Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(11)
GDCD(10)
Hóa học(60)
Lịch sử(10)
Ngữ văn(166)
Nhạc họa(2)
Sinh học(26)
Tiếng anh(147)
Tin học(9)
Toán học(139)
Vật lý(31)
Địa lý(14)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2847| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2923| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2936| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2967| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3091| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3103| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3114| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3138| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3143| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3145| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3153| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3190| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3277| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3278| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3288| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3318| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3331| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3381| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3390| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3410| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3425| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3657| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4444| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4537| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4585| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5647| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6092| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6286| 3 tháng trước

em ko biet

ID câu hỏi: 6333| 3 tháng trước

bài 39, 2 hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành 1 hạt , A nhỏ hơn 10

loading...

ID câu hỏi: 6422| 3 tháng trước

Bạn thử tra google xem có đáp án ko nhé. Chứ mình có lớp 5 thôi. Sang năm mình mới trả lời nha. Thông cảm chút xíu!

...
ID câu hỏi: 6955| 3 tháng trước

- Vì nước và các chất dinh dưỡng có thể được cây hấp thụ qua những vết cắt để rồi tái tạo rễ hình thành cây mới.

ID câu hỏi: 9179| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 9858| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10881| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10927| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11019| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11027| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11029| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11067| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11069| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11077| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11096| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11225| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11269| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11339| 3 tháng trước

Recently, I have had a trouble with my friendship which I don't know what to deal with now. The story began when I had an argument with my best friend because she thought I was untruthful and told...

ID câu hỏi: 11350| 3 tháng trước

Read the passage and choose the best answers:

Louis Braille was born in France in 1809 . His father had a small business . He made shoes and other things from leather . Louis liked...

ID câu hỏi: 11371| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11411| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11430| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11449| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11504| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11560| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11593| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11668| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11675| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11701| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11780| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11799| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11813| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11827| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11837| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11869| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11881| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11897| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12015| 3 tháng trước

đổi 8m2 5dm2 thành 8.05 m2

=> 8,05m2>8,005m2

ID câu hỏi: 12065| 3 tháng trước

6. Tom failed the exam because of his laziness

=> Because Tom was lazy, he failed the exam

7. It was raining so we decided to put off the meeting

=> We...

ID câu hỏi: 12094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12096| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12123| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12138| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12149| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12265| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12288| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12313| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12348| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12358| 3 tháng trước

1. Someone stole the old lady's handbag.

=> The old lady was robbed of her handbag.

2. A true story forms the basis of Mary's new novel.

=> Mary's new novel is...

ID câu hỏi: 12371| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12405| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12412| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12438| 3 tháng trước

Choose the best answers

1. Don’t be silly! That ...................................possibly be Rivaldo!

a. mustn’t b . shouldn’t c. won’t d. can’t

2. No...

ID câu hỏi: 12454| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12553| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12589| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12600| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12601| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12604| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12724| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12743| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12795| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12797| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12855| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13007| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13009| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13059| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13065| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13085| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13097| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13124| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13154| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13232| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13266| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13276| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13280| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13301| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13337| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13352| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13377| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13405| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13411| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13415| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13416| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13480| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13586| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13602| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13714| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13719| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13752| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13831| 3 tháng trước

starts-ends

Have-slept, had rung

rises, is rising

hasn't been has lived

has got

gets

belongs

remember

ID câu hỏi: 13875| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13915| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13979| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13983| 3 tháng trước

– Khi trời nóng tuyến mồ hôi tăng tiết mồ hôi, mồ hôi bay hơi sẽ mang theo một lượng nhiệt của cơ thể ra môi trường, mạch máu dưới da dãn...

ID câu hỏi: 14010| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14049| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14139| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14157| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14190| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14206| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14267| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14281| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14313| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14333| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14340| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14347| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14375| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14484| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14488| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14489| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14496| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14513| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14526| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14538| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14565| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14578| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14599| 3 tháng trước

Khổ thơ cuối:

      "Trăng cứ tròn vành vạnh

        kể chi người vô tình

       ...

ID câu hỏi: 14629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14632| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14643| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14649| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14659| 3 tháng trước

Đề không cho bất kì khối lượng hay con số nào sao em?

ID câu hỏi: 14691| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14707| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14731| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14757| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14787| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14819| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14825| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14889| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14939| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14957| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14991| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15062| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15079| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15175| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15184| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15201| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15438| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15463| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15483| 3 tháng trước

- Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng 

-Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm 

chọn cho mình đi đúng rồi á. tìm mệt lắm

ID câu hỏi: 15489| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15512| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15518| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15590| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15605| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15836| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15899| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15913| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15967| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15990| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16067| 3 tháng trước

- Phân đạm cung cấp nguyên tố nitrogen (N) cho cây trồng.

- Phân lân cung cấp nguyên tố phosphorus (P) cho cây trồng.

- Phân kali cung...

ID câu hỏi: 16071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16104| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16141| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16171| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16185| 3 tháng trước

tham khaỏ

đoạn 1:từ đầu ... vậy anh vào Sài Gòn này là gì

đoạn 2:tiếp theo ... Sài Gòn này nữa

đoạn...

ID câu hỏi: 16221| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16266| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16287| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16333| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16334| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16419| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16424| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16436| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16467| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16469| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16471| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16495| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16511| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16547| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16559| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16617| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16650| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16764| 3 tháng trước

Tham khảo nha

Từ ngày có bé Ngọc, cả nhà em vui hẳn lên. Bé Ngọc là con chị hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng tuổi, tuổi tập nói, tập đi. Trông bé rất đáng...

ID câu hỏi: 16802| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16824| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16915| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16923| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16960| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17223| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17254| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17272| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17315| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17319| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17400| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17403| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17421| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17426| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17461| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17483| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17494| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17600| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17631| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17647| 3 tháng trước

Gọi a,b lần lượt là số bé và số lớn.
Theo đề,ta có:
\(b-a=6a\)
\(b=7a\)
Do đó b gấp a 7 lần hay số bé bằng 7...

ID câu hỏi: 17655| 3 tháng trước

Căn cứ vào việc có sự xuất hiện của nhị và nhụy trên cùng một hoa hay không để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính. Nếu trên một hoa có cả nhị và nhụy thì hoa đó là hoa lưỡng tính, nếu...

ID câu hỏi: 17716| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17829| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17894| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17940| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17952| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18033| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18133| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18141| 3 tháng trước

a, Công suất hao phí:

\(P_{hp}=\dfrac{R.P^2}{U^2}=\dfrac{10.\left(10^8\right)^2}{\left(10^5\right)^2}=10^7\left(W\right)\)

b, Hiệu điện khi nối vào đg...

ID câu hỏi: 18161| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18218| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18245| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18248| 3 tháng trước

Chiều dài thật của phòng học là:

6 * 100 = 600 ( cm ) = 6 ( m )

                           ...

ID câu hỏi: 18250| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18298| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18318| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18373| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18407| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18451| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18470| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18506| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18533| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18536| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18588| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18645| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18689| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18709| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18719| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18755| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18805| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18864| 3 tháng trước

Người mẹ của anh chiến sĩ là một người phụ nữ VN điển hình: chịu thương chịu khó, hiền hậu, thương yêu con tha thiết.

ID câu hỏi: 18877| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18906| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18914| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18943| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18962| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18996| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19014| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19017| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19066| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19071| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19078| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19230| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19240| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19267| 3 tháng trước

Ngta bảo 5-7 câu bn viết chx nổi 4-5 câu sao đc ?

ID câu hỏi: 19349| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19387| 3 tháng trước

- Hô hấp là quá trình cây lấy ô-xi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra...

ID câu hỏi: 19392| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19424| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19425| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19437| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19448| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19526| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19596| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19614| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19676| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19710| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19714| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19732| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19797| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19833| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19842| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19856| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19863| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19949| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19965| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19969| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19978| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20001| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20074| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20123| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20157| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20185| 3 tháng trước

Khoanh tròn lượng từ đúng trong câu 

I don't have (some/much) homework tonight

Are there (many/a) museums in your town?

I have...

ID câu hỏi: 20222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20229| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20270| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20317| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20414| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20434| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20476| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20508| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20537| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20552| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20582| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20615| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20659| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20696| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20711| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20763| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20767| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20823| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20834| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20838| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20840| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20906| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20907| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20988| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20998| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21059| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21090| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21100| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21135| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21164| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21174| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21197| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21210| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21309| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21363| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21408| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21488| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21507| 3 tháng trước

played enjoyed liked denied loved cooked travelled died lived started watched turned washed want attached kicked kissed stopped stayed cried

ID câu hỏi: 21525| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21548| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21579| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21588| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21599| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21615| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21644| 3 tháng trước

1/ will stay
2/ gets
3/ isn't rain
4/ see
5/ will be
6/ will not have
7/ mail
8/ needs

ID câu hỏi: 21653| 3 tháng trước

Ý nghĩa: Tác giả muốn làm một nốt trầm nhưng là nốt trầm xao xuyến, có sức ngân vang, một nốt trầm có ích cho đời. Những ước muôn tưởng...

ID câu hỏi: 21659| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21682| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21704| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21706| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21710| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21778| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21779| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21794| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21838| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21850| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21859| 3 tháng trước

Exercise 4. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

29....

ID câu hỏi: 21864| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21878| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21890| 3 tháng trước

1. Có sử dụng câu lệnh lặp

Câu lệnh đã có trong hình ảnh, phần khoanh tròn để chú ý vì ta...

ID câu hỏi: 21891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21914| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21925| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21929| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21935| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21953| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21957| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21982| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21988| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21993| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22038| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22049| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22057| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22116| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22123| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22134| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22156| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22183| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22231| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22277| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22289| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22294| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22318| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22332| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22375| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22398| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22407| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22491| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22502| 3 tháng trước

Điều kiện tự nhiên tác động đến sự hình thành và phát triển của văn minh Hy Lạp, La Mã:

Đặc điểm chung:

- Là các quốc gia...

ID câu hỏi: 22733| 3 tháng trước

- Gọi số lần nhân đôi ADN là: $k$ \(\left(k\in N\right)\)

- Theo bài ta có: \(2400.\left(2^k-1\right)=1680...

ID câu hỏi: 22776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22807| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22810| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22897| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22914| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22937| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22938| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22946| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22949| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23103| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23127| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23130| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23162| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23170| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23177| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23223| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23235| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23286| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23350| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23351| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23367| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23397| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23410| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23462| 3 tháng trước

Câu 3 ko dành cho ae có bộ đầu óc đen tối nhé=))

ID câu hỏi: 23474| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23484| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23506| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23524| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23560| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23561| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23571| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23696| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23746| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23760| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23793| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23805| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23832| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23922| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23943| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23954| 3 tháng trước

Số câu Tùng trả lời sai là :

         50 - 45 = 5 ( câu )

Tỉ số phần trăm là :

          5 : 50 x 100 = 10%

   ...

ID câu hỏi: 23993| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24010| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24034| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24038| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24061| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24077| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24091| 3 tháng trước

'' Làm gì có vương miện mà rơi '' :))

ID câu hỏi: 24153| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24155| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24158| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24194| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24234| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24240| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24242| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24272| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24316| 3 tháng trước

Bass theo mình thì sẽ khó hơn guitar điện!!!

ID câu hỏi: 24353| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24388| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24396| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24439| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24465| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24503| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24507| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24520| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24558| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24590| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24595| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 25963| 3 tháng trước
Ancol Isopropylic hay còn được biết đến với một số tên gọi khác như rượu Isopropyl, Isopropylic, 2-Propanol, Propan-2-ol, IPA là một loại rượu bậc 2 có mùi mạnh, không màu và dễ bốc cháy . Công thức...
ID câu hỏi: 26076| 2 tháng trước

A large number of inhabitants have made ......... on how to protect the environment

A. suggest

B. to suggest

C. suggestion

D. suggested

ID câu hỏi: 26384| 2 tháng trước

* So sánh

- Giống nhau: các sự kiện đều góp phần làm nổi bật nội dung chính của tác phẩm. 

- Khác nhau:

+ Các sự kiện...

ID câu hỏi: 26617| 2 tháng trước

Tham khảo:

Bài ca dao:

“Thuyền ơi có nhớ bến chăng,

Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền ”

đã neo giữ trong tâm hồn...

ID câu hỏi: 27157| 2 tháng trước

Tác giả : Hồ Chí Minh

thể loại :  thất ngôn tứ tuyệt.

ID câu hỏi: 27286| 2 tháng trước

Dien tich manh dat hinh chu nhat la: 24*15=360 (m2)

Dien tich manh dat de lam nha la: 360*25%=90 (m2)

ID câu hỏi: 28045| 2 tháng trước

Elephant racing festival,one of the biggest festivals in Tay Nguyen, is held(1).......in the third lunar month

As praparation for the festival, villagers(2).......their elephants with a...

ID câu hỏi: 28744| 2 tháng trước

Christmas is a family.........(1) and many of the customs center on children. When they go to bed on Christmas (2)........children hang up pillow case or a sack for their presents (3)..........,...

ID câu hỏi: 29203| 2 tháng trước

Lee: I'm hungry. What's in (1) ___the__ fridge?

Diana: There are (2) ___some__ eggs.

Lee: Do you have (3) ___any__ vegetables?

Diana: Yes, I have (4)...

ID câu hỏi: 29222| 2 tháng trước

Đăng thì chia ra từng phần nhe cậu.

ID câu hỏi: 29696| 2 tháng trước

complete the sentences, using a relative pronoun

1. The pub is opposite the Town Hall. I first met my wife there

=>The pub where i first met my wife is opposite the Town...

ID câu hỏi: 29964| 2 tháng trước

\(B=\left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{x+1}{x-1}\)   \(\left(\text{Đ}K:x\ge0;x\ne1\right)\)

 ...

ID câu hỏi: 32701| 2 tháng trước

- Hành vi của hai bạn H và M ở lớp 8A là làm hỏng tài sản của nhà trường, H
và M phải có trách nhiệm trước việc làm của mình, nhưng lại bỏ chạy là trốn trách
...

ID câu hỏi: 32876| 2 tháng trước

 

               H

CH4    H-C-H    liên kết cộng hóa trị không phân cực ...

