Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Công nghệ(10)
GDCD(5)
Hóa học(48)
Lịch sử(12)
Ngữ văn(156)
Nhạc họa(5)
Sinh học(20)
Tiếng anh(146)
Tin học(14)
Toán học(167)
Vật lý(24)
Địa lý(17)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 2545| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2550| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2617| 2 năm trước
ID câu hỏi: 2743| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2776| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2934| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2956| 3 năm trước
ID câu hỏi: 2992| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3041| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3071| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3221| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3231| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3237| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3281| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3297| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3300| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3382| 3 năm trước
ID câu hỏi: 3441| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3444| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3485| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3657| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3793| 2 năm trước
ID câu hỏi: 3963| 2 năm trước
ID câu hỏi: 4236| 2 năm trước
ID câu hỏi: 5350| 11 tháng trước
ID câu hỏi: 5399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 5959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6050| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6393| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 6717| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 9482| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10477| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10898| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10937| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10951| 3 tháng trước

số học sinh lớp 6A bằng \(\frac{4}{13}\) tổng số học sinh 3 lớp còn lại

=> số học sinh lớp 6A bằng \(\frac{4}{4+13}\)

ID câu hỏi: 10959| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10968| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 10992| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11013| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11026| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11048| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11095| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11096| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11100| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11127| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11129| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11131| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11155| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11186| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11187| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11191| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11195| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11223| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11270| 3 tháng trước

a)A=2(1+2+2^2+...+2^19)

   =>A chia hết cho 2

b)A=(2+2^2)+(2^3+2^4)+...+(2^19+2^20)

   A=2(1+2)+2^3(1+2)+...+2^19(1+2)

 ...

ID câu hỏi: 11301| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11360| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11460| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11476| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11516| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11630| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11654| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11671| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11678| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11679| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11681| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11686| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11708| 3 tháng trước

55. This is the first time Tom went abroad.

A. Tom ever has gone abroad before.            B. Tom has ever gone abroad before.

C. Tom has never gone...

ID câu hỏi: 11717| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11722| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11729| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11742| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11746| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11796| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11825| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11846| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11871| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11872| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11875| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11877| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11882| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11885| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11900| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11934| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11951| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11958| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 11973| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12035| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12073| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12093| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12096| 3 tháng trước

Ở tập đoàn san hô hình thành khung xương đá vôi, cơ thể chúng gắn với nhau tạo nên tập đoàn hình khối hay hình cành cây vững chắc, có màu rực rỡ

→ Đáp...

ID câu hỏi: 12101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12120| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12198| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12210| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12232| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12340| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12369| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12406| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12421| 3 tháng trước

⇒Some designers have modernized the ao dai by printing lines of poetry on it.

ID câu hỏi: 12432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12444| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12453| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12458| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12485| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12490| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12515| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12543| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12685| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12707| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12718| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12724| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12773| 3 tháng trước
Như vậy số tự nhiên bé nhất có một chữ số là 0 và số liền sau nó là 1.30 thg 6, 2020
ID câu hỏi: 12774| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12802| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12827| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12839| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12862| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12893| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12905| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12928| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 12985| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13053| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13056| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13163| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13192| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13227| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13275| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13278| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13317| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13330| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13548| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13558| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13576| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13611| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13617| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13620| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13624| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13629| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13796| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13799| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13813| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13823| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13834| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13853| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13873| 3 tháng trước

 Có 5 dung dịch cần phân biệt gồm: Na2SO4, Na2S, NaNO3, NaCl, Na2SO3 

+ Cho dd HCl vào từng mẫu thử của các dd trên 

-> Tạo khí...

ID câu hỏi: 13881| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13912| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 13934| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14005| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14016| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14028| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14054| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14073| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14093| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14119| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14124| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14167| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14188| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14222| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14297| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14360| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14413| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14442| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14490| 3 tháng trước

Khi bắt đầu hình thành Sơ đồ tư duy, ở vị trí trung tâm sơ đồ là một hình ảnh hay một từ khóa thể hiện một ý tưởng hay khái niệm chủ...

ID câu hỏi: 14498| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14501| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14528| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14534| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14562| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14598| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14651| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14658| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14680| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14714| 3 tháng trước

a) chắc đề hỏi là tứ giác BHCD là hình gì chứ ko có điểm K

Vì AD là đường kính 

ID câu hỏi: 14870| 3 tháng trước

\(Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu\)

.0,05...0,05............0,05.....0,05.....

Thấy : \(\dfrac{1.n_{Fe}}{1.n_{CuSO_4}}=\dfrac{0,1}{0,05}=2>1\)

=>...

ID câu hỏi: 14883| 3 tháng trước

1/There is plenty to choose from the menu.

=>There is plenty of choices on the menu

2/ Food and transport are included in the price.

=> The price...

ID câu hỏi: 14961| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 14974| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15023| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15040| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15062| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15063| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15126| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15127| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15160| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15167| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15172| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15175| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15193| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15272| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15326| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15346| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15374| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15377| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15404| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15418| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15487| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15571| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15594| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15603| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15604| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15667| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15732| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15782| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15849| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15873| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15904| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 15924| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16003| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16084| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16153| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16158| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16289| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16334| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16342| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16343| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16378| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16410| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16432| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16447| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16448| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16455| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16468| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16504| 3 tháng trước

1.So sánh: Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
VD: Trẻ em như búp trên...

ID câu hỏi: 16580| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16592| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16607| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16633| 3 tháng trước

12000-(3000+5400+1200)

=12000-9600

=24000

đúng cho mình nha bạn

ID câu hỏi: 16637| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16669| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16713| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16723| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16785| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16806| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16813| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16843| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16865| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16874| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16891| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16897| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16957| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 16994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17013| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17052| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17102| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17114| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17140| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17258| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17259| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17263| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17314| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17317| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17322| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17344| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17365| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17390| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17399| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17466| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17483| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17500| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17557| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17617| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17704| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17731| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17765| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17781| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17880| 3 tháng trước

Thác Giang Điền là một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam. Với vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng, thác nước cao vút ở đây luôn làm say đắm...

ID câu hỏi: 17890| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17910| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 17917| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18044| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18054| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18066| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18070| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18091| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18094| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18112| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18127| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18165| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18171| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18247| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18302| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18386| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18395| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18405| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18491| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18494| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18502| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18566| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18570| 3 tháng trước

Văn minh Đông Nam Á thời cổ đại và trung đại là một trong những nền văn minh có ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử và văn hóa thế giới. Từ những...

ID câu hỏi: 18612| 3 tháng trước

$C_2H_5COONa+2H_2O\rightarrow C_4H_10+NaOH+CO_2+H_2O$ (Điều kiện: điện phân dung dịch)

$C_4H_10\rightarrow C_3H_6+CH_4$ (Điều kiện: Cracking)

$CH_4\rightarrow C_2H_2+H_2$ (Điều...

ID câu hỏi: 18648| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18652| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18726| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18738| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18754| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18762| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18770| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18789| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18848| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 18947| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19099| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19149| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19161| 3 tháng trước

trl:

Lời bài hát

Ba lí tang tình mà nghe, ta hò ba lí tình tang ba lí tang tình. cho nàng phơi khoai, khoai hố khoai là hố...

ID câu hỏi: 19188| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19241| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19268| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19323| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19331| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19476| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19477| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19562| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19584| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19659| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19701| 3 tháng trước

MÁY TÌM KIẾM LÀ MỘT WEBSITE DẶC BIỆT GIÚP NGƯỜI SỬ DỤNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET MỘT CÁCH NHANH CHÓNG,HIỆU QUẢ THÔNG QUA...

ID câu hỏi: 19721| 3 tháng trước

help
some
much
thousand dongs
dòng 5,6 mk k biết
many
How much

ID câu hỏi: 19725| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19735| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19788| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19805| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19808| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19838| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19914| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19921| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19974| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 19987| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20006| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20062| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20064| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20137| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20166| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20220| 3 tháng trước

tk

- Nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật. Vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn, vật lạnh hơn có nhiệt độ thấp hơn.

- Đơn...

ID câu hỏi: 20238| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20269| 3 tháng trước

Xưa kia nơi đền Bạch Mã tọa lạc thuộc địa dư phường Hà Khẩu, tổng Đông Thọ, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức, Thăng Long.

Đền Bạch Mã được xây dựng từ thế kỷ 9 để thờ thần Long...

ID câu hỏi: 20300| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20313| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20357| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20497| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20546| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20551| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20555| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20573| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20587| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20645| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20672| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20721| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20758| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20807| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20808| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20863| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20874| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20912| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20922| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20941| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 20952| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21101| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21188| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21196| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21255| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21265| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21308| 3 tháng trước

B:17 quốc gia châu phi giành độc lập

ID câu hỏi: 21382| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21391| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21453| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21479| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21508| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21539| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21543| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21625| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21653| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21670| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21673| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21749| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21762| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21764| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21777| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21783| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21841| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21856| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21859| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21954| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21976| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21977| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 21994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22011| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22022| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22146| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22170| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22175| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22204| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22214| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22217| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22231| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22248| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22261| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22271| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22273| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22296| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22356| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22362| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22366| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22370| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22417| 3 tháng trước

- Cho các chất tác dụng với dd Ca(OH)2

+ Không hiện tượng: NaNO3

+ Có khí mùi khai: NH4NO3,...

ID câu hỏi: 22447| 3 tháng trước

chị thì không vì chỉ tùy thôi nó chỉ ít khi chỉ ko phải lừa dối tất cả nhé !

HT

ID câu hỏi: 22462| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22505| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22507| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22558| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22564| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22582| 3 tháng trước

trắc nhiệm  là khoanh phải ko mn

ID câu hỏi: 22591| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22594| 3 tháng trước

Gọi x là số tuổi của ông Đi-ô-phăng (x > 0).

Giải bài 36 trang 26 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

ID câu hỏi: 22656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22694| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22715| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22725| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22730| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22735| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22746| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22759| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22775| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22776| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22778| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22798| 3 tháng trước

_ Trích mẫu thử.

_ Hòa tan các mẫu thử vào nước rồi thả quỳ tím vào.

+ Nếu không tan, đó là MgO.

+ Nếu tan,...

ID câu hỏi: 22826| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22832| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22927| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22942| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 22994| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23051| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23110| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23125| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23139| 3 tháng trước

Dòng thơ có sử dụng biện pháp tu từ so sánh trong khổ 2 của bài thơ đoàn thuyền dánh cá : Cá thu biển Đông như đoàn...

ID câu hỏi: 23146| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23159| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23164| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23168| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23173| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23207| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23260| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23269| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23320| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23334| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23350| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23379| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23397| 3 tháng trước

Tham khảo:

Ho Chi Minh City mesmerizes tourists by its modern skyline and colorful lights. Although the city has been recently renewed with a lot of magnificent buildings and trendy...

ID câu hỏi: 23409| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23427| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23429| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23440| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23461| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23488| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23505| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23544| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23574| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23581| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23624| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23646| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23656| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23714| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23719| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23727| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23756| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23817| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23835| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23970| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23980| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 23991| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24010| 3 tháng trước

Diện tích trồng tràm là:

\(12\times\dfrac{1}{3}=4\left(ha\right)\)

Đáp số: \(4ha\)

ID câu hỏi: 24036| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24041| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24082| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24087| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24098| 3 tháng trước

Nửa bình xăng chứa được là:

     0,65+1,2=1,85(l)

Số lít bình xăng xe máy đó có dung tích là:

     1,85x2=3,7(l)

       ...

ID câu hỏi: 24111| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24137| 3 tháng trước

Cô Hoài ơi, cô trả lời tin nhắn em với ạ!

ID câu hỏi: 24144| 3 tháng trước

Thank you nhiều nha . Chúc bạn học tốt. I love you <3

ID câu hỏi: 24199| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24249| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24303| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24305| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24329| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24349| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24350| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24385| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24417| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24421| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24538| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24541| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24542| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24568| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24599| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24628| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 24641| 3 tháng trước
ID câu hỏi: 25072| 3 tháng trước

REFER

Câu tục ngữ "Có chí thì nên" nghe có vẻ ngắn gọn và đơn giản nhưng ẩn chứa một tầng ý nghĩa thật lớn lao....

ID câu hỏi: 25087| 3 tháng trước

 Đổi 5 tấn 86kg = 5086kg
Nông trường đã bán cho xí nghiệp cao su quang hà:
      9986 - 5086 = 4900 (kg)
               ...

ID câu hỏi: 25443| 3 tháng trước

HƯỚNG DẪN

- Thời gian: là loại gió thường xuyên trên Trái Đất, thổi quanh năm ở nước ta.

- Hướng: đông bắc.

-...

ID câu hỏi: 25540| 3 tháng trước

a. \(M_X=2,207.29=64\)

b.\(CT:S_xO_y\)

\(\%S=\dfrac{32x}{64}.100\%=50\%\)

=> x=1

=> y=

ID câu hỏi: 25682| 3 tháng trước
Món quà quê hương ví dụ như kẹo dừa món ăn quê hương bởi vì món ăn này chắc hẳn ai cx ăn r mà lại còn từ những người dân quê làm gắn nhiều về kí ức của chú bộ đội khi ở quê vì vậy món quà này rất ý...
ID câu hỏi: 26735| 2 tháng trước

Độ cao từ tầng 1 lên tầng 3 là:

\(h=3,5\cdot2=7m\)

Năng lượng học sinh này cần sử dụng:

\(A=30\cdot7=210J\)

ID câu hỏi: 27183| 2 tháng trước

\(2^{x+1}-2^x=32\)

\(\Rightarrow2^x.2-2^x=32\)

\(\Rightarrow2^x\left(2-1\right)=32\)

\(\Rightarrow2^x=32\)

ID câu hỏi: 27342| 2 tháng trước

1.We should use cloth bags instead of plastic bags.

➝Cloth bags__should be used instead of plastic bags.________________________

2.They will know the result next...

ID câu hỏi: 27363| 2 tháng trước

1 C

2 A

3 A

4 B

5 C

6 A

7 C

8 D

9 A

10 D

ID câu hỏi: 28195| 2 tháng trước

3/4 giờ = 60* 3/4 = 45 phút 

     (* là nhân )

ID câu hỏi: 28745| 2 tháng trước

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

1. Despite...

ID câu hỏi: 30663| 2 tháng trước

+ Tiếp tục bảo vệ và trồng thêm các khu vực rừng già, rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ…
+ Xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu dự trữ...

