Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(12)
GDCD(6)
Hóa học(43)
Lịch sử(16)
Ngữ văn(163)
Nhạc họa(2)
Sinh học(20)
Tiếng anh(137)
Tin học(14)
Toán học(167)
Vật lý(35)
Địa lý(14)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2539| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2749| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2786| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2841| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2843| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2900| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2905| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2953| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2996| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3005| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3044| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3124| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3135| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3150| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3209| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3211| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3231| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3265| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3284| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3287| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3324| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3327| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3342| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3419| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3423| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3435| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3778| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4533| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5781| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6152| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6319| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6468| 3 tháng trước

Thì hiện tại đơn môn tiếng anh là gì vs thì hiện tại tiếp diển là gì???

Trả lời :

Thì hiện tại đơn môn tiếng anh là gì : 

Thì hiện tại đơn (Simple...

ID câu hỏi: 6597| 3 tháng trước

a, Tính toán:

\(m_{NaCl}=400.0,9\%=3,6\left(g\right)\\ m_{H_2O}=m_{ddNaCl}-m_{H_2O}=400-3,6=396,4\left(g\right)\\ V_{H_2O}=\dfrac{396,4}{1}=396...

ID câu hỏi: 6763| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6785| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6955| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10897| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10960| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11005| 3 tháng trước

a)3 tổ chiếm :3:4= 3/4 (số học sinh của cả lớp)

b)3 tổ có :32:4.3=24(học sinh)

ĐS(tự làm nha) dấu . là nhân đấy...

nhớ đúg nhé.

 

 

ID câu hỏi: 11019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11021| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11096| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11098| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11219| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11308| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11315| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11359| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11371| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11389| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11421| 3 tháng trước

S xq tôn là     (  30 + 20 ) x 2  x 15 = 1500

S tôn làm thùng là     1500 + 20 x 30 = 2100

ID câu hỏi: 11426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11506| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11520| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11527| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11565| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11575| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11614| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11620| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11636| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11664| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11731| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11750| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11762| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11773| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11814| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11850| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12016| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12059| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12095| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12176| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12177| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12226| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12338| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12340| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12366| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12416| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12492| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12510| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12522| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12611| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12626| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12643| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12650| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12661| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12739| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12742| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12756| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12814| 3 tháng trước
Công thức tính diện tích hình vuông là: Diện tích = cạnh x cạnh, hay S = a x a, trong đó a là độ dài cạnh của hình vuông . Ví dụ, để tính diện tích một hình vuông có độ dài cạnh là 4 cm, ta sẽ có:...
ID câu hỏi: 12841| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12947| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12987| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13031| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13087| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13190| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13210| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13340| 3 tháng trước

Tk:

 

Website là trang web hoặc trang mạng.

wikipedia.org,

google.com

hoc24.vn

ID câu hỏi: 13360| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13363| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13397| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13611| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13612| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13681| 3 tháng trước

D. Từ chỉ đặc điểm ( Ví dụ : Sườn đồi thoai thoải )

Chúc bạn học tốt !

ID câu hỏi: 13756| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13841| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13847| 3 tháng trước

1.did

2.do

3.did

4.go

5.did/does

6.break up

7. is

8.did

9.tell

10.did

11.you

12.is

13.did

14.know

...
ID câu hỏi: 13861| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13875| 3 tháng trước

1, con đảm bảo với mẹ là bài thi này con sẽ được điểm cao.

2, học sinh cần mua thẻ bảo hiểm.

3, cái này sẽ giúp bạn bảo toàn tính mạng.

4, di sản văn hóa cần được bảo...

ID câu hỏi: 13884| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13886| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13995| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14021| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14059| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14069| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14122| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14136| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14175| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14190| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14209| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14251| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14336| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14341| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14628| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14763| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14766| 3 tháng trước

Khu vực giờ gốc có múi giờ là 

ID câu hỏi: 14772| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14811| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14828| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14885| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14919| 3 tháng trước

đkxđ: 

\(x^2-4x+3\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x-3\right)\ge0\)

ID câu hỏi: 14935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14944| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15047| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15070| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15085| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15136| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15175| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15237| 3 tháng trước

a) Đổi 64GB = 65536MB

⇒ Vậy thẻ 64GB có thể chứa được tối đa là: \(65536\div2=32768\)(bức ảnh)

⇒ Vậy thẻ 64GB có thể lưu trữ được...

ID câu hỏi: 15312| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15338| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15387| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15445| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15465| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15494| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15590| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15615| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15678| 3 tháng trước

Trước hết ta xét: \(g\left(x\right)=\dfrac{1}{x+a}=\left(x+a\right)^{-1}\) với a là hằng số bất kì

ID câu hỏi: 15736| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15768| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15808| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15832| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15974| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15978| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16025| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16043| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16062| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16086| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16096| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16122| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16197| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16219| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16246| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16262| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16272| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16285| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16331| 3 tháng trước

In the modern life, there is an increase in the people leave the countryside and migrate to the city. The objective reason is that in the city, it brings them comfortable life and favorite...

ID câu hỏi: 16349| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16363| 3 tháng trước

I, Put the verbs in brackets in the correct form : used to + V or be/get used to + V-ing.

1. When I was a child, I (dream) _____used to dream______ of being an astronaut.

2....

ID câu hỏi: 16367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16402| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16422| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16436| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16448| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16461| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16492| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16498| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16686| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16707| 3 tháng trước

1. PTBD: Biểu cảm

2. Thông điệp: lời nhắn nhủ mọi người phải sống có ý nghĩa, có ích, sống có ước mơ, hoài bão, phải cống hiến cho...

ID câu hỏi: 16766| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16771| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16774| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16818| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16868| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16879| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16905| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16990| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16998| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17010| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17018| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17031| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17113| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17142| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17171| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17201| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17220| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17240| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17244| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17257| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17313| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17352| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17427| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17445| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17496| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17529| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17558| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17565| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17686| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17695| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17898| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17923| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18026| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18095| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18315| 3 tháng trước

1. Three months (be) IS a long time to wait.
2. Five dollars (be) IS too much to pay for that book.
3. A number of books (be) ARE on the table.
4. The number of students in this class...

ID câu hỏi: 18326| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18328| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18341| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18515| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18524| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18538| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18550| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18577| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18613| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18644| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18699| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18753| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18781| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18786| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18860| 3 tháng trước

Nhưng thực chất là Au không bị oxi hoá bởi O2 ở mọi điều kiện, theo dãy hoạt động hoá học kim loại thì những chất không bị oxi...

ID câu hỏi: 18886| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18892| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18896| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18897| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18940| 3 tháng trước

a. Thể thơ 4 chữ do có 4 tiếng mỗi dòng

b. Ý nghĩa: Biết ơn hạt gạo vì nó quý như những câu thơ miêu tả của nhà thơ 

...
ID câu hỏi: 19045| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19064| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19156| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19163| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19181| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19254| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19291| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19304| 3 tháng trước

\(sinx-\sqrt{3}cosx=1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}sinx-\dfrac{\sqrt{3}}{2}cosx=\dfrac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow...

ID câu hỏi: 19332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19353| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19530| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19533| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19555| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19601| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19730| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19741| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19752| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19884| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19902| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19925| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19948| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19989| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20036| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20037| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20053| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20069| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20192| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20199| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20220| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20223| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20225| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20247| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20256| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20321| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20323| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20330| 3 tháng trước

Bạn tự cân bằng phương trình nhé!

 Na2O + H2O --> NaOH

Fe2(SO4)3 + NaOH --> Fe(OH)3 + Na2SO4

CuO + H2SO4 --> CuSO4 + H2O

CuSO4 + NaOH...

ID câu hỏi: 20338| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20345| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20364| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20435| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20514| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20572| 3 tháng trước

a/ Tỉ số phần trăm giữa số tiền bán và số tiền vốn là:

               728000 : 650000 = 1,12 = 112%

b/ So với số tiền vốn, người...

ID câu hỏi: 20662| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20663| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20680| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20719| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20852| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20868| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20903| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20907| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20911| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20915| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20969| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20986| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20993| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21046| 3 tháng trước
Thán thư là một trong những bệnh hại nguy hiểm nhất trên cây xoài. Bệnh gây hại ở hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, các...
ID câu hỏi: 21063| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21113| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21193| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21195| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21200| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21208| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21242| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21263| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21316| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21363| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21572| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21644| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21649| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21664| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21675| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21721| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21778| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21820| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21834| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21838| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21847| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21909| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21916| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21964| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21983| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22007| 3 tháng trước

Tham khảo

Qua bài thơ tác giả gợi liên tưởng đến những con người lao động của Việt Nam. Phẩm chất cao đẹp là nhân hậu, thân thiện,...

ID câu hỏi: 22018| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22036| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22039| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22055| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22077| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22116| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22227| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22263| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22386| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22424| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22445| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22475| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22509| 3 tháng trước

Hệ đã cho vô nghiệm khi

\(m+2=\dfrac{m+1}{3}\ne\dfrac{3}{4}\Leftrightarrow m=-\dfrac{5}{2}\)

ID câu hỏi: 22526| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22569| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22575| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22585| 3 tháng trước

đề thi của mình trên phòng hiệu trưởng ấy ;-;

ID câu hỏi: 22631| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22643| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22655| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22660| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22667| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22677| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22708| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22729| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22835| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22838| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22847| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22871| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22962| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22963| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22991| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22993| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23012| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23021| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23230| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23273| 3 tháng trước

Để thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh chúng ta phải:

+ Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khoẻ, luyện tập quân sự;

+...

ID câu hỏi: 23298| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23387| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23394| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23424| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23447| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23459| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23466| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23531| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23549| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23609| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23634| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23657| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23659| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23680| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23745| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23756| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23763| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23786| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23811| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23827| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23837| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23894| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23960| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23973| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23986| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23991| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24009| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24109| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24150| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24158| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24171| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24182| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24199| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24201| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24251| 3 tháng trước

Lời Bác Hồ khuyên (ko chép mạng 100%)

Bác Hồ khuyên chúng em

Ngày ngày luôn cố gắng

Tuổi nhỏ...

ID câu hỏi: 24275| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24323| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24325| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24406| 3 tháng trước
- Trọng lượng của vật thường được đo bằng đơn vị N (Niutơn). - Để tính trọng lượng của vật, chúng ta cần biết khối lượng của vật (m) và gia tốc trọng trường (g), theo công thức P = m*g .
ID câu hỏi: 24450| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24519| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24543| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24639| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24644| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24663| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24854| 3 tháng trước

Phần trên là mã 65-G1, có 2 chữ cái và 1 chữ số. Với 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 chữ số từ 0 đến 9, ta có...

ID câu hỏi: 25277| 3 tháng trước

undefined

Để lực tổng hợp tác dụng lên điện tích bằng q0=0...

ID câu hỏi: 25428| 3 tháng trước

\(N_2+O_2\underrightarrow{t^o}2NO\) (nhiệt độ \(3000^oC\) hoặc tia lửa điện)

\(C+O_2\underrightarrow{t^o}CO_2\)

ID câu hỏi: 26034| 3 tháng trước

Rcm cho mng cuốn "Thi nhân Việt Nam" của 2 tác giả là Hoài Thanh và Hoài Chân nhé! Siu hay ạ =))

ID câu hỏi: 26338| 2 tháng trước

1.''I am a teacher '', the teacher said

->The teacher said that she/he was a teacher

2.She said to me ''I have a big house...

ID câu hỏi: 26610| 2 tháng trước

Tổng số ki -lô - gam bột bà Nam đã mua là:

                   2 + 3 + 7 = 12 (kg)

Phân số chỉ phần...

ID câu hỏi: 27029| 2 tháng trước

kết luận a đúng vì dung dịch là quỳ tím hóa đỏ là axit mà axit có độ pH<7

ID câu hỏi: 27080| 2 tháng trước

Thuận lợi

Khó khăn

- Các bạn và thầy cô rất cởi mở...

ID câu hỏi: 27282| 2 tháng trước

536 = (53)12 = 12512

1124 = (112)12 = 12112

12512 >...

ID câu hỏi: 27314| 2 tháng trước

số học sinh giỏi là

45*2/9=10 học sinh

số học sinh khá là

45*4/15=12 học sinh

số học sinh ngu là

45-(10+12)=23 học sinh

ID câu hỏi: 27418| 2 tháng trước

Nếu thêm 12 máy nữa thì phân xưởng có tất cả là:

24 + 12 = 36 ( máy )

Mỗi máy dệt được là:

256 : 24 = 11 ( cái áo )

Mỗi ngày 36 máy dệt được là:

11 x 36 = 396 ( cái...

ID câu hỏi: 28160| 2 tháng trước

1.If we recycle more, we will help the earth.

2. Factoties won't dump waste into the rivers if the...

ID câu hỏi: 28165| 2 tháng trước

1. Pollution is caused from the following sources except .

A. water in rivers B. water from households

C.wastes D. house chemicals

2. Recycling can help us .

A....

ID câu hỏi: 28418| 2 tháng trước

1. They___________ for 3 hours when the storm suddenly broke.

 

A. had been...

ID câu hỏi: 28507| 2 tháng trước

1. Ms. Jones isn't as nice Ms. Smith.

A. as B. for C. like D. to

2. The rooms in Graduate Towers are Patterson Hall.

A. larger than B. larger than that of C....

ID câu hỏi: 29554| 2 tháng trước

1. Trạc tuổi thằng Chân "phệ" nhưng cao hơn hẳn cái đầu, nước da rám đỏ khỏe mảnh, thân hình rắn chắc, nở nang: cổ mập, vai rộng, ngực nở căng, bụng thon...

ID câu hỏi: 29781| 2 tháng trước

46. A. For                          B. With...

ID câu hỏi: 30738| 2 tháng trước

Tham khảo:

Số nhóm gen liên kết bằng số NST có trong bộ đơn bội của loài.

\(2n=24\rightarrow n=12\rightarrow\) có 12...