ID câu hỏi: 33264| 2 tháng trước

Em tham khảo:

Mỗi khi ai hỏi em rằng: Người phụ nữ mà em yêu thương nhất trên đời này là ạ? Thì em luôn không chút ngần ngại...

ID câu hỏi: 33544| 2 tháng trước

 - Vần liền là vần được gieo liên tiếp ở các dòng thơ, ca dao, tục ngữ.

 - Vần cách là vần không gieo liên tiếp mà thường cách ra một dòng thơ ở ca dao,...

ID câu hỏi: 34024| 2 tháng trước

Tham khảo:

Thể đa bội ở động vật thường ít gặp vì dễ gây chết. Thể đa bội lẻ không có khả năng sinh giao tử bình thường (các NST...

ID câu hỏi: 35050| 2 tháng trước

TL: Trong truyện, Thánh Gióng bộc lộ những phẩm chất dũng cảm, mưu trí và có sức khỏe vô song , đánh giặc cứu nước, hoàn thành nhiệm vụ là quay trở về trời, ko ham vinh hoa phú quý

Thái độ...

ID câu hỏi: 35928| 2 tháng trước

Nguyên nhân do xung quanh Trái Đất có bầu khí quyển (được chia thành các tầng như đối lưu, bình lưu…), khi tia tử ngoại từ Mặt Trời...

ID câu hỏi: 35950| 2 tháng trước

You have gone to work the day before or not

ID câu hỏi: 36087| 2 tháng trước

Danh từ là: khuôn mặt, mái tóc, giây phút, thành phố

Động từ là: lo lắng, ngạc nhiên, quan sát

Tính từ...

ID câu hỏi: 36513| 2 tháng trước

Số năm Trái Đất để sao Hỏa quay quanh mặt trời là:

\(P=d^{\dfrac{3}{2}}=1.52^{1,5}\simeq1,87\left(AU\right)\)

ID câu hỏi: 37193| 2 tháng trước

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC LỚP HỌC BƠI

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường ......

Tên em là .... , học sinh lớp...

ID câu hỏi: 37213| 2 tháng trước

dIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC MQP LÀ:3 NHÂN 5 CHIA 2=7,5 

DIỆN TÍCH HINH TAM GIÁC MNP LÀ:5 NHÂN 5 CHIA 2=12,5

XON RỒI,CÒN CON KIA KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ LƯỚT

 

ID câu hỏi: 37447| 2 tháng trước

a, Lục bát

b, Gia đình

c, Nhân hoá

d, Anh em hoà thuận thì bố mẹ vui lòng

đ, Rất quan trọng

ID câu hỏi: 37570| 2 tháng trước

Với U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, I là cường độ dòng điện qua dây dẫn, R  là điện trở cả dây dẫn:

Các công thức...

ID câu hỏi: 37987| 2 tháng trước

số lớn nhất có 2 chữ số là 99

tống của 2 số là :

     99 x 2 =198

số thứ 2 là...

ID câu hỏi: 38090| 2 tháng trước

Đêm nay Bác không ngủ của tác giả Minh Huệ sáng tác năm 1951, là một trong những bài thơ thành công nhất về Bác Hồ...

ID câu hỏi: 38906| 2 tháng trước

\(a,PTHH:3NaOH+FeCl_3\rightarrow3NaCl+Fe\left(OH\right)_3\downarrow\\ 2Fe\left(OH\right)_3\rightarrow^{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\uparrow\\ b,n_{FeCl_3}=1,5\cdot0,2=0,3\left(mol\right)\\ \Rightarrow...

ID câu hỏi: 39500| 2 tháng trước

\(a,\) Mạch $2:$ \(-T-X-G-A-T-X-X-A-G-\)

\(b,\) Mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2: \(-A - G - X - U - A - G -G- U - X...

ID câu hỏi: 39724| 2 tháng trước

- Định luật: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuậ với hiệu điện thê đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịc với điện trở của dây.

-...