ID câu hỏi: 30974| 2 tháng trước

8. injured: bị thương

9. difference: sự khác biệt

ID câu hỏi: 31243| 2 tháng trước
Quy tắc tính chu vi hình chữ nhật là lấy chiều dài cộng chiều rộng của hình chữ nhật, sau đó nhân tổng này với 2 . Công thức để tính chu vi hình chữ nhật là P = (a + b) x 2, trong đó P là chu vi của...
ID câu hỏi: 31270| 2 tháng trước

Bạn tự làm tóm tắt nhé!

Điện trở tương đương: \(R=\dfrac{U}{I}=\dfrac{50}{1}=50\Omega\)

Điện trở R3

ID câu hỏi: 31526| 2 tháng trước

Ở 20oC: S=35,5 có nghĩa là

100g nước hòa tan 35,5g MgSO4 tạo 135,5g dd

Vậy x----------------------y----------500g dd

-->x=\(\frac{500.10...

ID câu hỏi: 31835| 2 tháng trước

I used to attend the Tet Holiday Flower festival. It’s called Nguyen Hue Flower street Festival. It is held in Nguyen Hue Street in District 1, Ho Chi Minh City. It takes place every Tet Holiday...

ID câu hỏi: 32387| 2 tháng trước

1. She has got dark hair.
Her hair is dark.
2. Phong and Quan have got brown eyes and dark hair 
Phong and Quan's eyes are brown and their hair is dark.
3....

ID câu hỏi: 32824| 2 tháng trước

Hình như cái này trong Reddit mà bn nhỉ

ID câu hỏi: 33577| 2 tháng trước

À ơi tay mẹ là bài thơ bày tỏ tình cảm của người mẹ với đứa con nhỏ...

ID câu hỏi: 34218| 2 tháng trước

tham khảo:Pin điện hóa chuyển hóa năng ( năng lượng phản ứng hóa học) thành điện năng. Pin điện...

ID câu hỏi: 34273| 2 tháng trước

- Mưa xuân lắc rắc trên những thảm cỏ non.

- Nước mắt nó lã chã ngắn dài khi phải nghỉ học.

- Con đường ven sườn núi quanh co, khúc khuỷu.

- Mặt ba lấm tấm mồ hôi sau những...

ID câu hỏi: 34514| 2 tháng trước

Bạn ? là bạn tốt nhất của em. Bạn là một cô gái xinh xắn. Dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt trái xoan. Nước da trắng như trứng gà...

ID câu hỏi: 35002| 2 tháng trước

Tham khảo:

* Theo em, việc bài thơ Nam quốc sơn hà được mệnh danh là bài thơ thần vì :

+ Bài thơ ra đời trong cuộc kháng chiến...

ID câu hỏi: 35110| 2 tháng trước

Nếu gradient nồng độ tăng thì tốc độ khuếch tán sẽ tăng do ảnh hưởng của sự chênh lệch nồng độ tỉ lệ thuận với sự khuếch tán của các phân tử.

ID câu hỏi: 35819| 2 tháng trước

Các dung dịch có môi trường bazo làm cho quỳ tím hóa xanh:

\(CH_3COOK;K_2CO_3;Na_2S;Na_3PO_4\)

Các dung dịch...

ID câu hỏi: 35835| 2 tháng trước

Cả ba ngày quỷ tiết kiệm nhận được số tiền là :

             75 500 000 + 86 950 000 + 14 500 000 = 176950000 đồng

         ...

ID câu hỏi: 35866| 2 tháng trước

Câu 1:

Khả năng kỳ diệu nhất của con người đó là có được quyền tự do chọn lựa, chọn lựa một thái độ, chọn lựa một cách sống, một cách nhìn

Câu 2:

Những người suy sụp tinh thần...

ID câu hỏi: 37528| 2 tháng trước

bạn tham khảo nha!

Có một nhà văn nào đó đã viết : “Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như...

ID câu hỏi: 38247| 2 tháng trước

Để phép chia hết và thương tăng 2 đơn vị thì số bị chia cần tăng thêm:

(7 - 5) + 7 x 1 = 9 (đơn vị)

Đ.số: tăng 9 đơn vị

ID câu hỏi: 38498| 2 tháng trước

Số liền sau số tròn chục nhỏ nhất là:11

trong hộp có số viên bi xanh là:

         ...

ID câu hỏi: 38715| 2 tháng trước

1. A: How much / many potatoes would you like? B: Just a little / a few, thanks.

2. A: How much / many steak do we...

ID câu hỏi: 39156| 2 tháng trước

Đó là tình huống đối lập. Một bên là tiếng trống thúc giục sưu thuế của bọn cai lệ và một bên là sự ốm yếu, khốn khổ của người...

ID câu hỏi: 39969| 2 tháng trước

Bạn tham khảo mẫu sau nhé: 

Trường THCSCộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Lớp ......Độc lập -...
ID câu hỏi: 40142| 2 tháng trước

I. Put the verbs in brackets into the Present Simple or Future Simple.

1. I ---------listen---------(listen) to music in my free time.

2. It often...

ID câu hỏi: 40216| 2 tháng trước

sánh sánh = là so sánh bằng hả em ?

so sánh bằng 

as + ADJ/ADV + as

 so + ADJ/ADV + as

so sánh ...

ID câu hỏi: 40393| 2 tháng trước

1.   Parking in this street is prohibited.

      You ____mustn't park in this...

ID câu hỏi: 41524| 2 tháng trước

cái này TK            

Biết em rất thích những chú thỏ nên vừa rồi, mẹ đã mua tặng em một chú thỏ vô...

ID câu hỏi: 41840| 1 tháng trước

Test 2

Part 1

1 a shower
2 cheese
3 a circus
4 a field
5 toothpaste

Part 2

1 A
2...

ID câu hỏi: 41905| 1 tháng trước

  S        =  5 + 52 + 53 +...+ 52020 + 52021

5S        = 52+...

ID câu hỏi: 42054| 1 tháng trước
...
ID câu hỏi: 42056| 1 tháng trước

Gợi ý cho em các ý:

MB: Giới thiệu về nhà thơ Thanh Hải và khổ 2 bài ''Mùa xuân nho nhỏ''.

TB: Phân...

ID câu hỏi: 42766| 1 tháng trước

124+(118-x)=217

        (118-x)=217-124

         (118-x)=93

               ...

ID câu hỏi: 42779| 1 tháng trước

chiều dài khu vườn trồng cây ăn quả là:

80 : 2 x 3 = 120 (m)

chu vi khu vườn trồng cây ăn quả là:

(120 + 80) x 2 = 400 (m)

diện tích khu vườn trồng cây ăn quả là:

120...

ID câu hỏi: 43708| 1 tháng trước

Thức khuya dậy sớm

Năm nằng mười mưa

Chịu thương chịu khó

Dãi nắng dầm mưa

Bán mặt cho đất bán lưng cho trời

ID câu hỏi: 44314| 1 tháng trước

Gọi chiều rộng của mảnh đất là x (m, x > 0).

Diện tích bằng 240 m 2 ⇒   Δ   =   3 2   –   4 . 1 . ( - 180 )   =   729  ⇒ Chiều...

ID câu hỏi: 44436| 1 tháng trước

smokes - are trying

 

Anh trai tôi hút 20 điếu thuốc mỗi ngày. Cả gia đình đang cố gắng dừng việc anh ấy hút thuốc lại.

ID câu hỏi: 45133| 1 tháng trước

1.    John collects money.

Money is collected by John.

2.    Anna opened the window.

The window was opened by...

ID câu hỏi: 45200| 1 tháng trước

mình nghĩ là: Bầy ong rong ruổi khắp nơi để tìm hoa, hút nhuỵ, mang về làm thành những giọt mật thơm ngon. Những giọt mật ong được...

ID câu hỏi: 45490| 1 tháng trước

1 him->bỏ

2 is grown->grown

3 to go->going

4 were->was

5 about->on

6 have->has

7 five-speeds->five-speed

8 are->is

9...

ID câu hỏi: 45919| 1 tháng trước

-Không khí chứa CO2 do các sinh vật di dưỡng hô hấp thải ra,quá trình phân hủy xác động vật
-nước gia ven có...

ID câu hỏi: 46162| 1 tháng trước

Thời gian xe chạy trong 120km đoạn đường sau:

\(t_2=\dfrac{S_2}{v_2}=\dfrac{120}{40}=3\left(h\right)\)

Tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian...

ID câu hỏi: 46657| 1 tháng trước

Lá hoa mai là lá đơn 

ID câu hỏi: 47362| 1 tháng trước

Sau khi bán số bò và lợn còn:

600-33-7=560 (con) 
Số bò còn lại:

560:(5+3)x5= 350 (con) 
Số bò trước khi bán:

350+33=383 (con) 
Số...

ID câu hỏi: 48156| 1 tháng trước

Tham khảo:

Năm nay em đang học lớp Năm, đã không còn bỡ ngỡ như ngày đầu đi học, nhưng cũng chưa đủ chín chắn như anh chị lớp trên. Bởi vậy, với em,...

ID câu hỏi: 48351| 1 tháng trước

Tiếng Anh:

Amongst the special holidays in my country, Tet is my favorite one. Tet is an occasion for everyone to get together in a warm and exciting atmosphere. Before...

ID câu hỏi: 49693| 1 tháng trước

1. You are supposed to learn English now.

            A.  It is your duty to learn English...

ID câu hỏi: 50286| 1 tháng trước

1.    I adore spending time with my family.

2.    They enjoy herding buffaloes.

3.    My father doesn't mind going...

ID câu hỏi: 50311| 1 tháng trước

Câu 1: 2tính từ là từ cứng và cũ

Câu 2:  1 động từ là từ chuyển

ID câu hỏi: 50544| 1 tháng trước

- Biến đổi lí học: nhờ hoạt động phối hợp của răng, lưỡi, các cơ môi và má cùng các tuyến nước bọt thực hiện các hoạt động...

ID câu hỏi: 51122| 1 tháng trước

1)Nêu và giải thích một số đặc điểm nổi bật và địa lý tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

-Miền bắc và đông bắc bắc...

ID câu hỏi: 51301| 1 tháng trước

Tác dụng: Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hế

ID câu hỏi: 51468| 1 tháng trước

Refer

Lạc quan là tin tưởng hoặc hy vọng rằng kết quả của một số nỗ lực cụ thể, hoặc kết quả nói chung, sẽ là tích cực, thuận lợi và như mình...

ID câu hỏi: 51786| 1 tháng trước

giá bán ban đầu là 
  5000+(5000x10)=55.000 đồng
giá bán tăng là 
 60000-55000=5000 đông

 

ID câu hỏi: 52573| 1 tháng trước

Em tham khảo:

khắp mọi nơi trên thế giới

ID câu hỏi: 53591| 1 tháng trước

44. Maryam was really ________ by the beauty of Ha Noi.     

A. impressed               B....

ID câu hỏi: 53947| 1 tháng trước

1. Marty asked Kim if he would send her an e-mail

2. The police asked Mr Lloyd if he had been driving his car when he had had an accident

3. The doctor asked Mrs Smith if she had given...

ID câu hỏi: 54284| 1 tháng trước

1 Have => are

2 answer => answered

3 good => better

4 lately => late

5 subject => subjects

6 says => speaks

ID câu hỏi: 54512| 1 tháng trước

- Thân mềm: trai sông, mực, bạch tuộc.

- Bò sát: cá sấu, rùa, rắn, thà lằn.

- Lưỡng cư: ếch đồng, cóc nhà, ếch giun,...

ID câu hỏi: 54858| 1 tháng trước

Tham khảo:

Work in groups. You want to propose an ASEAN poster making event to welcome a group of ASEAN students. Discuss and add more ideas to the following notes.

ID câu hỏi: 55203| 1 tháng trước

Ăn được ngủ được là tiên

Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. 

ID câu hỏi: 55924| 1 tháng trước

a) mênh mông

b) bát ngát

c) bao la

d) thênh thang

ID câu hỏi: 56005| 1 tháng trước

1. A. naked

B. looked

C. crooked

D. wicked

2. A....

ID câu hỏi: 57819| 3 tuần trước

1. Fast food / Healthy

a. “People say burgers and fries are bad for you, but I only eat them once a week.” Fast food

b. “My doctor says I should eat...

ID câu hỏi: 58001| 1 tuần trước

- Động năng là dạng năng lượng mà vật có được do nó đang chuyển động.

- Khi một vật có động năng thì vật đó có thể...

ID câu hỏi: 58348| 1 tuần trước

Giờ thứ hai cho rồi mà em, em xem lại đề nhé.

ID câu hỏi: 58481| 1 tuần trước

Yêu cầu bạn @Thiện Anh Hoàng Gia không trả lời lung tung!

ID câu hỏi: 58677| 6 ngày trước

a: \(A\left(x\right)=3x^3+2x^2+x-4x^2-6\)

\(=3x^3+\left(2x^2-4x^2\right)+x-6\)

\(=3x^3-2x^2+x-6\)

ID câu hỏi: 58835| 6 ngày trước

Cỏ - Châu chấu - Gà - Đại bàng.

Cỏ - Châu chấu - Gà - Rắn - Đại bàng.

Cỏ - Thỏ - Hổ.

Xin tick

ID câu hỏi: 58842| 6 ngày trước

Phong trào quyên góp sách vở và đồ dùng học tập cho các bạn học sinh vùng bị thiên tai là một hoạt động nhân đạo và...

ID câu hỏi: 59221| 4 ngày trước

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

41/2 + 5 = 51/2 ( m )

Chu vi hình chữ nhật đó là:

( 41/2 + 51/2 ) x 2 = 92 ( m )

Đ/s : 92...

ID câu hỏi: 59420| 4 ngày trước

           Đây là toán nâng cao chuyên đề hạt khô tươi, cấu trúc thi chuyên, thi học sinh giỏi các...

ID câu hỏi: 59952| 2 ngày trước

Lời giải:

Gọi hai số là $a$ và $b$

Trung bình cộng hai số: $(a+b):2$
Theo bài ra ta có:

$b-(a+b):2=1007$

$(a+b):2=b-10...