ID câu hỏi: 31652| 2 tháng trước

Tham khảo:

Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc gọi là chuyển...

ID câu hỏi: 32483| 2 tháng trước

Tham khảo:

*Đột biến: - xảy ra đột ngột, riêng lẻ, không xác định. - Làm biến đổi kiểu gen nên di truyền được....

ID câu hỏi: 33228| 2 tháng trước

`-` Học sinh cần rèn luyện tính tiết kiệm :

`+` Tránh lối sống đua đòi xa hoa, lãng phí 

`+` Sắp xếp việc làm khoa học

`+`...

ID câu hỏi: 33884| 2 tháng trước

Ý nghĩa :  Quả xanh muốn ngọt được phải trải qua một quá trình tích tụ nhựa cây. Cũng như vậy, muốn có...

ID câu hỏi: 35164| 2 tháng trước

Những việc làm thể hiện trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:

- Chăm chỉ, sáng tạo, học tập, lao động;...

ID câu hỏi: 36164| 2 tháng trước

35.A. doing B. making C. taking D. getting

36. A. with B. but C. or D. and

37.A. consist B. include C. contain D. involve

38. A. Any B. What C. However D....

ID câu hỏi: 36443| 2 tháng trước

Chị là một người có tinh thần quyết tâm không nản chí.theo mik

ID câu hỏi: 36457| 2 tháng trước

 C = 35 + 38 + 41 + ... + 92 + 95

  C = \(\dfrac{\left(95+35\right).\left[\left(95-35\right):3+1\right]}{2}\)

  C = \(\dfrac{13...

ID câu hỏi: 36963| 2 tháng trước

+ Đập tan mưu đồ xâm lược và thống trị hơn 1000 năm của phong kiến phương Bắc.
+ Mở ra một thời kì mới xây dựng và bảo vệ đất nước
+ Là chiến...

ID câu hỏi: 37109| 2 tháng trước

Tác nhân gây ra bệnh viêm não là do một loại vi-rút có trong máu gia súc và động vật hoang dã như khỉ, chuột...

ID câu hỏi: 38957| 2 tháng trước

Tham khảo:

Theo truyền thuyết, trong một lần vua Lê Lợi dạo chơi trên thuyền, bỗng một con rùa vàng nổi lên mặt nước đòi nhà vua trả...

ID câu hỏi: 39069| 2 tháng trước

Gọi giá bán của 1 sản phẩm là: \(x\) đồng

mua 5 sản phẩm thì phải trả số tiền là: \(x\times\) 5 = 5

ID câu hỏi: 39070| 2 tháng trước

250 km gấp 100 km số lần là:

   250 : 100 = 2,5 (km)

Nếu ô tô đó đi quãng đường dài 250 km sẽ tiêu thụ số lít xăng là:

   6 x 2,5 = 15...

ID câu hỏi: 39766| 2 tháng trước

1. PTBĐ: nghị luận

2. Câu trên thuộc kiểu câu nghi vấn dùng để bộc lộ cảm xúc.

3. ND chính: Vai trò, ý nghĩa của tình...

ID câu hỏi: 40361| 2 tháng trước

 What is the distance between your house and the nearest market ? 

ID câu hỏi: 40503| 2 tháng trước

a: ΔOBC cân tại O

mà OM là đường trung tuyến

nên OM\(\perp\)BC tại M

Xét tứ giác KAOM có

ID câu hỏi: 40777| 2 tháng trước

Tham khảo

      Người đàn ông cô độc giữa rừng là một đoạn trích tiêu biểu cho màu sắc thiên nhiên...

ID câu hỏi: 41153| 2 tháng trước

21.If I (be) were you, I (tell) would tell her the truth.

22.Why didn’t you attend the meeting? Oh, I (not know) didn't know indeed. If I (know) knew I...

ID câu hỏi: 42149| 1 tháng trước

gọi C là điểm trùng với q1, \(H\in CH\cap AB\)

Xét tam giác CHA là tam giác vuông tại H

=> 

ID câu hỏi: 42260| 1 tháng trước

Sửa đề: 3,2 (g) → 5,2 (g)

a, Ta có: \(n_{CO_2}=\dfrac{17,6}{44}=0,4\left(mol\right)=n_C\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{3,6}{18}=0...

ID câu hỏi: 42719| 1 tháng trước

Bài thơ "Mây hay khóc" của tác giả Nguyễn Lãm Thắng là một tác phẩm đầy cảm xúc và sâu sắc. Đọc bài thơ...

ID câu hỏi: 42729| 1 tháng trước

Hai khổ thơ trên tượng trưng cho môi trường học tập và vai trò của trường học trong việc hình thành nhân cách của học sinh. Chúng thể...

ID câu hỏi: 42816| 1 tháng trước

Số cam còn lại sau lần bán thứ 2 là:

         ( 24 + 3/4 ) : 3/4 = 33 (quả )

 Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là :

     ...

ID câu hỏi: 43139| 1 tháng trước

Ta có:\(\frac{x+10}{27}=\frac{x}{9}\Rightarrow\left(x+10\right).9=27x\Rightarrow9x+90=27x\)

\(\Rightarrow90=27x-9x\)

\(\Rightarrow\)\(9...

ID câu hỏi: 43437| 1 tháng trước

16. What should we do to________ electricity?

a. cut b. take c. save d. waste

17. Someone's carbon_______ is a measurement of the amount of carbon dioxide that their...

ID câu hỏi: 43460| 1 tháng trước
Environmental pollution is a term that (1) refers to all the ways by which man pollutes his surroundings . Man dirties the air with exhaust gases and smoke, (2) poisons the water with chemicals and...
ID câu hỏi: 43915| 1 tháng trước

Có A = T =900 nu ,  G=1/2 A =>  G = X = 300 nu

a) Số nu mỗi loại ptu ADN :  A = T = 900 nu

                 ...

ID câu hỏi: 44094| 1 tháng trước

1 received

2 have lived

3 has worked

4 has done

5 Did they put

6 has studied

7 have been

8 has been

9 came''

10 has learnt

ID câu hỏi: 44494| 1 tháng trước

mk quên mất cái sau , bạn thông cảm nha ~~~~!!!!

bản thân em đã học tập chăm chỉ và thực hiện những công việc nhẹ nhàng , phù hợp với độ tuổi và sức lao động của mình để giúp đỡ bố mẹ , gia...

ID câu hỏi: 45465| 1 tháng trước

Bạn tham khảo nhé

Người ta vẫn thường nói "Nhà trường là ngôi nhà thứ hai của mỗi học sinh". Theo em, đây là một quan điểm hoàn toàn chính xác. Khi đến trường, có lẽ,...

ID câu hỏi: 46639| 1 tháng trước

a) Người Việt Nam gọi nhau là đồng bào vì đều được sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ.

b) 

ID câu hỏi: 46689| 1 tháng trước

Năng lực chuyên biệt của người giáo viên tiểu học ?
Chọn một:
a. Nhóm năng lực tổ chức hoạt động sư phạm.
b. Năng lực dạy học, nhóm năng lực...

ID câu hỏi: 46713| 1 tháng trước

a) (x - 15) × 7 - 270 : 45 = 169

(x - 15) × 7 - 6 = 169

(x - 15) × 7 = 169 + 6

(x - 15) × 7 = 175

x - 15 = 175 : 7

x - 15 = 25

x = 25 +...

ID câu hỏi: 46878| 1 tháng trước

 Every morning, I get up at a quarter past five. As soon as I get up, I do exercise for 10 minutes. After that, I drink a glass of water, brush my teeth and have breakfast at a quarter to...

ID câu hỏi: 46938| 1 tháng trước

a) Số NST trong các hợp tử = 1248 -> 16 . 2n = 1248 => 2n = 78

Tổng trứng và thể định hướng là 128 => Số noãn bào bậc I : 128/4 = 32...

ID câu hỏi: 47356| 1 tháng trước

tk

Ai cũng từng trải qua tuổi trẻ, trải qua giai đoạn nhiệt huyết sục sôi với những ước mơ, lí tưởng và cả những nông nổi, sai lầm để dần trưởng thành hơn,...

ID câu hỏi: 47365| 1 tháng trước

Nền kinh tế kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đã có thêm nhiều doanh nghiệp VN có khả năng tài chính cũng như kinh nghiệm để đầu tư ra nước ngoài. Mặt khác, các doanh nghiệp Việt Nam cũng nhận thức...

ID câu hỏi: 47501| 1 tháng trước

Em tham khảo:

Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão là một bài thơ tuy ngắn gọn nhưng lại mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, trước hết là ca ngợi vẻ đẹp...

ID câu hỏi: 47510| 1 tháng trước

                                                       ...

ID câu hỏi: 47736| 1 tháng trước

 

ID câu hỏi: 47763| 1 tháng trước

Số tiền lãi từ việc bán chiếc đồng hồ là:

    480 000 x 20 : 100 = 96 000 (đồng)

Số tiền vốn mua chiếc đồng hồ là:

   480 ...

ID câu hỏi: 48068| 1 tháng trước

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số hóa nên các trò chơi điện tử, game online hiện nay cũng rất...

ID câu hỏi: 49072| 1 tháng trước

* Giống nhau:

- Về bản chất đều mang tính giai cấp và đẳng cấp.

- Mục đích chủ yếu là để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là...

ID câu hỏi: 49239| 1 tháng trước

Tham khảo :

Có biết bao nhiêu cảm nhận trong lòng của những người con về lời ru của mẹ. Tiếng mẹ à ơi ngọt ngào là những gì tha thiết nhất...

ID câu hỏi: 50062| 1 tháng trước

32. Ho Chi Minh city is the largest city in Vietnam.

A. small B. smallest C. big D. biggest

33. The content of the documentary films are about historic cities.

A. clean B....

ID câu hỏi: 50807| 1 tháng trước

cô bé quàng khăn đỏ thuộc loại truyện cổ tích, không phải truyện đồng thoại. truyện kể về cô bé quàng khăn đỏ và những điều xảy xa xung...

ID câu hỏi: 51197| 1 tháng trước

a)\(\left(y-607200\right):305=642+318\)

\(\left(y-607200\right):305=960\)

\(y-607200=292800\)

\(y=90000...

ID câu hỏi: 51355| 1 tháng trước

2:

Ngày hôm sau nhập về là:

36250*2=72500(quả)

ID câu hỏi: 51771| 1 tháng trước

Cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai, còn được gọi là Cách mạng công nghiệp 4.0, đã mang lại nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực khoa...

ID câu hỏi: 52307| 1 tháng trước

\(x\times3456-x\times2556+x=27035\)
\(x\times\left(3456-2556+1\right)=27035\)
\(x\times901=27035\)
\(x=27035:901\)

ID câu hỏi: 52713| 1 tháng trước

1. Chưa thấy sai

2. is -> are

3. don't => doesn't

4. there are => are there

5. Does => do

ID câu hỏi: 52805| 1 tháng trước

3 giờ 12 phút=3,2 giờ

5 phút 60 giây=6 phút

285 phút=4,75 giờ

183 giây=3,05 phút

ID câu hỏi: 53252| 1 tháng trước

TL: 

D nha Tâm 

@@@@@ 

HT

ID câu hỏi: 53612| 1 tháng trước

a) Số lượng bộ ba trên phân tử mARN tổng hợp nên phân tử protein trên : 498 + 2 = 500 (bộ ba)

b) số tARN giải mã cho phân tử protein...

ID câu hỏi: 54162| 1 tháng trước

tham khảo!

Bước 1. Kích hoạt Microsoft Access.

Bước 2. Mở CSDL Thư viện, chọn biểu mẫu NHẬP DỮ LIỆU MƯỢN-TRẢ SÁCH.

Bước 3. Trên biểu mẫu vừa...

ID câu hỏi: 54725| 1 tháng trước

REFER

Cấu tạo của một noron điển hình:

+ Thân noron có chứa nhân

+ Sợi...

ID câu hỏi: 54741| 1 tháng trước

1) \(2C_2H_2+5O_2\underrightarrow{t^o}4CO_2+2H_2O\)

2) \(2C_4H_{10}+13O_2\underrightarrow{t^o}8CO_2+10H_2O\)

3) 

ID câu hỏi: 55443| 1 tháng trước

4 câu này đều có trong SGK hết em nha!

ID câu hỏi: 55491| 1 tháng trước

1. If I (have)_______had_____a typewriter, I could type it myself

2.You could make much progress if you (attend)_____attended_________class regularly

3.If I (...

ID câu hỏi: 55841| 1 tháng trước
Bác sĩ ly là người dũng cảm Tên cướp biển xấu xa
ID câu hỏi: 56419| 4 tuần trước

Nhân dịp đầu năm học mới, em được mẹ đưa vào cửa hàng bán đồ dùng học tập để chọn mua một chiếc bút chì. Ở đấy có nhiều bút,...

ID câu hỏi: 57556| 3 tuần trước

1.She (go)  will go  camping tomorrow

2.the doctor   (not/return)  didn't return     home late last night

3.He (write) has written a long...

ID câu hỏi: 57897| 3 tuần trước

- Lấy vài giọt mỗi dung dịch cho vào ống nghiệm làm mẫu thử và đánh số thứ tự tương ứng với từng lọ

- Chọn kim loại sắt làm thuốc thử là tốt...

ID câu hỏi: 58235| 1 tuần trước

a: 6h45p-6h=45p=0,75(giờ)

Sau 0,75 giờ, xe máy đi được 36x0,75=27(km)

Độ dài quãng đường còn lại là:

181,8-27=154,8(km)

Tổng vận tốc hai...

ID câu hỏi: 58346| 1 tuần trước

Khi lựa chọn đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, ta cần dựa trên những tiêu chí là:

Đồ dùng điện có công suất và các...