ID câu hỏi: 40002| 2 tháng trước

1. Of the four dresses, which is ………………..expensive?

         A. the...

ID câu hỏi: 40010| 2 tháng trước

trong dãy đó, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình Python như sau:
```python
n = int(input("Nhập số phần tử của
dãy: "))
a =...

ID câu hỏi: 40104| 2 tháng trước

Tham khảo:
1. 
Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo...

ID câu hỏi: 40235| 2 tháng trước

Đất nước Việt Nam ta hiện ra trong khổ thơ trên của nhà thơ Nguyễn Đình Thi thật giàu đẹp và đáng yêu, thật nên thơ và hùng vĩ. Sự giàu đẹp và đáng yêu đó đựoc thể hiện qua những hình ảnh:...

ID câu hỏi: 40276| 2 tháng trước

Có hai mẹ con chim sẻ bay tránh rét qua mùa đông. Chúng bay đi mãi và đến tối lạc vào một khu rừng hoang.

Biết không thể bay đi được nửa, chim mẹ tìm một hốc cây nhỏ rồi dắt con vào đó ngủ...

ID câu hỏi: 40941| 2 tháng trước

Bán kính hình tròn là 100%. Nếu tăng thêm 20% thì bán kính mới là:

100% + 20% = 120%

Đổi: 120% = \(\frac{120}{100}\)=\(\frac{12}{10}\)

Diện tích...

ID câu hỏi: 42352| 1 tháng trước
Zn hóa trị mấy? Do số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tố Zn (Zinc) là 2 , vì vậy mà nó có hóa trị là 2.29 thg 5, 2023
ID câu hỏi: 42629| 1 tháng trước

Khi dịch chuyển dấu phẩy của số trừ sang phải một hàng thì ta được số trừ mới gấp 10 lần số trừ cũ.
Vẽ sơ đồ: Số trừ cũ: |------|
               Số...

ID câu hỏi: 42694| 1 tháng trước

1. Mở bài:

Giới thiệu khung cảnh trước cơn mưa:
- Trời nắng kéo dài. Không khí oi bức. Cây cối như muốn khô héo.
- Bỗng có gió thổi mạnh, mát rượi. Mây xám đục...

ID câu hỏi: 42744| 1 tháng trước

1.My father is a teacher at a night school.

2.It took us five hours to get to London.

3.He enjoys listening to music.

4.They started studying English since 2004

5.Susan...

ID câu hỏi: 42820| 1 tháng trước

         bài giải

a ) Có 4 cách chọn chữ số hàng nghìn

     Có 5 cách chọn chữ số hàng trăm

     Có 5 cách chọn chữ số hàng...

ID câu hỏi: 42957| 1 tháng trước

a) Số số hạng của dãy số là :
( 302 - 5 ) : 3 + 1 = 100 ( số hạng )

Tổng của dãy số là :

( 302 + 5 ) x 100 : 2 = 15350

b) Số số hạng của dãy số là :

( 203 - 7 ) : 4 + 1...

ID câu hỏi: 43360| 1 tháng trước

11. There is a __ __colleting_______ of books on the shelf. ​​​​(COLLECT)
12. It is very ___ __inconvenience________ for people in remote ares to get tp hospitals. (CONVENIENCE)
13. He is...

ID câu hỏi: 43658| 1 tháng trước

Trong 2 giờ đầu ô tô đi được :

60 x 2 = 120 ( km )

Trong 3 giờ sau mỗi giờ ô tô đi được :

50 x 3 = 150 ( km )

Trung bình mỗi giờ ô tô đi đươc là :

( 150 + 120 ) : ( 2...

ID câu hỏi: 43902| 1 tháng trước

my daughter has studied english for two years

-> My daughter started studying English two years ago.

ID câu hỏi: 44448| 1 tháng trước

b) Nhóm phân bón dạng đơn: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2.

Nhóm phân bón dạng kép: NH4H2PO4, KNO3.

c) Để có...

ID câu hỏi: 44456| 1 tháng trước

sự nóng chảy là sự chuyển thể từ rắn sang lỏng

vd ăn kem (cay kem tan chảy)

sự đông đặc là sự chuyển thể từ lỏng sang rắn

vd làm...

ID câu hỏi: 45868| 1 tháng trước

Bài này có vài cách giải, do M thuộc Oy nên tọa độ đơn giản, dùng công thức khoảng cách là dễ nhất:

Gọi \(M\left(...

ID câu hỏi: 47353| 1 tháng trước

Cuộc sống của mỗi con người, chúng ta sẽ có những điều quan trọng khác nhau, những mục tiêu khác nhau mà ta cần hoàn thiện. Nhưng hơn hết, đối với...

ID câu hỏi: 47382| 1 tháng trước

`a)`

`@ O(0;0), A(1;1), B(-1;1) in (P)`

`@ C(0;2), D(-2;0) in (d)`

ID câu hỏi: 47857| 1 tháng trước

1. Minh/ work/ the company/ 3 years

=> ___Minh has worked in the company for 3 years___________________

3. My close friends/ enjoy/ wear/ T-shirt/ shorts

=>____My close...

ID câu hỏi: 47891| 1 tháng trước

Tham khảo:

Từ bao đời nay, chiếc nón lá là đồ vật quen thuộc của các bà, các mẹ, các chỉ không chỉ có công dụng như...

ID câu hỏi: 47949| 1 tháng trước

Tham khảo!

 gia đình là nơi có mọi người mà em luôn yêu quý nhất trên đời. nhưng nếu hỏi người quan trọng hơn cả...

ID câu hỏi: 48529| 1 tháng trước

1. Tác phẩm '' Đại thành toán pháp '' là của tác giả Lương Thế Vinh 

2. Tác phẩm '' Quốc âm thi tập...

ID câu hỏi: 48847| 1 tháng trước

1. This is my/mine pen. Your/yours is on that table.

2. This laptop is his/him. That one is her/hers.

3. Mary and Peter...

ID câu hỏi: 49346| 1 tháng trước

Ta có công thức ("số cuối - số đầu") : khoảng cách + 1 =số các số hạng

Mà đề bài yêu cầu tìm số các số có 2 chữ số chia hết cho cả 2 & 3,suy ra khoảng cách là 6(vì một số chia hết...

ID câu hỏi: 50326| 1 tháng trước

14. You must read the following (safe) ____safety__ precautions carefully.  

15. You shouldn't talk about her character only through her (appear) __appearance____.  

16....

ID câu hỏi: 50661| 1 tháng trước

Tham Khảo

 

chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua VD: nhôm,kim loại...
ID câu hỏi: 50794| 1 tháng trước

Chọn C nhé

ở đây cần tân ngữ => C

ID câu hỏi: 50909| 1 tháng trước

31. A. made   B. demanded   C. invited    D. forced
32. A. juice     B. wine            C....

ID câu hỏi: 51458| 1 tháng trước

Vị trí đặt ảnh:

\(\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{d'}-\dfrac{1}{d}\Rightarrow\dfrac{1}{12}=\dfrac{1}{d'}-\dfrac{1}{8}\Rightarrow d'=4,8cm\)

Độ cao ảnh:

ID câu hỏi: 53259| 1 tháng trước

Đảo ngữ là hiện tượng đảo ngược vị trí động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh.

VD:  Lom khom dưới núi , tiều...

ID câu hỏi: 54160| 1 tháng trước

1. I have never met him before

→ It is the first time I have met him.

2. I have never eaten this kind of food before

→ It is the first time I have eaten this kind...

ID câu hỏi: 55739| 1 tháng trước

TỨC KO LÀM MÀ MUỐN CÓ ĂN thì ăn đầu buooif,ăn CứT THẾ CHO NÓ GIẢN DỊ

ID câu hỏi: 56838| 4 tuần trước

- Sự vật được nhân hoá : Hạt mưa, sấm, chớp .( 1 điểm )
- Từ ngữ được nhân hoá : Tinh nghịch, gõ thùng như trẻ con, chuồn đâu mất (1điểm )
b – Học sinh nêu được hình ảnh mình thích và nêu lí...

ID câu hỏi: 58280| 1 tuần trước

a) Số dân đã tăng sau 20 năm là:

\(99,337-82,302=17,035\) (triệu người) 

b) Dân số của Việt Nam đã tăng thêm số phần trăm...

ID câu hỏi: 58331| 1 tuần trước

Bài làm

Nhắc đến mẹ, hẳn mỗi người đều cảm thấy yêu thương, trân trọng. Bởi mẹ không chỉ là người có công ơn sinh thành,...

ID câu hỏi: 58717| 6 ngày trước

Sau 1 giờ thì vòi thứ nhất chảy được \(\dfrac{1}{8}\left(bể\right)\)

Sau 1 giờ thì vòi thứ hai chảy được 

ID câu hỏi: 59087| 5 ngày trước

Tỉ số giữa số người nhiễm ở Trung Quốc so với toàn thế giới là:

\(9,73\%\times8,74\%\simeq8,5\%\)

ID câu hỏi: 59344| 4 ngày trước

THAM KHẢO:

Hành vi của Nam là sai. Nam đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể. Nếu em là Nam, em...

ID câu hỏi: 59559| 3 ngày trước

 

Việc sử dụng túi giấy thay cho túi nilon là một bước tích cực để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Túi giấy...

ID câu hỏi: 59955| 2 ngày trước

a ) 9/7 x 5/12 + 9/7 x 11/12

= 9/7 x (5/12 + 11/12)

= 9/7 x 4/3

= 2/7 x 4

= 8/7

b) 7/4 x 25/13 - 5/13 x 7/4

= 7/4 x (25/13 - 5/13)

= 7/4 x 2...

ID câu hỏi: 60198| 1 ngày trước

1 Motorbike taxis, called 'xe om' are popular for trips

2 People can watch films on streaming services like Netflix

3 Waterfalls and rivers are natural sources of...

ID câu hỏi: 6170| 3 tháng trước
Dung dịch đồng sunfat trong nước là một chất lỏng dẫn điện giống nhau kim loại . Trong một cốc đựng dung dịch đồng sunfat , người ta nhúng hai tấm đồng phẳng song song , bằng nhau ,...
ID câu hỏi: 10899| 3 tháng trước
Với 1 can 5lit và can 3lit.hỏi làm thế nào để lấy 1 lít nước chính xác từ bể nước ?
ID câu hỏi: 11031| 3 tháng trước
a) số 35    19/100 được viết dưới dang số thập phân là:                     b) Chữ số 6 trong số 45,678 có giá trị  là: C)...
ID câu hỏi: 11071| 3 tháng trước
tính bằng cách thuận tiện nhất 23,45 : 12,5 : 0,8
ID câu hỏi: 11123| 3 tháng trước
Tìm kết quả phép tính: 3-3/8
ID câu hỏi: 11352| 3 tháng trước
chuyển phân số 11/40 thành phân số thập phân
ID câu hỏi: 11782| 3 tháng trước
1. I have bought two tickets. My wife and I (see) ..................................................... a movie tonight. 2. Mary thinks Peter...
ID câu hỏi: 11823| 3 tháng trước
1. the heavy rain prevented everybody from going out ➜had................................................................................. 2. mrs. taylor regretted buying the second-hand washing...
ID câu hỏi: 11836| 3 tháng trước
all the teachers loves him because his conduct is good because of.............................................................. giúp mk đi nhanh lên please
ID câu hỏi: 11842| 3 tháng trước
mua 7 m vai phai tra 455 000 dong hoi mua 4,2 m vai cung loai phai tra it hon bao nhieu tien
ID câu hỏi: 12009| 3 tháng trước
Mọi người ơi : in today hay on today
ID câu hỏi: 12051| 3 tháng trước
Cartoon films Cartoon films have very little limits. If you can draw something, you can make it move on the cinema screen. The use of new ideas and advanced computer programs means that cartoons are...
ID câu hỏi: 12081| 3 tháng trước
Mọi người giúp mình với: II. Simple Past: 1. She (spend) ____ all her money last week. 2. Mum (not spend) ___________ any money on herself. 3. I (lend) __________ my penknife to...
ID câu hỏi: 12119| 3 tháng trước
I. Rewrite the sentences without changing the meaning. 1. Martin may not be very well but he still manages to enjoy life. \(\Rightarrow\) Martin's...
ID câu hỏi: 12167| 3 tháng trước
Choose the best answer A, B, C or D: 1.English has become a second language in countries like India, Nigeria or Singapore where___for administration, broadcasting and education. A.is used B.it is...
ID câu hỏi: 12207| 3 tháng trước
9. These employees are made……………………overtime.          A. to...
ID câu hỏi: 12293| 3 tháng trước
cach chia duong tron thanh 5 phan bang nhau
ID câu hỏi: 12391| 3 tháng trước
Một cửa hàng có 600 bộ quần áo đồng phục học sinh.Lần thứ nhất người ta bán được 40% số bộ quần áo đó,lần thứ hai bán được 55% số bộ quần áo còn lại.Hỏi cả hai lần,cửa hàng bán được bao nhiêu bộ...
ID câu hỏi: 12553| 3 tháng trước
Ex 1: Read the text and choose the correct answer A, B, C or D for the question Visit the Edinburgh Festival Every year, thousands of people come to Edinburgh, the capital city of Scotland, to be...
ID câu hỏi: 12676| 3 tháng trước
Khi khởi động chương trình word, em có thể làm gì? a.Start=>shutdow=>Microsoft word b.Start=>program=>exel c.Kích đúp vào biểu...
ID câu hỏi: 12697| 3 tháng trước
Dàn ý hai câu thơ "ngày xuân mơ nở trắng rừng Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang"
ID câu hỏi: 12747| 3 tháng trước
Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức : Q = 2x2 - 6x
ID câu hỏi: 12954| 3 tháng trước
FeS + HNO3đặc --> Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
ID câu hỏi: 12977| 3 tháng trước
a) 1 giờ=...phút     1 giờ=...giây     1 phút=...giây     1 phút=...giờ     1 giây=...phút     1 giây=...giờ b)1 ngày=...giờ    1...
ID câu hỏi: 13008| 3 tháng trước
Để đo chiều cao một cái cây , người ta làm như sau : Đóng một cột thẳng đứng xuống đất rồi nhờ bóng nắng của cột và của cây có thể tích được chiều cao của cây , Giả sử từ mặt đất đến đầu cọc dài 2m...
ID câu hỏi: 13075| 3 tháng trước
Bài tập:Complete the text with the most suitable form of the adjectives in brackets.Add the when necessary: New York City (NYC) is considered as one of (1)......(good) places to live in the...
ID câu hỏi: 13121| 3 tháng trước
Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 20? A. 8 số B. 9 số C. 10 số D. 11 số
ID câu hỏi: 13122| 3 tháng trước
trong các từ dưới đây, từ nào là từ láy? từ nào là từ ghép? nhỏ nhắn, nhỏ nhoi, nhỏ nhen, nhỏ nhẹ, nhỏ nhẻ, nhỏ bé, nhỏ con, nho nhỏ, nhỏ nhặt, vui vầy
ID câu hỏi: 13246| 3 tháng trước
tại sao nhóm thực vật hạt trần phải sống ở nơi có khí hậu mát mẻ
ID câu hỏi: 13256| 3 tháng trước
a) Viết số theo cách đọc. • Năm trăm hai mươi lăm. • Bốn trăm bốn mươi tư. • Bảy trăm linh bảy. • Một nghìn. b) Viết số, biết số đó gồm: • 3 trăm, 5...
ID câu hỏi: 13283| 3 tháng trước
