiện tượng ngày đêm dài suốt 24 giờ
ID câu hỏi: 22057| 3 tháng trước
Câu 6: Cho 22,9 gam hỗn hợp Na và Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 1,8.1023 phân tử H2 và dung dịch A chứa NaOH, Ba(OH)2. a/ Viết PTHH. b/...
ID câu hỏi: 22261| 3 tháng trước
Bài thơ Đêm Nay Bác Không Ngủ là thơ trữ tình hay tự sự
ID câu hỏi: 22265| 3 tháng trước
Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu , và viết lại cả câu : Chúng họp thành đàn , bay rập rờn trên từng cánh hoa
ID câu hỏi: 22337| 3 tháng trước
thuyết minh về chiếc áo đồng phục học sinh not chép mạng nha  
ID câu hỏi: 22650| 3 tháng trước
Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đã có những hoạt động yêu nước nào trong những năm đầu thế kỉ XX?
ID câu hỏi: 22781| 3 tháng trước
Cách thức tiến hành quân phiệt hóa ở Nhật Bản có điểm gì khác so với Đức? A. Chuyển từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít B. Chuyển từ chế độ tư sản đại...
ID câu hỏi: 22813| 3 tháng trước
Bài 4. Ta - lét là một nhà toán học người Hy Lạp sinh năm -624 và mất năm -546. Hãy tính số tuổi của nhà toán học Ta - lét. 
ID câu hỏi: 22884| 3 tháng trước
Trình bày mục tiêu và cơ ch ế hợp tác của ASEAN
ID câu hỏi: 22909| 3 tháng trước
Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. Tia tới là gì? Tia phản xạ là gì?Góc tới, góc phản xạ được xác định như thế nào?
ID câu hỏi: 22933| 3 tháng trước
phân loại các hợp chất sau : BaSO4 , HNO3 , SO3 , Mg(OH)2
ID câu hỏi: 23168| 3 tháng trước
bút chì trong tiếng anh là gì
ID câu hỏi: 23262| 3 tháng trước
Đốt cháy hết 12gam kim loại magie (Mg) trong bình chứa đầy khí clo CL2, thu được 47,5 gam magie clorua MgCL2 A)viết công thức của phản ứng xảy ra B)tính khối lượng khí clo đã phản ứng
ID câu hỏi: 23379| 3 tháng trước
Viết 10 câu nhân hoá hoặc so sánh ( cả 2 cũng được ) về chủ đề bầu trời
ID câu hỏi: 23542| 3 tháng trước
dung cụm từ để mở rộng chủ ngữ hoặc vị ngữ trong câu "tôi thương lắm"
ID câu hỏi: 23629| 3 tháng trước
Bài 1: Chuyển các danh từ đếm được dưới dây thành dạng số nhiều Singular Plural Singular Plural Baby ( em bé)   Key ( chìa khóa)   Book ( sách)   Lady ( quý cô)...
ID câu hỏi: 23913| 3 tháng trước
Bài văn nghị luận:” Bàn về tinh thần tự học của học sinh Trung học cơ sở hiện nay.” Dựa trên dàn bài mà em hoặc bạn đã lập trên lớp.
ID câu hỏi: 23931| 3 tháng trước
to do cac ban hat bai hat:"  con chim non"
ID câu hỏi: 24131| 3 tháng trước
khối 5 của trường tiểu học chu văn an nhận chăm sóc 12 cây bóng mát chiếm 2 phần 3 số cây bóng mát trong sân trường . hỏi trong sân trường có bao nhiêu cây bóng mát ?
ID câu hỏi: 24158| 3 tháng trước
Tỉ số truyền của bộ truyền động bánh răng i=5, bánh bị dẫn có 60 răng và tốc độ quay là 900 vòng/phút. Hỏi bánh dẫn có bao nhiêu răng và tốc độ quay là bao nhiêu? Mấy bạn giúp mình vs
ID câu hỏi: 24189| 3 tháng trước
Hãy vẽ mô hình quá trình quang hợp của cây xanh ? ( Giúp mình với , mik đang gấp )
ID câu hỏi: 24301| 3 tháng trước
Trong không gian, cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Qua điểm A vẽ hai đường thẳng m; n lần lượt song song với hai đường thẳng BC,...
ID câu hỏi: 24326| 3 tháng trước
Hãy kể tên các nước ở Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo.
ID câu hỏi: 24572| 3 tháng trước
Bạn An mua xe đạp có giá niêm yết là 6 500 000 đồng, cửa hàng đang giảm giá 10%, An có thẻ VIP nên được giảm thêm 5% trên giá...
ID câu hỏi: 24581| 3 tháng trước
The journey was shorter than we thought at first.(not as...as) =>
ID câu hỏi: 24607| 3 tháng trước
Choose a, b, c, d that best completes each unfinished sentence; substitutes the underlined part; or has a close meaning to the original one. 6. Laws have been introduced to prohibit the killing of...
ID câu hỏi: 24960| 3 tháng trước
a) Hãy kể tên những vật nuôi trong nhà mà em biết. b) Những vật nuôi này có liên quan gì với các động vật hoang dã và con người. c) Nếu động vật bị tuyệt chủng sẽ ảnh hưởng đến đời sống con người...
ID câu hỏi: 25174| 3 tháng trước
Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau. Với cùng góc tới i = 60°; nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 45°; nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc...
ID câu hỏi: 25215| 3 tháng trước
I. Đoc hiểu: (5.0 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Chuyện xưa kể lại rằng, một buổi tối, một vị thiền sư già đi dạo trong thiền viện, chợt trông thấy một chiếc ghế dựng sát chân tường nơi...
ID câu hỏi: 25319| 3 tháng trước
Từ việc phân tích nhân vật người đàn bà làng chài trong truyện chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Anh chị có suy nghĩ...
ID câu hỏi: 25367| 3 tháng trước
Lan có 8 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?
ID câu hỏi: 25741| 3 tháng trước
Biên Hòa cách Vũng Tàu 100km. Lúc 8 giờ sáng một ô tô đi từ Biên Hòa đến Vũng Tàu với vận tốc 50km/giờ. Tới Vũng Tàu, xe nghỉ 45 phút rồi quay lại Biên Hòa. Lúc 8 giờ 15 phút, một chiếc xe đạp thồ đi...
ID câu hỏi: 25823| 3 tháng trước
bèo ong là ngành gì vậy ạ
ID câu hỏi: 25873| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ phân loại vật liệu cơ khí ? Cho ví dụ tương ứng ?
ID câu hỏi: 26012| 3 tháng trước
Cho dãy các chất sau: metanol, etanol, etylen glicol, glixerol, hexan-1,2-điol, pentan-1,3-điol. Số chất trong dãy hòa tan được Cu(OH)2 là A. 3. B. 4. C. 5. D.  2
ID câu hỏi: 26039| 3 tháng trước
 Cuối tuần trước, bố mẹ đưa hai chị em Hà đi chơi ở thuỷ cung. Bố Hà mua 2 vé người lớn và 2 vé trẻ em hết tất cả 900 000 đồng. Giá vé người lớn...
ID câu hỏi: 26064| 3 tháng trước
Câu 1 : Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic . Toàn bộ CO2 sinh ra cho vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư được 750 gam kết tủa . Hiệu suất mỗi giai đoạn lên...
ID câu hỏi: 26158| 2 tháng trước
Viết một đoạn văn nói về một thói quen tốt bằng Tiếng Anh.
ID câu hỏi: 26276| 2 tháng trước
tìm gtln và gtnn y= căn 3 cos2x+2sinxcosx-2 y=căn3 cosx-sinx  
ID câu hỏi: 26315| 2 tháng trước
Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là A. C4H6 và C5H10 B. C 4H 4 và C 5H 8 C. C 4H 6 và C 5H 8 D. C 4H 8 và C 5H...
ID câu hỏi: 26362| 2 tháng trước
Tìm lỗi sai và sửa I remember my first pet very well. My dad came home from work one day with a box with holes cut in the top. I asked him what it was inside and he opened the lid....
ID câu hỏi: 26474| 2 tháng trước
một lớp tiếng anh có 12 học sinh nữ, chiếm 30 % số học sinh cả lớp. cách tính số học sinh cả lớp đó là A.12 : 100 x 30                 B.12 : 30 x10...