ID câu hỏi: 59982| 2 ngày trước

\(M=\left(1-\dfrac{1000}{2016}\right)\left(1-\dfrac{1001}{2016}\right)\cdot...\cdot\left(1-\dfrac{2017}{2016}\right)\)

\(=\left(1-\dfrac{2016}{2...

ID câu hỏi: 60056| 1 ngày trước

a: \(\dfrac{1}{15}\times\dfrac{7}{18}\times45=\dfrac{1}{15}\times45\times\dfrac{7}{18}=3\times\dfrac{7}{18}=\dfrac{7}{6}\)

b: 

ID câu hỏi: 60303| 22 giờ trước

Tổng số tuổi của 30 học sinh là:

30 x 10 = 300 (tuổi)

Tổng số tuổi của cô giáo và 30 học sinh là:

31 x 11 = 341 (tuổi)

Số tuổi...

ID câu hỏi: 5459| 3 tháng trước
  tháng vừa qua, một xí nghiệp đã may được 7500 bộ quần áo . Tính ra xí nghiệp đã đạt 120% kế hoạch ban đầu . Hỏi xí nghiệp đã may...
ID câu hỏi: 5944| 3 tháng trước
Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? Đố vui rất dễ
ID câu hỏi: 10873| 3 tháng trước
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta trừ lại ở phía đông và phía nam, mỗi chiều 2m để làm lối đi. Tính...
ID câu hỏi: 10909| 3 tháng trước
Cho a;b;c;d là các số nguyên dương và thỏa mãn: (a/b)<(c/d). tìm một số hữu tỉ x sao cho (a/b)<x<(c/d), từ đó chúng minh rằng ta...
ID câu hỏi: 11035| 3 tháng trước
Cho tập hợp B = { a,b,c}. Hỏi tập hợp B có tất cả bao nhiêu tập hợp con 
ID câu hỏi: 11047| 3 tháng trước
where s the post office  
ID câu hỏi: 11134| 3 tháng trước
3^x = 81 . tìm x , biết
ID câu hỏi: 11634| 3 tháng trước
 IV.Change the active into the passive. 1. Shakespeare wrote that play. - That...
ID câu hỏi: 11647| 3 tháng trước
1. Disney Channel is one of the most ................... channels ........... children  A. good/ for B. exciting/ of C. popular/ to D. popular/ for  2. "........... is that TV...
ID câu hỏi: 11656| 3 tháng trước
21. “Thank you very much for helping the disadvantaged children here!” - “________” A. What a pity!     B. It’s our pleasure.C. Sorry, we don’t...
ID câu hỏi: 11721| 3 tháng trước
Nêu cách phòng tránh núi lửa phun trào
ID câu hỏi: 11753| 3 tháng trước
người ta mở cho vòi nước chảy vào trong bể 1 giờ đầu chảy được 768 lít nước trong 1 giờ 15 phút hỏi sau chảy được bao nhiêu lít nước vào bể?    
ID câu hỏi: 11838| 3 tháng trước
II.  Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence. 1.   Every house in the street has been demolished.       A....
ID câu hỏi: 11989| 3 tháng trước
34.  My husband spends far more time helping our three kids ________ homework and studying for tests than I do.      A. on...
ID câu hỏi: 12031| 3 tháng trước
tự sáng tác ra 1 bài thơ 5 chữ
ID câu hỏi: 12059| 3 tháng trước
Quá trình nào sau đây thải ra khí oxygen A. Hô hấp C. Hòa tan B. Quang hợp D. Nóng chảy  Giúp mình...
ID câu hỏi: 12106| 3 tháng trước
1.All the teachers love him because his conduct is good.-Because of............... 2.The fight was not delayed thought is was foggy.-Destipe.............. 3.We couldn't study because it was...
ID câu hỏi: 12675| 3 tháng trước
tan^2x - cot^2x = 2
ID câu hỏi: 12682| 3 tháng trước
1) Tìm từ đồng nghĩa với từ" nhanh " thuộc hai loại: - cùng có tiếng" nhanh " - không có tiếng" nhanh "
ID câu hỏi: 12743| 3 tháng trước
mọi người giúp mình vs. <3 <3 1.They are producing more and more __________ in the USA and they will soon spread to all parts of the world. A. real TV shows B. reality TV shows...
ID câu hỏi: 12792| 3 tháng trước
Hãy ghi lại biên bản họp lớp tuần vừa qua.
ID câu hỏi: 12862| 3 tháng trước
rút rọn các phân số : 8/6 , 12/36 , 20/35 , 60/15
ID câu hỏi: 12915| 3 tháng trước
Nhận xét bản hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862
ID câu hỏi: 12925| 3 tháng trước
Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người, gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ ba tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ ? A....
ID câu hỏi: 13131| 3 tháng trước
Chú ý những chi tiết miêu tả ngoại hình Chí Phèo.  
ID câu hỏi: 13598| 3 tháng trước
dọc bài ca dao sau đây và câu trả lời Bây giờ mận mới hỏi đào Vườn hồng đã có ai vào hay chưa Mận hỏi thì đảo xin thưa Vườn hồng có nỗi nhưng chưa ai vào Bài ca dao trên có thể được xem là văn bản...
ID câu hỏi: 13662| 3 tháng trước
Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa
ID câu hỏi: 14085| 3 tháng trước
1. A. hear                       B....
ID câu hỏi: 14161| 3 tháng trước
1 cm  vuông = 1/........ m vuông                                              ...
ID câu hỏi: 14215| 3 tháng trước
Thênh thênh ngồi đám ...xanh hơn ngồi chiếu;thập thò,thập thò ....chẳng hết;Thượng điền tích.....,hạ điền khan;Đại mộc lưu ....bất đắc hồi cô;Thôi,cơm no rượu .... tôi xin vô phép mai ta lên quan...
ID câu hỏi: 14420| 3 tháng trước
Vẽ lọ hoa và quả(vẽ chì) ai giúp mình với.
ID câu hỏi: 14503| 3 tháng trước
gúp mình nhé what/his hand?/does/he/have/in    
ID câu hỏi: 14681| 3 tháng trước
 Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất (không nghĩ lung tung)? đến giờ giải lao rồi trã lời vài câu đố vui nào bà con
ID câu hỏi: 14747| 3 tháng trước
Tìm những câu ca dao tục ngữ về phương châm lịch sự
ID câu hỏi: 14833| 3 tháng trước
Write sentences using suggest + V-ing or suggest + clause with should. 1. I/ suggest/ take a course/ photography. 2. I/ suggest/ the government/ pass/ law on banning deforestation. 3. We/ suggest/...
ID câu hỏi: 14859| 3 tháng trước
3. Một loại dầu gội đầu có nồng độ ion  là 10-5,17  mol/L. a) Tính nồng độ ion H+ , pH của loại dầu gội nói trên. b) Môi trường của loại dầu gội đầu...
ID câu hỏi: 14861| 3 tháng trước
Cho hàm số y= 3x + b có đồ thị (d) qua điểm (4 ;11). Tìm b 
ID câu hỏi: 14979| 3 tháng trước
Một bức điện gửi từ thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam)lúc 8 ngày 3 tháng 4 năm 2015, 1 sau trao cho người nhận ở Washington (Hoa Kỳ) hỏi người nhận thư vào...
ID câu hỏi: 15067| 3 tháng trước
     Thanh lịch, văn minh là gì? Thế nào là người thanh lịch văn minh? Hãy trình bày một vài biểu hiện thanh lịch, văn minh của người Hà Nội? (VD: Trong cách ăn uống, trong cách nói...
ID câu hỏi: 15097| 3 tháng trước
Hình bát diện đều thuộc loại khối đa diện đều nào sau đây? A.   5 ; 3 B.   4 ; 3 C.   3 ; 3 D.  3 ; 4
ID câu hỏi: 15378| 3 tháng trước
Lập phương trình đường thẳng delta là tiếp tuyến của đường tròn (c): (x-1)^2+(y+2)^2=25 a) delta tiếp xúc (c) tại điểm có hoành độ bằng -2 b) delta song song với đường thẳng 12x+5y+6=0
ID câu hỏi: 15389| 3 tháng trước
hãy tả cái trống trường em
ID câu hỏi: 15526| 3 tháng trước
mn vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt chưng môn giúp mik vs pls  Toán 6 sách cánh diều nhé
ID câu hỏi: 15529| 3 tháng trước
Quan sát những đồ dùng, thiết bị trong gia đình em và cho biết vật liệu chế tạo ra nó thuộc nhóm vật liệu nào?
ID câu hỏi: 15537| 3 tháng trước
em hãy trình bày những thành tựu văn học,nghệ thuật của cư dân cổ đại Phương Đông và Phương Tây
ID câu hỏi: 15861| 3 tháng trước
hộp bút tiếng anh là gì? hộp bút tiếng anh?
ID câu hỏi: 15881| 3 tháng trước
Dịch hộ mình bài 2 unit 9 lesson 5 skills 1 trang 32 Sách giáo khoa  
ID câu hỏi: 15883| 3 tháng trước
Câu thơ nào (ở một bài thơ khác mà em đã học) cũng nói về lòng biết ơn của người lao động với thiên nhiên biển trời quê...
ID câu hỏi: 15897| 3 tháng trước
tính thành phần phần trăm khối lượng C hợp chất CH4,C2H4,C2H2,C2H3OH và xác định nguyên tử C trong hợp chất nào lớn nhất
ID câu hỏi: 15954| 3 tháng trước
We had celebrations _ _ the schoolyard.
ID câu hỏi: 16121| 3 tháng trước
Cân bằng phương trình sau: Mg + O2 ———> MgO
ID câu hỏi: 16135| 3 tháng trước
Hãy vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ nước
ID câu hỏi: 16139| 3 tháng trước
1) trong NP hãy nêu tóm tắt các sự kiên xảy ra có tính chất chu kì 2) giải thích tại sao ở kì giữa của quá trình NP các NST phải đóng xoắn tối đa , sau đó lại dãn xoắn ở kì cuối 3) trong các kì...
ID câu hỏi: 16347| 3 tháng trước
tại sao người chết lại nhắm mắt?
ID câu hỏi: 16377| 3 tháng trước
Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng ? Cách tạo ra dòng điện cảm ứng? Dòng điện xoay chiều là gì? Các tác dụng của dòng điện xoay...
ID câu hỏi: 16497| 3 tháng trước
Đề bài: mùa xuân đến, cây cối đâm chồi nảy lộc. Em hãy viết 1 bài văn ngắn tả lại sự thay đổi của cây cối trong sân trường vào...
ID câu hỏi: 16641| 3 tháng trước
Cho mk tham khảo ảnh anime nam cute ik. Tui sẽ tick cho 5 bn nhanh nhất
ID câu hỏi: 16777| 3 tháng trước
trong Bài thơ về ngôi nhà đang xây có đoạn: ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc thở ra mùi vôi vữa nồng hăng ngôi nhà...
ID câu hỏi: 16817| 3 tháng trước
Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Đàng Ngoài và chính quyền phong kiến Đàng Trong ( vẽ 2 cái sơ đồ ) mình đangg cần giải gấp ạ :( Thanks
ID câu hỏi: 16830| 3 tháng trước
tả đồ vật trong nhà mà em yêu thích  ko chép mạng  ai làm hay mình k cho  
ID câu hỏi: 17081| 3 tháng trước
Cân bằng các phản ứng oxi hóa- khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron( cho biết đâu là chất khử, oxi hóa) 1. FeS+HNO3------>Fe(NO3)3+...
ID câu hỏi: 17097| 3 tháng trước
Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong bài thơ sau: Nói với em Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, Sẽ được nghe thấy tiếng chim...
ID câu hỏi: 17112| 3 tháng trước
Cho biết NaHSO4 tác dụng như 1 axit, viết các PTHH xãy ra khi cho NaHSO4 tác dụng với các dd NaHCO3, Na2CO3, BaCl2, Ba(HCO3)2 và Na2S. Hoàn...
ID câu hỏi: 17161| 3 tháng trước
Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O đường kính AB. Trên cung nhỏ BC của đường tròn (O) lấy điểm D (D không trùng với B và C). Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AB (H thuộc AB) và...
ID câu hỏi: 17210| 3 tháng trước
Giải câu đố:  "Để nguyên có nghĩa là hai  Thêm huyền trùng điệp trải dài trung du  Thêm nặng vinh dự tuổi thơ  Cùng dự sinh hoạt đón cờ thi đua." Từ để nguyên là từ gì...
ID câu hỏi: 17292| 3 tháng trước
VII/ Rewrite the sentences 1. Why don’t you take  some rest for a while? ->You should  2. She last talked to her brother a year ago. ->She hasn’t  3.  If I...
ID câu hỏi: 17332| 3 tháng trước
Có các phát biểu sau: 1. Khi cho axit glutamic tác dụng với NaOH dư thì tạo sản phẩm là bột ngọt. 2. Phân tử các α-amino axit chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. 3. Dung dịch của các amino axit...
ID câu hỏi: 17541| 3 tháng trước
Viết đoạn văn cảm nhận về bài thơ Làm Anh hepl mk vs
ID câu hỏi: 17612| 3 tháng trước
Cho tam giác ABC có A(2; -1) và các đường phân giác trong góc B và C lần lượt có phương trình: x - 2y + 1= 0 ; x + y + 3 = 0. Lập phương trình đường thẳng BC.
ID câu hỏi: 17809| 3 tháng trước
B1: Khi nhiều thân sĩ yêu nước khắp Bắc, Trung Kì cũng bị đày ra Côn Đảo, Phan Châu Trinh đã ném một mảnh giấy vào khám của họ, nói: “Đây là một trường học thiên nhiên, mùi cay đắng trong ấy làm...
ID câu hỏi: 17915| 3 tháng trước
Bài 68 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1) Tính a) $\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{-8}-\sqrt[3]{125}$ ;                  b)...
ID câu hỏi: 18053| 3 tháng trước
Xã hội nguyên thủy trải qua những giai đoạn nào? A. Bầy người nguyên thủy. B. Công xã thị tộc. C. Thị tộc mẫu hệ. D. Bầy người nguyên thủy và...
ID câu hỏi: 18177| 3 tháng trước