There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistake (A, B, C, or D ) and correct it. ( 1. 0 point) 1.Water   pollute in the lake has made the fish die...
ID câu hỏi: 13491| 3 tháng trước
Ý nghĩa của câu: chết vinh còn hơn sống nhục. Em vận dụng vào bản thân mình như thế nào Ý nghĩa của câu: cây ngay không sợ chết đứng. Em vận dụng vào bản thân mình như thế nào Ý nghĩa của câu: tốt...
ID câu hỏi: 13602| 3 tháng trước
một trăm linh năm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn không trăm linh chín được viết là  
ID câu hỏi: 13715| 3 tháng trước
Mấy chữ Yours sincerely, Yours faithfully, hay ở cuối bức thư bằng tiếng Anh dịch sao vậy 
ID câu hỏi: 14029| 3 tháng trước
Kể tên một số đồ dùng được làm từ cao su, nêu cách bảo quản các đồ dùng này AI NYANH AI ĐÚNG MÌNH TICK CHO
ID câu hỏi: 14152| 3 tháng trước
1. ''on holiday'' hay ''in holiday'' (2) *Nếu có* : ''on the holiday'' hay ''in the holiday'' Nếu câu 2 mà không có cụm từ nào như vậy thì không trả lời nha. Thanks các bn
ID câu hỏi: 14174| 3 tháng trước
mot o to di tu A luc 8h.Đến 9h một ô tô cũng đi từ A.xe thứ nhất đến b lúc 2h chiều.xethu hai đến trước xe thứ nhất nửa giờ.họ xe thứ hai đuổi kịp xe thứ nhất cách A bao nhiêu km nếu vận tốc của nó...
ID câu hỏi: 14707| 3 tháng trước
Kết quả về mặt di truyền của giao phối gần và tự thụ phấn
ID câu hỏi: 14726| 3 tháng trước
Xếp các từ sau thành 3 nhóm từ đồng nghĩa :Phân vân , se se, quyến luyến, do dự, nhè nhẹ , quấn quýt.              
ID câu hỏi: 14771| 3 tháng trước
Cơ quan thoái hóa mặc dù không có chức năng gì nhưng vẫn tồn tại trên cơ thể có thể là do A. Các gen quy định cơ quan thoái hóa là những gen lặn B. Vì chúng ít có hại cho cơ thể sinh vật...
ID câu hỏi: 15012| 3 tháng trước
Viết một đoạn hội thoại có 3 người bằng Tiếng Anh chủ đề về Table manner
ID câu hỏi: 15128| 3 tháng trước
Viết lại một câu em đã nói với bạn. Sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu câu đó. M: Em nói với bạn: “Bài toán này...
ID câu hỏi: 15627| 3 tháng trước
Câu 1: Phân tích nghệ thuật lập luận trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Mik đang cần gấp!!!!CẢM ƠN CÁC BẠN NHÌU!!!!!!!!
ID câu hỏi: 15710| 3 tháng trước
Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, mạch hở X bằng một lượng không khí (chứa 20% thể tích O 2 , còn lại là N2) vừa đủ thu được 0,08 mol C O 2 ,0,1 mol H2 O và 0,54 mol N2. Khẳng định nào sau đây...
ID câu hỏi: 16325| 3 tháng trước
Viết bài văn kể lại một trải nghiệm giúp em có động lực vươn lên trong học tập
ID câu hỏi: 16426| 3 tháng trước
Với x ∈ R , tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A.  x ∈ [ − 5 ; 1 ) ⇔ − 5 < x < 1 B.  x ∈ [ − 5 ; 1 ) ⇔ − 5 ≤ x ≤ 1 C.  x ∈ [ − 5 ; 1 ) ⇔ − 5 < x ≤ 1 D.  x ∈ [ − 5...
ID câu hỏi: 16620| 3 tháng trước
1. Dòng điện xoay chiều là dòng điệnA.có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian. B.có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian....
ID câu hỏi: 16973| 3 tháng trước
Câu 1  Dựa vào bản đồ hành chính Hà Nam em hãy xác định : -Hà Nam tiếp giáp với tỉnh thành phố nào  -tỉnh...
ID câu hỏi: 16993| 3 tháng trước
Mình đố các bạn nha Năm 1928 là thế kỉ nào Năm 100 là thế kỉ nào Năm đầu tiên của thế kỉ xx là năm nào,năm cuối cùng của thế kỉ xx là năm nào? Các bạn chả lời cho mình nha!
ID câu hỏi: 17144| 3 tháng trước
ai coi phim chú chó max chưa
ID câu hỏi: 17242| 3 tháng trước
Nêu ví dụ về lực ma sát. Các bạn giúp mình với
ID câu hỏi: 17253| 3 tháng trước
Tìm 10 từ Hán Việt và giải thích nghĩa của chúng . Ví dụ : nhi đồng : trẻ con . ai nhanh mk tick !!!!!
ID câu hỏi: 17302| 3 tháng trước
Số bội giác là gì?
ID câu hỏi: 17396| 3 tháng trước
Đâu là sơ đồ khối hệ thống truyền lực trên xe máy?  A. Động cơ → li hợp →hộp số → xích hoặc cacđăng → bánh xe  B. Động cơ → hộp số → li hợp → xích hoặc cacđăng → bánh xe  C. Li hợp →...
ID câu hỏi: 17669| 3 tháng trước
Điền từ phù hợp vào chỗ chấm : Thuyền dài và hẹp, làm bằng một cây gỗ to khoét trũng gọi là thuyền độc.........
ID câu hỏi: 17784| 3 tháng trước
Bài 2: Hãy viết 3 mở bài gián tiếp theo 3 cách khác nhau cho đề văn nghị luận sau: “Trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử.” Bài 3: Giả sử em là tác giả cuốn sách mang tên Facebook - “con dao...
ID câu hỏi: 17826| 3 tháng trước
Bổ sung yếu tố miêu tả vào các chi tiết thuyết minh sau: – Thân cây chuối có hình dáng… – Lá chuối tươi… – Lá chuối khô… – Nõn chuối… – Bắp chuối… – Quả chuối…
ID câu hỏi: 18069| 3 tháng trước
Hãy tả mẹ em khi đang nấu cơm
ID câu hỏi: 18083| 3 tháng trước
công nghệ: cách vẽ hình chiếu thứ 3 từ 2 hình chiếu đã cho (diễn giải bằng lời)  
ID câu hỏi: 18091| 3 tháng trước
Phuong has a brother,Minh viết lại câu sau với nghĩa ko đổi
ID câu hỏi: 18294| 3 tháng trước
Viết đoạn văn theo phương pháp diễn dịch [5 đến 7 câu ]  Vè chủ đề mái trường của em . Trong đoạn sự dụng biện pháp tu từ nhân hóa [gạch...
ID câu hỏi: 18368| 3 tháng trước
trình bày diễn biến cơ bản của NST qua các kì của quá trình nguyên phân
ID câu hỏi: 18488| 3 tháng trước
Khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” là tinh thần của quân và dân trong chiến dịch nào? A. Chiến dịch Biên giới 1950. B. Chiến dịch Tây Bắc 1952. C. Chiến dịch Đông - Xuân 1953...
ID câu hỏi: 18506| 3 tháng trước
Viết PTHH của chuỗi phản ứng sau :
ID câu hỏi: 18874| 3 tháng trước
A.Listen and number a-c in the order you hear them. (Nghe và đánh số các mục a-c theo thứ tự bạn nghe thấy.) a. a radio show ___ b. a conversation...
ID câu hỏi: 18966| 3 tháng trước
IV. Choose the best answer a, b, c or d to complete the sentence. 1. You should walk across the street ______ the zebra crossing. a. on...
ID câu hỏi: 18988| 3 tháng trước
Tìm m để 3 điểm A(2;-1), B(1;1) và C(3;m+1) thẳng hàng
ID câu hỏi: 19020| 3 tháng trước
Câu nào có nghĩa là chỉ có danh tiếng mà không có thực tài. a) hữu dũng vô mưu b) hữu danh vô thực c) hữu xạ tự nhiên hương b) cả 3 đáp án
ID câu hỏi: 19054| 3 tháng trước
(2,5 điểm) a. Phân tử ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc nào? Nêu nội dung của nguyên tắc đó.  b. Một đoạn mạch mARN có trình tự...
ID câu hỏi: 19081| 3 tháng trước
                             Sang năm con lên bảy    “Sang năm con lên bảy Cha đưa con đến...
ID câu hỏi: 19219| 3 tháng trước
Tại sao Nguyễn Thành Long lại viết: '' Trong cái lặng im của Sapa, dưới những dinh thự cũ kĩ của Sapa mà chỉ nghe tên, người ta đã nghĩ đến cái...
ID câu hỏi: 19239| 3 tháng trước
ba bạn Sơn, Minh, Hùng có tất cả 84 viên bi. Biết số viên bi trung bình của Sơn và Minh nhiều hơn số viên bi trung bình của Minh và Hùng  là 4 viên bi và ít hơn số viên bi trung bình...
ID câu hỏi: 19262| 3 tháng trước
WISH CLAUSES Mark the correct option A, B, C or D: 1. I don't understand this point of grammar. I wish I ______ it better. A....
ID câu hỏi: 20014| 3 tháng trước
Đường dẫn là gì?Nêu vài ví dụ về đường dẫn?Cho sơ đồ hình cây.Hãy viết đường dẫn tới thư mục,tệp tin nào đó?
ID câu hỏi: 20021| 3 tháng trước
nêu quy tắc tính giá trị của biểu thức                                             ...
ID câu hỏi: 20203| 3 tháng trước
Các chất sau đây : KClO3, KMnO4, H2SO4, HCl. Những chất nào có thể a)Điều chế ra dc khí oxi bằng phản ứng nhiệt phân hủy b)Điều chế dc khí hidro...
ID câu hỏi: 20253| 3 tháng trước
Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ hẹp: "Hẹp nhà ..................... bụng". Câu hỏi 2: Câu thành ngữ: "Dám nghĩ dám................. " chỉ sự mạnh dạn, có nhiều sáng kiến và dám thực hiện...
ID câu hỏi: 20264| 3 tháng trước
Giúp dùm em giải các pt sau bằng cách tính số e nha 1. FeS+HNO3=>Fe(NO3)3 +H2SO4 +NO2+H2O 2.M+HNO3=>M(NO3)3+NO+N2O+H20 3.MxOy+H2SO4=>M2(SO4)n+SO2+H2S+H2O
ID câu hỏi: 20513| 3 tháng trước
Các bn cho mik bảng Verb, Adv, Adj, Noun, Preposition nhé ( ai nhanh t i c k trc )
ID câu hỏi: 20533| 3 tháng trước
Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng,công thức tính khối lượng theo Khối Lượng riêng,công thức tính trọng lượng riêng theo trọng lượng. Môn:Vật Lí
ID câu hỏi: 20646| 3 tháng trước
Loài động vật nào sau đây không hô hấp bằng phổi? A. Ếch B. Cá mập C. Cá voi D. Rắn
ID câu hỏi: 20786| 3 tháng trước
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết trong số 9 cửa của sông Tiền, sông Hậu đổ ra biển không có cửa sông nào sau? A. Cửa Tiểu B. Cửa Đại C. Cửa Định An D. Cửa Soi Rạp
ID câu hỏi: 20918| 3 tháng trước
Bài 1: tính 3^2 × 1/243 × 81^3 × 1/27 (lũy thừa của 1 số hữu tỉ) Bài 2 : tìm x (x+1)^3 = -125 Giúp mik vs sáng mai mik di hx rui
ID câu hỏi: 20993| 3 tháng trước
Hòa tan m gam kẽm vào 200ml dung dịch HCl 2M. S au phản ứng thu được kẽm clorua và khí hidro  a. Viết phương trình phản ứng xảy ra  b. Tính m c....
ID câu hỏi: 21031| 3 tháng trước
vì sao ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước? giúp mình với ạ!
ID câu hỏi: 21098| 3 tháng trước
Viết 1 đoạn văn khoảng 9 - 10 câu tả hoạt động của chú gà trống
ID câu hỏi: 21272| 3 tháng trước
cách chuyển từ although sang in spite of
ID câu hỏi: 21517| 3 tháng trước
hiện tượng mặt trời mọc hay lặn phản chiếu lên các đám mây , làm cho cả khoảng trời sáng rực rỡ ,nhuộm màu vàng đỏ hay hồng sẫm được gọi là gì
ID câu hỏi: 21615| 3 tháng trước
Khổ cuối bài thơ "SANG THU" của nhà thơ Hữu Thỉnh có 2 lớp ngĩa, cho biết đó là những lớp nghĩa nào ? Phân tích lớp nghĩa đó ?
ID câu hỏi: 21944| 3 tháng trước
0.09 đổi ra phân số =...
ID câu hỏi: 21985| 3 tháng trước
Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê khác thời Lý – Trần ở điểm nào ? tại sao ?
ID câu hỏi: 22031| 3 tháng trước
Tác giả -tác phẩm, nghệ thuật-nội dung của bài thơ về tiểu xe không kính
ID câu hỏi: 22117| 3 tháng trước
tìm x a) 132 : x = 4,8 : 0,3 b) x : 14,5 = 29 - 21,55  
ID câu hỏi: 22174| 3 tháng trước
Lý Công Uẩn là người như thế nào?
ID câu hỏi: 22383| 3 tháng trước
Write the correct form or tense of the verbs in brackets. 16. Have you ever dreamed of (visit) ……………………Mars and its two moons? 17. NASA has...
ID câu hỏi: 22427| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời lý
ID câu hỏi: 22430| 3 tháng trước
Cho các dẫn xuất halogen sau : (1)   C2H5F         (2)   C2H5Br (3)  C2H5I           (4) C2H5Cl Thứ tự giảm dần nhiệt...
ID câu hỏi: 22483| 3 tháng trước
Hãy nêu lên nội dung của bài thơ Hạt gạo làng ta của nhà thơ Trần Đăng Khoa.
ID câu hỏi: 22757| 3 tháng trước
Trái nghĩa với horrible(adj)
ID câu hỏi: 22925| 3 tháng trước
C1: Khí Clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A. Fe, KOH, H2O B. KOH, S, Al C. Cu, O2, H2O D. H2, Ca(OH)2, O2 C2: Trong những dãy...
ID câu hỏi: 23220| 3 tháng trước
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A=1/ |x+2017|+|x-2|
ID câu hỏi: 23224| 3 tháng trước
soạn bài : bài học đường đời đầu tiên
ID câu hỏi: 23251| 3 tháng trước
Hướng dẫn soạn bài " Ôn dịch, thuốc lá" - Văn lớp 8
ID câu hỏi: 23308| 3 tháng trước
I. Supply the correct verb tenses or forms 1. Water (cover) ........... most of the Earth's surface. 2. Look at those black clouds! It (rain) ............ 3. She has a lot of novels (write)...
ID câu hỏi: 23386| 3 tháng trước
căn bậc 2 của 100 là bao nhiêu  giúp mik nha !!
ID câu hỏi: 23492| 3 tháng trước
Câu 11. Bệnh nào không gây hại cho cây ăn quả có múi:A. Bệnh vàng lá hại. B. Bệnh thối hoaC. Bệnh lở loét. D. Sâu đục...
ID câu hỏi: 23526| 3 tháng trước
I. Chọn từ có cách phát âm khác 1. A....
ID câu hỏi: 23829| 3 tháng trước
Cho đường tròn tâm (O),có bán kính r,điểm K nằm bên ngoài đường tròn.Kẻ hai tiếp tuyến KA,KB với đường tròn tâm (O) (A,B là...
ID câu hỏi: 23836| 3 tháng trước
Viết PTPƯ sau: C2H5OH -> C2H5OK Help me !!!
ID câu hỏi: 23890| 3 tháng trước
2. Look and write.  was wasn't were weren't Example: 1. Rosy and Tim were in the park. 2. Tim _____ very kind. The babies _____ cold. They _____ hungry. 3. It was raining. Rosy...
ID câu hỏi: 23984| 3 tháng trước
có 4 oxit sau: mgo, so3, na2o, cao. Bằng cách nào để nhận biết các chất trên , viết phương trình hóa học minh họa
ID câu hỏi: 24032| 3 tháng trước
27. David has good relationship with most of his colleagues. - David gets...
ID câu hỏi: 24109| 3 tháng trước
Tìm hiểu về hoang mạc Xa-ha-ra.
ID câu hỏi: 24135| 3 tháng trước
Em hãy so sánh bản chất của phương pháp dập thể tích và phương pháp đúc?
ID câu hỏi: 24180| 3 tháng trước