ID câu hỏi: 26647| 2 tháng trước
cho a=4 .tìm các giá trị sau :căn bậc 2 số học của a , giá trị tuyệt đối của a,luỹ thừa bậc 3 của a. giupk minh voi . nhanh nhé mình đang gấp.mnkcamr ơn...
ID câu hỏi: 26744| 2 tháng trước
1. Khoanh vào đáp án đúng. 1.(There isn't / There aren't) any jam left. 2.(There isn't / There aren't) three telephones at the airport. 3.(There...
ID câu hỏi: 26897| 2 tháng trước
Thuyết minh về Đền Trần Đền Mẫu Hưng Yên.
ID câu hỏi: 26919| 2 tháng trước
Nêu tính chất vật lý của nhôm 
ID câu hỏi: 26974| 2 tháng trước
Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi: 1. He was delighted to receive his aunt's letter. -> He was delighted that ............................................................... 2. I'm very sad...
ID câu hỏi: 26978| 2 tháng trước
Đặt 1 câu nghi vấn và nêu đặc điểm hình thức của câu nghi vấn đó.
ID câu hỏi: 27173| 2 tháng trước
cứ 1 kg giấy vụn thì sản xuất được 25 cuốn vở học sinh. Hỏi có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh từ 1 tạ giấy vụn, từ 1 tấn giấy vụn?
ID câu hỏi: 27420| 2 tháng trước
Các ước của 210 là ?  
ID câu hỏi: 27857| 2 tháng trước
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions. The Amazon rainforest is home to more than a third of all the world's species of...
ID câu hỏi: 27862| 2 tháng trước
VIII. Read the following passage and choose the item (A, B, C or D) that best answers each of the questions about it. (1.0 point) Women hold up half the sky. This is an old Chinese saying. However,...
ID câu hỏi: 27887| 2 tháng trước
hỗn số 5  1/2 được viết dưới dạng phân số là  a 5,5      b 5,2         c11,2     d 7/2  
ID câu hỏi: 27954| 2 tháng trước
1 The weather was terrible. We couldn’t go to the beach. * A The weather was so terrible that we couldn’t go to the beach. B The weather was such terrible that we couldn’t go...
ID câu hỏi: 28147| 2 tháng trước
tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên(được tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN) B C E A N D M 6m 14m
ID câu hỏi: 28161| 2 tháng trước
viết 15/100 ra số thập phân  các bạn giúp mình gấp  
ID câu hỏi: 28393| 2 tháng trước
One of the most urgent environmental problems in the world today is the shortage of clean water. Having clean drinking water is basic human right. But acid rain, industrial pollution and garbage have...
ID câu hỏi: 28459| 2 tháng trước
bàn gì xe ngựa sớm chiều đưa ra
ID câu hỏi: 28472| 2 tháng trước
She ________ 20 pounds out of the bank every Monday. A. pulls B. draws C. takes D. removes
ID câu hỏi: 28630| 2 tháng trước
Write about your book collection. Complete the gaps of the paragraph, using the cues given to you. 1. Name of your collection : - books - books about animals and plants ; story books ; books about...
ID câu hỏi: 28699| 2 tháng trước
Cho mình hỏi "vô vạn phong lưu" trong "Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu" có nghĩa là gì với ạ?
ID câu hỏi: 28756| 2 tháng trước
underline the correct item 1 a / an orange                            2 a / some gold           ...
ID câu hỏi: 28790| 2 tháng trước
noi A&B 1 where does she live ?                                      a,she is a teacher 2 how do...
ID câu hỏi: 28829| 2 tháng trước
kể tên các đồ dùng loại điện nhiệt điện điện quang điện cơ ?
ID câu hỏi: 28870| 2 tháng trước
. Chuyển các câu sau sang câu bị động 1. Mary types letters in the office. 2. His father will help you tomorrow. 3. Science and technology have completely changed human life. 4....
ID câu hỏi: 28989| 2 tháng trước
TRÒ GÌ CÀNG CHƠI CÀNG RA NƯỚC
ID câu hỏi: 29178| 2 tháng trước
giải phương trình : 2x2-6x+1=0
ID câu hỏi: 29202| 2 tháng trước
II. Change the following sentences to Indirect speech. 1. Mark said, "I went camping 5 days ago." _____________________________________ 2. "If Brain doesn't train harder, I...
ID câu hỏi: 29287| 2 tháng trước
Thermal pollution là gì
ID câu hỏi: 29465| 2 tháng trước
Chuyển những cấu trúc tiếp sang gián tiếp: 1. "will you help me, please?" she said "I can't reach the top shelf.".
ID câu hỏi: 29478| 2 tháng trước
What is the width of this road? => How..............................................  
ID câu hỏi: 29495| 2 tháng trước
Viết lại câu nhưng kh thay đổi nghĩa 1:" Do you like pop music? " She said to him -> She asked him 2:" I like pop music " The man said -> The man 3: My team...
ID câu hỏi: 29513| 2 tháng trước
Viết đoạn văn từ 5-7 câu nêu cảm nhận của em về một câu chuyện mà em yêu thích,trong đó có sử dụng ít nhất một...
ID câu hỏi: 29624| 2 tháng trước
20.Scientists are looking for an............way to reduce energy consumption A.effect B.effection C.effective D.effectively 21.What can we do to spend less.............lighting? A.in B.on C.about...
ID câu hỏi: 29856| 2 tháng trước
cmr n^2+n chia het cho 2
ID câu hỏi: 29993| 2 tháng trước
Rewriting the following sentences: 1. He never has enough money.\(\rightarrow\) He always.................................... 2. All the other witnesses were called before Mr.Nam.\(\rightarrow\)...
ID câu hỏi: 30008| 2 tháng trước
lấy ví dụ minh họa về chất dẫn điện và chất cách điện 
ID câu hỏi: 30368| 2 tháng trước
Today, supermarkets are found in almost every large city in the world. But the first supermarket (26)_________opened only fifty years ago. It was opened in New York by a man named Michael Cullen. A...
ID câu hỏi: 30438| 2 tháng trước
Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với A. Khả năng thanh toán B. Khả năng sản xuất C. Giá cả và giá trị xác...
ID câu hỏi: 30442| 2 tháng trước
từ đồng nghĩa với từ nhỏ, vui, bảo vệ, giúp đỡ
ID câu hỏi: 30611| 2 tháng trước
phân tích đa thức thành nhân tử 3x^2-5x-2
ID câu hỏi: 30692| 2 tháng trước
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình của vận tốc là v = 5πcos(πt + π/3) m/s. Gia tốc cực đại của chất điểm là A. 5π2 m/s2.  B. 5π 2 m/s.   C. 5π 2 cm/s....
ID câu hỏi: 30968| 2 tháng trước
Một cầu thang cuốn (dạng băng chuyền) đưa hành khách từ tầng trệt lên tầng lầu trong siêu thị. Cầu thang nói trên đưa một người khách đứng yên...
ID câu hỏi: 31007| 2 tháng trước
tả con trâu
ID câu hỏi: 31042| 2 tháng trước
1. tính nhanh: 12 x 3 + 12 x 5 + 12 x 2 mình đang gấp các bạn trả lời nhanh giúp mình nha lúc nãy mình ấn nhầm xin lỗi các bạn nha làm nhanh hộ mình, mình đang cần gấp o l m . v 
ID câu hỏi: 31212| 2 tháng trước
Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là: a) Chưa nói được như người b) Kết nối Internet còn chậm c) Khả năng lưu trữ còn hạn chế d) Tính toán chưa nhanh Thông tin khi đưa vào máy tính chúng đều...
ID câu hỏi: 31223| 2 tháng trước
Giải thích vì sao sông ngòi miền Trung nhỏ, hẹp, ngắn, dốc, ít phù sa ? Cần gấp ạ
ID câu hỏi: 31400| 2 tháng trước
trình bày hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa trên trái đất  
ID câu hỏi: 31588| 2 tháng trước
sơ đồ tư duy tổng kết nội dung chương 2 vật lý 7
ID câu hỏi: 31901| 2 tháng trước
Thế nào là từ trái nghĩa?  Sử dụng từ trái nghĩa? mh biết câu trả lời rùi ai nhanh mh tick cho nha
ID câu hỏi: 32060| 2 tháng trước
1.Cái đầu giống mèo, chân giống mèo, và tai giống con mèo, nhưng không phải con mèo ? 2. Miệng rộng nhưng không nói một từ, là gì ? 3. Lúc lý tưởng để ăn trưa? 4. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ...