ID câu hỏi: 60260| 1 ngày trước

Thể tích nước trong bể là:

\(8\times5\times6=240\left(lít\right)\)

ID câu hỏi: 60453| 9 giờ trước

câu 1:TRẠNG NGỮ CHỈ ĐÚNG LÚC ẤY LÀ TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN

CÂU 2:

chủ ngữ là người anh

vị ngữ là mắt ngân ngắn lệ,...

ID câu hỏi: 10943| 3 tháng trước
3/trang 47 sách TOÁN lớp 5 a 5,34 km vuông      = .............ha b 16,5 m vuông       = .............m vuông ........dm vuông c 6,5 km vuông      =...
ID câu hỏi: 11120| 3 tháng trước
CYA viết tắt của từ gì ? bắt đầu từ đâu ?
ID câu hỏi: 11158| 3 tháng trước
Nêu giá trị nội dung và nghệ thuật bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt.
ID câu hỏi: 11301| 3 tháng trước
0,125 bằng phân số nào bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất mình sẽ tick cho nhé!! 
ID câu hỏi: 11558| 3 tháng trước
Sắp xếp các từ sau thành 2 nhóm: Từ ghép và từ láy. Thong thả, dân gian, thoăn thoắt, chống chèo, chim chích, mưa gió, nhỏ nhặt, um tùm, mắt mũi, bâng khuâng, máu mủ, trồng trọt. Giúp mình nhé mai...
ID câu hỏi: 11597| 3 tháng trước
Điền  tiếp vào chỗ trống để có hình ảnh so sánh  ​​​:  A . Cảnh núi rừng  Đẹp như ...............................B.Con đường ngoằn ngoèo của nướ con đường ngoằn ngoèo uốn lượn...
ID câu hỏi: 11614| 3 tháng trước
Tìm số tự nhiên x , biết: a) (x-45).27=0;                                            ...
ID câu hỏi: 11816| 3 tháng trước
Read the following passage and choose the most appropriate answer from A,B,C or D to answer questions. Human memory, formerly believed to be rather inefficient, is really more sophisticated than...
ID câu hỏi: 11862| 3 tháng trước
Tổng của 3 số là 1978. Số thứ nhất hơn tổng hai số kia là 58. Nếu bớt ở số thứ hai đi 36 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba . Tìm số thứ hai và số thứ ba.
ID câu hỏi: 11966| 3 tháng trước
Biến dạng đàn hồi là gì? Lấy 3 ví dụ về biến dạng đàn hồi trong cuộc sống? Giúp em với ạ ( ̄︶ ̄)↗ 
ID câu hỏi: 11968| 3 tháng trước
Cho dạng đúng của từ trong ngoặc 1 a lot of toys encourage chidren`s ......................(imagine) 2 the factory has provided cheaper ...................lately (produce) 3 burning coal...
ID câu hỏi: 11984| 3 tháng trước
tim x, biết   x/-15=-60/x
ID câu hỏi: 12123| 3 tháng trước
MnO2 +H2SO4 đặc ra gì hả mọi người  
ID câu hỏi: 12270| 3 tháng trước
III. Choose the best answer. 1. Are you interested...........playing badminton after class? A. in                B. with...
ID câu hỏi: 12437| 3 tháng trước
Cho phương trình \(x^2-2x+m+2=0\). Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa...
ID câu hỏi: 12564| 3 tháng trước
Một xe ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 18 km/h. Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần xe đi được 12 m. Quãng đường đi được...
ID câu hỏi: 12575| 3 tháng trước
các phẩm chất tốt đẹp của nhân vật Đăm Săn
ID câu hỏi: 12617| 3 tháng trước
Nêu các cách để phòng tránh núi lửa phun trào ? Các bạn giúp mk với :))
ID câu hỏi: 12645| 3 tháng trước
1. I wish  I (have/ has/ had) a lot of interesting book. 2. I wish  I (would meet/ met/ meet ) her tomorrow. 3. I wish  I (will be/ were/ am) your sister. 4. I wish  they ( won/...
ID câu hỏi: 12673| 3 tháng trước
Cho 46,4g MxOy tác dụng đủ với dd HCl tạo ra 0,8 mol H2O theo sơ đồ: MxOy + HCl ——> MCl2y/x + H2O. Tìm tên kim loại M và công thức hoá học MxOy...
ID câu hỏi: 12723| 3 tháng trước
tìm x biết 45:x=5
ID câu hỏi: 12733| 3 tháng trước
Tìm 30 từ ghép đẳng lập . Tìm 20 từ ghép chính phụ mà mỗi tiếng chính đều khác nhau .
ID câu hỏi: 12777| 3 tháng trước
năm trăm bốn mươi triệu ba trăm nghìn bốn trăm viết số như nào
ID câu hỏi: 12835| 3 tháng trước
ặt câu với quá khứ đơn với từ stay
ID câu hỏi: 13024| 3 tháng trước
Đặt 1 câu với từ nhẹ nhàng 
ID câu hỏi: 13062| 3 tháng trước
1. We (never watch)_______that TV programme. 2. We (watch)________a good programme. 3. He (read)________that novel many times before. Các bạn giúp mình nha!!!!
ID câu hỏi: 13090| 3 tháng trước
Viết chương trình tính kết quả C của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên a và b....
ID câu hỏi: 13136| 3 tháng trước
 III.  Choose the correct answer: 1.Adolescence is the period ________ child and young adulthood A. for B. between C. and D. from 2.Your body will change in shape and________ A. height...
ID câu hỏi: 13149| 3 tháng trước
Đặc trưng nào không phải của văn học dân gian? A. Tính truyền miệng B. Tính cá thể C. Tính tập thể    D. Tính dị bản
ID câu hỏi: 13311| 3 tháng trước
Tính bán kính hình tròn biết diện tích hình tròn bằng 78,5 cm vuông.
ID câu hỏi: 13312| 3 tháng trước
Đặt 10 câu có hình ảnh so sánh
ID câu hỏi: 13513| 3 tháng trước
nô nức là từ ghép hay từ láy trả lời nhanh  
ID câu hỏi: 13567| 3 tháng trước
Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều độ sâu h(m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t(h) trong ngày cho bởi công...
ID câu hỏi: 13883| 3 tháng trước
what are the main means of transport ? what is the rush hour ? what happens during the rush hour ?  what is the main traffic problem ?
ID câu hỏi: 13988| 3 tháng trước
exhausted đi với giới từ gì ạ?
ID câu hỏi: 14063| 3 tháng trước
Cho x1 + x2 = 1-m; x1x2 = -m^2 - 2.  tìm m để T = (x1/x2)^3 + (x2/x1)^3 đạt giá trị lớn nhất    Mình cần gấp huhu :((      
ID câu hỏi: 14129| 3 tháng trước
hey girl or hey boy!  chỗ tui lạnh rùi chỗ cậu ??? vt 5- 6 câu giới thiệu bản thân mình .  " m là crs của t , người đg đọc câu hỏi '' (đã lâu rồi )
ID câu hỏi: 14238| 3 tháng trước
1. This / Lan / is / my / friend / . 2. How / you / old / are / ? Các bạn hãy xếp cho đúng câu nhé. Ai trả lời đúng trước tớ sẽ tick cho.
ID câu hỏi: 14362| 3 tháng trước
Em hiểu thế giới diệu kỳ nghĩa là gì trong bài cổng Trường mở Ra
ID câu hỏi: 14536| 3 tháng trước
1...................How can I help you ? a. Do you need any help ? b, How may I help you c. Let me help you d. could you help me 2. Let me help you ?-..................... a, no problem b. no....
ID câu hỏi: 14563| 3 tháng trước
Her mother buys a new flowers ...yesterday.  chỉ có 3 chữ thôi  
ID câu hỏi: 14630| 3 tháng trước
những nhận định nói về các chức năng của văn học ( chức năng nhận thức,chức năng giáo dục,chức năng thẩm mĩ, chức năng giải trí )  mỗi chức năng 3 đến 4 nhận định...
ID câu hỏi: 14638| 3 tháng trước
(2 điểm). Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: KMnO4 → O2 → FeO → Fe→ H2 → H2O
ID câu hỏi: 14695| 3 tháng trước
tập làm văn : tả về hộp bút màu của em
ID câu hỏi: 14825| 3 tháng trước
do ảnh hưởng của dịch covid_19 nên các bạn trong lớp 6A tại một trường miền núi được một nhà hảo tâm hỗ trợ 200 quyển vở và 120 cái bút...
ID câu hỏi: 14852| 3 tháng trước
1. Một số chữ số La Mã thường dùng I : một           V : năm              X : mười 2. Các số La Mã từ...
ID câu hỏi: 15039| 3 tháng trước
1. Lynn wishes she had a bigger apartment and can buy a car.                A                  B   ...
ID câu hỏi: 15042| 3 tháng trước
1 phần 3 của 27 là
ID câu hỏi: 15207| 3 tháng trước
viết bài văn tả cây tre
ID câu hỏi: 15338| 3 tháng trước
Biện pháp tu từ nào được sử dụng ở dòng thơ sau? Bao nhiêu sợi bạc chen cùng sợi đen. Nhân hoá. So sánh. Ẩn dụ.  Hoán dụ.
ID câu hỏi: 15426| 3 tháng trước
Vì sao chết thì được lên thiên đường mà người nhà lại đốt TIỀN ÂM PHỦ ???? 
ID câu hỏi: 15462| 3 tháng trước
Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau: a. Fe + O2 → Fe3O4 b. NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 + NaCl c. N2 + H2 → NH3 d. KNO3 → KNO2 + O2...
ID câu hỏi: 15493| 3 tháng trước
Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có tốc độ 10 cm/s thì có gia tốc 40 √ 3   c m / s 2 . Tần số góc của dao động là: A. 1 rad/s  B. 4 rad/s C. 2 rad/s D. 8 rad/s
ID câu hỏi: 15549| 3 tháng trước
Hoàn thành các phương trình minh họa tính chất hóa học của các nguyên tố halogen: a) Cl2 + H2 → b) F2 + Cu → c)...
ID câu hỏi: 15789| 3 tháng trước
gam trưởng là gì? giọng trưởng là gì? so sánh gam trưởng và giọng trưởng
ID câu hỏi: 15913| 3 tháng trước
trong 1 khu vực có thể thuộc các loài sau đây: Cỏ, thỏ, dê, gà, hổ, cáo, mèo rừng, vi sinh vật phân hủy. a. nêu những điều kiện để...
ID câu hỏi: 15964| 3 tháng trước
1) Nêu kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của điện trở trong mạch điện. 2) Nêu kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của tụ điện trong mạch điện. 3) Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao...
ID câu hỏi: 16001| 3 tháng trước
Mô tả sự hình thành liên kết σ.
ID câu hỏi: 16022| 3 tháng trước
Trong một cuộc hội thảo quốc tế có 15 người biết tiếng Đức, 17 người biết tiếng Nga, 23 người biết tiếng Anh. Trong số họ có 9 người biết cả 2 thứ tiếng Anh và Nga, 8 người biết cả 2 thứ tiếng Anh...
ID câu hỏi: 16066| 3 tháng trước
M.n ới ời giải thích hộ mình với It began to rain while we were sleeping soundly Tại sao lại dùng tobe của thì quá khứ đơn với V.ing ạ???? Giúp mình với ạ. Cảm ơn!!!
ID câu hỏi: 16234| 3 tháng trước
Một bánh xe có đường kính là 7 dm . Hỏi bánh xe phải lăn bao nhiêu vòng để đi được quãng đường dài 219,8 m ?
ID câu hỏi: 16614| 3 tháng trước
ALO MN ƠI!!! hiện tại là mình đang rất vội!mọi người làm giúp mình được ko? Đề bài: tổng hợp kiến thức toán số lớp 7 (ngắn nhất có...
ID câu hỏi: 16816| 3 tháng trước
Cho các phát biểu sau về đặc điểm quá trình thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật: I. Sự thoát hơi nước qua khí khổng là con đường thoát nước chủ yếu ở cây trưởng thành. II. Sự thoát hơi nước qua...
ID câu hỏi: 16820| 3 tháng trước
võ thị sáu sinh ngày bao  nhiêu
ID câu hỏi: 16832| 3 tháng trước
sussy baka là gì dịch được bạn có 200 IQ
ID câu hỏi: 16991| 3 tháng trước
Viết bài văn về một nhân vật lịch sử có thật
ID câu hỏi: 17034| 3 tháng trước
Câu 9: Điền các sự kiện cho phù hợp với các nội dung sư kiện 6/6/1884 25/8/1883 15/3/1874 5/6/1862 20/11/1873   18/8/1883 11/1888 1909-1913
ID câu hỏi: 17293| 3 tháng trước
Đề bài: Giới thiệu đôi dép lốp trong kháng chiến
ID câu hỏi: 17333| 3 tháng trước
Tại sao con mèo lại có nhiếu lông .
ID câu hỏi: 17342| 3 tháng trước
x-6/1998+x-4/2000=x-2000/4+x-1998/6
ID câu hỏi: 17488| 3 tháng trước
làm sao để vẽ hình ngôi sao trong logo
ID câu hỏi: 17558| 3 tháng trước
25. "Do you think you could do me a favour?" Tom asked me. A. Tom asked me if i could do him a favour. B. Tom asked me whether i can do him a favour. C. Tom asked me if i thought i could...
ID câu hỏi: 17688| 3 tháng trước
Hãy tính điện năng tiêu thụ trong một ngày của 1 gia đình biết gia đình sử dụng 2 bóng đèn huỳnh quang đều thấp sáng trong 4h, một quạt...
ID câu hỏi: 17701| 3 tháng trước