Hãy đặt câu có hình ảnh so sánh sự vật với sự vật 3 câu nhé . 
ID câu hỏi: 24391| 3 tháng trước
đặt lời mới cho bài TĐN số 3: hãy hót, chú chim nhỏ hay hót   với chủ đề thầy cô với ạ!
ID câu hỏi: 24528| 3 tháng trước
Em hãy kể tên 5 loại cây có rễ cọc và 5 loại cây có rễ chùm mà em biết
ID câu hỏi: 24541| 3 tháng trước
Tìm các câu ca dao, tục ngữ nói về quyền và nghĩa vụ trẻ em
ID câu hỏi: 24947| 3 tháng trước
CHOOSE THE BEST ANSWER : 1. I prefer watching TV ............ a) to listening to music b) than listening to music c) to listening to music 2. Would you like some coffee a) yes , please b) no ,...
ID câu hỏi: 25128| 3 tháng trước
Chọn câu đúng. Trong "máy bắn tốc độ" xe cộ trên đường. A. chỉ có máy phát sóng vô tuyến. B. chỉ có máy thu sóng vô tuyến. C. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến. D. không có máy phát và máy...
ID câu hỏi: 25147| 3 tháng trước
Từ “râm ran” trong câu: “Tiếng ve kêu râm ran.” là:
ID câu hỏi: 25218| 3 tháng trước
viết 1 đoạn văn nghị luận xã hội ngắn khoảng 200 chữ nêu suy nghĩ của em về câu chuyện sau: những bàn tay cóng giúp mình làm...
ID câu hỏi: 25236| 3 tháng trước
Viết lại câu mà nghĩa không thay đổi: 1/Let's go to the cinema? ---> What about................. 2/What time is it? --->What.......................? 3/It's two...
ID câu hỏi: 25409| 3 tháng trước
viết đoạn văn ngắn 6-8 câu nêu cảm nghĩ của em về bài ca dao số 1 (sgk ngữ văn 7 trang 35)
ID câu hỏi: 25464| 3 tháng trước
tóm tắt chiếc thuyền ngoài xa chỉ với 5 dòng
ID câu hỏi: 25553| 3 tháng trước
Câu 2 (trang 76, SGK Ngữ Văn 10, tập một) Đề bài: - Thị Mầu lên chùa có gì khác với lệ thường. - Chú ý các con số trong lời...
ID câu hỏi: 25638| 3 tháng trước
Tính 1x2 + 3x4 + 4x5 + 6x7 +8x9 + 10 x11
ID câu hỏi: 25682| 3 tháng trước
Nếu được chọn một món quà từ đất liền tặng các chú bộ đội Trường Sa, em sẽ chọn quà gì? Vì sao?  
ID câu hỏi: 25747| 3 tháng trước
tìm x,y,z,t (nếu có)từ các tỉ lệ thức sau a)x:y:z:t=2:3:4:5  và x+y+z+t=-42 b)x/2=y/3;y/5=z/4 và x-y+z=-49 c) x/2=y/3;y/4=z/5 và x+y-z=10
ID câu hỏi: 25781| 3 tháng trước
Bệnh Tơcnơ là một dạng bệnh: A. Chỉ xuất hiện ở nữ B. Chỉ xuất hiện ở nam C. Có thể xảy ra ở cả nam và nữ D. Không xảy ra ở trẻ con, chỉ xảy ra ở người lớn
ID câu hỏi: 25842| 3 tháng trước
Diện tích xung quanh của một hình trụ là \(10cm^2\)  và diện tích toàn phần của nó là \(14m^2\) . Hãy tính bán kính của đường tròn đáy và chiều cao của hình trụ...
ID câu hỏi: 25991| 3 tháng trước
Cho hình thang ABCD có AB//CD;AB=2cm;CD=5cm.AC cắt BD tại O. a)Viết hệ quả định lý Talet cho tam giác OCD. b)Tính OA/OC;OD/OB;AO/AC c)Lấy M thuộc BC sao cho...
ID câu hỏi: 25993| 3 tháng trước
Write a review of your favourite film
ID câu hỏi: 26008| 3 tháng trước
Nơi mặt trời lặn cuối cùng của nước ta là D. Điểm cực Nam C. Điểm cực Bắc B. Điểm cực Đông A. Điểm cực Tây
ID câu hỏi: 26242| 2 tháng trước
Chuyển những câu dưới đây sang câu bị động - Các thì cơ bản. 1. We waste too much fresh water...
ID câu hỏi: 26243| 2 tháng trước
Sin(3x+1)=Sin(x-2)
ID câu hỏi: 26410| 2 tháng trước
Phần I: Trắc nghiệm( 2 điểm)   Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4 bằng cách viết ra tờ giấy thi chữ cái đầu mỗi câu  trả lời đúng nhất:  “Trên cây cao, kiến suốt ngày cặm...
ID câu hỏi: 26419| 2 tháng trước
Hãy nêu phương án thí nghiệm dùng cân đòn thay cho lực kế độ lớn của lực đẩy ác-xi-mét (sách vnen hình 17.7) trang 116
ID câu hỏi: 26421| 2 tháng trước
Năm 1990 tuổi của bố Nam bằng tổng các chữ số của năm sinh.Hỏi hiện nay (năm 2017) bố Nam bao nhiêu tuổi ?
ID câu hỏi: 26429| 2 tháng trước
Cây Thông Thiên là cây mấy lá mầm vậy m.n
ID câu hỏi: 26633| 2 tháng trước
Liên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị?
ID câu hỏi: 26685| 2 tháng trước
Xem hình 37. Hãy viết công thức tính các cạnh góc vuông b và c theo cạnh huyền a và tỉ số lượng giác của các góc α, β.
ID câu hỏi: 26721| 2 tháng trước
3. Make a similar invitation and present it to the class.  (Làm thư mời tương tự và trình bày với cả lớp.)
ID câu hỏi: 26859| 2 tháng trước
Câu 38: Phương trình ion thu gọn, ion OH-có thể phản ứng với tất cả các ion trong dãy nào sau đây A. Fe3+, HSO4-, Cu2+....
ID câu hỏi: 26934| 2 tháng trước
viết bài thuyết trình về đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ(đại hội liên đội)
ID câu hỏi: 26973| 2 tháng trước
ĐỀ 2- bài viết số 5 lớp 9: Nước ta có nhiều tấm gương vượt lên số phận, học tập thành công (như anh Nguyễn Ngọc Kí bị hỏng tay, dùng chân viết...
ID câu hỏi: 27050| 2 tháng trước
tARN và rARN có cấu trúc nào khác với mARN? A. Một mạch B. Tham gia vào dịch mã C. Vùng xoắn kép cục bộ D. Không được sinh ra từ gen
ID câu hỏi: 27092| 2 tháng trước
viết bài văn nghị luận về vấn đề ô nhiễm môi trường ( không chép mạng nha )
ID câu hỏi: 27387| 2 tháng trước
tìm 2 từ đồng nghĩa với nhỏ
ID câu hỏi: 27433| 2 tháng trước
một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m,chiều rộng bằng 3/5 chiều dài tính chu vi và diện tích mảnh đất
ID câu hỏi: 27538| 2 tháng trước
                                               NHỮNG CÂU ĐỐ VUI VỀ "HÔN" 1. Hôn...
ID câu hỏi: 27635| 2 tháng trước
Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 35 phút.Ô tô đi với vận 44km/giờ và nghỉ ở dọc đường mất 20 phút.Tính quãng đường AB.
ID câu hỏi: 27733| 2 tháng trước
Người ta làm một cái hộp không nắp hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 12cm, chiều cao 8cm. Tính diện tích bìa cần để làm hộp (không tính mép dán)? Có ai biết làm bài nay không chỉ cho mình...
ID câu hỏi: 27787| 2 tháng trước
3 tạ 6 kg =   kg
ID câu hỏi: 27931| 2 tháng trước
Tìm số tự nhiên n, biết: n+3 chia hết cho n+1.
ID câu hỏi: 27969| 2 tháng trước
V. Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question Taking a Working Holiday      One of the most difficult things young people face when they want...
ID câu hỏi: 28067| 2 tháng trước
Tìm n thuộc N biết:                                                  ...
ID câu hỏi: 28139| 2 tháng trước
 Mẹ vuông, con tròn. Mỗi lứa sòn sòn. Đẻ 20 đứa. Là gì?
ID câu hỏi: 28434| 2 tháng trước
why do you like english  
ID câu hỏi: 28462| 2 tháng trước
Study hard and you will pass the exam => Ì
ID câu hỏi: 28505| 2 tháng trước
Trăng cứ tròn vành vạnh kể chi người vô tình ánh trăng im phăng phắc đủ cho ta giật mình 1. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện...
ID câu hỏi: 28529| 2 tháng trước
My first piece of advice to people who want to start getting fit is: don’t buy an exercise bike. Typically, people who buy them use them for a week or so and then forget about them. They are...
ID câu hỏi: 28574| 2 tháng trước
Rút gọn rồi tính 5/15 + 48/16 6/9 : 12/36 4/12 × 56/14
ID câu hỏi: 28575| 2 tháng trước
Chất X có công thức: CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay thế của X là A.  3-metylbut-1-in . B.  3-metylbut-1-en . C.  2-metylbut-3-en . D. 2-metylbut-3-in .
ID câu hỏi: 28576| 2 tháng trước
1 giờ bằng bao nhiêu giây
ID câu hỏi: 28876| 2 tháng trước
1.     I watch the news every day because it’ s very ______________ (inform) 2.     I enjoy the constant ______________ with students from other classes....
ID câu hỏi: 28880| 2 tháng trước
BÀI TẬP 2: Viết lại câu. mn giúp em với:( 1. I have to study hard. I wish...
ID câu hỏi: 28980| 2 tháng trước
12 phút=.....giờ=0,...giờ
ID câu hỏi: 29097| 2 tháng trước
ngành ruột khoang có mấy loài    
ID câu hỏi: 29140| 2 tháng trước
cho 10kg glucozo chứa 10% tạp chất lên men thành ancol.Tính thể tích ancol 46 độ thu đc (biết ancol nguyên chất có D=0,8g/ml và trong quá...
ID câu hỏi: 29184| 2 tháng trước
Hình bát diện đều có số cạnh là A. 6. B. 10. C. 12. D. 8.
ID câu hỏi: 29501| 2 tháng trước
Một vệ tinh có khối lượng 600kg đang bay trên quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất. Biết bán kính Trái Đất là 6400km. Lấy g = 10m/ s 2 . Lực hấp dẫn tác dụng lên vệ tinh là A....
ID câu hỏi: 29654| 2 tháng trước
Một con cá heo trong khi nhào lộn đã vượt khỏi mặt biển tới độ cao 5m. Nếu coi cá heo vượt lên khỏi mặt biển được chỉ nhờ động năng nó có vào lúc rời mặt biển và lấy g = 10m/ s 2  thì vận tốc của...
ID câu hỏi: 29696| 2 tháng trước
complete the sentences, using a relative pronoun 1. The pub is opposite the Town Hall. I first met my wife there => 2. He was sitting on a chair. It was uncomfortable => 3. He smokes...
ID câu hỏi: 29760| 2 tháng trước
Mưa mùa xuân xôn xao phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đan xuống lá cây ổi mọc lả xuống mặt ao....
ID câu hỏi: 29946| 2 tháng trước
Phân tích tính cách nhân vật sọ dừa
ID câu hỏi: 30136| 2 tháng trước
which and where  1. The ladder on ……………….I was standing began to slip. 2. The ladder …………….I was standing began to...
ID câu hỏi: 30168| 2 tháng trước
Không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân được gọi là ?   A. Đức tính khiêm nhường.   B. Đức tính...
ID câu hỏi: 30253| 2 tháng trước
Chữ số 3 trong số thập phân 2022,003 có giá trị là
ID câu hỏi: 30338| 2 tháng trước
I am famine !How about you?Have you had lunch yet?
ID câu hỏi: 30460| 2 tháng trước
Viết một bài văn biểu cảm về bà của em
ID câu hỏi: 30490| 2 tháng trước
Đúng hay sai ???  A, Tấtcả số tự nhiên đều là số nguyên dương đúng hay sai  B, tổng của hai số nguyên âm luôn là số nguyên âm đúng hay sai C, -1;0;1 là ba số nguyên liên tiếp đúng hay...
ID câu hỏi: 30502| 2 tháng trước
vẽ sơ đồ tư duy ôn tập chương 1 
ID câu hỏi: 30577| 2 tháng trước
Xu thế chung của thế giới ngày nay là “Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển” Đây vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI. Theo em, xu thế đó đặt ra cho Việt...
ID câu hỏi: 30724| 2 tháng trước
Đun nóng hh 3,18g chứa p-xilen và etylbenzen với dd KMnO4 thu được 7,82g muối. Thành phần % về khối lượng của etylbenzen trong hh là
ID câu hỏi: 30736| 2 tháng trước
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 8 Câu 1: Em hãy chọn kết quả của bạn làm đúng nhất A. 14 / 5 = 2 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4. B. 14 / 5 = 2.8 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4. C. 14 / 5 = 2.8 ; 14 div 5 =...
ID câu hỏi: 30946| 2 tháng trước
Nam is the best student.................English in my class                 A. in                   ...
ID câu hỏi: 31111| 2 tháng trước
Cân bằng PTHH sau. a, Fe3O4 +HCl  ---> FeCl2+FeCl3 +H2O b, Fe + HNO3 ---> Fe(NO3)3 +NO2+HO2 c,  CxHy+ O2 ---> CO2 +H2O Lm giảng giải ra nhe
ID câu hỏi: 31165| 2 tháng trước
PHIẾU BT SỐ 2 Bài học đường đời đầu tiên  C hứng kiến cái chết của Dế Choắt và bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn (Đoạn 5) 1.     Chứng kiến cái chết của Dế Choắt. a...
ID câu hỏi: 31335| 2 tháng trước
Chọn 1 câu đúng "Đá" trong tiếng Anh là: A. rock                B. stone C. ice           ...
ID câu hỏi: 31383| 2 tháng trước
Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ Tây Tiến  của Quang Dũng ?
ID câu hỏi: 31475| 2 tháng trước
Biểu tượng các nút lệnh: Thụt lề đầu dòng, tăng/giảm khoảng cách dòng, định dạng lề.
ID câu hỏi: 31520| 2 tháng trước
Các bạn có biết thỏ thích ăn gì không,chính là cà rốt đấy.Một chú thỏ ở cách các củ cà rốt 20 ô gạch ( cà rốt ở ô gạch thứ 21).Hỏi chú thỏ có bao nhiêu cách để nhảy đến củ cà rốt,biết rằng các bước...
ID câu hỏi: 31539| 2 tháng trước
Thế nào là hiện tượng di truyền?
ID câu hỏi: 31580| 2 tháng trước
Một chiếc đồng hồ đánh 1 tiếng chuông lúc 1 giờ, đánh 2 tiếng chuông lúc 2 giờ, đánh 3 tiếng chuông lúc 3 giờ, …. , đánh 12...
ID câu hỏi: 31657| 2 tháng trước
Bài 2. Cô Lan mua 54m vải, do sơ xuất trong quá trình vận chuyển nên
ID câu hỏi: 31708| 2 tháng trước
nêu cảm nhận của em về đoạn thơ : từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lí chói qua tim hồn tôi là một vườn hoa lá rất đâmj hương và rộn tiếng chim ai nhanh mk tk  
ID câu hỏi: 31711| 2 tháng trước
Chính sách ngoại giao của Xiêm có gì khác với các quốc gia trong khu vực? Liên hệ với Việt Nam cùng thời điểm?
ID câu hỏi: 31719| 2 tháng trước
Chất nào sau đây là chât điện li? A. HCl B. C6H6 C. CH4 D. C2H5OH
ID câu hỏi: 31731| 2 tháng trước
Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ A. CO2, CaCO3 B. CH3Cl, C6H5Br C. NaHCO3, NaCN D. CO, CaC2
ID câu hỏi: 31742| 2 tháng trước