ID câu hỏi: 32076| 2 tháng trước
Nhem nhuốc là từ láy hay từ ghép ? Thuộc loại nào ?
ID câu hỏi: 32126| 2 tháng trước
cho mình đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1 là được . nhớ là phải đề thi trường chuyên . ai nhanh minh tick
ID câu hỏi: 32374| 2 tháng trước
Tại hội nghị ngày 29.1, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã đề xuất mua vaccine Covid-19 cho người dân trong thành phố, với...
ID câu hỏi: 32398| 2 tháng trước
Câu 116: Vì muốn mở phòng khám nha khoa nên anh H đã đặt cọc 2,5 triệu đồng cho anh Đ để anh làm giả cho mình chứng chỉ hành nghề...
ID câu hỏi: 32427| 2 tháng trước
Đặc điểm nổi bật của khí hậu Việt Nam A.  khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nóng quanh năm B.  khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có hai mùa nóng, lạnh rõ rệt C.  khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa...
ID câu hỏi: 32452| 2 tháng trước
Tính bằng cách thuận tiện nhất a) 13,45 + 7,98 + 8,55 b) 9,72 + 8,38 +. 3,62 c) 7,29 + 9,11 + 0,89
ID câu hỏi: 32535| 2 tháng trước
Nhà Lý xây dựng Văn miếu – Quốc Tử Giám để làm nơi: * Hội họp các quan lại Đón các sứ giả nước ngoài Vui chơi giải...
ID câu hỏi: 32644| 2 tháng trước
một nửa tạ thóc là bao nhiêu tạ  giúp mình nhanh nha
ID câu hỏi: 32768| 2 tháng trước
Có ý kiến cho rằng:'' Thơ ca là tiếng nói của trái tim''. Hãy làm sáng tỏ nhận định trên qua tác phẩm '' Bạn đến chơi nhà''. (Lm thành bài văn giúp mik vs. Tí nữa mik phải nộp gấp r)
ID câu hỏi: 32828| 2 tháng trước
Kể tên một số sông lớn ở nước ta ( 3 miền Bắc Trung Nam)
ID câu hỏi: 32849| 2 tháng trước
2.                 Sử dụng “Can, Could, Will be able to” để hoàn thành các câu...
ID câu hỏi: 33142| 2 tháng trước
I. Đọc thành tiếng (3 điểm) II. Đọc hiểu (7 điểm) Đọc bài và trả lời các câu hỏi sau: ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN    Một cô gái vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ...
ID câu hỏi: 33196| 2 tháng trước
Hãy kể tóm tắt truyền thuyết Sự Tích Hồ Gươm
ID câu hỏi: 33262| 2 tháng trước
hãy viết cảm nhận của em khoảng 7 đến 10 câu về Hà Nội qua đoạn trích bài thơ Hà Nội (sgk tiếng việt 5,tập 2,trang 37) Các bạn giúp mk với
ID câu hỏi: 33349| 2 tháng trước
Hãy chọn công thức hóa học phù hợp với hóa trị IV của nitơ. trong số các công thức cho sau đây: NO, N 2 O 3 , N 2 O, NO 2 .
ID câu hỏi: 33711| 2 tháng trước
Cho hình bình hành ABCD. hãy phân tích vecto AD theo 2 vecto a=AC, b=BD giúp mình với!
ID câu hỏi: 33841| 2 tháng trước
                                                  TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI         Cuối tuần này, tôi được bố mẹ cho đi chơi công viên nước Hồ Tây. Thừa một vé, tôi điện thoại sang nhà Hùng - con dì Liên để rủ nó đi cùng. Đáp lại sự nhiệt tình của tôi Hùng từ chối : - Em bận rồi, không đi được. - Em bận gì đến nỗi không đi chơi được? - Tôi ngạc nhiên. - À, em đi làm tình nguyện ấy mà.      Thế rồi chẳng để tôi hỏi tiếp, Hùng chào tôi rồi cúp ngay máy liền. “Một cậu bé mới học lớp 4 thì “tình nguyện” được cái gì cơ chứ” - Nghĩ vậy tôi sang nhà Hùng tìm hiểu sự thật.      Trong sân, một tụi lít nhít khoảng mười đứa đang “thảo luận kế hoạch tình nguyện”. Hùng hào hứng :  - Em xem ti vi, đọc trên báo thấy các anh chị sinh viên làm tình nguyện viên rất hiệu quả nên đã kêu gọi các bạn trong xóm hãy làm những việc có ích trong kì nghỉ hè này. - Các em bé tí tẹo thế này thì làm được việc gì ? - Tôi hỏi. - Bọn em quét dọn ngõ xóm thật sạch. Sau đó chia làm hai nhóm: Một nhóm tới làm giúp việc nhà cụ Tư “cô đơn”, nhóm còn lại sẽ dạy các em bé không được đi học mẫu giáo các trò chơi, các bài hát nhi đồng - Hùng dõng dạc liệt kê công việc. - Ôi chà ! Đúng là “tài không đợi tuổi” ! Thế này thì tôi cũng phải về kêu gọi các bạn trong khu tập thể làm “tình nguyện viên” thôi! Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?...
ID câu hỏi: 33849| 2 tháng trước
Về khí hậu, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khác với vùng Bắc Trung Bộ là A. Mưa vào thu – đông. B. Mưa vào mùa đông. C. Mưa vào mùa hè – thu. D. Mưa vào đầu hạ.
ID câu hỏi: 34158| 2 tháng trước
dế mèn lấy làm " hãnh diện với bà con " Theo em , Dế mà có quyền hãnh diện như thế không
ID câu hỏi: 34215| 2 tháng trước
Hãy phân tích cái hay của câu tục ngữ : a, Người đẹp vì lụa , lúa tốt vì phân b, Mưa tháng ba hoa đất, Mưa tháng tư hư đất...
ID câu hỏi: 34291| 2 tháng trước
Chuyển các từ sau ra động từ bất quy tắc ở thì QKĐ và HTHT :  - meet , buy , teach , build , spend ,hear , tell , said , speak , go , do , come ,read ,drink , eat  Giúp mk vs ạ , mk mới...
ID câu hỏi: 34791| 2 tháng trước
Các bạn ơi giúp mình với: -Phong cách thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh -Mạch cảm xúc của bài thơ Sang Thu - Phân tích khổ 1 bài Sang...
ID câu hỏi: 35015| 2 tháng trước
Có 4 dung dịch riêng biệt: HCl, CuCl2, FeCl3, HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
ID câu hỏi: 35359| 2 tháng trước
Chủ đề của truyện ngắn "Cuộc phiêu lưu của giun đất" - tác giả Nguyễn Thị Bích Nga
ID câu hỏi: 35408| 2 tháng trước
1) Trật tự thế giới mới theo hệ thống vecxai – Oa-sinh-tơn được thiết lập trong hoàn cảnh nào? Nội dung trong quan hệ quốc tế. 2) Nhận xét về tính chất của hệ...
ID câu hỏi: 35482| 2 tháng trước
Bài1 Cho 18,4 g hỗn hợp sắt và sắt (II)oxit tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được 4,48l khí H2 a,xác định khối lượng các chất...
ID câu hỏi: 35569| 2 tháng trước
Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về đoạn văn trên "Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy...
ID câu hỏi: 35925| 2 tháng trước
Viết một bài văn tả mọt cây hoa giấy. Mn ơi mk đang cần gấp nha!
ID câu hỏi: 35954| 2 tháng trước
“Nữ thần Lúa là con gái Ngọc Hoàng. Sau những trận lụt lội ghê gớm xảy ra, sinh linh cây cỏ đều bị diệt hết, trời bèn cho những người còn sống sót sinh con đẻ cái trên mặt đất, sai nữ thần Lúa xuống...
ID câu hỏi: 35989| 2 tháng trước
Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh BC cố định. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác trong. Tìm quỹ tích điểm I khi A thay đổi.
ID câu hỏi: 36079| 2 tháng trước
Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm bao nhiêu ?