Tính thể tích dung dịch acid hydrocloric 37,23% (d=1,19) cần lấy để pha 1000 gam dung dịch acid hydrocloric 10%? (Biết M của H=1,CI=35.5)
ID câu hỏi: 18246| 3 tháng trước
Thơ chế hài hước
ID câu hỏi: 18313| 3 tháng trước
Bài 1: Sửa lỗi sai: 1. It was so long lesson that we could not finish it in one day. 2. Nothing can process data more efficient than a computer. 3. Wrapped in pretty green paper, he put the...
ID câu hỏi: 18611| 3 tháng trước
Viết phương trình hóa học:  3. C2H5COONa-->C4H10--->CH4--->C2H2--->C6H6--->TNT
ID câu hỏi: 18622| 3 tháng trước
tả một cụ già mà em quen biết
ID câu hỏi: 18684| 3 tháng trước
Một cửa hàng có 365 qua cam,người ta đóng số cam đó vào các hộp ,mỗi hộp 6 quả .hỏi của hàng đóng duoc bao nhiêu hộp và thừa ra...
ID câu hỏi: 18710| 3 tháng trước
chuyển câu trực tiếp sang câu tường thực....!!! She asked me,"when are you going to leave?" Jackson asked me,"are you coming with me?" Ba asked me," why do want...
ID câu hỏi: 19027| 3 tháng trước
Change these sentences into Reported speech: 1.He said :"water boils at 100oC" => _________________________ 2. "If i had been there, i would have helped you" Mai to...
ID câu hỏi: 19032| 3 tháng trước
Định nghĩa: Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt đều là những hình chữ nhật. + Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. + Hai mặt đối diện nhau được xem là mặt đáy của hình hộp chữ...
ID câu hỏi: 19357| 3 tháng trước
Biểu hiện của việc học tủ học vẹt
ID câu hỏi: 19388| 3 tháng trước
I love you and miss you   sakura anata ni deaete yokatta
ID câu hỏi: 19646| 3 tháng trước
trở về timg mái nhà quê tìm hình bóng mẹ bộn bề nắng mưa  chỉ ra biện pháp tu từ ẩn dụ trong doạn thơ trên
ID câu hỏi: 19683| 3 tháng trước
1. I would have been here sooner but the rain kept me_______ * A. back B. from C. on D. up with 2. Keep children______from the fire. * A. in with B. from C. away D. back 3. It is...
ID câu hỏi: 19869| 3 tháng trước
Tìm hai từ trái nghĩa với mỗi từ sau : an toàn .............. bình tĩnh............. Tìm hai từ đồng nghĩa với mỗi từ sau: Đông đúc............ Hoang phí...........
ID câu hỏi: 19901| 3 tháng trước
Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu tâm I(2;1;-3) bán kính R=4 là: A.  (x+2)²+(y+1)²+(z-3)²=16 B. (x+2)²+(y+1)²+(z-3)²=4 C. ...
ID câu hỏi: 19937| 3 tháng trước
Một cửa hàng bán trà sữa có chương khuyến mãi mua 5ly tặng 1ly. Giá 1 ly trà sữa chưa khuyến mãi là 30 000 đồng. Em hãy tính xem lớp 6B cần mua 36 ly trà sữa trong đợt khuyến mãi này thì phải trả bao...
ID câu hỏi: 19939| 3 tháng trước
viết bài văn biểu cảm toàn dấu huyền
ID câu hỏi: 19964| 3 tháng trước
Cho hai tập hợp :      A = { m, n, p } , B = { m, x, y } . Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ chấm :        n ....... A ; p ....... B ; m \(\in\) ........
ID câu hỏi: 19975| 3 tháng trước
Điền vào chỗ trống những phần còn thiếu trong một số câu thành ngữ, tục ngữ và những câu văn dưới đây?Chết đứng như.....Đa nghi như.....Lặng như.....Lừ đừ như.....Lẩy bẩy như....Nát như.....Nhũn...
ID câu hỏi: 20155| 3 tháng trước
Viết bài thu hoạch về chuyến đi thực tế "Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam” (ko cần quá chi tiết)
ID câu hỏi: 20240| 3 tháng trước
Qua hai bài thơ " Đập đá ở Côn Lôn " và " Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác " em hiểu thêm gì về Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh ? Bài học rút ra qua 2 bài ? Help me !!!!
ID câu hỏi: 20284| 3 tháng trước
Viết đoạn văn (tử 5 đến 7 câu) về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với sự phát triển của quê hương đất nước.
ID câu hỏi: 20362| 3 tháng trước
các làng nghề thủ công nổi tiếng ở nước ta thế kỉ XVI - XVIII
ID câu hỏi: 20650| 3 tháng trước
Sự khác nhau giữa động vật biến nhiệt và động vật hằng nhiệt
ID câu hỏi: 20750| 3 tháng trước
Mọi người nhận xét bài văn này giúp mik nhé    “Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao, trên đồng xa có...
ID câu hỏi: 21215| 3 tháng trước
Tóm tắt Đất rừng phương Nam chương 1
ID câu hỏi: 21539| 3 tháng trước
Chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ trong đoạn thơ sau: Mùa thu của em Là vàng hoa cúc Như nghìn con mắt Mở nhìn trời êm.
ID câu hỏi: 21711| 3 tháng trước
Tìm tiếng có vần ưt hoặc ưc để tạo từ ngữ mới: ..... khoát ;   mùa .....;   ..... nẻ ; ..... khỏe ; thao ..... ; ..... nở ; ....gừng   
ID câu hỏi: 21808| 3 tháng trước
Bộ phận quang trọng nhất của đồ dùng loại điện nhiệt , điện quang là gì?Vật liệu chế tạo là gì ?
ID câu hỏi: 22240| 3 tháng trước
Các kim loại chỉ tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng mà không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội là A. Cu và Fe. B. Fe và Al. C. Mg và Al D. Mg và Cu.
ID câu hỏi: 22671| 3 tháng trước
Phân tích bài thơ Câu cá mùa thu (dàn ý+ văn)
ID câu hỏi: 22716| 3 tháng trước
 Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm: Nguồn điện ( 2 pin ), hai bóng đèn mắc song song nhau, mỗi đèn đều có công tắc riêng ( công tắc mở ), một am pe...
ID câu hỏi: 22759| 3 tháng trước
Theo đại lượng vật lí tác dụng lên điện trở có: A. Điện trở biến đổi theo nhiệt B. Điện trở biến đổi theo điện áp C. Quang điện trở D. Cả 3 đáp án trên
ID câu hỏi: 22785| 3 tháng trước
Cây gì Cuội vẫn ngồi chơi   Nghêu ngao khúc hát ời ời gọi cha?                 ...
ID câu hỏi: 22816| 3 tháng trước
Câu 2:Phương thức tự sự?Dàn ý chung của bài văn tự sự? Câu 3 Khi kể người việc trong bài văn tự sự chú ý đến điều gì? Câu 4:Đoạn văn -mối quan hệ giữa câu chủ đề và các câu khác trong đoạn...
ID câu hỏi: 22868| 3 tháng trước
hãy nêu sự khác biệt của trọng lực và trọng lượng
ID câu hỏi: 22938| 3 tháng trước
Có những chất: Na2O, BaO, CaO, CuO, KOH, NaOH, HCl, H2SO4 , CO2,SO2, P2O5. Chất nào là: a/ Basic oxide tan b/ Basic oxide không tan c/...
ID câu hỏi: 23100| 3 tháng trước
Những ví dụ trong thực tế cho thấy :Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" ??????
ID câu hỏi: 23255| 3 tháng trước
Vì sao khi sử dụng các dụng cụ điện trong gia đình cần phải sử dụng dụng cụ đó đúng với hiệu điện thế định mức?
ID câu hỏi: 23333| 3 tháng trước
Hàm số f(x)= x^3/(căn(2x-x^2)) có một nguyên hàm là F(-1)=1/3. Tính F(1)
ID câu hỏi: 23470| 3 tháng trước
Hãy tìm tất cả các tính từ ngắn và tính từ dài trong Tiếng Anh
ID câu hỏi: 23903| 3 tháng trước
Cách đổi đơn vị từ Pa sang atm, Pa sang Torr, mmHg sang Pa Mk ko hỏi nó bằng bao nhiêu mà mk hỏi cách đổi
ID câu hỏi: 23909| 3 tháng trước
Write a short paragraph about how to keep the surroundings green and clean (100 - 120 words).
ID câu hỏi: 23978| 3 tháng trước
Câu 1: Cú pháp câu lệnh lặp for trong C++ có dạng: for (biểu thức1; biểu thức2; biểu thức3) lệnh. Hỏi biểu thức2 là gì? A. Biểu thức thay đổi...
ID câu hỏi: 24070| 3 tháng trước
Do you like living there ? Why? Why Not
ID câu hỏi: 24726| 3 tháng trước
Cho dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 2 A chạy qua bình điện phân chứa dung dịch H 2 SO 4  với các điện cực trơ. Thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn thoát ra trong thời gian 5 phút ở mỗi...
ID câu hỏi: 24727| 3 tháng trước
một hộp nhựa dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm chiều rộng 20cm chieu cao 10 cm  a . tính thể tích hộp nhựa đó là  b. người ta đổ nước vào hộp nữa đómuc nuoc cao 8 cm tinh the tich...
ID câu hỏi: 24773| 3 tháng trước
Cho biểu thức \(F\left(x\right)=sin\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)+cos\left(\frac{27\pi}{2}-x\right)+sin\left(3\pi+x\right)-cos\left(7\pi-x\right)\) a) Rút gọn F(x) b) Trong hệ trục tọa độ Oxy...
ID câu hỏi: 24921| 3 tháng trước
âm 1 nhân âm 5 bằng bao nhiêu????
ID câu hỏi: 24977| 3 tháng trước
từ câu chuyện Út Vịnh sách lớp 5 tập 2 trang 138 Em có suy nghĩ gì về hành động của Út vinh tra loi nhanh 3 tick mai tui thi roi
ID câu hỏi: 25056| 3 tháng trước
Cho các p hát bi ểu nào sau đây :           A. Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí...
ID câu hỏi: 25442| 3 tháng trước
phạm vi hoạt động của gió tín phong  
ID câu hỏi: 25491| 3 tháng trước
cấu trúc của order to và so as to ?  
ID câu hỏi: 25538| 3 tháng trước
Hãy đóng vai là một chú ve sầu và tả lại cảnh vật mùa hè.
ID câu hỏi: 25575| 3 tháng trước
Các ký hiệu S O inf N V Adj Adv là gì trong tiếng Anh
ID câu hỏi: 25790| 3 tháng trước
Làm văn tả cảnh sinh hoạt lớp 6 cảnh buổi sáng ở biển
ID câu hỏi: 25814| 3 tháng trước
bạn nào giỏi viết bài con gà cục tác lá tranh
ID câu hỏi: 25875| 3 tháng trước
Đặc điểm nào dưới đây không phải là sự giống nhau giữa prôtêin và axit nuclêic? A. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân B. Các đơn phân đều chứa các nguyên tố (C, H, O, N) C. Đều được...
ID câu hỏi: 25940| 3 tháng trước
Mở bài chung cho bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay quan niệm Giúp mình với mai mình thi rồi
ID câu hỏi: 26326| 2 tháng trước
Vật để cố định đã lâu, không thay đổi, được gọi là gì ? Lưu bútLưu vongLưu giữLưu cữu
ID câu hỏi: 26348| 2 tháng trước
Mục đích của việc tưới tiêu nước cho cây là gì? Cho biết ưu nhược điểm của từng phương pháp tưới nước cho cây ?
ID câu hỏi: 26557| 2 tháng trước
Nêu những nét chính về thời đại, gia đình, cuộc đời Nguyễn Du đã có ảnh hưởng lớn đến sáng tác Truyện Kiều.
ID câu hỏi: 26643| 2 tháng trước
MỘT SỐ NGUỒN CÓ THỂ GIÚP BẠN CẢI THIỆN LISTENING (and ur Speaking as well)  1. TED & TED-Ed TED với TED-Ed thì không phải bàn rồi vì ẻm quá...
ID câu hỏi: 26757| 2 tháng trước
Điền từ chỉ đặc điểm thích hợp với mỗi con vật vào chỗ trống:                                     ...
ID câu hỏi: 27126| 2 tháng trước
Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 150m , chiều dài hơn chiều rộng 5m . Hỏi diện tích khu đất là bao nhiêu đề-ca- mét- vuông
ID câu hỏi: 27183| 2 tháng trước
Tìm x: 2 mũ x + 1 - 2 mũ x = 32  HELP ME
ID câu hỏi: 27193| 2 tháng trước
một sân vận động hình chữ nhật được vẽ theo tỉ lệ và kích thước như hình bên  . Hỏi diện tích sân vận động đó bằng bao nhiêu mét vuông 6 cm 3 cm Tỉ lệ 1:3000
ID câu hỏi: 27501| 2 tháng trước
The garden still needs digging. =. The garden hasn't__________. I am very pleased that we shall meet again soon. => I am_________________________________. GIẢI THÍCH HOẶC GHI CẤU...
ID câu hỏi: 27569| 2 tháng trước
“You should give up smoking.” => The doctor advised me...............
ID câu hỏi: 27730| 2 tháng trước
1,8ha=........m vuông
ID câu hỏi: 27859| 2 tháng trước
tìm x: 2x+2- 2x=96
ID câu hỏi: 28009| 2 tháng trước
1.Many rivers and lakes are poisoned. Factories produce waste and pour it into rivers and lakes. (because) ___________________________________________________________________ 2. The environment is...
ID câu hỏi: 28087| 2 tháng trước
Đổi phân số 37/15 thành hỗn số Hepl me  
ID câu hỏi: 28133| 2 tháng trước
Câu 5: Tìm từ đồng nghĩa với từ “Cả” trong câu :“Ao sâu nước cả khôn chài cá”.(Nguyễn Khuyến) A. Ít B. Lớn C. Nhỏ D....
ID câu hỏi: 28249| 2 tháng trước
 Rewrite the sentence : 1. Could you turn the radio down,please ?  => Woul you mind  2. Shall we practise playing football ?  => What about  3. It's not a good idea...
ID câu hỏi: 28267| 2 tháng trước
Tả nghệ sĩ trung ruồi
ID câu hỏi: 28276| 2 tháng trước