một số câu chuyện ngắn về sự sẻ chia trong cuộc sống.
ID câu hỏi: 31757| 2 tháng trước
I work _ _ _  six o'clock  in the morning until three in the afternoon .
ID câu hỏi: 31841| 2 tháng trước
Nêu tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ?
ID câu hỏi: 32053| 2 tháng trước
Este X có công thức cấu tạo CH 3 COOCH 2 -C 6 H 5 (C 6 H 5 -: phenyl). Tên gọi của X là A. phenyl axetat B. benzyl axetat C. phenyl axetic D. metyl benzoat
ID câu hỏi: 32058| 2 tháng trước
lũy thừa của 2 với các số sau:8;256;1024;2048
ID câu hỏi: 32232| 2 tháng trước
Lập sơ đồ thể hiện một số vấn đề an ninh toàn cầu.
ID câu hỏi: 32282| 2 tháng trước
bạn nào có đề thi hsg cấp huyện toán 9 năm 2016-2017 không cho mình xin
ID câu hỏi: 32326| 2 tháng trước
Nét nổi bật về sự phân hóa xã hội ở In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì? A. Sự hình thành giai cấp vô sản mới. B. Sự hình thành hai giai cấp mới, đó là công nhân và tư sản. C. Sự hình...
ID câu hỏi: 32594| 2 tháng trước
Thơm ngon  mời bạn ăn nha,tôi đây ko chờ bạn nữa giờ tôi ăn liền
ID câu hỏi: 32647| 2 tháng trước
Xét trong tiếng Anh là gì vậy các bạn (VD như Xét tam giác ABC rồi Xét đa thức, ... ấy)
ID câu hỏi: 32790| 2 tháng trước
Khối hai mươi mặt đều thuộc loại nào sau đây? A.  3 ; 4 B.  4 ; 3 C.  3 ; 5 D.  5 ; 3
ID câu hỏi: 32931| 2 tháng trước
Đọc bài ca dao sau:                                     Cày đồng đang buổi ban trưa  ...
ID câu hỏi: 32933| 2 tháng trước
Viết một đoạn văn ngắn từ 7-10 câu thuyết minh về chiếc ti vi, trong đó có ít nhất 1 câu ghép và 1 dấu ngoặc kép
ID câu hỏi: 33114| 2 tháng trước
Complete the sentences, using the given words in the brackets. 1. The film was boring. She decided to go home early. (so ... that) 2. It is a difficult question. All the students can't answer it....
ID câu hỏi: 33354| 2 tháng trước
Viết bài văn nói về diễn viên mr bean bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 33497| 2 tháng trước
Viết một đoạn văn khoảng 5-6 câu có nội dung kêu gọi giữ gìn và bảo vệ môi trường.  
ID câu hỏi: 33598| 2 tháng trước
Trong một cuộc thi pha chế mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24g hương liệu 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo +Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường 1 L nước và 1 g hương...
ID câu hỏi: 33632| 2 tháng trước
Hỗn hợp X gồm 2 muối Na2CO3 và K2CO3 có khối lượng  35 gam. Khi thêm từ từ và khuấy đều 0,8 lít dd HCl 0,5M?vào dd chứa 2 muối trên thì có 2,24 lít CO2 thoát ra ở dkc và được dd Y. Thêm Ca(OH)2...
ID câu hỏi: 33697| 2 tháng trước
88 thế kỉ =năm
ID câu hỏi: 33733| 2 tháng trước
Các loại gió nào dưới đây biểu hiện cho quy luật địa đới ?   A. Gió mậu dịch, gió mùa, gió tây ôn đới .   B. Gió mùa, gió tây ôn đới, gió fơn.   C. Gió mậu dịch, gió đông cực, gió...
ID câu hỏi: 33848| 2 tháng trước
Công trình kiến trúc nổi tiếng dưới thời Lý như Chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, tháp Chương Sơn xây dựng ở đâu? A.Hà...
ID câu hỏi: 33994| 2 tháng trước
Để bò từ A->B chú Kiến Càng bò theo nét liền (nửa đường tròn đường  kính AB) còn chứ Kiến Lửa bò theo nét đứt (đi trên  2 nửa đường tròn đường kính AC và CB). Hỏi chú kiến nào đi quãng...
ID câu hỏi: 34014| 2 tháng trước
1.I (come)................. and(see) ................you before I leave here. 2.I (send) ................you some postcards as soon as I (arrive)...............in London 3. I'll wait intil he...
ID câu hỏi: 34055| 2 tháng trước
ai làm hộ mình bài 2 trang 115, bài 6 trang 116, bài 10 tràn 117 sách new round 4 với. cứu mình với, gấp     (PDF) New Round-Up...
ID câu hỏi: 34168| 2 tháng trước
Có một con vịt,con chó sói và một nắm rơm và người nông dân.Người nông dân định cho tất cả các thứ sang bờ bên kia mà thuyền chỉ chở được 2 người một lúc.Nếu chở người nông dân và sói thì vịt sẽ ăn...
ID câu hỏi: 34212| 2 tháng trước
khi thu khí oxi vào ống nguyệm bằng cách đẩy không khí phải để vị trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Đối với khí hidro có...
ID câu hỏi: 34234| 2 tháng trước
Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là: A. phitocrom. B. carotenoid. C. diệp lục D. auxin.
ID câu hỏi: 34243| 2 tháng trước
1. Sắp xếp 1. hope / I / we / this / a good time / will / have / holiday / . /   2. evening / in / I / go / for / My parents /a walk / and / will / . /   3. I / big / before / school /...
ID câu hỏi: 34246| 2 tháng trước
Trong bài văn “Ca Huế trên sông Hương”, tại sao có thể nói nghe ca Huế là một thú tao nhã?
ID câu hỏi: 34260| 2 tháng trước
Trong các nhận định sau, nhận định nào về dòng điện trong kim loại là không đúng? A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do B. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì...
ID câu hỏi: 34403| 2 tháng trước
Tìm phát biểu  sai A. Chiều của các đường sức từ là chiều của từ trường   B. Qua mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một đường sức từ C. Các đường sức từ là các đường cong khép kín...
ID câu hỏi: 34537| 2 tháng trước
Em hãy nêu ví dụ minh họa về một đặc điểm của thông tin số có thể là lợi thế hoặc thách thức cho người dùng.
ID câu hỏi: 34597| 2 tháng trước
Trong hợp nào axit sunfuric có nhưng tính chất hóa học chung của một axit ? Đó là những tính chất nào? Dẫn ra những phương trình phản ứng để minh họa.
ID câu hỏi: 34816| 2 tháng trước
Tính các giá trị lượng giác của góc \(\alpha \) trong mỗi trường hợp sau: a)     \(\sin \alpha  = \frac{{\sqrt {15} }}{4}\) với \(\frac{\pi }{2}...
ID câu hỏi: 34967| 2 tháng trước
Nhân dịp cuối tuần , cấc gia đình An ,Bình , Cường  thường có thói quqen tổ chức đi bơi tại hồ bơi nhà thi đấu Phú Thọ , Nhà An đã...
ID câu hỏi: 35039| 2 tháng trước
Nêu tên một số phần mềm mã nguồn mở thường gặp?
ID câu hỏi: 35443| 2 tháng trước
Đặc điểm của nhân vật thần thoại được thể hiện qua hình tượng Nữ Oa thế nào?  
ID câu hỏi: 35754| 2 tháng trước
1.Khí quyển là gì? Khí quyển gồm những tầng nào? Khí quyển có vai trò như thế nào? 2. Kể tên và nêu đặc điểm cơ bản...
ID câu hỏi: 35852| 2 tháng trước
Biết khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3. Một chiếc can nhựa có khối lượng 2kg đựng 20 lít xăng có trọng lượng bằng: A. 1,2N. C. 1,6N B. 120N. D. 160N
ID câu hỏi: 35903| 2 tháng trước
1) Sơ đồ tư duy: hành động Mị cởi trói cho A Phủ 2) Viết bài văn phân tích nội dung hành động Mị cởi trói cho A Phủ.
ID câu hỏi: 35971| 2 tháng trước
The history of what we call cinema today began in the early 19th century. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures was set in motion, they could give the feeling of...
ID câu hỏi: 36031| 2 tháng trước
  1)I need to pass this exam to graduate.  A.It is necessary for me to pass this exam to graduate. B.It is necessary to pass this exam to graduate. C.It is necessary for me pass this exam...
ID câu hỏi: 36063| 2 tháng trước
1 mét khối bằng bao nhiêu kg
ID câu hỏi: 36171| 2 tháng trước
Chứng minh Đông Nam Bộ là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng nhất cả nước Giúp với mn ơi
ID câu hỏi: 36192| 2 tháng trước
các bạn có đề toán nâng cao lớp 1 không ạ?
ID câu hỏi: 36352| 2 tháng trước
Giải giúp mình bài tìm x này nha. 13,5-x+5,4=4,32 5,1-13,8+x=1, 0,16:(x:3,5)=2,8
ID câu hỏi: 36686| 2 tháng trước
Có 27 quả dâu tây xếp đều vao 3 cái đĩa.Hỏi 198 quả dâu tây thì cần mấy cái đĩa như thế
ID câu hỏi: 36823| 2 tháng trước
C2H5OH->C2H4+H2O Tính thể tích rượu 92 độ cần đưa vào p/ứ để thu dc 5,6 lít etilen(đktc).Biết hiệu suất p/ứ đạt 60%,D rượu etilic là 0,8g/ml  
ID câu hỏi: 36928| 2 tháng trước
1 ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh bằ ng bao nhiêu mét?
ID câu hỏi: 36935| 2 tháng trước
Đề bài : Em hãy tả cây đa đầu làng em.
ID câu hỏi: 37374| 2 tháng trước
giúp mình câu này với,mình cần gấp my bedroom is upstairs,_______ the bathroom and my parents' bedroom Cảm ơn các bạn nhiều!
ID câu hỏi: 37423| 2 tháng trước
Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng. B. Al tác dụng với CuO nung nóng. C. Al tác dụng với Fe3O4 nung...
ID câu hỏi: 37446| 2 tháng trước
Question 41. The roads/ Vietnam/ too/ narrow/ travel/ easily ...
ID câu hỏi: 37783| 2 tháng trước
Qua bài thơ "Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh", em có suy nghĩ gì về tình cảm đối với quê hương?
ID câu hỏi: 37934| 2 tháng trước
Tập làm văn: Tả cái đồng hồ treo tường nhà em.
ID câu hỏi: 37998| 2 tháng trước
Cho biết địa bàn cư trú của các dân tộc: 1.Tày,Nùng ; 5.Cơ-ho 2.Thái,Mường ; 6.Chăm,Khơ-me 3.Ê-đê ; 7.Hoa 4.Gia-rai ;...
ID câu hỏi: 38029| 2 tháng trước
Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. HO-C2H4-CHO B. CH 3COOCH 3 C. C 2H 5COOH D. HCOOC 2H 5
ID câu hỏi: 38104| 2 tháng trước
em hãy thay mặt lớp viết một lá đơn xin được chăm sóc một bồn hoa của liên đội
ID câu hỏi: 38132| 2 tháng trước
Bài 1. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc, sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 1. 1. If she (invite) ......................... me, I (go) .............................
ID câu hỏi: 38150| 2 tháng trước
cục xà beng với cục sắt cái nào nặng hơi
ID câu hỏi: 38253| 2 tháng trước
Bạn Mai nói với bạn Hòa: "Sau khi chị  Lan của mình sinh ra được được 4 năm, thì cậu sinh ra. Sau khi cậu sinh ra được 2 năm, thì em Bình...
ID câu hỏi: 38254| 2 tháng trước
Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của hệ thống phun xăng.
ID câu hỏi: 38271| 2 tháng trước
Hấp thụ hoàn toàn 4,1328 lít CO2 (đktc) vào dung dịch KOH dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Trong dung dịch X chứa chất tan nào?  
ID câu hỏi: 38272| 2 tháng trước
cho 1,68l CO2(dktc) sục vào bình đựng dd KOH dư. tính nồng độ mol/lit của muối thu được sau pứ, biết  thể tích dd là 250ml
ID câu hỏi: 38356| 2 tháng trước
tìm x bt trị tuyệt đối 2018-x +trị tuyệt đối 2019-x+trị tuyệt đối 2020-x =2
ID câu hỏi: 38458| 2 tháng trước
Vẽ đồ thị hàm số parabol: (P) :   \(y=-\frac{3}{2}x^2\)
ID câu hỏi: 38593| 2 tháng trước
đồng nghĩa và trái nghĩa với lộng lẫy
ID câu hỏi: 38739| 2 tháng trước
Cơ thể có kiểu gen Ab/aB với tần số hoán vị gen là 10%. Theo lý thuyết, tỷ lệ giao tử AB là A.  45% B. 10% C. 40% D.  5%
ID câu hỏi: 38794| 2 tháng trước
Em hãy nêu một số tập tính ở người, trong các tập tính đó hãy chỉ ra một tập tính bẩm sinh, một tập tính hình thành trong...
ID câu hỏi: 38971| 2 tháng trước
Nguyên liệu ( sản phẩm ) của pha sáng ,pha tối trong quang hợp ?p/s:mọi người giúp em với ạ ! em cảm ơn :3
ID câu hỏi: 39083| 2 tháng trước
Câu 1. (4 điểm): “Hạt gạo làng ta Có vị phù sa Của sông Kinh Thầy Có hương sen thơm Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát Ngọt ngào...
ID câu hỏi: 39094| 2 tháng trước
Yes, a lot. nghĩa là gì?
ID câu hỏi: 39126| 2 tháng trước
Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là  A. 16,8.      B. 20,8.  C. 18,6.      D. 20,6. 
ID câu hỏi: 39244| 2 tháng trước
Cho dãy các chất sau: axit focmic, toluen, axetanđehit, saccarozơ, vinyl axetat, ancol vinylic, etylen glicol, glucozơ, glyxylalanin, isopren, phenyl amin, đivinyl, cumen. Tổng số chất tác dụng với...
ID câu hỏi: 39255| 2 tháng trước
Hãy viết một đoạn văn ( khoảng 15-20 dòng ) trình bày suy nghĩa của em về vần đề: Tại sao con người cần phải tự lực cánh sinh  ? 
ID câu hỏi: 39462| 2 tháng trước
Nội dung của truyện truyền thuyết Yết Kiêu  Mk đang cần gấp nhé
ID câu hỏi: 39496| 2 tháng trước
(1)Tản Đà (1889 - 1939 ) tên khai sinh là Nguyễn Khắc Hiếu, người làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây ( nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà...
ID câu hỏi: 39573| 2 tháng trước
Phân tích hai nhân vật Héc-to và Ăng-đrô-mác lúc chia tay.   Bài đọc: Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác Cuộc chiến...
ID câu hỏi: 39652| 2 tháng trước
Bài 1. (2 điểm) Thu gọn các biểu thức: a) $\left(-12{{x}^{13}}{{y}^{15}}+6{{x}^{10}}{{y}^{14}} \right) \, : \, \left(-3{{x}^{10}}{{y}^{14}} \right);$ b) $\left(x-y...
ID câu hỏi: 39718| 2 tháng trước
Tìm xEZ, biết a) 7x .(2x+10)=0 b)-9x:(2x-10)=0 c) (4-x) (x+3)=0 d) (x+2023) . (x - 2024)=0
ID câu hỏi: 39839| 2 tháng trước
giá một chiếc mũ bảo hiểm là 108000đồng.để thu hút khách hàng người ta quyết định hạ giá 17,5%.tính giá chiếc mũ bảo hiểm sau khi hạ giá?
ID câu hỏi: 39887| 2 tháng trước