ID câu hỏi: 36188| 2 tháng trước
Nêu Vai trò của ngành giun tròn  
ID câu hỏi: 36216| 2 tháng trước
Kí hiệu nào dưới đây có thể coi là kí hiệu ứng với đơn vị từ thông? A. Tm          B.  H A C.  A H D. A.H
ID câu hỏi: 36224| 2 tháng trước
SÁNG TÁC 1 BÀI THƠ KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI ĐỌC SÁCH
ID câu hỏi: 36470| 2 tháng trước
Trong một cửa hàng có 196 quả cam; 197 quả táo và  325chuối. Số lượng khách trung bình là 2n. Hỏi nếu cửa hàng có đúng số khách dự kiến và mỗi khách thường 2 quả mỗi loại thì cửa hàng sẽ còn...
ID câu hỏi: 36505| 2 tháng trước
Các cậu ak!!!!!!!!!!!1 Có ai chơi sự kiện "12 CON GIÁP" trong FREE FIRE cho tớ xin link share mảnh con trâu vs con lợn vs ạ!!!!!! Kết bạn game ( để lại ID) và link nhé!!!!! Cảm ơn các cậu...
ID câu hỏi: 36518| 2 tháng trước
rút ra được bài học gì về bài con sẻ  
ID câu hỏi: 36524| 2 tháng trước
Bài 58 sgk trang 104
ID câu hỏi: 36584| 2 tháng trước
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích đặc điểm tự nhiên của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
ID câu hỏi: 36607| 2 tháng trước
Ngày 6 tháng 2 (theo âm lịch) là ngày giỗ của Hai Bà Trưng. Ở quê em, trường em đã tổ chức kỉ niệm như thế nào? Theo em thì việc...
ID câu hỏi: 36862| 2 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy địa lý 8 từ bài 1 đến bài 5 dân cư xã hội châu á
ID câu hỏi: 36892| 2 tháng trước
Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, Đánh nhau mà giỏi cũng giành huy chương - Đố làm nghề gì?
ID câu hỏi: 37162| 2 tháng trước
Hãy rút ra bài học lịch sử từ việc Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 và Tạm ước Việt-Pháp ngày 14-9-1946? (Bọn trong lớp mà thấy tao thì giả mù đi nha pls
ID câu hỏi: 37243| 2 tháng trước
Tóm tắt lại câu chuyện Thầy bói xem voi Ko chép văn mẫu Cảm ơn
ID câu hỏi: 37325| 2 tháng trước
giải thích vì sao lại có thể dùng vôi sống để khử chua đất trồng viết PTHH minh họa
ID câu hỏi: 37499| 2 tháng trước
Chuyện ngắn :" Tôi đi học " của Thanh Tịnh giàu chất thơ và chất trữ tình   Hãy phân tích  những hình ảnh đặc sắc trong  tác  phẩm này để làm rõ ý kiến trên . Viết...
ID câu hỏi: 37518| 2 tháng trước
Huấn Cao có những hành động, cử chỉ, lời nói như thế nào?  
ID câu hỏi: 37570| 2 tháng trước
Trong các công thức sau đây, với U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, I là cường độ dòng điện qua dây dẫn, R là điện trở của...
ID câu hỏi: 37658| 2 tháng trước
Các loài chim ăn sâu bọ, gặm nhấm có hại
ID câu hỏi: 37758| 2 tháng trước
1 bài văn tả cây đa ( Thân bài ) cần phải tả những gì? ( Đoạn thân bài ) Cây đa cổ thụ  VD: Trồng từ bao giờ , Tán lá ra sao ,...
ID câu hỏi: 37995| 2 tháng trước
Điền từ ngữ còn thiếu vào chỗ chấm: " Diện tích hình thoi bằng tích độ dài  ............................................ chia cho 2"
ID câu hỏi: 38139| 2 tháng trước
sơ đồ dưới đây biểu diễn sự cháy của butan C4h10(khí trong bình ga) tạo co2 và h2o: c4h10+O2->co2+h20 khi cân bắng số mol co2 và h2o tạo thành từ sự đốt chays1 mol c4h10 theo thứ tự 4,5 2,4 3...
ID câu hỏi: 38192| 2 tháng trước
Vì sao Vua Lê Thánh Tông lại giải oan đc cho Nguyễn Trãi
ID câu hỏi: 38296| 2 tháng trước
trả lời câu hỏi :1. what subject are you good at ? 2. what is your facvorite subject ?
ID câu hỏi: 38336| 2 tháng trước
Kể tên các màu nóng và màu lạnh.
ID câu hỏi: 38446| 2 tháng trước
Tìm căn bậc ba của mỗi số sau: 1/125
ID câu hỏi: 38531| 2 tháng trước
Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê sơ
ID câu hỏi: 38667| 2 tháng trước
Choose one of the following topics and speak for between 1 - 2 minutes on the topic. (7 points) 1. Describe a volunteer work experience you have had. You should say:    what volunteer...
ID câu hỏi: 38775| 2 tháng trước
Ở áp suất khí quyển, nhiệt độ sôi của H2O là 1000C, CH4 là -161,580C, H2S là -60,280C. Vì sao các chất trên có nhiệt độ...
ID câu hỏi: 39036| 2 tháng trước
Dàn ý hoặc sơ đồ hình cây: Cảm nhận về mục đích chân chính của việc học qua văn bản "Bàn luận về phép học"  
ID câu hỏi: 39085| 2 tháng trước
1.They had a mechanic (repair)... their car. 2.Our teacher made me (answer)... all the questions 3.It's no use (try)... (persuade)... him.You won't succeed 4.Can you help me (get)... the...
ID câu hỏi: 39481| 2 tháng trước
viết 1 bài thơ lục bát 4 dòng tặng cô giáo nhân ngày 20/10. Lưu ý: ko chép mạng; vần và luật bằng trắc. EM CẢM ƠN
ID câu hỏi: 39691| 2 tháng trước
Đọc bài văn Bà tôi (sách Tiếng Việt 5, tập một, trang 122 - 123). Ghi lại những điểm ngoại hình của người bà :
ID câu hỏi: 39942| 2 tháng trước
Hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về lòng nhân hậu trong cuộc sống
ID câu hỏi: 39961| 2 tháng trước
Ý nghĩa hình ảnh ngọn lửa diêm trong việc xây dựng nhân vật và chủ đề tác phẩm "Cô bé bán diêm" 
ID câu hỏi: 40006| 2 tháng trước
Vẽ sơ đồ tư duy bài axetilen.
ID câu hỏi: 40033| 2 tháng trước
am not viết tắt như thế nào
ID câu hỏi: 40143| 2 tháng trước
Hãy đặt câu hỏi như sau : 1 hãy đặt một câu phủ định 2 hãy đặt một câu khẳng định  3 hãy đặt một câu hỏi để thay cho lời chào 
ID câu hỏi: 40168| 2 tháng trước
vì sao tỉ lệ bản đồ là gì? có mấy loại kí liệu bản đồ ? cho biết ý nghĩa tỉ lệ bản đồ
ID câu hỏi: 40175| 2 tháng trước
Mua 2,5 lít dầu hết 30000 đồng. Hỏi giá tiền 1 lít dầu là bao nhiêu?
ID câu hỏi: 40203| 2 tháng trước
Câu thơ nào dưới đây thể hiện hình ảnh đất nước vượt lên đau thương để lao động và chiến đấu, chống lại kẻ thù? A.   “Những đêm dài hành quân nung nấu” B.   “Xiềng xích...
ID câu hỏi: 40346| 2 tháng trước
lập dàn ý tả khu vườn vào buổi sáng .
ID câu hỏi: 40452| 2 tháng trước
vẫn sắp xếp   1 , good / the / there / let's / and / time / beach / go / have / to / a .  
ID câu hỏi: 40574| 2 tháng trước
Câu 17: Bài “ Sông núi nước Nam” được viết theo phương thức biểu đạt nào? A.   Tự sự. B.   Nghị luận. C.   Biểu...
ID câu hỏi: 40700| 2 tháng trước
Kể tóm tắt văn bản“ Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê bằng một đoạn văn(Trong khoảng 10 đến 15 câu) , có sử dụng một phép nối (gạch chân từ ngữ dùng để nối)
ID câu hỏi: 40947| 2 tháng trước
kể lại câu truyện cô bé bán diêm
ID câu hỏi: 40949| 2 tháng trước
Văn bản trên đã thể hiện những đặc điểm nào của ngôn ngữ văn học, đặc biệt là ngôn ngữ của truyện thơ Nôm? Hãy phân tích để chứng...