1. The smaller the room is, the _________ furniture it needs. A. fewer B. smaller C. less D. more 2. ___________ from seeing beautiful sites, visitors enjoy traditional food. A. Acording to B....
ID câu hỏi: 28340| 2 tháng trước
11. It’s not …………………... to wear short skirts at the moment. ( fashion) 12. He needs all the support and...
ID câu hỏi: 28362| 2 tháng trước
where do you live?   what's it like ? what are the people like? do you enjoy living there ?why/why not?
ID câu hỏi: 28427| 2 tháng trước
Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số và số bé nhất có ba chữ số khác nhau
ID câu hỏi: 28722| 2 tháng trước
có thể thay thế từ hòa quyện bằng từ hòa hợp không vì sao ?
ID câu hỏi: 28731| 2 tháng trước
                                      Choose the correct answers. 1. I don’t have a car now. A. I...
ID câu hỏi: 28768| 2 tháng trước
Năm nay, tuổi bố gấp 4 lần tuổi Hoàng .Nếu 5 năm nữa thì tuổi bố gấp 3 lần tuổi Hoàng ,Hỏi năm nay Hoàng bao nhiêu tuổi ?
ID câu hỏi: 28925| 2 tháng trước
tìm x biết 0.[ 5-x ]=0 giúp mình giải bài này với nha
ID câu hỏi: 29029| 2 tháng trước
Toàn và Hòa đang tranh luận với nhau. Toàn nói: 'Ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì học lạc hậu...
ID câu hỏi: 29068| 2 tháng trước
B. Read the text carefully, then choose the correct answers. More than two hundred years ago, the term 'environmental pollution was quite strange to people. They lived healthily, drank pure water...
ID câu hỏi: 29085| 2 tháng trước
1. A label tells the _____how much energy efficiency each product has . A. workers B. players C. doers D. consumers 2. Mrs. Ha got a _____to check all the water pipes in the house. A. plumber B....
ID câu hỏi: 29133| 2 tháng trước
Câu 1: Côn trùng gây hại có mấy kiểu biến thái? Cho biết giai đoạn phá hại cây trồng mạnh nhất ở mỗi kiểu biến thái ?
ID câu hỏi: 29264| 2 tháng trước
CÂU 31 : cho các kim loại sau : Mg , Fe , Cu , Zn , Ag , Au A) kim loại nào tắc dụng được với H2So4 loãng B) kim loại nào tắc dụng được với FeCl2 C) kim loại nào tác dụng được với AgNO3 Viết các...
ID câu hỏi: 29300| 2 tháng trước
dạ em lại có một câu tiếng anh khoa các chị anh giúp em một chút ạ  Life is not fair, get used to it! – Bill Gates dạ câu nay anh chị dịch hộ em và cũng có thể đọc thử tại nhà em xin cảm...
ID câu hỏi: 29479| 2 tháng trước
Part I: Each sentence  has a mistake. Find the mistakes and correct them   1.I suggest that we should using energy-saving bulbs 2.There are many celebration throughout the year in...
ID câu hỏi: 29642| 2 tháng trước
viết lại câu đã cho không đổi nghĩa 1.Someone knocked at the door in the middle of our lunch =>While we 2.He felt sick from eating too many cakes => Because he
ID câu hỏi: 29990| 2 tháng trước
Hoàn thành chuỗi phản ứng sau 1.Metan → Etyl clorua → etanol → metanal → axit fomic 2.Etanol → andehit axetic → axit axetic → Etyl axetat
ID câu hỏi: 30058| 2 tháng trước
Tính khối lượng của 350ml nước là bao nhiêu kg, biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m 3 giúp tớ với
ID câu hỏi: 30080| 2 tháng trước
viết pthh thực hiện dãy chuyển đổi hóa học sau ( ghi rõ điều kiện nếu có ) a. k →k2O→kOH b.Fe→H2→Fe
ID câu hỏi: 30140| 2 tháng trước
hãy kể lại câu chuyện em bé thông minh bằng lời văn của em
ID câu hỏi: 30376| 2 tháng trước
So sánh hiệp ước Hác-măng và hiệp ước Pa-tơ-nốt.
ID câu hỏi: 30517| 2 tháng trước
Phân tích nguyên nhân thất bại, ý nghĩa của phòng trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX?
ID câu hỏi: 30843| 2 tháng trước
Nhiệm vụ của Quốc sử viện, Thái y viện, Hà đê sứ, Khuyến nông sứ là gì? Mình cần câu trả lời trong tối hom nay :(( Mong các bạn giúp...
ID câu hỏi: 30850| 2 tháng trước
Write about your daily routine.
ID câu hỏi: 30889| 2 tháng trước
1. What’s your address?    2. What’s your hometown like?    3. Who do you live with?    4. Do you like living there? Why?/Why...
ID câu hỏi: 30901| 2 tháng trước
6.  We need to wash the car. The car...
ID câu hỏi: 30920| 2 tháng trước
I. Em hãy điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. Take the bus Number 7 (1) ...................... Victoria coach station and get...
ID câu hỏi: 30942| 2 tháng trước
Cho mình hỏi làm sao để chứng minh sin2x=2sinx.cosx
ID câu hỏi: 31091| 2 tháng trước
Viết phương trình hoá học thực hiện chuỗi phản ứng sau:      Zn → H2 → H2O → O2 → Na2O → NaOH
ID câu hỏi: 31108| 2 tháng trước
Mỗi ô vuông trong hình có kích thước 1cm x 1cm (tức là có diện tích 1 cm2). Hãy cho biết diện tích hình chữ nhật bên...
ID câu hỏi: 31175| 2 tháng trước
đặt câu với 2 câu sau: con có mẹ như măng ấp bẹ                                    ...
ID câu hỏi: 31245| 2 tháng trước
Điểm chết dưới là:  A. Điểm chết phía dưới  B. Điểm chết  C. Điểm chết mà tại đó pit-tông gần tâm trục khuỷu nhất  D. Điểm chết mà tại đó pit-tông ở xa tâm trục khuỷu...
ID câu hỏi: 31534| 2 tháng trước
 Hãy cho biết sự khác nhau về vai trò của máy chủ với máy trạm trong mạng máy tính. Các bạn giúp mình nhanh nhé, mình đang cần rất gấp !
ID câu hỏi: 31760| 2 tháng trước
Có 3 con gà, vịt, ngan. Hai con gà và vịt nặng tất cả là 5kg. Hai con gà và ngan nặng tất cả là 9kg. Hai con ngan và vịt nặng tất cả là 10kg. Tính trung bình mỗi con nặng?
ID câu hỏi: 31850| 2 tháng trước
Câu 44: Địa hình núi cao của nước ta tập trung nhiều ở:      A. Bắc Bộ              B. Bắc...
ID câu hỏi: 32042| 2 tháng trước
Hà Nội và Nam Định cách nhau 90 km lúc 5 giờ có một xe tải gửi hàng từ Nam Định và Nội với vận tốc 40 km trên giờ đến 5 giờ 30 phút một xe máy đi từ Hà Nội về Nam Định với vận tốc 30 km trên giờ Hỏi...
ID câu hỏi: 32051| 2 tháng trước
Viết  công thức cấu tạo của các ankan đồng phân có công thức phân tử C5H12. Gọi tên các đồng phân  đó theo tên thay...
ID câu hỏi: 32103| 2 tháng trước
khái niệm hình chiếu vuông góc của các khối đa diện và khối tròn xoay  
ID câu hỏi: 32504| 2 tháng trước
Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng. Giải thích hiện tượng tỉa cành tự nhiên? Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống của...
ID câu hỏi: 32627| 2 tháng trước
Trình bày các xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh? Em hiểu như thế nào về thời cơ và thách thức đối với nước ta trong thời kì...
ID câu hỏi: 32662| 2 tháng trước
The weather was very nice. They (go) …………………. on a picnic.
ID câu hỏi: 32779| 2 tháng trước
Theo yêu cầu của kiến trúc sư, ổ cắm điện và vòi nước của nhà chú Năm cách nhan tối thiểu là 60 cm. Trên bản vẽ có tỉ lệ 1 : 20...
ID câu hỏi: 32904| 2 tháng trước
Hàm số nào trong các hàm số sau đây không có cực trị? A. y = |x| . B. y = x3 – x2 + 3x + 5 C. y = x4 + x2 – 2 D. y = 3x2 + 2x – 1
ID câu hỏi: 33118| 2 tháng trước
Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Do đó, 3 lít nước sẽ có trọng lượng là bao nhiêu ?
ID câu hỏi: 33298| 2 tháng trước
Viết đoạn văn khoảng 8-10 câu trình bày cảm nhận của em về tình bạn trong bài thơ” Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến. Ngắn thôi ạ, không cần dài đâu nhé
ID câu hỏi: 33391| 2 tháng trước
 A - Kiến thức cần nhớ. Chương 2: Hàm số mũ, lũy thừa, logarit.      Câu 3: Hãy nêu khái niệm, tính chất và đạo hàm của...
ID câu hỏi: 33572| 2 tháng trước
Một học sinh đá quả bóng nhựa vào tường sau đó quả bóng bị méo đi. Lực tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả nào sau đây? A.  không làm chuyển động quả banh. B.  vừa làm biến dạng...
ID câu hỏi: 33603| 2 tháng trước
thành ngữ dãi nắng dòng sương có nghĩa gì NHANH NHÉ
ID câu hỏi: 33680| 2 tháng trước
Don’t ___________ glass jars and old newspaper   pick up throw away collect give  
ID câu hỏi: 33737| 2 tháng trước
tìm x thuộc z để đạt giá trị nguyên 3x^2-x+1/3x+2 ghi cách làm lun nha
ID câu hỏi: 34127| 2 tháng trước
Một bạn viết liên tiếp nhóm chữ GIAIPHONGMIENNAM thành dãy GIAIPHONGMIENNAMGIAIPHONGMIENNAM ... a, Chữ cái thứ 1975 là gì ? b,Người ta tô các chữ cái trong dãy theo thứ tự Xanh , Đỏ , Tím , Vàng ,...
ID câu hỏi: 34144| 2 tháng trước
trong đợt thi đua học tập ,lớp 6/7 có 40hs ,mỗi bạn đều có ít  nhất 1 đ 10 biết rằng có 35 hs đạt từ 2 đ 10 trở lên ,18 bạn đạt từ 3 điểm 10 trở...
ID câu hỏi: 34208| 2 tháng trước
Kim loại Đồng (Cu) tan được trong dung dịch nào sau đây? A. HCl loãng B. H2SO4 loãng. C. HCl đặc. D. H2SO4 đặc
ID câu hỏi: 34281| 2 tháng trước
1.Em hãy cho biết điểm giống và khác nhau về cơ sở hình thành của 2 nền văn minh Văn Lang-Âu Lạc và văn minh Chăm Pa 2.Em có nhận xét...
ID câu hỏi: 34434| 2 tháng trước
Đặc điểm rừng nhiệt đới
ID câu hỏi: 35221| 2 tháng trước
Vẽ trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa. Yêu cầu: -Tone đen trắng - Đẹp - Vẽ bằng cách digi nhé!
ID câu hỏi: 35303| 2 tháng trước
Nêu tên các gốc axit mà em biết.
ID câu hỏi: 35392| 2 tháng trước
Tú có 20 viên bi, muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Tú có thể xếp 20 viên bi đó vào mấy túi? (kể cả trường hợp xếp vào một túi). GIÚP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID câu hỏi: 35510| 2 tháng trước
Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất một lần. a) Mô tả...
ID câu hỏi: 35596| 2 tháng trước
Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em Trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên, nhân vật Dế Mèn đã kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của mình. Trước cái chết của Dế Choắt do trò đùa ngỗ nghịch của...
ID câu hỏi: 35657| 2 tháng trước
VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM NGHĨ VỀ BÀI THƠ LỤC BÁT À ƠI TAY MẸ  EM ĐANG CẦN GẤP GIÚP EM VỚI Ạ
ID câu hỏi: 35705| 2 tháng trước
Mình được đi thi cấp Quốc Gia IOE rồi.... Ôi! Vui quá...
ID câu hỏi: 35772| 2 tháng trước
Đề bài :  Đường và chân là đôi bạn thân. Em hãy tả lại con đường quen thuộc từ nhà đến trường đã gắn bó với em bao kỉ niệm. tôi với từ cách người chơi cute cho chép mạng nhưng chép bài xa xa tí...
ID câu hỏi: 35869| 2 tháng trước
Cho dạng đúng của động từ  1, My sister (be) happy because she (have) a good job 2,Which room in your house you (like) best ?  3,There (not/be) any postcard in the bag  4,What there...
ID câu hỏi: 35870| 2 tháng trước
Cho dạng đúng của động từ 1, My sister (be) happy because she (have) a good job 2,Which room in your house you (like) best ? 3,There (not/be) any postcard in the bag 4,What there (be) near...
ID câu hỏi: 36017| 2 tháng trước
Giới thiệu về chiếc nón lá Việt Nam. ( đừng chép mạng nha )
ID câu hỏi: 36148| 2 tháng trước
em sẽ làm gì để thể hiện tấm lòng hiếu thuận của bản thân đối với cha mẹ
ID câu hỏi: 36178| 2 tháng trước
i am not interested in English  là gì hở mọi người
ID câu hỏi: 36223| 2 tháng trước
sáng tác 1 bài thơ (không chép mạng) nhằm khuyến khích mọi người nên đọc sách 
ID câu hỏi: 36328| 2 tháng trước
a town house là gì        
ID câu hỏi: 36471| 2 tháng trước
-PHÂN BIỆT NGHĨA. 1,Cái nhẫn bằng bạc :?............ 2,Đồng bạc trắng hoa xòe :? 3,Lập đàn để tế lễ :? 4,Đàn thóc ra phơi:?
ID câu hỏi: 36479| 2 tháng trước
Cách viết đơn xin vào đội các bạn biết không giúp mình
ID câu hỏi: 36587| 2 tháng trước
Phân biệt trinh sinh với các hình thức sinh sản vô tính khác?
ID câu hỏi: 36615| 2 tháng trước
trường tiểu học thanh xuân bắc gọi tiếng anh là gì