Có 15 ô tô gồm 3 loại: loại 4 bánh chở được 5 tấn, loại 6 bánh chở 10 tấn và loại 6 bánh chở 8 tấn. 15 xe đó có tất cả 84 bánh xe và chở được 121 tấn hàng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe ?
ID câu hỏi: 17935| 3 tháng trước
Đâu không phải là ý nghĩa của nhân bản vô tính là gì? A. Nhân nhanh nguồn gen động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt...
ID câu hỏi: 17940| 3 tháng trước
Số giao điểm của đồ thị hàm số y = x 4 - 5 x 2 + 4   với trục hoành là  A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
ID câu hỏi: 17979| 3 tháng trước
Ice cream For Dogs All dog owners know that feeding their pets regular ice cream can make them ill, because many dogs can't digest dairy products. Moreover, just like in humans, eating large...
ID câu hỏi: 18014| 3 tháng trước
liêm sỉ là gì
ID câu hỏi: 18124| 3 tháng trước
Ngã ba Dầu Giây cách Biên Hòa 34km , anh Long chạy xe máy từ ngã ba Dầu Giây lên Biên Hòa , đây là đoạn đường có khu vực dân cư sinh sống nên chỉ cho phép xe máy chạy với vận tốc tối đa là 40 km/giờ...
ID câu hỏi: 18218| 3 tháng trước
Xác định vị trí các bán đảo, dãy núi, đồng bằng, sông, trên bản đồ tự nhiên châu Âu (hình 1 trang 97 SGK). - Các...
ID câu hỏi: 18276| 3 tháng trước
Sắp xếp các câu sau: does/How/lessons/she/Thursday/many/have/on/? They/week/have/times/lessons/three/a/English/.
ID câu hỏi: 18471| 3 tháng trước
Câu 3: Dẫn 5,6lit hỗn hợp khí gồm etilen và axetilen (đktc) đi qua dung dịch brom, thấy dung dịch brom bị mất màu và khối lượng brom đã tham gia phản ứng...
ID câu hỏi: 18500| 3 tháng trước
Luyện tập và Vận dụng 2 trang 117 Địa Lí lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:  Giả sử có người sinh sống ở hành tinh khác, em hãy viết một lá thư khoảng 10 dòng giới thiệu về Trái Đất của...
ID câu hỏi: 18565| 3 tháng trước
Bài 2 : Cho đoạn thơ miêu tả trò chơi đá cầu của các bạn nhỏ : Anh nhìn cho tinh mắt Tôi đá thật dẻo chân Cho cầu bay trên sân Đừng để rơi xuống đất Trong nắng vàng tươi mát Cùng chơi cho khoẻ...
ID câu hỏi: 18575| 3 tháng trước
Xét tính liên tục của mỗi hàm số sau trên tập xác định của hàm số đó: a) f(x)=x2+sinx; b) g(x)=x4−x2+\(\dfrac{6}{x-1}\) ; ...
ID câu hỏi: 18715| 3 tháng trước
The Imperial Citadel of Thang Long is a _______ that consists of royal palaces and monuments. A. Structure B. Fortress C. Complex D. limestone
ID câu hỏi: 19068| 3 tháng trước
Câu 1. Có 4 lọ chứa các dung dịch sau: HCl, Na2SO4, NaOH, Ca(OH)2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ trên. Viết PTHH (nếu...
ID câu hỏi: 19151| 3 tháng trước
X²=0 có phải là phương trình bậc nhất của một ẩn
ID câu hỏi: 19361| 3 tháng trước
trong suốt hơn 1000 năm bắc thuộc ,tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta những gì?Nhân dân ta đã giữ đc phong tục tập quán gì?ý nghĩa...
ID câu hỏi: 19396| 3 tháng trước
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng của Iâng trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa gồm: A.   Chính giữa là...
ID câu hỏi: 19457| 3 tháng trước
Viết phương trình tổng quát khi cho kim loại R tác dụng với nước ở điều kiện thường?
ID câu hỏi: 20046| 3 tháng trước
Nêu những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. (ko mạng)
ID câu hỏi: 20096| 3 tháng trước
Chọn câu đúng. Tia hồng ngoại có: A. bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy. B. bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy. C. bước sóng nhỏ hơn so với tia tử ngoại. D. tần số lớn hơn so...
ID câu hỏi: 20212| 3 tháng trước
Trong NNLT Pascal câu lệnh Write( ‘5 x 4 = ‘ , 5*4 ) ; viết gì ra màn hình là : A. 5 x 4 = 20 B. 5 x 4 = 5*4 C. 20 = 5 * 4 D. 20 = 20
ID câu hỏi: 20410| 3 tháng trước
Hãy tả một bài văn diễn tả khát vọng về nghề nghiệp của em trong tương lai  
ID câu hỏi: 20509| 3 tháng trước
toán lớp 5 bài luyện tập trang 54 bài 4
ID câu hỏi: 20717| 3 tháng trước
Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nẳm trên đường tròn. Qua M vẽ một cát tuyến bất kì cắt đường tròn ở A và B. Chứng minh rằng tích MA.MB không đổi ?
ID câu hỏi: 21081| 3 tháng trước
1, Tìm hiểu, nhận biết linh kiện điot, tirixto, triac? 2, Tìm hiểu cách đo, kiểm tra linh kiện bằng đồng hồ vạn năng? Cứu mình với mọi người ơi ;-; 
ID câu hỏi: 21106| 3 tháng trước
PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC Cách 3 : Phương pháp hóa trị Cách 4 : Phương pháp đặc biệt 1. FeO + HCl => FeCl2 + H2O 2. CuO + H2SO4 => CuSO4 + H2O 3....
ID câu hỏi: 21169| 3 tháng trước
I. Choose the best option to complete each of the following sentences. (2.5pts) 1. Only after the atomic bomb ________ and development in the air travel _______, ______ science fiction really become...
ID câu hỏi: 21284| 3 tháng trước
Trong các kim loại sau đây, kim loại dẻo nhất là A. Đồng (Cu) B. Nhôm (Al) C. Bạc (Ag) D. Vàng (Au)
ID câu hỏi: 21673| 3 tháng trước
Quy định về chữ viết trên bản vẽ kĩ thuật: A. Rõ ràng      B. Thống nhất      C. Dễ đọc      D. Cả 3 đáp án trên 
ID câu hỏi: 21772| 3 tháng trước
Có điểm gì khác nhau giữa các tổ chức thông tin trong cuốn sách với cách tổ chức thông tin trên Internet? 
ID câu hỏi: 22355| 3 tháng trước
Complete the sentences. Use some or any. 1. Ann didn't take any photographs but I took some. (I/ take) 2. 'Where's your luggage?'       'I...
ID câu hỏi: 22622| 3 tháng trước
các từ đồng nghĩa với từ biên cương
ID câu hỏi: 22744| 3 tháng trước
hãy tả về cảnh đẹp Đà lạt
ID câu hỏi: 22828| 3 tháng trước
Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5-6 dòng kể về những việc làm của em trong những ngày hè vừa qua. Đoạn văn có ít nhất 1 cụm danh từ và một cụm tính từ. Hãy gạch chân dưới các cụm từ đó.  In nội...
ID câu hỏi: 22953| 3 tháng trước
các nhà khoa học đã phân chia sinh vật ra thành bao nhiêu nhóm? lấy vd 3 loài sinh vật ở mỗi giới đó. GIÚP MIK VỚI!! MIK ĐG CẦN GẤP
ID câu hỏi: 23275| 3 tháng trước
Nêu đặc điểm địa hình và khoáng sản châu phi
ID câu hỏi: 23727| 3 tháng trước
1 bố cục bài văn nghị luận. 2 các thao tác lập luận : chứng minh và giải thích  3 cách làm bài văn nghị luận GIÚP MÌNH VS !!!!!
ID câu hỏi: 23887| 3 tháng trước
Biết 3 kg đường và 5 kg muối giá hết 25200 đòng ; 2kg đường và 4 kg muối hết 17600 đồng. Hỏi 1 kg đường và 1 kg muối hết bao nhiêu tiền
ID câu hỏi: 23977| 3 tháng trước
Viết đoạn văn cảm nhận khổ 1 và 2 trong bài thơ Bếp Lửa của Bằng Việt (10-15 dòng)                         ...
ID câu hỏi: 23988| 3 tháng trước
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 8 HỌC KÌ II Câu 1: Cấu tạo vỏ bàn là gồm mấy phần? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 2: Khi sử dụng bàn là cần lưu...
ID câu hỏi: 23991| 3 tháng trước
1/ nêu sự tiến hóa cơ quan di chuyển vận động của vật nuôi 2/nêu mức độ tiến hóa của động vật về cơ quan hô hấp 3/liệt kê các mức độ tiến...
ID câu hỏi: 24309| 3 tháng trước
1. Are you (interesting/ interested) in football? 2. The football match was quite (exciting/ excited). I enjoyed it. 3. It’s sometimes (embarrassing/ embarrassed) when you have to ask people...
ID câu hỏi: 24480| 3 tháng trước
Hãy viết một biên bản bàn giao tài sản lớp em !
ID câu hỏi: 24521| 3 tháng trước
Làm thế nào để thi online môn địa lý đc điểm cao vậy ? Và cho mình xin đề thi môn địa lý giữa học kì 1 lớp 6 2021-2022 có...
ID câu hỏi: 24552| 3 tháng trước
Use : It's hight time .. Form: S+ should / had better / ought to + to V-infi           It's hight time + S + past subjunctive 1. You really should be able to dress yourself...
ID câu hỏi: 24672| 3 tháng trước
Câu 24. Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận trong Hiệp định Pari 1973 là A. quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài...
ID câu hỏi: 24832| 3 tháng trước
x2 - 2y2 = 5 Chứng minh phương trình có nghiệm nguyên.
ID câu hỏi: 24907| 3 tháng trước
Đoạn văn cảm nghĩ về nhân vật chị Dậu
ID câu hỏi: 24968| 3 tháng trước
là học sinh em đã và sẽ làm gì để bảo vệ rừng ?
ID câu hỏi: 24982| 3 tháng trước
Gỉa sử có cuộc trao đổi giữa em với ai đó về truyện Bàn chân kì diệu. Hãy ghi lại lại cuộc trao đổi đó Giúp mình nha mai nộp rồi Nhớ là ngẵn thôi Càng ngắn càng tốt Ai làm được mình like
ID câu hỏi: 25140| 3 tháng trước
làm bài nghị luận khổ 3,4 bài viếng lăng bác (ngắn gọn nhất)
ID câu hỏi: 25476| 3 tháng trước
Trái đất quay quanh hệ mặt trời 1 vòng thì hết bao nhiêu giờ,phút?
ID câu hỏi: 25598| 3 tháng trước
Metyl axetat là tên gọi của chất có công thức cấu tạo là A. C 2H 5COOCH 3 B. CH 3COOCH 3 C. HCOOCH 3 D. HCOOC 2H 5
ID câu hỏi: 25678| 3 tháng trước
Viên Phương (3) Khi con thành đóa hoa thơm Đời mẹ lay lắt chiếc bóng (1) Con nhớ ngày xưa mẹ hát: "Hoa sen lặng lẽ dưới đầm ... Hương bay dịu dàng bát ngát Con đi...chân trời gió lộng Thơm tho không...
ID câu hỏi: 25921| 3 tháng trước
a) Cho  cos α = 2 3  . Tính giá trị của biểu thức A = tan α + 3 c o t α tan α + c o t α b) Cho  sin α = 3 5   v à   90 ° < α < 180 ° Tính giá trị của biểu thức: C...
ID câu hỏi: 26017| 3 tháng trước
Năm học này, thầy giấo mua cho lớp một số sách toán và tiếng việt. Tổng số sách toán và tiếng việt bằng 4 lần hiệu số sách toán và tiếng việt, nhưng hiệu số sách đó lại ít hơn số sách...
ID câu hỏi: 26026| 3 tháng trước
Trình bày cấu trúc và chức năng của nhân tế bào?
ID câu hỏi: 26192| 2 tháng trước
Hãy viết câu mở đoạn cho một trong hai đoạn văn ở bài tập 2 theo ý của riêng em
ID câu hỏi: 26215| 2 tháng trước
Cách tạo thư mục?  
ID câu hỏi: 26260| 2 tháng trước
Một đa thức hai biến bậc hai thu gọn có thể có nhiều nhất a)      Bao nhiêu hạng tử bậc hai? Cho ví dụ. b)      Bao...
ID câu hỏi: 26431| 2 tháng trước
các bạn có thể vẽ cho mình hình ảnh chị mèo SIMMY hoặc copy cũng được bạn nào làm đẹp mình sẽ kết bạn
ID câu hỏi: 26516| 2 tháng trước
"Đi cho biết đó biết đây Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn" Đây là ca dao hay tục ngữ
ID câu hỏi: 26541| 2 tháng trước
Từ nào có nghĩa là “xanh tươi mỡ màng”?     A   xanh biếc   B   xanh ngắt    C   xanh thẳm   D   xanh mướt
ID câu hỏi: 26725| 2 tháng trước
nguyên nhân dẫn đến trào lưu cải cách duy tân ở việt nam cuối thế kỉ XIX ra đời , vì sao kết cục các đề nghị cải cách đó không thực...
ID câu hỏi: 26926| 2 tháng trước
bài 10 trang 37 vở bài tập bổ trợ và nâng cao toán lớp 5 tập 1      6a,ba +   c8,1d     ----------      d1,8c
ID câu hỏi: 27031| 2 tháng trước
Phát biểu nào sau đây không đúng với dân cư và xã hội Đông Nam Á hiện nay? A. Nguồn lao động dồi dào và tăng...
ID câu hỏi: 27221| 2 tháng trước
nêu vai trò của nước với cây xanh?
ID câu hỏi: 27244| 2 tháng trước
từ 1 đến 100 có bao nhiêu  số có số 8
ID câu hỏi: 27349| 2 tháng trước
tìm x biết: x + 30% . x = -1,3
ID câu hỏi: 27401| 2 tháng trước
chịch nhau lát boài đê
ID câu hỏi: 27510| 2 tháng trước
1) Give the correct form of the verbs to complete the sentences ( Cho dạng đúng của động từ để hoàn thành câu ) a) My dad never ( make )_____delicious meals. b)...