tìm nguyên hàm của (x+1)sin2x ​tìm nguyên hàm của (x.sin(x/2)).(x.cos(x/2)) ​tìm nguyên hàm của 1/(x.lnx.ln(lnx))  
ID câu hỏi: 39916| 2 tháng trước
Hãy viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện cổ tích sọ dừa
ID câu hỏi: 39997| 2 tháng trước
A, ghi lời bài hát Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến B,có bao nhiêu màu sắc được liệt kê C,màu sắc cuối cùng là màu gì
ID câu hỏi: 40299| 2 tháng trước
>,<,= 12 tấn 12 tạ.... 10 800 kg + 2 400 kg 7 tạ 80 kg ....... 15 600 kg : 20 15 giờ.... 16 phút x 60 12 giây x 50 ....... 9 phút 45 giây  
ID câu hỏi: 40600| 2 tháng trước
Điền vào chỗ trống : a) Những tiếng bắt đầu bằng r, d  hoặc gi : Đánh dấu mạn thuyền    Xưa có người đi thuyền, kiếm ... bên hông, chẳng may làm kiếm ... xuống nước....
ID câu hỏi: 40803| 2 tháng trước
Lan có một tờ giấy thủ công hình chữ nhật.Vì muốn tạo thành tờ giấy hình vuông để cắt ngôi sao năm cánh nên bạn đã cắt bớt chiều dài của tờ giấy ban đầu đi 5 cm. Tính diện tích tờ hình vuông mới,...
ID câu hỏi: 40866| 2 tháng trước
  Mai có 50 000 nghìn đồng. Mai đến nhà sách Cẩm Lệ mua 1 quyển sách giá 32 000 nghìn đồng và 1 quyển vở giá 10 500 đồng. Hỏi số...
ID câu hỏi: 41059| 2 tháng trước
Hãy nêu vị trí của đạo phật ở thời lý?vì sao đạo phật thời lý được đặc biệt phát triển
ID câu hỏi: 41082| 2 tháng trước
Nhập vào số nguyên n,tính tổng các số chẵn,lẻ trong phạm vi từ 1 đến n
ID câu hỏi: 41252| 2 tháng trước
ĐỀ ÔN TẬP VĂN BẢN BUỔI HỌC CUỐI CÙNG PHẦN I. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: "Thế rồi, từ điều này sang điều khác, thầy Ha-men nói với chúng tôi về tiếng Pháp, bảo rằng...
ID câu hỏi: 41638| 2 tháng trước
cho phân số 70/89.hỏi phải cùng bớt cả tử cung mau đi mấy đơn vị để được phân số mới giá trị 3/4 ?
ID câu hỏi: 41655| 2 tháng trước
Câu1:Giảm phân xảy ra ở tế bào nào ?Kết quả của quá trình giảm phân Câu2: Trình bày diễn biến , kết quả của kết...
ID câu hỏi: 41890| 1 tháng trước
Quê choa ở Hà Tĩnh , Có ai đồng hương không , điểm danh tề
ID câu hỏi: 42113| 1 tháng trước
Tìm lỗi sai:64. Do you know when was she born?
ID câu hỏi: 42251| 1 tháng trước
Nhập vai an dương vương kể lại truyên an dương vương mị châu trọng thủy
ID câu hỏi: 42368| 1 tháng trước
Write a film review (100 words) Bạn nào viết về phim TQ thì càng tốt ( Trần tình lệnh)
ID câu hỏi: 42419| 1 tháng trước
Nêu nội dung về buổi học cuối cùng 
ID câu hỏi: 42498| 1 tháng trước
CÁC BÀI TOÁN VỀ PHÉP NHÂN KHI CÁC TÍCH RIÊNG ĐẶT THẲNG CỘT VỚI NHAU Kiến thức cần ghi nhớ: - Cần nắm thế nào là tích riêng thứ nhất, thứ hai ….. - Khi đặt các tích riêng sai vị trí thì mỗi tích...
ID câu hỏi: 42588| 1 tháng trước
Trong cơ chế điều hoà hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozơ và khi môi trường không có lactozơ? A. Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế B....
ID câu hỏi: 42633| 1 tháng trước
những từ đồng nghĩa với êm đềm 
ID câu hỏi: 42804| 1 tháng trước
1 . look ! someone is climbing up that tree over there ............................................. 2. can you hear those people ? what do they talk about ?...
ID câu hỏi: 42883| 1 tháng trước
Tìm số còn thiếu trong dãy số sau: 1;4;10;22;46;...190
ID câu hỏi: 43044| 1 tháng trước
Chứng tỏ rằng số có dạng aaa bao giờ cũng chia hết cho 37
ID câu hỏi: 43113| 1 tháng trước
1. small / thin / sister / white / and / his / lips / teeth / has / .  → Sister                             ...
ID câu hỏi: 43149| 1 tháng trước
10.(12-x) =10  tìm số tự nhiên x thỏa mãn  
ID câu hỏi: 43172| 1 tháng trước
50 tạ = tấn  2,3 tạ = tấn 870 tạ= tấn 65 kg = tấn  
ID câu hỏi: 43395| 1 tháng trước
Mình rồng đuôi phụng le te Mùa đông ấp trứng mùa hè nở con. Mình đố các bạn biết đó là cây gì?
ID câu hỏi: 43507| 1 tháng trước
Cho ví dụ về đối lưu
ID câu hỏi: 43627| 1 tháng trước
Viết các tập hợp : Ư (48) Ư(80) Ư (72) ƯC (48,80,72)
ID câu hỏi: 43700| 1 tháng trước
Professional people expect ................. when it is necessary to cancel an appointment. A.  you to call them B.  that you would call them C.  you calling them D.  that you...
ID câu hỏi: 43899| 1 tháng trước
Thuyền đậu,thuyền đi hạ kín mui Lưa Thưa mưa biển ầm chân trời Chiếc tàu trở cá về bến cảng  Khói tân màu mây tưởng đảo khơi Tìm nghĩa chuyển trong bài thơ trên. Mn giúp em với ạ
ID câu hỏi: 44173| 1 tháng trước
Hãy nhập vai Thúy Vân kể lại cuộc du xuân của chị em Thúy Kiều.   Em cần gấp ạ
ID câu hỏi: 44272| 1 tháng trước
Một hình chữ nhật có chu vi 20cm. Nếu chiều dài được thêm 5cm và chiều rộng thêm 9cm thì được hình vuông. Tính diện tích...
ID câu hỏi: 44475| 1 tháng trước
Tính tổng : A=1/101 + 1/102 + 1/103 + ...... + 1/200
ID câu hỏi: 44516| 1 tháng trước
X x 24 + x =600 hỏi x = ? ( viết đầy đủ)
ID câu hỏi: 44615| 1 tháng trước
Một hợp chất hữu cơ A có M = 74. Đốt cháy A bằng oxi thu được khí CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A? A. 4 B.  2 C.  3 D.  1
ID câu hỏi: 44701| 1 tháng trước
Tính tổng 1+1/2+1/3+1/4+...+1/100
ID câu hỏi: 45039| 1 tháng trước
a) tìm a và b để 123ab chia hết cho 2, 3, 5 b) tìm a và b biết số 3ab chia hết cho 5, chia 7 dư 2, chia 9 dư 4 giải ra hộ mình giải bài rõ ràng 6 tick  
ID câu hỏi: 45424| 1 tháng trước
ai có nick roblox ko nick ngheo cung dc mien sao ro ghoul manh roi
ID câu hỏi: 45621| 1 tháng trước
Trả lời các câu hỏi ôn tập ở chương 2 hình học lớp 7 trang 139
ID câu hỏi: 45788| 1 tháng trước
Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người ? A. Penixilin, amoxilin B. Vitamin C, glucozơ C. Seduxen, moocphin D. Thuốc cảm pamin, paradol
ID câu hỏi: 45850| 1 tháng trước
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, điểm du lịch biển nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?   A. Đá Nhảy.  B. Đồ Sơn C. Sầm Sơn. D. Thiên Cầm
ID câu hỏi: 45856| 1 tháng trước
Write a paragraph about the festival you attended(60-80 words) 1. What festival đi you attend ? 2. Where was it held? 3.Why was it held? 4.What kind of festival is it? 5.When was it held? 6.how...
ID câu hỏi: 45875| 1 tháng trước
Nam said "Why don't we wear face mask to avoid being infected with Covid-19?" → Nam suggested that face mask _________________________
ID câu hỏi: 45996| 1 tháng trước
Tìm thức ăn yêu thíc của 5 loài chim bất kì Cách tìm thức ăn 5 loại chim ăn tạp 5 loại chim ăn thịt 5 loại chim ăn hạt, quả
ID câu hỏi: 46049| 1 tháng trước
Bậc trượng phu sinh là gì??? (Lịch sử 7- Bài 19) #Camonnhiua #
ID câu hỏi: 46140| 1 tháng trước
Câu 2: Trình bày suy nghĩ của em về câu nói của Lê Nin: “‘Học học nữa, học mãi”
ID câu hỏi: 46287| 1 tháng trước
Hảy tóm tắt truyện ngắn Sông Chết mặc bay của Phạm Duy Tốn ? Nhan đề Sống Chết mặc bay thể hiện ý nghĩa gì ?
ID câu hỏi: 46545| 1 tháng trước
So  sánh  phân số: 3535 phần 4848 và5phần8
ID câu hỏi: 46546| 1 tháng trước
tìm số tự nhiên x, biết: xn =1(x thuộc n)
ID câu hỏi: 46592| 1 tháng trước
Mặt chân đế của vật là A. toàn bộ diện tích tiếp xúc của vật với sàn B.  đa giác lồi lớn nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc C.  phần chân của vật D.  đa giác lồi nhỏ nhất...
ID câu hỏi: 46626| 1 tháng trước
Thế giới sinh vật được phân loại thành các nhóm theo trình tự lớn dần là:  A. Giới – ngành – lớp – bộ – họ – chi – loài  B. Loài – bộ – họ – chi – lớp – ngành – giới  C. Loài – chi –...
ID câu hỏi: 46640| 1 tháng trước
viết đoạn văn 5-7 câu nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc truyền thuyết "con rồng cháu tiên" MN GIÚP EM VS Ạ EM CẢM ƠN 
ID câu hỏi: 46821| 1 tháng trước
Nói về vấn đề lũ lụt bằng tiếng anh
ID câu hỏi: 47011| 1 tháng trước
Tìm số nguyên n biết: a) – 5 là bội của n + 1  b) n là ước của 3n + 6 c) 2n + 5 là bội của n + 1 d) 3n + 1 chia hết cho n – 3
ID câu hỏi: 47033| 1 tháng trước
Hàm số là gì ? cho ví dụ 
ID câu hỏi: 47057| 1 tháng trước
7m 3cm =...........m 1/5 héc-tô-mét vuông 5 mét vuông =..................mét vuông 5ha 27 đề-ca-mét vuông =.......................mét vuông 2 mét vuông 43 đề-xi-mét vuông =..................mét...
ID câu hỏi: 47148| 1 tháng trước
Câu 4: Câu nào sau đây trái nghĩa với câu : “Uống nước nhớ nguồn      A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. B. Khỏi vòng cong...
ID câu hỏi: 47194| 1 tháng trước
CÁCH SỬ DỤNG KÍNH HIỂN VI THẾ NÀO?????
ID câu hỏi: 47656| 1 tháng trước
1. Anh / chị hãy viết 1 đoạn văn ngắn ( 200 chữ ) về bệnh ái kỉ
ID câu hỏi: 47703| 1 tháng trước
COMPLETE THE SENTENCES USING “CAN” OR “(BE) ABLE TO : 1. I can’t see you on Saturday but I ... meet you on Sunday morning. 2. Ask John about your problem. He might ......
ID câu hỏi: 47999| 1 tháng trước
 Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 86m.Nếu tăng chiều rộng thêm 3m và giảm chiều dài đi 2m thì trở thành hình...
ID câu hỏi: 48521| 1 tháng trước
Câu 2.(VD) Cho biểu thức đại số: A = 2y2 +13 . Tính giá trị biểu thức khi giá trị x = -1.
ID câu hỏi: 48545| 1 tháng trước
1. Which festival do you like best? -> The festival I like best is Tet festival. 2. When is it held? ->It's held in January Lunar every year. 3. Where is it held?--> ->It's held throughout Vietnam...
ID câu hỏi: 48953| 1 tháng trước
viết đoạn văn 3đến 4 câu về người mà em yêu quý nhất
ID câu hỏi: 48986| 1 tháng trước
Tập hợp các số nguyên gồm: A:Các số nguyên âm ,số0 và các số nguyên dương B:Các số nguyên âm và các số...
ID câu hỏi: 49019| 1 tháng trước
REVIEW 35. He doesn't apply for thr job because he doesn't have enough qualification -> if he 36. Hurry up or we will be late for the exam -> if we 37. They do not understand you...
ID câu hỏi: 49030| 1 tháng trước
kể câu chuyện về thiên nhiên và con người    ( ngắn thôi nhé)
ID câu hỏi: 49128| 1 tháng trước
tách đoạn văn sau thành 3 câu rồi bằng cách thêm dấu chấm vào vị chí thích hợp  Đa buồn rầu ngồi bên cửa sổ cạnh chỗ em ngồi có...
ID câu hỏi: 49149| 1 tháng trước
em hãy viết một đoạn văn ngắn về một tấm gương chiến đấu tiêu biểu trong chien dich lịch sử điện biên phủ mà em biết
ID câu hỏi: 49187| 1 tháng trước
Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là: A. 360 gam B. 480 gam  C.  270 gam D. 300 gam
ID câu hỏi: 49208| 1 tháng trước
Cơn gió lành lạnh khẽ len lỏi vào người tôi.Cái cảm giác nhớ một người là như vậy Sao. Cuộc đời quả thật có nhiều chuyện đáng buồn. Khi...
ID câu hỏi: 49228| 1 tháng trước
kiểm tra số đối xứng mà không dùng xâu trong Pascal???????  
ID câu hỏi: 49422| 1 tháng trước
     Khi nói về mùa hè, một nhà thơ đã viết: “Chùm phượng mang áo đỏ cháy ngang trời Bướm nhẹ nhàng cánh rung theo làn gió Ve dạo nhạc như những lời nhắc...
ID câu hỏi: 49438| 1 tháng trước
Vì sao tác giả lại khẳng định:         “Tiếng gà trưa          Mang bao nhiêu hạnh...
ID câu hỏi: 49502| 1 tháng trước
Trong đoạn trích Lục vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, nhân vật Lục Vân Tiên có...
ID câu hỏi: 49509| 1 tháng trước
Chiều dày vỏ Trái Đất ở đại dương khoảng bao nhiêu km? A. +5 → 10km       B. +10 → 15km C. +15 → 20kmv       D. +17 → 25km
ID câu hỏi: 49684| 1 tháng trước
V. Rewrite the sentences: 1. I like making crafts especially bracelet. -> I enjoy.......................................................... 2. Minh doesn't like making models because it is...
ID câu hỏi: 49859| 1 tháng trước
Kết quả của cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều năm 1545 - 1592 là A. nhà Lê bị sụp đổ B. nhà Mạc bị lật đổ C. Trịnh Kiểm thao túng quyền lực D. chiến tranh Trịnh - Nguyễn bùng nổ
ID câu hỏi: 49966| 1 tháng trước
Kết bài kể lại một trải nghiệm bị lạc trong siêu thị  
ID câu hỏi: 50368| 1 tháng trước
Tính hợp lý:39.8+60.2+21.8
ID câu hỏi: 50459| 1 tháng trước
My mother / buy / a nice gift / me / last week Last month / I / send / a gift / my pen pal Why / you / go / the dentist / yesterday?  Eating / vegetables / is good / you My uncle / cut / my...
ID câu hỏi: 50502| 1 tháng trước
ONE + ONE + ONE + ONE =FOUR                VA                     ...
ID câu hỏi: 50628| 1 tháng trước
người ta xếp bốn hình tam giác , mỗi hình như hình bên thành hình chữ nhật sau . tính diện tích hình chữ nhật đó    
ID câu hỏi: 50645| 1 tháng trước
Các Bạn Nào Thi Vật Lý Rồi Thì Cho Mk Tham Khảo Vài Cái Đề Thi Để mk luyện tập nhé ?/ Thanks you các bạn nhìu //// Giúp mk vs...
ID câu hỏi: 50691| 1 tháng trước