ID câu hỏi: 36616| 2 tháng trước
Trong các từ dưới đây, từ nào là từ Thuần Việt, từ mượn tiếng Hán, từ mượn tiếng Pháp và từ mượn tiếng Anh? Tráng sĩ, sứ giả, đàn bà, xà phòng, mít tinh, muốn, lốp, trẻ con, giang sơn, áp phích ...
ID câu hỏi: 36623| 2 tháng trước
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m
ID câu hỏi: 36632| 2 tháng trước
Tại sao trong đường tiêu hóa của người thì chất dinh dưỡng chủ yếu được hấp thụ ở ruột non?
ID câu hỏi: 36671| 2 tháng trước
Thiết lập mệnh đề đảo của định lý sau: Trong 1 tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng 1 nửa cạnh huyền. Chứng minh định lý đó.
ID câu hỏi: 36732| 2 tháng trước
Đề bài : em hãy kể một câu chuyện về người có tấm lòng nhân hậu cho bạn bè hoặc người thân ( lưu ý:ghi đầy đủ một bức thu)
ID câu hỏi: 36835| 2 tháng trước
Xác định nhóm (rêu,dương xỉ,hạt trần, hạt kín) của các loại thực vật sau: a) cây gọng vó b) cây nắp ấm c) cây bắt ruồi d) cây hố...
ID câu hỏi: 37212| 2 tháng trước
chém cây sống,trồng cây chết là gì? AI NHANH VÀ ĐÚNG MÌNH T Í C H
ID câu hỏi: 37247| 2 tháng trước
Bài 2: Phân loại và gọi tên các hợp chât sau: K20, NAOH, NaCl, Al½O3, H3PO4, Na3PO4, Cu(OH)2, Na2CO3, KOH, K2SO4, CuSO4, CuO, HCl, HNO3, KHCO3,...
ID câu hỏi: 37368| 2 tháng trước
Các bạn làm giùm mình sách FLYERS 1 trang 29 , 35
ID câu hỏi: 37373| 2 tháng trước
đề bài : viết bài văn biểu cảm về một tiết sinh hoạt lớp  càng dài càng tốt nha  camon mí bn nhìu
ID câu hỏi: 37422| 2 tháng trước
Cho dãy các axit: phenic (phenol), p-nitrophenol và picric (2,4,6- trinitro phenol), từ trái sang phải tính chất axit: A. giảm B. tăng C. không thay đổi D. vừa tăng vừa giảm
ID câu hỏi: 37560| 2 tháng trước
Lập sơ đồ tư duy chi tiết cho văn bản "chị em Thúy Kiều"
ID câu hỏi: 37617| 2 tháng trước
  Câu 1: (1) Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. (2)Sang hè, lá lên thật dày, ánh sáng...
ID câu hỏi: 37748| 2 tháng trước
Vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và thay đổi cơ cấu lãnh thổ kinh tế của Đông Nam Bộ, vì kinh tế biển A. gắn liền với vùng ven biển B. tác động đến nhiều...
ID câu hỏi: 37852| 2 tháng trước
Fill in the gap with one suitable words Enrico Rastelli Enrico Rastelli was probably the greatest juggler the world has ever known. Juggling involves throwing(1)........................number of...
ID câu hỏi: 37865| 2 tháng trước
Nêu khái quát sự phân hoá thiên nhiên theo Đông - Tây. Dẫn chứng về mối liên hệ chặt chẽ giữa đặc điểm thiên nhiên của vùng thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và...
ID câu hỏi: 37893| 2 tháng trước
Tại sao ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ lại phát triển các hoạt động sản xuất như: làm ruộng bậc thang, xây dựng các công trình...
ID câu hỏi: 38186| 2 tháng trước
Kiến lính sắn sàng chiến đấu và hi sinh bản thân để bảo vệ kiến chúa và cả đàn là tập tính A.  thứ bậc. B.  bảo vệ lãnh thổ. C.  vị tha. D.  di cư
ID câu hỏi: 38382| 2 tháng trước
Ai làm nhanh thì mình sẽ tick nhé 13. If you ____________ a choice, which country would you visit? A....
ID câu hỏi: 38442| 2 tháng trước
Điều kiện để có dòng điện là: A. Chỉ cần vật dẫn điện nối liền với nhau thành mạch điện kín. B. Chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn C. Chỉ cần có hiệu điện thế D. Chỉ cần có...
ID câu hỏi: 38509| 2 tháng trước
a, Em giúp mẹ nhặt rau.                b, Lan nhặt hộ Hòa cây bút                  c,Mẹ khâu những đường khâu rất...
ID câu hỏi: 38752| 2 tháng trước
Câu 1 : tỉ lệ thức là gì ? phát biểu tính chất cơ bản của của tỉ lệ thức. Viết công thức để thể hiện tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Câu 2 thế nào là số vô tỉ ? cho ví dụ Câu 3 thế nào là số thực...
ID câu hỏi: 38837| 2 tháng trước
Cho tam giác vuông ABC,A=90o,AB=5cm,AC=12cm a) Tính BC b) Tính đường cao AH và đoạn BH c) Tính các tỉ số lượng giác của góc B , từ đó suy ra số đo các góc B và C
ID câu hỏi: 38969| 2 tháng trước
Em hãy viết báo cáo kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình thức thơ Đường Luật qua một số bài thơ trung đại đã học.  
ID câu hỏi: 39045| 2 tháng trước
Một bạn học sinh viết : 1, 2, 3, 4, 5 ; 1, 2, 3, 4, 5 ; 1, 2, 3 ; ... Và cứ tiếp tục như thế để được một dãy số. Em hãy tính xem số thứ 1996 của dãy số là số nào?
ID câu hỏi: 39102| 2 tháng trước
Sắp xếp những từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh 1. Are/ intelligent/they 2. studies/ she /carefully 3. we/ speak/ Vietnamese 4. A/ child / special/ is/ she 5. they/ live/ in this...
ID câu hỏi: 39237| 2 tháng trước
xin giúp mình với : Choose the sentence (A, B, C or D) that is closest in meaning to the sentence. 50. My favorite room in the house is the kitchen. A. I like eating, so I like kitchen. B. When I...
ID câu hỏi: 39271| 2 tháng trước
Điền dấu + , - , x , : thích hợp : 2  2=4 2  2=4 2  2=4
ID câu hỏi: 39435| 2 tháng trước
Hình hộp chữ nhật có …… mặt, …… cạnh, …… đỉnh b) Tất cả các mặt của hình hộp chữ nhật là hình …………………………… c) Hình lập phương có …… mặt, …… cạnh, …… đỉnh d) Tất cả các cạnh của hình lập phương đều...
ID câu hỏi: 39475| 2 tháng trước
Hai câu: “Chị quả quyết là sẽ tặng tôi tấm vé về miền quê thơ ấu . Rồi chị nói chị cũng rất nhớ miền quê thơ ấu của của chị.” Liên kết...
ID câu hỏi: 39589| 2 tháng trước
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình :         \(\left(x-3\right)^2+\left(y+1\right)^2=9\) Hãy viết phương trình của đường tròn (C') là ảnh của (C)...
ID câu hỏi: 39612| 2 tháng trước
Trong kí hiệu của IC khuếch đại thuật toán, dấu ‘+’ được kí hiệu ở: A. Đầu vào đảo B. Đầu vào không đảo C. Đầu ra D. Cả 3 đáp án trên
ID câu hỏi: 39643| 2 tháng trước
we have worked on this programme for five years  
ID câu hỏi: 39687| 2 tháng trước
Rewrite each of the sentences below in such a way that its meaning is similar to that of the original one, using the word given in brackets. Do not change this word in any way. 1. My sister is always...
ID câu hỏi: 39922| 2 tháng trước
Cái gì lúc lên lúc xuống nhưng không bao giờ chuyển động?
ID câu hỏi: 40004| 2 tháng trước
ý nghĩa của khoảng cách từ trái đất đến mạt trời
ID câu hỏi: 40251| 2 tháng trước
Giải thích hiện tượng xảy ra khi đưa tế bào thực vật và động vật vào môi trường ưu trương, đẳng trương và nhược trương ? Giúp mình vs ạ. (cần...
ID câu hỏi: 40281| 2 tháng trước
Mối quan hệ giữa ADN, ARN và Protein
ID câu hỏi: 40545| 2 tháng trước
Mấy bạn ơi mấy bạn cho mik đề cương ôn tập cuối kì môn ngữ văn lớp 7 đi mik đang cần gấp.
ID câu hỏi: 40645| 2 tháng trước
Đọc bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên, ta nhận thấy một giọng điệu nhỏ nhẹ, điềm tĩnh, không sôi nổi ồn ào mà trầm lắng, thấm thía...Song...
ID câu hỏi: 40664| 2 tháng trước
Tính nhanh 48 x 28 x 60 / 56 x 24 x 120
ID câu hỏi: 40712| 2 tháng trước
Thành phố Hải Dương cách Sapa (Lào Cai ) là 240 km. Một xe máy khởi hành từ Hải Dương lên Sapa với vận tốc 36 km/giờ , cùng lúc đó...
ID câu hỏi: 40761| 2 tháng trước
Hãy so sánh sự nhiễm từ của sắt, thép?
ID câu hỏi: 40815| 2 tháng trước
Câu 7: Cho các nhóm con vật dưới đây , nhóm con vật nào đẻ con * 1 điểm   A. Cá vàng, Cá heo, Cá sấu, Dơi    B. Chim, Dơi, Chuột, Khỉ, Bướm    C. Cá vàng, Cá sấu, Chim, Bướm    D. Dơi, Chuột,...
ID câu hỏi: 40852| 2 tháng trước
Lông hút của rễ do tế bào nào sau đây phát triển thành? A. Tế bào mạch gỗ ở rễ B. Tế bào mạch rây ở trễ C. Tế bào nội bì D. Tế bào biểu bì
ID câu hỏi: 40877| 2 tháng trước
ai thích coi phim hội pháp sư fary tail kết bạn với tớ nhé
ID câu hỏi: 40950| 2 tháng trước
Bài văn viết về hoạt động xã hội nào? Em có nhận xét gì về trình tự các sự việc được kể trong bài viết?
ID câu hỏi: 41080| 2 tháng trước
Hãy tả câu truyện cây khế. 
ID câu hỏi: 41232| 2 tháng trước
các cây cỏ dại rất khó để triệt tận gốc, nguyên nhân chủ yếu là vì chúng thường sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng a, thân củ b...
ID câu hỏi: 41236| 2 tháng trước
cho các số thực khác 0 chứng minh \(\frac{a^2+3bc}{b^2+c^2}+\frac{b^2+3ac}{a^2+c^2}+\frac{c^2+3ab}{a^2+b^2}\ge0\)
ID câu hỏi: 41401| 2 tháng trước
Hãy cho ví dụ về - 3 động vật có xương sống có lợi cho mùa màng - 3 động vật có xương sống có hại cho mùa màng - 3 đv không xương sống có lợi cho mùa màng - 3 đv không xương sống có hại cho mùa màng...
ID câu hỏi: 41428| 2 tháng trước
Tìm đọc thêm ở nhà: - 2 câu chuyện (hoặc 1 bài thơ, 1 câu chuyện) về thiếu nhi. - 1 bài văn miêu tả hoặc cung cấp thông tin về thiếu nhi.
ID câu hỏi: 41442| 2 tháng trước
 chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu tù ẩn dụ trong câu: bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
ID câu hỏi: 41491| 2 tháng trước
Hai mảnh đất có tổng diện tích là 250m2. Mảnh đất thứ nhất có diện tích bằng Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) diện tích mảnh đất thứ hai. a) Tính diện tích của mỗi mảnh đất. b)...
ID câu hỏi: 41690| 2 tháng trước
Bài 1: Hãy l ậ p phương trình hóa h ọ c c ủ a: a. Nhôm tác d ụ ng v ớ i clo t ạ o ra nhôm clorua (AlCl 3 ) b. Natri cacbonat ( Na 2 CO 3 )...
ID câu hỏi: 41831| 1 tháng trước
Task 5: Arrange given words and fill in the blanks.1. (I/ Me/ My/ Mine) This car belongs to _________. It is _________ car. _________own this car. It is _________.2. (You/ You/ Your/ Yours)Is...
ID câu hỏi: 41851| 1 tháng trước
Nguời ta mạ bạc cho 1 vật có diện tích bề mặt 10 cm2 bằng dòng điện có cường độ 2A, bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 với điện cực dương bằng Ag. Tính bề mặt dày bạc bám vào cực âm trong 3 phút (...
ID câu hỏi: 42029| 1 tháng trước
Viết một đoạn văn chứng minh rằng Bác Hồ luôn thương yêu thiếu nhi
ID câu hỏi: 42056| 1 tháng trước
viết đoạn văn tổng phân hợp 12 câu phân tích khổ thơ số 2 của bài thơ mùa xuân nho nhỏ có câu văn khởi ngữ chú thích rõ
ID câu hỏi: 42169| 1 tháng trước
Hảy viết một đoạn văn kể vè con vật mà em yêu thích.  
ID câu hỏi: 42193| 1 tháng trước
cho tam giác abc , ab = 21cm, ac = 35cm .Phan giac ad , e thuoc ad sao cho ae tren ad = 2 tren 3. k la giao diem cua be va ac. Tinh ak , kc
ID câu hỏi: 42331| 1 tháng trước
hãy viết lời bài hát 'tận cùng nỗi nhớ' WILL
ID câu hỏi: 42380| 1 tháng trước
Khi anh Hải 12 tuổi thì mẹ sinh em Hà . Tìm tuổi của 2 anh em biết sau 2 năm nữa tổng tuổi 2 anh em là 30
ID câu hỏi: 42487| 1 tháng trước
Trong một bài thơ, nhà thơ Thanh Hải có viết:     “Mùa xuân người cầm súng    Lộc giắt đầy trên lưng  ...
ID câu hỏi: 42515| 1 tháng trước
Thủy phân trieste của glixerol thu được glixerol, natri oleat, natri stearat. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với trieste này ?  A. 3 B. 5 C. 6 D. 4
ID câu hỏi: 42802| 1 tháng trước
81: 9 = ??? bằng bao nhieu   
ID câu hỏi: 42859| 1 tháng trước
Chọn "Đúng", "Sai" trong các câu sau: * Đúng Sai (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8  
ID câu hỏi: 42925| 1 tháng trước
tính giá trị lũy thừa a) 2 mũ 2,2 mũ 3,2 mũ 4, 2 mũ 5, 2 mũ 6, 2 mũ 7, 2 mũ 8, 2 mũ 9, 2 mũ 10 3 mũ 2, 3 mũ 3, 3 mũ 4, 3 mũ 5 4 mũ 2, 4 mũ 3, 4 mũ 4 5 mũ 2, 5 mũ 3, 5 mũ 4 lưu ý: làm đầy đủ và...
ID câu hỏi: 43079| 1 tháng trước