ID câu hỏi: 28091| 2 tháng trước
giúp mình vs gấp ạ VII. Change the sentences into the passive voice. 1. People speak Vietnamese in Vietnam.        ...
ID câu hỏi: 28236| 2 tháng trước
what's your full name    
ID câu hỏi: 28418| 2 tháng trước
1. They___________ for 3 hours when the storm suddenly broke.   A. had been...
ID câu hỏi: 28641| 2 tháng trước
Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên: a) Chẵn và có 4 chữ số khác...
ID câu hỏi: 28799| 2 tháng trước
Muốn viết tất cả các số tự nhiên từ 100 đến 999 phải dùng bao nhiêu chữ số 9.    
ID câu hỏi: 29014| 2 tháng trước
Dùng từ cho trước(in đậm) hoàn thành câu thứ hai sao cho nó có nghĩa tương tự với câu thứ nhất. Không được thay đổi dạng từ của từ cho trước và không được viết quá 5 từ( kể cả từ cho trước). The...
ID câu hỏi: 29028| 2 tháng trước
2. He (have) ………. a new haircut today. A. has  B. is having mn giúp tớ vs
ID câu hỏi: 29057| 2 tháng trước
Truyện Kiều của Nguyễn Du đã đưa : A. Thể thơ lục bát và ngôn ngữ văn học đã đạt tới đỉnh cao nghệ thuật. B. Nghệ thuật xây dựng nhân vật đã đạt tới đỉnh cao nghệ thuật. C. Nghệ thuật dẫn truyện...
ID câu hỏi: 29090| 2 tháng trước
The sun always (rise) in the east
ID câu hỏi: 29428| 2 tháng trước
1. You should take the train instead of the bus. -> If................................................ .................................................. .................. 2. I'm sure that...
ID câu hỏi: 29579| 2 tháng trước
Cho pt x^2-mx-3=0 Gọi x1 ;x2 là 2 nghiệm của pt. Tìm m để :(x1 +6)(x2+6)=2019
ID câu hỏi: 29707| 2 tháng trước
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks. (1.0 point) Weather     Weather influences the...
ID câu hỏi: 29745| 2 tháng trước
Đặt câu ghép chỉ Điều kiện - kết quả;Giả thiết - kết quả,mỗi cặp quan hệ từ 2 câu: Nếu...thì... Hễ...thì... Giá...thì... Giả sử...thì.. ai đặt câu hay và nhanh nhất mk tick,hạn chót là tối nay
ID câu hỏi: 29798| 2 tháng trước
Hãy tả lại môt người bạn của em đang học bài
ID câu hỏi: 29835| 2 tháng trước
ngày kia chủ nhật thì a) ngày mai là......                     b) hôm nay là........ c) hôm qua là......         ...
ID câu hỏi: 29888| 2 tháng trước
dòng thơ Thôi rồi Lượm ơi thể hiện điều gì
ID câu hỏi: 29945| 2 tháng trước
Trò gì Càng chơi càng ra nuớc?
ID câu hỏi: 29963| 2 tháng trước
1. Detroit is renowned for the………….. of cars. PRODUCE 2. If you make a good……………… at the interview, you will get the job....
ID câu hỏi: 29999| 2 tháng trước
Chuyển các câu sau sang câu bị động: 1. They sent millions of Christmas cards last month 2. The Greens often take her to the theatre 3. I must finish this test on time 4. They...
ID câu hỏi: 30066| 2 tháng trước
Choose the correct answer A, B, C or D for each of the gaps to complete the following text. Tokyo, the capital of Japan, is a big city. The city is filled with factories, large office buildings,...
ID câu hỏi: 30090| 2 tháng trước
từ nào viết sai chính tả: A giữ gìn   B giảng giải        C dữ dội        D dạy dỗ từ nào ko phải danh từ  A qur...
ID câu hỏi: 30139| 2 tháng trước
 which place would you like to visit ???
ID câu hỏi: 30275| 2 tháng trước
Cho tập hợp A={0,1,2,3,4,5}, gọi S là tập hợp các số có 3 chữ số khác nhau được lập từ A. Chọn ngẫu nhiên từ tập S hai số bất kì, số các kết quả thuận...
ID câu hỏi: 30372| 2 tháng trước
Hãy miêu tả cây bàng vào mùa xuân.
ID câu hỏi: 30544| 2 tháng trước
1 dam bằng mấy dm
ID câu hỏi: 30631| 2 tháng trước
2/3 nhân 3/4 bằng ?
ID câu hỏi: 30838| 2 tháng trước
Câu thành ngữ " Người ta là hoa đất" có nghĩa là gì vậy các bạn? Mình tuy là em gái chị google nhưng tại hôm nay chị mình đi vắng. hihi
ID câu hỏi: 30849| 2 tháng trước
Although it rained heavily, we still went to school. ---> Despite ...
ID câu hỏi: 30907| 2 tháng trước
sơ đồ tư duy hệ thức lượng trong tam giác vuông
ID câu hỏi: 30988| 2 tháng trước
Bài 1: Tìm và sửa lỗi sai When this programme finish? Bài 2: Đặt câu hỏi cho câu trả lời 1. There are two bookstores on the...
ID câu hỏi: 31116| 2 tháng trước
Chuyển các câu sau sang bị động: 1.They must do their task now. 2.He expected me to buy him a book. ->He expected.... 3.They want him to invite them to the pary. ->They... 4.We...
ID câu hỏi: 31570| 2 tháng trước
Hoàn thành PTHH của các phản ứng sau: a/ Mg+ HCl ->....................... b/ CuO + HNO3 ->.................. c/ Fe(OH)3 + H2SO4 ->................ - Hãy cho...
ID câu hỏi: 31665| 2 tháng trước
Câu 20 a Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm một nguồn điện pin 1 bóng đèn 1 công tắc đóng và vẽ chiều dòng điện trong mạch khi công tắc đóng mạch điện đó đèn có sáng không vì sao Nếu bóng đèn không...
ID câu hỏi: 31717| 2 tháng trước
trong phản ứng nhiệt phân các muối NH4NO2 và NH4NO3 , số oxi hóa của nito thay đổi như thế nào ? nguyên tử nito của ion nào của muối có vai trò là chất khử ? nguyên tử nito...
ID câu hỏi: 31740| 2 tháng trước
Nước ép bắp cải tím có màu sắc phụ thuộc vào pH. Em hãy thiết lập bảng màu của nước ép bắp cải tím theo pH bằng cách sử dụng...
ID câu hỏi: 31787| 2 tháng trước
     tính A = 1-3+32 -33 +34 -...+398 -399 +3100  Toán lớp 6
ID câu hỏi: 32236| 2 tháng trước
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(1; 3), B(2; 4), C(-3; 2). a) Chứng minh rằng A, B, C là ba đỉnh của một tam giác. b) Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng...
ID câu hỏi: 32270| 2 tháng trước
REPORTED SPEECH 1. "I'll be back next Sunday and buy you a new doll." Daisy's father said to her. _____________________________________________ 2. She said to them, "He's...
ID câu hỏi: 32296| 2 tháng trước
Bài 9:Tìm x: a,(x nhân 2)-7=1003 b,965-(55:x)=960 c,674-(12+x)=427 d,36 x(x-9)=900
ID câu hỏi: 32493| 2 tháng trước
1. ________ that her father was angry, she left the room quietly.      A....
ID câu hỏi: 32676| 2 tháng trước
chủ ngữ là gi vị ngữ là gi  
ID câu hỏi: 32944| 2 tháng trước
Lập dàn ý văn 9 nghị luận Trong bài thơ Con cò, nhà thơ Chế Lan Viên có viết: Con dù lớn vẫn là con của mẹ, Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Ý thơ gợi cho em những suy nghĩ gì về tình mẫu tử
ID câu hỏi: 33046| 2 tháng trước
Hãy viết bài văn giới thiệu bản thân
ID câu hỏi: 33193| 2 tháng trước
* Identify one mistake in each of the following sentences and correct it. 1. If I were you, I didn’t buy that expensive car....
ID câu hỏi: 33291| 2 tháng trước
D,E trang 18 bài 2b sách toán vnen 8 tập 2 . Ai biết chỉ mình với
ID câu hỏi: 33338| 2 tháng trước
Tìm trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới vị trí của châu Đại Dương và châu Nam Cực.
ID câu hỏi: 33467| 2 tháng trước
Tính thể tích có hình dạng như hình bên. Gợi ý : bài 114 trang 35 tiết thể tích hình hộp chữ nhật vở bài tập lớp 5 tập hai
ID câu hỏi: 33647| 2 tháng trước
cho xin hỏi 15/ 0,25 giờ = bao nhiêu giờ 
ID câu hỏi: 33700| 2 tháng trước
trình bày ý nghĩa của các di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Nội giới thiệu một di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội mà em yêu...
ID câu hỏi: 33752| 2 tháng trước
Đâu không phải là vật liệu cách điện? A. Puli sứ  B. Vỏ cầu chì  C. Dây đồng  D. Vỏ đui đèn
ID câu hỏi: 33805| 2 tháng trước
hiện nay việt 7 tuổi. Vậy tuổi Việt sau 10 năm nữa hơn tuổi Việt trước đây 4 năm là bao nhiêu tuổi
ID câu hỏi: 33912| 2 tháng trước
Tư liệu truyền miệng, tư liệu hiện vật, tư liệu chữ viết có ý nghĩa và giá trị gì?
ID câu hỏi: 34048| 2 tháng trước
  Cho 100g dung dịch H3PO4 39,2% tác dụng với 100g dung dịch NaOH 25% thu được dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm các chất trong A. Bài giải: Ta có: nH3PO4 = 3,92:98=0,4(mol); nNAOH=25:40=0...
ID câu hỏi: 34150| 2 tháng trước
viết đồng phân đơn chức mạch hở và gọi tên của c2h4o2
ID câu hỏi: 34389| 2 tháng trước
Lập dàn bài phân tích ''thói ăn chơi sa đọa của chúa Trịnh và bọn quan lại dưới quyền'' (Trong bài Chuyện cũ trong phủ...
ID câu hỏi: 34611| 2 tháng trước
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (2.0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Các con đứng như tượng đài quyết tử Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra Dòng...
ID câu hỏi: 34739| 2 tháng trước
Đề: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh AB = 3cm, AC = 4cm. Giải tam giác vuông ABC.                              ...
ID câu hỏi: 34818| 2 tháng trước
1/Everybody in the work must unite their efforts to maintain and protectq peace  2/she put on warm clothes so as not to catch cold 3/she locked the door so as not to be disturbed  4/he...
ID câu hỏi: 34873| 2 tháng trước
Một este Y mạch hở có công thức phân tử C5H6O2. Số liên kết pi trong Y là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
ID câu hỏi: 34938| 2 tháng trước
Nguyễn Du đã có những câu thơ khắc họa bức tranh thiên nhiên mùa xuân tươi đẹp như sau: “Ngày xuân con én đưa thoi Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê trắng...
ID câu hỏi: 34940| 2 tháng trước
Cho butan xúc tác ở nhiệt độ cao thu được hh gồm C4H10, C4H8, C4H6, H2 . Tí khối của X so với butan là 0,4. Nếu cho 0,6 mol X vào dd Brom(dư) thì số mol Br...
ID câu hỏi: 34942| 2 tháng trước
HÃY NÊU TÊN NHỮNG ĐỌNG TÁC THỂ DỤC BUỔI SÁNG,GIỮA GIỜ VÀ KHỞI ĐỘNG   
ID câu hỏi: 34960| 2 tháng trước
khái niệm phong trào cần vương có nghĩa là gì? có suy nghĩ gì về tôn thất thuyết trong phong trào cần vương?
ID câu hỏi: 34964| 2 tháng trước
Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 82 tuổi. Bốn năm nữa tuổi bà gấp 5 lần tuổi cháu. Hỏi hiện nay bà bao nhiêu tuổi ?             Giúp tôi giải bài này với?
ID câu hỏi: 35305| 2 tháng trước
  Dựa vào nội dung bài tập đọc Điều ước của vua Mi-đát (Tiếng Việt 4, tập 1, trang 90) hãy trả lời các câu hỏi sau: Câu 1:Trong bài đọc có mấy danh từ riêng? Đó là những từ nào? Câu 2: Ghi lại...
ID câu hỏi: 35382| 2 tháng trước
1dam bằng bao nhiêu hm
ID câu hỏi: 35489| 2 tháng trước
khi đưa 1 thước nhựa lại gần 1 quả cầu xốp nhẹ được treo trên 1 sợi chỉ mảnh thì thấy quả cầu xốp bị thước nhựa hút (hình vẽ) Em có nhận xét  gì về sự nhiễm điện của thước nhựa và quả cầu xốp? ...
ID câu hỏi: 35748| 2 tháng trước
Đội du kích Bắc Sơn - Vũ Nhai hợp nhất với đội du kích Thái Nguyên thành: A. Việt Nam giải phóng quân. B. Cứu quốc quân. C. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. D. Quân đội nhân dân.
ID câu hỏi: 35821| 2 tháng trước
Một con lắc đơn gồm quả cầu có khối lượng 400 (g), tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m / s 2 . Kích thích cho con lắc dao động trong mặt phẳng thẳng đứng. Biết sức căng dây khi con lắc ở vị trí biên...
ID câu hỏi: 36045| 2 tháng trước