ID câu hỏi: 41049| 2 tháng trước
Cho cấu hình electron của Zn là [Ar] 3 d 10 4 s 2 . Vị trí của Zn trong bảng tuần hoàn là A. ô 29, chu kì 4, nhóm IIA. B. ô 30, chu kì 4, nhóm IIA. C. ô 30, chu kì 4, nhóm IIB. D. ô 30, chu. kì 4,...
ID câu hỏi: 41250| 2 tháng trước
 Tóm tắt truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao trong khoảng 10 câu.  
ID câu hỏi: 41268| 2 tháng trước
viết ít nhất 8 câu miêu tả bức tranh
ID câu hỏi: 41293| 2 tháng trước
Sơ đồ tư duy bài 21 22 công nghệ 11
ID câu hỏi: 41307| 2 tháng trước
từ"hoàn thành" trong câu thơ"bao ngôi nhà đã hoàn thành"thuộc từ :  
ID câu hỏi: 41344| 2 tháng trước
Các câu sau xét về cấu tạo thuộc kiểu câu gì? ( Câu đơn hay câu ghép) Gió thơm. Cây cỏ thơm. Đất trời thơm. 
ID câu hỏi: 41603| 2 tháng trước
we always need more players. Why don't you come ALONG/ON? Along hay on ạ, help với  
ID câu hỏi: 41779| 1 tháng trước
Hãy xác định khu vực nào trên Trái Đất có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi hăm hai lần? Nơi nào chỉ một lần? Khu vực nào không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh? Tại sao?
ID câu hỏi: 41895| 1 tháng trước
Trong truyện ngắn Đời thừa, Nam Cao viết: "Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi...
ID câu hỏi: 41933| 1 tháng trước
Đố vui :Thứ gì của đàn ông mà phụ nữ thích cầm nhất ?
ID câu hỏi: 41947| 1 tháng trước
Trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa, nhà văn Nguyễn Thành Long đã viết về nhân vật anh thanh niên như sau: Anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều: Hồi chưa vào...
ID câu hỏi: 41960| 1 tháng trước
Mệnh đề phủ định của mệnh đề  P ( x ) : " ∃ x ∈ R : x 2 + 2 x + 5  là số nguyên tố” là: A.  ∀ x ∉ R : x 2 + 2 x + 5 là hợp số B.  ∃ x ∈ R : x 2 + 2 x + 5 là hợp số C.  ∀ x...
ID câu hỏi: 41967| 1 tháng trước
91. Don't come until I ( finish ).............lunch. 92.I ( hope ) ...........it ( stop ) .............raining by 5 o'clock this afternoon. 93.The river ( not begin ).................... to...
ID câu hỏi: 42143| 1 tháng trước
Mối ghép nào sau đây là mối ghép tháo được? A. Mối ghép bu...
ID câu hỏi: 42643| 1 tháng trước
Câu 34: Hàn mối nối thực hiện theo mấy bước? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 35: Tại sao phải hàn mối nối trước khi bọc cách điện? A. Tăng sức bền cơ học cho mối nối B. Giúp dẫn điện tốt C. Chống gỉ D. Cả 3...
ID câu hỏi: 42759| 1 tháng trước
Con gì ăn lửa với nước than
ID câu hỏi: 42778| 1 tháng trước
1234 :12= bao nhiêu 
ID câu hỏi: 42974| 1 tháng trước
1,6 giờ bằng mấy           giờ         phút ?
ID câu hỏi: 43024| 1 tháng trước
Tính Nhanh a, 117 x ( 36 + 62 ) - 17 x ( 62 + 36 ) b, ( 532 x 7 - 266 x 14 ) x ( 532 x 7 + 266 ) c, 506 x 5 + 1012 + 253 x 6
ID câu hỏi: 43157| 1 tháng trước
rút gon phân số: 26/63
ID câu hỏi: 43168| 1 tháng trước
Chuyển những câu sau sang gián tiếp. ゛1. “Shall I help you with the exercises?”  he said  2. “Shall we give him a birthday cake?”  he said he shall we give him a birthday cake 3....
ID câu hỏi: 43201| 1 tháng trước
4X=64        
ID câu hỏi: 43840| 1 tháng trước
Our team played very_______________ last week. We lost. (successful)
ID câu hỏi: 43883| 1 tháng trước
Tìm X ( / là phần   X x5/8=2/5                               b) x : 18 /15 =5          ...
ID câu hỏi: 43986| 1 tháng trước
VI. Rewrite the second sentence so that it means similarly to the first one. 1. The meeting lasted three hours. ​They had​ 2. The sky is very dark. ​How ​ 3. How high is that tree? ​What is ​ 4. She...
ID câu hỏi: 44065| 1 tháng trước
Trong đoạn trích Hồi thứ14 có viết: "Vua Quang Trung lại truyền lấy sáu chục tấm ván, cứ ghép liền ba tấm làm một bức, bên ngoài lấy rơm...
ID câu hỏi: 44214| 1 tháng trước
Câu 3: Một người gánh một thùng gạo nặng 300 N và một thùng ngô nặng 200 N. Đòn gánh dài 1,5 m. Hỏi vai người đó phải đặt...
ID câu hỏi: 44330| 1 tháng trước
Có 132 quyển vở , 120 bút bi , 168 tập giấy .Người ta chia vở , bút bi , giấy thành các phần thưởng đều nhau, mỗi phần thưởng gồm cả 3 loại . Hỏi có mấy cách chia phần thưởng ? Cách chia nào được...
ID câu hỏi: 44402| 1 tháng trước
tìm 1 từ đồng nghĩa ,1 từ trái nghĩa với từ ; tự hào,thông minh,cao vút
ID câu hỏi: 44540| 1 tháng trước
Cho biết các loại lá sau đây thuộc gân hình gì ? và kiểu xếp lá của nó ? Lá trúc đào , lá rau muống , lá rau ngót ,Lá địa lan , lá kinh giới , lá lốt , lá xương sông , lá sen , lá rau má Ai nhanh em...
ID câu hỏi: 45380| 1 tháng trước
Xét m1 chuyển động với v1 đến va chạm đàn hồi với m2 đang chuyển động với v2 sau va chạm vật m1 chuyển động với v1 vật m2 chuyển động với v2
ID câu hỏi: 45458| 1 tháng trước
Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy: - Nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra. - Kể tên một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức (ví dụ: kế toán, bảo hiểm,..)
ID câu hỏi: 45502| 1 tháng trước
Đặt 3 câu để phân biệt nghĩa của từ “xuân”. Nêu rõ nghĩa của từng từ trong mỗi câu.
ID câu hỏi: 45593| 1 tháng trước
Cho hai lực đồng quy  F 1 → và F 2 →  có cùng độ lớn F1 = F2 = 30N. Góc tạo bởi hai lực F 1 →  và  F 2 →  là 1200. Độ lớn của hợp lực F →  bằng: A. 60N B.  30 2...
ID câu hỏi: 45673| 1 tháng trước
Cho C= 1+3+3^2+3^3+...+3^11. Chứng minh rằng  a, C chia hết cho 13 b, C chia hết cho 40
ID câu hỏi: 45724| 1 tháng trước
Cho đường thẳng (d): y=mx-m+1 và parabol (P); y=x2 a, chứng minh (d) và (P) luôn có điểm chung với mọi m b, Gọi x1,x2 là hoành độ các giao điểm của...
ID câu hỏi: 45739| 1 tháng trước
Write a paragraph ( 100 - 120 words ) if you have a holiday abroad , what country do you choose , describe it and why do you like this country?
ID câu hỏi: 45844| 1 tháng trước
1. what are you doing this evening? I (do).................. my homework, then i (wacth)..............TV. 2. Quang (not play).................. any sports. He...
ID câu hỏi: 45860| 1 tháng trước
Vẽ cho mik câu:" HỌC TẬP TỐT LAO ĐỘNG TỐT." nhé ai nhanh mik cho một​ tích nhé.
ID câu hỏi: 45877| 1 tháng trước
1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đi ăn tối,trong khi chờ món ăn,người phụ nữ gọi 5 cốc nước đá vì trời nóng,cô uống 4 cốc cùng 1 lúc và người đàn ông uống cốc còn lại,ông tự nhiên kêu đau và tử vong...
ID câu hỏi: 45901| 1 tháng trước
Choose the correct word to complete each sentence : and , but , or , so , because , however , therefore . 1 , You can take it ... leave it . 2 , She closed the door ... left for the city . 3 ,...