Replace the underlined clauses by an infinitive or infinitive phrase: 1. I don't like him playing in the street. I wish we had a garden that he could play in 2. He simply loves parties. He is...
ID câu hỏi: 43261| 1 tháng trước
Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai Đàn cầm có âm thanh như thế nào?
ID câu hỏi: 43394| 1 tháng trước
54,1 : 4,5 300,72 :53,7 75,95 : 3,5 97,65 : 21,7 0,162 : 0,36 đặt tính ra giấy giúp mình nhé
ID câu hỏi: 43477| 1 tháng trước
Bài 1: Tính  a) S=1+3+3 mũ 2 +3 mũ 3 +...+3 mũ 100 b) A=1+3 mũ 2 +3 mũ 4 +...+3 mũ 100
ID câu hỏi: 43575| 1 tháng trước
  Đặt tính rồi tính 237 × 24
ID câu hỏi: 43591| 1 tháng trước
.(Viết lại câu với nghĩa không đổi; 1.     the bookstore is next to the right of the photocopy store , à the photocopy store…………………………………………………… 2.     The...
ID câu hỏi: 43681| 1 tháng trước
2/5 m3 =........cm3       3/8 m3 =.........cm3    4/25 m3 =.........cm3     3/5 m3 =........dm3    162 cm3 =......dm3    9/4 m3...
ID câu hỏi: 43721| 1 tháng trước
so sánh 2 phân số 13/15 và 1313/1515
ID câu hỏi: 43919| 1 tháng trước
Tính nhanh a 79,65 + 25,14 + 20,35 + 74,86 b 5,65 x 13,8 + 35,7 x 3,21 + 6,65 x 21,9 + 35,7 x 1,1  đúng mình tích nha
ID câu hỏi: 43972| 1 tháng trước
Chọn câu đúng : You ought to              to the dentist regularly. A.going                  B.went   ...
ID câu hỏi: 44083| 1 tháng trước
write about th best leisure activity for teenagers
ID câu hỏi: 44207| 1 tháng trước
dấu hiệu chia hết của 30
ID câu hỏi: 44224| 1 tháng trước
Relative clause 1. She showed me a photograph of her son. Her son is a policeman 2. We decided not to swim the sea. The sea looked rather dirty 3. The new stadium will be open next month. The...
ID câu hỏi: 44350| 1 tháng trước
Khi bếp than đang cháy, nếu đổ nhiều nước vào thì bếp sẽ tắt nếu rắc một chút nước vào bếp than bùng cháy lên. Hãy viết phương...
ID câu hỏi: 44558| 1 tháng trước
Michael Jackson was born on August 29, 1958, in Gary in the United States. In 1964, Michael joined the band “The Jackson Brothers”. He began his solo career in 1971. He was called “The King of Pop”....
ID câu hỏi: 44569| 1 tháng trước
“Did anyone see the thief?”-“No, he already ______ away by the time we _____ in.” A. ran-had come B. had run-came C. runs-have come D. has run-come
ID câu hỏi: 44625| 1 tháng trước
Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence 1.Dr.Braun will write --- letters only for interns who master every task expected of a junior copy editor . A)...
ID câu hỏi: 44676| 1 tháng trước
gấp gấp ai chs LQ sk thu thập mảnh thừa mảnh violet xin ib
ID câu hỏi: 44791| 1 tháng trước
Lập dàn ý tả một đêm trăng nơi em ở
ID câu hỏi: 44907| 1 tháng trước
Câu 2: Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những loại cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ?
ID câu hỏi: 45102| 1 tháng trước
Chuyển phân số 7 100  thành số thập phân. A. 0,7 B. 0,07 C. 0,007 D. 0,0007
ID câu hỏi: 45143| 1 tháng trước
Mật độ dân số năm 2017 của Việt Nam là bao nhiêu biết: Năm 2017, dân số Việt Nam là 93,7 triệu người và diện tích của Việt Nam là: 331231 km2? A....
ID câu hỏi: 45386| 1 tháng trước
Đặt câu cùng nghĩa Sophie decorated the house beautifully - Sophie
ID câu hỏi: 45402| 1 tháng trước
1.điều gì firmware đề cập đến ? 2.điều gì có thể gây ra một bản cập nhật cho hệ điều hành thất bại 75 %...
ID câu hỏi: 45406| 1 tháng trước
Lập dàn ý bài kì diệu rừng xanh ( Sách tiếng việt 5 , tập 1 ) NHANH NHA ! THANKS !
ID câu hỏi: 45706| 1 tháng trước
Hello! My name is John. I am from America. I’m having a wonderful time in Da Nang. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, so I go swimming...
ID câu hỏi: 45759| 1 tháng trước
What subject do you like the most? subject có s không? mình đang cần gấp
ID câu hỏi: 45764| 1 tháng trước
Không khí nặng hơn khí hidro bao nhiêu lần
ID câu hỏi: 45807| 1 tháng trước
nêu lợi ích và tác hại của giun đất(sinh 7, bí quá nên nhờ mn giúp dùm, mk mơn nhìu)
ID câu hỏi: 45849| 1 tháng trước
We (visit)         Nha Trang Next Summer 
ID câu hỏi: 45883| 1 tháng trước
Tả lại một đêm rằm Trung thu
ID câu hỏi: 46218| 1 tháng trước
Write about your dream school( 100- 120 words) Nhờ các bạn làm giúp mình nhé. Mình Tick cho !!!
ID câu hỏi: 46371| 1 tháng trước
Câu đố vui hại não số 1: Quần rộng nhất là quần gì? >> Đáp án câu đố vui hại não: Quần đảo Câu đố vui hại não số 2: Có 1 con trâu. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng...
ID câu hỏi: 46449| 1 tháng trước
Đội Một có 142 công nhân, đội Hai có ít hơn đội Một 38 công nhân. Hỏi cả hai đội có bao nhiêu công nhân? help me!
ID câu hỏi: 46474| 1 tháng trước
các bạn hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm nha she.............the book
ID câu hỏi: 47083| 1 tháng trước
Bài 2: 1. Mike was the......in his family;all his brothers wre much taller A. lowest B. slightest C. shortest D. littlest 2. John swims very well and.........does his brother A. also B....
ID câu hỏi: 47125| 1 tháng trước
ai là cung kim ngưu hãy kết bạn với tớ nhé !
ID câu hỏi: 47270| 1 tháng trước
Lợi ích của việc định dạng trang tính
ID câu hỏi: 47510| 1 tháng trước
Một  cửa hàng đồ cũ định  giá  1cai mũ  là 20000.vì  không bán được cửa hàng  đó đã  hạ  giá xuống 8000ddong .vẫn  không  bán  được. Cửa hàng...
ID câu hỏi: 47818| 1 tháng trước
Despite working hard, I could not finish the work on time. (Although) Despite the age, the man could lift such a heavy box. (Though) *Gợi ý: He was an old man.
ID câu hỏi: 47886| 1 tháng trước
24."What do you often do if you are sad?" Jim asked me. ______________________________________________ 25."Jim asked me:"Who did you run into...
ID câu hỏi: 48041| 1 tháng trước
viết một bài văn cảm nhận vầ mẹ  đề bài: viết một đoạn văn với chủ đề mẹ trong trái tim em
ID câu hỏi: 48159| 1 tháng trước
mẹ sinh con năm mẹ 27 tuổi. Hãy tính năm sinh của con biết năm 2020 tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ
ID câu hỏi: 48220| 1 tháng trước
viết đoạn văn tả ngoại hình một người thân của em , chỉ ra các từ láy và từ ghép phân loại được sử dung trong đoạn văn ấy  
ID câu hỏi: 48285| 1 tháng trước
when did you last help some one? what did you do? tr lời =t.anh giúp mik nha  mik đng cần gấp
ID câu hỏi: 48330| 1 tháng trước
Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó thêm vào ống thứ nhất 1 ml dung dịch H2SO4 20% và ống thứ hai 1 ml dung dịch NaOH 30% dư. Sau đó lắc đều cả 2 ống nghiệm, lắp ống sinh hàn...
ID câu hỏi: 48452| 1 tháng trước
Con báo đốm cân nặng 72kg. Hổ nặng hơn báo 215kg. Cân nặng của hổ là: A. 215kg B. 288kg C. 935kg D. 287kg
ID câu hỏi: 48487| 1 tháng trước
Phân tử nước gồm 2 nguyên tử hidro và 1 nguyên tử oxi tinh phân tử khối của nước. cho biết H = 1; O =16.
ID câu hỏi: 48563| 1 tháng trước
Nhân dân ta vốn có truyền thống " Tôn sư trọng đạo" . tuy nhiên , gần đây 1 số học sinh đã quên đi điều đó . Em hãy viết...
ID câu hỏi: 48602| 1 tháng trước
Bài cô ơi do ai sáng tác
ID câu hỏi: 48678| 1 tháng trước
Would you like to go out with me tonight?-Sure! ---- time mk sẽ tk cho 2 người nhanh nhất giúp mk
ID câu hỏi: 48833| 1 tháng trước
Ca(H2PO4)2 + ? -> BaHPO4 heo mi mấy ấy ui
ID câu hỏi: 48878| 1 tháng trước
Hòa tan hoàn toàn m gam MgO bằng 200ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch muối X chứa MgCl₂. a. Tìm m? b. Tính khối lượng muối tạo thành và nồng độ...
ID câu hỏi: 49009| 1 tháng trước
Bài 2: Ngày 8 tháng 3 năm 2016 là thứ ba. Hỏi sau 60 năm nữa thì ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?
ID câu hỏi: 49023| 1 tháng trước
Nhiệt độ nóng chảy của vàng là 10640C. Vậy ở 10500C vàng ở thể gì? và ở 10700C vàng ở thể gì? Nhiệt độ nóng chảy của đồng là 1083...
ID câu hỏi: 49068| 1 tháng trước
Tìm từ không thuộc nhóm từ chỉ "Công nhân" ? thợ điện thợ hàn thợ cơ khí thợ cấy
ID câu hỏi: 49166| 1 tháng trước
choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group 1. a.cover b.go c.flow d.so 2. a.amazing b.gate c.play d.parent  3....
ID câu hỏi: 49497| 1 tháng trước
điều kiện của m để p.trình bậc nhất (m-2)x+4=0 là
ID câu hỏi: 49513| 1 tháng trước
Thiết kế một vật dụng sinh hoạt cá nhân có sử dụng nguyên tắc đòn bẩy Cứu tớ
ID câu hỏi: 49517| 1 tháng trước
Nón là một sản phẩm gắn liền với người nông dân Việt Nam. Nón là người dân hay dùng thường có đường kính 40cm , chiều cao khoảng...
ID câu hỏi: 49628| 1 tháng trước
Hãy vẽ quê hương em
ID câu hỏi: 49717| 1 tháng trước
Một mảnh đất gồm hai nửa hình tròn và một hình chữ nhật có kích thước ghi trong hình dưới đây: Diện tích mảnh đất là:......... 20 cm 50 cm
ID câu hỏi: 49976| 1 tháng trước
 Thành ngữ, tục ngữ nào nói về tình cảm gia đình ? Anh em như thể tay chân.  Một nắng hai sương.  Xấu người đẹp nết.  Non xanh nước biếc
ID câu hỏi: 50011| 1 tháng trước
ai soạn bài Mẹ tôi rồi cho mình mượn
ID câu hỏi: 50087| 1 tháng trước
dụa vào bài thơ gà trống và cáo em hãy kể lại câu chuyện đó
ID câu hỏi: 50132| 1 tháng trước
1. Tại sao chuyển động có tính tương đối? Tính tương đối trong chuyển động được thể hiện như thế nào? ví dụ? 2. Thế nào là HQC đứng yên, HQC chuyển động, Vận tốc tuyệt đối; vận tốc tương đối; vận...
ID câu hỏi: 50362| 1 tháng trước
I live in a house near the sea. It is ____________ (1) old house, about 100 years old and ____________ (2) very small. There are two bedrooms upstairs ____________ (3) no bathroom. The bathroom is...
ID câu hỏi: 50424| 1 tháng trước
1.Tom is interested _____ playing chess with his father A.in    B.at     C.of     D.about 2. my family enjoys watching game shows ____ they are very exciting...
ID câu hỏi: 51240| 1 tháng trước
Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 9 cm, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Diện tích tấm bìa đó là:   
ID câu hỏi: 51498| 1 tháng trước
Có mấy cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước quản lý xã hội của công dân? Cho ví dụ? Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền tham gia quản lí nhà nước quản lý xã hội? Vì sao ai cũng cần có...
ID câu hỏi: 51568| 1 tháng trước
các bn hãy làm 1 bài vè hoặc sưu tầm 1 bài văn xuôi,... có liên quan đến ngày 26/3 (ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh) nhanh lên nha chủ đề là thiếu nhi vui khỏe. tên tiêu đề...
ID câu hỏi: 51645| 1 tháng trước
chứng minh biểu thức luôn dương với mọi x : a)3x^2-5x+3 b)2x^2+4x+3
ID câu hỏi: 51652| 1 tháng trước
Mình đang học về chuyên đề số chính phương có vài câu hỏi khó nhờ các bạn giải giúp trước thứ Ba ngày 26/1/2016 cảm ơn các bạn nhiều lắm !!! Câu 1: a) Chứng minh 11...122...25 là số chính phương (với...
ID câu hỏi: 51860| 1 tháng trước
viết bài văn miêu tả một loài cây mà em yêu thích
ID câu hỏi: 51951| 1 tháng trước
The Aley Shop Bạn muốn có avatar thật đẹp cùng với bạn bè ? Đơn giản ! Bạn chỉ cần ghé qua shop này và order bằng mẫu đơn sau đây : -Avatar ( 5SP/pic...
ID câu hỏi: 52141| 1 tháng trước
hãy nêu nội dung chính của bài tập đọc nếu trái đất thiếu trẻ con
ID câu hỏi: 52364| 1 tháng trước
Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức là 3V và khi ra sáng bình thường thì dòng điện qua đèn có cường độ là 0,32A. Mắc bóng đèn này nối tiếp với biến trở rồi mắc vào hiệu điện thế không đổi 12V....
ID câu hỏi: 52426| 1 tháng trước