Nền kinh tế tri thức là gì? Nêu đặc điểm và điều kiện phát triển nền kinh tế tri thức. Việt Nam có những điều kiện thuận lợi gì để tiếp cận nền kinh tế tri thức. Hãy nêu phương hướng phát triển nền...
ID câu hỏi: 36205| 2 tháng trước
Đối với phản ứng có chất khí tham gia thì A. khi áp suất tăng, tốc độ phản ứng giảm. B. khi áp suất tăng, tốc độ phản ứng tăng. C. khi áp suất giảm, tốc độ phản ứng tăng. D. áp suất không ảnh...
ID câu hỏi: 36309| 2 tháng trước
Câu hỏi 5: Trong các từ sau, từ nào đồng nghĩa với từ “bảo vệ”? a/ Giữ gìn             b/ Phá...
ID câu hỏi: 36335| 2 tháng trước
Có ai tên trần hoài an lớp 4a4 trường tiểu học phú thịnh ko(xin đừng báo cáo tui đang tìm người thất lạc
ID câu hỏi: 36446| 2 tháng trước
Cho 1,92 gam Mg tác dụng với dd HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,224 lít khí N2O (đktc ) và dd X. Tính khối lượng muối trong...
ID câu hỏi: 36709| 2 tháng trước
hãy chỉ ra sụ khác nhau của tiếng thắng trong các từ ngữ dưới đây là a, Thắng cảnh tuyệt vời b,Chiến thắng vĩ đại c, Thắng nghèo nàn lạc hậu d, Thắng bộ quần áo mới để đi chơi  
ID câu hỏi: 36756| 2 tháng trước
1.  Giới thiệu khái quát về tác giả Tô Hoài và tác phẩm Vợ chồng A Phủ. (2 điểm) 2.  Phân tích giá trị nghệ thuật của việc xây dựng tình huống truyện trong truyện...
ID câu hỏi: 37161| 2 tháng trước
Một vật đang chuyển động và có cơ năng không thay đổi.  Ở điểm M động năng của vật bằng hai lần thế năng. Khi  vật ở  điểm N thì động năng của vật giảm đi 10...
ID câu hỏi: 37277| 2 tháng trước
Vì sao Ấn Độ dưới thời vua A-cơ-ba (vương triều Mô-gôn) đã phát triển đến đỉnh cao của chế độ phong kiến ? A. Xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế - văn hóa...
ID câu hỏi: 37389| 2 tháng trước
Câu 11: Bài Tập đọc nhạc số 1 được viết ở nhịp ? A. Nhịp...
ID câu hỏi: 37537| 2 tháng trước
Ai chơi Gunny thì share acc vs t ná Nhật Linh lv 67 sever GÀ Quy THần ft Ngư Lôi nhé :v  
ID câu hỏi: 37567| 2 tháng trước
"Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình,nâng cao niềm tin vào bản thân và nảy ở con người khát vọng hướng tới chân...
ID câu hỏi: 37649| 2 tháng trước
Trong bài thơ " Trăng ơi....từ đâu đến" nhà thơ Trần Đăng Khoa có viết: Trăng ơi... từ đâu đến? Hay từ cánh rừng xa Trăng hồng như quả chín Lửng lơ lên trước nhà Nêu cảm nhận của em về khổ thơ...
ID câu hỏi: 37955| 2 tháng trước
Nguyên nhân khách quan dẫn đến thành lập ASEAN là A. để hạn chế ảnh hưởng của Mĩ và phương Tây đối với khu vực. B. đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. C. tạo điều kiện...
ID câu hỏi: 37991| 2 tháng trước
hãy trình bày thao tác sao chép công thức có sử dụng địa chỉ ô tính
ID câu hỏi: 37996| 2 tháng trước
. Cho 8 gam một kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với nước tạo ra 4,48 lít khí hiđro (đktc). Tìm tên kim loại R. (biết Mg=24, Be=9, Ca=40, Ba=137)
ID câu hỏi: 38137| 2 tháng trước
Khoanh vào đáp án đúng :  1 Can I help you , sir ? - ................ , thanks . A.Yes                    B.No       ...
ID câu hỏi: 38225| 2 tháng trước
Complete the second sentence in each pair so that it has a similar meaning to the first sentence. 1. Eating healthy foods is very important. → It is...
ID câu hỏi: 38342| 2 tháng trước
hãy lập dàn ý về các bài văn kể chuyện đời thường
ID câu hỏi: 38422| 2 tháng trước
 Em hãy vẽ hoặc xé dán 1 bức tranh chủ đề: “Thầy cô và mái trường"o  ko chép mạng chụp ảnh tự vẽ nha
ID câu hỏi: 38470| 2 tháng trước
   Công nghệ lớp 7: ~Tại sao phải bảo vệ rừng?Dùng các biện pháp nào để bảo vệ rừng?/// ~Việc phá rừng ở nc ta đã gây ra những hậu quả j? ~Nêu điều kiện lập...
ID câu hỏi: 38498| 2 tháng trước
Trong hộp có 37 viên bi xanh và đỏ . Số bi đỏ là số liền sau số tròn chục nhỏ nhất có một chữ số . Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên bi xanh...
ID câu hỏi: 38743| 2 tháng trước
thuyết minh về tác giả Nam Cao và truyện ngắn Lão Hạc 
ID câu hỏi: 38881| 2 tháng trước
'Lần thứ nhất tôi gặp lạc đà ở vườn giô - vườn bách thú ở mátxcơva. Lần thứ hai tôi gặp lạc đà thật sự trong quang cảnh hùng tráng sa mạc.  Lần thứ ba tôi gặp lạc đà ở chợ thủ đô kabun nước...
ID câu hỏi: 38908| 2 tháng trước
Viết 1 bài văn ngắn , cảm nhận về công lao dưỡng dục , sinh thành của cha mẹ đối ới bản thân em .  
ID câu hỏi: 38954| 2 tháng trước
tả cảnh đẹp công viên  (ngắn gọn nka)
ID câu hỏi: 39009| 2 tháng trước
Ex 9:Choose the best answer 1.Khue Van Pavilion is ..................as the symbol of Ha noi A.considered B.regarded C.surrounded D.expected 3.I think the University of Cambridge is the...
ID câu hỏi: 39212| 2 tháng trước
1) Có 6 cái kẹo và 4 cái bánh thì có thể chia được cho mấy em để mỗi em đều nhận được một phần quà như nhau
ID câu hỏi: 39491| 2 tháng trước
He doesn't know the reason . You didn't go to the party last night for that reason
ID câu hỏi: 39530| 2 tháng trước
Tìm từ bị thừa ::Rúp I've just been to see a film called Touching the Void. It's about two climbers who decided to go climbing in the mountains in Peru. It took them two days to...
ID câu hỏi: 39532| 2 tháng trước
tả chiếc cầu vồng
ID câu hỏi: 39664| 2 tháng trước
nhà bác Sến có cầu thang dài 20cm,nhà chú Trang cầu thang dài hơn 30cm.hỏi nhà bác Sến cần bao nhiêu mét nữa và cầu...
ID câu hỏi: 39684| 2 tháng trước
. Đơn giản biểu thức:  a) (x + 17 )– (24 + 35) ...
ID câu hỏi: 39970| 2 tháng trước
 Từ chi tiết Lê Lợi trả gươm trong truyện sự tích hồ Gươm, em có suy nghĩ gì nghĩ gì về trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ đất nước.
ID câu hỏi: 39976| 2 tháng trước
Phương trình hóa học nào sau đây là đúng: A. Na+ H₂O → Na₂O + H₂ B. MgCl2 + NaOH → NaCl +Mg(OH)2 C. 2NaCl + Ca(NO3)2 → CaCl2 + 2NaNO2 D. 2NaHCO3 10 Na₂O +2CO2 + H₂O
ID câu hỏi: 40154| 2 tháng trước
     Viết về người mẹ, nhà thơ Trần Quốc Minh đã có những hình ảnh so sánh rất hay trong bài thơ Mẹ:                        ...
ID câu hỏi: 40330| 2 tháng trước
con j bố láo
ID câu hỏi: 40589| 2 tháng trước
viết đoạn văn biểu cảm về " Mùa xuân của tôi "  (giúp cái)
ID câu hỏi: 40859| 2 tháng trước
Cu + H2SO4 đ -> CuSO4 + SO2 + H2O Fe + H2SO4 đ -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Al + H2SO4 đ -> Al2(SO4)3 + SO2 + H2O Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO2 + H2O Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O Cu...
ID câu hỏi: 40903| 2 tháng trước
Cho 11,6 g hỗn hợp 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ancol etylic tác dụng với Na dư thì thu được 2,24 lít h2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Vậy phần trăm số mol của hai ancol trong hỗn hợp là
ID câu hỏi: 41102| 2 tháng trước
Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về lòng biết ơn
ID câu hỏi: 41172| 2 tháng trước
Thuyết minh về quyển vở
ID câu hỏi: 41196| 2 tháng trước
Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000. Quãng đường Hưng Yên - Hà Nội đo được 67 mm. Hỏi trên thực tế quãng đường Hưng Yên- Hà Nội là bao nhiêu? A.67...
ID câu hỏi: 41493| 2 tháng trước
Việc Xvai-gơ luôn gắn Đô-xtoi-ép-xki với bối cảnh thời sự chính trị và văn chương có tác dụng như thế nào trong việc làm nổi bật vai trò của nhà văn?
ID câu hỏi: 41596| 2 tháng trước
Tính rồi thử lại (theo mẫu): 8192 : 32; 15335 : 42 Chú ý: phép chia hết: a : b = c, ta có a = b x c (b > 0)   Phép chia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = b x c + r (0 < r < b).
ID câu hỏi: 41683| 2 tháng trước
Việc tác giả lựa chọn trật tự từ trong câu “Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ tay hắn” nhằm thể hiện điều gì? A. Các trạng thái tâm tư, tình cảm, hành động của chị Dậu. B. Thứ...
ID câu hỏi: 41714| 1 tháng trước
Trình bày cấu tạo của phân tử N2. Giải thích vì sao ở điều kiện thường, N2 khá trơ về mặt hoá học.
ID câu hỏi: 41810| 1 tháng trước
ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ I Môn: Tiếng Việt I.                  Đọc thầm và làm bài tập. Sự tích các loài hoa Ngày xưa,...
ID câu hỏi: 41971| 1 tháng trước
chiều dài 1 khu chợ đo được là 128,5m. Trên bản đồ tỉ lệ 1:5000, chiều dài khu chợ đó được vẽ dài bao nhiêu xăng ti mét ?
ID câu hỏi: 42040| 1 tháng trước
Tìm từ đồng nghĩa: Câu 31: School uniform is compulsory in most of Vietnamese schools. A. divided B. depended C. paid D. required Câu 32: Every time he opens his mouth, he...
ID câu hỏi: 42294| 1 tháng trước
Tìm từ trái nghĩa các từ sau: vội vã, hạnh phúc, nóng vội, gan dạ, trong suốt, mờ ảo, gần gũi, ngắn, cũ kĩ, rậm rạp, lạc hậu, gọn gàng, mỗi...
ID câu hỏi: 42375| 1 tháng trước
  Câu 3 (trang 151 sgk Tiếng Việt 5): Tìm các từ ngữ miêu tả hình dáng của người Trả lời: a) Miêu tả mái tóc : đen nhánh, mượt mà, mềm mại, xanh mượt, xanh đen, óng ả, thướt tha, đen bóng...
ID câu hỏi: 42589| 1 tháng trước
Hãy so sánh hai nhan đề sau và cho biết vì sao Thạch Lam lại chọn nhan đề đó làm tùy bút của mình?  - Một thứ quà của lúa non : Cốm ( Thạch Lam) - Một món quà từ lúa non- cốm
ID câu hỏi: 42684| 1 tháng trước
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB, M là trung điểm BC, N là trung điểm DC. Tìm thiết diện tạo bởi (GMN) và hình chóp.
ID câu hỏi: 42746| 1 tháng trước
Tính 11 mũ 2 , 111 mũ 2 . Từ đó hãy dự đoán kết quả của 1 111 mũ 2
ID câu hỏi: 42755| 1 tháng trước
Tìm y biết 7 /4 - y x 5/6 = 1/2 + 1/3
ID câu hỏi: 42810| 1 tháng trước
Bài Sắc màu em yêu do ai sáng tác?
ID câu hỏi: 43264| 1 tháng trước
Tên cô là 12 bắp ngô.Hỏi cô tên là gì  
ID câu hỏi: 43268| 1 tháng trước
Tìm ba giá trị của x sao cho ; 5,5 < x < 5,52
ID câu hỏi: 43471| 1 tháng trước
complete the second sentences without changing the meaning to the ones 6.''Would you mind turning the music down? Andrew said to Anne➜Andrew............. 7.''I'm sorry I'm...
ID câu hỏi: 43792| 1 tháng trước
Hai số có hiệu bằng 186,8 . Biết 1/5 số thứ nhất bằng 1/7 so thứ 2 . Số lớn là
ID câu hỏi: 43872| 1 tháng trước
1 giải các phương trình  a 3x-2= 2x-3 b 2x+3= 5x+9  c 5-2x=7  d  x ( x+2 ) =x ( x+3) e 3x+2 / 2 - 3x+1 /6 = 5/3 +2 x f 5x+2/ 6- 8x-1 / 3= 4x+2 / 5 -5  2 giải các phương...
ID câu hỏi: 43873| 1 tháng trước
already, before, ever, for, just, rarely, since, so, still, yet 1. have you ______ dreamt of winning the lottery? 2. i haven't worked out how to set the timer on the video_____ 3. my dad's...
ID câu hỏi: 43968| 1 tháng trước
Tìm số tự nhiên N, biết: 7 chia hết cho (n+2)
ID câu hỏi: 44215| 1 tháng trước
Các từ trái nghĩa với từ bền chí, bền lòng. Giúp tớ!!!
ID câu hỏi: 44425| 1 tháng trước
Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Minh
ID câu hỏi: 44490| 1 tháng trước
cặp nguyên tố hóa học nào sau có tính chất hóa học giống nhau  
ID câu hỏi: 44549| 1 tháng trước
Tỉ lệ 1:10000000 trên bản đồ cho ta biết 1 cm ứng với độ dài thật nào? A. 1 km B. 10 km C. 100 km D. 1000 km
ID câu hỏi: 44840| 1 tháng trước