Ex2:Tìm trọng âm khác A abstract B media C secrete D physical   A bilingual B previous C precious D humorous   A innocient B aggreement C website D...
ID câu hỏi: 50697| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu tả về loài cây mà em yêu thích ? 
ID câu hỏi: 50887| 1 tháng trước
Fill at,in,on,by with the follwing senrence 1.There are a lot of books............the table 2.There's some tea............the shelf............the cupboard 3.Shall we meet.............the coach...
ID câu hỏi: 50904| 1 tháng trước
1. Don't forget to contact me if you come to London ( touch )  -> Remember to  2. Do you think they will arrive on time   ( turn )  -> Do you...
ID câu hỏi: 50939| 1 tháng trước
Trong bài "Bánh trôi nước" (SGK Ngữ Văn 7/T94) Nhận xét cách xưng hô của nhân vật trữ tình trong câu thơ mở đầu? Từ đó...
ID câu hỏi: 50965| 1 tháng trước
What nationnality are you? Am korean.
ID câu hỏi: 51087| 1 tháng trước
Soạn bài chiếc lá cuối cùng ?
ID câu hỏi: 51098| 1 tháng trước
Cảm nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ được thể hiện trong bài ca dao: " Thân em như trái bần trôi Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu"
ID câu hỏi: 51218| 1 tháng trước
4. Cáo đã chia sẻ với hoàng tử bé nhiều bài học về tình bạn. Em thấy bài học nào gần gũi và có ý nghĩa nhất với mình? Vì sao?   
ID câu hỏi: 51247| 1 tháng trước
Đọc bài : '' Cóc kiện trời '' tiếng việt 3 tập 2 trang 122 tuần 33 và trả lời câu hỏi
ID câu hỏi: 51340| 1 tháng trước
3 vương quốc cổ ở Đông Nam Á và tương ứng với quốc gia nào ngày nay
ID câu hỏi: 51363| 1 tháng trước
Tả buổi lễ khai giảng năm học mới trường em
ID câu hỏi: 51815| 1 tháng trước
Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do * A. núi lửa. B. động đất. C. gió thổi. D. thủy triều.
ID câu hỏi: 52143| 1 tháng trước
Cho khổ thơ:                   "Đêm nay Bác ngồi đó                    Đêm nay Bác không...
ID câu hỏi: 52215| 1 tháng trước
Đề bài: Kể về 1 thầy giáo hay 1 cô giáo mà em quý mến (không chép mạng)
ID câu hỏi: 52271| 1 tháng trước
các bạn ơi ! có ai thi violympic toán lớp 7 vòng huyện chưa? gửi đề cho mình đi . mình tích cho 10 like vì mình có nhiều nít mà nhớ gửi đề sớm sớm cho mình nha cám ơn
ID câu hỏi: 52288| 1 tháng trước
Cho các phát biểu sau: (a) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ. (b) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4. (c) Kim cương...
ID câu hỏi: 52403| 1 tháng trước
Nêu cấu tạo nhiệt kế dùng chất lỏng
ID câu hỏi: 52447| 1 tháng trước
Hãy viết một bài văn nêu cảm nghĩ của em về bài ''Lời của cây'' tác giả Trần Hữu Thung lớp 7
ID câu hỏi: 52475| 1 tháng trước
Teachers`Day in Viet Nam is on November 20 th . On that day we honour our teachers their contribution to education.There are usually lots of activities in the school.In the morning we give greeting...
ID câu hỏi: 52512| 1 tháng trước
1.  Don’t you think we should ask the price? =>...
ID câu hỏi: 52535| 1 tháng trước
Cho 5 tia chung gốc Ox, Oz, Om, Ot, Oy. Theo thứ tự ấy nằm trên một nửa mp bờ chứa tia Ox. Biết  góc xOy = 116o và góc xOz = zOm = mOt = tOx. Tính tổng số đo của tất cả...
ID câu hỏi: 52577| 1 tháng trước
25 . 15 + 47 . 95 + 25 . 38 - 47 . 70 tinh hop ly nha cac Anh / Chi 
ID câu hỏi: 52876| 1 tháng trước
Phân tích 2 câu thơ đầu:" Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,                              ...
ID câu hỏi: 52912| 1 tháng trước
Viết 4,079 thành hỗn số. làm nhanh và đúng cho tick nha
ID câu hỏi: 53220| 1 tháng trước
TOPIC 1: POLLUTION 1. Can you list some types of pollution? 2. What have you done to reduce the pollution in your neiborhood/ your school? 3. What will happen if we dump rubbish into the sea? 4. What...
ID câu hỏi: 53432| 1 tháng trước
tính bằng cách hợp lý  123. 456456 - 456 . 123123 giúp  mk đi 
ID câu hỏi: 53514| 1 tháng trước
Cho hỏi các bạn: Tiền Ấn Độ, 1 ruby bằng bao nhiêu tiền việt nam biết không? Mk muốn biết ngay bây giờ.
ID câu hỏi: 53579| 1 tháng trước
vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 2 cầu chì, 2 công tắc 2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn
ID câu hỏi: 53693| 1 tháng trước
1-        It is cheap. It’s ___________________ (expensive) 2-        ___________________ TV is available now....
ID câu hỏi: 53869| 1 tháng trước
đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi – Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm...
ID câu hỏi: 53939| 1 tháng trước
lập dàn ý bài: cảm nghĩ về mẹ
ID câu hỏi: 54434| 1 tháng trước
Tính giới hạn  lim x → 1 - x 2 + 1 x - 1 A. 0 B.  + ∞ C.  - ∞ D. 1
ID câu hỏi: 54619| 1 tháng trước
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, nhận xét về phân bố của ngành công nghiệp năng lượng của nước ta.
ID câu hỏi: 54789| 1 tháng trước
I. ĐỌC HIỂU Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới: NGU CÔNG DỜI NÚI Xưa kia, có một ông lão sống ở vùng Hoa Bắc, tên gọi Bắc Sơn Ngu Công. Ở phía nam nhà ông có hai quả núi to Thái...
ID câu hỏi: 54819| 1 tháng trước
Câu 2 : Tìm trung bình cộng của các số sau: a. 39 phút, 4 giờ, 3 giờ 15 phút. b. 125, 260, 265, 380, 235. Câu 3 : Cho các số: 145, 39, 172, 270, 450, 7615. a.     Số n ào chia...
ID câu hỏi: 54892| 1 tháng trước
Câu trực tiếp , câu gián tiếp 1." I'll see you tomorrow " => She said ............................. 2. " i saw her today " => She said .............................. 3. " I don't like this...
ID câu hỏi: 54907| 1 tháng trước
Một âm có hiệu của họa âm bậc 5 và họa âm bậc 2 là 36Hz. Tần số của âm cơ bản là A. 36 Hz B. 72Hz C. 18Hz D. 12Hz
ID câu hỏi: 54966| 1 tháng trước
Các bạn ơi giúp mình với *****Nghị luận xã hội***** Đề : Phải chăng những điều ngọt ngào làm nên yêu thương? =» ( Hãy làm mở bài...
ID câu hỏi: 55043| 1 tháng trước
Các hải cảng lớn trên thế giới tập trung ở đâu?Vì sao lại phân bố ở đó?
ID câu hỏi: 55086| 1 tháng trước
Đun nóng m gam hỗn hợp Cu, Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 3:7 với một lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,8m gam chất rắn, dung dịch X và 3,36 lít hơn hợp khí (đktc) gồm NO...
ID câu hỏi: 55114| 1 tháng trước
tại sao vào mùa đông, sáng sớm thường có sương mù nhưng khi mặt trời lên sương mù dần tan và biến mất
ID câu hỏi: 55248| 1 tháng trước
Ở mèo, gen qui định hình dạng lông nằm trên NST thường...
ID câu hỏi: 55431| 1 tháng trước
Sắp xếp thành câu có nghĩa:  fire/the/don't/lift/when/is/use/there.
ID câu hỏi: 55525| 1 tháng trước
. Cho hàm số y=ax2   có đồ thị là parabol (p). a) Xác định a để (p)   đi qua điểm A(-2;4) b) Viết phương trình đường thẳng (d)   đi qua gốc tọa độ và điểm N(2;4) c) Vẽ (p)   và...
ID câu hỏi: 55562| 1 tháng trước
Viết 4 phương trình hóa học chứng minh tính oxi hóa giảm dần từ Flo đến Iot 
ID câu hỏi: 57101| 3 tuần trước
VI. Choose the sentence which is closet in meaning to the sentence above. 1.I haven’t eaten this kind of food before. A.     This is the first time I eat this kind of...
ID câu hỏi: 57140| 3 tuần trước
Kết quả thi khảo sát lớp 5 trường tiểu học đông xuân năm học 2013-2014 có 1/4 số học sinh đạt loại giỏi , 2/5 số học sinh loại khá còn lại 77 học sinh đạt loại trung bình ( ko có học sinh yếu kém )...
ID câu hỏi: 57172| 3 tuần trước
SPEAKING TOPIC: TOURISM ( Trả lời văn vẻ dùm mình nha mấy bạn!~) 1. Which places would you recommened to a visitor to your country? 2. Do a lot of tourist visit your country? 3. What...
ID câu hỏi: 57652| 3 tuần trước
Vẽ sơ đồ nguyên lý gồm 1 cầu chì 1 ổ cắm 1 công tắc điều khiển 2 bóng đèn mắc nối tiếp
ID câu hỏi: 57970| 1 tuần trước
Bài 1 Tính diện tích hình tam giác có a Độ dài đáy là 3,6m, chiều cao là 2,5m.b Độ dài đáy là 3m, chiều cao là 18dmBài 2 Cho hình tam giác ABC có chiều cao AH 2,7cm và BM 1 3 BC xem hình vẽ . Biết...
ID câu hỏi: 58007| 1 tuần trước
Bài khó quá  
ID câu hỏi: 58064| 1 tuần trước
trong nhà xe có 216 xe đạp và xe máy số xe đạp chiếm 4/9 tổng số xe hỏi có bao nhiêu xe máy
ID câu hỏi: 58127| 1 tuần trước
AI vẽ được kuromi mình cho 10 tích nha (ko được chép trên mạng đâu)
ID câu hỏi: 58180| 1 tuần trước
CHO ĐOẠN THẲNG AC=10CM, LẤY ĐIỂM B NẰM GIỮA AC, LẤY I LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG AB, K LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG BC. TÍNH ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG IK
ID câu hỏi: 58183| 1 tuần trước
 3/4+2/3    3/5+7/10    2/9+1/5+7/9+4/5 giúp mình đi ai nhanh nhất mình thk cho làm ơnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ID câu hỏi: 58198| 1 tuần trước
mọi người giúp em với em cần gấp ạ(em cảm ơn ạ) 1 the___on tv last night was so funny A.news      B.romace   C.comedy   D.documentary 2.music channel...
ID câu hỏi: 58242| 1 tuần trước
tính xác suất thực nghiệm của biến cố mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N trong mỗi trường hợp sau a) tung một đồng xu 20 lần liên tiếp , có 8 lần xuất hiện mặt N b)...
ID câu hỏi: 58391| 1 tuần trước
cho tam giác abc gọi i là trung điểm của ab trên tia đối của tia ic lấy điểm m sao cho im = ic  a] chứng minh tam giác aim = tam giác bim từ đó suy ra am...
ID câu hỏi: 58501| 1 tuần trước
tìm đại từ xưng hô trong câu sau.Theo bạn đại từ đó thể hiện thái độ gì của người nói?  "Ta đẹp là do công cha công mẹ, chứ...
ID câu hỏi: 58649| 6 ngày trước
thực trạng nguyên nhân giải pháp  của rừng amadon giúp tớ với aaaaaa
ID câu hỏi: 58724| 6 ngày trước
Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Cho các biến bố sau: A: “xuất hiện mặt có 5 chấm”. B: “Xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn 7”. a)...
ID câu hỏi: 58752| 6 ngày trước
Một phân số bé hơn 1, có tổng của tử số và mẫu số là số lớn nhất có 2 chữ số. Hiệu của tử số và mẫu số là số lướn nhất có 1 chữ số. Yimf...
ID câu hỏi: 58761| 6 ngày trước
Mih cần gấp aa Cho biết 75% độ dài của một mảnh vải là 45 m a. hỏi mình phải đó dài bao nhiêu m? b. lần t1 người ta cắt đi 20%, chiều dài...
ID câu hỏi: 59036| 5 ngày trước
Cho tam giác nhọn ABC có AB  AC , hai đường cao BD và CE . Chứng minh:1) AB.AE  AC.AD . 2) ADE∽ABC.3)Tia DE cắt CB tại I,gọi O làtrungđiểmcủa BC.CMR:  DB2...
ID câu hỏi: 59195| 4 ngày trước
giá trị của biểu thức x/y-35% với x=45 ; y=3 là ai trả lời được mình tick cho  
ID câu hỏi: 59472| 3 ngày trước
Những việc làm dưới đây có thể gây ra hậu quả gì? a, Anh H hút thuốc khi đang đổ xăng xe máy. b, Mải nói chuyện với bạn, N quên...
ID câu hỏi: 59557| 3 ngày trước
Bài 4: Cho dãy số nguyên dương a không quá 100 số (0<=a[i]<=10000), hãy tìm giá trị nhỏ nhất mà có số lần xuất hiện ít...
ID câu hỏi: 59657| 3 ngày trước
Nhà bạn Kha không có đất, ba mẹ bạn xây nhà có sân thượng. Giờ ba mẹ bạn Kha muốn trồng rau để ăn. Các em hãy giúp ba mẹ bạn chọn...
ID câu hỏi: 59665| 3 ngày trước
Bài 3: Treo quả nặng 500g vào một lò xo. Chiều dài ban đầu của lò xo là 12cm. a Tính trọng lượng của quả nặng. b Tính độ giãn của...
ID câu hỏi: 60021| 1 ngày trước
Một tấm bảng chỉ dẫn có kích thước như hình vẽ dưới đây. Tính diện tích tấm bảng chỉ dẫn đó.
ID câu hỏi: 60167| 1 ngày trước
Cho hình vẽ:- AB= 3xAD; CE= 4xDE.áo sánh diện tích Tam giác BDC và diện tích Tam giác ADC . B Biết diện tích Tam giác BDE bằng 1...
ID câu hỏi: 60176| 1 ngày trước
Một ô tô đi quãng đường dài 225 km. Lúc đầu xe đi với vận tốc 60 km/giờ. Sau đó vì đường xấu và dốc nên vận tốc giảm xuống chỉ còn...
ID câu hỏi: 60178| 1 ngày trước
Bài 2: Đặt câu theo yêu cầu sau rồi phân tích chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ ( nếu có). a) Câu có chủ ngữ là động từ................ . b)...
ID câu hỏi: 60230| 1 ngày trước
Một cái thùng không nắp dạng hình chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi...
ID câu hỏi: 60265| 1 ngày trước
Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA=2cm , OB=8cm. a.Tính độ dài đoạn thẳng AB. b.Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB.Tính độ dài đoạn thẳng...
ID câu hỏi: 60418| 12 giờ trước
Người ta là một cái bể dạng bằng kính dạng hình hộp chữ nhật bể không có nắp có chiều dài 1,2m chiều rộng 8dm và chiều cao 6dm không...
ID câu hỏi: 60482| 6 giờ trước
Số sách ở ngăn A bằng \(\dfrac{2}{3}\)  số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 3 quyển từ ngăn A sang ngăn B thì số sách ở ngăn A bằng \(\dfrac{3}{7}\)  số...
0.53524 sec| 3784.547 kb