ID câu hỏi: 46402| 1 tháng trước
giải thích vì sao các báu vật của Thạch Sanh lại dc gọi là báu vật thần kỳ ( cung tên vàng; cây đàn thần ; niêu cơm thần ) gợi ý : hoàn cảnh xuất hiện tác dụng ý nghĩa
ID câu hỏi: 46558| 1 tháng trước
She started driving 1 month ago. → She has A. drove since 1 month B. drove since 1 month ago C. driven since 1 month D. driven for 1 month
ID câu hỏi: 46615| 1 tháng trước
Có bạn nào thuộc bài chúc mừng ko giúp mik với :(
ID câu hỏi: 46648| 1 tháng trước
2. There is a mistake in each sentence. Circle the mistake and correct it. 1. There are a fews eggs in the fridge. _____________________ 2. It's OK - there's...
ID câu hỏi: 46844| 1 tháng trước
Bài 2: Give the correct word formation 1. They celebrate their........on 4th July DEPEND 2. Have you seen the lastest.........for Pepsi ADVERISE 3. I fell so......that I am going to bed...
ID câu hỏi: 46955| 1 tháng trước
Mỗi câu sau có 1 lỗi sai, tìm từ đó và viết lại : 1. You shouldn't eat candy before go to bed. 2. After dinner, we watch little TV and then do our homework. 3. My father has less days off than...
ID câu hỏi: 46997| 1 tháng trước
Câu 1.. Từ nào không cùng nhóm với các từ trong dãy? a. Thỏ thẻ, thì thầm, the thé, rầm rầm, thủ thỉ b. Hom hem, gầy gò, gầy guộc, hồng hào, lẻo khẻo c. Vui mừng, hụt hẫng, phấn khởi, lạc quan, hân...
ID câu hỏi: 47255| 1 tháng trước
mạch đèn ống huỳnh quang tắc te được mắc như thế nào? a. mắc ss với bóng đèn b. mắc nt với bóng đèn c. mắc ss với chấn lưu d. mắc nt với chấn lưu
ID câu hỏi: 47601| 1 tháng trước
Người ta khai thác sứa sen, sứa rô nhằm mục đích gì?
ID câu hỏi: 47871| 1 tháng trước
Trên một bản đồ tỉ lệ 1:1000000, đoạn đường bộ từ Hà Nội đến Vinh dài 29 cm .Tính độ dài đoạn đường đó trong thực tế
ID câu hỏi: 48086| 1 tháng trước
Write an email to your friend about a new amazing house you just bought.
ID câu hỏi: 48317| 1 tháng trước
Tính nhanh :   1. 325 * 6  - 36 : 2 =  2. 62 * 3 =  3.  99 * 2  -  32 : 4 =  
ID câu hỏi: 48320| 1 tháng trước
cảm thụ bài hành trình của bầy ong khổ 1              nhanh lên giúp mình !!!!!!!!!!!
ID câu hỏi: 48568| 1 tháng trước
Lesson C 3. C. Complete the sentences with will or won’t and a verb from the box.  (Hoàn thành các câu với “will” hoặc “won’t”...
ID câu hỏi: 48590| 1 tháng trước
Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người thân của em
ID câu hỏi: 48628| 1 tháng trước
Sâu bọ mang lại những lợi ích gì cho con người và tự nhiên? Lấy ví dụ
ID câu hỏi: 48738| 1 tháng trước
hãy viết đoạn văn cảm nhận về đoạn thơ sau: Mẹ là biển rộng mênh mông Dạt dào che chở con trông con chờ Đi xa con nhớ từng giờ Mẹ là tất cả bến bờ...
ID câu hỏi: 48774| 1 tháng trước
Chia động từ : We (learn)                      English three times a week  
ID câu hỏi: 48871| 1 tháng trước
Xác định cấu tạo ngữ pháp của câu: «Ngoài đường, tiếng xe máy, tiếng ô tô và tiếng nói chuyện của những người đi chợ mỗi lúc...
ID câu hỏi: 49076| 1 tháng trước
Anh Q đi xe máy vượt đèn đỏ, bị Cảnh sát giao thông xử phạt tiền 400.000 đồng. Cho rằng, mức phạt như vậy là quá cao anh Q có thể làm gì trong các việc làm dưới đây cho đúng pháp luật ? A. Khiếu nại...
ID câu hỏi: 49121| 1 tháng trước
Anh chị có suy nghĩ gì về kết thúc của đoạn trích vợ chồng a phủ của tô hoài từ đó a chị có liên tưởng gì về kết thúc của...
ID câu hỏi: 49182| 1 tháng trước
the leson (just begin)........You (be).....a little late
ID câu hỏi: 49322| 1 tháng trước
Một khu vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 266m. Nếu tăng chiều rộng thêm 4/5 chiều rộng thì khu vườn trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó. GIÚP MÌNH VỚI RÙI MÌNH TÍCH CHO !!! :)
ID câu hỏi: 49571| 1 tháng trước
Cho ảnh số có số điểm ảnh là 3000 - 2000 điểm ảnh. Tính kích thước ảnh với mỗi độ phân giải: a) 72 dpi. b) 150 dpi. c) 300 dpi. d) 600 dpi.
ID câu hỏi: 49672| 1 tháng trước
tóm tắt văn bản "tinh thần yêu nước của nhân dân ta" khoảng 5 dòng  
ID câu hỏi: 49706| 1 tháng trước
Loại bào tử nào dưới đây không tham gia vào hoạt động sinh sản của vi sinh vật? A. Bào tử túi. B.  Bào tử đốt. C.  Bào tử trần. D.  Nội bào tử.
ID câu hỏi: 50052| 1 tháng trước
Đề : Cảm nhận tâm trạng của nàng Kiều trong đoạn trích sau: Chiếc vành với bức tờ mây Duyên này thì giữ, vật này của chung. Dù em...
ID câu hỏi: 50108| 1 tháng trước
Tưởng tượng 5 năm sau, sau cuộc chia tay Thành và Thủy ,em tình cờ gặp thủy,em hãy kể lại cuộc gặp gỡ trò chuyện của Thuỷ lúc đó. (Đóng vai nhân vật bạn của Thủy) Làm ơn giúp mik với!!!!!!!!
ID câu hỏi: 50430| 1 tháng trước
Số bảy trăm triệu có bao nhiêu chữ số 0? A. 7 B. 10 C. 9 D. 8
ID câu hỏi: 50435| 1 tháng trước
16 bút chì gồm 3 màu xanh, đỏ và đen. Số bút màu xanh bằng 3/4 số bút màu đen nhưng lại gấp 3 lần số bút màu đỏ. Hỏi số bút màu đen hơn số bút màu đỏ là bao nhiêu ?  
ID câu hỏi: 50449| 1 tháng trước
Một tấm vải dài 120m được cắt ra bằng 3 phần bằng nhau. Mảnh thứ nhất bằng 2/5 chiều dài tấm vải. Mảnh thứ hai bằng 1/3 chiều dài tấm vải. Hỏi mảnh thứ 3 dài bao nhiêu mét?
ID câu hỏi: 50934| 1 tháng trước
nêu nguyên lí làm việc của đồ dùng điện- nhiệt và các yêu cầu kĩ thuật của dây đốt nóng giúp mik ;>  
ID câu hỏi: 50982| 1 tháng trước
Lập dàn ý                        “Anh em như thể chân...
ID câu hỏi: 50992| 1 tháng trước
85 : 6,23 chia hộ mình nha
ID câu hỏi: 51049| 1 tháng trước
có ai biết đề thi lịch sử lớp 5 giữa học kì 1 ko
ID câu hỏi: 51072| 1 tháng trước
a) Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán? b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu...
ID câu hỏi: 51111| 1 tháng trước
Em hãy diễn xuôi bài thơ "Cảnh Khuya" Các bạn giúp mk nhaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Thanks nhiều
ID câu hỏi: 51141| 1 tháng trước
Một sóng cơ được mô tả bởi phương trình u   = cos π t T   -   x λ . Tốc độ cực đại của phần tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi A.  λ   =   π A...