xác định bài toán, mô tả thuật toán, viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật với chiều dài a và chiều rộng b được...
ID câu hỏi: 44860| 1 tháng trước
Câu 18: Rừng lá kim phân bố chủ yếu ở khu vực A. Đông...
ID câu hỏi: 44925| 1 tháng trước
TÍNH NHANH 159.(-37)+37.59=?
ID câu hỏi: 44955| 1 tháng trước
HỎI MỘT CÂU ĐỐ CHO SẢNG KHOÁI TINH THẦN CHUẨN BỊ THI NHÉ! CÂU ĐỐ 1  CÓ HAI ÔNG BÀ ĐI XEM XIẾC . HỎI 2OONG BÀ ĐẤY MUA MẤY VÉ? CÂU ĐỐ 2 HÃY ĐẶT CÂU VỚI  TOÀN CHỮ M NHANH NHẤT...
ID câu hỏi: 45081| 1 tháng trước
Trong tự nhiên Oxi có 3 đồng vị 16O(x 1%) , 17O(x 2%) , 18O(4%), nguyên tử khối trung bình của Oxi là 16,14. Phần trăm đồng vị 16O và 17O lần lượt là A. 35% & 61% B. 90% & 6% C. 80% &...
ID câu hỏi: 45158| 1 tháng trước
chia động từ  1 he often ( go )............ to school on foot. 2 It ( rain ) ................. very hard now . 3 The sun ( warm ) ........... the air and ( give ) ................. us light 4...
ID câu hỏi: 45389| 1 tháng trước
I) Write the second sentence so that it has a similar mearning to the first 1. practice speaking english everyday or you can't improve your english - If 2. she's very pleased to going away...
ID câu hỏi: 45893| 1 tháng trước
Nhận biết một số loài động vật có vú
ID câu hỏi: 46010| 1 tháng trước
Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120m. Chiều rộng bằng 5/7 chiều dài. a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó. b) Người ta sử dụng 1/25 diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích...
ID câu hỏi: 46150| 1 tháng trước
cho dãy số 2,5,8,11,...,2018 dáy số có bao nhiêu số hạng số 929 có thuộc dãy ko nếu có thì là số hajg thứ bao nhiêu số hạng thứ 100 là số nào giải hản ra giúp mình với
ID câu hỏi: 46268| 1 tháng trước
viết báo cáo ngắn về kênh đào xuy ê và kênh đào panama
ID câu hỏi: 46624| 1 tháng trước
Sử dụng thủ tục vẽ từng hình tròn đặc (có màu bút vẽ) em hãy tạo tệp bongmau.lgo lưu lại thủ tục vẽ một chùm bóng bay (có 5 quả màu khác nhau) như hình bên. Thủ tục vẽ một hình...
ID câu hỏi: 46688| 1 tháng trước
Nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc cách mạng tư sản Anh  
ID câu hỏi: 46700| 1 tháng trước
1. This box has twelve packets of tea. (dozen) 2. Let's listen to music. (don't) Giúp mình tí nhé! Mình thanks nhiều
ID câu hỏi: 46756| 1 tháng trước
- Em có nhận xét gì cuộc về chiến đấu giữa Đăm Săn và Mxây ? - Nghệ thuật miêu tả tiêu biểu thể hiện cuộc chiến giữa Đăm Săn và Mxây là gì? + Nguyên nhân Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây là gì? + Ý...
ID câu hỏi: 46863| 1 tháng trước
Lựa chọn một quốc gia trong khu vực Tây Nam Á và thu thập tư liệu về một số nét đặc thù trong trang phục, ăn uống, lễ hội của người dân ở quốc gia đó.
ID câu hỏi: 46875| 1 tháng trước
Người gõ búa xuống đường ray làm  âm thanh truyền đến điểm N cách M 1020 m. Vận tốc truyền đi của âm thanh trong thép là 6000m/s. Theo...
ID câu hỏi: 46894| 1 tháng trước
Cac bn lam ho minh voi  Sơ đồ tư duy Toán 6 - chương 2 số học
ID câu hỏi: 46910| 1 tháng trước
Nêu rõ nét tài hoa của Tố Hữu trong việc sử dụng cặp đại từ xưng hô ta- mình trong bài thơ.
ID câu hỏi: 46981| 1 tháng trước
Biên độ nhiệt là gì??
ID câu hỏi: 47055| 1 tháng trước
Trong bài Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng cụm từ cho thấy cảm xúc của người ở lại và người ra đi đầy lưu luyến chỉ ra cụm từ đó!
ID câu hỏi: 47114| 1 tháng trước
Viết trích bài:Nhớ ơn BÁC
ID câu hỏi: 47177| 1 tháng trước
Khi nói về quá trình vận chuyển các chất trong cây, phát biểu nào sau đây đúng? A. Vận chuyển trong mạch gỗ là chủ động, còn trong mạch rây là bị động B. Dòng mạch gỗ luôn vận chuyển các chất vô cơ,...
ID câu hỏi: 47237| 1 tháng trước
abcd / 10 abc /10 nhớ gạch chéo là phân số nhé  bài này là số thập phân    
ID câu hỏi: 47317| 1 tháng trước
trùng biến hình sống ở đâu và di chuyển,bắt mồi,tiêu hóa mồi như thế nào?
ID câu hỏi: 47444| 1 tháng trước
Tính chất của 2 đường thẳng song song  
ID câu hỏi: 47659| 1 tháng trước
ai là fan CONAN hoặc SHERLOCK thì giải mấy câu này đi 1. Xác của một người đàn ông đã được tìm thấy trong một tòa nhà cao tầng đang xây dựng. Cảnh sát nghĩ rằng ông ta có thể đã nhảy lầu tự tử....
ID câu hỏi: 47686| 1 tháng trước
Lập bảng thống kê về những sự kiện của lịch sử thế giới cận đại.
ID câu hỏi: 48058| 1 tháng trước
Bài 1: Tính giá trị biểu thức: a. 124 x (24 -4 x 6) b. 50 + 50 x 2 c. 500 - 500 : 2 Bài 2: Tìm X: a. 126 x X = 126 b. X : 9 = 2 (dư 4) c. X x 6 = 3048 :2
ID câu hỏi: 48258| 1 tháng trước
Cho 20g hỗn hợp hai muối là NaCl và Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí (ở đktc). a) Viết PTHH xảy ra. b) Tính nồng độ mol...
ID câu hỏi: 48275| 1 tháng trước
Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt tốt đến kém A .Đồng, nước, thủy tinh, không khí B. Đồng, thủy tinh, nước ,không khí C.Thủy tinh, đồng ,nước,...
ID câu hỏi: 48364| 1 tháng trước
they use milk for making butter and cheese . -> Milk ........................................................................
ID câu hỏi: 48733| 1 tháng trước
 Một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia. Điểm số ở các lần bắn được cho bởi bảng sau:7899810109810889101076699  Xác suất thực nghiệm để xạ thủ bắn được...
ID câu hỏi: 48770| 1 tháng trước
Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 3x-z+1=0. Vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) A. (3;0;-1) B. (3;-1;1) C. (3;-1;0) D. (-3;1;1)
ID câu hỏi: 48780| 1 tháng trước
ai giải giúp mình câu này đc ko ???!!!"  : ĐỔI TÌNH BẠN SANG TÌNH YÊU, NHƯ CHÀNG KIM TRỌNG KIỀU, ÁI ÂN BẠN ĐỜI KHÓC CÙNG XUÂN,  TÌNH YÊU CỦA BẠN SẼ SANG XUÂN 1 LẦN
ID câu hỏi: 48988| 1 tháng trước
cảm nghĩ về đêm trăng trung thu 
ID câu hỏi: 48996| 1 tháng trước
In 100 word, write about you and your favourite activities. Answer  these question to give you ideas. What kind of person are you? What activities are you good at? What is your favourite...
ID câu hỏi: 49063| 1 tháng trước
các bn cho mik hỏi chữ hủy diệt trong tiếng Anh viết sao vậy lớp thì mik chọn đại nhé! 
ID câu hỏi: 49423| 1 tháng trước
Nội quy nhà trường và điều lệ Đoàn TNCS HCM có phải là văn bản quy phạm pháp luật không ? Vì sao? 
ID câu hỏi: 49660| 1 tháng trước
Đề bài Đọc đoạn thơ sau Từ mái trường này em sẽ lớn lên Sẽ khắc trong tim bóng hình đất nước Cô sẽ nối những nhịp cầu mơ ước Để em vẽ hình Tổ...
ID câu hỏi: 49767| 1 tháng trước
Sự phân bố của các dân tộc chủ yếu do: A. Điều kiện tự nhiên. B. Tập quán sinh hoạt và sản xuất. C. Nguồn gốc phát sinh. D. Chính sách của nhà nước.
ID câu hỏi: 49846| 1 tháng trước
DỊCH ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT :  Mai is an excellent student at school. She is very good at English and Math. She also loves drawing, and Mai also cooks very well. Growing up, she...
ID câu hỏi: 50254| 1 tháng trước
Văn thuyết minh về đồ dùng học tập và đồ dùng sinh hoạt
ID câu hỏi: 50332| 1 tháng trước
Khi nói về tiêu hóa ở động vật nhai lại, phát biểu nào sau đây sai? A.  Động vật nhai lại có dạ dày 4 ngăn B.  Dạ múi khế tiết ra enzim pepsin và HCl để tiêu hóa prôtêin C. ...
ID câu hỏi: 50384| 1 tháng trước
Dấu hai chấm trong câu sau có tác dụng gì? "Mặt trời nói: Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh."
ID câu hỏi: 50572| 1 tháng trước
Trên đường thẳng d lấy 2019 điểm phân biệt và điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Hỏi có tất cả bao nhiêu góc gốc A. MỌI NGƯỜI  VÀ CHỊ ADMIN GIÚP EM VỚI BÀI NÀY EM ĐANG CẦN GẤP ...!
ID câu hỏi: 50729| 1 tháng trước
Alice is v _ _ y pretty
ID câu hỏi: 50894| 1 tháng trước
Chi tiết nào giúp trục khuỷu cân bằng:  A. Bánh đà  B . Đối trọng  C. Má khuỷu  D. Chốt khuỷu 
ID câu hỏi: 50977| 1 tháng trước
Handicapped people find shopping in supermarkets difficult. Shop It
ID câu hỏi: 51168| 1 tháng trước
Trong tự nhiên clo có hai đồng vị là và với nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Tính thành phần phần trăm về khối lượng có...
ID câu hỏi: 51306| 1 tháng trước
Lập dàn ý cho bài văn sau: Nêu cảm nghĩ của em về 1 người thân trong gia đình Giúp mk với
ID câu hỏi: 51616| 1 tháng trước
Nung 6,72 g Fe trong không khí thu được sắt (II) oxit FeO. Khối lượng FeO thu được và thể tích khí O2  phản ứng là  
ID câu hỏi: 51619| 1 tháng trước
Nêu các nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp và cách xử lý ? Nêu các tác nhân gây hại cho hệ hô...
ID câu hỏi: 51678| 1 tháng trước
What is your father doing ? What is your mother doing ?
ID câu hỏi: 51817| 1 tháng trước
Hãy nêu cách đo nhiệt độ một cốc nước bằng nhiệt kế 
ID câu hỏi: 51829| 1 tháng trước
Nội dung của bài thơ Lục bát cha yêu ( Võ Hoàng )?
ID câu hỏi: 51985| 1 tháng trước
21.  Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết sai? A.  Cày sâu cuốc bẫm     C. Học hay cày giỏi B.   Cày sâu tốt lúa          D....
ID câu hỏi: 52261| 1 tháng trước
Tóm tắt  các giá trị cơ bản của văn học dân gian. ( Ngắn gọn nhất có thể )
ID câu hỏi: 52397| 1 tháng trước
Cơ quan sinh  dưỡng của cây rêu gồm có ........chưa có ............Trong thân  và lá của cây rêu chưa có ......... Rêu sinh sản bằng ............được chứa trong  ...............có cơ...
ID câu hỏi: 52407| 1 tháng trước
Hãy viết một bài văn tả cảnh trực nhật vệ sinh ở lớp em. ( giúp mình với ạ)  
ID câu hỏi: 52521| 1 tháng trước
Dẫn 49,58 lít khí CO2 ( ở 25°c và 1 bar) vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư , sau phản ứng kết thúc thu được m (gam) chất rắn không tan a) Viết...
ID câu hỏi: 52581| 1 tháng trước
Đội du kích Bắc Sơn - Vũ Nhai h ợ p nhất với đội du kích Thái Nguyên thành: A. Việt Nam Giải phóng quân. B. Cứu quốc quân. C.   Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. D.  Quân đội nhân...
ID câu hỏi: 52861| 1 tháng trước
Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu nêu vai trò của tình bạn trong cuộc sống 
ID câu hỏi: 53037| 1 tháng trước
Chuyển đổi câu: 1. Learning english is necessary for you -> it is.............. 2. "What should we do to make Mum feel happier ?" They wondered. -> it.................. 3....
ID câu hỏi: 53086| 1 tháng trước
Cho m gam Cu vào 100 ml dung dịch AgNO 3 1 M, sau một thời gian lọc đư ợ c 10,08 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch Y. Cho 2,4 gam Mg vào Y, khi phản ứng kết thúc thì lọc được 5,92 gam hỗn hợp rắn....
ID câu hỏi: 53244| 1 tháng trước
lập dàn ý tả cảnh quảng trường Hồ Chí Minh giúp mình vs
ID câu hỏi: 53446| 1 tháng trước
Viết lại câu: The last time it rained was two months ago A. It is two months since it has rained B. It is two months since last it rained C. It's two months since it last rained D....
ID câu hỏi: 53638| 1 tháng trước
con sông amazon là con sông có lượng nước nhất thế giới? giúp mik câu nào với ạ ^^
ID câu hỏi: 53688| 1 tháng trước