các bạn có thể giúp mik vẽ tranh trang trí hình vuông dc ko
ID câu hỏi: 52558| 1 tháng trước
Có 9,75g Zn tham gia tác dụng với hydrochloric acid HCl thì thu được muối và khí hydrogen  a/ khối lượng acid tham gia phản ứng? b/ Khối lượng muối tạo...
ID câu hỏi: 52610| 1 tháng trước
1. When I (come) ....came.. there, they (leave) ..........had left...... 2. When I(get up) ............................. this morning, my father (leave) ............................. 3. After the...
ID câu hỏi: 52658| 1 tháng trước
Các Army vào cày view Idol đi, sắp 200 triệu view rồi. Cố lên
ID câu hỏi: 52713| 1 tháng trước
VIII. Find the mistakes and correct them 1. My house doesn’t have garage. 2. There is three bathrooms in his apartment. 3. Andy’s house don’t have a basement. 4. How many rooms...
ID câu hỏi: 52739| 1 tháng trước
Cho 8 gam MgO tan trong 294 gam dung dịch H2SO4 10%. a) viết PTHH b) tính nồng độ phần trăm của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng
ID câu hỏi: 52798| 1 tháng trước
Câu 1 : Nghề điện dân dụng hoạt động trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ: A. Đời sống B. Sinh hoạt C. Lao động, sản xuất D. Cả 3 đáp án trên Câu 2 :...
ID câu hỏi: 52853| 1 tháng trước
Câu 1. a. Nêu vai trò của trang phục? và đặc điểm của trang phục? b. Một số loại vải thông dụng để may mặc là những loại vải nào, em hãy kể tên những loại vải đó? Câu 2. a. Làm thế nào để có những...
ID câu hỏi: 52877| 1 tháng trước
1.Why do you think some activities use more calories than others? 2.Which activity uses more calories :gradening ỏ walking? 3.How many calories do you use doing aerobics for 2 hours? 4.What do you...
ID câu hỏi: 53089| 1 tháng trước
vẽ sơ đồ tư duy toán 6 chương 1 đoạn thẳng.
ID câu hỏi: 53245| 1 tháng trước
describe a person you are close to you should say: -who this person is -where you met him/her -when you met him/her -what it is about him/her you like so much giúp mình với ạ (chia...
ID câu hỏi: 53275| 1 tháng trước
Khối lượng riêng của chì là 11300 k g / m 3 . Vậy 0,5kg chì sẽ có thể tích vào khoảng: A.  44 , 2 c m 3 B.  4 , 42 c m 3 C.  442 , 5 c m 3 D.  0 , 442 c m 3
ID câu hỏi: 53544| 1 tháng trước
Một học sinh định đổ đầy nước vào một chai thủy tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh. Có nên làm như vậy không? Vì...
ID câu hỏi: 53656| 1 tháng trước
đặt một bao gạo 60 kg lên một chiếc ghế 4 chân có khối lượng 4 kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8 cm2. Tính áp suất...
ID câu hỏi: 53700| 1 tháng trước
Tỉnh nào có diện tích cà phê lớn nhất ở vùng Tây Nguyên là? A. Đắk Lắk        B. Kom Tum C. Gia Lai       D. Lâm Đồng
ID câu hỏi: 53752| 1 tháng trước
Để viết tất cả các ngày dương lịch của năm 2020 cần dùng bao nhiêu chữ số
ID câu hỏi: 53780| 1 tháng trước
Đối với các bạn cùng lớp, cùng lứa tuổi, em nên xưng hô thế nào cho lịch sự? Ở trường, ở lớp em, có hiện tượng xưng hô thiếu lịch sự không? Nên ứng xử thế nào đối với hiện tượng đó?
ID câu hỏi: 53832| 1 tháng trước
Viết bài văn tả ngày Tết Trung Thu
ID câu hỏi: 53839| 1 tháng trước
Hệ thống các kiến thức văn tự sự  Bố cục  Sự việc và nhân vật  Thứ tự kể  Ngôi kể  Lập dàn ý  cần gấp 
ID câu hỏi: 53933| 1 tháng trước
Nêu những điều kiện ra đời của nước Văn Lang ?
ID câu hỏi: 54075| 1 tháng trước
Một phòng học có kích thước nền là 8m x 10m, chiều cao 4m. Trong phòng học có 2 cửa chính có kích thước 2,5m x 1,5m và có 4 cửa sổ có kích thước 2m x 1...
ID câu hỏi: 54676| 1 tháng trước
1. “I want my house to look clean and nice at Tet holidays,” said my mother. - My mother...
ID câu hỏi: 54778| 1 tháng trước
Bài tập: Thử lập trình 1 game nào đó? Ví dụ: Squid game, Minecraft,... Chú ý: Bạn sử dụng Scratch để thực hiện điều này!
ID câu hỏi: 54868| 1 tháng trước
32. when / appeared / I / the street / was walking down / in front of me / a woman
ID câu hỏi: 55301| 1 tháng trước
Nước vôi trong khi để lâu ngày trong không khí thì sẽ có hiện tượng xuất hiện 1 lớp váng mỏng ở trên bề mặt. Hãy giải thích tại sao. Viết PTHH của phản ứng xảy ra.
ID câu hỏi: 55355| 1 tháng trước
Thư mục chứa được tệp, đúng hay sai? Đúng Sai
ID câu hỏi: 55459| 1 tháng trước
M​=1/2.2/3.3/4.4/5.......99/100 .Cmr 1/15<M<1/110
ID câu hỏi: 55673| 1 tháng trước
1.1.Before i (watch)........,I (do). my homework . 2. He (open ).....the door, (enter).......the room ,and (break).....something. 3.The earthquake (happen).............
ID câu hỏi: 55731| 1 tháng trước
Số lít nước mắm loại I có nhiều số lít nước mắm hơn loại II là 12 lít. Hỏi mỗi  loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại Gấp  3 lần số lít nước mắm loại II ?
ID câu hỏi: 55860| 1 tháng trước
Cho tam giác ABC có góc ABC = 50 độ ; góc BAC = 70 độ . Phân giác trong góc ACB cắt AB tại M . Trên MC lấy điểm N sao cho góc MBN = 40 độ . Chứng minh BN = MC
ID câu hỏi: 55863| 1 tháng trước
Có ai có đề kiểm tra tiếng anh học kì 1 lớp 7 ko Cho mình với
ID câu hỏi: 55905| 1 tháng trước
Tìm 3 câu ca dao hoặc tục ngữ hoặc thành ngữ nói về tình cảm gia đình 
ID câu hỏi: 55919| 1 tháng trước
Thể tich và áp suất của một lượng khí xác định có giá trị là bao nhiêu? Biết nếu áp suất tăng thêm 5. 10 5  Pa thì thể tích khí thay đổi 5l, nếu áp suất tăng thêm 2. 10 5  Pa thì thể tích...
ID câu hỏi: 55946| 1 tháng trước
Tìm x biết :  ( 2x -1 )\(^{10}\)  = 49\(^5\)
ID câu hỏi: 56043| 1 tháng trước
viết 1 bài văn nghị luận giải thích nói về sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người  
ID câu hỏi: 56088| 1 tháng trước
Viết phương trình phản ứng và phân loại phản ứng : a.       Oxi tác dụng với sắt, natri, lưu hùynh, metan, kali, nhôm,...
ID câu hỏi: 56121| 1 tháng trước
VI. Cross out the wrong part in the following sentences. 1. You don't have to/ must eat anything you don't like. 2. If you don't want to have a sore throat, you don't have to/...
ID câu hỏi: 56143| 1 tháng trước
Khi dùng dây dẫn có đường kính tiết diện giảm đi một nửa thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ thay đổi như thế nào
ID câu hỏi: 56257| 4 tuần trước
tại sao phải bảo mật thông tin trong hệ qt csdl
ID câu hỏi: 56287| 4 tuần trước
Câu hỏi : Tìm lời dẫn trong câu văn sau, cho biết đó là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp. Như Đôn ki hô tê đã nói: Việc...
ID câu hỏi: 56354| 4 tuần trước
punch each other là gì?????????????????
ID câu hỏi: 56606| 4 tuần trước
có 5 cái khóa cả khóa và chia đều giống nhau như hệt những khoa nào phải dùng chìa đó mới mở được.Do để lẫn lộn không nhớ chìa nào của khóa nào.Cần thu chia để tìm cho khóa đúng.Hỏi phải...
ID câu hỏi: 56775| 4 tuần trước
Một cửa hàng bán một chiếc tivi giá 9600000 đồng, như vậy lãi 20% so với giá nhập chiếc tivi đó. Hỏi cửa hàng đã nhập chiếc tivi đó giá bao nhiêu?
ID câu hỏi: 57110| 3 tuần trước
trên xe có 80 khách . Đến bến có 1/5 khách xuống xe . Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu khách
ID câu hỏi: 57248| 3 tuần trước
Đặt ba câu kể Ai thế nào? tả cảnh vật trong tranh minh họa chủ điểm “Vẻ đẹp muôn màu” . (Trang 33 – Sách Tiếng Việt 4, tập 2), trong câu...
ID câu hỏi: 57253| 3 tuần trước
Em hãy tìm những câu ca dao,tục ngữ,danh ngôn nói về học tập
ID câu hỏi: 57275| 3 tuần trước
tên của ngườianh hùng nhỏ tuổi được phong "anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" A:Vừ A Dính B:Võ Thị Sáu C:Nguyễn Bá Ngọc D:Ko Pa Ko Lưng  
ID câu hỏi: 57432| 3 tuần trước
     a) 1 foot = .... inches    b) 1 yard = ... feet = ... inches    c) 6,000,000,000,000 miles = ... light-year  
ID câu hỏi: 57593| 3 tuần trước
Ba đường cao của tam giác MNP bằng nhau . Hãy so sánh ba cạnh của tam giác đó. 
ID câu hỏi: 57683| 3 tuần trước
Tìm a,b biết a,b thuộc {23 ; 35 ; 138 ; 17 ; 41} và 90 < a - b < 100.
ID câu hỏi: 57701| 3 tuần trước
39. Cho 47,4g KMnO4 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl đặc , đun nóng thu đc V lít khí Cl2( đktc). Hấp thụ hoàn toàn V lít khí Cl2 vào...
ID câu hỏi: 57731| 3 tuần trước
bài 1 : tìm CDT trong đoạn văn sau và lập bảng sơ đồ CDT tìm được:                                   Một...
ID câu hỏi: 57800| 3 tuần trước
HELP ME, PLEASE!!! Vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt mạch điện 1 công tắc 2 cực, 1 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn
ID câu hỏi: 58031| 1 tuần trước
Số gà nhiều hơn số thỏ là 25 con. Số chân gà nhiều hơn số chân thỏ là 14 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà?  
ID câu hỏi: 58128| 1 tuần trước
Câu 5. (3 điểm) Cho ΔABC nhọn (AB < AC). Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. a) Chứng minh: ΔABE ∽ ΔACF b) Chứng minh: ???????????? ̂=???????????? ̂ c) Gọi K...
ID câu hỏi: 58340| 1 tuần trước
Cho ▲ ABC vuông tại A. Tia phân giác góc C cắt AB tại D. Kẻ DE ⊥  BC (E ϵ BC). a) Chứng minh ▲ACD = ▲ECD b) Trên tia đối...
ID câu hỏi: 58532| 1 tuần trước
1. Ha Noi is a big ............. in the north . A. street    B. city    C. town    D. lane 2. His.......... is 187B, Giang Vo Street. A....
ID câu hỏi: 58641| 6 ngày trước
Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 1,7 tấn gạo ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày đầu là 0,6 tấn gạo ngày thứ ba bạn đã bán...
ID câu hỏi: 58650| 6 ngày trước
cho tam giác ABC vuông tại A ( AB bé hơn AC ). Trên cạnh AC lấy điểm D và vẽ đường tròn tâm O đường kính CD cắt CB tại E. Đường thẳng BD cắt...
ID câu hỏi: 58767| 6 ngày trước
Một hình lập phương cạnh 1,5m không có nước người ta đổ vào 63 thùng nước mỗi thùng hai mươi lăm lít hỏi mực nước trong bể còn cách...
ID câu hỏi: 58922| 5 ngày trước
Bác Hưng trồng lúa 1 thửa ruộng hình chữ nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 130m , chiều dài 160m. Trung...
ID câu hỏi: 59444| 4 ngày trước
em hãy nêu một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở địa phương em . hoạt động kinh tế nào phát triển mạnh.
ID câu hỏi: 59460| 3 ngày trước
Bài 6. (0,5 điểm) Một hình lập phương lớn cạnh $4$ được ghép lại từ $64$ hình lập phương nhỏ cạnh $1$. Người ta sơn tất cả sáu mặt của hình lập phương lớn....
ID câu hỏi: 59542| 3 ngày trước
Bài 13. Cho parabol (P): y =\(\dfrac{1}{2}\) x 2 và đường thẳng (d) có hệ số góc là k (k khác  0) và đi qua điểm M (0;2). Chứng minh (d)...
ID câu hỏi: 59544| 3 ngày trước
Bài 10. Cho parabol (P): y =\(\dfrac{1}{2}\) \(x^2\)   và đường thẳng (d): y = mx - 2m + 2 Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt...
ID câu hỏi: 59566| 3 ngày trước
Nhà Dung có một cái bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m chiều rộng 1,5m chiều cao 1m trong bể đã có 800l nước.hỏi cần phải đổ...
ID câu hỏi: 59767| 2 ngày trước
Question 1: Because the train is going ____________ the tunnel, it is getting dark, please sit still. A....
ID câu hỏi: 59768| 2 ngày trước
Vẽ sơ đồ khối cấu trúc của mạch điện và kể tên một số phần tử của mạch điện.
ID câu hỏi: 60257| 1 ngày trước
Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2,5 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 200 km. Tìm...
ID câu hỏi: 60362| 17 giờ trước
Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA=2,5cm,OB=5cm. Trên tia đối của tia Ox, vẽ điểm C sao cho OC = 2,5 cm. Hỏi cần lấy thêm trên đường thẳng AB bao nhiêu điểm...
0.56824 sec| 3780.547 kb