ID câu hỏi: 51543| 1 tháng trước
Viết đoạn văn từ 5 dến 7 câu về nêu cảm nghĩ về trách nhiệm của tuổi trẻ ngày nay đối với quê hương, đất nước để tiếp nối truyền thống quý báu của ông cha
ID câu hỏi: 51589| 1 tháng trước
Người đi săn và con vượn Một hôm, người đi săn xách nỏ vào rừng.Bác  thấy một con vượn lông xám đang ngồi ôm con trên tảng đá....
ID câu hỏi: 51620| 1 tháng trước
4. than/ beautiful/ I/ is/more/ expected/ Nha trang/ → ...................................................................................................................................
ID câu hỏi: 51656| 1 tháng trước
 Xây dựng khóa lưỡng phân cho nhóm sinh vật sau: tôm, rau muống, lợn, gà.  
ID câu hỏi: 51672| 1 tháng trước
Tìm m,n thuộc N biết 2^n + 2^m = 288 3^m+n - 3^n = 702 giúp mình với!!!!!
ID câu hỏi: 51772| 1 tháng trước
Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46o là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8...
ID câu hỏi: 51779| 1 tháng trước
Giúp mik trả lời hai ý a và b vs ạ, mai mik thi khảo sát Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái...
ID câu hỏi: 51907| 1 tháng trước
cho ví dụ về cặp đại lượng(tỉ lệ nghịch/thuận), hằng số và công thức tính
ID câu hỏi: 52033| 1 tháng trước
kể về 1 việc làm khiến bố mẹ thầy cô vui lòng
ID câu hỏi: 52082| 1 tháng trước
trình bày tình hình pt và phân bố ngành công nghiệp khai thác than   
ID câu hỏi: 52374| 1 tháng trước
Your translation: ... Các bạn dịch nghĩa sang tiếng việt giùm mik nha! A ROYAL COUPLE A. Prince William is a member of the British royal family. He's the Queen's grandson...
ID câu hỏi: 52592| 1 tháng trước
 A: Tell us what happened to you yesterday? B: I (walk) along Piccadilly when. I (realize) that a man with a black beard, whom I (see) three times already that afternoon, (follow) me. I (be)...
ID câu hỏi: 52606| 1 tháng trước
Giới thiệu địa điểm cửa sông Bạch Đằng gắn liền vs ba trận thủy chiến trong lịch sử chống quân xâm lực.
ID câu hỏi: 52699| 1 tháng trước
Bài 3 :   Cho các hợp chất có CTHH sau: P2O5, Cu(OH)2, NaHCO3, Fe2O3, HNO3,Ba(H2PO4)2, Mn2O7, KHSO4,PbCl2, SiO2,N2O5, K2O, CaO,HgO, NO2, MgO, HCl, NaOH, Ca3(PO4)2. Em h...
ID câu hỏi: 52805| 1 tháng trước
3 giờ 12 phút=...giờ 5 phút 60 giây=...phút 285 phút=...giờ 183 giây=...phút
ID câu hỏi: 52851| 1 tháng trước
Nhất nam viết hữu,thập nữ viết vô [Một trai đã là có, mười gái cũng bằng không] Có thích câu này không?
ID câu hỏi: 52893| 1 tháng trước
chuyển câu bị động  1Don't play game  2do your homework at one  3I told them the truth 4 Prepar the meal  before I get home  5 don't use my computer 6I...
ID câu hỏi: 52899| 1 tháng trước
Trong các hành vi sau đây, những hành vi nào là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức và thiếu văn hóa? 1) Lén quay phim, chụp ảnh ở...
ID câu hỏi: 53158| 1 tháng trước
Vi sinh vật sử dụng nguồn cacbon từ CO2 được gọi tên ntn? Giải thích
ID câu hỏi: 53167| 1 tháng trước
Tính bằng cách thuận tiện nhất    . a, 529×13+7×529  
ID câu hỏi: 53328| 1 tháng trước
Phân tích hợp chất a thấy phần trăm khối lượng đồng là 40%. Lưu huỳnh là 20%. Còn lại là oxygen xác định công thức hóa học của a biết...
ID câu hỏi: 53373| 1 tháng trước
Đề: Rewrite these sentences, using inversion 1. If he learns harder, he will pass the exam 2. If he brought the raincoat, he wouldn't have been wet 3. If you have further problems with your...
ID câu hỏi: 53437| 1 tháng trước
Rewrite the following sentences using questions words+ to-V 1. Could you tell me when I should explain everything to our teacher ? 2. I don't know what I should do to make my mother happy 3....
ID câu hỏi: 53857| 1 tháng trước
Tả quang cảnh sân trường em giờ ra chơi, không nhận bài chép trên mạng  
ID câu hỏi: 53954| 1 tháng trước
Hãy tả quang cảnh sân trường em trong giờ ra chơi? (4đ)
ID câu hỏi: 54025| 1 tháng trước
Hỗn hợp x gồm fe FeO Fe2O3 có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 35 72 160 cho m gam x tan hết vừa hết vào 500 ml dung dịch H2SO4 0,7 M thu được dung dịch y và v lít...
ID câu hỏi: 54071| 1 tháng trước
viết công thức cấu tạo và gọi tên các anken điều chế được khi tách nước từ các ancol sau:CH3-CHOH-CH3;CH3-CH2-CH2OH;CH3-CH2-CH2-CH2OH;(CH3)3C-OH  
ID câu hỏi: 54102| 1 tháng trước
you have to make....children do not play with matches a.ensure    b.surely   c.sure   d.ensuring điền đáp án và giải thích  
ID câu hỏi: 54388| 1 tháng trước
NÊU CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MẠNG MÁY TÍNH ? GIẢ SỬ TRONG CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN ĐÓ TA LƯỢC BỎ BỚT ĐI CÁC THIẾT BỊ THUỘC MÔI...
ID câu hỏi: 54449| 1 tháng trước
Làm cách nào để tránh các tác hại của dòng điện đối với cơ thể người? A. Không sử dụng điện. B. Sống cách xa nơi sản xuất ra điện. C. Thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng điện. D. Chỉ sử dụng...
ID câu hỏi: 54460| 1 tháng trước
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://daythem.edu.vn/upload/hinhanh/tailieu/bo-de-kiem-tra-toan-7-toan-7.pdf
ID câu hỏi: 54475| 1 tháng trước
CLB FA ( Club Funny Anime ) xin thông báo: Sau đúng 1 ngày tuyển trạch, clb đã chọn ra được 16 thành viên và 4 thư kí: Thư...
ID câu hỏi: 54775| 1 tháng trước
ai có link nhạc edm không cho mình với ??? :)))
ID câu hỏi: 54970| 1 tháng trước
hum nay mik có tổ chức thi up ảnh anime lần thứ 2,có những câu như sau: câu 1: anime cute. câu 2: anime ngây thơ.  câu 3: anime mùa đông câu 4: anime conan. câu 5: anime học sinh. câu...
ID câu hỏi: 55019| 1 tháng trước
ai giúp mình vẽ sơ đồ tư duy bài "Tôi đi học" với
ID câu hỏi: 55064| 1 tháng trước
rút gọn phân số họ con 8/54 .Ai nhanh con tích
ID câu hỏi: 55066| 1 tháng trước
Một cửa hàng có 465 kg gạo cần đóng vào các bao nhỏ, mỗi bao có thể chứa được nhiều nhất là 8 kg. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cái...
ID câu hỏi: 55486| 1 tháng trước
          Trên đồng cạn,dưới đồng sâu      Chồng cày, vợ cấy ,con trâu đi bừa                   ...
ID câu hỏi: 55512| 1 tháng trước
Read the text. Choose the correct answer A, B or C. A Village Festival Day I live in a small village in northern Viet Nam. Every year, people in my village look forward to the third day of Tet. It...
ID câu hỏi: 55677| 1 tháng trước
Hãy tả quyển vở"Thực hành tiếng Việt lớp 5,tập hai"của em
ID câu hỏi: 55845| 1 tháng trước
trang có nhiều hơn bình 12 quyển vở. Tìm số vở của mỗi bạn.Biết rằng số vở của TRang gấp 4 lần số vở của Bình. vẽ sơ đồ giúp mình ạ
ID câu hỏi: 55987| 1 tháng trước
Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường? A. Niu-tơn. B. Cu-lông. C. Vôn nhân mét. D. Vốn trên mét.
ID câu hỏi: 56149| 1 tháng trước
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. It’s no longer possible to argue that crime is ______ with unemployment. A....