tính  a) -(-32)-[ -21-(16-8)] b) 512+[ (-49+(-41) ] - (-68) c) - [ - 902+( - 62) ] - ( 62 - 902 + 22 )  
ID câu hỏi: 53712| 1 tháng trước
Đề 1: Chép thuộc lòng bài thơ Cảnh khuya và trả lời các câu hỏi sau: Câu 1: Tác giả của bài thơ là ai? Hãy giới thiệu...
ID câu hỏi: 53751| 1 tháng trước
Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB, kẻ các tiếp tuyến Ax, By cùngphía với nửa đường tròn, đối với AB vẽ bán kính OE bất kì....
ID câu hỏi: 53762| 1 tháng trước
150 : x= 9 - (-1) giúp mình vs mình đang cần gấp. I love you pặc pặc  
ID câu hỏi: 53949| 1 tháng trước
Tính giá trị của : sin(10o)+sin(20o)+...+sin(70o)+sin(80o) Ai giải được mình cho 1 t.i.c.k nhoa!  
ID câu hỏi: 53974| 1 tháng trước
phân tích 264 ra thừa số nguyên tố và363
ID câu hỏi: 54350| 1 tháng trước
 Viết đoạn văn khoảng 8 - 10 câu tả quang cảnh trường em vào thời điểm chớm hè .
ID câu hỏi: 54367| 1 tháng trước
Tôi thấy các bạn ra các phương pháp học chưa hay chúng ta ko nên tra mạng vì tra mạng dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông vì vậy...
ID câu hỏi: 54446| 1 tháng trước
C a C O 3 . M g C O 3  là thành  phần chính của quặng A.  Boxit B.  Đôlomit C.  Magierit D.  Hematit
ID câu hỏi: 54450| 1 tháng trước
Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở cây bụi, cây thân thảo vì: 1.    Ở cây thân gỗ, áp suất rễ không đẩy được nước lên phần lá trên cao. 2.    Cây bụi và thân thảo thường...
ID câu hỏi: 54554| 1 tháng trước
Một người tập thể dục chạy trên một đường thẳng. Lúc đầu người đó chạy với vận tốc trung bình 7m/s trong thời gian 15 phút. Sau đó người ấy giảm vận tốc còn 4m/s trong thời gian 5 phút. Người đó chạy...
ID câu hỏi: 54772| 1 tháng trước
1//Viết các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau: a) but-1-en với dd brom b) dẫn etilen qua dd KMnO4 c) trùng hợp butadien, isopren d) trùng hợp etilen, propen 2//...
ID câu hỏi: 54811| 1 tháng trước
GIVE THE CORRECT FORM OF VERB  1)  I think it (rain) tomorow  2)  We can use my bike when he (bring) it back tomorow 3)  You (think) he (come) to her birthday...
ID câu hỏi: 55226| 1 tháng trước
Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau:  16z 2  + 24z + 9 = 0
ID câu hỏi: 55234| 1 tháng trước
Al + Fe(NO3)3 Tìm kết quả của pt phản ứng Help me!!!!please ....
ID câu hỏi: 55256| 1 tháng trước
Tìm hiểu cấu hình của một điện thoại thông minh. Em hãy cho biết kích thước màn hình, tốc độ CPU, dung lượng RAM, dung lượng lưu trữ, độ phân...
ID câu hỏi: 55277| 1 tháng trước
Ta nói ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt vì A. trong tất cả các thí nghiệm quang học ta đều quan sát thấy đồng thời cả tính chất sóng và tính chất hạt của ánh sáng. B. để giải thích kết quả của một...
ID câu hỏi: 55282| 1 tháng trước
Một trong những hiện tượng khá phổ biến hiện nay là việc vứt rác bừa bãi ra ngoài đường hoặc ra nơi công cộng. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 15...
ID câu hỏi: 55432| 1 tháng trước
Cho   2   đường thẳng : ( d1 ):  y = 0,5 x + 5 -  2 m và (d2):  y =2x +  1  -m a)Với giá trị nào của m thì  hai   đường thẳng  cắt nhau tại  1...
ID câu hỏi: 55466| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn tả cảnh công viên. "không tra mạng"  Ai nhanh nhất hoặc hay nhất tôi sẽ theo dõi .
ID câu hỏi: 55573| 1 tháng trước
3 câu ca dao tục ngữ về thời tiết -khí hậu của Đà Nẵng 
ID câu hỏi: 55754| 1 tháng trước
 Dấu nào dùng để phân cách các lệnh trong Pascal?
ID câu hỏi: 55806| 1 tháng trước
Câu 19. Cho các chất : CH3OH,  C2H5COOH,  C2H4(OH)2 ,   OH-CH2-CH2COOH, CH2=CH-COOH. Có bao nhiêu chất phản ứng với Na?   A. 2  B....
ID câu hỏi: 56123| 1 tháng trước
a)      1300 : [120 – (x – 9)] = 25 b)     x + (9 – 14) = 29 + (-39) c)      (-16) + |x| = (-12) + (-21)
ID câu hỏi: 56318| 4 tuần trước
Đoạn trích  “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga” thuộc phần nào của tác phẩm?
ID câu hỏi: 56502| 4 tuần trước
Tìm những câu ca dao nói về người nông dân đang làm việc
ID câu hỏi: 56658| 4 tuần trước
(3 điểm) a. Quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thú ăn thực vật khác nhau như thế nào? b. Vi sinh vật cộng sinh có vai...
ID câu hỏi: 56681| 4 tuần trước
1.Find one mistake in each sentence. Correct it -'Does Harry has to get up early?‘No, he doesn’t.’ -We have get to school before 8.30 am -Jason and Sarah has to wear...
ID câu hỏi: 56749| 4 tuần trước
Viết phương trình pascal tính đường cao của tam giác ( dạng hàm và thủ tục ) giúp em với ạ
ID câu hỏi: 56889| 4 tuần trước
Viết phương trình hoá học xảy ra khi đun nóng 2 – chloropropane (CH3CHClCH3) với sodium hydroxide trong ethanol.
ID câu hỏi: 56909| 4 tuần trước
Bài 1: Em hãy nhận xét, những quyết định của Hội nghị Ianta đã ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế và đến tình hình Việt Nam sau Thế chiến thứ hai như...
ID câu hỏi: 57044| 4 tuần trước
Nêu 4 việc làm của bản thân góp phần bảo vệ môi trường Nêu 4 việc làm góp phần bảo vệ tài nguyên thiên...
ID câu hỏi: 57263| 3 tuần trước
Những từ ''đầy dặn'' ''đầm đậm'' ''dong dỏng'' ''thanh mảnh'' có thể dùng để miêu tả đặc điểm nào của con người ? A) Vóc dáng                B) Nụ cười ...
ID câu hỏi: 57386| 3 tuần trước
Có ai có đề môn GDCD lớp 6 năm nay ko ạ  
ID câu hỏi: 57416| 3 tuần trước
........,  i lost all my money  on the way  home (fortune). giai thich  fortune va tu dien vao thuoc loai tu gi (n,adv,adj,v)
ID câu hỏi: 57582| 3 tuần trước
1.The weather mny get much worse tomorrow => he told us 2.I think you should cut down on your smoking. => the doctor told me 3.We havent been to the art gallery for ages => they...
ID câu hỏi: 57642| 3 tuần trước
1 bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật .chiều dài 2,5 m chiều rộng 1,8 m  chiều cao 1 m  . Khi bể không có nước người ta mở 1 vòi nước chảy vào bể . mỗi phút chảy 45L nước.Hỏi sau bao lâu...
ID câu hỏi: 57747| 3 tuần trước
Loạt xoạt tiếng bút Rộn ràng hàng cây Nơi đây vui vẻ Tiếng cười học trò Còn thầy , còn cô Còn bạn , còn...
ID câu hỏi: 57978| 1 tuần trước
tính nhiệt độ ban đầu của nước, biết nước có khối lượng là 25kg, nhiệt lượng để nước nóng lên 300C là 1050KJ, nhiệt dung riêng của nước là 420...
ID câu hỏi: 58022| 1 tuần trước
phân tích chập chập rồi lại cheng cheng con gà sống lớn để riêng cho thầy đơm xôi thì đơm cho đầy đơm mà vơi đĩa thì thầy không ưa
ID câu hỏi: 58260| 1 tuần trước
1. Hãy vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lí làm việc của nồi cơm điện khi ở chế độ giữ ấm.
ID câu hỏi: 58300| 1 tuần trước
cho hình lập phương A có độ dài cạnh gấp 2 lần cạnh hình lập phương B. Biết thể tích hình lập phương A là 343 cm3. Tính thể tích...
ID câu hỏi: 58348| 1 tuần trước
giờ thứ nhất đi được 1 phần 2 đoạn đường / giờ thứ 2 đi được 2 phần 5 đoạn đường hỏi giờ thứ 2 người đi được mấy phần doạn đường
ID câu hỏi: 58366| 1 tuần trước
Nếu treo vật có khối lượng 1 kg vào một cái “cân lò xo” thì lò xo của cân có chiều dài 10cm. Nếu treo vật có...
ID câu hỏi: 58412| 1 tuần trước
Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Hai điểm A,B trên Ox, lấy điểm C trên tia Oy sao cho OA=4cm, OB=8cm, OC=3cm a) Tính AB, AC b)Chứng tỏ: A là trung điểm của đoạn thẳng...
ID câu hỏi: 58558| 6 ngày trước
(1 điểm) Phân biệt quần thể sinh vật vật với quần xã sinh vật theo các tiêu chí sau. Tiêu chí phân biệt Quần thể sinh vật Quần xã sinh vật...
ID câu hỏi: 58600| 6 ngày trước
a. Hãy sắp xếp các nội dung sau theo đúng thứ tự diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ (1407).  1. Quân Minh tấn...
ID câu hỏi: 58685| 6 ngày trước
Người ta cho 1 vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy được 1/2 bể, lần thứ hai chảy được 1/3 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?
ID câu hỏi: 58687| 6 ngày trước
Phân số tối giản thích hợp điền vào chỗ chấm là: 2/3 x 5/4 + 2/3 x 4/5 = .... x (5/4 + 4/5)
ID câu hỏi: 58745| 6 ngày trước
hãy tả 1 loài hoa mà em thích bằng một vài câu sử dụng hinh ảnh so sánh hoặc nhân hóa
ID câu hỏi: 58820| 6 ngày trước
a) nhập mảng hai chiều A :gồm m hàng và n cột b) sắp xếp tăng dần từng hàng của mảng A c) đếm các số lẻ của hàm i d) nhập số k đếm các số có...
ID câu hỏi: 58822| 6 ngày trước
Câu 2: Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM.TRên AM lấy điểm I sao cho AI=2IM.Tia BI cắt AC tại điểm N a) Chứng minh AN=NC b) Trên tia đối của tia NI lấy...
ID câu hỏi: 58932| 5 ngày trước
tính chu vi hình bình hành,hình thang,hình thoi ta làm gì?
ID câu hỏi: 58949| 5 ngày trước
1 579:2                                                     ...
ID câu hỏi: 59032| 5 ngày trước
Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm 1 chữ số 2 bên phải số đó thì số mới hơn số đã cho 326 đơn vị  
ID câu hỏi: 59230| 4 ngày trước
Xác định CN VN câu sau mùi hương ngòn ngọt nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa,khiến con người...
ID câu hỏi: 59308| 4 ngày trước
vì sao hè lại đi biển nhiều. giải thích theo địa lý
ID câu hỏi: 59408| 4 ngày trước
Mọi người ơi giúp mình bài này với : 1đội máy kéo dự định mỗi ngày cày được 40ha,khi thực hiện đội cày được 52ha.Vì vậy đội ko...
ID câu hỏi: 59421| 4 ngày trước
Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m , chiều rộng 6m và chiều cao 5m.Người ta quét vôi các bức tường xung quanh và trần...
ID câu hỏi: 59517| 3 ngày trước
Có 12 hình lập phương cạnh 15dm. Người ta xếp 12 hình lập phương đó chồng lên nhau thành 1 hình hộp chữ nhật.  Tính diện tích xung...
ID câu hỏi: 59527| 3 ngày trước
(4.0 điểm) Viết bài văn phân tích một nhân vật trong tác phẩm văn học mà em yêu thích.
ID câu hỏi: 59957| 2 ngày trước
Em nhận xét gì về nhân vật'' tôi ''trữ tình của tác giả trong bài trưa tha hương.  
ID câu hỏi: 60006| 1 ngày trước
Cho  ABC có cân tại A có 3 đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. a) Chứng minh AH là trung trực đoạn BC. b) Chứng minh  ABH =  ACH. 
ID câu hỏi: 60024| 1 ngày trước
có ai biết làm bài này ko 165phut       giờ
ID câu hỏi: 60071| 1 ngày trước
 Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều rộng 25 / 4 cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi và diện tích của tờ giấy...
ID câu hỏi: 60299| 21 giờ trước
mẹ đưa cho Hiền 10 tờ 10.000 đồng.Hiền dùngg 3/4 số tiền đó mua 6 quyển vở.Hỏi mỗi quyển vở bao nhiêu tiền? Giúp lẹ lẹ cái aaa
ID câu hỏi: 60337| 18 giờ trước
  Một của hàng nhập vào 25 chiếc điện thoại mỗi chiếc giá 4200000 đồng.Cửa hàng bán ra 3/5 số điện thoại đó mỗi chiếc lãi 18%.Số còn lại...
ID câu hỏi: 60400| 13 giờ trước
giải hệ hộ tớ \(\dfrac{x}{y}\)   +  \(\dfrac{y}{x}\)  =2 x(2x-1)-y(y-5) +4=0 gấp ạ>.<
ID câu hỏi: 60483| 6 giờ trước
trong 1 giờ 15 phút người thợ làm bánh nặn được 450 cái bánh .Hỏi trung bình mỗi phút người thợ đó nặn được bao nhiêu cái...
0.46759 sec| 3756.547 kb