ID câu hỏi: 56190| 4 tuần trước
để đưa 1 vật lên cao 8m 1 người công nhân sử dụng 1 ròng rọc động, cần lực kéo tác dụng với đầu sợi dây bằng 500N, bỏ qua ma sát khi kéo. a/...
ID câu hỏi: 56323| 4 tuần trước
 3. Read the text again and find the linking words: after, as soon as, when, while. (Đọc lại văn bản và tìm các từ nối: after, as soon as, when, while.)
ID câu hỏi: 56339| 4 tuần trước
các em làm bài tập 1,2 SGK trang 9 . đọc và soạn bài trong lòng mẹ
ID câu hỏi: 56497| 4 tuần trước
TIẾNG SÁO THIÊN THANH Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi  Bên rừng thổi sáo một hai Kim Đồng Tiếng đưa hiu hắt bên lòng Buồn ơi xa vắng...
ID câu hỏi: 56500| 4 tuần trước
Nhà Nam nuôi tất cả 100 con gà, vịt , ngan. Biết số gà nhiều hơn số vịt là 5 con nhưng lại ít hơn 2 lần số ngan. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con
ID câu hỏi: 56580| 4 tuần trước
cuộc thi vễ bắt đầu Lưu ý : Vẽ cái gì cũng được,đẹp lun,ảnh không nhỏ,coppy mạng cũng được vòng 1 : vẽ gia đình vòng 2 : vẽ tranh đông hồ vòng 3 : vẽ anime ngầu vòng 4 vẽ bác hồ đi công tác vòng...
ID câu hỏi: 56693| 4 tuần trước
Vitamin A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
ID câu hỏi: 56718| 4 tuần trước
Mọi người ơi chỉ mình cách làm sạch vết mực bút bi trên hộp bút giùm nha 
ID câu hỏi: 56842| 4 tuần trước
dịch bài hát sau sang tiếng việt :chuột yêu gạo
ID câu hỏi: 56999| 4 tuần trước
Write already or yet in the correct place: 1. Nick has drunk a cup of tea  - 2. I haven't swept floor. It is very dirty - 3. The boy have broken a new vase - 4. Have they copied the...
ID câu hỏi: 57035| 4 tuần trước
Hãy giải nghĩa sang TV câu: AI ĐÔN NÂU TOP 1 SẼ ĐƯỢC ...... ( QUÀ TẶNG BÍ MẬT ) Đọc Thêm: Bạn Nào Làm Ơn Hướng Dẫn Mình Làm Shop Acc Game...
ID câu hỏi: 57114| 3 tuần trước
tìm x 0,54 - 1,2 x X = 0.06  
ID câu hỏi: 57305| 3 tuần trước
Có ai học sách Toán 7 vnen không giải hộ mình bài 1 trang 16 D.E Nhân chai hai số hữu tỉ với mình cần gấp làm xong mình tick hết...
ID câu hỏi: 57399| 3 tuần trước
Guanin dạng hiếm (G*) kết cặp với timin (T) trong quá trình nhân đôi ADN, tạo nên đột biến điểm dạng A. thêm một cặp G – X. B. thay thế cặp A – T bằng cặp G – X. C. mất một cặp A – T. D. thay thế...
ID câu hỏi: 57638| 3 tuần trước
1. I am sorry i disturbed you. I did not know you were busy → If.... 2. It might rain. if it does, everyone can eat inside → If.... 3. Margaret was not injured in the crash because she...
ID câu hỏi: 57759| 3 tuần trước
Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 3,36 ml khí O2 (ở đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là A. 1,0.10-3 mol/(l.s) B. 2,5.10-4...
ID câu hỏi: 57780| 3 tuần trước
PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi Cả nhà đi học Đưa con đến lớp mỗi ngày Như con mẹ cũng "thưa thầy", "chào cô" Chiều qua bố đón tình cờ Con nghe bố cũng "chào...
ID câu hỏi: 57805| 3 tuần trước
Ba người cùng bắn vào một bia, mỗi người bắn một viên. Xác suất bắn trúng bia của người thứ nhất, thứ hai, thứ ba tương ứng là 0,1;0,2;0,3. Gọi A i...
ID câu hỏi: 58240| 1 tuần trước
Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140 m,đáy bé kém đáy lớn 36 m và chiều cao bằng 1/2 đáy lớn. a]Tính diện tích thửa...
ID câu hỏi: 58490| 1 tuần trước
Mỗi sáng ông đi bộ tập thể dục 4 vòng. Mỗi vòng đi hết 5 phút 35 giây. Sau đó,ông tập thể dục dưỡng sinh hết 15 phút. Hỏi mỗi sáng...
ID câu hỏi: 58738| 6 ngày trước
Hoàng có số bi xanh bằng 3/4 số bi đỏ. Sau đó Hoàng thắng được số bi xanh bằng 3/2 số bi xanh hiện có và thua mất một nửa số bi đỏ nên Hoàng...
ID câu hỏi: 58783| 6 ngày trước
1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:                                         ...
ID câu hỏi: 58982| 5 ngày trước
Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ được hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào? A. Lê Thái Tổ B. Lê Thái Tông C. Lê Nhân...
ID câu hỏi: 59070| 5 ngày trước
Trong một xưởng sản xuất có 403 món đồ chơi. Biết 5 lần số ô tô bằng 8 lần số siêu nhân. Hỏi xưởng đã sản xuất bao nhiêu ô tô, bao...
ID câu hỏi: 59115| 5 ngày trước
14) vận tốc ca nô khi nước yên lặng là 12,5 km/h. vận tốc dòng nước là 2,5 km/h. hai bến sông A và B cách nhau 30 km. nếu ca...
ID câu hỏi: 59175| 4 ngày trước
tìm số tự nhiên bé nhất sao cho tổng các chữ số của nó bằng 20
ID câu hỏi: 59272| 4 ngày trước
Trên tia Ox lấy điểm M sao cho OM =4m.Gợi A là trung điểm của OM.Tính AM
ID câu hỏi: 59356| 4 ngày trước
Đồng chí liên lạc đưa công văn 10 giờ đêm mới đến. Bác gọi mang ra một bát, một thìa con. Rồi Bác đem bát chè đậu đen , đường...
ID câu hỏi: 59701| 3 ngày trước
Một đàn gà có 20 con,trong đó có 12 con gà mái.Tỉ số phần trăm của số gà mái với số gà cản đàn?
ID câu hỏi: 59801| 2 ngày trước
Hoa có 2440 ngôi sao. Hoa cho mai 3/8 số ngôi sao. Sau đó, Hoa lại cho Ngọc 4/5 số ngôi sao còn lại? Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu ngôi sao?
ID câu hỏi: 59923| 2 ngày trước
kiểu ngữ liệu văn bản nghệ thuật (thơ ,truyện) văn bản nghị luận là gì             có phần và kiểu...
ID câu hỏi: 59971| 2 ngày trước
tính diện tích hình gạch chéo trong hình bên
ID câu hỏi: 60031| 1 ngày trước
Đâu là vật cản ánh sáng  A. Thủy tinh  B. Kính  C. Thét 
ID câu hỏi: 60101| 1 ngày trước
khi viết 1 số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân , lan đã quên viết dấu phẩy nên số tăng lên 420,75 đơn vị . tìm số ban đầu
ID câu hỏi: 60150| 1 ngày trước
Một nhóm kĩ sư lập kế hoạch kiểm tra 48km đường sắt trong 1 tuần. Hết ngày thứ ba, nhóm kĩ sư đã kiểm tra được  1/3 số km đường sắt theo kế hoạch. Hỏi nhóm kĩ...
ID câu hỏi: 60232| 1 ngày trước
Choose A,B,C or D 1.She______(read) a book now. A. reads         B.is reading           C. are reading          D.is...
ID câu hỏi: 60280| 1 ngày trước
Trong một bài kiểm tra của cả lớp,bạn lớp trưởng đếm được 1/3 số bạn trong lớp được điểm 10,5/6 số bạn được điểm 9,còn lại được điểm 8.Hỏi số bạn được điểm 8 chiếm nao nhiêu phần...
ID câu hỏi: 60349| 18 giờ trước
Khi phun thuốc trừ sâu, người ta nhận thấy sau vài lần số lượng sâu chết giảm xuống. Giải thích nào sau đây hợp lý nhất? A. Khi phun thuốc trừ sâu...
0.57293 sec| 3780.547 kb